Главная > Документ


BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

I. līmeņa augstākās izglītības

studiju programmas

"Mazā un vidējā biznesa vadība",

padziļināts studiju virziens: tūrisma biznesa vadība

pašnovērtējuma

ziņojums

par 2010./2011. mācību gadu

Rīga, 2011

Saturs

 1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi.

 2. Studiju programmas organizācija.

 3. Studiju programmas struktūra

  1. Mācību plāns profesionālās studiju programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība”.

 1. Studiju programmas vērtēšanas sistēma.

 2. Studiju programmas realizācija.

  1. Studiju programmā tiek realizētas šādas studiju metodes:

  2. Prakses realizācija:

  3. Tūrisma informācijas centru apmeklēšana

  4. Muzeju apmeklēšana

  5. Vies lekcijas

  6. Viesnīcu, sanatoriju un viesu namu apmeklējums

  7. Nacionālo parku apmeklējumi

  8. Kultūras un vēsturiskie objekti

  9. Amatniecības objekti

  10. Izstādes

 3. Iekšējā kvalitātes nodrošināšanas un vadības sistēma

  1. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 2010/2011. mācību gadā

 4. Studiju programmas perspektīvais novērtējums.

  1. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības

  2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam

  3. Izglītības līmeņa disciplīnas nodrošina

8. Studiju programmas studējošie.

8.1. Studējošo skaits programmā.

8.2. Pirmajā studiju gada programmā imatrikulēto absolventu skaits.

8.3. Studējošo aptaujas un to analīze.

8.4. Pedagogiska personāla pilnveidošanas plani.

8.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.

 1. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums.

  1. Akadēmiskā personāla skaits.

  2. Akadēmiskā personāla atlases, aptaujāšanas, apmācības un attīstības politika.

 2. Programmas materiāltehniskais nodrošinājums.

  1. Studiju maksa

  2. Studiju aprīkojums

  3. Bibliotēkas fondi

  4. BSA Daugavpils filiāles tehniskā aprīkošana laikā no 2005. gada līdz 2011. gadam

  5. BSA Daugavpils filiāles materiāli tehniskā bāze

  6. Bibliotēkas grāmatu fonda dinamika no 2005. gada līdz 2011. gadam Daugavpils filiālē

  7. Telpu nodrošinājums

 3. Ārējie sakari.

  1. Sadarbība ar darba devējiem

  2. Sadarbība ar ārvalstu augstskolām.

 4. Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas likvidācijas gadījumā:

 5. Studiju programmas “Mazā un vidējā biznesa vadība” S.W.O.T. analīze

Pielikumi

 1. Pasniedzēju CV īsā forma.

 2. Kursu apraksti

 3. Diploma paraugi

Studiju programmas apraksts

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi

Mērķi:

Tūrisma uzņēmējdarbības tautas saimniecības nozaru grupas vadītāji dibina un vada tūrisma uzņēmumus un organizācijas, veic zinātniskās pētniecības darbus tūrisma jomā, izstrādā tūrisma un ekskursiju maršrutus, to aprakstu tekstus, vada ekskursijas, nodrošina ārzemju tūristu komunikācijas iespējas (Latvijas Republikas Profesiju Klasifikators, Pasūtījums Nr. 95-2, 119.lpp).

Studiju programmai “Mazā un vidējā biznesa vadība” ar studiju virzienu tūrisma biznesa vadība mērķis ir nodrošināt tādu zināšanu, prasmju un iemaņu apgūšanas līmeni, lai studiju programmas absolvents būtu spējīgs veiksmīgi strādāt tūrisma aģentūrā, nodibināt un vadīt savu tūrisma aģentūru, kā arī citās tūrisma nozares un tās apakšnozaru firmās (viesnīcu, ēdināšanas industrijas, transporta u.tml.).

Lai sasniegtu programmas nospraustos mērķus, tiek risināti sekojošie uzdevumi:

Vispārējais uzdevums ir sniegt studējošajiem iespēju iegūt augstas kvalitātes izglītību, kas būtu saskaņā ar profesijas standartu.

Šajā nolūkā tiek izvirzīti šādi specifiskie uzdevumi:

a) nodrošināt studentiem zināšanas par mārketinga vadīšanu, finansu vadīšanu, finansu un vadības grāmatvedību, vadības psiholoģiju, personāla vadīšanu, komercdarbības likumdošanu, pakalpojumu organizēšanu, darba aizsardzību, ekonomikas teoriju, svešvalodām, valsts valodu, komunikāciju prasmēm;

b) attīstīt un nostiprināt teorētisko zināšanu praktiskās pielietošanas prasmes un iemaņas, strādājot ar datoru, darbu komandā, publisko uzstāšanos, veicot pētniecības projektus un pildot gan dažādu kursu, gan tiešos prakses uzdevumus;

c) apgūt pašizglītošanās un pētniecības darba iemaņas, studējot literatūru, veicot pētījumus, sagatavojot prakses darbus, gatavojot projektus u.c. veida uzdevumus.

Baltijas Starptautiskās Akadēmijas piedāvātās studiju programmas mērķu un uzdevumu īstenošanas rezultātā tiek sagatavoti augstas kvalifikācijas speciālisti, kas, no vienas puses, ir uzņēmuma vadītāji, no otras puses, tūrisma speciālisti, kas saprot uzņēmējdarbības vadītāja būtību un sociālo nozīmīgumu, savu misiju tūrismā, spēj atrast savu profesionālo „nišu”, kā arī spēj elastīgi pielāgoties jebkurām izmaiņām tūrisma jomā.

Programma tiks pilnveidota atbilstoši studentu, normatīvo aktu un ekonomisko apstākļu prasībām.

 1. Studiju programmas organizācija

2010./2011. mācību gadā “Mazā un vidējā biznesa vadība” programmā neviens studiju kurss nebija likvidēts, ka arī mainīts apjomā.

3. Studiju programmas struktūra

3.1. Mācību plāns profesionālās studiju programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība”.

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

Mācību plāns profesionālās studiju programmas "Mazā un vidējā biznesa vadība"

pilna laika

Spec.kods.4134505

1. līmeņa profesionālās izglītības kvalifikācija -(uzņēmējdarbības speciālists)

1 kredītpunkts - 40 akadēmiskās stundas.

Diploma saņemšanai ir nepiciešams saņemt ne mazāk kā 80. kredītpunktus

Nr. p.k.

Disciplīnas nosaukums

Kredīt punkti

Kredītpunktu sadalījums pa kursiem un semestriem

Kontroles forma

1.kurss

2.kurss

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

eks.

iesk.

1

Loģika

2

 

 

2

 

1

2

Biznesa latviešu valoda (krievu pl.)/svešvaloda II (latviešu pl.)

2

2

 

 

1

3

Informācijas tehnoloģijas tūrismā

6

3

3

 

 

2

4

Biznesa svešvaloda

6

3

3

 

 

1

1

5

Varbūtīb.teor. un matemāt. statistika

3

 

 

3

 

1

 

6

Lietišķā etiķete

1

 

 

1

 

 

1

 

Kopā KP:

20

8

6

6

0

6

2

Nozares mācību kursi (ne mazāk 36 KP)

Nozares obligātie, izvēles un konkrētās profesijas mācību kursi

1

Mārketings

3

 

 

3

 

1

2

Projektēšana tūrisma uzņēmējdarbībā

1

 

1

 

 

1

3

Menedžments

3

 

 

 

3

1

 

4

Nodokļi un nodokļu aplikšana

2

 

2

 

 

1

 

5

Vispārējā un ekonomiskā statistika

2

 

 

2

 

1

 

6

Mikroekonomika

3

3

 

 

 

1

 

7

Eiropas darba tiesības

2

 

 

2

 

1

8

Grāmatvedība

3

 

 

3

 

1

 

9

Uzņēmējdarbības ekonomika (tur. ekon.)

3

 

 

3

 

1

 

10

Reklāmas un PR tehnoloģija

1

 

1

 

 

 

1

11

Uzņēmējdarbības tiesības

3

 

 

 

3

1

 
Похожие документы:

 1. Baltijas starptautiskā akadēmija

  Документ
  ... ”Starptautiskais mārketings”, Baltijas Starptautiskā Akadēmiija. 2007. Kursa-konspekts ” Mārketings”, Baltijas Starptautiskā Akadēmiija. 2007.g. VIII Starptautiska konference Mīnskas ...
 2. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

  Документ
  ... studiju programmu: Baltijas Starptautiskā akadēmija Rīga, Lomonosova ielā 4, Baltijas Starptautiskā akadēmija Daugavpils filiāle ... dim SIA „Baltijas Starptautiskā Akadēmija” docents 2005 – 2009 SIA „Baltijas Starptautiskā Akadēmija” lektors pieredze ...
 3. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālās augstākās izglītības studiju programma finanšu vadība

  Документ
  ... ju Curriculum Vitae .............................................179 BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA БалтийскАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ BALTIC ... Prakse Diplomdarbs Prakse Diplomdarbs Baltijas Starptautiskā akadēmija un Bredfordas universitātes ...
 4. Baltijas starptautiskā akadēmija akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma

  Документ
  ... laboratorijas darbi, kursa projects Baltijas Starptautiskā Akadēmija Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma ... laboratorijas darbi, kursa projekts Baltijas Starptautiskā Akadēmija Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma ...
 5. Baltijas starptautiskā akadēmija akadēmiskā maģistra studiju programma

  Документ
  ... diploma pielikuma paraugs 165.lpp BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA балтийскаямеждународная aкадемия BALTIC INTERNATIONAL ACADEMY ... „Eiropas studijas” Iesniedzēja nosaukums: Baltijas Starptautiskā akadēmija Iesniedzēja juridiskā adrese: Lomonosova ...

Другие похожие документы..