Главная > Документ


Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

Raiņa bulv. 19,

Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 67034301

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs

Nr. 3341000218

Studiju programmas nosaukums

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Tiesību zinātne”

Studiju programmas kods

44380

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

2,5 gadi jeb 5 semestri pilna laika studijās; 3,5 gadi jeb 7 semestri nepilna laika studijās

Studiju programmas apjoms kredītpunktos:

100 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība studiju programmā, kuras ilgums ir vismaz 2 gadi, un speciālista kvalifikācija policijas darbā vai robežsardzes darbā vai penitenciārajā darbā. Kriminālpolicijas, ekonomikas policijas un informācijas dienesta studiju virzienā studējošiem nepieciešama otrās kategorijas atļauja pieejai slepeniem valsts noslēpuma objektiem

Iegūstamā kvalifikācija

Jurista kvalifikācija

(kods: 2421 02)

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU Juridiskā fakultāte

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar licencēšanu saistītos jautājumus

Lektore, Mag.iur. Violeta Zeppa-Priedīte

LU JF dekāna p.i.

Paraksts

Doc., Dr.iur. Anita Rodiņa

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Tiesību zinātne” direktors

Paraksts

Lektore, Mag.iur. Violeta Zeppa-Priedīte

SATURS

 1. PIETEIKUMA VEIDLAPA

 2. SENĀTA LĒMUMS PAR STUDIJU PROGRAMMAS

APSTIPRINĀŠANU . ...............................................................................................1-2

3. LATVIJAS UNIVERSITĀTES REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS KOPIJA ............... 3.

4. LICENCES KOPIJA ...................................................................................................... 4.

5. VIENOŠANĀS STARP LATVIJAS UNIVERSITĀTI UN RĪGAS

STRADIŅA UNIVERSITĀTI........................................................................................ 5.

6. 10.11.2009. LU JF ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLA

IZRAKSTS..................................................................................................................... 6.

7. TITULLAPA....................................................................................................................7.

8. STUDIJU PROGRAMMAS ANOTĀCIJA.................................................................... 8.

9. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

9.1. Īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti........................................ 9.-10.

9.2. Perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa.................... 10.-14.

9.3. . Salīdzinājums ar Latvijas un Eiropas Savienības valstu atzītām

studiju programmām............................................................................................. 15.-18.

9.4 Studiju programmas organizācija .................................................................. 18.-23.

9.5. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras

nodrošinājums............................................................................................................ 23.

9.6. Imatrikulācijas nosacījumi............................................................................. 23.-24.

9.7. Studiju programmas praktiskā realizācija...................................................... 24.-28.

9.8. Vērtēšanas sistēma......................................................................................... 28.-31.

9.9. Studējošie ...................................................................................................... 31.-32.

9.10. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls......................... 32.-35.

9.11. Studiju programmas īstenošanā nepieciešamais un iesaistītais

iesaistītais palīgpersonāls............................................................................. 35.-37.

9.12. Studiju programmas īstenošanā iesaistītās struktūvienības

un to uzdevumi ............................................................................................ 38.-40.

9.13. Ārējie sakari................................................................................................ 40.-42.

9.14. Studiju programmas attīstības plāns........................................................... 42.-43.

9.15. Studiju programmas SVID analīze............................................................. 43.-44.

10. STUDIJU PROGRAMMAS IZMAKSAS................................................................ 45.

11. STUDIJU PLĀNS.............................................................................................. 46.-63.

12. PIELIKUMI

1. pielikums. Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti

2. pielikums. Studiju programmas valsts pārbaudījuma prasības un vērtēšanas kritēriji

3. pielikums. Studiju programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki (skat.5.sēj)

4. pielikums. ES valstu studiju plāni

5. pielikums. Prakses nolikums un prakses programma

6. pielikums. Vienošanās par praksi - sadarbības līgumi

7. pielikums. LU JF bibliotēkas infrastruktūras un programmai atbilstošu

informācijas avotu pieejamības raksturojums

8. pielikums. Diploma pielikuma paraugs

9. pielikums. Atsauksmes no darba devējiem un augstskolām

10. pielikums. Darba devēju un studentu aptaujas anketu paraugi

11. pielikums. Sadarbības līgumi

12.pielikums. Jurista profesijas standarts (izvilkums MK noteikumi)

13.pielikums. Reklāmas un informatīvie materiāli

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

SENĀTA LĒMUMS

Rīgā

16.11.2009.

Nr.

293

Par LPA pārņemtajām studiju programmām

Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 28.12.2009.

Grozījumi: LU Senāta 28.12.2009. lēmums Nr. 313

Ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija rīkojumu Nr. 442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju”, it īpaši tā 4. punktu, kas uzdod „Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt akadēmijā studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas Universitātē studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir iespējami tuvas pārtrauktajai studiju programmai”,

atzīstot, ka efektīvākais iepriekš minētā Ministru kabineta rīkojuma izpildes risinājums ir turpināt Latvijas Policijas akadēmijas (LPA) studiju programmu īstenošanu Universitātē,

atzīstot, ka vienīgā iespēja turpināt LPA studiju programmu īstenošanu Universitātē ir šīm studiju programmām ekvivalentu (saturiski, pēc iegūstamās kvalifikācijas u.tml.) studiju programmu licencēšana un akreditācija īstenošanai Universitātē,

ņemot vērā, ka LPA Senāts 2009. gada 1. oktobrī pieņēmis lēmumu Nr. 14 A/1, ar kuru Latvijas Universitātei atļauts izmantot visu Latvijas Policijas akadēmijas studiju programmu akreditācijas materiālus analogu programmu izstrādei,

ņemot vērā, ka LPA studiju programmas ir aktualizētas atbilstoši LU Studiju programmu nolikumā (apstiprināts ar 29.03.2004. LU Senāta lēmumu Nr. 236) formulētajām prasībām, kā arī pamatojoties uz SP KNK lēmumu,

noklausījies un apspriedis Studiju programmu kvalitātes novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja J. Krūmiņa ziņojumu, Senāts

N O L E M J:

Apstiprināt un virzīt licencēšanai un tālākai akreditācijai šādas studiju programmas:

 1. Akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Tiesību zinātne” (kods* 43380) sociālo zinātņu bakalaura grāda tiesību zinātnē iegūšanai.

Programmas direktore docente, Dr. jur. Elita Nīmande.

 1. Akadēmiskā maģistra studiju programmu „Tiesību zinātne” (kods* 45380) sociālo zinātņu maģistra grāda tiesību zinātnē iegūšanai.

Programmas direktore profesore, Dr. jur. Kristīne Strada-Rozenberga.

 1. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Tiesību zinātne” (kods* 42380) jurista kvalifikācijas (kods** 2421 02) iegūšanai.

Programmas direktore lektore, M. jur. Violeta Zeppa-Priedīte.

 1. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Publiskās tiesības” (kods* 42380) profesionālā bakalaura grāda publiskajās tiesībās un jurista kvalifikācijas (kods** 2421 02) iegūšanai.

Programmas direktore. – Dr. jur. Kristīne Strada-Rozenberga.

(LU Senāta 28.12.2009. lēmuma Nr. 313 redakcijā)

*) programmas kods atbilstoši 02.12.2008. MK noteikumiem Nr. 990 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”

**) kvalifikācijas kods atbilstoši Latvijas Profesiju klasifikatoram

Senāta priekšsēdētājs J. Rozenvalds

Senāta sekretāre I. Upacere

LU REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS KOPIJA

NAV PIEEJAMA ELEKTRONISKI

LICENCES KOPIJA

NAV PIEEJAMA ELEKTRONISKI

VIENOŠANĀS AR RSU

NAV PIEEJAMA ELEKTRONISKI

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

JURIDISKĀ FAKULTĀTE

Rīga, Raiņa bulv. 19 LV - 1586; tālr. 67034560; fakss 67034562; e-pasts Juridiska.fakultate@lu.lv

___________________________________________________________________________________________________

IZRAKSTS

LU JF ārkārtas Domes sēdes

PROTOKOLS

Rīga

10.11.2009. Nr.16

Domes sēdi vada prof. S. Osipova.

Domes sekretāre: I. Leonoviča.

Domes sēdē piedalās 14 domnieki: D. Apse, R. Balodis, A. Brakša, E. Broks, H. Buks-Vaivads, A.Freija-Smilga, K.Ivanova, A. Kārkliņa, J. Lazdiņš, A. Mūrniece, S. Osipova, L.Pommere, E. Ratnieks, J. Rozenfelds.

Sēdē piedalās: dekāna p.i. A. Rodiņa, Z. Pommere, J. Janums.

Darba kārtībā:

2.Par studiju nodrošināšanu studentiem, Latvijas Policijas akadēmijas studiju programmu pārtraukšanas gadījumā (ziņo dekānes p.i. A. Rodiņa).

2.

Par studiju nodrošināšanu studentiem, Latvijas Policijas akadēmijas studiju programmu pārtraukšanas gadījumā (ziņo dekānes pi. A. Rodiņa).

Atklāti balsojot par šo jautājumu ar 14 balsīm „Par”, 0 balsīm „Pret”, 0 balsīm „Atturoties”

Dome nolemj: Atļaut Otrā līmeņa profesionālo augstākās izglītības studiju programmu „Tiesību zinātne”, Profesionālo bakalaura studiju programmu „Publiskās tiesības”, Akadēmisko bakalaura studiju programmu „Tiesību zinātne”, Akadēmisko maģistra studiju programmu „Tiesību zinātne”, kuras tiks pieteiktas licencēšanai, programmu studentiem, šo studiju programmu pārtraukšanas gadījumā turpināt studijas Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē īstenotajā bakalaura studiju programmā „Tiesību zinātnes” (kods: 43380), Maģistra studiju programmā „Tiesību zinātnes”(kods: 45380), maģistra profesionālā studiju programmā „Tiesību zinātnes” (20209).

Domes priekšsēdētāja prof. S. Osipova

/paraksts/

Domes sekretāre I. Leonoviča

/paraksts/

IZRAKSTS PAREIZS

Domes priekšsēdētāja prof. S. Osipova

Rīgā 11.11.2009.

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA

TIESĪBU ZINĀTNE” (kods 42380)

JURISTA (kods 2421 02) KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI

Programme of highest education of second level in Legal Science for receiving the qualification of Jurist

Programmas direktore:

lekt. Mag.iur. Violeta Zeppa-Priedīte

APSTIPRINĀTA

APSTIPRINĀTA

LU Juridiskās fakultātes studiju programmu padomes sēdē 10.11.2009. Protokola Nr.11

LU Juridiskās fakultātes Domes sēdē 10.11.2009. Protokola Nr.16

Padomes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētāja

J. Rozenfelds

S. Osipova

APSTIPRINĀTA

APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdē

LU Senāta sēdē 16.11.2009. Lēmuma Nr.293

Priekšsēdētājs

Senāta priekšsēdētājs

J. Krūmiņš

J. Rozenvalds

8. Studiju programmas Anotācija

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Tiesību zinātne” ir sagatavota, pilnveidojot Latvijas Policijas akadēmijā līdz 2009.gada 31.decembrim īstenotās Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Tiesību zinātne” studiju kursu aprakstus un veicot tajos atsevišķas korekcijas, nodrošinot studiju programmas atbilstību Augstskolu likumam. Studiju programma izstrādāta, lai izpildītu Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojuma Nr. 442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” 4. punktu, kas pavēl „Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt akadēmijā studējošajiem iespēju ar 2010.gada 1.janvāri turpināt studijas Latvijas Universitātē studiju programmās, kas pēc veida, iegūstamās kvalifikācijas un grāda ir iespējami tuvas pārtrauktajai studiju programmai”.

Studiju programmā tiek imatrikulēti studenti, kas uzsākuši studijas Latvijas Policijas akadēmijas Profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā „Tiesību zinātne”, un iepriekš ieguvuši pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību studiju programmā, kuras ilgums ir vismaz 2 gadi, un speciālista kvalifikāciju policijas darbā vai robežsardzes darbā, vai penitenciārajā darbā.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Tiesību zinātne” kopējais apjoms ir 100 kredītpunkti.

Studiju programmas absolventi iegūst profesionālo kvalifikāciju „Jurists” (profesijas klasifikatora kods: 2421 02). Jurista kvalifikācija tiek piešķirta, ievērojot, ka studenti jurista kvalifikācijai nepieciešamās prasmes un kredītpunktu apjomu ir ieguvuši Latvijas Policijas akadēmijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Civilā drošība un aizsardzība”, kuras apjoms atkarībā no studiju plūsmas ir 81-101 kredītpunkts.

Studijas tiek īstenotas pilna laika klātienes un neklātienes studiju formā (studiju ilgums- 2,5 gadi jeb 5 semestri) un nepilna laika neklātienes studiju formā (studiju ilgums 3,5 gadi jeb 7 semestri).

Studiju programma atbilst otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un jurista profesijas standartam.

Studiju procesa kvalitatīvu norisi nodrošina LU Juridiskās fakultātes akadēmiskais personāls, kā arī docētāji, kas piesaistīti šīs studiju programmas atsevišķu studiju kursu docēšanai. Studiju programmas materiāltehnisko nodrošinājumu veido Latvijas Universitātes resursi (telpas, tehniskais aprīkojums, informācijas resursi) un Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas koledžas resursi, ko LU Juridiskā fakultāte varēs izmantot atbilstoši noslēgtajiem sadarbības līgumiem.

 1. Studiju programmas vispārīgs raksturojums

9.1. Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti

Studiju programmas mērķi ir šādi:

 1. nodrošināt valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās studijas tiesību zinātnē;

 2. nodrošināt tiesību zinātnes teorētiskajos pamatos sakņotas, jurista profesijas standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas;

 3. sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus, īpaši uzmanību pievēršot studējošo kompetenču izkopšanas iespējai to izvēlētajā specializācijas virzienā;

 4. sniegt studējošiem kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas apguves varētu un vēlētos turpināt studijas maģistrantūrā.

Studiju programmas mērķi tiks sasniegti, risinot šādus uzdevumus:

 1. izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus- juristus, kā arī sekmēt viņu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū;

 2. īstenot tiesību zinātnes nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās sistēmas un tehnoloģijas un sagatavo speciālistus jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajām darbam nozarē;

 3. sniegt studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām zinātniskās pētniecības studijām;

 4. veicināt studenta personības vispusīgu attīstību;

 5. nodrošināt secīgu studiju kursu apguvi augstā kvalitātē;

 6. sadarboties ar darba devējiem, citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs;

 7. veicināt studējošo personības vispusīgu attīstību.

Studiju programmas rezultāti plānoti šādi:

 1. kvalificētu un konkurētspējīgu speciālistu sagatavošana, kas cita starpā ietver sevī šādu kompetenču veicināšanu un sasniegšanu:

- prasme parādīt tiesību zinātnei un jurista profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas;

- prasme parādīt tiesību zinātnes un jurista profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni;

- spēja pielietot zināšanas, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes;

- prasme pieņemt lēmumus un risināt problēmas jurista profesionālās darbības sfērā;

- profesionālās ētikas izpratne un spēja to īstenot;

- problēmu risināšanā prasme īstenot zinātnisku pieeju;

- prasme uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu;

- prasme pieņemt lēmumus un rast radošus risinājums mainīgos un/vai neskaidros apstākļos;

 1. jurista kvalifikācijai nepieciešamo teorētisko zināšanu apgūšana atbilstoši otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju līmenim;

 2. juristam nepieciešamo praktisko iemaņu apgūšana atbilstoši profesijas standarta prasībām.

Izvērtējot studiju programmas mērķus, uzdevumus un arī plānotos rezultātus, secināms, ka tie atbilst LU misijai – dot iespējas studējošiem iegūt darba tirgū nepieciešamās iemaņas, augstāko izglītību un attīstīt sevi zinātniskajā darbā, tādejādi veicinot Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi.

9.2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa

Studiju programmas perspektīvo novērtējumu no Latvijas valsts interešu viedokļa nosaka šādi divi pamata kritēriji:

1) studiju programmas atbilstība valstī noteiktam standartam un jurista profesijas standartam;

2) studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam.

Kopumā raksturojot studiju programmu, norādāms, ka tā atbilst Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumu Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” izvirzītajām prasībām, kā arī Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr. 125 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību (Profesiju klasifikators)" noteiktajam par jurista profesijas standartu (detalizētāku izvērtējumu skat. zemāk).

Pašlaik profesionālā bakalaura studiju programma ir vienīgā šāda tipa studiju programma, kuras noslēgumā tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds un jurista kvalifikācija. Studiju programmas specializācijas kursu bloki nodrošina padziļinātu zināšanu un praktisko iemaņu apguvi tautsaimniecības attīstībai un sabiedriskajai drošībai svarīgās sfērās - publiskajā pārvaldē, tiesu darbībā un pirmstiesas izmeklēšanā.

  Jāņem vērā, ka studiju programmas licencēšana bija Latvijas Universitātē bija Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojuma Nr. 442 „Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju” vienīgais iespējamais izpildes risinājums, nodrošinot iespēju pabeigt studijas tiem studentiem, kuri tās uzsākuši ekvivalentā Latvijas Policijas akadēmijas studiju programmā. Attiecīgi šīs studiju programmas akreditēšana ir šīs rīcības nepieciešams un loģisks turpinājums. Studiju programmas akreditācija ir valstij finansiāli izdevīgais risinājums, ievērojot, ka Latvijas Republikai kā sākotnējai publisko tiesību juridiskajai personai saskaņā ar Augstskolu likuma 55.panta astoto daļu jānodrošina likvidētajā Latvijas Policijas akadēmijā (tiešās pārvaldes iestādē) studējošo studentu iespējas turpināt studijas citas augstskolas studiju programmā.

Studiju programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un jurista profesijas standartam.

Studiju programmas saturs un struktūra atbilst Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. Studiju programmas saturs īsteno minētajos noteikumos norādītos mērķus un uzdevumus. Proti – tas nodrošina valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās studijas, kā arī nodrošina nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, profesijas standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas.

Studiju programmas saturs atbilst minēto Ministru kabineta noteikumu izvirzītajām specifiskajām prasībām attiecībā uz studiju apjomu, ilgumu un programmas saturu, t.i., 7.-13., 15., 16.punktā noteiktajām prasībām.

OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS VALSTS STANDARTS

STUDIJU PROGRAMMA

7. Bakalaura studiju programmas apjoms ir vismaz 160 kredītpunktu.

Programmas apjoms ir 200/180 kredītpunkti.

8. Bakalaura programmas obligātais saturs ietverts šādās studiju programmas struktūras pamatdaļās:

8.1. studiju kursi;

8.2. prakse ārpus izglītības iestādes (turpmāk — prakse);

8.3. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrādāšana un aizstāvēšana.

Skat. Studiju plānu, kas paredz visas šīs studiju programmas struktūras pamatdaļas.

9. Bakalaura programmas obligāto saturu veido:

9.1. vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 20 kredītpunktu:

9.1.1. humanitāro un sociālo zinātņu, tai skaitā pedagoģijas, psiholoģijas un biznesa ekonomikas, teorētiskie kursi;

9.1.2. kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas. Kursos iekļauj moduli uzņēmējdarbības profesionālo kompeten­ču veidošanai (uzņēmumu organizācija un dibināšana, vadīšanas metodes, projektu izstrādes un vadīšanas pamati, lietvedības un finanšu uzskaites sistēma, zināšanas par sociālā dialoga veidošanu sabiedrībā, darba tiesiskās attiecības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Moduli īsteno, izmantojot galvenokārt kompetences treniņa, lietišķo spēļu un līdzīgas praktiskās metodes). Moduli vismaz sešu kredītpunktu apjomā iekļauj visās bakalaura programmās. Studējošais moduli apgūst, ja tas nav apgūts iepriekšējā profesionālās augstākās izglītības programmā;

9.2. nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 36 kredītpunkti;

9.3. nozares profesionālās specializācijas kursi, kuru apjoms ir vismaz 60 kredītpunktu;

9.4. bakalaura programmas brīvās izvēles kursi, kuru apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti;

9.5. prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 kredītpunkti;

9.6. valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 12 kredītpunktu.

Skat. Studiju plānu, kas paredz programmas saturu, kāds nepieciešams atbilstoši Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” 9.punkta prasībām (uzskatāmam salīdzinājumam skat. tabulu zemāk)

10. Studiju kursu izvēli bakalaura programmā, studiju kursu apjomu un saturu, kā arī prakses saturu atbilstoši iegūstamajam profesionālajam grādam nosaka profesijas standarts.

Skat. turpmāk studiju programmas vispārīgajā raksturojumā ietverto studiju programmas salīdzinājumu ar jurista profesijas standartu

11. Studiju procesā vismaz 30 procentus no studiju kursu apjoma īsteno praktiski.

Skat. studiju kursu aprakstus (1.pielikums), no kuru satura secināms, ka vismaz 1/3 no studiju kursiem tiek īstenota praktiski.

12. Bakalaura programmas apguves laikā izglītojamais izstrādā un aizstāv vismaz trīs studiju darbus.

Skat. Studiju plānu, kas paredz izstrādāt un aizstāvēt trīs studiju darbus.

13. Praksi īsteno saskaņā ar prakses līgumu par prakses vietas nodroši­nāšanu. Prakses līgumu augstskola slēdz ar darba devēju.

Skat. LU Juridiskās fakultātes noslēgtos sadarbības līgumus (6.pielikums)

15. Pēc bakalaura programmas apguves piešķir piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu nozarē (profesionālās darbības jomā).

Programmas sekmīgas apguves rezultātā tiek piešķirta piektā līmeņa profesionālā jurista kvalifikācija un profesionālā bakalaura grāds tiesību zinātnē

16. Profesionālais bakalaura grāds dod tiesības, izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā maģistra programmā, turpināt izglītību akadēmiskā maģistra vai profesionālā maģistra studiju programmā.

Iegūtais bakalaura grāds ļauj turpināt studijas akadēmiskās un profesionālās maģistra studiju programmās.

Studiju programmas kopējais kredītpunktu skaits un tā salīdzinājums ar valsts standarta prasībām:

Valsts standartā iekļautā studiju kursu grupa

Valsts standartā paredzētie kredītpunkti

Otrā līmeņa studiju programmas apjoms kredītpunktos

Pirmā līmeņa studiju programmas apjoms kredītpunktos

Kopējais kredītpunktu apjoms

Plūsma A

Plūsma B

Vispārizglītojošie studiju kursi

20

7

21

20

28/27

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi

36

36

-

-

36

Nozares profesionālās specializācijas kursi

60

24

53

36

77/60

Izvēles studiju kursi

6

6

-

-

6

3 studiju darbi

-

3

-

-

3

Prakse

26

10

18

16

28/26

Valsts pārbaudījums (diplomdarbs)

12

12

8

8

20

Valsts pārbaudījums (eksāmens)

2

2

Kopā

160

100

101

81

200/180Скачать документ

Похожие документы:

 1. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes ... (2005. – ) Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centra Inform ...
 2. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (4)

  Документ
  ... ērētāji Eiropas sadarbības tīklā / Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Praktisko mācību priek ...
 3. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (1)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ... Framework Strategy on Gender Equality un Latvijas Republikas Labklājības ministrijas projekts. VIII 2001 ...
 4. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (2)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ... lpp. 2007 – Brikše, I., V. Zelče (zin. red.) Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanu kampaņa: priekšvēlēšanu ...
 5. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (6)

  Документ
  ... Paraksts I.Paudere Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes nov ... ļas vadītāja vietnieks Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Veselības aprūpes politikas ...

Другие похожие документы..