Главная > Документ


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ім. В. Г. КОРОЛЕНКА

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО УКРАЇНИ

(1996 – 2000)

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик

КИЇВ 2005

ББК 78.5(4УКР)яI

Б59

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик містить інформацію про книги, статті з наукових збірників, журналів, автореферати дисертацій, рецензії, видані в 1996-2000 роках з питань бібліографознавства.

Видання адресоване працівникам науково-дослідних підрозділів бібліотечно-бібліографічних закладів, викладачам, аспірантам, студентам, бібліографам-практикам.

Укладачі: Л. В. Глазунова, Т. М. Заморіна.

Рецензент: Г.М. Швецова-Водка, д-р іст. наук, проф. каф.
бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного
гуманітарного університету.

Відповідальний редактор В. О. Кононенко

Бібліографознавство України (1996–2000): Наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Л. В. Глазунова, Т. М. Заморіна.– К., 2005. – 188с.

© Національна парламентська

бібліотека України, 2005

© Харківська державна наукова
бібліотека ім. В. Г. Короленка, 2005

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ...................................................................................

7

І. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА

9

1.1.ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВА

9

1.1.1. Загальні питання бібліографознавства ................................

9

1.1.2. Історія бібліографознавства .................................................

10

1.1.2.1. Історія бібліографознавчої думки ...............................

10

1.1.3. Персоналії бібліографознавців та бібліографів ..................

13

1.1.4. Науково-дослідна робота в галузі бібліографознавства .....

30

1.1.5. Конференції, наради, семінари ..............................................

31

1.2. ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ БІБЛІОГРАФІЇ ...............................

38

1.2.1. Методологія бібліографії .......................................................

38

1.2.2. Теорія бібліографічної інформації ........................................

38

1.2.3. Об’єкти бібліографічної діяльності ......................................

39

1.2.3.1. Документальний потік як об’єкт бібліографування ..

39

1.2.3.2. Споживачі бібліографічної інформації. Бібліографіч-ні потреби ..............................................................................................

41

1.2.4. Бібліографічна продукція ......................................................

41

1.2.5. Бібліографія в системі галузей знань і діяльності ..............

42

1.2.6. Бібліографічна термінологія .................................................

43

1.2.6.1. Загальні питання ...........................................................

43

1.2.6.2. Уніфікація і стандартизація .........................................

44

1.3. ІСТОРІЯ БІБЛІОГРАФІЇ .............................................................

45

1.3.1. Історія вітчизняної бібліографії ...........................................

45

1.4. МЕТОДИКА БІБЛІОГРАФУВАННЯ ........................................

48

1.4.1. Методика складання бібліографічних посібників ...............

48

1.4.1.1. Складання бібліографічного опису документів. Анотування. Реферування ..................................................................

48

1.4.1.2. Каталогізування документів ........................................

49

1.4.1.2.1. Загальні питання ...............................................

49

1.4.1.2.2. Систематизація документів. Класифікаційні системи ................................................................................................

50

1.4.1.2.3. Предметизація документів. Тезауруси ............

52

1.5. ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОГРАФІЇ ...................................................

54

1.5.1. Організація бібліографії в країнах світу ..............................

54

1.5.2. Організація бібліографії в Україні .......................................

54

1.5.3. Автоматизація бібліографічних процесів ............................

55

1.5.3.1. Загальні питання ...........................................................

55

1.5.3.2. АІБС у бібліотеках ........................................................

56

1.5.3.3. Електронні бібліотеки. Електронні інформаційні
ресурси .................................................................................................

1.5.3.4. Електронні каталоги. Автоматизовані бази даних .....

59

62

1.5.3.5. Машиночитанне каталогізування ................................

66

1.5.3.6. Автоматизація бібліотечно-бібліографічного обслуговування ............................................................................................

68

1.5.4. Бібліографічна діяльність установ та організацій ..............

69

1.5.4.1. Книжкова палата України ............................................

69

1.5.4.2. Бібліографічна діяльність бібліотек ............................

71

1.5.4.2.1. Національні бібліотеки .....................................

71

1.5.4.2.2. Наукові бібліотеки ............................................

72

1.5.4.2.3. Обласні універсальні наукові бібліотеки .......

72

1.5.4.2.4. Галузеві наукові бібліотеки .............................

73

1.5.4.2.5. Бібліотеки навчальних закладів ......................

75

1.5.4.2.6. Публічні (масові) бібліотеки ...........................

77

1.5.4.2.7. Бібліотеки для дітей та юнацтва .....................

78

1.5.4.2.8. Інші бібліотеки .................................................

78

1.5.4.3. Бібліотечні асоціації ....................................................

79

1.5.5. Інформаційно-бібліографічні ресурси .................................

80

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(ВИДИ БІБЛІОГРАФІЇ) ..................................................................

82

2.1. НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОГРАФІЯ .............................................

82

2.1.1. Загальні питання ...................................................................

83

2.1.2. Поточна державна бібліографія ..........................................

83

2.1.3. Загальна ретроспективна бібліографія ...............................

85

2.1.4. Українознавча бібліографія .................................................

89

2.2. ВИДАВНИЧО-КНИГОТОРГОВЕЛЬНА БІБЛІОГРАФІЯ ......

91

2.3. НАУКОВО-ДОПОМІЖНА БІБЛІОГРАФІЯ ............................

92

2.4. РЕКОМЕНДАЦІЙНА БІБЛІОГРАФІЯ .....................................

94

2.5. ГАЛУЗЕВА БІБЛІОГРАФІЯ ......................................................

96

2.5.1. Суспільно-політична бібліографія ......................................

96

2.5.1.1. Бібліографія соціології ...............................................

96

2.5.1.2. Історична бібліографія ...............................................

96

2.5.1.3. Бібліографія етнографії (народознавча бібліографія)

98

2.5.1.4. Економічна бібліографія .............................................

100

2.5.1.5. Бібліографія політичних наук .....................................

100

2.5.1.6. Бібліографія держави і права, юридичних наук ........

101

2.5.2. Бібліографія природничо-наукової, технічної і сільськогосподарської літератури .....................................................

101

2.5.2.1. Бібліографія природничих наук ..................................

101

2.5.2.2. Бібліографія техніки та промисловості ......................

102

2.5.2.3. Бібліографія сільського господарства ........................

2.5.2.4. Бібліографія медицини ................................................

103

105

2.5.3. Бібліографія культури, мистецтва і освіти ..........................

106

2.5.3.1. Бібліографія культури та мистецтва ..........................

106

2.5.3.2. Педагогічна бібліографія ............................................

107

2.5.3.3. Бібліографія бібліотекознавства, бібліографознав-ства, архівознавства ..............................................................................

108

2.5.3.4. Бібліографія художньої літератури та філологічних наук ........................................................................................................

108

2.6. КРАЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЯ ...................................................

109

2.6.1. Теорія краєзнавчої бібліографії ..............................................

110

2.6.2. Історія краєзнавчої бібліографії .............................................

110

2.6.3. Методика бібліографування краєзнавчих документів .........

114

2.6.4. Організація краєзнавчої бібліографії .....................................

115

2.6.5. Краєзнавчі бібліографічні ресурси .........................................

118

2.6.6. Краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат ..................

120

2.7. БІБЛІОГРАФІЯ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ...

121

2.8. БІБЛІОГРАФІЯ РУКОПИСНОЇ КНИГИ, СТАРОДРУКІВ

ТА РІДКІСНИХ ВИДАНЬ ..................................................................

121

2.9. БІОБІБЛІОГРАФІЯ. ПЕРСОНАЛЬНА БІБЛІОГРАФІЯ ..........

123

2.10. БІБЛІОГРАФІЯ БІБЛІОГРАФІЇ ...............................................

129

3. БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ ..........................

130

3.1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ................................................................

130

3.1.1. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки ....................

130

3.1.1.1. Довідково-бібліографічний фонд ................................

131

3.1.1.2. Система каталогів і картотек .......................................

131

3.1.1.2.1. Каталоги і картотеки окремих бібліотек .........

132

3.1.1.2.2. Каталоги і картотеки на окремі бібліотечні зібранння ...............................................................................................

133

3.1.1.2.3. Окремі каталоги ..................................................

134

3.1.1.2.4. Бібліографічні та фактографічні картотеки .....

135

3.2. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ .................................

136

3.2.1. Загальні питання .....................................................................

136

3.2.2. Довідково-бібліографічне обслуговування ..........................

138

3.2.3. Бібліографічне інформування споживачів ...........................

140

3.2.3.1. Інформаційні потреби та запити споживачів як основа їх інформаційно-бібліографічного обслуговування ............

140

3.2.3.2. Бібліографічне інформування різних груп
споживачів ..........................................................................................

142

3.2.3.2.1. Спеціалісти в галузі суспільних та гуманітар-них наук ...............................................................................................

142

3.2.3.2.2. Спеціалісти в галузі природничих, технічних
та сільськогосподарських наук ..........................................................

145

3.2.3.2.3. Спеціалісти в галузі медичних наук ..................

147

3.3. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ...................

3.3.1. Загальні питання ....................................................................

149

149

3.3.2. Бібліотечно-бібліографічне навчання школярів .................

151

3.3.3. Формування інформаційної культури студентів та спеціалістів ..........................................................................................

153

4. ВИКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЇ. ПРОФЕСІЯ БІБЛІОГРАФА ...

154

4.1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ................................................................

154

4.2. ВИКЛАДАННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ..

158

4.3. ПРОФЕСІЯ БІБЛІОГРАФА .........................................................

159

5. ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ..............

160

Додаток. Публікації за 1991-1995 рр. ...............................................

161

Іменний покажчик ...............................................................................

170

Покажчик установ ...............................................................................

182

Список використаних скорочень, не передбачених
ДСТУ 3582-97 та ГОСТ 7.12-93 ........................................................

187Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство культури і туризму україни національна парламентська бібліотека україни координаційн ий план основних заходів бібліотек україни

  Документ
  ... СТЕРСТВОКУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУУКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНАПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКАУКРАЇНИ КООРДИНАЦІЙНИЙ ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ БІБЛІОТЕКУКРАЇНИ на 2007 рік Київ 2007 © Національнапарламентська бібліотекаУкраїни ... . «Харківськадержавнанаукова бібліотека ім. ...
 2. Міністерство культури і туризму україни національна парламентська бібліотека україни координаційн ий план основних заходів бібліотек україни

  Документ
  ... СТЕРСТВОКУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУУКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНАПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКАУКРАЇНИ КООРДИНАЦІЙНИЙ ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ БІБЛІОТЕКУКРАЇНИ на 2007 рік Київ 2007 © Національнапарламентська бібліотекаУкраїни ... . «Харківськадержавнанаукова бібліотека ім. ...
 3. Міністерство культури і туризму україни національна парламентська бібліотека україни соціологічні дослідження в бібліотеках інформаційно-аналітичний бюлетень

  Документ
  МІНІСТЕРСТВОКУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУУКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНАПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКАУКРАЇНИ Соціологічні дослідження в бібліотеках Інформаційно-аналітичний бюлетень ...
 4. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о сухомлинського календар

  Документ
  ... і Державної науково-педагогічної бібліотекиУкраїни імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національно ...
 5. Національна економіка

  Документ
  ... та культуру, засаду державного ... фондів бібліотек, архівів, ... України. Для цього Національна академія наук за участю Міністерства освіти України, міністерств, науково ... вська та Харківська області. Привабливими сферами національної економіки України ...

Другие похожие документы..