Главная > Документ


НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ВІДХОДІВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Саенко Л.И., Луньова О.В.

Донецький національний технічний університет

В статті проаналізовано негативний вплив відходів на навколишнє природне середовище. Показано динаміку утворення відходів, та приведена їх класифікація.

Серйозність впливу обробки та захоронення відходів на навколишнє середовище залежить від обсягу вироблених відходів, їх складу, кількості незаконно похованих відходів, кількості розміщених на звалищі і стандартів на заводах по обробці відходів. Щорічно з надр Землі видобувається близько 1000 млрд. т породи, спалюється 1 млрд. т палива, викидається в атмосферу близько 20 млрд. т. діоксиду вуглецю, близько 300 млн. т оксиду вуглецю, 50 млн. т діоксиду азоту й багато інших шкідливих речовин. Наше майбутнє буде залежати від того, як зміняться зазначені фактори. Остаточна обробка відходів, на сьогоднішній день, означає або їх захоронення на звалищі, або спалювання. Ці два види остаточної обробки надають різний, але в обох випадках негативний, вплив на навколишнє середовище.

Життєдіяльність людини тісно пов'язана з виробництвом і споживанням продукції, а також з відходами – основним джерелом забруднення навколишнього природного середовища. Проблему утворення, складування й видалення відходів людина змушена вирішувати практично стільки, скільки існує, тому що природа не знає механізму утилізації та знешкодження відходів. Щорічно утворюється близько 150 млрд.т. твердих, рідких і газоподібних відходів. У Донецькій області кількість викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря починаючи з 2007 року стабілізувалася на рівні 1893,7 тис. т на рік .

Загальновідомо, що людська діяльність призвела до глобальних змін НПС, а людина постійно перебуває під впливом факторів НПС, тому що вона дихає атмосферним повітрям, п'є воду, вживає в їжу рослинні продукти. Унаслідок надходження із різноманітних галузей в навколишнє природне середовище різних шкідливих хімічних речовин і сполук неможливо істотно встановити рівень небезпеки, яку вони завдають для здоров'я людства.

За результатами наукових досліджень учених з Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя було встановлено, що існує прямий зв'язок між рівнем забруднення атмосферного повітря та алергійними дитячими захворюваннями.

У таких містах, як Донецьк, Запоріжжя, Дніпропетровськ, які характеризуються наявністю великої кількості промислових підприємств, люди частіше хворіють на хронічні захворювання, пов'язаними з забрудненням ОПВ. Проблема екологічної безпеки навколишнього природного середовища - це комплексна проблема всього людства.

Таким чином, щоб забезпечити екологічну безпеку й зменшити негативний вплив на здоров'я людини та природу в цілому, необхідно розробляти нові технології або вдосконалювати вже наявні.

За даними Головного управління статистики в Донецькій області та Державного комітету статистики України в Донецькій області на рис.1 показана динаміка утворення відходів на початок і кінець року.

Рис.1. Динаміка утворення твердих побутових відходів

Для забезпечення екологічної безпеки і нейтралізації шкідливого впливу твердих побутових відходів (ТПВ) на ОПВ необхідно їх знешкодити або утилізувати.

У світовій практиці відомо понад двадцять методів поводження з ТПВ. Їх класифікують за різними ознаками.

За кінцевої мети методи діляться на:

• ліквідаційні (вирішальні в основному санітарно-гігієнічні задачі);

• утилізаційні (вирішальні додатково ще й завдання економіки - використання вторинних ресурсів).

За технологічним принципом на:

• біологічні;

• термічні;

• хімічні;

• механічні;

• змішані.

За інтенсивністю протікання процесів знешкодження на:

• пасивні (включають компактування, капсулювання та захоронення на полігонах);

• активні (засновані на термічному впливі (полум'яному та безполум'яної спалюванні на сміттєспалювальних заводах), а також компостування на сміттєпереробних заводах).

Практичне поширення у світовій практиці отримали три методи:

• складування (поховання) на полігонах;

• спалювання;

• аеробне біотермічні компостування.

Вибір методу поводження з ТПВ залежить від ряду умов:

• складу та властивостей ТПВ;

• клімату;

• потреби в органічному добриві або теплової енергії;

• екологічних та економічних чинників.

Всі зазначені методи поводження з ТПВ мають великі недоліки. При цьому для будь-якого населеного пункту видалення або знешкодження ТПВ перетворюється в першу чергу в екологічну проблему, що порушує нормальне функціонування міського господарства з позиції громадської санітарії та гігієни, а також умови життя населення, в цілому. Людина повинна використовувати все те, що дає їй природа, але не забувати про те що все що він робить в процесі життєдіяльності, не в якому разі не повинно зашкодить довкіллю і звичайно здоров'ю всього людства. Людина, використовуючи освіту, науку і культуру, вміє за допомогою інноваційних технологій, продумати шляхи використання природних ресурсів протягом усього життєвого циклу, щоб дотримувався баланс між екологічною та громадською безпекою, а також безпекою природокористування. Для цього слід здійснювати утилізацію та знешкодження відходів екологічно безпечними методами.

Всі процеси в біосфері взаємозалежні. Людство - лише незначна частина біосфери, а людина є лише одним із видів органічного життя. Людина протягом століть прагнула не пристосуватися до природного середовища, а зробити його зручним для свого існування. Тепер ми усвідомили, що будь-яка діяльність людини впливає на навколишнє середовище, а погіршення стану біосфери небезпечно для всіх живих істот, у тому числі і для людини. Всебічне вивчення взаємин людини з навколишнім світом призвели до розуміння, що здоров'я - це не тільки відсутність хвороб, але і фізичний, психічний і соціальний добробут. Здоров'я - це капітал, даний нам не тільки природою від народження, але і тими умовами, в яких ми живемо.

Проблема негативного впливу відходів може бути ефективно вирішена тільки при активної участі місцевої влади та місцевого населення. Оскільки рішення не зводиться до вибору та придбання «адекватною» технології, а вимагає комплексного втручання в усі - соціальні та економічні - аспекти проблеми, то участь влади не повинна зводитися лише до прийняття керівних рішень.

Список літератури:

 1. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Донецькій області в 2007 році/ під. ред. С. В. Третьякова, Донецьк, 2008. 151 с.

 2. О.В. Луньова Рішення проблеми знешкодження твердих побутових відходів удосконаленим методом ВТЕП// Збірник наукових праць ДонНТУ серія «Хімія и хiмiчна технологiя», выпуск 108, Донецьк, ДонНТУ, 2008. 132 – 136 с.

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОТРАНСПОРТА

Игнатенко Н.В., Высоцкий С.П., Столярова Н.А.

АДИ ГВУЗ "; Донецкий национальный технический университет";

Показано, что использование водорода в качестве энергоносителя позволяет значительно повысить коэффициент полезного действия за счет внедрения топливных элементов. Разработана концепция учета экологических факторов как элемента обоснования инновационных направлений.

Проблема экологической безопасности автотранспорта – часть проблемы экологической безопасности страны. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных средств увеличиваются в Украине ежегодно в среднем на 3,1%. От передвижных источников загрязнения в 2008 году в атмосферный воздух нашей страны поступило 2,7 млн. тонн вредных веществ, большая часть которых 2420,3 тис. тонн или 90,1% – это выбросы автомобильного транспорта. Из общего количества около 1,7 млн. тонн или 63% загрязняющих веществ выброшено автомобилями, которые находятся в личной собственности населения. Автомобильные двигатели сбрасывают в воздух городов более 95% оксида углерода, около 65% углеводородов и 30% оксидов азота. При сгорании 1 кг бензина в атмосферу поступает 465 г угарного газа, 25 г углеводородов, 15 г оксидов азота.

Сегодня учет экологических факторов становится важным элементом обоснования инновационных направлений в различных отраслях экономики. В этой связи в 90-х годах прошлого века за рубежом (США и Западная Европа) были развернуты работы по оценке социальных последствий использования различных видов топлива [1, 2]. В Украине эти работы пока находятся на начальной стадии.

Учитывая большую долю загрязнения атмосферного воздуха автомобильным транспортом, особенно в городских условиях, целесообразно оценить влияние типа сжигаемых топлив на загрязнение, а также пути снижения этих выбросов.

В последние годы в мировой практике наметились тенденции более широкого использования на транспорте топлив из биологического сырья. Данные тенденции продиктованы главным образом тремя реалиями современности:

1) спрос на потребление энергоресурсов в мире стремительно растет (по прогнозам одной из крупнейших мировых нефтегазовых компаний British Petroleum прирост спроса на энергоресурсы к 2030 г. составит 50% в сравнении с уровнем 2005 года);

2) мировые запасы нефти и газа все быстрее сокращаются, оставляя для эксплуатации месторождения, зачастую отличающиеся сложными геолого-экономическими условиями и отдаленностью от мест потребления;

3) экологическая ситуация планеты ухудшается высокими темпами, что крайне негативно отображается на здоровье людей и других живых организмов.

Самым перспективным экологически чистым является водородное топливо. В настоящее время ведутся разработки таких двигателей, которые используют водород как напрямую, так и косвенно. Это и топливные элементы, и двигатели внутреннего сгорания, работающие на водороде. среды. Так, если использование альтернативных энергоносителей непосредственно на транспортном средстве и дает заметное сокращение выбросов, то производство этих видов энергии может сопровождаться значительным выбросом загрязнителей. Эта особенность должна обязательно учитываться при выборе приоритетных направлений инновационной деятельности в автомобильном транспорте. Доля экологического ущерба возрастает по мере увеличения использования автомобиля в городском цикле. Для традиционных топлив эта составляющая затрат достигает от 8-10% (2,8-2,9 долл./100 км) при 25-процентной доле пробега в условиях крупного города, до 13-15% (4,4-4,6 долл./100 км), если автомобиль используется только в городских условиях. В случае использования водорода минимальный ущерб следует ожидать для безуглеродных технологий получения водорода - на базе высокотемпературного газоохлаждаемого ядерного реактора или возобновляемых источников энергии. В этих случаях стоимость ущербов составляет 1,8-2 долл./100 км, т.е. значительно ниже, чем для традиционных моторных топлив. Использование водорода, получаемого на базе паровой конверсии метана и газификации угля, несколько превышает ущербы при безуглеродных технологиях, но они существенно ниже, чем для бензина и дизельного топлива. Технология получения водорода на базе электролиза от энергосистемы характеризуется наибольшими выбросами в окружающую среду, что приводит к большим экологическим ущербам, достигающим 10-11% полных затрат на пробег автотранспорта.

Списоклитературы:

1. Extern Externalities of Energy Methodology 2005 Update, Edited by Peter Bickel and Rainer Friedrich, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung – IER, Universität Stuttgart, Germany.

2. Litman T.A. Transportation Cost and Benefit Analysis. Techniques, Estimates and Implications, Victoria Transport Policy Institute, 17May 2007.3. Биотопливо: перспективы и риски // Доклад о мировом развитии 2008. – С. 20–30.

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ-ЭНЕРГИЯ ПОД НОГАМИ

Кузьминова Е.А., Макеева Д.А.

Донецкий национальный технический университет

Сегодня уже в 80 странах мира в той или иной степени используется геотермальное тепло. В большей части из них, а именно в 70 странах, утилизация этого вида природного тепла достигла развития на уровне строительства теплиц, бассейнов, использования в лечебных целях и т.д. А геотермальные электростанции имеются примерно в 25 странах.

В центре земли температура составляет около 6000 градусов по Цельсию – это достаточно горячо, чтобы с легкостью расплавить породы земной коры. Даже на несколько километров вглубь земли, температура может быть более 250 градусов по Цельсию, если слой земной коры является тонким. В целом, повышение температуры идет на один градус каждые 30 - 50 метров в зависимости от месторасположения.

В вулканических районах, расплавленные породы земной коры могут находиться очень близко к поверхности.

Слово ";геотермальная"; происходит от греческого слова geo (земля) и therme (тепловая энергия). Таким образом, геотермальная энергия – это тепло из-под Земли. Мы можем восстановить это тепло в виде пара или горячей воды и использовать ее для обогрева зданий и выработки электроэнергии. Геотермальная энергия используется на протяжении тысяч лет в некоторых странах для приготовления пищи и отопления.

Принцип работы таков -подземные горячие породы нагревают воду, в результате чего выделяется пар. Отверстие сверлится до горячей области, пар поднимается вверх и используется для запуска турбин, которые в свою очередь запускают в работу генераторы.

Первая геотермальная электростанция была построена в Ландрелло, в Италии, а вторая в Вайреке в Новой Зеландии. Остальные находятся в Исландии, Японии, на Филиппинах и в Соединенных Штатах.

В Исландии, геотермальное тепло используется для обогрева домов, а также для выработки электроэнергии.

Если породы не являются достаточно горячими для производства пара, то энергию можно по-прежнему использовать.

Такая энергия является важным ресурсом в вулканически активных местах, таких как Исландия и Новая Зеландия. Насколько это выгодно зависит от того, до какой температуры можно разогреть воду. А это в свою очередь зависит от того, насколько горячие породы, и сколько воды мы качаем до них.

Вода закачивается в скважину в горячем регионе, а когда поднимается вверх под давлением и выходит на поверхность, и превращается в пар.

Пар может быть использован для турбогенератора, или через теплообменник для нагрева воды в дома. Пар должен быть очищен, прежде чем использоваться для вращения турбины, или турбинных лопаток.

Преимущества:

 • Геотермальная энергия не загрязняет окружающую среду.

 • Геотермальная энергия не способствует парниковому эффекту.

 • Электростанции не занимают много места.

 • Нет расхода топлива.

 • После того как построены геотермальные электростанции, энергия почти бесплатна.

Недостатки:

 • Большая проблема состоит в том, что существует не так много мест, где можно строить геотермальные электростанции.

 • Горячие камни должны быть соответствующего типа, на глубине, где до них можно добраться. Тип пород должен быть таким, чтобы их можно было легко сверлить.

 • Иногда геотермальные места, могут ";выдыхаются"; на протяжении десятилетий.

 • Могут выйти опасные газы и минералы из-под земли, и их может быть трудно безопасно утилизировать.

Геотермальная энергия является возобновляемым источником энергии, так как тепло постоянно возникает внутри Земли.

Энергия продолжает поступать до тех пор, пока мы не закачаем слишком холодную воду и не остудим породу слишком сильно.

Внутри Земли содержится теплоты гораздо больше, чем можно было бы добыть в ядерных реакторах при расщеплении всех земных запасов урана. Если человечество будет использовать только геотермальную энергию, пройдет 41 млн. лет прежде чем температура недр Земли понизится только на полградуса.

Существуетнесколько основных сфер использования геотермальной энергии:

1. Аквакультуры, садоводство и термокультуры. Возобновляемые источники энергии могут быть использованы для выращивания садовых и морских культур, которым необходима теплая вода и тропический климат. В теплицах можно использовать геотермальную энергию, чтобы сохранять температуру и влажность, с помощью пара и теплоснабжения, которые предоставляет геотермальная энергия. Геотермальные возобновляемые источники энергии используется для обогрева ферм по выращиванию креветок.

2. Промышленность и сельское хозяйство. Геотермальная энергия может играть большую роль в развитии промышленности и сельского хозяйства по всему миру. Например, эту энергию можно использовать почти на каждом этапе обработки бумаги. Бумажные комбинаты в Новой Зеландии специально размещаются на месторождениях геотермальной энергии. Есть тысячи промышленных и сельскохозяйственных применений, где геотермальная энергия может быть идеальным решением, так как стоимость геотермальной энергии очень низкая.

3. Пищевая промышленность. Пищевая и перерабатывающая промышленности могут извлечь большую пользу из геотермальных возобновляемых источников энергии.. Один из способов использования данной энергии - стерилизации объектов пищевой промышленности паром. Земля содержит большое количество тепла и пара, и этот пар можно использовать для стерилизации оборудования и помещений без применения химических веществ. Это позволит предотвратить мутацию микроорганизмов, когда они становятся невосприимчивыми к химическим веществам и развитие более вредных штаммов. Геотермальная энергия может также помочь высушить растения, из которых производят порошки и концентраты, которые используются в пищевой промышленности. Порой эти вещества могут быть использованы для сохранения продуктов без добавок. Продукты могут быть приготовлены, на пару, а также другими способами с помощью использования геотермальной энергии.

4. Обеспечение теплом жилых и коммерческих помещений. Геотермальные возобновляемые источники энергии могут быть использованы для обогрева всех типов зданий, от домов до ферм, сараев и других типов зданий. Использование этой энергии не только обеспечивают тепло, это также полная система контроля температуры. С геотермальной системой отопления и охлаждения расходы на электроэнергию намного ниже, так как печь или кондиционер не нужны. Эти устройства могут использовать значительное количество электроэнергии, увеличивая счета за коммунальные услуги и тратить энергию. Геотермальные блоки управления температурой могут добавить тепла или уменьшить его, сохраняя комфортный микроклимат в течение всего года.

5. Производство электроэнергии. Геотермальные электростанции могут обеспечить большое количество электроэнергии, со многими преимуществами, так как нет необходимости использовать ископаемое топливо для производства электроэнергии. Геотермальной энергии очень «чистая», потому что использует тепло и пар находящиеся в земле для производства электроэнергии. Нет никаких вредных выбросов газа или высокого уровня углерода, и эти электростанций не влияет на загрязнение воздуха. Этот источник энергии возобновляем и не зависит от количества ископаемых видов топлива или поставок из зарубежных стран. Геотермальная энергия может добавить стабильности в стоимость и наличие электрической и тепловой энергии для всего мира. Ископаемые виды топлива будут исчерпаны в ближайшем будущем, и использования альтернативных возобновляемых источников энергии необходимо в целях предотвращения энергетического кризиса.

Выводы. Безусловно, альтернативные источники энергии являются перспективой энергетического комплекса всех государств в соременных условиях. И геотермальная энергия представляет собой экологичный и очень своеобразный способ экономии ископаемого топлива для некоторых государств.

Список литературы:

1. Э.Р. Берман Геотермальная энергия / Э.Р. Берман, Б. Ф. Маврицкий . - Издательство Мир, 2009.- 416 стр.

2. А. Е Севастопольский Геотермальная энергия: Ресурсы, разработка, использование : Пер. с англ. Издательство Мир, 2008,- 324с

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ,

ЗАЙНЯТИХ ВІДХОДАМИ ЗБАГАЧЕННЯ

Пластовець О.В., Луньова О.В.

Донецький національний технічний університет

В статі проаналізовано екологічні показники стосовно відходів збагачувальноїпромисловості та пошук удосконалених технологій та нових перспектив подальшого розвитку.

У процесі своєї діяльності людина завжди впливала на природу. В сучасних умовах розвиток галузей промисловості, що пов’язані з добуванням і збагаченням корисних копалин, є основою технічного прогресу. При добуванні корисних копалин людина проникає у надра землі і тим змінює навколишнє середовище, втручається у природні процеси, що відбуваються на землі. Сучасна техніка зробила людину такою могутньою, що природа в багатьох випадках поступається людині у здатності до зміни ландшафту і рельєфу поверхні. Кар’єри довжиною до 10 км і глибиною до 1000 м, «гори» породних відвалів, терикони біля шахт, басейни-сховища дрібних відходів площею в декілька квадратних кілометрів – все це результат людської діяльності.

Внаслідок гірничо-технологічної діяльності в світі порушено близько 15-20 млн. га земель, з них 59% площі використано під різні гірничі виробки, 38% – під відвали пустої породи або відходи збагачення, 3% – місця осідання, провалів і ін. порушень поверхні, пов’язаних з підземними розробками. Обсяг відвалів порід, що утворилися, і виробничих відходів складає понад 2000 км3. Для отримання мінеральної сировини і палива людство вимушене використовувати дедалі глибші шари земної кори (золоторудні шахти ПАР, наприклад, досягли позначок 3-4 км нижче земної поверхні; амплітуда висот між дном найглибших кар’єрів і поверхнею найвищих відвалів перевищує 1100 м).

Внаслідок переміщення великих обсягів гірничої маси погіршується режим ґрунтових і підземних вод, змінюється поверхневий водостік і структура ґрунту, інтенсифікується ерозійна робота води і вітру, що в деяких випадках спричиняє зміну клімату в районі ведення гірничих робіт. Гірничодобувні роботи супроводжуються штучним водозниженням. Тільки при видобутку вугілля з шахт і розрізів відкачується близько 15 км3 води на рік. Скидання стічних вод, що відкачуються, веде до забруднення поверхневих водних об'єктів різними солями, нафтопродуктами і важкими металами. Зсуви гірських порід на територіях, що підробляються, осідання поверхні, розсіювання породи з відвалів негативно впливають на стан земельних ресурсів. При вуглезбагачувальних фабриках України знаходиться 35 мулонакопичувачів загальним об’ємом 129 млн. м3, які займають площу 180 га і містять 114 млн. т. шламів, переважно відходів флотації зольністю від 45 до 75%. Значні надходження забруднюючих речовин відбуваються в зонах комунікацій і транспортних вузлів (90 т пилу на 1 км залізничного полотна на рік). При експлуатації нафтопроводів та продукто­проводів найбільшої шкоди навколишньому середовищу завдають аварійні витоки нафти, суспензій тощо.

Одна з найгостріших екологічних проблем, зумовлених посиленням техногенного впливу на природне середовище, пов'язана зі станом атмосферного повітря. Найбільшої шкоди атмосферному повітрю в Донецькому регіоні завдають породні відвали.

Землі, використовувані для складування відходів збагачення, займають значні площі і служать джерелом забруднення навколишнього середовища пилом і газами. Зменшення земельних площ, відчужуваних для складування відходів, досягається застосуванням різних схем обробки відходів збагачення.

Найпростішою є схема зі згущенням відходів флотації до вмісту твердого 700-800 кг/м3, після чого вони змішуються з породою гравітаційного відділення в співвідношенні по масі 1:4. Якщо отримана суміш виявляється недостатньо зневодненою, у суміш додають негашене вапно в кількості 1 – 10 кг/т. Підготовлену в такий спосіб суміш відходів можна транспортувати автосамоскидами в плоскі відвали, яри, відпрацьовані кар’єри. Засипані площі після покриття шаром чорнозему піддають рекультивації.

Різновидом розглянутої технології є схема, за якою до згущених відходів флотації для стабілізації суміші флотовідходів з крупною породою додають цемент (6 % від маси твердої фази у відходах).

Перспективною є технологічна схема, що передбачає послідовне зневоднення відходів флотації в циліндроконічних згущувачах і фільтропресах та складування їх разом з відходами гравітаційного відділення.

Маса відходів збагачення, що знаходяться у відвалах, становить десятки мільйонів тонн. Відвали минулих років (в основному терикони), які звичайно розташовані поблизу або всередині населених пунктів, є джерелами пило- і газоутворення, а також займають значні площі, що можуть бути використані під забудову.

Терикон утворюється з відвальної породи, доставленої з шахти або рудника на вершину конуса по рейках у вагонетках або скіпах. Терикони класифікують: 1.за обсягом: великі (понад 2,5 млн. м3), середні (0,5-2,5 млн. м3), малі (менше 0,5 млн. м3).2. за віком (років): молоді (до 10 млн. м3,),зрілі (10-50 млн. м3), старі (понад 50 млн. м3); 3. за технологічними параметрами ті що: продовжують нарощуватися, утворення яких завершилося, горять, нагріваються або згаслі.

Тільки біля вугільних шахт Донбасу відомо близько 700 териконів (у Донецьку – 89, Макіївці – 68). Частина з них – горілі, які використовуються як матеріал-наповнювач у будівельній промисловості, при будівництві доріг, дамб тощо. Частина донбаських териконів горить (через самозаймання органічної речовини) – при цьому температура речовини всередині териконів сягає 100-800о С. Матеріал териконів може бути сировиною для добування деяких металів, в тому числі й рідкісних.

Технологічні рішення по приведенню площ, зайнятих відвалами, у первісний стан або під забудову:

– розробка відвалів з вивозом породи для використання її як закладний матеріал або для заповнення вільних ємностей у кар’єрах;

– гасіння відвальних мас і перетворення териконів у плоскі відвали, озеленення і використання їх як вільних територій, позбавлених зон шкідливого впливу;

– планування породної маси на вільній площі або в межах відвалу;

– осушення, нанесення родючого ґрунтового шару й озеленення територій, зайнятих басейнами-сховищами;

– запобігання самозайманню, вапнування порід, нанесення глинистого шару 0,4-3 м завтовшки і родючого ґрунту, створення стійких біоценозів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ... закладах освіти» (№1/11-7862 від 16.08.10), НаціональнийтехнічнийуніверситетУкраїни «КПІ». - А.В.Жаркіх, Н.В.Гайдай та ... ), Донецькийнаціональнийтехнічнийуніверситет. - Г.Н.Семенцов, М.М.Дранчук, О.В.Гутак та ін. «Основи моніторингу технологічних ...
 2. Інформація про надання грифів міністерства освіти і науки 2010 рік

  Документ
  ... закладах освіти» (№1/11-7862 від 16.08.10), НаціональнийтехнічнийуніверситетУкраїни «КПІ». - А.В.Жаркіх, Н.В.Гайдай та ... ), Донецькийнаціональнийтехнічнийуніверситет. - Г.Н.Семенцов, М.М.Дранчук, О.В.Гутак та ін. «Основи моніторингу технологічних ...
 3. Міністерство освіти і науки україни національний педагогічний університет імені

  Закон
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ ... сучасних методичних концепцій татехнології навчання хімії у вищих технічних закладах освіти: Повідомл. 1. ...
 4. Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів ііі-і v рівнів акредитації та наукових установ міністерства освіти і науки молоді та спорту на 2012-2015 роки

  Документ
  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерстваосвіти і науки, молоді таспортуУкраїни від 07.06. ... освіти і культури. Андрущенко В.П., д. філос. н., проф., академік Національної академії педагогічних наукУкраїни Кіровоградський національнийтехнічнийуніверситет ...
 5. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (4)

  Документ
  ... СТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТАСПОРТУУКРАЇНИ ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Затверджено Голова приймальної комісії Волинського національногоуніверситету ... іонів та населених місць України // Український географічний журнал ...

Другие похожие документы..