Главная > Документ


Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Чернівецький торговельно-економічний інститут

ПРОГРАМА

вступних випробувань з іноземної мови

за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра

Чернівці, 2009р.

В основу Програми покладено принцип невід'ємності вивчення іноземних мов під час професійної підготовки сучасного спеціаліста. З цього випливає комунікативна орієнтованість курсу іноземної мови у вузі. Лексичний та граматичний матеріал кожної з мов (англійської, німецької, французької) подано за такою схемою: лексика та граматика. Враховано фахову спрямованість всіх спеціальностей, що навчаються у магістратурі в Чернівецькому національному торговельно-економічному інституті КНТЕУ.

Освітня роль іноземної мови пов'язана з можливістю за її допомогою залучитися до джерел інформації, з набуттям навичок роботи з науковою літературою, з опануванням уміння спілкуватися із зарубіжними колегами, з підвищенням культури мови.

Опанування іноземною мовою розглядається як демонстрація вступниками комунікативної компетенції для практичного користування іноземною мовою: читати відповідну іноземну літературу з фаху, брати участь у бесідах та міжнародних конференціях, писати статті та інші наукові матеріали іноземною мовою, листуватися з іноземними партнерами. Набуття комунікативної компетенції здійснюється відповідно до основних положень теорії мовної діяльності та комунікації, а мовний матеріал розглядається як засіб реалізації відповідного виду мовної діяльності.

У межах даної програми вступники повинні:

1) читати оригінальну літературу за фахом з метою отримання
наукової інформації і передачі її рідною мовою;

2) вміти складати реферат, анотацію прочитаного тексту із
спеціальності, передати його зміст рідною чи іноземною мовою.

3) вміти вести ділове листування.

4) вести іноземною мовою бесіди на теми, пов'язані з професійною
діяльністю.

Під час вступного випробування з іноземної мови вступник повинен продемонструвати достатні вміння та навички роботи з фаховою літературою іноземною мовою, усного спілкування з іноземними колегами і партнерами.

Вступник повинен:

 • активно володіти лексичним запасом в обсязі 3000 одиниць;

 • уміти читати та перекладати оригінальну літературу з фаху іноземною мовою;

 • уміти написати іноземною мовою анотацію, реферат, доповідь, статтю тощо;

 • уміти вирішувати усні комунікативні завдання в рамках суспільно-політичної та професійної тематики в найбільш типових ситуаціях спілкування.

 • писати ділові листи різного характеру;

 • працювати з комерційною документацією; складати факси, Е-mаі1 тощо;

 • підтримувати ділові контакти через Internet;

 • здійснювати ділові переговори, складати та підписувати контракти.

 • читати та реферувати наукову літературу з фаху;

 • вести бесіду на професійну тематику;

 • виступати з доповіддю на наукових конференціях;

 • вести ділове листування;

 • працювати з комерційною документацією;

 • ефективно спілкуватися в іноземному середовищі через online
  Internet;

 • скласти міжнародний кваліфікаційний іспит (типу ТOEFL).

ГРАМАТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Основна увага приділяється інфінітивним зворотам, непрямому запитанню та інверсії підмета, спонукальним реченням, умовним: реченням. Враховуються форми і конструкції, характерні для усних повідомлень із відповідної спеціальності, лексико-граматичні засоби зв'язку речень і абзаців, конструкції, характерні для усних повідомлень із відповідної спеціальності, лексико-граматичні, засоби зв'язку речень і абзаців.

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Часи дієслова в пасивному стані. Модальні дієслова та їхні еквіваленти.
Неособові форми дієслова: неозначена форма дієслова, дієприкметник,
герундій; конструкції з неособовими формами дієслова. Порівняння форм та
функцій герундія з дієприкметником, інфінітивом та іменником. Три типи
умовних речень. і

Види синтаксичних зв'язків у реченні. Модальність речення. Складносурядне та складнопідрядне речення. Конструкція there+ tо bе. Пряма та непряма мова.

Багатокомпонентні номінативні та атрибутивні словосполучення. Опанування фразових дієслів типу break off, bring up, turn outтощо.

Особливості вживання та перекладу пасивного стану в англійській діловій мові. Складні сполучники.

НІМЕЦЬКА МОВА

Утворення часових форм пасивного стану. Одночленний, двочленний і тричленний пасив. Виконавець дії з додатком із прийменником. Пасивні конструкції неперехідних дієслів. Переклад пасивних конструкцій українською мовою.

Інфінітивний зворот конструкції haben + zu + інфінітив, sеіп + zи + Іпf (інфінітив. Uт + zи +Іпf. Оhпе + zи + Іпf. Statt+ zи + інфінітив. Іменні форми дієслів. Інфінітив, його синтаксичні функції. Частками при інфінітиві.

Дієприкметник. Вживання дієприкметників І і II. Переклад дієприкметників.

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Неособові форми дієслова. Інфінітив. Функції інфінітива в реченні. Дієприкметник, герундій. Дієприкметникові та абсолютні дієприкметникові звороти. Узгодження часів способу Іпdісаtіf. Умовний спосіб. Спосіб Subjonсtif.

ЛЕКСИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Вступник повинен розуміти оригінальний фаховий матеріал іноземною мовою економічного спрямування, адекватно використовувати терміни та компенсаторні засоби комунікації, засвоєні в процесі вивчення курсу «Іноземна мова професійного спрямування» в межах загальних тем економіки та бізнесу, а також тем вузькопрофесійних напрямків:

1. Спеціальність 7.05010201, 7.05010202, 8.05010201, 8.05010202 „Економічна кібернетика";

- Основні поняття з економіки

- Бухгалтерський облік

- Е-комерція

- Всесвітня мережа Internet

- Комп'ютер у нашому житті

- Іноземна мова у комп'ютерних програмах

- Розвиток комп'ютерної індустрії

- Сучасні інформаційні технології

- Безпека інформаційних систем

- Мультимедійні пристрої

- Освіта та мультимедійні технології

2. Спеціальність 7.05010401, 8.05010401 „Фінанси";

- Фінанси та їхні функції

- Фінансові установи

- Фінансовий звіт

- Міжнародні фінанси

- Кредитна система України

- Бюджетна система

- Державне казначейство

- Бухгалтерський облік і аудит

- Оподаткування

- Цінні папери

- Банківські рахунки та платежі

- Контрольне ревізійне управління України (КРУ)

- Банки Великобританії, США, Німеччини, Франції.

3. Спеціальність 7.05010601, 8.0501601 „Облік і аудит";

- Фінанси та їхні функції

- Фінансові установи

- Облік

- Аудит

- Оподаткування

- Фінансовий облік

- Державне казначейство

- Бюджетні система

- Кредитна система України

- Міжнародні фінансові платежі

- Банківські рахунки та платежі

- Контрольне ревізійне управління України (КРУ)

4. Спеціальність 7.05010302, 8.05010302 „Міжнародна економіка";
- Міжнародний бізнес
- Міжнародна торгівля
- Платіжний баланс

- Іноземні прямі та портфельні інвестиції

- Валютний ринок

- Експортно-імпортні операції

- Методи платежів у зовнішній торгівлі

- Бар'єри міжнародної торгівлі

- Транснаціональні корпорації

- Міжнародне оподаткування

- Міжнародні торговельні організації

- Міжнародний менеджмент

- Міжнародний маркетинг

 1. Спеціальність 7.05010701, 8.05010701 „Економіка підприємства";

- Типи економічних систем

- Ринкова економіка

- Маркетинг

- Реклама

- Менеджмент

- Фінансовий менеджмент

- Бух облік і аудит

- Оподаткування

- Контракти

6. Спеціальність 7.05010801, 8.05010801 „Маркетинг";

- Маркетинг

- Фактори маркетингу

- Реклама

- Реклама в Україні

- Класифікація товарів

- Товар та його ціна

- Канали розподілу товарів

- Форми торгівлі

- Менеджмент

- Зв'язки з громадськістю

- Цільовий маркетинг та сегментація ринку

7. Спеціальність 7.05020101, 8.05020101 „Менеджмент організацій";

- Менеджмент та менеджери

- Основні функції менеджменту

- Різні стилі керівництва

- Форми організації бізнесу

- Форми торгівлі

- Маркетинг

- Фінанси та їхні функції

- Цільовий ринок

- Супермаркет

8. Спеціальність 7.05020102 „Менеджмент туристичної індустрії";

- Сучасна індустрія гостинності

- Менеджмент '

- Готельний менеджмент і туристичний бізнес

- Сучасні подорожі і туризм у світі

- Типи готелів та їхній сервіс

- Вимоги до обслуговуючого персоналу готелю

- Харчування як один із видів готельних послуг

- Маркетинг у туристичній індустрії

- Реклама в індустрії гостинності

- Туризм в Україні

- Туризм у країнах, мова яких вивчається

- Типи курортів

 1. Спеціальність 7.05030107 „Товарознавство і комерційна діяльність";

 • Поняття про товар, види товарів

 • Форми торгівлі, основні типи магазинів

 • Міжнародні торговельні організації

 • Маркетинг, менеджмент торгівлі, типи ринків збуту, консумеризм

 • Споживчі властивості товарів

 • Маркування та пакування товарів

 • Складування товарів, умови зберігання товарів

 • Основні поживні речовини харчових продуктів

 1. Спеціальність 7.05011301 „Комерційна діяльність";

 • Поняття про товар, види товарів

 • Форми торгівлі, супермаркет, універмаг

 • Типи ринків збуту, цільові ринки, валютний ринок

 • Методи платежів у зовнішній торгівлі

 • Бар'єри міжнародної торгівлі

 • Міжнародні торговельні організації

 • Консумеризм

 • Захист прав споживачів в Україні, Великобританії, США

Голова предметної атестаційної комісії І.М.ГнатишенаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти і науки україни київський національний торговельно-економічний університет чернівецький торговельно-економічний інститут

  Документ
  Міністерствоосвіти і наукиУкраїниКиївськийнаціональнийторговельно-економічнийуніверситетЧернівецькийторговельно-економічний інститутПРОГРАМА вступних випробувань з фахових дисциплін напряму пі ...
 2. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 0 1135 м Київ проспект Перемоги

  Документ
  ... Міністерствоосвіти і науки, молоді та спорту України. Київськийнаціональнийторговельно-економічнийуніверситет, Чернівецька обласна державна адміністрація, Чернівецька міська рада, Інститут регіональних ...
 3. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (1)

  Документ
  ... Міністерствоосвіти і науки, молоді та спорту України. Київськийнаціональнийторговельно-економічнийуніверситет, Чернівецька обласна державна адміністрація, Чернівецька міська рада, Інститут регіональних ...
 4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (2)

  Документ
  ... Міністерствоосвіти і науки, молоді та спорту України. Київськийнаціональнийторговельно-економічнийуніверситет, Чернівецька обласна державна адміністрація, Чернівецька міська рада, Інститут регіональних ...
 5. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (3)

  Документ
  ... Міністерствоосвіти і науки, молоді та спорту України. Київськийнаціональнийторговельно-економічнийуніверситет, Чернівецька обласна державна адміністрація, Чернівецька міська рада, Інститут регіональних ...

Другие похожие документы..