Главная > Документ
Chemický ústav SAV


Správa o činnosti organizácie SAV
za rok 2011

Bratislava
január 2012

Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2011

1. Základné údaje o organizácii 1

2. Vedecká činnosť 3

3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a techniku 14

4. Medzinárodná vedecká spolupráca 19

5. Vedná politika 25

6. Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky v SR 26

7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou 33

8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie 35

9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity 37

10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska 42

11. Aktivity v orgánoch SAV 44

12. Hospodárenie organizácie 46

13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV 47

14. Iné významné činnosti organizácie SAV 47

15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV 48

16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám 49

17. Problémy a podnety pre činnosť SAV 50

PRÍLOHY

A Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2011 51

B Projekty riešené v organizácii 57

C Publikačná činnosť organizácie 90

D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie 256

E Medzinárodná mobilita organizácie 258

1. Základné údaje o organizácii


1.1. Kontaktné údaje

Názov: Chemický ústav SAV
Riaditeľ: Ing. Miroslav Koóš, DrSc.
Zástupca riaditeľa: RNDr. Ján Gajdoš, PhD.
Vedecký tajomník: RNDr. Desana Lišková, PhD.
Predseda vedeckej rady: Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Člen snemu SAV: Ing. Miroslav Koóš, DrSc.
Adresa: Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava

http://chem.sk

Tel.: 02/ 59410201, 02/ 54772080
Fax: 02/ 59410222
E-mail: chemsekr@savba.sk
Názvy a adresy detašovaných pracovísk: nie sú

Vedúci detašovaných pracovísk: nie sú

Typ organizácie: Príspevková od roku 2009

1.2. Údaje o zamestnancoch

Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov

Štruktúra zamestnancov

K

K

K
do 35
rokov

F

P

T

M

Ž

M

Ž

Celkový počet zamestnancov

130

49

81

13

18

119

116,67

86,88

Vedeckí pracovníci

70

35

35

10

11

59

61,11

57,98

Odborní pracovníci VŠ

19

5

14

1

5

19

15,9

10,9

Odborní pracovníci ÚS

31

5

26

2

2

31

31

18

Ostatní pracovníci

10

4

6

0

0

10

8,66

0

K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2011 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)

F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2011 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)

P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov

T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov

M, Ž – muži, ženy

Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2011)

Rodová skladba

Pracovníci s hodnosťou

Vedeckí pracovníci v stupňoch

DrSc.

CSc./PhD.

prof.

doc.

I.

IIa.

IIb.

Muži

10

25

1

3

10

13

12

Ženy

0

35

0

0

1

18

16


Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov

Veková štruktúra (roky)

< 31

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

> 65

Muži

3

5

2

2

1

5

7

3

4

Ženy

7

6

5

5

5

11

12

3

2


Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2011

Kmeňoví zamestnanci

Vedeckí pracovníci

Riešitelia projektov

Muži

50,1

49,0

50,0

Ženy

47,5

46,1

47,4

Spolu

48,5

47,6

48,4


1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie (v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)

V roku 2011 nedošlo k žiadnym podstatným zmenám vo vedeckej orientácii Chemického ústavu, ktorá bola naďalej zameraná na riešenie problematiky chémie a biochémie sacharidov a príslušných enzýmových systémov.

V rámci organizačného členenia pracoviska (od 1. 1. 2005), je vytvorených osem vedeckých oddelení - Štruktúra a funkcia sacharidov, Glykobiológia, Glykomateriály, Glykochémia, Glykobiotechnológia, Enzymológia sacharidov, Imunochémia glykokonjugátov a Zbierka kvasiniek (tieto vedecké oddelenia spolu tvoria Centrum glykomiky) a tri spoločné nevedecké oddelenia - Analytické, Realizačné a Ekonomicko-technické oddelenie.

Chemický ústav SAV bol v rámci poslednej akreditácie vedeckých organizácií SAV v roku 2007 zaradený do skupiny A*, čo svedčí o vysokej kvalite vedecko-výskumnej práce a ostatných zohľadňovaných ukazovateľov. Podobne pri evalvácii pracovísk začiatkom roka 2009 sa ústav umiestnil medzi najlepšími pracoviskami II. odd. vied SAV.

Od 1. 1. 2009 sa zmenila forma hospodárenia ústavu z rozpočtovej na príspevkovú.

2. Vedecká činnosť

2.1. Domáce projekty

Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2011

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Čerpané financie
za rok 2011 (v €)

A

B

A

B

spolu

pre
organi-
záciu

1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2011 financované VEGA

19

4

151646

151646

16523

2. Projekty, ktoré boli r. 2011
financované APVV

2

3

25346

25346

29145

3. Projekty OP ŠF

2

5

103875

103875

272180

4. Projekty centier excelentnosti SAV

1

0

40101

26734

-

5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,
Vedecko-technické projekty, ESF,
na objednávku rezortov a pod.)

0

0

-

-

-

A - organizácia je nositeľom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

Tabuľka 2b Zoznam domácich projektov podaných v roku 2011

Štruktúra projektov

Miesto podania

Organizácia je nositeľom projektu

Organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

1. Účasť na nových výzvach APVV

r. 2011

-

11

8

2. Projekty výziev OP ŠF

podané r. 2011

Bratislava

0

1

Regióny

0

0

3. Projekty výziev FM EHP

podané r. 2011

-

0

0

2.2. Medzinárodné projekty

2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2011

Tabuľka 2c Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2011

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Čerpané financie
za rok 2011 (v €)

A

B

A

B

spolu

pre
organi-
záciu

1. Projekty 6. a 7.
rámcového programu EÚ

0

4

-

-

43154

2. Multilaterálne projekty v rámci
vedeckých programov COST,
ERANET, INTAS, EUREKA,
PHARE, NATO, UNESCO, CERN,
IAEA, ESF (European Science
Foundation), ERDF, ESA a iné

0

10

-

-

-

3. Projekty v rámci medzivládnych
dohôd o vedecko-technickej
spolupráci

1

0

1500

1500

-

4. Bilaterálne projekty

4

2

15624

15624

6000

5. Podpora medzinárodnej
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)

0

12

-

-

38400

6. Iné projekty financované alebo
spolufinancované zo zahraničných
zdrojov

0

0

-

-

-

A - organizácia je nositeľom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektuСкачать документ

Похожие документы:

 1. Obsah osnovy správy o činnosti organizácie sav za rok 2011 (2)

  Документ
  ... álnej fyziky SAVSpráva o činnostiorganizácieSAVzarok2011 Košice január 2012 ObsahosnovySprávy o činnostiorganizácieSAVzarok2011 1. Základné údaje o organizácii 2. Vedecká činnos ...
 2. Obsah osnovy správy o činnosti organizácie sav za rok 2011 (1)

  Документ
  Matematický ústav SAVSpráva o činnostiorganizácieSAVzarok2011 Bratislava január 2012 ObsahosnovySprávy o činnostiorganizácieSAVzarok2011 1. Základné údaje o organizácii 2. Vedecká činnosť 3. Doktorandské štúdium ...
 3. Obsah osnovy správy o činnosti organizácie sav za rok 2010

  Документ
  ... SAVSpráva o činnostiorganizácieSAVzarok 2010 Tatranská Lomnica január 2011ObsahosnovySprávy o činnostiorganizácieSAVzarok 2010 1. Základné údaje o organizácii ... podnety pre činnosť SAVSprávu o činnostiorganizácieSAV spracoval(i): Ing. ...
 4. Obsah osnovy správy o činnosti organizácie sav za rok 2009 (1)

  Документ
  ... ústav SAVSpráva o činnostiorganizácieSAVzarok 2009 Tatranská Lomnica január 2010 ObsahosnovySprávy o činnostiorganizácieSAVzarok 2009 1. Základné údaje o organizácii 2. ... / 31.1.2011 Evidenčné číslo projektu: 212482 Organizácia je koordiná ...
 5. Obsah osnovy správy o činnosti organizácie sav za rok 2009 (2)

  Документ
  ... Košice január 2010 ObsahosnovySprávy o činnostiorganizácieSAVzarok 2009 1. Základné údaje o organizácii 2. Vedecká činnosť 3. Doktorandsk ... projektu: 1.9.2009 / 30.4.2011 Evidenčné číslo projektu: 2622012001 Organizácia je koordinátorom ...

Другие похожие документы..