Главная > Документ


АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

_________ Я.Д.Головко

„ ___ „ ______________ 20___р.

Затверджено

на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін

Протокол №2 від 30.09.2011р.

_________________Г.З.Лазько

ПРОГРАМА

вступного екзамену до аспірантури із спеціальності

12.00.06. – Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Київ – 2011

Вступ

Земельні відносини завжди перебували в центрі уваги громадськості, різних верств населення країни незалежно від наявності чи відсутності у них земельних ділянок.

Особливого значення набуває знання земельного права в сучасний період – час становлення, розвитку і зміцнення державності, прискорення реформування земельних відносин в Україні.

Підвищений інтерес до вивчення земельного права України як важливої складової еколого-правової освіти зумовлений низкою обставин. Передусім введенням у дію нового Земельного кодексу України і значним оновленням та істотним збільшенням кількості законодавчих і підзаконних актів про землю, які потребують об’єктивного осмислення їх ролі та місця в національній системі права і регулюванні суспільних земельних відносин з врахуванням положень нового Цивільного кодексу України.

По-друге, це пов’язано з практичною необхідністю ефективно застосовувати земельно-правові норми для реального забезпечення суб’єктивних земельних прав у процесі реалізації сучасної земельної реформи.

По-третє, доцільністю творчого і всебічного осмислення і обґрунтування низки нових концептуальних підходів до регламентації земельних правовідносин, проведення їх наукової класифікації за галузевими, інструкційними та іншими ознаками.

Програма курсу

РОЗДІЛ 1. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Тема 1. Предмет,метод,принцип і система земельного права

Історичні умови виникнення і розвитку земельного права. Соціально-економічні та екологічні передумови розвитку земельного права.

Періодизація розвитку земельного права. Історичні правові форми як пам’ятки земельного права. Моделі земельного права в правових системах різних держав.

Земля як інтегрований та диференційований об’єкт земельного права.

Предмет земельного права. Функціональні особливості земельного права. Класифікаційні ознаки земельного права. Особливості предмета земельного права. Ознаки земельного права. Методи земельного права.

Поняття системи земельного права. Співвідношення земельного права як галузі права, науки та навчальної дисципліни. Загальна, особлива та спеціальна частини земельного права. Принцип земельного права.

Основні інститути загальної частини земельного права. Структура особливої частини земельного права. Складові елементи спеціальної частини земельного права.

Тема 2. Джерела земельного права

Поняття джерел земельного права. Особливості джерел земельного права. Класифікація джерел земельного права. Конституційні засади земельного права. Форми джерел земельного права. Види законів як джерел земельного права. Земельний кодекс України в системі джерел земельного права.

Підзаконні акти як джерела земельного права. Постанови уряду як джерела земельного права. Нормативні акти міністерств і відомств. Нормативні акти представницьких і виконавчих органів влади в системі джерел земельного права. Стандарти та інші нормативно-технічні документи та їх співвідношення з джерелами земельного права.

Тема 3. Право власності на землю

Поняття та основні ознаки права власності на землю. Право власності на землю як об’єктивна та суб’єктивна категорії. Основні риси права власності на землю.

Форми права власності на землю. Співвідношення форм права власності на землю. Проблеми гармонізації форм права власності на землю в Україні до міжнародно-правових принципів і норм. Підстави виникнення права власності на землю. Право державної власності на землю, його суб’єктивний, об’єктивний склади та зміст.

Право комунальної власності на землю, його суб’єктивний, об’єктивний склади та зміст.

Право приватної власності на землю, його суб’єктивний, об’єктивний склади та зміст.

Форми реалізації та захисту права власності на землю. Методи захисту права власності на землю. Юридичні підстави зміни та припинення на землю в Україні.

Проблеми вдосконалення інституту права власності. Публічно-правовий та приватноправовий захист права власності на землю в Україні.

Тема 4. Право землекористування.

Право землекористування як різновид права природокористування. Поняття та характерні особливості права землекористування. Види і форми права землекористування. Правове регулювання оренди земель. Юридична природа орендних земельних відносин.

Підстави виникнення права землекористування. Суб’єкти права землекористування. Об’єкти права землекористування. Зміст права землекористування. Підстави зміни і припинення права землекористування.

Особливості права орендного землекористування. Права та зобов’язання орендодавців. Права та обов’язки орендарів. Підстави виникнення, зміни і припинення орендних земельних правовідносин.

Правові форми охорони права землекористування. Юридичні засоби захисту прав землекористувачів.

Тема 5. Правовий режим земель с/г призначення.

Поняття і склад правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

Правові форми використання земель сільськогосподарського призначення. Особливості управління в галузі використання, відтворення та охорони земель сільськогосподарського призначення.

Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення. Особливості суб’єктивного та об’єктивного складу правовідносин використання сільськогосподарських земель на праві власності. Право сільськогосподарського землекористування. Види сільськогосподарського землекористування. Суб’єкти сільськогосподарського землекористування. Об’єкти сільськогосподарського землекористування. Права та обов’язки землекористувачів щодо використання, відтворення та охорони земель сільськогосподарського призначення. Пріоритети права сільськогосподарського землекористування. Імперативи правової охорони земель сільськогосподарського призначення. Особливості права сільськогосподарського землекористування. Гарантії реалізації та захисту прав суб’єктів сільськогосподарського землекористування.

Тема 6. Правовий режим земель житлової та громадської забудови.

Поняття і склад земель житлової та громадської забудови, особливості правового режиму. Законодавство, що визначає правовий режим земель житлової та громадської забудови. Особливості правового режиму земель сільських та міських поселень.

Управління в галузі використання та охорони житлової та громадської забудови. Особливості функцій управління в галузі використання, відтворення та охорони земель житлової та громадської забудови. Правові форми планування і забудови земель. Юридична природа плану земельно-господарського устрою території. Правове забезпечення розподілу і перерозподілу земель житлової та громадської забудови. Функціональний поділ земель житлової та громадської забудови, особливості їх правового режиму.

Правові форми використання земель житлової та громадської забудови. Використання земель житлової та громадської забудови на праві власності та праві землекористування. Суб’єкти, об’єкти та зміст права землекористування на землях житлової та громадської забудови. Особливості правової охорони земель житлової та громадської забудови.

Юридичні гарантії ефективного використання, відтворення та охорони земель житлової та громадської забудови.

Тема 7. Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

Поняття склад земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Диференціація видів правового режиму земель природоохоронного законодавства.

Право природоохоронного землевикористання та його види. Суб'єкти права природоохоронного землевикористання. Об'єкти природоохоронного землевикористання. Зміст права природоохоронного землевикористання. Підстави виник­нення, зміни та припинення природоохоронного землеви­користання.

Правовий режим земель водно-болотних угідь міжнародного значення.

Правовий режим земельних ділянок, у межах яких наявні природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність.

Тема 8. Правовий режим земель оздоровчого призначення

Правовий режим земель оздоровчого призначення. Юридичні засади встановлення правового режиму оздоровчого призначення. Характеристика особливостей правового режиму земель оздоровчого призначення.

Право оздоровчого землевикористання. Суб’єкти, об’єкти, зміст і підстави виникнення, зміни та припинення права оздоровчого земле використання. Правовий режим округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони.

Тема 9. Правовий режим земель рекреаційного призначення.

Поняття і склад земель рекреаційного призначення.

Загальний правовий режим земель рекреаційного призначення. Правові форми використання земель рекреаційного призначення. Особливості управління в галузі використання, відтворення та охорони земель рекреаційного призначення. Законодавство, що визначає режим рекреаційного призначення. Законодавство, що визначає режим рекреаційного призначення.

Право рекреаційного землекористування. Суб’єкти, об’єкти, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення права рекреаційного землекористування. Спеціальні правові режими земель рекреаційного призначення.

Особливості правового режиму земель рекреаційного призначення у межах населених пунктів. Особливості правового режиму земель вільних економічних зон туристсько-рекреаційного типу.

Тема 10. Правовий режим земель історико-культурного призначення

Поняття і склад земель історико-культурного призначення.

Правовий режим земель історико-культурного призначення. Законодавство, що визначає правовий режим земель історико-культурного призначення. Правові форми використання, відтворення та охорони земель історико-культурного призначення. Структурно-функціональне забезпечення правового режиму земель історико-культурного призначення.

Право історико-культурного землекористування. Суб’єкти, об’єкти, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення права історико-культурного землекористування. Правові форми і методи охорони земель історико-культурного призначення.

Тема 11. Правовий режим земель лісового фонду

Поняття, склад та загальна характеристика правового режиму земель лісового фонду. Законодавство, що визначає режим земель лісового фонду. Особливості правового режиму земель лісового фонду.

Правові форми використання, відтворення та охорони земель лісового фонду. Порядок використання земель лісового фонду. Управління в галузі використання, відтворення та охорони земель лісового фонду. Функціональне забезпечення ефективного використання, відтворення та охорони земель лісового фонду.

Право лісового землекористування. Суб’єкти лісового землекористування. Об’єкти лісового землекористування. Зміст лісового землекористування. Підстави виникнення, зміни та припинення лісового землекористування.

Правове регулювання відтворення та охорони земель лісового фонду. Права та обов’язки землекористувачів, щодо охорони земель лісового фонду. Гарантії захисту прав суб’єктів щодо використання, відтворення та охорони земель лісового фонду.

Тема 12. Правовий режим земель водного фонду

Поняття, склад та загальна характеристика правового режиму земель водного фонду. Законодавство, що визначає режим земель водного фонду. Особливості правового режиму земель водного фонду.

Правові форми використання земель водного фонду. Порядок використання земель водного фонду.

Управління в галузі використання, відтворення та охорони земель водного фонду. Органи управління в галузі використання, відтворення та охорони земель водного фонду. Функції управління в галузі використання, відтворення та охорони земель водного фонду.

Право користування землями водного фонду. Суб’єкти користування землями водного фонду. Об’єкти користування землями водного фонду. Зміст права користування землями водного фонду. Підстави виникнення, зміни та припинення права користування землями водного фонду.

Правове забезпечення відновлення та охорони земель водного фонду. Зони охорони на землях водного фонду та ознаки їх правового режиму. Юридичні гарантії забезпечення правового режиму земель водного фонду.

РОЗДІЛ ІІ. АГРАРНЕ ПРАВО

Тема 1. Поняття, предмет, метод, система та джерела аграрного права

Загальне поняття про аграрне право, коло суспільних відносин, що складають його предмет, роль методів у регулюванні аграрних відносин та їх вибір.

Принципи аграрного права, дотримання їх у процесі виконання вимог аграрного законодавства.

Система аграрного права та правові інститути аграрного права. Визначення аграрного права як галузі права. Аграрне право як галузь науки права та як навчальна дисципліна.

Поняття джерел аграрного права. Конституція України - основний закон. Законодавство України про сільське господарство і АПК. Підзаконні нормативно-правові акти. Постанови Кабінету міністрів, Укази Президента України, акти Міністерства аграрної політики України та інших відомств. Значення локальних нормативно-правових актів у діяльності сільськогосподарських підприємств.

Тема 2. Державне регулювання сільського господарства

Характеристика державно-правового регулювання сільського господарства. Суб'єкт державного управління сільським господарством. Об'єкти державно-правового регулювання у сільському господарстві.

Органи державного управління сільським господарством та їх повноваження.

Міністерство аграрної політики України та його правомочності.

Місцеві органи управління сільським господарством.

Органи державного контролю та інспекції в АПК. Управління ревізії і контролю.

Головна державна інспекція якості та сертифікації

сільськогосподарської продукції.

Державна інспекція по нагляду за технічним станом машин, обладнання та якістю паливно-мастильних матеріалів.

Українська державна насіннєва інспекція.

Головна державна служба з карантину рослин.

Державний департамент ветеринарної медицини.

Тема 3. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

Поняття виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання. Принципи виробничо-господарської діяльності. Умови здійснення виробничо-господарської діяльності. Зміст господарської діяльності аграрних підприємств. Спеціалізація виробничо-господарської діяльності.

Загальна характеристика фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання. Принципи фінансово-кредитних відносин у сільському господарстві.

Внутрішні фінансові відносини сільськогосподарських підприємств.

Зовнішні фінансові відносини сільськогосподарських підприємств.

Форми фінансової діяльності суб'єктів аграрного господарювання.

Оподаткування сільськогосподарського товаровиробника.

Тема 4. Правовий статус сільськогосподарського кооперативу.

Поняття та види сільськогосподарських кооперативів. Історичний досвід розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні.

Правова основа функціонування сільськогосподарських кооперативів. Членство в кооперативі. Ознаки сільськогосподарського кооперативу.

";Правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів. Державна реєстрація кооперативів.

Статути сільськогосподарських кооперативів.

Членство в сільськогосподарських кооперативах. Членство в виробничому сільськогосподарському кооперативі. Членство в обслуговуючому сільськогосподарському кооперативі. Права та обов'язки членів сільськогосподарських кооперативів. Припинення членства в сільськогосподарському кооперативі.

Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу. Суб'єкти права власності. Джерела формування власних коштів кооперативу. Майнові фонди кооперативу.

Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція. Загальні збори кооперативу та їх компетенція. Правління кооперативу та його компетенція.

Спостережна рада кооперативу. Ревізійна комісія кооперативу.

Правові засади реорганізації та ліквідації сільськогосподарського кооперативу. Форми припинення діяльності кооперативу. Підстави ліквідації кооперативів. Ліквідаційна комісія.

Тема 5. Правове становище фермерських господарств.

Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств. Ознаки фермерського господарства.

Умови і порядок створення фермерського господарства та припинення його діяльності. Право на створення фермерського господарства. Професійна комісія з питань створення фермерських господарств. Державна реєстрація фермерського господарства. Порядок припинення діяльності фермерського господарства.

Земельні правовідносини у фермерському господарстві. Склад земель фермерського господарства. Оренда земельних ділянок фермерським господарством. Права та обов'язки фермерського господарства та його членів.

Майнові правовідносини у фермерському господарстві. Склад майна фермерського господарства. Порядок володіння, розпорядження та користування майном фермерського господарства. Майнові спори.

Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства.

Відносини фермерського господарства з бюджетним, банківськими установами та страховими організаціями.

Тема 6. Правове регулювання ведення особистих селянських господарств.

Поняття та основні ознаки особистого селянського господарства. Членство в особистому селянському господарстві. Облік особистих селянських господарств. Основні права і обов'язки членів особистого селянського господарства. Припинення діяльності особистого селянського господарства.

Правовий режим майна особистого селянського господарства. Склад майна особистого селянського господарства. Припинення права власності на майно особистого селянського господарства.

Правовий режим земель особистого селянського господарства. Набуття права власності на земельні ділянки. Права та обов'язки особистого селянського господарства, щодо земельних ділянок.

Державна підтримка особистих селянських господарств.

Тема 7. Правове становище державних сільськогосподарських підприємств.

Поняття та загальна характеристика правового становища державних і комунальних сільськогосподарських підприємств. Порядок створення державних і комунальних сільськогосподарських підприємств. Класифікація державних сільськогосподарських підприємств. Класифікація державних сільськогосподарських підприємств. Ознаки державних і комунальних сільськогосподарських підприємств.

Порядок реорганізації і ліквідації державних і комунальних сільськогосподарських підприємств.

Правовий режим майна та особливості здійснення господарської діяльності державними і комунальними сільськогосподарськими підприємствами. Фонди державного та комунального сільськогосподарського підприємства. Джерела формування майна державних і комунальних підприємств.

Тема 8. Договірні відносини сільськогосподарських підприємств.

Поняття договору та його роль в аграрних правовідносинах. Основні групи договорів в аграрних відносинах.

Законодавче регулювання договірних відносин: Цивільний кодекс України, Закони України ";Про товарну біржу";, ";Про фінансовий лізинг";, ";Про господарські товариства";. Договори кредитування: зміст, особливості. Довго- й короткострокове кредитування, договір лізингу та його істотні умови.

Договори на використання науково-технічної продукції, їх специфіка, впровадження в сільському господарстві наукових розробок.

Договори щодо виробництва цукру, м'ясо-молочних та інших харчових продуктів: характеристика відносин, що виникають між переробними підприємствами і сільськогосподарськими товаровиробниками як виробниками цукрових буряків, м'ясо-молочного тваринництва, птиці та ін. Порядок укладання між ними договорів, умови, відповідальність сторін у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань.

Договори виробничо-технічного обслуговування: їх характеристика та основні види (договори про проведення агрохімічних робіт у сільськогосподарських підприємствах, про проведення осушувальних та зрошувальних робіт тощо) та умови.

Договори матеріально-технічного обслуговування: права та обов'язки суб'єктів, які здійснюють обслуговування сільського господарства. Зміст та особливості даних договорів.

Тема 9. Правове регулювання соціального розвитку села.

Соціальний розвиток села - одне з основних завдань соціальної політики в Україні. Аналіз законодавчих актів у даній сфері. Основні завдання, напрями та мета соціальної політики на селі, засоби їх забезпечення.

Повноваження державних органів, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання у даній сфері. Стимулювання участі населення у розвитку соціальної інфраструктури села.

Правовий режим об'єктів соціальної сфери села: їх визначення та класифікація.

Правове забезпечення наукових досліджень та підготовки кадрів для села: фінансування наукових досліджень з проблем соціального розвитку села, підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів.

Правове регулювання житлового та шляхового будівництва на селі: законодавче регулювання, індивідуальне житлове будівництво, реконструкція

та розширення мереж шляхів з твердим покриттям, фінансування шляхового будівництва.

Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів села: благоустрій територій, утримання, обслуговування об'єктів соціально-культурного призначення, економічні стимули, пільги та переваги щодо водо, електропостачання, телефонізації та зв'язку, забезпечення рівних з містом умов постачання товарами.

РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Тема 1.Поняття, предмет, метод та система екологічного права України.

Становлення і розвиток екологічного права як галузі права. Предмет екологічного права. Поняття екологічного права.

Методи правового регулювання екологічних відносин. Імперативний та диспозитивний методи правового регулювання. Економічний метод. Метод екологізації.

Об’єкти та суб’єкти екологічного права. Земля, надра, води, ліси, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря, прирордно-заповідний фонд, континентальний шельф та виключна (морська) економічна зона України, навколишнє природне середовище та життя і здоров’я людини як об’єкти екологічного права.

Принципи екологічною права. Загальноправові принципи. Спеціальні принципи екологічного права.

Система екологічного права як галузі права. Система екологічного права як навчальної дисципліни та правової науки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Проект федерація профспілок україни дорожня карта входження україни в топ-20 київ – 2012

  Документ
  ... стандартів соціального захисту, якісного піднесення життєвого рівня громадян України. Федерація профспілокУкраїни виходить ... тристоронніх трудових відносин, ідентифікацію роботодавця, який реально використовує працю, незалежно від форми ...
 2. Академія праці і соціальних відносин федерації профспілок україни (4)

  Документ
  АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИНФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОКУКРАЇНИ ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ _______________________________________________________________________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО Голова ...
 3. Академія праці і соціальних відносин федерації профспілок україни (7)

  Документ
  АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИНФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОКУКРАЇНИ ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ _______________________________________________________________________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО Голова ...
 4. Академія праці і соціальних відносин федерації профспілок україни

  Документ
  АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИНФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОКУКРАЇНИ ________________________________________________________________________________ ЗАТВЕРДЖУЮ Голова ... з курсу «Історія України» в Академії праці та соціальних відносин проводиться на всіх ...
 5. АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ ПРОГРАМА вступного екзамену з філософії до аспірантури

  Документ
  АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИНФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОКУКРАЇНИ Факультет соціального управління Затверджую Проректор з наукової ... вересня 2011 р. Затверджено вченою радою Академії праці і соціальних відносин ФПУ Протокол № 2 від ___ жовтня 2011 ...
 6. АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ ПРОГРАМА Кандидатського екзамену з філософії

  Документ
  АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИНФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОКУКРАЇНИ Факультет соціального управління Затверджую Проректор з наукової ...

Другие похожие документы..