Главная > Методичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Факультет правового забезпечення підприємницької діяльності та психології

Кафедра психологічних дисциплін

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

для студентів 3 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.030102 «Психологія»

Київ 2010

Матеріали підготували:

Антропологія - кандидат психологічних наук

Кривонос І.В.

Диференційна психологія. - кандидат психологічних наук,

доцент Бажанюк В.С.

Психологічний спецпрактикум - кандидат психологічних наук,

з психотерапії доцент Бажанюк В.С.

Психодіагностика - кандидат психологічних наук

Бойко Ю.Ю.

Патопсихологія - викладач Коваленко Т.М.

Основи психотерапії . - кандидат психологічних наук,

старший науковий співробітник

Романенко О.В.

Етнопсихологія - кандидат психологічних наук,

доцент Карпілянський Д.А.

Психологія релігії - кандидат психологічних наук,

доцент Карпілянський Д.А.

Політична психологія - кандидат психологічних наук,

доцент Карпілянський Д.А.

Педагогічна психологія - кандидат психологічних наук

Рева О.М.

Соціально-психологічний тренінг - кандидат психологічних наук

Рева О.М.

Профорієнтація та профвідбір - кандидат педагогічних наук,

професор Юхновець Г.О.

Соціальна робота - кандидат психологічних наук

Горбенко С.Л.

Психологія девіантної поведінки - кандидат психологічних наук,

доцент Ніколенко Д.О.

Типова програма навчальної практики - кандидат психологічних наук,

старший науковий співробітник

Романенко О.В.: - кандидат

психологічних наук, доцент

Бажанюк В.С.

Методичні рекомендації з підготовки - доктор психологічних наук,

курсових робіт професор Хохліна О.П.

Упорядник: старший лаборант

кафедри психологічних дисциплін Дутко Ю.В.

За редакцією директора навчально-наукового інституту права та психології Коваленка В.О та завідувача кафедри психологічних дисциплін Хохліної О.П.

ВИТЯГ

з навчального плану 3 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології навчально-наукового інституту права та психології Київського національного університету внутрішніх справ з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.030102 «Психологія»

з/п

Найменування навчальної дисципліни

Кількість кредитів

Всього годин на рік

З викладачем

У тому числі:

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Вид контролю

Лекції

Семінари

Практичні заняття

1

Антропологія

2,0

72

36

10

22

4

4

32

залік

2

Диференційна психологія

3,0

108

54

14

12

28

6

48

екзамен

3

Психологічний спецпрактикум

з психотерапії

3,0

108

54

-

-

54

6

48

залік

4

Психодіагностика

5,0

180

80

18

26

36

10

90

екзамен

5

Патопсихологія

4,0

144

72

18

26

28

6

66

екзамен

6

Основи психотерапії

5,0

198

98

26

52

20

10

90

екзамен, курсова робота

7

Етнопсихологія

2,0

72

36

10

22

4

4

32

залік

Психологія релігії

2,0

72

36

12

20

4

4

32

залік

8

Політична психологія

1,5

54

36

8

18

10

2

16

залік

9

Педагогічна психологія

4,0

144

72

24

24

24

8

64

екзамен

10

Соціально-психологічний тренінг

4,0

144

72

24

10

38

8

64

залік

11

Профорієнтація та профвідбір

4,0

144

72

18

18

36

8

64

екзамен

12

Соціальна робота

2,5

90

44

12

18

14

4

42

екзамен

13

Психологія девіантної поведінки

3,0

108

54

12

36

6

6

48

залік

14

Навчальна практика

4,0

144

144

-

-

144

-

-

захист

АНТРОПОЛОГІЯ

Навчальна дисципліна «Антропологія» розглядає людину комплексно, з урахуванням її біологічної, соціальної, психологічної, суспільно-історичної та духовної сутності. Дисципліна «Антропологія» в підготовці психологів має світоглядне значення, оскільки дає теоретичні та методологічні можливості розширення характеристик (фізичних, генетичних, етнічних тощо) окремих індивідів, сім’ї, групи, суспільства.

М е т о ю навчальної дисципліни є засвоєння антропологічних знань, умінь, навичок через розгляд людини в усьому комплексі та різноманітності її біологічних, соціальних, культурних зв’язків.

У результаті вивчення дисципліни «Антропологія» студенти повинні з н а т и: предмет антропології та її значення для підготовки психолога; екологічні теорії гомінізації; теорії виникнення людини; принципи расових класифікацій,

у м і т и: давати визначення антропологічних понять та розкривати їх зміст; працювати з науковими джерелами: здійснювати інформаційний пошук, складати бібліографію, аналізувати теоретичний матеріал і здійснювати його узагальнення, формулювати висновки.

Основними формами роботи в процесі вивчення дисципліни є лекції, семінари, самостійна робота, індивідуальна робота з викладачем та консультації.

На лекційних заняттях студенти засвоюють знання з тем, визначених програмою. На семінарських заняттях на основі самостійного опрацювання психологічної та довідникової літератури студенти набувають нових знань; закріплюють, розширюють та поглиблюють знання, отримані на лекціях, розкривають суть понять, питань, проблем, пов’язаних з темами, що вивчаються.

При підготовці до семінарських занять студенти набувають умінь та навичок працювати з літературними джерелами: конспектувати, аналізувати, узагальнювати та викладати суть матеріалу; розвивають мислення та мовленнєві можливості, професійні здібності.

У процесі самостійної роботи студенти опрацьовують лекційний матеріал, здійснюють словникову роботу, підготовку до семінарських занять на основі використання рекомендованих наукових джерел.

Індивідуальна робота зі студентами проводиться у формі індивідуальних консультацій у позанавчальний час і передбачає надання допомоги студентам, які мають труднощі у вивченні дисципліни. Індивідуальна робота передбачає проведення контрольних робіт, словникової роботи, складання структурно-логічних схем лекційного матеріалу, змісту опрацьованих статей тощо.

Основними формами контролю за процесом та результатами засвоєння програмного матеріалу є поточний модульний контроль успішності та залік.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології

  Методичні рекомендації
  ... СТЕРСТВОВНУТРІШНІХ СПРАВУКРАЇНИКИЇВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТВНУТРІШНІХ СПРАВНАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТПРАВАТАПСИХОЛОГІЇ Факультет правового забезпечення підприємницької діяльності тапсихології Кафедра психологічних дисциплін НАВЧАЛЬНО ...
 2. Міністерство освіти і науки України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Українська журналістика в контексті світової

  Документ
  ... Міністерство освіти і науки УкраїниКиївськийнаціональнийуніверситет імені Тараса Шевченка Інститут журналістики Украї ... послідовно відстоював правата свободи народів, викривав крад ... висловлювань колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка на ...
 3. Міністерство освіти і науки україни львівський національний університет імені івана франка духовність культура нація збірник наукових статей

  Документ
  ... Міністерство освіти і науки України Львівськийнаціональнийуніверситет імені Івана Франка ДУХОВНІСТЬ. КУЛЬТУРА. НАЦ ... і навчальні заклади: Харківський і Київськийуніверситети, Рішельєвський ліцей та Новоросійський університет в Одесі, Київська ...
 4. Міністерство освіти і науки україни львівський національний університет імені івана франка програми фахових дисциплін

  Документ
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ... справа, структурні правила. Тема 12. Металогічні властивості логіки предикат ... наукова і філософська проблема. Структура свідомості та її феномени: знання, “внутрішній ...
 5. Міністерство освіти і науки україни львівський національний університет імені івана франка програми фахових дисциплін (1)

  Документ
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ... справа, структурні правила. Тема 12. Металогічні властивості логіки предикат ... наукова і філософська проблема. Структура свідомості та її феномени: знання, “внутрішній ...

Другие похожие документы..