Главная > Документ


LR Izglītības un

zinātnes ministrijai

RĒZEKNES AUGSTSKOLA

INŽENIERU FAKULTĀTE

PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS

STUDIJU PROGRAMMAS

BŪVNIECĪBA”

(41582)

AKREDITĀCIJAS PIETEIKUMS

Inženieru fakultātes adrese:

Atbrīvošanas aleja 76

Rēzekne, LV 4600

Tālr. 64625167

Par studiju programmas akreditācijas materiālu

sagatavošanu atbild studiju programmas direktors

Doc. Aleksejs AVOTS

Studiju programmas akreditācijas materiālus

akceptē RA Inženieru fakultātes dekāns

g. Edmunds TEIRUMNIEKS

Latvijas Republikas

Izglītības un zinātnes ministrija

R ē z e k n e s A u g s t s k o l a

Reģ. Nr. LV 90000011588

Atbrīvošanas alejā 90, Rēzekne, LV-4600

Tālrunis 64623709, fakss 64625901, e-pasts: ra@ru.lv, .lv

Rēzeknē

____________________ Nr. ____________

LR Izglītības un zinātnes ministrijai

Studiju programmu akreditācijas komisijai

IESNIEGUMS

Lūdzam pieņemt izskatīšanai 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Būvniecība” akreditācijas materiālus.

Programmas nosaukums: pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

studiju programma „Būvniecība”

Programmas kods: 41582

Programmas īstenošanas ilgums 120 kredītpunkti

un apjoms: 6 semestri (pilna laika klātienes studijas)

7 semestri (nepilna laika neklātienes studijas)

Programmas īstenošanas vieta, Rēzeknes Augstskolas (RA) Inženieru fakultāte

veids un forma : pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes

studijas

RA Madonas filiāle nepilna laika neklātiene

Prasības, uzsākot studiju vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā (4 gadi)

programmas apguvi: izglītība

Iegūstamā kvalifikācija: būvdarbu vadītājs (profesijas kods 1223 03)

Persona, kas kārto ar akreditāciju Ērika Teirumnieka, Mg.chem.,

saistītos jautājumus: Dabas un inženierzinātņu

katedras docētāja, e-pasts erika.teirumnieka@ru.lv,

tālrunis 64625167, fakss 64625167

Rēzeknes Augstskolas rektors prof. Dr.oec. L.Svarinskis

SATURS

1.

Programmas mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti .....................................................

3

2.

Programmas organizācija .............................................................................................

5

2.1.

Studiju plāna atbilstība RA mērķiem un uzdevumiem.....................................

5

2.2.

Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība ........................................

6

3.

Studiju programmas struktūra ......................................................................................

8

3.1.

Programmas daļas un to apjomi .......................................................................

8

4.

Vērtēšanas sistēma ........................................................................................................

11

5.

Programmas praktiskā īstenošana ................................................................................

12

6.

Programmas perspektīvais novērtējums ......................................................................

14

6.1.

Programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam .......................................................................

14

6.2.

Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību sešiem gadiem .............

21

7.

Studējošie ......................................................................................................................

21

7.1.

Studējošo skaits programmā ............................................................................

21

7.2.

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits ..........................................................

22

7.3.

Absolventu skaits ...............................................................................................

23

7.4.

Studējošo aptaujas un to analīze ......................................................................

23

7.5.

Absolventu aptaujas un to analīze ...................................................................

23

7.6.

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā .........................................

24

8.

Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla izvērtējums .......................................

25

8.1.

Akadēmiskā personāla skaits ...........................................................................

25

8.2.

Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai .................................................................................

27

8.3.

Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem sešiem gadiem ...............................................................................

29

9.

Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums ...................................................

30

10.

Ārējie sakari ....................................................................................................................

35

10.1.

Sadarbība ar darba devējiem ..............................................................................

35

10.2.

Sadarbība ar līdzīgām augstākās izglītības programmām Latvijā un ārvalstīs ...........................................................................................................................

35

11.

Apliecinājums par studiju turpināšanas iespēju programmas īstenošanas pārtraukšanas gadījumā .......................................................................................................................

36

12.

Studiju programmas attīstības plāns .............................................................................

36

Pielikumi

 1. Akadēmiskā personāla CV

 1. Studiju kursu programmas

 1. Par augstākās izglītības programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma paraugs

 1. Studiju kursu apraksts

 1. Akadēmiskā personāla saraksts

 1. Pārējo akreditācijai nepieciešamo dokumentu saraksts

 1. Nepilna laika studiju programma. Pilna un nepilna laika studiju plāni

 1. Studiju programmas salīdzinājums ar tāda paša līmeņa līdzīgām akreditētajām augstākās izglītības programmām ārvalstu un Latvijas augstskolās

 1. Līgumi par iespējām turpināt studijas programmas pārtraukšanas gadījumā (kopijas)

 1. 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Būvniecība” licence (kopija)

 1. Metodiskie norādījumi praksei būvobjektā

 1. Metodiskie norādījumi kvalifikācijas praksei

 1. Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darbu izstrādei

 1. RA Senāta lēmums par akreditācijas materiālu apstiprināšanu

1. Programmas mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība” tika licencēta 08.06.2006. uz trijiem gadiem (licences kopiju skat. 10. pielikumā). Tās praktiskā īstenošana tika uzsākta 2006. gada 1.septembrī. Pirmais izlaidums plānots 2009. gada jūnijā. 2007.gada augustā tika izsniegta licence akreditējamās studiju programmas īstenošanai RA Madonas filiālē (licences kopiju skat. 10. pielikumā). Studiju programmas īstenošana Madonas filiālē uzsākta 2007. gada 15.septembrī. Pirmais izlaidums plānots 2011. gada janvārī.

Studiju programmas saturs, tās organizācija un realizācijas gaita, nodrošinājums ar akadēmisko personālu un materiāli tehniskā bāze ļauj īstenot studiju programmas izvirzīto mērķi, izpildīt uzdevumus un sasniegt plānotos rezultātus. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Būvniecība” stratēģiskie mērķi ir:

 1. Sagatavot izglītojamo darbībai būvdarbu vadītāja profesijā, veicinot viņa pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību.

 2. Veicināt zināšanu un prasmju (arī patstāvīgās mācīšanās prasmju) apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos.

 3. Radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

Studiju programmas mērķi :

Nodrošināt 4. kvalifikācijas līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvi būvniecības nozarē :

- atbilstoši darba tirgus prasībām (profesijas standarts),

- atbilstoši pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām (izglītības standarts).

Studiju programmas uzdevumi :

Vispārīgie uzdevumi :

- sagatavot darba tirgus prasībām (nosaka profesijas standarts) atbilstošus būvniecības speciālistus

- nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarta izpildi būvdarbu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai.

Vispārīgo uzdevumu sasniegšanai nepieciešamās zināšanas, iemaņas, prasmes un attieksmes :

 1. pārdomāti rīkoties un kvalitatīvi izpildīt darbu, novērtēt sava darba rezultātus;

 2. strādāt komandā, plānot, koordinēt un vadīt komandas darbu, pielietojot saskarsmes un komunikatīvās zināšanas;

 3. darboties projektos, projektu izstrādē, realizācijā un vadīšanā;

 4. uzklausīt viedokļus, izvērtēt situāciju, pieņemt patstāvīgus lēmumus un uzņemties atbildību, spēt būt iecietīgam un tolerantam, psiholoģiski noturīgam;

 5. uzstāties ar ziņojumu par profesionāliem jautājumiem konferencēs un darba sanāksmēs;

 6. vadīt tikšanās un sanāksmes par profesionāliem jautājumiem;

 7. sazināties ar savas nozares profesionāļiem labā latviešu un vismaz vienā svešvalodā, vēlams angļu valodā;

 8. parādīt iniciatīvu, elastību un radošu pieeju darbam, dot ieguldījumu organizācijas, kurā strādā, attīstībā;

 9. strādāt ar modernām informācijas sistēmām;

 10. atlasīt un noteikt, dotajā brīdī nepieciešamo informāciju;

 11. nepārtraukti pašizglītoties.

Specifiskie uzdevumi :

Teorētiski un praktiski sagatavot būvdarbu vadītājus, kas var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus, atbilstoši likumdošanai.

Profesionālo, specifisko uzdevumu sasniegšanai nepieciešamās zināšanas, iemaņas, prasmes un attieksmes :

 1. veidot un vadīt būvē profesionālu darba komandu;

 2. mācīt, iedrošināt, virzīt un kontrolēt padoto personālu;

 3. organizēt un vadīt būvdarbu procesu, atbilstoši LBN prasībām, izvēloties optimālo tehnoloģiju un materiālus;

 4. novērtēt būves tehnisko stāvokli;

 5. veikt uzmērījumus un izgatavot darba skices un rasējumus;

 6. projektēt diplomēta - sertificēta būvinženiera vadībā;

 7. novērtēt būvmateriālu īpašības, kvalitāti un pielietojumu;

 8. aprēķināt darba apjomus, izmaksas un peļņu;

 9. aprēķināt būvdarbu materiāli-tehniskos resursus;

 10. izmantot savā darbā ģeodēziskos un mērinstrumentus;

 11. analizēt būvprocesus, alternatīvus variantus, izvēloties prioritātes, prognozēt lietu gaitu un pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus;

 12. veidot un veikt uzņēmējdarbību būvniecībā;

 13. orientēties darba likumdošanā.

Izglītojamie, kuri ir sekmīgi izpildījuši izglītības programmā noteiktās prasības un ir sekmīgi nokārtojuši valsts noslēguma pārbaudījumu, saņem pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu, iegūstot kvalifikāciju “Būvdarbu vadītājs” un ir sagatavoti praktisku uzdevumu veikšanai. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”, pēc būvdarbu vadītāja 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma iegūšanas un praktiskā darba ilguma 3 gadi, ir iespējams iegūt būvprakses sertifikātu.

Pēc diploma iegūšanas būvdarbu vadītāju darba vietas varētu būt būvniecības un projektēšanas uzņēmumos, būvuzraudzības dienestā, būvmateriālu izplatīšanas un tirdzniecības vietās, kā arī iespēja attīstīt patstāvīgu uzņēmējdarbību. Šāda veida speciālisti ir pieprasīti darba tirgū un kvalificēts darbaspēks būvniecības jomā dos lielu ieguldījumu Latgales reģiona attīstībai.

2. Programmas organizācija

RA studiju programmu organizāciju reglamentē RA Senāta apstiprināts nolikums „Par RA akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām”. Studiju programmas organizāciju un vadību veic studiju programmas direktors. Viņa darbību reglamentē „Nolikums par studiju programmas direktoru Rēzeknes Augstskolā” (skat. 6.pielikumu).

2.1. Studiju plāna atbilstība RA mērķiem un uzdevumiem

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība” RA tika izveidota saskaņā ar RA attīstības stratēģiju 2003.-2010.gadam (apstiprināta RA Satversmes sapulcē 2003.gada 2.jūnijā). Programmas izveide pilnībā atbilst stratēģijā formulētajai Rēzeknes Augstskolas misijai - attīstīt izglītību, kultūru, zinātni un uzņēmējdarbības vidi Latgales reģionā un līdz ar to visā Latvijā. Arī Bergenā 2005.gadā pieņemtā Eiropas Augstākās izglītības ministru komunikē nosaka, ka jāpaplašina piekļuve augstākajai izglītībai – „jārada studentiem atbilstoši apstākļi, lai tie varētu sekmīgi pabeigt studijas un tiem nerastos šķēršļi sociālās vai ekonomiskās izcelsmes dēļ”.

Studiju programma pilda RA mērķi – nodrošināt studentiem plašu akadēmisko un profesionālo izglītību, lai RA absolventi būtu konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū un sagatavoti izglītības turpināšanai Latvijas un ārvalstu mācību iestādēs. Piešķiramā kvalifikācija – būvdarbu vadītājs, sniedz absolventiem iespēju pēc programmas apguves turpināt studijas 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās. Studiju programma īsteno RA attīstības pamatprincipu – pēctecības principu, nodrošinot izglītības līmeņu pēctecību, un mūžizglītības principu – dodot iespēju sabiedrībai turpināt attīstīt augstāko izglītību visā dzīves garumā.

Ievērojot RA attīstības pamatprincipu – pieejamības principu, kas nosaka vienādas iespējas studēt neatkarīgi no dzīves vietas, studiju plāns tiek veidots ar mērķi nodrošināt iespēju strādājošiem studentiem iegūt viņiem nepieciešamo izglītību un tādēļ paredz neklātienes nepilna laika nodarbības, izņemot praktiskos un laboratorijas darbu, kur vajadzīgs speciāls nodrošinājums, organizēt arī RA Madonas filiālē sestdienās un svētdienās. Šādā veidā tiek izslēgti darba kavējumi studiju dēļ, kuru novēršanā ir ieinteresēti gan strādājošie, gan darba devēji.

Atbilstoši „Nolikumam par studiju programmu padomēm Rēzeknes Augstskolā” tiek veikta RA studiju programmu sistēmas un kvalitātes pilnveidošana, ievērojot Latvijas tautsaimniecības, izglītības un zinātnes prasības un tradīcijas, kā arī sekmējot konkurētspējīgu jauno speciālistu sagatavošanu. Tādējādi tiek nodrošināta sistemātiska programmas uzturēšana atbilstoši izmaiņām likumdošanā, darba tirgū, studentu pieplūdumam.

Studiju plānu apstiprina Inženieru fakultātes Dome. Atskaiti par studiju programmas realizāciju sniedz studiju programmas direktors ikgadējā studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumā. Pašnovērtējuma ziņojums tiek sastādīts atbilstoši pašnovērtējuma kritērijiem, apspriests Inženieru fakultātes Dabas un inženierzinātņu katedras sēdēs, izskatīts Studiju padomē un apstiprināts Senātā. Ikgadējie studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi tiek ievietoti RA mājas lapā (.lv - Studijas/ Studiju programmas/ Pašnovērtējuma ziņojumi).

Tādējādi secināms, ka akreditējamās studiju programmas studiju plāns atbilst RA mērķim un uzdevumiem (studiju plānus pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijām (skatīt 7. pielikumā)).

2.2. Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Būvniecība” iekšējās kvalitātes mehānisms izveidots, pamatojoties uz studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles sistēmu Rēzeknes Augstskolā (apstiprināta ar RA Senāta 28.02.2005. lēmumu Nr.9). RA studiju kvalitātes sistēmā kā būtiskākās izdalītas septiņas jomas:

Studiju procesa atbilstība RA attīstības stratēģijai (attīstības politika).

Akadēmiskā personāla kvalitāte.

Studiju programmas kvalitāte.

Sadarbības ar reflektantiem un absolventiem kvalitāte.

Studiju procesa kvalitāte.

Infrastruktūras kvalitāte.

Finansējums un saimnieciskās darbības kvalitāte.

Studiju programmas „Būvniecība” iekšējās kvalitātes sistēmā par būtiskākajiem uzskatāmas studiju programmas kvalitātes un studiju procesa kvalitātes sadaļas.

Tā par būtiskākajiem studiju programmas kvalitātes indikatoriem RA atzinusi:

 • studiju programmu mērķu un uzdevumu skaidrība, sasniedzamība un atbilstība RA attīstības stratēģijai (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 1 .un 2.punktu);

 • studiju satura atbilstību LR izglītības un profesiju standartiem, citiem normatīvajiem aktiem, fleksibilitāti studiju programmu attīstībā (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 6.punktu);

 • demokrātijas principu ievērošanu studiju programmas vadīšanā, studentu un akadēmiskā personāla savstarpējās attiecībās (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 7.6.punktu);

 • studiju programmas metodisko (t.sk. studiju kursu programmas un kalendāri tematiskie plāni), informatīvo un materiāli tehnisko nodrošinājumu (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 9.punktu);

 • ikgadējo studiju programmu pašnovērtējumu, studiju programmu vājo un stipro pušu, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu apspriešana, programmu pilnveidi (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 11.punktu);

 • studiju programmu direktora ieguldījumu studiju programmas vadībā (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 11.punktu).

Savukārt studiju procesa kvalitātes aspektā tiek vērtēti tādi indikatori kā:

 • inovatīvās studiju procesa metodes, studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu risināšana, datoru, multimediju, Interneta izmantošana (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 5. un 9.punktu);

 • konsultācijas studējošajiem, studēšanas motivācijas paaugstināšana (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 5 .punktu);

 • zināšanu, prasmju novērtēšanas objektivitāte un šo rezultātu izmantošana studiju procesa pilnveidošanai (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 4.punktu);

 • studējošo iesaistīšana zinātniski pētnieciskajā darbā (tematikas aktualitāte un saistība ar studiju programmas saturu), studentu zinātnisko darbu konkursos (apbalvojumi, prēmijas, speciālās stipendijas) (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 5.punktu);

 • starptautiskā sadarbība, studējošo apmaiņa ar citām augstskolām, studentu prakses iespējas Latvijā un ārzemēs (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 3.,5. un 10.2.punktus);

 • studiju slodze, patstāvīgā darba organizācija – plānojums, apjoms, pārbaudes veidi utt.; konsultāciju iespējas; informācijas pieejamība; studiju kursa saturs, studiju kursu izvietojuma struktūra un to pēctecība, fleksibilitāte, novitāte (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 3.punktu);

 • studenta pašsajūta augstskolā (skat. pašnovērtējuma ziņojuma 7.4.punktu).

3. Studiju programmas struktūra

3.1. Programmas daļas un to apjomi

Studiju programmu saskaņā ar 20.03.2001. MK noteikumiem Nr. 141 „Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, profesijas standartu „Būvdarbu vadītājs” (reģistrācijas numurs PS0020) un RA nolikumu “Par akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām” veido:

1. Teorētiskās mācības, 88 KP (73,33% no kopēja KP skaita):

1) vispārizglītojošie mācību kursi (22 KP), kas nodrošina pirmā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu apguvi, paaugstina studenta vispārīgās izglītības līmeni, dod zināšanas un prasmes komunikatīvajā saskarsmē un sociālajā sfērā, to nodrošina:

 • humanitārās zinātnes;

 • sociālās zinātnes;

 • dabaszinātnes, tehniskās zinātnes un informācijas tehnoloģijas;

Studiju programmā ir ietverts modulis uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanā 8 KP apjomā, kas tiek īstenots, izmantojot interaktīvās mācīšanās metodes.

Šajā programmas daļā ir ietverts arī svešvalodu modulis (4KP), kurā tiek piedāvāts studentam izvēlēties vienu no 3 svešvalodām.

2) nozares mācību kursi (66 KP) ir kopēji nozarei vai radniecīgo profesiju grupai, tie dod pamatizglītību specialitātē, uz kuras balstās specialitātes apguve. Profila priekšmeti ir cieši saistīti ar specialitāti un nevar tikt mācīti atrauti no tās. Konkrētās profesijas mācību kursi ir atbilstoši konkrētajai profesijai un sniedz nepieciešamā līmeņa speciālo izglītību, ko nodrošina ar teorētiskām un praktiskām mācībām.

Nozares mācību kursi:

 • obligātie mācību kursi;

 • izvēles mācību kursi;

 • konkrētās profesijas mācību kursi.

Izvēles kursi tiek piedāvāti modulī Informācijas tehnoloģijas un datorgrafika (3KP). Šī moduļa ietvaros ir dota iespēja studentiem iegūt starptautiski atzīto ECDL sertifikātu (detālāka informācija par ECDL sertifikācijas sistēmu RA ir atrodama RA Informācijas tehnoloģijas centrā (ITC)). Studentam ir jāizvēlas kursa darbs vienā no piedāvātajiem konkrētās profesijas mācību kursiem būvkonstrukcijās (2KP).

Tādējādi programmas ietvaros tiek nodrošināta kursu izvēle uz 9KP (skatīt 1.tabulu).

2. Prakse, 22 KP (18,33 % no kopējā KP skaita):

 • ģeodēzijas;

 • būvobjektā;

 • kvalifikācijas.

3. Noslēguma pārbaudījums, 10 KP (8,33% no kopējā KP skaita) :

 • kvalifikācijas darbs;

Teorētiskās mācības veido kontaktstundas un patstāvīgās studijas.

Kontaktstunda ir akadēmiskā personāla un studējošā tieša saskarsme, kura tiek īstenota studiju programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanai atbilstoši studiju programmas plānam.

Atbilstoši Augstskolu likumam līdz 50% no kursa apjoma paredzētas kontaktstundām. Saskaņā ar noteikumiem par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu studiju procesā ne mazāk kā 30% no kursa apjoma īsteno praktiski. Kontaktstundas realizē lekciju, semināru, laboratorijas darbu, praktisko darbu un konsultāciju veidā. Lekcijas un semināri ir vērsti uz studentu mācīšanu, savukārt laboratorijas un praktiskie darbi, kā arī projektu darbs un kursa darbu izstrāde ir vērsts uz mācīšanos. Lekciju, praktisko un laboratorijas darbu attiecības nosaka priekšmetu pasniedzējs, ievērojot, ka praktisko un laboratorijas darbu apjoms nav mazāks par 30% no kontaktstundu apjoma.

Patstāvīgo studiju laikā students mācību vielu apgūst patstāvīgi (projektu izstrāde, darbs ar literatūru, datoru u.tml.). To apjoms ir aptuveni 60% no teorētisko mācību apjoma. Metodiskos norādījumus studējošo patstāvīgā darba organizācijai skat. http://studijudala/studijupadomesinformacija.

Prakse ir studiju forma, kas noris reālā darba vietā atbilstoši prakses programmai. Mācību iestāde dod uzdevumu prakses programmas mērķu realizācijai, kā arī sniedz konsultācijas un veic prakses gaitas kontroli. Metodiskos norādījumus prakšu organizēšanai skatīt 11., 12.pielikumos.

Kvalifikācijas darbs ir studenta kompetences apliecinājums kvalifikācijas iegūšanai. Apmācību kursa noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu. Kvalifikācijas darbā tiek izstrādāts reāla būvobjekta projekts, kas satur arhitektūras, inženierrisinājumu un ekonomikas daļas. Metodiskos norādījumus kvalifikācijas darbu izstrādei skatīt 13. pielikumā.

Studiju kursu īsās programmas ir dotas 2.pielikumā. Pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studiju saturs un apjoms sakrīt. Nepilna laika neklātienes studijās kontaktstundu skaits ir aptuveni 1/4 no pilna laika klātienes studiju kontaktstundu skaita.

1.tabulā ir dota pilna laika klātienes studiju programma.

1. tabulaСкачать документ

Похожие документы:

 1. Rēzeknes augstskola pedagoģijas fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju p rogramma „ vides dizains „

  Документ
  ZEKNES AUGSTSKOLA PEDAGOĢIJAS FAKULTĀTE Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „ Vides dizains „ Akreditācijas materiāli Rēzekne 2007 ... RA Inženieru fakultāte - Skaitļošanas centra vadītājs 1994-1996 Bankas Baltija Rēzeknes ...
 2. Rēzeknes augstskola

  Документ
  ... RĒZEKNES AUGSTSKOLA INŽENIERU FAKULTĀTE OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS „MEHATRONIKA” (42521) AKREDITĀCIJAS PIETEIKUMS Inženieru fakultātes ...
 3. Rīgas tehniskā universitāte transporta un mašīnzinību fakultāte biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (bakalaura) programmas

  Документ
  ... ību fakultāte Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ... ātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne, Rēzeknes augstskola , 2002. 257. – 262. lpp. Mazo ...
 4. Biznesa augstskola turība sabiedrisko attiecību fakultāte akreditācijas materiāli 2 līmeņa profesionālās augstākās izglītības

  Документ
  Biznesa augstskola Turība Sabiedrisko attiecību fakultāte Akreditācijas materiāli 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju ... ācijas inženieru skola – vecākais inženieris Rīgas Augstākā kara aviācijas inženieru skola ...
 5. P stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža rēzeknes filiāle pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma ārstniecība

  Документ
  ... Rēzeknes filiāle Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības ... pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, no 02.06.2007. Studiju programma ir akreditēta ... zeknes Augstskolā 2006 - 2008 vadītāja Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakult ...

Другие похожие документы..