Главная > Документ


Dzīves un darba gājums

(Curriculum Vitae)

Vārds, uzvārds

Jeļena Barinova

Dzimšanas gads un datums

1971.gada 7.aprīlī

Dzimšanas vieta

Latvija, Rēzeknē

Izglītība

1993.gadā absolvēta Daugavpils Pedagoģiskā Universitātes Humanitārā fakultāte un iegūta angļu valodas un literatūras pasniedzējas kvalifikācija.

( Dipl.Nr. 000385 )

2000.g. 23.sept. iegūts Humanitāro zinātņu maģistra grāds angļu filoloģijas apakšnozarē. ( Dipl. 000848 ).

(maģistra darba nosaukums - “Word – Building in the language of Computer Science”)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

Humanitāro zinātņu maģistra grāds angļu filoloģijas apakšnozarē – 2000.g.

Nodarbošanās

No 1994.gada lektore Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes Svešvalodu katedrā.

1993. - 1995.g. Rēzeknes vakarskolā angļu valodas pasniedzēja

Zinātniskās publikācijas

“Word – Building in the language of Computer Science “

DPU zin. konferences rakstu krājumā, 2001;

“History of American Idioms“, RA zin. konferences rakstu krājumā, 2006;

“Language Reform: Analysis and Alternatives” RA zin. konferences rakstu krājumā, 2007.

Zinātniski – pētnieciskā darbība

Angļu valodas frazeoloģija.

Vārdu darināšanas procesi datorterminoloģijā.

Pārējās zinātniskās darbības aktivitātes

Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs – Rēzeknē, Daugavpilī.

Mācību-metodiskā un pedagoģiskā darbība

Sagatavotie un lasītie studiju kursi:

Angļu valoda kā pamatvaloda(English 1)

Angļu valoda kā otrā svešvaloda (English 2)

Angļu valodas frazeoloģija angļu valodas skolotājiem(English Phraseology)

Angļu valodas leksikoloģija (English Lexicology)

Profesionālā angļu valoda - juristiem (Legal English)

Vārdu veidošanas teorija - tulkiem

Angļu valodas frazeoloģija - tulkiem

Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 12 gadi. Vidējā gada pedagoģiskā slodze – 800 stundas

Akadēmiskā personāla un profesionālās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana

Sagatavoti 15 angļu valodas skolotāji. Pašlaik tiek vadīti 3 diplomdarbi

Pārējās studiju procesa aktivitātes

Iegūts sertifikāts par piedalīšanos kursos “Eiropas Savienības pamatnostādnes”, 2004

Iegūts sertifikāts par piedalīšanos kursos „Kompetences jēdziens, veidi un to saistība ar studijām”, 2007

Projekta „RA akadēmiskā personāla kompetenču attīstīšana tulkošanas studiju kursu pasniegšanai augstskolā” dalībniece, 2007

Valodu prasmes

Latviešu, krievu, angļu

Cita papildus informācija

Datorprasmes – Microsoft Word, Excel, Power Point

01.03.2008.

Dzīves un darba gājums

(Curriculum Vitae)

Vārds, uzvārds

Jezups BINDARS

Dzimšanas gads un datums

1930. gada 4. septembris

Dzimšanas vieta

Rēzeknes apriņķis

Izglītība

1955. g. absolvēta Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultāte un iegūta inženiera tehnologa silikātu tehnoloģijā kvalifikācija

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

No 1996.g. tehnisko zinātņu kandidāts;

No 1993.g. inženierzinātņu doktors;

No 1969.g. docents

Nodarbošanās

No 1993. g. RA Dabas zinātņu katedras docents;

1957.- 1992. RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes pasniedzējs

Zinātniskās publikācijas

52 zinātniskie darbi

Zinātniski pētnieciskā

darbība

Latvijas derīgo izrakteņu (mālu) īpašību pētīšana un izmantošana izstrādājumu ražošanā.;

Augšņu ķīmiskā sastāva pētījumi.

Pārējās zinātniskā darba

aktivitātes

Augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas „Vides inženieris” valsts pārbaudījumu komisijas sastāvā 2000.-2006.gadam

Mācību-metodiskās publikācijas

12 metodiskie darbi studentiem.

Laboratorijas darbi vispārīgajā un neorganiskajā ķīmijā” Rēzekne, 2004.

Lekciju konspekts „Fizikālā un koloīdķīmija” , Rēzekne, 2002.

Metodiskie norādījumi un uzdevumi „Fizikālā un koloīdķīmija” , Rēzekne, 2002.

Lekciju konspekts „Neorganiskā ķīmija, Rēzekne, 2001.

Lekciju konspekts „Vispārīgā ķīmija” , Rēzekne, 2000.

Mācību-metodiskā un

pedagoģiskā darbība

Studiju programmas:

“Vides aizsardzības inženieris – ekotehnologs”, “Vides zinātņu bakalaurs”, profesionālā bakalaura programma “Vides inženieris”

Sagatavotie un lasītie studiju kursi un programmas

Vispārīgā un neorganiskā ķīmija, fizikālā un koloidālā ķīmija, ģeoķīmija, būvmateriāli un saistvielas, zemes dzīļu resursi un to ieguves tehnoloģijas

Akadēmiskā personāla un

profesionālās kvalifikācijas

speciālistu sagatavošana

Sagatavoti 93 kvalificēti inženieri

Pārējās studiju procesa aktivitātes

Mācību metodisko semināru organizēšana Dabas zinātņu katedrā

Sabiedriskās aktivitātes

1999.-2003.g. Inženieru fakultātes domes loceklis.

Galvenās publikācijas

 1. Bindars J., Freidenfelds E., Kručāns Cietie šķīdumi un to keramiskās un dielektriskās īpašības sistēmā PbNb2O6 – SrTiO3. Latvijas PSR ZA Vēstis. Ķīmijas sērija Nr.2, 1962.

 2. Bindars J., Freidenfelds E. Cieto reakciju kinetika sistēmā PbNb2O6 – Bi2/3TiO3. RPS Zinātniskie raksti 16, 1965.

 3. Bindars J., Volčeks L. Dažu Latvijas kvartāro mālu viskozitāte un fāzu pārvērtības tos karsējot. Neorganiskie stikli, pārklājumi un materiāli. Rīga, 1985.

 4. Bindars J., Laizāne A. Augšņu ķīmiskā sastāva pētījumi. Novadam un Latvijai, Rēzekne 1999.

 5. Bindars J. Rēzeknes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu izmantošanas iespējas lauksaimniecībā. RA raksti, Inženierzinātnes, ekonomika un vadībzinātne VI sējums, RA 2007.

Valodu prasmes

Latviešu, krievu – brīvi; angļu - daļēji

28.02.2008.

Dzīves un darba gājums

(Curriculum Vitae)

Vārds, uzvārds

Vitālijs CIGANSKIS

Dzimšanas gads un datums

1941.gada 8.augusts,

Dzimšanas vieta

Ludzas rajons

Izglītība

1968.gadā absolvēta LLA un iegūta lauksaimniecības inženiera – mehāniķa kvalifikācija

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

2001. gadā absolvēta LLA un iegūts pedagoģijas maģistra grāds

Nodarbošanās

no 2000.g. RA Dabas zinātņu katedras lektors

2001.- 2004. – amatu savienošanas kārtībā fizikas skolotājs Maltas 1.vidusskolā

2000.-2001.g. – matemātikas un fizikas skolotājs Ilzeskalna pamatskolā;

1997.-2000.g. – skolotājs Lūznavas tehnikumā

1991.-1997.g. – pasniedzējs Lūznavas lauksaimniecības tehnikumā;

1974.-1990.g. – pasniedzējs Fr.Roziņa Maltas sovhoztehnikumā;

1971.-1973.g.- Rēzeknes rajona kolhoza “30 ļet Oktjabrja” inženieris mehāniķis;

1970-1971.g. – Ludzas rajona “Lauktehnikas” inženieris kontrolieris, inženieris tehnologs;

1968.-1969.g. – Ludzas rajona K.Marksa vārdā nosauktās l/a inženieris mehāniķis;

1966.-1967.g. – Ogres rajona l/a “Bebri” inženieris mehāniķis;

1965.-1966.g. – Saldus rajona l/a “Vadakste” mehāniķis;

1963.g- Lauku celtniecības Latvijas valsts projektēšanas institūtā inženiera vietas izpildītājs;

1962.-1963.g – Pārtikas preču rūpniecības pārvaldes KTB vecākais tehniķis, inženieris konstruktors;

Zinātniskās publikācijas

„Ražošanas sistēmas putnkopībā”. Ozolnieki. Konsultāciju centrs. 1997.g.

Zinātniski pētnieciskā

darbība

Materiālu deformāciju pētīšana

Pārējās zinātniskā darba

aktivitātes

Stenda referāts „Vērpes deformāciju pētīšana” Konference „Vide.Tehnoloģija.Resursi”, RA, 2003.

Mācību-metodiskā un

pedagoģiskā darbība

Studiju kursi:

teorētiskā mehānika, materiālu pretestība, inženiergrafika, dzelzsbetona konstrukcijas, koka un plastmasas konstrukcijas, metāla konstrukcijas, dabas aizsardzība lauksaimniecībā u.c

Sagatavoti studiju projektu izstrādes metodiskie norādījumi un metodiskie norādījumi uzdevumu risināšanā kursā teorētiskā mehānika, materiālu pretestība un būvmehānika. Līdzautors prakšu metodiskajiem norādījumiem būvniecības studiju programmās.

Akadēmiskā personāla un

profesionālās kvalifikācijas

speciālistu sagatavošana

Sagatavoti ap 25 kvalificēti inženieri

Pārējās studiju procesa aktivitātes

2007/2008.g. – apgūta profesionālās pilnveides programma „Augstskolu didaktika” ( 160 stundas)

2006. – projekta „Kvalificētu speciālistu sagatavošana Latgales reģiona tradicionālo ražošanas nozaru darba tirgum” nr. 2003/2004 – 979 – 06 – 03/2.2/0012 ietveros saņemts sertifikāts nr. 2006/4

2004.g. seminārs „Līdzsvarota ekonomiskā attīstība” 21.12.2004. izdota apliecība,

no 2001. gada organizēju augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas „Vides inženieris” un augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmas „Vides aizsardzība” mācību prakses.

2003.g. - Līdzautors prakšu metodiskajiem norādījumiem un studiju projektu un diplomprojektu metodiskajiem norādījumiem vides inženiera studiju programmai

2003.g. – Kursi „Prezentācijas programma „Power Point” (apliecība Nr.104)

2002.g. – Datorzinību kursi (apliecība Nr.100)

1997. g. – kvalifikācijas celšanas kursi „Inženiermetodes ilgtspējīgais lauksaimniecībai” (sertifikāts Nr. 1762)

1997.g. – kursi ceļu satiksmes noteikumos (apliecība Nr.000085) – ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības pasniedzējs.

1996.g. – Deklas kursi „Moderne Landtechnik in Kandava”

1995.g.- kursi Vācijā „Manrtorientierte Landwirtschaft”

1994.g. – kvalifikācijas celšanas kursi uzņēmējdarbībā un lauksaimniecības ekonomikā, lauksaimniecības mehanizācijā

1989.g.- kursi ”Lauksaimniecības tehnikas automātikas sistēmu uzbūve un apkope” Bulgārijas rūpniecības centrā Maskavā (apliecība Nr.151, izdota 19.09.1989.)

1979.g. kvalifikācijas celšanas kursi tehnikumu pasniedzējiem Baltkrievijas lauksaimniecības akadēmijā (apliecība Nr.944, izdota 4.12.1997.)

1978.-1979.g. – kvalifikācijas celšanas kursi tehniskajā mehānikā Latvijas PSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas Zinātniski metodiskajā kabinetā. (Apliecība Nr.1334 izdota 1979.g. 9.jūnijā)

1974.g.-1975.g. mācības V.P.Gorjačkina vārdā nosauktajā Maskavas lauksaimniecības ražošanas institūta pedagoģijas fakultātē. Iegūta tehnikuma pasniedzēja kvalifikācija. (Apliecība Nr.118, izdota 25.06.75.)

Valodu prasmes

latviešu, krievu – brīvi, angļu, vācu – ar vārdnīcas palīdzību

Cita papildus informācija

B kategorijas vadītāja apliecība

01.03.2008.

Dzīves un darba gājums

(Curriculum Vitae)

Vārds, uzvārds

Lolita Čudare

Dzimšanas gads un datums

1965.gada 23.janvārī

Dzimšanas vieta

Rēzeknē

Izglītība

Rīgas Politehniskais Institūts – iegūta arhitekta kvalifikācija, 1989.g.

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

Sociālo zinātņu maģistra grāds vadības zinātnēs – 2002.g.

Nodarbošanās

No 2007.g. Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldes Arhitektūras nodaļas vadītāja – galvenā arhitekte

No 2006.g. Rēzeknes pilsētas domes Pilsētbūvniecības un teritoriālās plānošanas pārvaldes priekšniece – galvenā arhitekte

No 2002.g. Rēzeknes pilsētas domes Nekustamā īpašuma pārvaldes priekšniece

No 2001.g. LR Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Pasūtījumu izpildes pārvaldes vadītāja

No 1989.g. Rēzeknes KPD projektēšanas institūta “Komunālprojekts” arhitekte

Zinātniskās publikācijas

nav

Zinātniski pētnieciskā

darbība

Maģistra darba tēma: “Dažas administratīvi teritoriālās reformas problēmas Latgalē”. Izstrādājot maģistra darbu tika izpētīti - pašvaldību jēdziens, sistēmas organizācijas principi - struktūra, budžeta veidošanās un izlietojuma pamatprincipi un attīstības iespējas. Maģistra darbā izvirzītos priekšlikumus un secinājumus varētu izmantot pašvaldības, ieviešot un analizējot administratīvi teritoriālās reformas nepieciešamību pašvaldībās, kā arī kā pamatu daudziem atsevišķiem dziļākiem pētījumiem un pašvaldību darbinieku izglītošanai. Maģistra darbs, kā projekts tika iesniegts Ekonomikas ministrijā un 2002.gada 28. oktobrī Rīgā Latvijas ekonomiskās attīstības fonda ceremonijā saņemta balva par darbu “Dažas administratīvi teritoriālās reformas problēmas Latgalē”.

Valodu prasmes

Latviešu, krievu, vācu

25.02.2008.

Dzīves un darba gājums

(Curriculum Vitae)

Vārds, uzvārds

Andris IGAVENS

Dzimšanas gads un datums

1971. gada 13. jūlijs

Dzimšanas vieta

Rēzeknes rajons, Maltas pagasts

Izglītība

No 2007.gadu studijas Rēzeknes Augstskolas „Vides aizsardzības” maģistrantūrā.

1997.g – RTU inženierzinātņu Bakalaura grāds mehānikā. Specializācijā: automobīļu transports. Izsniegts diploms Nr.007755, 1997. gada 2. jūlijā

Nodarbošanās

Kopš 1991.g. ZS. „Lielie Batņi” vadītājs

2002.- 2006.g. Konstruktors SIA „Zieglera mašīnbūve”, Spaļu iela 3, Daugavpils

Kopš 2006.g. laboratorijas vadītājs biedrībā „Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs”, Maskavas 28b, Rēzekne

Valodu prasmes

Latviešu, krievu, vācu, nedaudz angļu.

03.03.2008.

Dzīves un darba gājums

(Curriculum Vitae)

Vārds, uzvārds

Ārija Fārte

Dzimšanas gads un datums

1953.g. 29. sept.

Dzimšanas vieta

Madona

Izglītība

LU, Svešvalodu fakultāte, filologs, angļu valodas pasniedzējs

RPIVA, Maģistratūra pedagoģijā un izglītības vadībā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

Mag. Paed. pie RPIVA

Nodarbošanās

Skolotāja Madonas Valsts ģimnāzijā

Docētāja RPIVA un Rēzeknes augstskolā

Angļu valodas kursu pasniedzēja

Zinātniskās publikācijas

5

Zinātniski pētnieciskā

darbība

Pieaugušo tālākizglītības kvalitātes nodrošināšana

Mācību-metodiskā un

pedagoģiskā darbība

Madonas rajona angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja

Akadēmiskā personāla un

profesionālās kvalifikācijas

speciālistu sagatavošana

Vispārējā angļu valoda RPIVA 1. kursā

Lietišķā un biznesa angļu valoda RPIVA 3., 4. kursā

Angļu valoda Būvinženieriem Rēzeknes augstskolas 1. kurss

Valodu prasmes

Angļu val. C1, franču val. A1, krievu val. B2, vācu val. A1

03. 03.2008.

Dzīves un darba gājums

(Curriculum Vitae)

Vārds, uzvārds

Pēteris GRABUSTS

Dzimšanas gads un datums

1958.gada 30.jūnijs

Dzimšanas vieta

Latvija, Rēzekne

Izglītība

-RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Informācijas Tehnoloģijas institūta Lēmumu atbalsta sistēmu profesora grupa – vadības informācijas tehnoloģijas virziena doktorantūra (2006).

-LU Fizikas un matemātikas fakultāte - pielietojamā matemātika (1983).

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

g. no 2006.g.

-RA docents no 2001.g.

Nodarbošanās

-No 2006. gada Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes maģistra studiju programmas „Datorsistēmas” direktors.

-No 1996. gada RA Inženieru fakultātes Datorzinātņu un matemātikas katedras docētājs.

-1996-2005 RA Inženieru fakultāte - Skaitļošanas centra vadītājs.

-1994-1996 Bankas Baltija Rēzeknes filiāle - speciālists - datortīkla administrators.

-1993-1994 Pilsonības un Imigrācijas departamenta Rēzeknes nodaļa - Datu Centra vadītājs.

-1989-1993 Latvijas Lauksaimniecības ministrijas Skaitļošanas centrs – vadošais speciālists datornodaļā.

-1983-1989 Statistikas pārvaldes Rēzeknes nodaļas Skaitļošanas centrs – galvenais speciālists inženieris-programmētājs.

Zinātniskās publikācijas

-Raksti zinātniskajos izdevumos – 8.

-Publikācijas zin. konferenču rakstu krājumos – 12.

-Konferenču tēzes – 3.

Zinātniski pētnieciskā darbība

Mākslīgie neironu tīkli, klasterizācijas metodes, intelektuālās datortehnoloģijas, izplūdusi loģika.

Pārējās zinātniskās darbības aktivitātes

-LZP ekspertu komisijas loceklis nozarē „Inženierzinātnes un datorzinātne” (līdz 2010.gada 15.oktobrim).

-Piedalīšanās IZM - RTU pētniecības konkursā “Zinātnes attīstība augstskolā” un “Zinātnes attīstība universitātē”,

granta Nr. R7085 „Mākslīgais intelekts prognozēšanas un vadības uzdevumos” īstenošanā 2006.g.

-Piešķirts LZP doktorantūras grants 13.05.2002. N. 3-2-1.

-Piedalīšanās starptautiskās konferencēs- Polijā, Čehijā.

-Piedalīšanās RA zinātnisko konferenču organizēšanas darbā.

Mācību metodiskā un pedagoģiskā darbība

-Sagatavotie un lasītie studiju kursi RA:

“Datu bāzes”, “Operētājsistēmas”, “Lietotņu drošība”, “Mikroprocesori”, “Datoru arhitektūra”, “Datorgrāmatvedība”, „Datu aizsardzība”, „Objektorientētā programmēšana un izstrādes vide”.

-Sagatavoti publicēšanai mācību līdzekļi „Datoru arhitektūra”, „Operētājsistēmas”.

Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā > 10 gadi. Vidējā gada pedagoģiskā slodze – 800 stundas.

Akadēmiskā personāla un profesionālās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana

-Vadīti vairāk nekā 40 bakalaura darbi, diplomprojekti, studiju darbi inženiera programmētāja studiju programmas studentiem.

-Vadīti 4 maģistru studiju programmas maģistrantu darbi.

Pārējās studiju procesa aktivitātes

-Vadīti studentu zinātniskie darbi Inženieru fakultātes studentu zinātniskajās konferencēs.

-ERASMUS – stažēšanās Vilhelmshāvenā (Vācija) – 2001.g.

-TEMPUS - “Logistic Management”; stažēšanās Ģentē-1999.g.

Sabiedriskās aktivitātes

RA Zinātnes Padomes loceklis.

Līdzdalība projektos

 • Studiju programmas „Inženieris programmētājs” modernizācija” (projekts 2007/0085/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0078/0160)

 • „Augstskolu personāla apmācīšana kompetentai e-studiju metožu lietošanai profesionāļiem ” projekta Nr. 2006/0063/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0051/0007

 • "Akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana datorzinātņu studiju programmu veidošanā "(līguma Nr. 2006/0079/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0075/0160)

 • Programmatūras inženierijas kursu docētāju kompetenču paaugstināšana atbilstoši starptautiskām sertifikācijas programmām” (līgums Nr.2006/0094/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0113/0094)

 • „Iedzīvotāju mūžizglītības un informācijas tehnoloģiju apguves atbalsta centru izveide bibliotēkās” (projekts 2006/0022/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0074/0160)

Goda nosaukumi, apbalvojumi

Rēzeknes Augstskolas atzinības raksti.

Galvenās publikācijas

1. “Bankrotu datu analīzes metožu iespēju izpēte”, Starptautiskā zinātniskā konference – Tautsaimniecības attīstības iespējas un problēmas - RA, Rēzekne, 2006.g. 24.martā, - 55-63 lpp.

2. „Application of fuzzy rule base design method”, Scientific Proceedings of Riga Technical University: Computer Science. Techonologies of computer control, RTU, Riga, Issue 5, Volume 24. P. 125-131, 2005.

3. “Analysing Bankruptcy Data with Neural Networks”, 10th
International Conference on Soft Computing- Mendel2004, Brno, Czech Republic, June 16.-18., P.111-117, 2004.

4. “Using Association Rules to Extract Regularities from Data”, 6th International Baltic Conference on Data Bases and Information Systems- DBIS'2004, Riga, June 6.-9., P.117-126,2004.

5. „A study of clustering algorithm application in RBF neural networks”, Scientific Proceedings of Riga Technical University: Computer Science. Information Technology and Management Science, RTU, Riga, Issue 5, Volume 5. P. 50-57, 2001.

6. “RBF neironu tīklu pielietošanas perspektīvas”, Ziņojuma tēzes 2. pasaules latviešu zinātnieku kongresam 2001.g. 14,15.augustā.

7. „Using a Thermal Equilibrium method in the Neural Networks”, International Conference on Parallel Computing & Electrical Engineering-PARELEC’98. Bialystok, Poland, September 2-5, 1998g.

Valodu prasmes

Latviešu - dzimtā, krievu – brīvi, angļu – sarunu un speciālās savā nozarē literatūras līmenī.

29.02.2008

Dzīves un darba gājums

(Curriculum Vitae)

Vārds, uzvārds

Ēriks KALVĀNS

Dzimšanas gads un datums

1971.g. 7. novembris

Dzimšanas vieta

Rēzekne

Izglītība

No 2007.gada studijas DU doktorantūrā.

2005. gadā absolvēta Daugavpils Universitāte, iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā.

2002.gads Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas sporta speciālistu - treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi (apliecība Nr. 308 – T )

2002. gads atlētiskās vingrošanas kursi Krievijas Valsts fiziskās kultūras institūtā (Veļikijeluki filiālē) (apliecība Nr. 146 – S).

2001. gadā absolvēta Rēzeknes Augstskolas maģistrantūra, iegūts pedagoģijas maģistra grāds (diploms Nr. 000118).

1997. gadā absolvēta Rēzeknes Augstskola, iegūts psiholoģijas bakalaura grāds skolu psiholoģijā(diploms Nr. 000206); skolu psihologa kvalifikācija (diploms Nr. 000181); veselības mācības skolotāja kvalifikācija (diploms Nr. 000182).

1999. gadā absolvēta Latvijas Universitāte, iegūta ekonomista kvalifikācija grāmatvedībā (diploms Nr. 000272)

1999. gads iegūta Latvijas Pedagogu izglītības atbalsta centra apliecība par Dānijas-Latvijas projekta par Arodpedagoģiskās pamatizglītības programmas ieviešanu Latvijas augstskolās apguvi.

1998. gads iegūta lietveža kvalifikācija ( Mācību centrs “Personāls”; sertifikāts Nr. 2048);

Papildkursos apgūta prasme darbā ar datoru (Word, Excel, Power Point).

1995. gadā iegūtas autvadītāja tiesības “B” kategorija.

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

Mag. paed., Mag. psych.

Nodarbošanās

2002 - 2006. gads Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedras lektors (vispārīgās, attīstības, saskarsmes un personības psiholoģijas kursu docētājs; RA atlētiskās vingrošanas zāles vadītājs)

2002. gads Rēzeknes Ģimnāzijas psihologs – konsultants.

2001. gads IU “Ailin” psihologs – konsultants.

2001. gads RPIVA Rēzeknes filiāles lektors (attīstības psiholoģija, psiholoģijas vēsture)

1994. – 1995. gads korespondents laikrakstā “ Latgales sports”.

Zinātniskās publikācijas

Konferenču tēzes – 6.

Zinātniski pētnieciskā

darbība

Studentu sociālās trauksmes optimizācijas iespējas studiju procesā.

Pārējās zinātniskā darba aktivitātes

Tiek sagatavota zinātniskā monogrāfija „RA studentu sociālā trauksme pašprezentācijas situācijās”

Mācību metodiskā un

pedagoģiskā darbība

Sagatavotie un lasītie lekciju kursi un programmas:

“Vispārīgā psiholoģija”, “Attīstības psiholoģija”,

“Saskarsmes psiholoģija”, “Psiholoģijas vēsture”.

„Personības psiholoģija”.

Pedagoģiskā darba stāžs augstskolā – 5 gadi

Vidējā gada pedagoģiskā slodze 700 stundas

Akadēmiskā personāla un

profesionālās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana

Sagatavoti 10 pedagoģijas bakalauri.

Galvenās publikācijas

 1. “Skolu audzēkņu socializācijas problēmas”; publicēta Starptautiskās zinātniskās konferences “Baltijas reģiona valstu integrācijas problēmas ceļā uz Eiropas savienību” materiālos (2000. gada 2.-3. marts, Rēzeknē).

 2. “Augstu rezultātu sportā sasniegšana un personības attīstība 11-15 gadu vecumā ”; publicēta otrās ikgadējās maģitrantu zinātniski-praktiskās konferences “Pedagoģijas teorijas un mācīšanās process” materiālos (2000. gada 2. decembris, Rēzeknē).

 3. “Studentu stresu ietekmējošie faktori docētāja-studenta mijiedarbības procesā, gatavojoties zināšanu pārbaudei”; publicēta Starptautiskās zinātniskās konferences “Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā attīstībā” materiālos (2002. gada 28.februāris-2. marts, Rēzeknē).

 4. “Studentu psiholoģiskā gatavība pārbaudes darbiem”; publicēta Starptautiskās zinātniskās konferences “Personība. Laiks. Komunikācija.” materiālos (2003. gada 27.-28. februāris, Rēzeknē).

Valodu prasmes

Latviešu – brīvi, krievu – brīvi, angļu, vācu - sarunu valodas līmenī

Cita papildus informācija

Prasme vadīt automašīnu.

03.03.2008.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Rēzeknes augstskola pedagoģijas fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju p rogramma „ vides dizains „

  Документ
  ZEKNES AUGSTSKOLA PEDAGOĢIJAS FAKULTĀTE Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „ Vides dizains „ Akreditācijas materiāli Rēzekne 2007 ... RA Inženieru fakultāte - Skaitļošanas centra vadītājs 1994-1996 Bankas Baltija Rēzeknes ...
 2. Rēzeknes augstskola

  Документ
  ... RĒZEKNES AUGSTSKOLA INŽENIERU FAKULTĀTE OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS „MEHATRONIKA” (42521) AKREDITĀCIJAS PIETEIKUMS Inženieru fakultātes ...
 3. Rīgas tehniskā universitāte transporta un mašīnzinību fakultāte biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (bakalaura) programmas

  Документ
  ... ību fakultāte Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ... ātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne, Rēzeknes augstskola , 2002. 257. – 262. lpp. Mazo ...
 4. Biznesa augstskola turība sabiedrisko attiecību fakultāte akreditācijas materiāli 2 līmeņa profesionālās augstākās izglītības

  Документ
  Biznesa augstskola Turība Sabiedrisko attiecību fakultāte Akreditācijas materiāli 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju ... ācijas inženieru skola – vecākais inženieris Rīgas Augstākā kara aviācijas inženieru skola ...
 5. P stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža rēzeknes filiāle pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma ārstniecība

  Документ
  ... Rēzeknes filiāle Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības ... pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, no 02.06.2007. Studiju programma ir akreditēta ... zeknes Augstskolā 2006 - 2008 vadītāja Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakult ...

Другие похожие документы..