Главная > Документ


Tabulā izmantotie saīsinājumi:

* students izvēlas 1 no atzīmētajiem kursa projektiem,

E – eksāmens,

Ie – ieskaite,

IeD – diferencētā ieskaite,

D – kursa projekts,

S- ECDL sertifikāts.

Nepilna laika neklātienes studiju programma pēc satura ir identiska pilna laika studiju programmai, tikai atšķirīgs ir mācību kursu sadalījums pa semestriem, ievērojot noteikumu, ka semestrī nepilna laika studijās nedrīkst būt vairāk kā 19 KP. Nepilna laika programmu skatīt 7. pielikumā.

Atbilstoši RA „Nolikumam par valsts un gala pārbaudījumiem RA”, būvdarbu vadītāja kvalifikāciju piešķir Valsts pārbaudījumu komisija, tās lēmumu apstiprina Inženieru fakultātes Dome. Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs un vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas priekšsēdētājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. Par studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs ir pievienots 3.pielikumā.

4. Vērtēšanas sistēma

Izglītības vērtēšanas pamatprincipi studiju programmā ir:

 • pozitīvo sasniegumu summēšanas princips;

 • pārbaudes obligātuma princips;

 • vērtēšanas kritēriju atklātības un skaidrības princips;

 • vērtēšanas formu dažādības princips;

 • pārbaudījuma pieejamības princips.

Rēzeknes Augstskolā pastāv divpakāpju kvalitātes kontrole, ko reglamentē RA Senāta nolikums par “Eksāmeniem un ieskaitēm RA” un eksāmenu un ieskaišu sesiju norises reglaments, sniedzot pamatnostādnes mācību darba organizēšanai un kvalitātes nodrošināšanai; otrkārt, studējošo un docētāju pašnovērtēšanas sistēma, kas tiek realizēta galvenokārt testu un aptauju veidā.

Studējošo zināšanu kvalitāti RA novērtē pēc diviem kritērijiem:

 1. Kvalitatīvais vērtējums – eksāmens (E) un diferencētā ieskaite (IeD) par praksi tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā; ieskaite (Ie) - “ieskaitīts”, “neieskaitīts”.

 2. Kvantitatīvais vērtējums – kredītpunkti atbilstoši studentam noteiktajam kopējam stundu skaitam (kontaktstundas un patstāvīgais darbs).

Kredītpunkti tiek ieskaitīti, ja students nokārto eksāmenu vai diferencēto ieskaiti, iegūstot tajā vērtējumu ne mazāku par 4 - gandrīz viduvēji, un ieskaiti ar vērtējumu “ieskaitīts”.

Katra studiju kursa nokārtošanai nepieciešamo zināšanu apjomu nosaka attiecīgā studiju kursa programma, ko apstiprina Dabas un inženierzinātņu katedra. Studiju kursu programmas satur vispārējas prasības kredītpunktu saņemšanai, kā arī nepieciešamos avotus šo prasību izpildīšanai (zinātniskā literatūra, Interneta norādes u.c.). Studiju kursu programmas pieejamas katedrā un pievienotas 2.pielikumā.

Zināšanu vērtēšanas kritērijus apgūstamajos studiju kursos, pārbaudes formu un kārtību nosaka docētājs, fiksējot to studiju kursa kalendārajā plānā (atbilstoši RA senāta sēdē apstiprinātajai studiju programmai), kas atrodas katedrā.

Valsts pārbaudījumu komisijas sastāvs Inženieru fakultātē tiek veidots no augsti kvalificētiem speciālistiem gan no Latvijas augstskolām, gan no profesionālām iestādēm, atbilstoši 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarta prasībām.

Profesionālās augstākās izglītības diplomu saņem studiju programmas studējošie, kuri:

 • sekmīgi nokārtojuši visus programmā paredzētos pārbaudījumus teorētiskajos un praktiskajos kursos;

 • studiju laikā pierādījuši profesionālās prasmes un spējas praksē, iegūstot pozitīvu vērtējumu par to;

 • sekmīgi nokārtojuši valsts noslēguma pārbaudījumu (aizstāvējuši kvalifikācijas darbu).

5. Programmas praktiskā īstenošana

Studiju programma tiek realizēta pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijās RA un nepilna laika neklātienes studijās RA Madonas filiālē. Madonas filiālē notiek tikai tās nodarbības (lekcijas, praktiskās nodarbības, semināri, eksāmenu, ieskaišu un valsts noslēguma pārbaudījumu kārtošana), kuru organizēšanai nav nepieciešams speciāls aprīkojums. Laboratorijas darbi, praktiskās nodarbības, kuru organizēšanai ir vajadzīgas gan laboratorijas, gan datorklases ar speciālo nodrošinājumu, tiek īstenotas RA un iestādēs, ar kurām RA ir noslēgts līgums par laboratoriju izmantošanu (līgumus skatīt katedrā). Studiju saraksts katram semestrim tiek rūpīgi plānots, ņemot vērā gan studējošo, gan docētāju ieteikumus. Tekošā informācija par studiju procesu ir pieejama RA Inženieru fakultātes dekanātā, RA Madonas filiālē (Madonas Augstākās izglītības centrā –MAIC), augstskolas mājas lapā un LAIS sistēmā. Iesniedzot dokumentus RA Uzņemšanas komisijā, katram reflektantam tiek piešķirtas LAIS lietotāja tiesības un izsniegta parole, lai būtu iespējas sekot studiju procesam, savai sekmībai u.c. Reģistrējoties studijām, katram studējošajam tiek izsniegts kārtējā studiju gada plāns un studiju kursu īsās programmas.

Studiju programmas realizācija balstās uz tradicionālajām studiju formām: lekcijām, praktiskajām nodarbībām, laboratorijas darbiem, studentu patstāvīgo darbu un tā kontroli. Studiju metodes ir vērstas uz studējošo patstāvīgas kritiskas un radošas domāšanas iemaņu ieguvi, komunikācijas spēju paaugstināšanu un spēju darboties grupās, uzsvaru liekot uz praktisko darba metožu apguvi. Teorētiskās un praktiskās zināšanas tiek sniegtas, izmantojot dažādas organizatoriskās formas.

 • Teorētiskās zināšanas studējošie var apgūt:

 1. lekcijās;

 2. praktiskajās nodarbībās;

 3. gatavojoties un aizstāvot laboratorijas darbus;

 4. strādājot patstāvīgi ar tehnisko un zinātnisko literatūru bibliotēkās un internetā.

 • Praktiskās iemaņas studējošie var iegūt:

 1. praktiskajās nodarbībās auditorijās, datorklasēs, lauka apstākļos;

 2. izstrādājot kursa darbus, patstāvīgi izmantojot speciālās datorprogrammas;

 3. izstrādājot laboratorijas darbos;

 4. profesionālajā praksē – RA iegūto teorētisko zināšanu izmantošana konkrētu uzdevumu risināšanā, profesionālo prasmju pilnveidošana, praktikantam kā būvdarbu vadītāja palīgam piedaloties būvobjekta darbos.

Studiju prakšu nolūkā tiek slēgti sadarbības līgumi par RA studējošo prakses vietu nodrošināšanu būvfirmās vai uzņēmumos, kuru darbības sfēra ir būvobjektu projektēšana, valsts un pašvaldību iestādēs, kuri savā darbībā ir saistīti ar būvniecību. Līgumi pieejami Dabas un inženierzinātņu katedrā.

Kvalifikācijas darba tēmas studējošie var izvēlēties paši, konsultējoties ar darba vadītājiem. Kvalifikācijas darba izstrādes gaita tiek kontrolēta, organizējot obligātās priekšaizstāvēsanas komisiju klātbūtnē atbilstoši RA nolikumam Par valsts un gala pārbaudījumiem RA. Šāda veida priekšaizstāvēšana būtiski uzlabo kvalifikācijas darbu saturu, kā arī aizstāvēšanās kvalitāti kvalifikācijas komisijā.

Rēzeknes Augstskolas zinātnisko programmu un katedru vadītāji organizē, kontrolē, veicina studējošo iesaistīšanu zinātniskajā darbā, zinātniskās konferencēs, zinātnisko darbu publicēšanu. Studējošajiem docētāji sniedz nepieciešamās konsultācijas un motivē viņus līdzdarboties studiju programmas realizācijā. Studējošajiem tiek nodrošināta iespēja savus darbus prezentēt studentu zinātniskajās konferencēs, kas tiek organizēta katru gadu aprīlī (2008.gadā notiks jau 12. šāda veida konference). RA Inženieru fakultātes studentu konferenču krājumi ir atrodami RA bibliotēkā.

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ir aprakstīta pašnovērtējuma 8.2.punktā „Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai”. Zinātniskā pētniecība ir augstskolas darbības neatņemama sastāvdaļa un tajā piedalās viss studiju programmas akadēmiskais personāls. Zinātniskās darbības rezultāti katru gadu tiek publicēti Rēzeknes Augstskolas rakstu krājumos. RA Zinātnes padome izskata un rekomendē izdošanai cita veida zinātniskos darbus (brošūras, monogrāfijas) un konferenču referātu krājumus. Visi izdotie zinātniskie darbi, konferenču referātu krājumi un Rēzeknes Augstskolas rakstu krājumi ir pieejami studējošajiem.

6. Programmas perspektīvais novērtējums

Galvenais ES politikas dokuments augstākās izglītības jomā ir Boloņas deklarācija „Eiropas augstākās izglītības telpa”, ko 1999.gada 19.jūnijā pieņēma Eiropas valstu izglītības ministri. Boloņas deklarācijas galvenais mērķis ir sekmēt vienotas, saskaņotas augstākās izglītības sistēmas izveidi Eiropā, kas celtu Eiropas kā vienota reģiona konkurētspēju globālajā pasaulē.

Augstākās izglītības galvenie stratēģiskie mērķi ir:

 • augstākās izglītības kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšana;

 • materiālo, finanšu un cilvēkresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana;

 • reģionālo augstskolu attīstības veicināšana.

6.1. Programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības standartam

Atbilstība valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam

Studiju programmas saturs atbilst valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam, salīdzinājums ir parādīts 2. tabulā.

2. tabula

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Būvniecība”

salīdzinājums ar izglītības standartu

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarta prasības

Studiju programmas saturs

1. Programmas apjomam jābūt no 80 – 120 KP

Programmas apjoms ir 120KP

 1. Programmas pamatdaļu un mācību kursu apjomam jābūt šādam :

  1. mācību kursi – minimums 56 KP, bet nepārsniedzot 75% no programmas kopējā apjoma :

   1. vispārizglītojošie mācību kursi – minimums 20 KP

   2. nozares mācību kursi – minimums 36 KP

  2. prakse – minimums 16 KP

  3. kvalifikācijas darbs – minimums 8 KP, bet nepārsniedzot 10% no programmas kopapjoma

 • 88 KP (73,3%)

 • 22 KP

 • 66 KP

 • 22 KP

 • 10 KP (8,3%)

3. Studiju procesā ne mazāk kā 30% no studiju kursa apjoma īsteno praktiski.

- 30 % līdz 50%

4. Modulis uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai - minimums 6 KP

- 8 KP

5. Studiju programma jāizstrādā atbilstoši profesijas standartam

Studiju programma izstrādāta atbilstoši profesijas standartam „Būvdarbu vadītājs”, reģistrācijas Nr. PS0020

Programmas apjoms ir 120 KP, programmas obligātās satura sastāvdaļas un to sadalījums atbilst 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām, to var redzēt gan studiju programmā (skat. 3. nodaļu), gan studiju plānos (skat. 7.pielikumu), gan studiju kursu programmās (skat.2.pielikumu).

Studiju kursu izvēli un plānojumu nosaka 4.kvalifikācijas līmeņa profesijas standarts “Būvdarbu vadītājs”. Vairāk kā 30% no studiju kursu apjoma tiek īstenoti praktiskā veidā – praktisko un laboratorijas nodarbību, prakse (22 KP) un kvalifikācijas darbs (10 KP). Patstāvīgā darba uzdevumus un to izpildes kontroles veidus nosaka mācību kursu kalendārajos plānos (skat. katedrā)

Kopumā var secināt, ka studiju programma atbilst LR MK noteikumiem Nr.141 par pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības valsts standartu.

Atbilstība profesijas standartam

Studiju programma ir veidota, vadoties pēc 4. kvalifikācijas līmeņa profesijas “Būvdarbu vadītājs” standarta prasībām (skat. http://www.izmpic.gov.lv/PSR/Psr_B.html ). 3.tabulā ir dotas visas profesijas “Būvdarbu vadītājs” standarta zināšanu un iemaņu grupas un noteikti studiju programmas kursi, kas nodrošina to apgūšanu.

Studiju programmas sniegtais zināšanu un iemaņu apjoms atbilst profesiju standarta izvirzītajām zināšanu un iemaņu prasībām.

3.tabula

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Būvniecība”

salīdzinājums ar profesijas standartu

Profesijas standartā paredzētie veicamā darba pienākumi un uzdevumi

Studiju programmas mācību priekšmeti, kuros iegūtās zināšanas un prasmes dos iespēju veikt darba pienākumus un uzdevumus

Pienākumi

Uzdevumi

1. Būvdarbu operatīvā vadība

  1. Noteikt darba uzdevumus : ikdienas, nedēļas, mēneša,

  2. Noteikt darba apmaksas veidus

  3. Veikt operatīvā darba kontroli

  4. Veikt darba veidu plānošanu

  5. Veikt darba vietu plānošanu

  6. Veikt izpildīto darbu uzskaiti

  7. Uzrādīt segtos darbus būvuzraugam

  8. Izgatavot izpilddokumentus

  9. Komplektēt izpilddokumentus

  10. Organizēt darba drošības pasākumus

  11. Organizēt ugunsdrošības pasākumus

Organizēt elementāro metroloģisko darbu veikšanu

Būvdarbu organizācija un vadība

Būvtehnoloģija

Būvniecības ekonomika

Būvfizika

Civilā aizsardzība

2. Objekta nodrošināšana ar darbaspēka resursiem, izpildītāju komplektēšana

2.1. Noteikt vajadzīgo speciālistu sastāvu

2.2. Komplektēt darba izpildītāju struktūrvienības

2.3. Apzināt iespējamās darbaspēka rezerves (darbaspēka datu bāzes)

2.4. Organizēt darbaspēka kvalifikācijas papildināšanu

Saskarsmes psiholoģija

Organizāciju psiholoģija

Uzņēmējdarbības pamati

Projektu vadība

3. Būvniecības dalībnieku darba koordinēšana

3.1. Piedalīties būvniecības dalībnieku regulārajās apspriedēs

3.2. Kontrolēt būvniecības grafiku izpildi

3.3. Saskaņot būvniecības grafiku izmaiņas

3.4. Labot būvdarbu grafiku, saskaņā ar direktīvām

3.5. Plānot darba drošības pasākumus

3.6. Veikt vides aizsardzības pasākumu operatīvo plānošanu

3.7. Novērst atklātās projekta nepilnības

3.8. Nodrošināt objektu ar ģeodēzisko atbalsta tīklu

Ģeodēzija

Inženierģeoloģija un grunts mehānika

Būvprojektēšana

Vides aizsardzība

Būvdarbu organizācija un vadība

Darba aizsardzība

4. Būvobjekta realizācijas plānošana

4.1. Apgūt projekta dokumentāciju

4.2. Apskatīt objektu dabā

4.3. Izstrādāt darbu veikšanas projektu

4.4. Piedalīties līgumu sagatavošanā

4.5. Piedalīties līgumu noslēgšanā

4.6. Izstrādāt kvalitātes nodrošinājuma plānu

Darba un saistību tiesības

Ekonomikas pamati

Būvprojektēšana

Tēlotājģeometrija un būvniecības inženiergrafika

Datorgarafika

Būvkonstrukcijas

Būvmehānika

5. Ekonomisko faktoru analīze

5.1. Meklēt veiksmīgākos tehnoloģiskos risinājumus

5.2. Izvēlēties darba režīmu

5.3. Izvēlēties darba apmaksas veidus

5.4. Izvēlēties racionālus darba resursus

Būvtehnoloģija

Ekonomikas pamati

Būvniecības ekonomika

Augstākā matemātika

6. Piegādātāju izvēle

6.1. Izvērtēt potenciālos piegādātājus

6.2. Izvērtēt komerciālos priekšlikumus

6.3. Apzināt piegādātājus

6.4. Veikt operatīvo darbu ar piegādātājiem

6.5. Piedalīties līgumattiecību noformēšanā

Būvmateriāli

Būvķīmija

Augstākā matemātika

Uzņēmējdarbības pamati

7. Projekta dokumentācijas optimizēšana

7.1. Izskatīt projekta dokumentāciju

7.2. Apzināt nepieciešamās izmaiņas

7.3. Organizēt projekta izmaiņu akceptu

7.4. Piedāvāt veiksmīgākos risinājumus

Būvprojektēšana

Datorgarafika

Ekonomikas pamati

Projektu vadībs

8. Objekta patstāvīgā nodrošinājuma organizēšana

8.1. Veidot objekta infrastruktūru

8.2. Nodrošināt sadzīves apstākļus

8.3. Nodrošināt energoresursus

8.4. Organizēt būvniecības tehnisko nodrošinājumu (transportu, mehānismus, instrumentus)

8.5. Nodrošināt tehnoloģisko transportu

8.6. Nodrošināt noliktavas saimniecības ierīkošanu

8.7. Nodrošināt sakarus

8.8. Nodrošināt apsardzi

8.9. Komplektēt metroloģisko (kvalitātes kontroles) aprīkojumu

Būvfizika

Inženierģeoloģija un grunts mehānika

Elektroapgāde

Ceļi un tilti

Inženiertīkli (Ūdens vads un kanalizācija, Apkure, ventilācija un gāzes apgāde)

Būvtehnoloģija

9. Objekta vadības komandas izvēle un komandas darba organizēšana

9.1. Noteikt komandas sastāvu

9.2. Apzināt potenciālos komandas locekļus

9.3. Izvēlēties komandas locekļus

9.4. Sadalīt funkcijas starp komandas locekļiem

9.5. Izvēlēties savstarpējās komunikācijas veidus

Saskarsmes psiholoģija

Organizāciju psiholoģija

Svešvaloda

Uzņēmējdarbības pamati

Projektu vadība

10. Sadarbības partneru izvēle objekta realizācijai

10.1. Apzināt iespējamos sadarbības partnerus

10. 2. Izvērtēt sadarbības priekšlikumus

10.3. Izvērtēt potenciālos sadarbības partnerus

10.4. Piedalīties līgumu slēgšanā

Saskarsmes psiholoģija

Ekonomikas pamati

Darba un saistību tiesības

Projektu vadība

11. Objekta legalizēšana

11.1. Saņemt būvatļauju

11.2. Reģistrēt būvatļauju

11.3. Vākt institūcijās nepieciešamos saskaņojumus

11.4. Reģistrēt būvdarbu žurnālu

11.5. Sagatavot materiālus sabiedrības informēšanai par būvdarbiem

Saskarsmes psiholoģija

Vides aizsardzība

Būvdarbu organizācija un vadīšana

12. Maksājumu plānošana un kontrole

12.1. Veikt nepieciešamo maksājumu grafika izpildes kontroli

12.2. Nodrošināt nepieciešamo papildus finansējumu

Ekonomikas pamati

Būvniecības ekonomika

Uzņēmējdarbības pamati

Augstākā matemātika

6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību sešiem gadiem

Aptaujājot esošos darba devējus un potenciālos darba devējus par 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Būvniecība” absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem, tika saņemtas atbildes, ka tieši šādiem speciālistiem ir vislielākās izredzes konkurēt darba tirgū. Vienlaikus izskanēja arī viedoklis par to, ka grūti plānot attīstības perspektīvu būvniecības speciālistu darba nodrošināšanas jomā uz tik ilgu periodu – 6 gadiem. Taču, tā kā tiek plānota Latvijas tautsaimniecības izaugsme, tiek plānots paaugstināt arī prasības pret būvniecības objektiem, tad nav pamata uztraukties par nodarbinātības problēmām studiju programmas absolventu vidū (darba devēju aptaujas anketas atrodamas Dabas un inženierzinātņu katedrā).

7. Studējošie

7.1. Studējošo skaits programmā

Akreditējamajā studiju programmā uz 01.01.2008. bija 172 studējošie, no tiem 65 par valsts budžeta līdzekļiem. 4. un 5. tabulā ir dots pārskats par studējošo skaitu un tā izmaiņām programmā.

4.tabula

Studējošo skaits 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības

studiju programmā „Būvniecība” 2007./2008. st.g.

Imatrikulēti 01.09.2007.

Studentu skaits uz 01.09.2007.

No tiem maksas

Studentu skaits uz 01.01.2008.

No tiem maksas

Starpība

Iemesls

PL 1.kurss

48

48

0

47

0

- 1

Eksmatrikulēts pēc paša vēlēšanās

PL 2.kurss

-

19

2

20

2

+ 1

Imatrikulēts studijām vēlākajos studiju posmos

NL 1.kurss

47 +17*

64 *

64

64

64

0

-

t.sk.Madonas filiālē

17 *

17 *

17

17

17

0

-

NL 2.kurss

-

41

41

41

41

0

-

KOPĀ

112

172

107

172

107

0

-

* datumu nianses: Madona ieskaitīta ar 17.septembri, tāpēc oficiālajā studentu skaitā parādās tikai ar 01.10.2007.

5.tabulaСкачать документ

Похожие документы:

 1. Rēzeknes augstskola pedagoģijas fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju p rogramma „ vides dizains „

  Документ
  ZEKNES AUGSTSKOLA PEDAGOĢIJAS FAKULTĀTE Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „ Vides dizains „ Akreditācijas materiāli Rēzekne 2007 ... RA Inženieru fakultāte - Skaitļošanas centra vadītājs 1994-1996 Bankas Baltija Rēzeknes ...
 2. Rēzeknes augstskola

  Документ
  ... RĒZEKNES AUGSTSKOLA INŽENIERU FAKULTĀTE OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS „MEHATRONIKA” (42521) AKREDITĀCIJAS PIETEIKUMS Inženieru fakultātes ...
 3. Rīgas tehniskā universitāte transporta un mašīnzinību fakultāte biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (bakalaura) programmas

  Документ
  ... ību fakultāte Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ... ātniskās konferences rakstu krājums. Rēzekne, Rēzeknes augstskola , 2002. 257. – 262. lpp. Mazo ...
 4. Biznesa augstskola turība sabiedrisko attiecību fakultāte akreditācijas materiāli 2 līmeņa profesionālās augstākās izglītības

  Документ
  Biznesa augstskola Turība Sabiedrisko attiecību fakultāte Akreditācijas materiāli 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju ... ācijas inženieru skola – vecākais inženieris Rīgas Augstākā kara aviācijas inženieru skola ...
 5. P stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža rēzeknes filiāle pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma ārstniecība

  Документ
  ... Rēzeknes filiāle Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības ... pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”, no 02.06.2007. Studiju programma ir akreditēta ... zeknes Augstskolā 2006 - 2008 vadītāja Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakult ...

Другие похожие документы..