Главная > Документ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ І АУДИТОРІВ УКРАЇНИ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ КЛУБ»

СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

РОЛЬ І МІСЦЕ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції

14 травня 2010 р.

УДК 657.22

ББК 65.052.2

Р 68

Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2010 р. — К.: КНЕУ, 2010. — 568, 7 с.

ISBN 978-966-483-343-8

У збірнику представлені тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференція «Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики». Матеріали конференції присвячені визначенню та вирішенню питань щодо вдосконалення процесу обліку, контролю та аналізу в контексті розвитку економічної науки та практики.

Окреслене коло проблем та запропоновані пропозиції щодо покращення змісту і якості обліково-аналітичної інформації буде цікавим та корисним для науковців та практиків з обліку й аудиту.

За точність викладення матеріалу та достовірність наведених фактів, прізвищ, цитат відповідальність несуть автори.

УДК 657.22

ББК 65.052.2

Редакційна колегія:

М. І. Бондар — завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», д-р екон. наук, проф.; С. Ф. Голов — Президент Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ), канд. екон. наук, проф. Міжнародного інституту менеджменту (заступник голови організаційного комітету); В. І. Єфіменко — декан обліково-економічного факультету ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», канд. екон. наук, проф. (заступник голови організаційного комітету); Л. М. Кіндрацька — завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», д-р. екон. наук, проф.; Ю. А. Кузьмінський — завідувач кафедри бухгалтерського обліку ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», д-р екон. наук, проф.; В. Г. Легка — виконавчий директор Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України; Л. Г. Ловінська — заступник зав. кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», д-р екон. наук, проф.; І. М. Парасій-Вергуненко — проф. кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», д-р. екон. наук, проф.; О. А. Петрик — проф. кафедри аудиту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», д-р. екон. наук, проф.; С. В. Свірко — д-р екон. наук, професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Рекомендовано до друку Вченою Радою КНЕУ
Протокол № 8 від 25.03.10

ISBN 978-966-483-343-8  КНЕУ, 2010
Наукове видання

РОЛЬ І МІСЦЕ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ

НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції

14 травня 2010 р.

Редактор Г. Беляк
Художник обкладинки Т. Зябліцева

Коректор Є. Піщаль
Верстка Т. Піхота

Підп. до друку 23.04.10. Формат 6084/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум.-друк. арк. 33,47
Обл.-вид. арк. 38,10. Наклад 290пр. Зам. 10-3926

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру

суб’єктів видавничої справи (серія ДК, № 235 від 07.11.2000)

Тел./факс (044) 537-61-41; тел. (044) 537-61-44

E-mail: publish@kneu.kiev.ua

ЗМІСТ

Привітання учасникам міжнародної науково-практичної конференції «Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики»

Павленко А. Ф. Ректор КНЕУ, д-р екон. наук, професор, академік Академії педагогічних наук України, Герой України 13

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ НА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАННЯХ

Розділ 1. Адаптація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні до законодавства ЄС та МСФЗ в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку економіки 15

Бабій Л. І. Основні засади адаптації до законодавства Європейського союзу 15

Бойко К. В. Адаптація вимог бухгалтерського обліку хеджування до міжнародних стандартів фінансової звітності 17

Бондар М. І. Концептуальні підходи щодо розвитку бухгалтерського обліку в Україні 21

Гейєр Е. С. До питання реформування бухгалтерського обліку в Україні 24

Гнилицька Л. В. Проблеми та перспективи управління грошовими коштами на підприємствах України 28

Голов С. Ф. Уніфікація як гальмо розвитку бухгалтерського обліку в Україні 31

Головко Т. В. Методологічні засади застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні 33

Голубнича Г. П. Теоретичні та практичні аспекти фінансової звітності в умовах глобалізації бізнесової діяльності 35

Гринів І. З. Інтеграція бухгалтерського та податкового обліку, як складова реформування податкової системи 38

Денчук П. Н., Рожелюк В. М. Проблеми узгодженості вітчизняної системи обліку з Міжнародними стандартами фінансової звітності 41

Жарікова О. О. Оцінка необоротних активів в стандартах обліку: проблеми та шляхи вдосконалення 44

Житний П. Є. Формування облікової політики підприємства в сучасних умовах господарювання 47

Зварич Л. В. Бюджетне планування як метод управління витратами готельного бізнесу 50

Івченко Л. В. Місце бухгалтерського обліку на сучасному етапі розвитку 52

Кондратюк О. М. Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практика 54

Корінько М. Д. Проблеми систематизації категорійного апарату інноватики 58

Коршикова Р. С. Подальше удосконалення вимог П(С)БО України щодо обліку об’єднання підприємств 60

Крупка Я. Д. Про достовірність облікової та звітної інформації: конфікл інтересів користувачів 63

Кузьмінська О. Е. Окремі питання складання фінансової звітності банків відповідно до МСФЗ 66

Ларіонова А. С. Новий порядок обчислення лікарняних працівникам, які працюють в умовах неповного робочого дня. Облік лікарняних 68

Лебедик Г. В. Щодо питання визначення оренди для потреб бухгалтерського обліку 70

Литвиненко Н. О. До питання адаптації вітчизняного нормативно-правового забезпечення обліку внутрішніх розрахунків до МСФЗ та директив ЄС в умовах євроінтеграції України 74

Лоханова Н. О. Розвиток системи бухгалтерського обліку в Україні — проблеми і перспективи 77

Максименко А.В., Ловінська І.Г. Деякі аспекти адаптації бухгалтерського обліку в Україні до МСФЗ 81

Маначинська Ю. А. Вплив комплексного характеру готельних послуг на формування доходів підприємств готельного господарства 84

Массик Н. Р. Вплив дистрибуції на побудову управлінського обліку 87

Мельник Н. Г., Михайлишин Н. П. Оцінка сучасного рівня впровадження МСФЗ в світі 89

Мельникова О. В. Адаптація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку банків України в умовах євроінтеграції 92

Мошковська О. А. Стратегічний управлінський облік в системі управління вітчизняними молокопереробними підприємствами 96

Нападовська Л. В. Необхідність удосконалення теорії бухгалтерського обліку 99

Небильцова О. В. Трансформація концептуальних засад обліку фінансових інструментів у міжнародних стандартах 102

Однорог І. А. Особливості бухгалтерського обліку інвестицій від нерезидентів в банках України 106

Озеран В. О., Чік М. Ю. До питання інтеграції національного законодавства до міжнародного щодо обліку біологічних активів у лісовому господарстві 109

Олійник Я. В. Перспективи вдосконалення нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні 112

Осмятченко В. О. Бухгалтерський облік як модель інформаційної технології 114

Пасічук М. О. Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах інтеграції та глобалізації і можливі шляхи їх вирішення 117

Пижик О. Є. Переваги електронної звітності 118

Пилипенко А. А, Пилипенко Д. Р. Обліковий процес в системі конкурентної розвідки промислового підприємства 121

Попівняк Ю. М. Фінансові методи в системі управління витратами підприємства 125

Попітіч Т. В. Нова облікова політика – перший крок до МСФЗ 128

Поплюйко А. М., Іванов Є. Факторинг як засіб управління дебіторською заборгованістю 131

Привалова Н. Є. Синергетика у спільній діяльності без створення юридичної особи 134

Ричаківська Р. І. Бухгалтерський облік як основа системи економічної інформації фінансового сектора 137

Свідерський Д. Є. Основи методики складання звітності про податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку 139

Семеняка А. А. Витрати виробництва та формування собівартості молокопродукції 143

Слободяник Ю. Б., Тимощенко Ю. М. Оцінка вартості активів: аспекти гармонізації фінансової та облікової наук 146

Сумець О. М., Коряжнова М. В. Структуризація логістичних витрат в управлінському обліку 149

Титенко Л. В. Оцінка та державна реєстрація цін на лікарські засоби 152

Токарева Т. О. Порівняння основних положень законодавства ЄС та України щодо визначення й оподаткування СМП 154

Уманців Г. В. Інтелектуалізація господарської діяльності як парадигмальна основа модифікації бухгалтерського обліку 159

Хомедюк В. О., Боровик О. М. Щодо сутності управлінського обліку в сучасних умовах господарювання 162

Цвєткова Н. М. Роль бухгалтерського обліку та фінансової звітності в розвитку економічної науки 165

Януш М. В., Лисенко Н. М. Трансформація відносин власності на сучасному етапі розвитку економіки України та її вплив на облік власного капіталу 167

Розділ 2. Актуальні проблеми теорії і практики аудиту на сучасному етапі його розвитку 172

Бондаренко Т. Ю. Інвентаризація в сучасних умовах: необхідний метод контролю 172

Булкот Г. В. Оцінка системи внутрішньогосподарського контролю відповідно до методики COSO 175

Гавриленко І. О. Основні процедури внутрішнього контролю реалізації виробів легкої промисловості 178

Гордієнко Л. П. Сучасні особливості технології проведення внутрішнього аудиту незавершеного виробництва на підприємстві 181

Гринцевич В. О. Проблеми внутрішнього аудиту на сучасному етапі його розвитку 183

Дорошенко О. О. Внутрішній фінансовий контроль в Україні: проблеми термінології 186

Івахненков С. В. Підходи до формування теорії аудиту: порівняння базових наукових положень 189

Кричун П. М. Договірні відносини між аудитором та замовником: проблема оформлення та її вирішення 192

Кудрицький Б. В. Основні види забезпечення автоматизованої інформаційної системи аудиту (ІСА) та їх зміст 195

Лазарєв А. О. Щодо питання здійснення фінансового аудиту Рахунковою палатою України 198

Матієнко-Зубенко І. І. Особливості використання сучасних інформаційних технологій в аудиті 201

Мякинькая В. В. Комплексная оценка аудиторского риска в условиях налогового аудита 204

Петрик О. А. Зміна законодавства України у сфері бухгалтерського обліку і аудиту: проблеми і шляхи вирішення 207

Пожарицкая И.М. Подход к определению понятия «аудиторские услуги» 211

Сагова С. В., Сагова О. В. Удосконалення організації аудиту фінансових інвестицій в умовах застосування комп’ютерних технологій 213

Соловйова Н .В. Внутрішній контроль розпорядників бюджетних коштів 216

Стоян О. Б. Аудит налоговой отчетности как инструмент снижения информационного риска в принятии управленческих решений 219

Сурніна К. С. Актуальні проблеми розвитку аудиту в Україні 222

Чумакова І. Ю. Актуальні проблеми теорії і практики державного аудиту 224

Шалімова Н. С. Розвиток положень теорії агентів при обґрунтуванні необхідності аудиту 227

Швець С. О. Проблеми аудиторської діяльності в Україні та шляхи їх вирішення 231

Шульга Н. В. Застосування міжнародних стандартів аудиту при перевірці вітчизняних суб’єктів малого підприємництва 233

Щербакова Н. А. Про деякі аспекти перевірки матеріальних цінностей при аудиті фінансової звітності підприємства 236

Розділ 3. Економічний аналіз в сучасних умовах господарювання: теорія і практика 240

Будяк В. О., Купченко І. В. Напрямки удосконалення управління основними засобами на промислових підприємствах 240

Бурчевський В. З. Когнітивний аналіз і моделювання в стратегічному аналізі страхового бізнесу 242

Війтів Р. Б. Аналіз доходів та прибутку від перевезень на підприємствах «Укрзалізниці» 245

Волков Д. П. Адгоритм аналізу операційної діяльності в умовах стратегічного розвитку підприємства 250

Галенко С. М. Завдання та принципи аналізу господарської діяльності комунальних підприємств 252

Житна І. П., Житний Є. П. Тенденція розвитку економічного аналізу в сучасних умовах господарювання 255

Иванова Росица Н. Сбалансированная система показателей как инструмент стратегического анализа 259

Корнієнко І. Г. Економічний аналіз як функція управління підприємством 262

Ларікова Т. В. Аналітичні процедури в управлінському обліку банківських установ 265

Лахтіонова Л. А. Система групування показників фінансової стійкості для суб’єктів малого підприємництва 268

Мельничук О. А. Банкрутство як механізм регулювання економіки в ринкових умовах господарювання 271

Мних Є. В. Доцільна диверсифікація цільового спрямування економічного аналізу 274

Ольшевська О. О. Роль і значення аналізу трудового потенціалу підприємства 277

Папенко А. О. Аналіз та прийоми оцінки конкурентної позиції підприємства 278

Пелешко Н. М. Використання аналітичних модулів у функціональному забезпеченні менеджменту підприємства 281

Перчук О. В. Підходи щодо оцінки ефективності управління якістю на підприємстві 284

Стражев В. И. Теоретико-методологический аспект развития экономического анализа 287

Тимчев Марко Л. Интегрирование анализа конкурентоспособности в ССП анализа эффективности («Balanced Scorecard Method of Analysis) 290

Харченко Н. В. Трифазна модель дисконтування дивідендів 292

Шпанковська Н. Г., Король Г. О., Костанецький В. В. Особливості аналізу господарської діяльності металургійного підприємства 296

Розділ 4. Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку,

контролю та аналізу: стан, проблеми, орієнтири 299

Адамик О. В. Кошти Пенсійного фонду України, отримані з держбюджету: проблеми фінансування, класифікації та обліку 299

Андрусяк В. М., Андрусяк Н. О.Система управлінського обліку витрат підприємств 302

Артюх О. В. Актуальність наближення облікових підсистем з метою гармонізації обліку 305

Бабіч В. В. Проблеми обліку спільної діяльності без створення юридичної особи 308

Бабіч І. І. Питання формування системи внутрішньогосподарського контролю сільськогосподарських підприємств 311

Безверхий К. В. Оптимізація непрямих витрат за допомогою бюджетування 314

Белоусов А. И. К вопросу о формировании адаптивного бухгалтерского учета 318

Биховець С. О. Удосконалення методики аналізу незавершеного виробництва та текстильних підприємствах 321

Білязе Л. П. Проблеми обліку інвестицій за методом участі в капіталі 324

Боровик О. М. Визначення об’єктів обліку і контролю витрат у рибогосподарських підприємствах 327

Верига Ю. А., Орищенко М. М. Проблемні аспекти класифікації резервів підприємства 331

Власова ОЄ. Моделювання в бухгалтерському обліку як інструмент вдосконалення методології 334

Волинець ОО. Роль контролю в системі управління зобов’язаннями підприємства 337

Воронова М. О. Облік плати за комп’ютерну програму 341

Gavrilenko V. A, Chernikova E. G. Improved Methods for Estimation of By-Products at Coking Enterprises 344

Гавриловська Л. М. Податок на додану вартість при спільній діяльності підприємств 347

Гавриловський О. С. Подвійне оподаткування на території України 350

Гончаренко ОМ. Облік витрат на формування туристичного продукту в управлінні підприємством 353

Городянська Л. В. Класифікація способів проведення оцінки відтворюваних економічних ресурсів в обліку 356

Гриппа О. В. Витрати виробництва в обліковій політиці підприємства 359

Гриценко О. М. Класифікація запасів та їх місце в системі обліку на підприємствах ресторанного господарства 362

Гудзенко Н. М., Гончарук Т. В.. Минуле та майбутнє бухгалтерського балансу 365

Гудзенко Н. М., Козоріз Л. Організація обліку фінансових результатів сільськогосподарських підприємств та їх відображення у звітності 368

Гура Н. О. Системні дослідження в бухгалтерському обліку 371

Гуцайлюк З. В. Вчення Л. Гомберта й актуальні питання теорії бухгалтерського обліку 374

Гушко С. В. Реалізація концепції систем ключових показників, як інструмент підвищення ефективності реалізації стратегії промислових підприємств 377

Дунаєва М. В. Економічна сутність виробничих запасів як об’єктів обліку 380

Дутчак Р. Р. Концепція управлінського обліку в стратегії підприємств 383

Єфіменко В. І., Писаренко Ю. В. Особливості обліку інтелектуального капіталу, як об’єкту нематеріальних активів 386

Ізмайлов Я. О. Бухгалтерський облік інвестиційної діяльності інноваційного характеру в національній системі обліку та звітності 389

Ізмайлова О. О. Інформаційна база та показники аналізу поліпшення основних засобів 392

Ільченко С. М., Нізков О. І., Хаустов В. К. Математична модель фінансового стану підприємства на основі системи балансових рівнянь 395

Калабухова С. В. Роль та місце аналітичних досліджень з розвитку економічної науки 397

Камінська Т. Г. Доходи і витрати як оціночні категорії відображення капіталу в обліку 400

Кіндрацька Л. М. Зміни в теорії бухгалтерського обліку потрібні, але не на шкоду 404

Кірданов М. Г. Пропозиції до змісту тем дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» 407

Козак В. Г. Документальне оформлення активів та їх оцінка 409

Кондратюк І. О. Фінансовий результат у секторі загального державного управління: соціально-економічне значення, особливості визначення 411

Коротаев С. Л. Инвестиционная достоверность финансовой отчетности коммерческих организаций Беларуси 414

Костюченко В. М. Проблеми консолідації фінансових звітів в іноземній валюті та шляхи їх вирішення 418

Кравчук Н. В. Амортизація засобів праці у відтворювальному процесі підприємств 421

Крутова А. С. Удосконалення класифікації товарів в умовах інформатизації суспільства 424

Кузнецова С. О. Розвиток методичних підходів до обліку фінансових результатів торговельної сфери 426

Кулагин А. А. Некоторые аспекты применения концепции существенности в бухгалтерском учете 428

Кульчицький В. В., Лавров Е. А., Швиденко М. З. Комп’ютеризація погосподарського обліку та оперативного аналізу даних в сільських та селищних радах 431

Куцик О. О. Організаційні аспекти бухгалтерського обліку спільної діяльності 434

Куцинська М. В. Облікова інформація для оцінки ефективності діяльності кафедр закладу освіти 437

Куцик П. О. Контролінг — сучасний інструмент управління підприємством 440

Лежненко Л. І. Організаційні аспекти управлінського обліку за центрами відповідальності 443

Литвин Ю. О. Бухгалтерський облік та його роль у виконанні кошторису бюджетної установи 446

Мазіна О. І. Оцінка ризиків зменшення людського капіталу 449

Михайлова Г. В. К вопросу об оценке стоимости предприятия в рамках различных концептуальных установок 451

Мустеца І. В. Проблемні питання переоцінки основних засобів готельних господарств 454

Нестеренко О. О. Оборотність товарних запасів як найважливіший показник ефективності їх використання 547

Озеран А. В. Проблеми калькулювання ціни продажу у роздрібній торгівлі 460

Орлова В. К. Різниця між використаним і розподіленим прибутком 463

Осмятченко Л. М. Інтелект персоналу: проблеми теорії і практики обліку 466

Остапенко Ю. П. Особливості обліку витрат і формування собівартості рейсу в судноплавних компаніях 469

Пилипів Н. І. Облікова інформація — основа прийняття рішень на всіх рівнях управління 472

Пискунова С. В. Актуальные проблемы организации бухгалтерського учета у индивидуальных предпринимателей в Российской федерации 475

Подуражня Ю. Ю. Внутрішній аудит — ефективна форма контролю розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами 478

Поплюйко А. М., Лесняк В. О. Удосконалення обліку витрат з використанням методу АВС 481

Пустяк О. В. Мінімальний розмір статутного капіталу комунальних підприємств 483

Садовська І. Б. Проблеми обліково-інформаційного забезпечення управління трансакційними витратами 487

Самборський О. В. Калькулювання як основа формування ціни 489

Свірко С. В. Формування вектору наукових досліджень з бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в Україні: базові умови та спрямування 492

Семениченко Ю. К. Організація аналітичної роботи в банку: стан, проблеми, перспективи 495

Синиця Л. В. Переваги та недоліки складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку 499

Сопко В. В., Сопко В. В. Функціональна роль бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в управлінні економікою 503

Ткач І. В. Облік ремонту та модернізації комп’ютерної техніки 505

Топоровська А. М. Методи аналізу ефективності операцій банку з платіжними картками 508

Феньо Н. О. Досвід організації документообігу кредитних товариств в Україні 510

Фоміна О. В. Роль та значення управлінського обліку в ефективному управлінні підприємством 513

Харламова О. В. Людський капітал як об’єкт обліку і елемент звітності 516

Ходзицька ВВ. Вплив моделі бухгалтерського обліку на регламентацію ведення обліку в країнах світу 519

Хрущ Н. А., Білик І. А. Перспективи впровадження управлінського обліку в практику вітчизняних підприємств 523

Цалко М. М. Роль обліково-аналітичної інформації в управлінні сільськогосподарським підприємством 526

Шайкан А. В. Характеристики формування інформаційного потоку системою бухгалтерського обліку в умовах стратегічного управління підприємством 529

Швець В. Є. Досвід товариства «Просвіта» у застосуванні обліково-аналітичних методів в умовах світової кризи (1929—32 рр.) 532

Шумило Р. Р. Зарубіжний досвід обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів 535

Яременко Л. М. Особливості бухгалтерського обліку у суб’єктів малого підприємництва 538

Розділ 5. Роль професійних громадських організацій у розвитку бухгалтерського обліку в Україні 541

Гаврилюк Л. А., Грабаровская Л. В. Обучение МСФО в Молдове – путь к реформированию бухгалтерского учета 541

Канигін С. Л. Роль та суспільна функція професійних бухгалтерських об’єднань 543

Кузьмінський Ю. А. Професійні громадські організації 546

Позов А. Х. Всеукраїнський бухгалтерський клуб 548

Розділ 6. Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців з обліку і аудиту у вищих навчальних закладах: проблеми та перспективи удосконалення 552

Атамас П. Й. Досвід та проблеми оцінювання знань, умінь і навичок студентів 552

Іванова Л. Б., Іванов Л. П. Методичні аспекти викладання економічного аналізу 555

Панасейко С. М., Панасейко І. М. Удосконалення методики викладання дисципліни «Інформаційні системи і технології бухгалтерського обліку» 559

Примаченко О. Л. Підготовка фахівців з обліку і аудиту та кваліфікація викладачів облікових дисциплін 562

Стецишина О. В. Компетентність майбутніх економістів: проблеми та перспективи вдосконалення 565Скачать документ

Похожие документы:

 1. Управління культури і мистецтв запорізької міської ради

  Конкурс
  ... розкриття пропозицій кон­курсних торгів: - місце розкриття пропозицій кон­курсних торгів: м. Запор ... Біржове право/Котирло О.О. 2012 5 1009 Бухгалт. облік у бюджет. установах і орган ... 5 1130 Фінансове право України/Роль В.Ф. 2012 5 1131 Фінансовий анал ...
 2. Когнитивная психология учебник для студентов высших учебных заведений

  Программа
  ... будущего высказывания — своеобразный сценарий. Сце- нарий задается семантикой предиката. Именно ... В этом случае ИП играет вспомогательную рольроль средства достижения какой-то другой ... суждении правы по отношению к большинству бухгалте- ров, то от этого ...
 3. Когнитивная психология учебник для студентов высших учебных заведений (1)

  Программа
  ... будущего высказывания — своеобразный сценарий. Сце- нарий задается семантикой предиката. Именно ... В этом случае ИП играет вспомогательную рольроль средства достижения какой-то другой ... суждении правы по отношению к большинству бухгалте- ров, то от этого ...
 4. Когнитивная психология учебник для студентов высших учебных заведений (2)

  Список учебников
  ... будущего высказывания — своеобразный сценарий. Сце- нарий задается семантикой предиката. Именно ... В этом случае ИП играет вспомогательную рольроль средства достижения какой-то другой ... суждении правы по отношению к большинству бухгалте- ров, то от этого ...
 5. Національний університет державної податкової служби україни затверджую та методичної роботи

  Методичні рекомендації
  ... роботи. У вступі слід: розкрити роль і значення обраної теми; обґрунтувати ... івник відділ постача-ння склад бухгалте-рія архів Виписка накладної * * ... в роботі (якщо вони мають місце). М.П. Рецензент___________ _______________________________ (підпис) (пр ...

Другие похожие документы..