Главная > Документ


Збірник наукових праць. Частина 2, 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ПАВЛА ТИЧИНИ

ЗБІРНИК

НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Частина 2

Умань – 2009


ББК 74.2я43

З 41

Збірник наукових праць затверджено постановою

Президії ВАК України 9 лютого 2000 р. №2-02/2 перелік 4

(Бюлетень ВАК №2, 2000 р.) як наукове видання щодо публікації наукових

досліджень з галузі педагогічних наук. Засновник: Уманський

державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 7095.

Головний редактор:

Мартинюк М.Т.доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Редакційна колегія:

Побірченко Н.С. – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи;

Коберник О.М. – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту природничо-математичної та технологічної освіти;

Кузь В.Г. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України;

Пащенко Д.І. – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи;

Тищенко Т.М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.

Рецензенти:

Сметанський М.І.доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Вінницького педагогічного університету ім. М. Коцюбинського;

Пометун О.І.доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки АПН України.

Рекомендовано до друку Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 3 від 26 жовтня 2009 р.)

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – Умань:
ПП Жовтий О.О.
, 2009. – Ч. 2. – 360 с.

До збірника увійшли статті, у яких науковці розглядають актуальні проблеми удосконалення навчально-виховного процесу загальноосвітньої і вищої школи, висвітлюють результати наукових досліджень у галузі педагогічних наук.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, цитат, статистичних даних, імен власних та інших відомостей.

© УДПУ імені Павла Тичини, 2009

© ПП Жовтий О.О., 2009


ЗМІСТ

Інна Бабій

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ ………………………………………..

8

Нодар Басиладзе

«УРОКИ МЫШЛЕНИЯ» В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ В.А. СУХОМЛИНСКОГО …………………………..

15

Микола Бесараб, Юлія Левицька,

Юлія Мельник,Людмила Шуйська

ЛЮБИ, ВИВЧАЙ І БЕРЕЖИ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ …………….

21

Галина Бєлєнька

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: РЕАЛІЇ ХХІ СТОРІЧЧЯ ……………………………………………

26

Ольга Богініч

ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОЧОЇ РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ …………………..

38

Ольга Бутенко

РОДИНА ТА ЇЇ РОЛЬ У ВИХОВАННІ

ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО МАТЕРІ …………………..

48

Ірина Вереітіна

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СКЛАДОВИХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ФОРМУВАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ З УРАХУВАННЯМ МОЖЛИВОСТЕЙ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ………………………………………………….

55

Олена Войченко

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ В США В КІНЦІ ХХ СТОЛІТТЯ ………………..

63

Світлана Гаврилюк

ХУДОЖНІЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ……………….

71

Інна Гарбузова

РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОГО ШКІЛЬНИЦТВА
В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (20-ті рр. ХХ ст.) ……………

78

Алла Гуцол

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЛУГАНСЬКОЇ ТА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ (1946–1991 рр.) ………………………………………

84

Віталій Денисюк, Тетяна Кулик

ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ
ІНФОРМАТИКИ …………………………………………………...

91

Ярослав Дима, Олександр Руденко, Олег Саєнко

ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ ……………………………………...

99

Галина Дідук-Ступ’як

ПРОЦЕДУРА ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКЦІЇ РІЗНОТИПОВИХ ПІДХОДІВ У ХОДІ МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КРЕДИТНО- ТРАНСФЕРНОЮ СИСТЕМОЮ ………………………………………………………..

107

Олена Івашко

ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЙ

ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА ……...

117

Оксана Іващенко

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОМУНІКАТИВНИХ ВПРАВ ТА РОЛЬОВИХ ІГОР НА ЗАНЯТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ …..

126

Тетяна Інспекторова

ОСОБЛИВОСТІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ ……………………….

133

Людмила Іщенко

ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ …………………….

139

Леся Карнаух

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У СОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ …………………………………

145

Олександр Кобилянський

ПРО ПИТАННЯ КОРИГУВАННЯ ПРОГРАМИ

З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ………………………………………………

152

Микола Коваль, Леся Містрюкова,

Юрій Терещенко, Тетяна Цьомра

ПТАХИ В ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ ………………………

161

Оксана Колесникова

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ

СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ ………………………………...

169

Тетяна Кочубей

ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ
УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ ДРУГОЇ ПОЛ.
XVII – КІНЦЯ XVIII ст. ……………………………………………

177

Надія Кудикіна

ХАРАКТЕРИСТИКА ПІЗНАВАЛЬНОГО
ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПРОБЛЕМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ……………………………………

191

Валентина Кушнір

ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СІМ’Ї І ФАКТОРІВ
СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ……………………………………...

200

Ольга Леонтьєва

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ДОРОСЛИХ У ДАНІЇ ……………………………………………...

206

Наталя Мараховська

ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ЛІДЕРСЬКИХ
ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ……

214

Тетяна Марченко

ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «МОРАЛЬНА ПОВЕДІНКА» В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ ПЕДАГОГІВ РІЗНИХ ЧАСІВ ……

221

Наталія Мельник

ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ДОШКІЛЬНІЙ
ОСВІТІ УКРАЇНИ ………………………………………………….

234

Людмила Мерзлюк

КРЕАТИВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ …………………

239

Юлiя Ненько

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ТВОРЧІСТЬ»,

«ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ» ………………………………….

245

Лідія Пащенко

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ДИЗАЙНЕРА ІНТЕР’ЄРУ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕТЦВА ……………………………...

252

Ярослав Пилинський

СУЧАСНА БАГАТО КУЛЬТУРНІСТЬ МАЄ МІЦНЕ УКРАЇНСЬКЕ КОРІННЯ …………………………………………..

258

Ірина Підлипняк

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ У РІЗНОВІКОВІЙ ГРУПІ ………………………………………………………………..

268

Світлана Попиченко

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ЗАКЛАДІВ СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ
(КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) ……………………………...

275

Володимир Прошкін

ПРО ОРГАНИЗАЦІЮ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ РАБОТИ

В УНІВЕРСИТЕТІ ………………………………………………….

284

Наталя П’ясецька, Марина Шпильова, Валентина Білан

УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ У ВНЗ ………………………………….

292

Вікторія Рахманіна

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО
СМАКУ ……………………………………………………………...

298

Надія Рогальська

ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ …………………………...

305

Наталя Самошкіна

ТЕХНОЛОГІЇ ІГРОВОГО ТРЕНІНГУ ЯК ЗАСІБ
АКТИВІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ …………………………………………

313

Світлана Семчук

ОСОБЛИВОСТІ МЕДІАСОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ …………………………………………….

320

Альона Скрипник

СИРІТСТВО В УКРАЇНІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ……….

326

Неля Скрипник

МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНИХ ТОЛЕРАНТНИХ ВЗАЄМИН СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ …..

333

Любов Товстенко

СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ ЧАСТИН
КОМПОНЕНТІВ У КОНСТРУКЦІЯХ З НЕОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ М. СТЕЛЬМАХА) …………………………………………………..

340

Зоряна Хало

ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ НІМЕЦЬКОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДОШКІЛЛЯ ……...

347

Тетяна Шкваріна

ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ ПРОФІЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО КУРСУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО НАВЧАННЯ
ДОШКІЛЬНИКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ …………………………..

354

УДК 37(09)(477)

Інна Бабій

аспірант Уманського державного

педагогічного університету

імені Павла Тичини

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

У статті висвітлюється питання про мету, зміст і засоби морального виховання в народній педагогіці. Подається теоретичний аналіз наукової літератури.

Ключові слова: моральне виховання, народна педагогіка, дошкільники.

В статье раскрывается вопрос о цели, содержании и средствах морального воспитания в народной педагогике. Подаетсятеоретическийанализнаучнойлитературы.

Ключевые слова: моральное воспитание, народная педагогика, дошкольники.

In the article a question lights up about a purpose, maintenance and facilities of moral education in folk pedagogics. The theoretical analysis of scientific literature is given .

Key words: moral education, ethnic pedagogy, pre-school children.

Дошкільний вік – найважливіший період людського життя, не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя. І від того, яке було дитинство, яке було виховання дошкільника – від цього значною мірою залежить якою людиною стане сьогоднішній малюк.

Щоб відродити втрачені у минулому національні духовні та моральні цінності постала необхідність звернутися до народних витоків, на яких виховувалося не одне покоління українців, таких як: Любов (до Бога, людей, Батьківщини), Віра, Надія, Чесність, Гуманнізм, Шанобливе ставлення до людини, Справедливість, Милосердя. Спостерігається відчутний інтерес до педагогічного досвіду українського народу, що пояснюється багатьма чинниками: доступністю народно-педагогічного змісту для широкого суспільного загалу, зокрема й для дошкільників; його прикладним спрямуванням; співзвучністю з повсякденними духовними потребами та інтересами батьків і дітей; невичерпним виховним потенціалом.

При написанні статті ми ставили за мету проаналізувати зміст народної педагогіки, її форми, методи і засоби, виявити можливості та шляхи їхнього використання в навчанні і вихованні старших дошкільників в умовах сучасної дошкільного закладу.

Г. Ващенко розглядав виховання людини на засадах християнської моралі і на здобутках духовності українського народу. Свій підручник «Виховний ідеал» він завершує словами: «Плекаючи свої кращі традиції, борючись за свою самостійну державу, українська молодь разом з тим мусить не тільки плекати загальнолюдські ідеали, а й активно боротись за них» [1, 182].

Переорієнтація виховного процесу на національну основу зумовила прийняття цілої низки документів, які, на теоретичному рівні висвітлюють дану проблему. Чимало науковців та практиків шукають оптимальний варіант педагогічного впливу на формування особистості, яка б відповідала ідеалу українця. Вважаємо, що розв’язання даної проблеми можливе з урахуванням педагогічного досвіду попередніх поколінь у справі навчання й виховання нової генерації.

Для нашого дослідження велике значення мають фундаментальні праці визначного українського педагога М. Стельмаховича.

Одним із головних чинників у формування особистості є спадковість. Багаторічні спостереження переконують, що спадково передаються не лише певні фізичні ознаки (не випадково кажуть: «викапаний батько» чи «викапана мати», тобто «такий, як батько», «такий, як мати»), природні задатки якихось здібностей або властивостей, але і деякі риси характеру (Яке зіллячко, таке й сім’ячко; Яка гребля, такий млин: який батько, такий син; Який кущ, така й калина, яка мати, така й дитина). Однак більшість рис особистості не успадковується, а набувається, зокрема у процесі виховання.

Ішим важливим чинником впливу на особистість народна педагогіка вважає середовище – стан взаємин у сім’ї (Як у сім’ї згідливе життя, то й виросте дитя до пуття; Нащо й клад, коли в сім’ї лад; Батькова та матчина молитва і з моря викидає, а прокльони в калюжі топлять), побут (З ким поведешся, від того й наберешся; Кожна пташка свою пісню співає і своє гніздечко має), звичаї і традиції (Що край, то звичай, що сторона, то новина), матеріальний стан (Кожному свій куточок милий; Най буде не пишно, аби затишно; Вдома добра постіль і солома), житлові умови (Добре там дітей пестити, де піч велика і є кому варити), соціальне оточення дитини (Громада – великий чоловік) та ін.

Чітко визначається у народних уявленнях і такий могутній чинник формування особистості як виховання (Не ті батьки, що породили, а ті, що виховали; Камінь шліфують, а людину виховують). Усі названі чинники розглядаються народною педагогікою як однаково важливі, проте в різних ситуаціях кожний з них може стати вирішальним [6, 38–39].

Ретроспективний аналіз джерельної бази засвідчує, що в центрі уваги української народної педагогіки завжди була дитина, а народна педагогіка ніколи не схвалювала бездітність, бо «в доброго тата дітей повна хата». Кредо народної педагогіки – евдемонізм: природне право кожної людини на життя, на реалізацію своїх здібностей, на щастя – долю («Було мені, моя мати, тих брів не давати. Було мені, моя мати, щастя-долю дати!»). Завдяки самобутній педагогічній системі кожен народ відтворює і продовжує себе, свою духовну культуру, побут і виробничий досвід у дітях. Усе це, як і багато інших факторів, дає повне право вважати народну педагогіку провідним джерелом розвитку високодуховної системи родинно-громадського виховання і педагогічної науки, а з ними й національного дошкільного закладу та демократичного громадянського суспільства, яке розбудовує нині наша держава.

Розглядаючи виховання як процес підготовки підростаючого покоління до життя, народна педагогіка на перше місце ставила моральне виховання. Підтвердженням даної думки є ряд прислів’їв: Чужа душа – темний ліс; Мораль чиста – краще всякого намиста; Не чини другому того, що тобі не мило; Попереду людей не біжи, а від людей не відставай; Чесним будь, себе не хвали, інших не гудь та ін. Праця, у свою чергу, розглядалася як засіб, а також і метод морального виховання: Труд чоловіка кормить; Праця годує, а лінь – марнує; Праця в горі втішає; Щастя не в хмарах ховається, а працею здобувається та ін. Саме тому Є. Сявавко наголошувала, що «високоморальною в народному розумінні може бути тільки та людина, яка живе зі своєї праці. Тільки працьовитій людині властиві всі інші якості високоморальної людини: чесність, правдивість, щирість» [8, 88].

Дана думка, до речі, постійно утверджується в українському фольклорі. У численних казках про дідову і бабину дочку («Морозко», «Про бабину і дідову дочку», «Чарівна сопілка», «Дідова дочка і золота яблунька», «Золотий черевичок») показується, як через лінощі, небажання працювати бабина дочка вдається до хитрощів, обману. Власне, фольклорні зразки, стверджує Є. Ільїн, якраз і «спонукали мене ставити і вирішувати на всіх уроках літератури тему праці як моральну, адже «душа зобов’язана трудитись» [3, 43].

Перші моральні норми дитина, за традиціями народної педагогіки, повинна була пізнати в сім’ї. Саме тут дітей з найменшого віку навчали: поважай старшого, в усьому віддавай йому першість, шануй старість, не нехтуй порадами старших. Етнографи відзначають у побуті великих сімей своєрідну субординацію. Так, коли всі сідали за стіл і їли з однієї миски, то першим набирав страву найстарший член сім’ї, потім усі інші, віддаючи першість старшому за віком. Коли хтось із дітей намагався порушити це правило, він тут же за столом карався (старша дитина била його ложкою по голові). Батька, матір, старших членів родини і взагалі старших за віком людей в українців прийнято називати на «Ви». Діти повинні чемно вітатися із старшими, вклонятися при зустрічі, а хлопчики повинні зняти головний убір. Такий життєвий лад мав величезний позитивний вплив на формування моральності дітей. Як зазначає Є. Сявавко, в таких умовах «дитина привчалась до думки, що в суспільстві більшу винагороду одержує той, чия участь у суспільно корисній праці більша, хто може більше зробити для інших, у кого більший досвід» [8, 87].Саме на цю особливість народної педагогіки варто звертати більше уваги і в сучасному вихованні, зокрема, старшого дошкільника, адже нині діти дістають усе найкраще, і то в першу чергу. Це, як не прикро, розвиває дитячий егоїзм, який у старшому віці іноді дає небажані наслідки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Частина 3 Умань – 2009

  Документ
  Збірникнауковихпраць. Частина 3, 2009 МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИУМАНСЬКИЙДЕРЖАВНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛАТИЧИНИЗБІРНИКНАУКОВИХПРАЦЬЧастина 3 Умань2009 ББК 74.2я43 З 41 Збірникнауковихпраць затверджено постановою ...
 2. М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Частина 3 Умань – 2009

  Документ
  Збірникнауковихпраць. Частина 3, 2009 МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИУМАНСЬКИЙДЕРЖАВНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛАТИЧИНИЗБІРНИКНАУКОВИХПРАЦЬЧастина 3 Умань2009 ББК 74.2я43 З 41 Збірникнауковихпраць затверджено постановою ...
 3. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Частина 1 Умань – 2008

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИУМАНСЬКИЙДЕРЖАВНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛАТИЧИНИЗБІРНИКНАУКОВИХПРАЦЬЧастина 1 Умань – 2008 ББК 74.2я43 З 41 Збірникнауковихпраць затверджено постановою Президії ВАК України 9 лютого 2000 ...
 4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Частина 1 Умань – 2009

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИУМАНСЬКИЙДЕРЖАВНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛАТИЧИНИЗБІРНИКНАУКОВИХПРАЦЬЧастина 1 Умань2009 ББК 74.2я43 З 41 Збірникнауковихпраць затверджено постановою Президії ВАК України 9 лютого 2000 р. ...
 5. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛА ТИЧИНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Частина 5 Умань – 2008

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИУМАНСЬКИЙДЕРЖАВНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ імені ПАВЛАТИЧИНИЗБІРНИКНАУКОВИХПРАЦЬЧастина 5 Умань – 2008 ББК 74.2я43 З 41 Збірникнауковихпраць затверджено постановою Президії ВАК України 9 лютого 2000 ...

Другие похожие документы..