Главная > Документ


Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

8-0542-33-10-39 mdu.edu.ua | library_ssu@


Нові надходження літератури

Поточний інформаційний список

травень-серпень 2009 року

Представлено видань (назв) всього: 639

Книг: 356, (наукових – 260, підручників – 96), дисертацій – 3,

РЖ – 6, авторефератів – 174, журналів – 100

1. Наука в цілому

001.32(477) Н35

Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір / За ред.: О.С.Онищенка, Б.А. Маліцького. – К., 2007. – 680 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

001.89:378.4(477=25)(063) Ш37

Шевченківська весна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 90-річчю з дня заснування Українського Студентського Наукового Товариства Київського Університету Святого Володимира. / За ред. О.К. Закусила. – Вип. VI. – К.: Обрії, 2008. – 261 с.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

001.891:620.2(075.8) Л93

Любич, О.Й. Експериментальне забезпечення наукових досліджень: навч. посіб. / О.Й.Любич, А.Ф.Будник. – Суми: СумДУ, 2009. – 186 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 63 (КПМТ. – 2, Абон. – 56, УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

2. Комп’ютерна наука і технологія

004(063)+51(063)+531/534(063) М34

Матеріали та програма IV міжвузівської науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів ";Інформатика, математика, механіка"; ІММ-2009 : 21-24 квітня 2009р. – Суми: СумДУ, 2009. – 168 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Схов. – 1)

004(075.8) В65

Войтюшенко, Н.М. Інформатика і комп'ютерна техніка (+Доступ з локальної мережі СумДУ) / Н.М.Войтюшенко, А.І.Остапець. – 2-е вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 564 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

004.056.5(075.8) Г75

Грайворонський, М.В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем / М.В.Грайворонський, О.М.Новіков. – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 608 с. + Гриф МОН. – (Інформатика).

Кільк. прим.: 10 (СІТП. – 1, Абон. – 6, УчбЗ. – 3)

004.383.3:621.374:537.86 К46

Кичак, В.М. Радіочастотні та широтно-імпульсні елементи цифрової техніки: Монографія / В.М.Кичак, О.О.Семенова. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 163 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

004.42(075.8) Б12

Бабій, М.С. Теорія програмування: навч. пос. / М.С.Бабій, О.П.Чекалов. – Суми: СумДУ, 2008. – 181 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 63 (Шост. – 2, КІнф. – 5, Абон. – 51, УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

004.7(075.8) П43

Погорілий, С.Д. Комп'ютерні мережі. Апаратні засоби та протоколи передачі даних: підручник / С.Д.Погорілий, Д.М.Калита. – К. : ВПЦ 'Київський університет";, 2007. – 455 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

004.72.056.52 Г79

Грездов, Г.Г. Модифицированный способ решения задачи формирования эффективной комплексной системы защиты информации автоматизированной системы: монография / Г.Г.Грездов. – К. : ГУИКТ, 2009. – 64 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

004.738.4.052.32 А65

Андон, П.І. Атаки на відмову в мережі Інтернет: опис проблеми та підходів щодо її вирішення / П.І.Андон, О.П.Ігнатенко. – К., 2008. – 50 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

004.8:004.93 В20

Васюра, А.С. Методи та засоби нейроподібної обробки даних для систем керування: Монографія / А.С.Васюра, Т.Б.Мартинюк, Л.М.Куперштейн. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 175 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

004.896:621.37/.39(075.8) Б24

Барабанов, О.В. Системи автоматизованого проектування в радіоелектроніці: підручник / О.В.Барабанов. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – 137 с. + Гриф МОН.- З обмінного фонду

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

004.92(075.8) Х25

Хатунцев, А.Ю. Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка: навч. пос. / А.Ю.Хатунцев, Н.С.Мартинова. – Суми: СумДУ, 2009. – 138 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 18 (КІнф. – 10, УчбЗ. – 3, Абон. – 3,

ДБВі. – 1, Стен. – 1)

004.93 О-23

Образний відео-комп'ютер око-процесорного типу: Монографія / В.П.Кожем'яко, Г.Л.Лисенко, А.А.Яровий, А.В.Кожем'яко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 215 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

004.93.032.2 К66

Кормановський, С.І. Око-процесорна обробка та розпізнавання образної інформації за геометричними ознаками: Монографія / С.І.Кормановський, В.П.Кожем'яко. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 160 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

004.932 К20

Капшій, О.В. Вейвлет-перетворення у компресії та попередній обробці зображень / О.В.Капшій, О.І.Коваль, Б.П.Русин. – Львів : СПОЛОМ, 2008. – 208 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

004:331.108.37:351.74 И99

Інформаційна технологія психофізіологічного тестування і відбору персоналу для органів внутрішніх справ України: Монографія. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 154 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

004:34 С40

Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності / Ред. В.В. Дурдинець, В.О. Зайчук, В.Я. Тація. – К.: Навчальна книга, 2005. – 638 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

3. Управління. Менеджмент

005(075.8) Г51

Гірняк, О.М. Менеджмент : Підручник / О.М.Гірняк, П.П.Лазановський. – 5-те вид., переробл. і доп. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 352 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

005(075.8) М50

Менеджмент для бакалаврів : підручник. У двох томах. Т.2 /За ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми: Університетська книга, 2009. – 592 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 80 (НОхт. – 5, НРом. – 5, Шост. – 10, ІКон. – 10, Абон. – 45, ДБВі. – 1, УчбЗ. – 3, Стен. – 1)

005.12(075.8) М29

Мартиненко, М.М. Основи менеджменту (+Доступ з локальної мережі СумДУ): підручник / М.М.Мартиненко. – К.: Каравела, 2008. – 496 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

005.21:620.9(083) С83

Стратегія енергозбереження в Україні : аналітично-довідкові матеріали. У 2-х томах. Т.1. Загальні засади енергозбереження. – К.: Академперіодика, 2006. – 510 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

005.21:620.9(083) С83

Стратегія енергозбереження в Україні : аналітично-довідкові матеріали. У 2-х томах. Т.2. Механізми реалізації політики енергозбереження. – К. : Академперіодика, 2006. – 600 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

005.334.4(075.8) К26

Карпунь, І.Н. Фінансова санація та банкрутство підприємств (в модулях): навч. пос. / І.Н.Карпунь. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 432 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

005.334.4(075.8) К26

Карпунь, І.Н. Санація підприємств: підручник /І.Н.Карпунь. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 448 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

005.5(072) А31

Адміністративний менеджмент: навч.-метод. пос. для студ. ЗДІА спец. 7.050201 та 8.050201 ";Менеджмент організацій"; / Укл.: В.Г. Воронкова, М.А. Ажажа, Н.І. Вельчева, Є.С Коваленко. – Запоріжжя : ЗДІА, 2008. – 195 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

005.5(075.8) П37

Планування і контроль на підприємстві: навч. пос. / Ред.: М.О. Данилюк. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 532 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

005.51(075.8) П37

Планування діяльності підприємства: навч. пос. / Ред.: О.М.Свінцицька. – К. : Кондор, 2009. – 264 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

005.52(075.8) К41

Кіндрацька, Г.І. Економічний аналіз: теорія і практика (+Доступ з локальної мережі СумДУ): підручник / Г.І.Кіндрацька, М.С.Білик, А.Г.Загородній ; Ред.: А.Г. Загородній. – 2-е вид., перероб., доп. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 440 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 20 (НОхт. – 2, НРом. – 2, Абон. – 13, НауЗ. – 3)

005.52:005.915(075.4) Г47

Гилка, У.Л. Посібник з вибору методів фінансово-економічного аналізу підприємств : для студентів спеціальності: ";Менеджмент організацій"; для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання / У.Л.Гилка, Ю.О.Клочко. – К.: ДУІКТ, 2009. – 56 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

005.574(072) К41

Конфліктологія: навч.-метод. пос. для спеціалістів і магістрів денної та заочної форми навчання напряму ";Менеджмент"; / Укл.: О.М. Кіндратець. – Запоріжжя : ЗДІА, 2009. – 100 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

005.574:316.285(075.8) Т46

Тихомирова, Є.Б. Конфліктологія та теорія переговорів: підручник / Є.Б.Тихомирова, С.Р.Постоловський. – 2-ге вид. – Суми: Університетська книга, 2008. – 240 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

005.584.1:336.71(075,8) Ф68

Фінансовий моніторинг в банку: навч. пос. / С.О. Дмитров, В.В.Коваленко, А.В.Єжов, О.М.Бережний. – Суми: Університетська книга, 2008. – 336 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

005.591.6:502.131:330.322 П78

Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку: Монографія / За ред. Т.А. Васильєвої, В.Г. Боронос. – Суми: СумДУ, 2009. – 351 с.

Кільк. прим.: 3 (ДБВі. – 1, Схов. – 1, Стен. – 1)

005.92(075.8) С42

Скібіцька, Л.І. Діловодство: навч. пос. / Л.І.Скібіцька. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2009. – 220 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

005:06(075.8) О-75

Осовська, Г.В. Менеджмент організацій: підручник /Г.В.Осовська, О.А.Осовський. – К. : Кондор, 2009. – 860 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

005:502/504(063) Е45

Екологічний менеджмент у загальній системі управління: збірник тез доповідей дев'ятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 21-22 квітня 2009 року. Ч.1. – Суми: СумДУ, 2009. – 188 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, ДБВі. – 1)

005:502(063) Е45

Екологічний менеджмент у загальній системі управління: збірник тез доповідей дев'ятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 21-22 квітня 2009 року. Ч.2. – Суми: СумДУ, 2009. – 170 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, ДБВі. – 1)

005:659(075.4) К46

Кінаш, І.П. Рекламний менеджмент: навчально-методичний пос. / І.П.Кінаш, Г.О.Кірпічнікова. – Івано-Франківськ: ІМЕ ";Галицька академія";, 2007. – 196 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

4. Теорія комунікацій

007(075.8) Р49

Різун, В.В. Теорія масової комунікації / В.В.Різун. – К.: Просвіта, 2008. – 260 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 200 (КЖФ . – 5, Абон. – 192, УчбЗ. – 3)

5. Гуманітарні науки

008(477)

7 чудес України. Україна, якою ми мандруємо. – К., 2007. –

32 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

008(477.85) Ч-49

Чернівці / Д.Танащик. – Чернівці : Золоті литаври, 2006. –

126 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

009(063) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Ч.1 / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. – Суми: СумДУ, 2009. – 213 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

009(063) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету. Ч.2 / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. – Суми: СумДУ, 2009. – 216 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Схов. – 1)

009(075.8) М34

Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету: 20-25 квітня 2009 року. Ч.3 / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. – Суми: СумДУ, 2009. – 189 с.

Кільк. прим.: 2 (Стен. – 1, ДБВі. – 1)

6. Бібліографія. Бібліографічні покажчики

016:159.9 Г93

Олексій Тимофійович Губко: бібліогр. покажчик. – К.: Світогляд, 2009. – 144 с. – (Ювіляри АПН України). – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

016(477)(092)Дзюба Д43

Іван Дзюба - талант і доля: біобліографічний нарис /Бібліограф-уклад. Т.М. Заморіна. – К.: Київська правда, 2005. –

118 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

016(477)(092)Литвин Л64

Володимир Михайлович Литвин: біобліографічний покажчик. – К.: Кн. палата Укр. ім. Івана Федорова, 2006. – 184 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

7. Загальні довідкові праці

030(477) Е64

Енциклопедія Сучасної України. Т.7. Г-Ді / Редкол.: І.М.Дзюба, А.І.Жуковський та ін. – К., 2007. – 707 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, ДБВі. – 1)

030(477) Е64

Енциклопедія Сучасної України. Т.8. Дл-Дя / Редкол.: І.М.Дзюба, А.І.Жуковський та ін. – К., 2008. – 715 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, ДБВі. – 1)

8. Конференції

061.3 Н34

Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів: тези доповідей. Ч.1 / Відп. за вип. Т.М. Гричановська. – Суми: СумДУ, 2009. – 185 с.

Кільк. прим.: 2 (ІКон. – 1, Стен. – 1)

061.3 Н34

Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів: тези доповідей. Ч.2 / Відп. за вип. Т.М. Гричановська. – Суми: СумДУ, 2009. – 197 с.

Кільк. прим.: 2 (ІКон. – 1, Стен. – 1)

9. Журналістика

070.445(075.8) С91

Сушкова, О.М. Періодичні видання для жінок в Україні: динаміка розвитку та концептуальні особливості: навч. пос. /О.М.Сушкова. – Суми: СумДУ, 2009. – + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 38 (НБар. – 10, КЖФ . – 10, УчбЗ. – 3, Стен. – 1, Абон. – 13, ДБВі. – 1)

070:32.019.51(477)";1950/1980"; К60

Колісник, Ю.В. Формування суспільної свідомості журнальною періодикою УРСР (1950-1980 рр.) / Ю.В.Колісник. – Черкаси: Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, ін-т. журн., 2008. – 290 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

070:654.19(082) Т31

Теле- та радіожурналістика: збірник науково-методичних праць на пошану О.А.Сербенської. Видається з 1997 року. – Вип.8. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 340 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

10. Філософія. Психологія

11 К56

Ковальчик, С. Загальна метафізика / С.Ковальчик ; Пер. Кобякова О.М. – Суми: СумДУ, 2009. – 215 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 6 (КФіл. – 1, Схов. – 4, ДБВі. – 1)

11/14 К55

Кобяков, О.М. Вступ до метафізики : короткий нарис теорії буття / О.М.Кобяков. – Суми: СумДУ, 2009. – 176 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 3)

13 Х89

Храмова, В.Л. Личность как духовный феномен /В.Л.Храмова. – К. : Феникс, 2009. – 648 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

14 В17

Вандышев, В.М. Философия. Коммуникация. Истина (Философские эссе) / В.М.Вандишев, В.С.Сломский. – Сумы: СумГУ, 2009. – 216 с.

Кільк. прим.: 3 (КФіл. – 1, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

159.9(075.8) И99

Ільїна, Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навч. пос. / Н.М.Ільїна. – Суми: Університетська книга, 2009. – 239 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 3 (УчбЗ. – 3)

159.922.27 Т23

Татенко, В.О. Соціальна психологія впливу / В.О.Татенко. – К.: Міленіум, 2008. – 216 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (КПСт. – 1, Схов. – 1)

159.955:16 Т98

Тюленев-Лисовик, Л.П. Стратагемы и ловушки /Л.П.Тюленев-Лисовик. – К. : Феникс, 2008. – 248 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

159.98:796.835(075) О-65

Орел, П.А. Психологическая и психофизиологическая подготовка кикбоксера / П.А.Орел. – К.: Вако, 2008. – 354 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

11. Природознавчі науки

168.521(075.8) К97

Кшнякіна, С.І. Концепції сучасного природознавства: Навч. посіб. Ч.1 / С.І.Кшнякіна, Б.А.Міщенко, А.С.Опанасюк. – Суми: СумДУ, 2009. – 77 с.

Кільк. прим.: 43 (Шост. – 1, ІКон. – 1, Абон. – 36,

ДБВі. – 1, Стен. – 1, УчбЗ. – 3)

12. Філософія моралі. Етика

17(477)(092) Ш24

Шаповал, Ю.Г. І любов, і журба, і надія...: Публіцистичні асоціації / Ю.Г.Шаповал. – Львів, 2009. – 328 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

172.3(072)+291.4+316.647.5 В65

Войтенко, О. Я, ти, він, вона...: посібник для вчителів з антидискримінаційної освіти / О.Войтенко, Ю.Комаров, І.Костюк. – Дрогобич: Видавнича фірма ";Відродження";, 2009. – 120 с. – Дар.

Кільк. прим.: 4 (КІст. – 1, Схов. – 1, Мед. – 1, ПОтд. – 1)

172.3(076)+291.16+316.647.5 У66

Упередження. You 2?: навчальні матеріали з протидії дискримінації, расизму й антисемітизму. Ч.3. – Амстердам, 2009. – 15 с. – Дар.

Кільк. прим.: 4 (КІст. – 1, Схов. – 2, Мед. – 1)

172.3(085)+291.16+316.647.5 Д40

Джерела толерантності. Каталог виставки. 2004-2006. –

2-ге вид. – К.: Дух і Літера, 2009. – 88 с. – Дар.

Кільк. прим.: 4 (КІст. – 1, Схов. – 2, Мед. – 1)

172.3+291.16+316.647.5 О-24

Обрії порозуміння / Упоряд. А.Ленчовська. – 2-ге вид. – К.: Дух і Літера, 2009. – 192 с. – (Бібліотека Інституту юдаїки). – Дар.

Кільк. прим.: 4 (КІст. – 1, Схов. – 2, Мед. – 1)

174:34(075.8) Л43

Леко, Б. Юридична етика: навч.пос. / Б.Леко. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – 280 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

13. Релігія

2(477)(091) И99

Історія релігії в Україні. У 10-ти томах : Пізній протестантизм в Україні. Т.6. п'ятидесятники, адвентисти, Свідки Єгови / Ред. П.Яроцький. – 2-е вид., уточнене і доп. – К.-Дрогобич: Сурма, 2008. – 632 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

27(477)(09) М29

Марусин, М. Життя моє - Христос (рефлексії у 60-ліття священичого служіння) / М.Марусин. – Рим, 2008. – 196 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

297 Л82

Лубська, М. Мусульманське право: сутність, джерела, структура: монографія / М.Лубська. – К. : Академвидав, 2009. –

256 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

14. Стратегія досліджень

303.444:159.922.27(072) Ф91

Фролов, П.Д. Технології і методики прогнозування наслідків інформаційного впливу на політичні настанови старшокласників: метод. пос. / П.Д.Фролов. – К.: Міленіум, 2008. – 96 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ФРЕЛ. – 2)

15. Вивчення населення

314.1-054.57(437)=161.2 Б32

Бача, Ю. Чому, коли і як? Запитання й відповіді з історії та культури русинів-українців Чехословаччини / Ю.Бача, А.Ковач, М.Штець. – вид. 3-тє, доп., переробл. – Ужгород: Мистецька Лінія, 2008. – 84 с. – (Українська етнічність у сучасному світі).

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

314.114/.116:338.439 С12

Саблук, П.Т. Глобалізація і продовольство: монографія /П.Т.Саблук, О.Г.Білорус, В.І.Власов. – К.: ННЦ ";Ін-т аграрної економіки";, 2008. – 632 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр.

ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

314.151.3-054.72(477):378.346(09 В11

В ім'я майбутнього нації: документи і матеріали про організацію допомоги студентам-емігрантам українською діаспорою в 1920-2000 роках / Упоряд.: Сергійчук В., Роговий В. та ін. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2005. – 920 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

314.151.3-054.72(477):378.346(09 С40

Сергійчук, В. Історія КОДУС-у / В.Сергійчук. – К. : ПП Сергійчук М.І., 2008. – 388 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

16. Соціологія

316.34/.35(477) Н16

Нагорна, Л.П. Регіональна ідентичність: український контекст / Л.П.Нагорна. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2008. – 405 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

316.356.4(477) Г85

Грицай, Е. Украина: национальная идентичность в зеркале другого / Е.Грицай, М.Николко. – Вильнюс: ЕГУ, 2009. – 220 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

316.4 И99

Інтеграційні процеси в суспільстві та політичний вибір особистості / Ред. В.П. Казміренка. – К. : Міленіум, 2008. – 360 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (КПСт. – 1, Схов. – 1)

316.48(075.8) С42

Скібіцька, Л.І. Конфліктологія: навч.пос. / Л.І.Скібіцька. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2009. – 384 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

316.6(075.8) О-75

Основи соціальної психології: навч. пос. / Ред.: М.М.Слюсаревський. – К.: Міленіум, 2008. – 496 с. – Дар.

Кільк. прим.: 3 (КПСт. – 1, УчбЗ. – 2)

316.647.5(477/478+498) Е90

Ефективні інституційні відповіді для подолання нетолерантності та екстремізму в Чорноморському регіоні: Румунія - Республіка Молдова - Україна: порівняльний аналіз. – К. : К.І.С., 2009. – 148 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

17. Політика

32";19/20";(075.8) К43

Кирилюк, Ф.М. Новітня політологія: навч. пос. /9Ф.М.Кирилюк. – К. : ЦУЛ, 2009. – 564 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

32(477)";20"; М69

Михальченко, М. Україна розділена в собі: від Леонідіі до Вікторії. Т.1 / М.Михальченко, В.Андрущенко. – К.: ІПіЕНД

ім. І.Ф. Кураса, 2009. – 490 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

32(477)";20"; М69

Михальченко, М. Україна розділена в собі: від Леонідіі до Вікторії. Т.2 / М.Михальченко, В.Андрущенко. – К.: ІПіЕНД

ім. І.Ф. Кураса, 2009. – 458 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

32(477)";2007/2008";

Політична ситуація в Україні: кризові тенденції та шляхи їх подолання (2007 р. - вересень 2008 р.). – К. : Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2009. – 108 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

321(477) Г52

Гладуняк, І.В. Розвиток системи політичного управління в сучасній Україні / І.В.Гладуняк. – К.: Вид. Дім ";Ін Юре";, 2008. – 468 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 3 (КПСт. – 1, Схов. – 2)

323.1 А47

Алексеев, В. Бегом от Европы?: кто и как противодействует в Украине реализации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств / В.Алексеев. – Х.: Факт, 2008. – 240 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

323.12(076)+296.2 А72

Антисемітизм - вічна боротьба?: навчальні матеріали з протидії дискримінації, расизму й антисемітизму. Ч.2. – Амстердам, 2009. – 15 с. – Дар.

Кільк. прим.: 4 (КІст. – 1, Схов. – 2, Мед. – 1)

323.12+296.2 Т18

Танья, Я. П'ятдесят питань про антисемітизм / Я.Танья. – К.: Дух і Літера, 2009. – 176 с. – Дар.

Кільк. прим.: 4 (КІст. – 1, КПСт. – 1, Схов. – 1, Мед. – 1)

323.2:4 М74

Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом /Ред. кол.: О.М. Майборода, М.І. Шульга, В.П. Горбатенко та ін. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2008. – 398 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

323.28:343.917+343.326 Л61

Ліпкан, В.А. Боротьба з тероризмом: у визначеннях та поняттях / В.А.Ліпкан. – К.: Магістр - XXI ст., 2009. – 162 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

323.4/.5(063) М34

Матеріали воєнно-наукової конференції ";Перспективи та шляхи розвитку бойового забезпечення ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України";. – Суми: СумДУ, 2009. – 87 с.

Кільк. прим.: 2 (КВП . – 1, ДБВі. – 1)

327(477) З-78

Зовнішня політика України: здобутки і проблеми /В.А.Рехкало, В.А. Шахов. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2007. – 24 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

327(477+570+471) У45

Українсько-російські відносини: зліти та падіння /Б.О.Парахонський. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2007. –

24 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

327(477:438)";19"; Ц40

Цепенда, І.Є. Українсько-польські відносини 40-50-х років ХХ століття: етнополітичний аналіз / І.Є.Цепенда. – К.: ІПіЕНД

ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2009. – 387 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

327.36 В59

Вместе - безопаснее. Демократический мир выбирает безопасность и стабильность. – Литва, 2008. – 34 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

327.36(4) К65

Контури європейської безпеки: процес створення /О.С.Вонсович. – К. : Товариство ";Знання"; України, 2007. – 24 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, ДБВі. – 1)

327.39(477)НАТО";2007"; Р34

Результати імплементації Плану дій Україна - НАТО у 2007 році / О.В. Семіков, В.М. Фурашев. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2008. – 35 с. – (Євроатлантичний курс України). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

327.39(477)НАТО";2008"; О-75

Основні пріоритети імплементації Плану дій Україна - НАТО у 2008 році / О.В. Семіков, В.М. Фурашев. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2008. – 43 с. – (Євроатлантичний курс України). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

327.39(477)НАТО";2008"; Р34

Результати імплементації Плану дій Україна - НАТО у першому півріччі 2008 року / О.В. Семіков, В.М. Фурашев. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2008. – 35 с. – (Євроатлантичний курс України). – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, ДБВі. – 1)

327.5 Л73

Локальні та регіональні конфлікти: загроза миру /О.В.Семіков, В.М.Фурашев. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2007. – 20 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, ДБВі. – 1)

327.5НАТО Р17

Разом заради безпеки. Знайомство з НАТО. – Брюссель: Відділ громадської дипломатії НАТО, 2009. – 34 с. – Дар.

Кільк. прим.: 3 (ДБВі. – 1, Схов. – 2)

327.7(4)+339.9(4) У45

Україна на шляху до Європи / Упоряд. В.Шкляр, А.Юричко. – К.: Етнос, 2006. – 494 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

327.7(470+571)НАТО С72

Співробітництво Росії з НАТО / О.В.Семіков, В.М.Фурашев. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2007. – 24 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, ДБВі. – 1)

327.7(477) Н33

НАТО і Україна / О.О.Макобрій, О.В.Семіков, С.В.Кондратюк. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2007. – 24 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, ДБВі. – 1)

327.7(477) У45

Україна в міжнародних організаціях / О.О.Макобрій, О.В.Семіков, В.М. Фурашев. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2007. – 24 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, ДБВі. – 1)

327.7(477)НАТО Б17

Бази НАТО в Україні: реалії і домисли / С.В. Кондратюк. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2007. – 24 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

327.7(477)НАТО В40

Взаємодія громадських організацій та державних установ у здійсненні стратегічного євроатлантичного інтеграційного курсу України: Доповіді науково-практичних конференцій / За заг. ред. С.Ф. Джерджа. – К. : Синопсис, 2007. – 128 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, ДБВі. – 1)

327.7(477)НАТО В80

Вплив євроатлантичної інтеграції на соціально-економічне та політичне становище України / В.А. Ребкало, В.М. Козаков. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2007. – 24 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

327.7(477)НАТО В85

Вступ до НАТО - стратегічний вибір України / За заг. ред. О.І.Соскіна. – К.: Інститут трансформації суспільства, 2008. –

192 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

327.7(477)НАТО Д52

Для чого Україні вступ до НАТО? / О.В. Палій. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2007. – 24 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

327.7(477)НАТО П18

Партнерство заради безпеки: досвід країн НАТО та українська перспектива? / За заг. ред. О.І. Соскіна. – К.: Інститут трансформації суспільства, 2007. – 336 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

327.7(477)НАТО П37

План дій Україна - НАТО. Ч.1. План дій Україна - НАТО та його імплементація у 2007 році / О.В. Семіков, В.М. Фурашев. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2007. – 28 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

327.7(477)НАТО П37

План дій Україна - НАТО. Ч.2. Результати імплементації Плану дій Україна - НАТО у першому півріччі 2007 року /О.В.Семіков, В.М. Фурашев. – К. : Товариство ";Знання"; України, 2007. – 36 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

327.7(477)НАТО П37

План дій щодо членства в НАТО / О.В.Семіков, В.М.Фурашев. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2008. – 15 с. – (Євроатлантичний курс України). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

327.7(477)НАТО П50

Політична трансформація НАТО та стратегія подальшого розширення. Виклики та перспективи для України / Упоряд.: О.В.Коломієць, В.Л.Мартинюк. – К.: Видавець ФО-П Т.А. Кінько, 2008. – 84 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

327.7(477)НАТО П84

Процес трансформації НАТО та можливості для України: Матеріали міжнародного круглого столу / За заг. ред. С.Ф.Джерджа. – К. : Синопсис, 2007. – 156 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

327.7(477)НАТО У45

Український ОПК в умовах НАТО / О.А. Палій. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2007. – 24 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, ДБВі. – 1)

327.7(477)НАТО У45

Україна - НАТО: ";за"; та ";проти"; / О.А. Палій. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2007. – 24 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

327.7(477)НАТО У55

Умови вступу України до НАТО / О.В.Семіков, В.М.Фурашев. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2007. – 20 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, ДБВі. – 1)

327.7(477)НАТО Щ92

Що загрожує Україні? / О.В. Семіков, В.М. Фурашев. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2007. – 24 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

327.7(477)НАТО(035) І-90

Історія, теорія і практика європейської та євроатлантичної інтеграції України: Енциклопедичний довідник / За ред. В.Д.Бакуменка, С.О.Телешуна. – К.: НАДУ, 2006. – 408 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 1, ДБВі. – 1)

327.7(477)НАТО(035) С74

Справочник НАТО. – К. : NATO, 2006. – 440 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

327.7(477)НАТО(063) Р31

Реалізація євроатлантичного курсу України: проблемні питання та шляхи їх розв'язання. – Вип. 2. – К.: ТОВ ";Поліграф. компанія ДтаД";, 2004. – 125 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Абон. – 1, Мед. – 1)

327.7(477)НАТО(094) З-41

Збірник проектів основоположних нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики в сфері євроатлантичної інтеграції України / За ред. В.П. Горбуліна. –

Вип. 3. – К.: ДП ";Євроатлантикінформ";, 2004. – 72 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

327.7:34(477)НАТО(063) Н83

Нормативно-правове забезпечення процесів євроатлантичної інтеграції України. – Вип. 1. – К.: Адеф-Україна, 2004. – 166 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

327.7НАТО О-60

Операції НАТО / О.В. Семіков, В.М. Фурашев. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2007. – 24 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

327.7НАТО Щ92

Що таке НАТО? Створення, розвиток та сучасний стан /О.В.Семіков, В.М. Фурашев. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2007. – 24 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

327.7НАТО(035) Д58

Довідник НАТО. – К. : NATO, 2006. – 383 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

327.7НАТО(035) С74

НАТО. Краткий справочник. – Эстония: Eesti entsuklopeediakirjastus, 2007. – 543 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Мед. – 1)

327.7НАТО:341.24 Ч-75

Чому НАТО, а не ОДКБ?: нормативно-правовий аспект /О.В.Семіков, В.М.Фурашев. – К.: Товариство ";Знання"; України, 2008. – 15 с. – (Євроатлантичний курс України). – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

18. Економіка. Економічна наука

33(063) З-41

Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";: присвяченої Дню науки в Україні (21-24 квітня 2009 р.). Ч.1. – Суми: СумДУ, 2009. – 242 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, ДБВі. – 1)

33(063) З-41

Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";: присвяченої Дню науки в Україні (21-24 квітня 2009 р.). Ч.2. – Суми: СумДУ, 2009. – 244 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, ДБВі. – 1)

33(063) З-41

Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту ";Економічні проблеми сталого розвитку";: присвяченої Дню науки в Україні (21-24 квітня 2009 р.). Ч.3. – Суми: СумДУ, 2009. – 240 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, ДБВі. – 1)

33(075.8) Х69

Ходжаян, А.О. Політична економія: навч.-метод. пос. для самостійного вивчення / А.О.Ходжаян. – К.: Кондор, 2009. – 304 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

330(091)(075.8) Л67

Лісовицький, В.М. Історія економічних вчень (+Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. пос. / В.М.Лісовицький. – 3-е вид., випр. та доп. – К.: ЦУЛ, 2009. – 240 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

330.15(092)(031) К87

Кто есть кто в экономике природопользования: энциклопедия. – М.: Экономика, 2009. – 559 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

330.322(075.8) М14

Майорова, Т.В. Інвестиційна діяльність (+Доступ з локальної мережі СумДУ): підручник / Т.В.Майорова. – К.: ЦУЛ, 2009. – 272 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

330.341.1 М13

Мазур, О.А. Технологічні парки. Світовий та український досвід / О.А.Мазур, В.С.Шовкалюк. – К.: Прок-Бизнес, 2009. –

70 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

330.341.1(477) И99

Інноваційно-технологічний розвиток України: стан, проблеми, стратегічні перспективи: аналітичні матеріали до Парламентських слухань ";Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2010 роки в умовах глобалізаційних викликів";. – К.: НАН Укр. Ін-т економіки та прогнозування, 2009. – 196 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

330.341.4 З-99

Зянько, В.В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку: Монографія / В.В.Зянько. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 397 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

330.46(075.8) Ш65

Шиян, А.А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем: навч. пос. / А.А.Шиян. – Львів: Магнолія 2006, 2007. – 228 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

330.47(075.8) С99

Сявавко, М.С. Основи економічної інформатики (+Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. посіб. / М.С.Сявавко, Т.В.Пасічник. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 236 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 6 (КМСС. – 3, НауЗ. – 3)

330.5(075.8) Г85

Гринів, Л.С. Національна економіка (+Доступ з локальної мережі СумДУ) / Л.С.Гринів, М.В.Кічурчак. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 464 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 13 (Абон. – 10, НауЗ. – 3)

19. Економіка праці. Регіональна економіка

331.101.262(477)(075.8) С79

Стефанишин, О. Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки: навч. пос. / О.Стефанишин. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2009. – 306 с. + Гриф МОН. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

331.103-057.212(072) Б70

Блощинська, В.А. Організація праці менеджера: навчально-методичний пос. / В.А.Блощинська. – Івано-Франківськ: ІМЕ ";Галицька академія";, 2007. – 248 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

331.108.43:001(100) Л68

Лобанова, Л.С. Современный опыт организации подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров в развитых странах мира / Л.С.Лобанова. – К., 2008. – 56 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

331.2 К72

Костишина, Т.А. Конкурентоспроможна система оплати праці: проблеми теорії та практики: монографія / Т.А.Костишина. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 389 c. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

331.556.2-057.34 Ш83

Шпекторенко, І.В. Професійна мобільність державного службовця: монографія / І.В.Шпекторенко. – Дніпропетровськ: Монолит, 2009. – 242 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

332.1(063) Р32

Регіон у системі світогосподарських зв'язків: перспективи та проблеми: матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів. М. Чернівці, 9 квітня 2009 року. – Чернівці: Рута, 2009. – 188 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

20. Фінанси

336(477.75)(063) Ф59

Финансы, денежное обращение и кредит в повышении благосостояния населения АР Крым: материалы Научно-практической конференции (6 февраля 2009 г.) / Ред. кол.: Н.В.Любомирский, Ю.Н.Воробьев, А.В.Горбань. – Симферополь: Национальная академия природоохоронного и курортного строительства, 2009. – 129 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

336.22:34(075.8) П44

Податкове право України : навч. пос. За вимогами кредитно-модульної системи організації навч. процесу. – К.: Правова єдність, 2009. – 484 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

336.225.69(075.8) П44

Податкові спори: виникнення, природа, засоби врегулювання: навч. пос. / С.В.Буряк, П.В.Мельник, Ф.О.Ярошенко та ін.; За ред. С.В. Буряка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 800 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

336.7(075.8) У59

Унинець-Хдаківська, В.П. Ринок фінансових послуг: теорія та практика: підручник / В.П.Унинець-Хдаківська, О.І.Вихор, О.А.Лятамбор. – К. : Кондор, 2009. – 484 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

336.722.8(075.8) Б23

Банківський менеджмент: конспект лекцій. У двох частинах. Ч.1 / Уклад. В.М.Олійник, С.М.Фролов, М.А.Деркач. – Суми: СумДУ, 2009. – 162 с.

Кільк. прим.: 39 (НовС. – 3, НОхт. – 3, НРом. – 3, НБар. – 3, ІКон. – 1, Шост. – 1, Абон. – 20, ДБВі. – 1, Стен. – 1, НауЗ. – 3)

336.722.8(075.8) Б23

Банківський менеджмент : конспект лекцій. У двох частинах. Ч.2 / Уклад. В.М.Олійник, С.М.Фролов, М.А.Деркач. – Суми: СумДУ, 2009. – 144 с.

Кільк. прим.: 39 (НБар. – 3, НовС. – 3, НОхт. – 3, НРом. – 3, ІКон. – 1, Шост. – 1, Абон. – 20, Стен. – 1, ДБВі. – 1, НауЗ. – 3)

21. Економічна політика

338(477) П64

Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку. – К.: НАН Укр. Ін-т економіки та прогнозування, 2009. – 928 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

338.4(477) П50

Політика України у сфері сільського господарства, біоенергетики та харчової промисловості - дослідження, висновки та рекомендації / Ред. Х.Штрубенхоффа, В.Мовчан, І.Бураковського. – К.: Ін-т економ. досліджень та політ. консультацій, 2009. – 384 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

338.43(477) С41

Сільське господарство України - від минулого до сьогодення: у чотирьох томах. Т.1. Землеробство України: від праслов'ян через події ХІХ і ХХ століть до наших днів. – К.: Аграрна наука, 2005. – 280 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

338.43(477) С41

Сільське господарство України - від минулого до сьогодення: у чотирьох томах. Т.2. Від становлення земельних відносин до комплексної механізації виробництва. – К. : Аграрна наука, 2005. – 280 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

338.43(477) С41

Сільське господарство України - від минулого до сьогодення: у чотирьох томах. Т.3. Аграрна політика і макроекономічні відносини в аграрному секторі України. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. –

358 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

338.43(477) С41

Сільське господарство України - від минулого до сьогодення: у чотирьох томах. Т.4. Аграрна наука: розвиток та досягнення. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 470 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки

ім. В.І.Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

338.432(477) И99

Іртищева, І.О. Регіональні особливості інноваційних процесів в агропродовольчій сфері українського Причорномор'я /І.О.Іртищева. – К.: НАН Укр. Рада по вивченню продуктивних сил України, 2009. – 60 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

22. Торгівля. Міжнародні економічні відносини

339.138(075.8)+658.8(075.8) М26

Маркетинг: підручник / Ред.: В.Руделіус, О.М.Азарян, О.А.Виноградов та ін. – 3-те вид. – К.: Навч.-метод. центр ";Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні";, 2008. – 648 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 2)

339.5/.9(075.8) З-66

Зінь, Е.А. Основи зовнішньоекономічної діяльності: підручник / Е.А.Зінь, Н.С.Дука ; Ред.: Е.А. Зінь. – К.: Кондор, 2009. – 432 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

339.727(477) Г14

Гайдуцький, А.П. Міграційний капітал в Україні /А.П.Гайдуцький. – К.: Тов ";Інфосистем";, 2009. – 244 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

339.747 Б91

Бураковський, І. Глобальна фінансова криза: Уроки для світу та України / І.Бураковський, О.Плотніков. – Х.: Фоліо, 2009. – 300 с. – Дар.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 3)

339.922 К36

Керівництво Осло : рекомендації щодо збору та аналізу даних стосовно інновацій. – 3-є вид. – К.: Укр. ін-т наук.-техн. і економ. інформації, 2009. – 162 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

339.928:061.1(477)ЄС";2005/2006"; Я45

Якими будуть плоди Помаранчевої революції? Взаємини між ЄС та Україною у 2005-му - на початку 2006 року. – Варшава: Фонд ім. Стефана Баторія, 2005. – 40 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

23. Право

34(038) С48

Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України / Упоряд.: Богачова О.В., Винокуров К.С., Крусь Ю.І. та ін. – К.: Оріяни, 1999. – 502 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

34(477)(092) Ш46

Шемшученко, Ю.С. Сквозь призму времени /Ю.С.Шемшученко. – К.: Юридична думка, 2008. – 448 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

340.15(477)";13/18"; К55

Кобилецький, М. Магдебурзьке право в Україні (XIV - перша половина ХІХ ст.): історико-правове дослідження /М.Кобилецький. – Львів: ПАІС, 2008. – 406 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

340.6(075.8) Р69

Романюк, А.М. Судова медицина: навч. пос. У 3-х частинах. Ч.1. Судово-медична експертиза трупа / А.М.Романюк, Г.Ю.Будко, Л.І.Карпенко. – Суми: СумДУ, 2009. – 132 с.

Кільк. прим.: 58 (Мед. – 56, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

340.6(075.8) Р69

Романюк, А.М. Судова медицина: навч. пос. У 3-х частинах. Ч.2. Судово-медична травматологія / А.М.Романюк, Г.Ю.Будко, Л.І.Карпенко. – Суми: СумДУ, 2009. – 132 с.

Кільк. прим.: 58 (Мед. – 56, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

340.6(075.8) Р69

Романюк, А.М. Судова медицина: навч. пос. У 3-х частинах. Ч.3. Судово-медична експертиза живих осіб / А.М.Романюк, Г.Ю.Будко, Л.І.Карпенко. – Суми: СумДУ, 2009. – 77 с.

Кільк. прим.: 58 (Мед. – 56, Стен. – 1, ДБВі. – 1)

342(477) Б12

Бабенко, К.А. Конституційні засади розвитку і регулювання політико-правових відносин в Україні: монофафія / К.А.Бабенко ; К. А. Бабенко. – К.: Ін Юре, 2008. – 480 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

342.52(477)(063) В36

Верховна Рада України шостого скликання. Друга сесія. 15 квітня - 23 травня 2008 року : стенографічний звіт. Т.3. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 568 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

342.52(477)(063) В36

Верховна Рада України шостого скликання. Друга сесія.

3 червня - 11 липня 2008 року. Позачергова сесія. 31 липня 2008 року: стенографічний звіт. Т.4. – К. : Парламентське вид-во, 2009. – 568 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

342.7(477) Т41

Тимченко, Г.П. Проблеми вибору належного суду в Україні / Г.П.Тимченко. – К.: НАН Укр. Ін-т держави і права

ім. В.М.Корецького, 2009. – 52 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

343.2/.7(477)(075.8) К82

Кримінальне право України. Загальна частина : навч. пос. – Суми: Університетська книга, 2009. – 687 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

343.85(082.1) П35

Питання боротьби зі злочинністю: Збірник наукових праць. Вип.16 / Ред. кол.: Ю.В. Баулін та ін. – Х.: ТОВ ";Кроссроуд";, 2008. – 304 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

343.85:343.326:316.485.26 А72

Антипенко, В.Ф. Оптимізація антитерористичної системи держави в умовах міжнародної і регіональної інтеграції /В.Ф.Антипенко. – К., 2007. – 406 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

346(076) Г68

Горевий, В.І. Юридичні документи підприємства. Практикум: навч. пос. / В.І.Горевий, А.М.Куліш. – Суми: Університетська книга, 2009. – 360 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Стен. – 1)

346.546 К78

Кравчук, В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах : монографія / В.М.Кравчук. – Львів: Край, 2009. – 464 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

349.4 Б81

Бондар, В.В. Правовий режим земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів в Україні: Монографія /В.В.Бондар. – К.: Юридична думка, 2009. – 160 с. – Дар.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

349.6(075.8) Е45

Екологічне право України. Академічний курс: підручник /Ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2005. – 848 с.

+ Гриф МОН. – З обмінного фонду Нац. б-ки ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

24. Державно-адміністративне управління

35.071.1(73) И57

Инаугурационные речи Президентов США. – Х.: Фолио, 2009. – 335 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

35.075(477)(035) О-91

Офіційна Україна сьогодні. – К.: К.І.С., 2009. – 704 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон. – 1)

35.078.3 К90

Кулініч, О.О. Загальні положення про інформацію з обмеженим доступом в цивільному праві: монографія /О.О.Кулініч. – Одеса: Видавництво Букаєв Вадим Вікторович, 2008. – 243 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

354:001.89 М55

Механізми державного управління науково-технологічною сферою ( світовий та вітчизняний досвід) / Л.А.Мусіна, Т.К.Кваша, Н.В.Березняк, та ін. – К.: Укр. ін-т наук.-техн. і економ. інформації, 2009. – 216 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

25. Страхування

368(075.8) К65

Конспект лекцій з дисципліни ";Страхування"; / Уклад.: В.М.Боронос, Е.Г. Козін, О.І. Мельник. – Суми: СумДУ, 2009. –

121 с.

Кільк. прим.: 84 (Шост. – 10, НРом. – 10, ІКон. – 10, Глух. – 2, Прил. – 10, НБар. – 5, НОхт. – 10, НовС. – 3,

Абон. – 19, ДБВі. – 1, Стен. – 1, НауЗ. – 3)

26. Освіта. Дозвілля

37.017.92 П77

Прищак, М.Д. Генеза поняття духовності в педагогічній думці України (друга половина ХІХ - 20-ті роки ХХ століття): Монографія / М.Д.Прищак. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 172 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

37.035.6(072) В54

Виховуємо людину і громадянина: навчально-методичний посібник / Упоряд.: С. Буров, О. Войтенко, І. Костюк. – 2-ге вид. – Дрогобич: Видавнича фірма ";Відродження";, 2009. – 127 с. – Дар.

Кільк. прим.: 4 (КІст. – 1, Схов. – 1, Мед. – 1, ПОтд. – 1)

37.046-021.353 Т28

Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: наукове вид. / Ред. С.О. Сисоєва. – К.: КІМ, 2008. – 424 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

37.091.4(082) Э93

Этюды о В.А. Сухомлинском. Педагогические апокрифы. – Акта, 2008. – 430 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

371.2(477.83)(092)";1906/1939"; П81

Пропам'ятна книга гімназії сестер Василіянок у Львові.

Т. ХХІІ / Ред.кол.: В.Лев, А.Кобринська, Д.Рак та ін. – Нью Йорк, 1980. – 334 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

372.881'243 К53

Кнодель, Л.В. Психолого-педагогические аспекты обучения иностранным языкам : монография / Л.В.Кнодель. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 256 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

372.894(072) С91

Сучасні підходи до історичної освіти: методичний додаток до навчального посібника ";Історія епохи очима людини. Україна та Європа в 1900-1939 рр."; / Уклад. І. Костюк, П. Кендзьор. – Львів: НВФ ";Українські технології";, 2009. – 128 с. – Дар.

Кільк. прим.: 4 (КІст. – 1, Схов. – 1, Мед. – 1, ПОтд. – 1)

378.014 Ф95

Фурман, А.В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників: монографія / А.В.Фурман, А.Н.Гірняк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 312 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.03:316.344.42(477)(069) П78

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць / За ред. Л.Л.Товажнянського, О.Г.Романовського. – Вип. 20 (24). – Х.: НТУ ";ХПІ";, 2009. – 328 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.1 Л13

Лавров, Е.А. Компьютеризация управления вузом /Е.А.Лавров, А.В.Клименко. – Сумы: Довкілля, 2005. – 302 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.4.035:6 А16

Абрамчук, О.В. Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів: Монографія / О.В.Абрамчук, М.М.Фіцула. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 138 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.4:070(477.52)(063) М34

Матеріали п'ятої науково-практичної конференції «Журналістська освіта на Сумщині: набутки і проблеми» : збірник наукових праць / Уклад. О.Г. Ткаченко. – Суми: СумДУ, 2009. – 164 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

378.4:51(477) Н70

Нічуговська, Л.І. Адаптивна концепція математичної освіти студентів ВНЗ і конкурентоспроможність випускників: методологія, теорія, практика: монографія / Л.І.Нічуговська. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 c. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

378.8(082) А43

Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі: збірник наукових праць. – Вип.11. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 190 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.8:004:378.433 К50

Клочко, В.І. Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей: Монографія / В.І.Клочко, Н.І.Праворська. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 140 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

378.879.642(075.8) М54

Методика навчання легкої атлетики на заняттях з фізичного виховання: Навч. пос. / О.М.Бурла, В.Ф.Котов, А.О.Бурла, Є.І.Заікін, О.В.Лисенко. – Суми: СумДУ, 2009. – + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 8 (Абон. – 4, УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1)

378:014.553(063) С88

Студентське самоврядування у ХХІ ст.: проблеми і перспективи розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції, 24-26 квітня 2009 року. – Суми: СумДУ, 2009. – 96 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, ДБВі. – 1)

379.85(075.8) М21

Мальська, М.П. Туристичне країнознавство. Європа: навч. пос. / М.П.Мальська, М.З.Гамкало, О.Ю.Бордун. – К.: ЦУЛ, 2009. – 224 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

27. Етнологія

39(477) Р13

Работін, Ю.А. ";Первоцвіт"; на долоні Вкраїни: збірник конкурсних творів / Ю.А.Работін. – Чернівці: Зелена Буковина, 2007. – 220 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

28. Мовознавство

4(063) М54

Методологічні проблеми сучасного перекладу. Матеріали VIII Міжнародної науково-методичної конференції 23-25 січня 2009 року / Ред.кол.: Швачко С.О. та ін. – Суми : СумДУ, 2009. – 145 с.

Кільк. прим.: 2 (Стен. – 1, ДБВі. – 1)

4(075.8) Є97

Єщенко, Т.А. Лінгвістичний аналіз тексту. Модульний курс: навч. пос. / Т.А.Єщенко. – Донецьк: ДІСО, 2009. – 336 с.

+ Гриф МОН. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

4(082.1) Т43

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: збірник наукових праць. Вип.17 / В.Д. Каліущенко та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 175 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

4(082.1) Т43

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: збірник наукових праць. Вип.18 / В.Д. Каліущенко та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 193 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

4И(Нем)(075.8) К46

Кияк, Т.Р. Deutsch: Розмовні теми: навч. пос. / Т.Р.Кияк, Н.В.Меньшикова. – К.: ВК ";Академія";, 2009. – 208 с.

+ Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 5 (КІнМ. – 3, УчбЗ. – 2)

4Р Р89

Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: сборник научных работ. – К.: Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 522 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

4Р Р89

Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания: сборник научных работ / Ред. Л.А. Кудрявцева. – К.: Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 442 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)

4Р(038) К88

Кудрявцева, Л.А. Словарь молодежного сленга города Киева: уч. пос. 2300 слов и выражений / Л.А.Кудрявцева, И.Г.Приходько ; Ред. Л.А. Кудрявцевой. – К.: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2006. – 198 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

4Р(075.3) У91

Учебные материалы по вводному грамматическому курсу русского языка: для студентов подготовительного отделения факультета по работе с иностанными гражданами, говорящих на английском языке. – 2-е изд., доп. – Сумы: СумГУ, 2009. – 138 с.

Кільк. прим.: 189 (КРос. – 4, ПОин. – 180, УчбЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)

4У(035) К91

Куньч, З.Й. Універсальний словник української мови /З.Й.Куньч. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2007. – 848 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

4У(072) Б90

Бук, С. Основи статистичної лінгвістики: навчально-методичний посібник / С.Бук. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 124 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

4У(075.8) З-91

Зубков, М.Г. Сучасний український правопис: Комплексний довідник / М.Г.Зубков. – 9-е вид., випр. й доп. – Х.: Весна, 2002. – 368 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 3 (КЖФ . – 3)

4У(075.8) Л59

Лінгвістичний коментар до вступного курсу з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення / Уклад.: О.М. Волкова, М.В. Герман, Є.О. Голованенко, В.А. Завгородній, Г.І. Кисельова. – Суми: СумДУ, 2009. – 42 с.

Кільк. прим.: 33 (ПОтд. – 28, ДБВі. – 1, Стен. – 1,

УчбЗ. – 3)

4У(075.8) С91

Сучасна українська літературна мова: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Ред. М.Я. Плющ. – 6-е вид., стереотип. – К.: Вища школа, 2002. – 430 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (КЖФ . – 1)

4У(075.8) У45

Українська мова: Орфографія. Орфоепія: Тестові завдання: навч. пос. / За ред. М.Л. Микитин-Дружинець. – К.: ВК ";Академія";, 2009. – 336 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 5 (КЖФ . – 3, УчбЗ. – 2)

4У(076) У45

Українська мова за професійним спрямуванням: практикум: навч. пос. / За ред. Т.В. Симоненко. – К.: ВК ";Академія";, 2009. – 272 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 4 (КЖФ . – 4)

29. Екологія

502(031) Ц55

Цеханська, О.Ф. Україна. Живий світ : дитяча енциклопедія / О.Ф.Цеханська, Д.Г.Стрєлков. – Х.: Ранок, 2008. – 128 с. –

З обмінного фонду Нац. б-ки ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

502.12(075.8) Б72

Бобровський, А.Л. Екологічний менеджмент: підручник /А.Л.Бобровський. – Суми: Університетська книга, 2009. – 586 с.

+ Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

502.13:004.9(072) А22

Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів ";ЕкоІнспектор";. Ч.1. Підсистема «Викиди» / Під ред. Г.В.Горячева. – 2-ге вид., змінене та доп. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 192 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

502.13:004.9(072) С40

Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об'єктів річки Тиса у Закарпатській області / Мокін В.Б., Мокін Б.І., Чіпак В.П. та ін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 228 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

502.13:004.9(072) С40

Система підтримки прийняття управлінських рішень з моніторингу та управління станом вод басейну річки Дністер з використанням геоінформацінних технологій / В.Б.Мокін, Б.І.Мокін, М.Я.Бабич та ін. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 252 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

502.13:004.9(072) С40

Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій /Мокін В.Б., Мокін Б.І., Бабич М.Я. та ін. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 352 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

502.13:004.9(072) С40

Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип'ять з використанням геоінформаційних технологій /В.Б.Мокін, Б.І.Мокін, М.Я.Бабич та ін. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 236 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

502.13:004.9(072) С40

Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій /Мокін В.Б., Мокін Б.І., Бабич М.Я. та ін. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 244 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

502.13:004.9(072) С40

Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області / Мокін В.Б., Мокін Б.І., Сташук В.А. та ін. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 236 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

502.15(063) Е45

Economics for Ecology ISCS'2009: Економіка для екології. ХV Міжнародна наукова конференція, 29 квітня - 2 травня 2009 р. – Суми: СумДУ, 2009. – 156 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, ДБВі. – 1)

502.17(082) Е45

Економіка природокористування і охорони довкілля: зб. наук. пр. / Є.В. Мішенін, Т.П. Галушкіна, І.В. Петенко. – К.: РВПС України НАН України, 2007. – 376 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

502.171:620.9(075.8) Т52

Толбатов, В.А. Організація систем енергозбереження на промислових підприємствах / В.А.Толбатов, І.Л.Лебединський, А.В.Толбатов. – Суми: СумДУ, 2009. – 195 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 63 (КЕЕ . – 5, Глух. – 10, Прил. – 10, Абон. – 33, УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

502.175(28) К78

Красовський, Г.Я. Космічний моніторинг безпеки водних екосистем із застосуванням геоінформаційних технологій: монографія / Г.Я.Красовський. – К. : Інтертехнологія, 2008. –

480 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

502.211:592/599(477.5) Т35

Теріофауна сходу України: праці теріологічної школи / Ред. І.Загороднюка. – Вип.7. – Луганськ, 2006. – 352 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

502.521(075.8) Г18

Гамкало, З.Г. Екологічна якість грунту: навч. пос. /З.Г.Гамкало. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2009. – 410 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

502.521:621.643 Т31

Телегуз, О.Г. Техногенні грунти трас магістральних трубопроводів: монографія / О.Г.Телегуз, М.Г.Кіт. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 184 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

502/504(063)+33(063)+620.9(063) М34

Матеріали V Міжнародної ювілейної науково-практичної конференції ";Екологія. Економіка. Енергозбереження"; /О.Г.Гусак. – Суми: СумДУ, 2009. – 90 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Схов. – 1)

502/504(075.8) В20

Васюкова, Г.Т. Екологія: підручник / Г.Т.Васюкова, О.І.Ярошева. – К.: Кондор, 2009. – 524 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

502/504(477.52)";2007"; С76

Стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2007 році (доповідь). – Суми: ПКП ";Еллада-S";, 2008. –

60 с.

Кільк. прим.: 30 (КПЕк. – 20, Схов. – 4, ДБВі. – 1,

Мед. – 2, НауЗ. – 3)

504(075.8) Р83

Руденко, С.С. Загальна екологія: практичний курс (+Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. пос. Ч.1. Урбоекосистеми /С.С.Руденко, С.С.Костишин, Т.В.Морозова. – Чернівці: Книги-XXI, 2008. – 342 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

504(075.8) Р83

Руденко, С.С. Загальна екологія: практичний курс (+Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. пос. Ч.2. Природні наземні екосистеми / С.С.Руденко, С.С.Костишин, Т.В.Морозова. – Чернівці : Книги-XXI, 2008. – 308 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

504.5 Р83

Рудько, Г.І. Стан ресурсів надр як чинник формування та розвитку міст і промислово-міських агломерацій / Г.І.Рудько, І.М.Суматохіна. – К.: Маклаут, 2008. – 354 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

30. Математика

51(075.8) В55

Вища математика: конспект лекцій. У 3-х частинах. Ч.1 /Уклад. О.І. Оглобліна. – Суми: СумДУ, 2009. – 209 с.

Кільк. прим.: 85 (НОхт. – 2, КПММ. – 7, Абон. – 71, Стен. – 1, ДБВі. – 1, УчбЗ. – 3)

51(075.8) Т69

Тріщ, Б.М. Основи вищої математики. Теореми, приклади і задачі / Б.М.Тріщ. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 404 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

517.9 Д81

Дудкін, М.Є. Сингулярно збурені рангу один нормальні оператори та їх застосування / М.Є.Дудкін. – К., 2008. – 38 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

519.1 Е60

Емец, О.А. Комбинаторная оптимизация на размещениях /О.А.Емец, Т.Н.Бараболина ; Ред. И.В. Сергиенко. – К.: Наукова думка, 2008. – 160 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

517.9 Р69

Романенко, О.Ю. Автостохастичність у різницевих рівняннях з неперервним часом / О.Ю.Романенко. – К., 2008. –

50 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

519.86/.87(075.8) В55

Вітлінський, В.В. Моделювання економіки: навч. пос. /В.В.Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с. + Гриф МОН. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

519.87:378.1 М74

Мокін, Б.І. Математичні моделі в системах управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів: Монографія / Б.І.Мокін, Ю.В.Мокіна. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 132 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

31. Астрономія. Фізика

52(082) Л93

Людина і Космос. ХІ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція: збірник тез / Ред.кол.: К.В. Безручко та ін. – Дніпропетровськ, 2009. – 582 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

520.84(075.8)+681.785(075.8) Г75

Грабовський, В. Прикладна спектрометрія йонізуючих випромінювань: навч. пос. / В.Грабовський. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2008. – 296 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

530.145:537.8:539.12 Р81

Рощупкин, С.П. Резонансные и когерентные эффекты квантовой электродинамики в сетевом поле / С.П.Рощупкин, А.И.Ворошило. – К.: Наукова думка, 2008. – 397 с. – (Проект ";Наукова книга";). – Дар автора.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

531.19

Rebenko, A.L. Quasi-lattice approximation of statistical systems with strong superstable interactions. Correlation functions /A.L.Rebenko, M.V.Tertychnyi. – К.: НАН Укр. Ін-т математики, 2009. – 36 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

537(075.8) А72

Антоняк, О.Т. Загальна фізика: основи електрики і магнетизму: навч. пос. / О.Т.Антоняк. – Львів: ВЦ ЛНУ

ім. І.Франка, 2009. – 240 с. + Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

539.3 В31

Верещака, С.М. Нелинейное деформирование и устойчивость многослойных элементов конструкций с дефектами структуры: монография / С.М.Верещака. – Сумы: СумГУ, 2009. – 286 с.

Кільк. прим.: 3 (ДБВі. – 1, Стен. – 1, Схов. – 1)

32. Хімія. Геологія. Гідрологія

544.47-185 П99

Пятницький, Ю.І. Кінетика і механізм гетерогенно-каталітичних реакцій: 75 років систематичних досліджень в галузі кінетики і механізму гетерогенно-каталітичних реакцій в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України /Ю.І.Пятницький, С.М.Орлик. – К.: НАН Укр. Ін-т фізичної хімії

ім. Л.В. Писаржевського, 2009. – 46 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

547(075.8) О-64

Органічна хімія: підручник / В.Я.Чирва, С.М.Ярмолюк, Н.В.Толкачова, та ін. – Львів: БаК, 2009. – 996 с. + Гриф МОН. – Дар.

Кільк. прим.: 3 (Мед. – 3)

549:550.35 К63

Комов, И.Л. Радиационная минералогия и геохимия /И.Л.Комов. – К.: Наукова думка, 2006. – 440 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

55(075.8) В19

Василега, В.Д. Словник-довідник з курсу «Геологія з основами геоморфології";: навч. пос. / В.Д.Василега. – Суми: СумДУ, 2009. – 195 с.

Кільк. прим.: 78 (Прил. – 10, НОхт. – 10, КПЕк. – 40, Абон. – 13, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

556(075.4) А87

Архипова, Л.М. Гідрологія: навчально-методичний пос. /Л.М.Архипова. – Івано-Франківськ: ІМЕ ";Галицька академія";, 2008. – 304 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

33. Біологічні науки

57.047(477)(292.451.454) З-41

Збереження біотичного різноманіття у високогір'ї Українських Карпат: наукові рекомендації / Ред. Й. Царик. – Львів: НАН Укр. ін-т екології карпат, 2009. – 52 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

577.1(075.8) М25

Мардашко, О.О. Біологічна та біоорганічна хімія: навч. посібник / О.О.Мардашко, Н.Є.Ясиненко. – Одеса: ОДМУ, 2008. – 342 с. + Гриф МОЗ. – (Бібліотека студента-медика).

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

581.9(477)(292.451/.454) Ж74

Життєздатність популяцій рослин високогір'я Українських Карпат. – Львів: НАН Укр. Ін-т екології Карпат, 2009. – 172 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

581.9(477.74) Б81

Бондаренко, О.Ю. Конспект флори пониззя межиріччя Дністер - Тилігул / О.Ю.Бондаренко. – К. : Фітосоціоцентр, 2009. – 332 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

595.132(292.292/.294) К59

Козловський, М. Фітонематоди наземних екосистем Карпатського регіону / М.Козловський. – Львів: НАН Укр. Ін-т екології Карпат, 2009. – 316 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

34. Медицина

61(063) М34

Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів ";Актуальні питання клінічної медицини";, ";Актуальні проблеми діагностики та лікування хірургічних хвороб";, ";Актуальні питання теоретичної медицини";, присвячених Дню науки в Україні, 23-24 квітня 2009 року, Сумської обласної нефрологічної конференції, присвяченої Дню нирки в Україні, 20 березня 2009 року. – Суми: СумДУ, 2009. – 244 с.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 2)

61(477)(09)";.../2000"; Г19

Ганіткевич, Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я.Ганіткевич. – Львів, 2004. – 364 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

616-053.2(075.8) К20

Капитан, Т.В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми (Доступ з локальної мережі СумДУ): Учебник предназначен ІІ-ІІІ курсов высших медицинских учебных заведений /Т.В.Капитан. – 3-е изд., доп. – М. : МЕДпресс-информ, 2006. –

704 с.

616.1/7-073(075.8) В19

Василюк, В.М. Семіотика і діагностика внутрішніх хвороб (фізичні методи обстеження) (+Доступ з локальної мережі СумДУ): Навчальний посібник для студентів медичних університетів, академій, інститутів / В.М.Василюк, В.В.Василюк, Н.В.Кравчук. – 2-ге вид., переробл., переробл. і доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 390 с. + Гриф МОЗ.

616.7-006-07(072)

Класифікація та сучасні методи діагностики пухлин опорно-рухової системи (методичні рекомендації). – К.: Укр. центр наукової методичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2008. – 24 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

35. Техніка

62-762(075.8) Г38

Гермомеханіка: конспект лекцій для студ. спец. 8.080303 ";Динаміка і міцність"; денної форми навчання / Уклад. В.А.Марцинковський, А.В. Загорулько, С.М. Гудков. – Розділ ";Теорія і конструкції сальникових ущільнень";. – Суми: СумДУ, 2009. – 92 с.

Кільк. прим.: 29 (Абон. – 24, ДБВі. – 1, Стен. – 1,

УчбЗ. – 3)

62(063) М34

Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій: конференція присвячена Дню науки в Україні. Ч. I. – Суми: СумДУ, 2009. – 122 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, ДБВі. – 1)

62(063) М34

Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій: конференція присвячена Дню науки в Україні. Ч. II. – Суми: СумДУ, 2009. – 138 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, ДБВі. – 1)

62(063) М34

Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій : конференція присвячена Дню науки в Україні. Ч. III. – Суми : СумДУ, 2009. – 124 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, ДБВі. – 1)

620.193 А65

Андрейків, О.Є. Механіка руйнування та довговічність металевих матеріалів у водневмісних середовищах / О.Є.Андрейків, О.В.Гембара. – К.: Наукова думка, 2008. – 344 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

620.9(075.8) Д81

Дудюк, Д.Л. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі (+Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. посіб. /Д.Л.Дудюк, С.С.Мазепа, Я.М.Гнатишин. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 188 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (УчбЗ. – 1, КЕЕ . – 1)

621.039.7 М77

Мониторинг аэрозольной обстановки в некоторых подреакторных помещениях объекта ";укрытие"; / В.П. Бадовский, А.А. Ключников, Т.А. Кравчук, А.Э. Меленевский, В.Н. Щербин. – Чорнобиль: НАН Укр. Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій, 2008. – 16 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

621.039.7 О-42

Одинцов, А.А. Растворимость радиоактивных аэрозолей объекта ";укрытие"; в имитаторе легочной жидкости / А.А.Одинцов, Б.И.Огородников. – Чорнобиль: НАН Укр. Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій, 2008. – 16 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

621.38+681.5(063) М34

Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету електроніки та інформаційних технологій, 21-24 квітня 2009 р. – Суми: СумДУ, 2009. – 196 с.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 1, ДБВі. – 1)

621.383.4 С34

Сизов, Ф.Ф. Фотоэлектроника для систем видения в ";невидимых"; участках спектра / Ф.Ф.Сизов. – К.: Академпериодика, 2008. – 458 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

621.67(075.8) Р48

Ржебаева, Н.К. Расчет и конструирование центробежных насосов: учеб. пос. / Н.К.Ржебаева, Э.Е.Ржебаев. – Сумы: СумГУ, 2009. – 220 c.

Кільк. прим.: 18 (КПГМ. – 2, Абон. – 11, УчбЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)

621.78(076.5) С34

Сігова, В.І. Методи локальної поверхневої обробки деталей машин: навч. посіб. / В.І.Сігова, П.В.Руденко. – Суми: СумДУ, 2008. – 218 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 38 (КПМТ. – 25, Стен. – 1, ДБВі. – 1, УчбЗ. – 3, Абон. – 8)

621.9-52 К26

Карпусь, В.Є. Ефективне використання верстатів з ЧПК у авіаційному атрегатобудуванні / В.Є.Карпусь, В.О.Границя. – Х.: ДП ХМЗ ";ФЕД";, 2009. – 228 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

36. Землеробство

63(477.52)";195"; М43

Межовий (Мороз), В.А. Рубежі / (.В.А.Межовий. – Суми: Слобожанщина, 2008. – 212 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Схов. – 1)

631.587(082) З-90

Зрошуване землеробство : Міжвідомчий тематичний збірник / Ред.кол.: В.Л. Нікішенко, М.Г. Гусєв, О.М. Димов та ін. – Вип.51. – Херсон: Айлант, 2009. – 274 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

632.7 М59

Микробиоконтроль численности насекомых и его доминанта Bacillus thuringiensis / Н.В. Кандыбин, Т.И. Патыка, В.П. Ермолова, В.Ф. Патыка. – Санкт-Петербург-Пушкин: Инновационный центр защиты растений, 2009. – 252 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

37. Бухгалтерський облік. Організація виробництва

657(075.8) В32

Верига, Ю.А. Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи: коментар. Навч. пос. / Ю.А.Верига, Г.І.Зима. – К.: ЦУЛ, 2009. – 656 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

657(075.8) О-17

Облік, аналіз та аудит: навч. пос. – К. : Кондор, 2008. – 618 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

658(075.8) Б43

Белей, М.Я. Економіка й організація виробництва: навч.-метод. пос. / М.Я.Белей, Л.М.Луцишин. – Івано-Франківськ: ІМЕ ";Галицька академія";, 2008. – 276 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

658:35.077.7(075.8) Е45

Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. пос. – К. : Правова єдність, 2009. – 542 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)

38. Хімічна технологія

669.017.1:621.9.02(075.8) З-24

Залога, В.А. Материалы для металлорежущих лезвийных инструментов: учебное пос. / В.А.Залога, В.Д.Гончаров. – Барнаул: АлтГТУ, 2009. – 299 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Стен. – 1)

669.017.3(075.8) С91

Сухова, О.В. Фазові перетворення у сплавах: навч. пос. /О.В.Сухова. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2009. – 100 с.

+ Гриф МОН. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

39. Автоматика. Високі технології

681.5

Lisovik, L.P. The formal languages and transducers. Book 2. Algebra and automata. Volum A. / L.P.Lisovik. – Kiev: Phoenix, 2009. – 454 c.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

681.5 Ф97

Філинюк, М.А. Елементи та пристрої автоматики на основі нелінийних властивостей динамічних негатронів: Монографія /М.А.Філинюк, О.В.Войцеховська. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 189 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

681.5:001.891(075.8) Т66

Третяк, О.В. Засоби та системи автоматизації наукових досліджень: підручник / О.В.Третяк, Ю.В.Бойко. – К.: ВПЦ 'Київський університет";, 2007. – 319 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

681.5:519.876.2 Д79

Дубовой, В.М. Моделі прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами: Монографія /В.М.Дубовой, О.О.Ковалюк. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 185 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

681.518.3:621.317 А35

Азаров, О.Д. Багатоканальні ІВС опрацювання стрибкоподібних сигналів на базі АЦП із ваговою надлишковістю: Монографія / О.Д.Азаров, А.В.Снігур. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 138 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

681.883.6 Б24

Барась, С.Т. Прикладні аспекти побудови гідроакустичних доплерівських лагів: Монографія / С.Т.Барась. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 242 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

40. Інженерна графіка. Мистецтво

744(083) Д58

Довідник з інженерної графіки для виконання обов'язкових домашніх завдань та контрольних робіт студентами інженерного факультету денної та заочної форм навчання / Уклад. О.І.Салтикова. – Суми: СумДУ, 2009. – 68 с.

Кільк. прим.: 45 (НОхт. – 20, Прил. – 20, УчбЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)

783(082) К27

Картавий, П. Сучасна українська авторська пісня: статті про витоки жанру, авторів-ветеранів, фестивалі, поради молодим і долю Володимира Івасюка / П.Картавий. – Суми: МакДен, 2009. – 76 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

41. Літературознавство

808.5(075.8) Е99

Єлісовенко, Ю. Ораторське мистецтво: постановка голосу й мовлення (+Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. пос. /Ю.Єлісовенко. – К. : Атіка, 2008. – 204 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 10 (КЖФ . – 2, Абон. – 5, УчбЗ. – 3)

8И В18

Варецька, С. Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса: монографія / С.Варецька. – Дрогобич: Коло, 2008. – 240 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

8И(Англ) Т19

Тараненко, Л.І. Просодична зв'язність англійської прозової байки / Л.І.Тараненко. – К.: ТОВ ";Агенство";Україна";, 2008. –

204 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

8У(075.8) Н17

Наєнко, М.К. Історія українського літературознавства: Підручник / М.К.Наєнко. – 2-е вид., зі змін., доп. – К.: Академія, 2001. – 360 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (КЖФ . – 1)

8У2 К56

Коваленко, Л. ";Ми - люди майбутнього, ми - не минулі";: статті, щоденники, спогади, листи / Л.Коваленко. – Дніпродзержинськ: Вид. дім ";Андрій";, 2008. – 512 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр. ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

8У2 М74

Мовчан, Р. Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер'єрі: монографія / Р.Мовчан. – К.: ВД ";Стилос";, 2008. – 544 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

8У2 Т32

Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка. – К.: Наукова думка, 2008. – 376 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки Укр.

ім. В.І.Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

8У2(477.52) Я11

Я ще вернусь... Олександр Олесь і Білопільщина: науково-популярне видання / О.Г. Ткаченко, В.М. Власенко та ін. – Суми: СумДУ, 2008. – 216 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 4 (Схов. – 2, Стен. – 1, ДБВі. – 1)

42. Археологія. Краєзнавство

902(082) А87

Археологічні дослідження Львівського університету. –

Вип. 10. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2007. – 326 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

902.034(477.64) К55

Кобалія, Д. ";Запорізька чайка";: історія однієї знахідки /Д.Кобалія, В.Нефьодов. – Запоріжжя: Дике поле, 2005. – 168 с. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

908(477) М69

Михайлівська цілина / Відп. за вип. В.В. Черненко. – Суми: Шоколад, 2008. – 79 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

43. Історія

94(=411.16)(477)";185/195"; К17

Кальян, С. Єврейська спільнота у політичному процесі на теренах підросійської України (середина ХІХ - початок ХХ ст.) /С.Кальян. – Полтава: Довкілля-К, 2009. – 336 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(4)(=411.16)";...1945";(076) Є22

Євреї у Європі до 1945 року: навчальні матеріали з протидії дискримінації, расизму й антисемітизму. Ч.1. – Амстердам, 2009. – 15 с. – Дар.

Кільк. прим.: 4 (КІст. – 1, Схов. – 2, Мед. – 1)

94(438)(=411.16)";1939/1945";(093 Щ92

Щоденник Давида Рубіновича / А.Подольський, А.Фредекінд. – К.: Зовнішторгвидав України, 2009. – 70 с. – (Українська бібліотека Голокосту). – Дар.

Кільк. прим.: 4 (КІст. – 1, КПСт. – 1, Схов. – 1, Мед. – 1)

94(438)(=411.16)";1941/1944";(035) Г61

Гісем, О.В. Голокост в Україні (1941-1944): Словник-довідник / О.В.Гісем, О.О.Мартинюк. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Сфера, 2009. – 100 с. – Дар.

Кільк. прим.: 4 (КІст. – 1, Схов. – 2, Мед. – 1)

94(477)";16/.17"; К82

Кривошея, В.В. Козацька еліта Гетьманщини /В.В.Кривошея. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2008. – 452 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(477)";1900/1939";(075.3) І-75

Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900 - 1939 роках: навч. посіб. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. /Ю.Комаров, В. Мисан, А. Осмоловський та ін. – К.: Генеза, 2004. – 256 с. + Гриф МОН. – Дар.

Кільк. прим.: 4 (КІст. – 2, Мед. – 1, ПОтд. – 1)

94(477)";1917/1920"; Г74

Гошуляк, І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки) / І.Гошуляк. – К.: НАН Укр. ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2009. – 467 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(477)";1918/1945";(=411.16)(075. П44

Подольський, А. Уроки минулого. Історія Голокосту в Україні: навч. посіб. / А.Подольський. – К. : Зовнішторгвидав України, 2009. – 100 с. – (Українська бібліотека Голокосту). – Дар.

Кільк. прим.: 4 (КІст. – 1, КПСт. – 1, ПОтд. – 1, Мед. – 1)

94(477)(=411.16) Н28

Нариси з історії та культури євреїв України / Відп. за вип. Л.Фінберг, К. Сігов. – 3-тє вид. – К. : Дух і Літера, 2009. – 440 с. – Дар.

Кільк. прим.: 4 (КІст. – 1, Схов. – 2, Мед. – 1)

94(477)(=411.16) П47

Поза межами розуміння (богослови та філософи про Голокост): методичний додаток до навчального посібника ";Історія епохи очима людини. Україна та Європа в 1900-1939 рр."; / За ред. Дж.К. Рота і М. Беренбаума. – 2-ге вид. – К.: Дух і Літера, 2009. – 432 с. – Дар.

Кільк. прим.: 4 (КІст. – 1, Схов. – 2, Мед. – 1)

94(477)(=411.16)";1941/1944";(085) Є22

Єврейські діти України - жертви Голокосту / Ред.кол.: А.Подольський, Ю.Смілянська. – К.: ДГВПП ";Зовнішторгвидав України";, 2009. – 56 с. – (Українська бібліотека голокосту). – Дар.

Кільк. прим.: 4 (КІст. – 1, КПСт. – 1, Схов. – 1, Мед. – 1)

94(477)(075) Л64

Литвин, В. Історія України: підручник / В.Литвин. – 3-е доопрац. та доп. вид. – К.: Наукова думка, 2009. – 822 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ. – 1)

94(477.64) В55

Вілінов, Ю. Хортиця - острів у філіграні епох і шляхів (Хортицький колаж) / Ю.Вілінов. – Запоріжжя: Поліграф, 2005. – 208 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(477.83)(=411.16)";1941/1944(09 Щ92

Щоденник Львівського гетто. Спогади рабина Давида Кахане / Упоряд. Ж. Ковба. – 2-ге вид. – К.: Дух і Літера, 2009. – 276 с. – Дар.

Кільк. прим.: 4 (КІст. – 1, Схов. – 2, Мед. – 1)

94(477.85)";.../19"; Д55

Добржанський, О. Хотинщина. Історичний нарис /О.Добржанський, Ю.Макар, О.Масан. – Чернівці: Молодий буковинець, 2002. – 464 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

94(492)(=411.16)";1929/1945"; У71

Урок історії. Анна Франк. – К.: Товариство ";Анна Франк";, 2009. – 94 с. – Дар.

Кільк. прим.: 4 (КІст. – 1, КПСт. – 1, Схов. – 1, Мед. – 1)

94(492)(=411.16)";1942/1944";(093 Ф83

Франк, А. Щоденник / А.Франк. – 3-тє вид. – К.: Сфера, 2009. – 282 с. – Дар.

Кільк. прим.: 3 (КІст. – 1, Схов. – 1, Мед. – 1)

Місця збереження документів:

Схов - Книгосховище

КПМТ -К-ра. ПМ та ТКМ

Абон - Абонемент

УчбЗ - Учбовий зал

ДБВі

Стенд

СІТП - Секція інф. техн. проект.

Шост -Шостка

КІнф - К-ра Інформатики

НОхт -Охтирка

НРом -Ромни

ІКон - Конотоп - Інститут

НауЗ -Науковий зал

КЖФ - Каф. журнал. та філології

Мед.інст.З - Читальнний зал

НБар

КФіл -К-ра. Філософії

КПСтаП-К-ра пол., соц. та псих.

КІст -К-ра. Історії

Мед.Інст. -Мед. інс-т

ПОтд -ПО

ФРЕЛ- фонд резервної літератури

КВП - Каф. Військової підготовки

КМСС -К-ра. МСС

НовС -Новгород-Сіверський

Глух - Глухів

Прил -Прилуки

КІнМ -К-ра. Ін. мов.

КРос -К-ра рос. мови

ПОин.-ПО иностранное

КЕЕ - К-ра Електроенергетики

КПЕк -К-ра. Прикл. екол.

КПММ -К-ра. ПМ і М

КПГМ -К-ра. ПГМ

ХФ - Художній фондСкачать документ

Похожие документы:

  1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 8-0542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ проблеми вищої школи

    Документ
    Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 8-0542-33-10-39mdu.edu.ua | library_ssu@ Проблеми вищої школи Поточний інформаційний список за липень - серпень ...
  2. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 8-0542-33-10-39 mdu edu ua | library_ssu@ сучасна економіка

    Документ
    ... Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 8-0542-33-10-39mdu.edu.ua | library_ssu@ Сучасна економіка: проблеми та перспективи Поточний інформац ... в Україні / Л.Корчевна, В.Новіков, В.Домницьна, В.Жогло // ...

Другие похожие документы..