Главная > Документ


Baltijas Krievu Institūts

Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas

Uzņēmējdarbība”

akreditācijas materiāli


I sējums

Rīga, 1999.gads


Satura rādītājs

Nr.

p.k.

AAN

Nr.

Prasības studiju programmas novērtēšanai

Dokumenta nosaukums

Sēju-ma Nr.

Lpp.

Disketes

Latviski

Angliski

1.

Pieteikums

1.

Pieteikums studiju programmas akreditācijai

I

8

1

1.1.

Reģistrācijas apliecība

I

-

-

1.2.

BKI statūti un grozījumi

I

-

1.3.

PVN maksātāja reģistrācijas apliecība

I

-

-

1.4.

LR VID Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas nodaļas izziņa 1999.g

I

-

-

1.5.

Pilnvara

I

-

-

1.6.

Pieteicēja garantijas

I

-

-

1.7.

LR IZM izziņa par programmu akreditāciju BKI 1997.gadā

I

-

-

1.8.

Licence BKI izveidošanai (1993.gadā)

I

-

-

1.9.

Licence BKI izveidošanai (1996.gadā)

I

-

-

1.10.

LR IZM komisijas augstskolu darbības licencēšanai lēmums Nr.12 (1996.gadā)

I

-

-

1.11.

Licence Baltijas Krievu koledžas izveidošanai (1998.gadā)

I

-

-

1.12.

LR Rīgas pilsētas skolu valdes Latgales priekšpilsētas nodaļas izziņa

I

-

-

1.13.

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas izziņa (1998.g.)

I

-

-

1.14.

Neapdzīvojamās telpas nomas līgums

I

-

-

1.15.

Nomaksas pirkuma līgums

I

-

-

2.

Mērķi un uzdevumi

2.1.

Studiju programmas “Uzņēmējdarbība” mērķi un uzdevumi

I

9

1

3.

Pašnovērtējuma ziņojums

3.1.

Studiju saturs un organizācija

I

14

1

3.2.

BKI studiju programmas salīdzinājums ar:

 1. ES valstu augstskolu programmām;

 2. LR valstu augstskolu programmām.

I

I

18

22

1

1

3.3.

Studiju programmas perspektīvas novērtējums

I

25

1

3.4.

Studiju, prasmju un iemaņu vērtējums

I

26

1

3.5.

Ziņas par akadēmisko personālu

I

28

1

3.6.

Studiju nodrošinājums un vadība

I

29

1

3.7.

Personāla un studentu radošais un zinātniski– pētnieciskais darbs

I

31

1

3.8.

Kvalitātes nodrošinājums un garantijas

I

37

1

3.9.

Kopsavilkums

I

39

1

3.10.

Baltkrievijas Ekonomikas universitātes atsauksme par BKI Ekonomikas fakultāti

I

-

-

3.11.

Izraksts no BKI Senāta sēdes protokola par pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu

I

40

1

4.

Salīdzinājums ar ES un Latvijas augstskolu programmām

BKI studiju programmas salīdzinājums ar:

 1. ES valstu augstskolu programmām;

 2. LR valstu augstskolu programmām.

I

18

22

1

1

5.

19.1.

Studiju programmas

5.1.

5.2.

5.3.

Studiju programmu apraksts

Studiju plāns

Studiju programmas

II

II

II

6.

19.2.

Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām

6.1.

6.2.

6.3.

Reklāmas un informatīvie izdevumi, kuri raksturo apmācību BKI

BKI konsultāciju un reklāmas centra darbība

Informācijas dienas BKI

I

I

I

41

42

44

1

1

1

7.

19.3.

Ziņas par studiju ilgumu un mācību priekšmetu apjomu

7.1.

Mācību plāns studiju programmai “Uzņēmējdarbība”

I

1

8.

19.4.

Vispārīgās akadēmiskās izglītības pamatpriekšmetu, profesionālās kvalifikācijas apgūšanas pamatpriekšmetu un izvēles priekšmetu apjomu procentuālā attiecība

8.1.

Studiju profesionālās programmas “Uzņēmējdarbība” procentuālais sadalījums starp A,B un C bloku disciplīnām

I

45

1

9.

19.5.

Diplomprojektu, kvalifikācijas darbu, maģistra darbu un doktora disertāciju izstrādāšanas ilguma salīdzinājums

9.1.

BKI studiju programmas “Uzņēmējdarbība” kvalifikācijas darbu izstrādāšanas ilguma salīdzinājums ar analoģiskām Latvijas Universitātes un ES valstu augstskolu programmām (Edinburgas Universitāte un Kopenhāgenas biznesa skola)

I

46

1

10.

19.6.

Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa;

gada laikā sagatavojamo speciālistu skaits

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Studiju programmas “Uzņēmējdarbība” perspektīvas novērtējums no Latvijas Republikas interešu viedokļa

Studiju programmas “Uzņēmējdarbība” un “Tiesību zinātnes” studentu skaits BKI uz 01.01.1999.

Ziņas par valsts eksāmenu kārtošanu

Ziņas par diplomdarbu aizstāvēšanu

I

I

I

I

48

50

51

52

1

1

1

1

19.7.

Studiju programmas attīstības plāns

11.

19.7.1.

Ilgtermiņa attīstības plāns, kas ietver ziņas par plānotajām izmaiņām, to novērtējumu, attīstības iespējām, finansēšanas pamatojumu un avotiem

11.1.

BKI augstākās profesionālās izglītības mācību programmu attīstības plāns (1996.-2003.g.)

I

55

1

12.

19.7.2.

Studiju programmas akreditācijas plāns, kas ietver pieteicēja saistības regulāri - ne retāk kā reizi sešos gados un ne vēlāk kā divus gadus

pēc studiju programmas ieviešanas - veikt studiju programmas akreditācijai nepieciešamo pašnovērtējumu

12.1.

BKI studiju programmu akreditācijas grafiks

I

59

1

13.

19.7.3.

Studiju programmas īstenošanas materiāltehniskās bāzes un informatīvās bāzes attīstības plāns

13.1.

13.2.

BKI materiāli- tehniskās bāzes attīstība

(1996.-2003.g.)

BKI informatīvo tehnoloģiju centra attīstības plāns no 1998.līdz 2003.g.

I

I

60

64

1

1

14.

19.7.4.

Studiju programmas absolventu konkurētspējas novērtējums Latvijas darba tirgū

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

BKI vieta Latvijas Republikas augstākās izglītības sistēmā

Firmu – BKI darba devēju saraksts

Atsauksmes par praksi

LR Izglītības un zinātnes ministrijas ekspertu tikšanās protokols ar BKI absolventiem un darba devējiem

I

I

I

I

65

-

-

-

1

-

15.

19.8.

Ziņas par studiju programmas materiālo nodrošinājumu, tās finansēšanas avotiem, mācību maksu, dažādu aizdevumu, pabalstu un stipendiju saņemšanas iespējām

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Apmācības apmaksa par vienu semestri 1998./99.m.g.

Atlaides BKI studentiem uz mācību maksu

Nolikums par BKI studentu firmas grantiem

Izziņa par BKI mācību korpusiem

BKI telpu raksturojums

BKI apmācības tehniskais nodrošinājums

BKI ieņēmumu un izdevumu tāme1999.gadā

Bilance par 1997.gadu

I

I

I

I

I

I

I

I

68

69

71

72

74

-

-

1

1

1

1

1

-

-

-

16.

19.9.

Ziņas par studiju programmas metodisko un materiāltehnisko nodrošinājumu

16.1.

16.2.

16.3.

Mācību darbības teorētiskie pamati

BKI mācību metodiskie izdevumi

BKI bibliotēka

I

I

I

75

77

83

1

1

1

17.

19.10.

Dokumenti par studiju programmas vadību, kuri nodrošina efektīvu tās darbību, apliecina, ka studiju programmas īstenošanas vadībā tiek ievēroti demokrātijas principi, un skaidri nosaka administrācijas pārstāvju, akadēmiskā personāla un studentu savstarpējās attiecības

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

17.13.

17.14.

17.15.

17.16.

17.17.

17.18.

17.19.

17.20.

17.21.

BKI struktūra

BKI administratīvā pārvaldes personāla saraksts

BKI Satversme

Nolikums par BKI Senātu

BKI Senāta sastāvs

Nolikums par BKI Akadēmisko Sapulci

BKI Akadēmiskās Sapulces sastāvs

Nolikums par BKI revīzijas komisiju

Nolikums par BKI Šķīrējtiesu

BKI Šķīrējtiesas un Revīzijas komisiju sastāvs

BKI studentu pašpārvaldes Satversme

Darba līgumu paraugi ar pasniedzējiem un studentiem

BKI darbinieku, studentu un maģistrantu darba dienas iekšējās kārtības noteikumi

Anketa – pasniedzēju salīdzinošā analīze (vērtē studenti)

Reitinga tabulas

Pavēle par pasniedzēju darba laika normu uzskaiti

Izziņa par akadēmiskās stundas likmi

Izraksts no BKI Senāta sēdes protokola par Vadības komitejas izveidošanu

Izraksts no BKI Vadības komitejas sēdes protokola par pilnvarotajiem akreditācijas jautājumos

Izraksts no BKI Vadības komitejas sēdes protokola par apakškomiteju izveidošanu

Izraksti no BKI Senāta sēdes protokola par izmaiņām Vadības komitejā

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

88

89

90

91

92

97

99

101

103

104

105

106

107

1

1

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

18.

19.11.

Ziņas par akadēmiskā personāla kvalifikāciju un profesionalitāti

19.11.1

Akadēmiskā personāla saraksts

1998./99.m.g.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Mācību spēku vadītās nodarbības BKI

Pastāvīgā akadēmiskā personāla saraksts Akadēmiskā personāla saraksts 1998./99.m.g., kuri strādā darba apvienošanas kārtībā

Viesdocētāji

Mācību spēku vadītās nodarbības BKI studiju programmā “Uzņēmējdarbība”

Pastāvīgo studiju programmā “Uzņēmējdarbība” pasniedzēju saraksts

Maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbība” pasniedzēju saraksts, kuri strādā darba apvienošanas kārtībā

Viesdocētāji

I

I

I

I

I

I

I

I

Akadēmiskā personāla saraksts 1998./99.m.g., to zinātniskās biogrāfijas (curriculum vitae)

18.9.

18.9.1

18.9.2.

18.9.3.

18.9.4.

18.9.5.

18.9.6.

18.9.7.

18.9.8.

18.9.9.

18.9.10.

18.9.11.

Ziņas par akadēmisko personālu

Mācību spēku vadītās nodarbības BKI

Habilitēto doktoru un zinātņu doktoru vadītās nodarbības BKI

Pastāvīgā akadēmiskā personāla saraksts

Akadēmiskā personāla saraksts, kuri strādā darba apvienošanas kārtībā

Viesdocētāji BKI

Mācību spēku vadītās nodarbības BKI studiju programmā “Uzņēmējdarbība”

Habilitēto doktoru un zinātņu doktoru vadītās nodarbības BKI studiju programmā “Uzņēmējdarbība”

Pastāvīgo pasniedzēju saraksts studiju programmā “Uzņēmējdarbība”

Pasniedzēju saraksts (strādā darba apvienošanas kārtībā) studiju programmā “Uzņēmējdarbība”

Viesdocētāji studiju programmā “Uzņēmējdarbība”

 • Pasniedzēju CV (curriculum Vitae)

 • Diplomu kopijas

 • Valsts valodas prasmes apliecību kopijas

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

19.

19.12.

Dokumenti, kas atspoguļo ar studiju programmu saistīto zinātnisko pētījumu (notiekošo un plānoto) līmeni. Vispirms tiek izskatīti tie zinātniskie pētījumi, kurus veic mācību iestādē pamatdarbā strādājošie

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

BKI zinātniski – pētnieciskais darbs

Zinātnisko pētījumu rezultātā izdoto (BKI) monogrāfiju saraksts

Piedalīšanās zinātnisko konferenču un semināru organizēšanā un darbā

Doktora disertāciju un maģistra darbu izstrādāšana BKI

Zinātnisko darbu krājums BKI (1.-3.sēj.)

Radošais un zinātniski – pētnieciskais darbs studiju programmas “Uzņēmējdarbība” ietvaros

Izziņa par BKI pasniedzēju kvalifikācijas

paaugstināšanu

I

I

I

I

I

I

I

109

110

111

112

113

117

119

1

1

1

1

1

1

1

20.

19.13.

Ziņas par augstskolas struktūrvienību sadarbību studiju programmas atsevišķu bloku realizācijā

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

BKI pavēle par Mācību padomes izveidošanu

Informācija par BKI Ekonomikas fakultāti

Informācija par BKI Informatīvo tehnoloģiju centru

Informācija par BKI Latviešu valodas katedru

Informācija par BKI Svešvalodu katedru

Informācija par BKI Ekonomikas teorijas katedru

Ziņas par sadarbību studiju programmas “Uzņēmējdarbība” atsevišķu bloku realizācijā

I

I

I

I

I

I

I

120

121

122

123

124

125

1

1

1

1

1

-

1

21.

19.14.

Ziņas par zināšanu novērtēšanas sistēmu eksāmenos un citās pārbaudēs

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

Abiturientu ieskaitīšanas noteikumi un procedūra BKI 1.kursā

Iestājpārbaudījumu piemēri

Nolikums par eksāmenu un ieskaišu kārtošanu BKI

Studentu zināšanu novērtēšanas metode

I

I

I

I

127

128

1

1

-

-

22.

19.15.

Ziņas par studentu prakses, laboratorijas darbu, kvalifikācijas darbu, diplomdarbu u.c. izstrādes organizāciju

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

Nolikums par referātu, kursa darbu,

diplomdarbu uzrakstīšanu un aizstāvēšanu

Nolikums par BKI studentu patstāvīgā darba plānošanu un uzskaiti

BKI Studentu pirmsdiploma prakse

Nolikums par augstākās profesionālās

izglītības un maģistra grāda piešķiršanu

BKI absolventiem

Ekonomikas fakultātes 4.kursa dienas nodaļas studentu prakses vietas 1998./99.m.g.

I

I

I

I

I

134

138

-

-

-

1

1

23.

19.16.

Ziņas par izvēles iespēju nodrošinājumu katram studentam iegūt akadēmisko izglītību katrā no šādiem blokiem

23.1.

Izziņa par studiju programmas “Uzņēmējdarbība” absolventu sagatavošanu humanitāro, sociālo un dabas zinātņu jomā

I

139

1

19.17.

Ziņas par iespējām studentiem:

24.

19.17.1.

papildināt savas zināšanas un prasmi latviešu valodā un vismaz divās svešvalodās

24.1.

BKI Valodu centra darbība

I

-

25.

19.17.2

nodarboties ar fizisko kultūru, sportu un veselības nostiprināšanu

25.1.

Studentu iespējas nodarboties ar fizisko

kultūru, sportu un veselības nostiprināšanu

I

140

1

26.

19.17.3.

apgūt iemaņas darbā ar datoru

26.1.

26.2.

BKI Informatīvo tehnoloģiju centrs

BKI Interneta tīkls

I

I

142

144

1

1
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Baltijas krievu institūts

  Документ
  ... – 1991 1982 - 1989 Baltijas Krievu Institūts, Valdes priekšsēdētājs Baltijas Krievu Institūts, rektors Latvijas Valsts universit ... - pašlaik 1996 - 2002 Baltijas Krievu institūts, asoc. profesore. Baltijas Krievu institūts, docente. 1997 - 2001 Latvijas ...
 2. Baltijas starptautiskā akadēmija

  Документ
  ... ā”, Sankt- Pēterburga (Krievija) Baltijas Krievu Institūts Zelta zīme. Svešvalodas: krievu valoda – dzimtā valoda ... , Latvija) 2007. g. 8.-9. februārī, piedalījās seminārā Baltijas Krievu InstitūtsBaltijas Starptautiskā akadēmija: attistības ...
 3. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

  Документ
  ... ļģija).Sertifikāts, Nr. T-IZ09/76. Baltijas Starptautiskā Akadēmija (Baltijas Krievu Institūts), Lomonosova 4, LV ... mārketinga jautājumos Kopš 2002.g. Baltijas Krievu institūts/ Baltijas Starptautiskā akadēmija No 2010 ...
 4. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālās augstākās izglītības studiju programma finanšu vadība

  Документ
  ... ētas Nodokļu inspekcija SIA “Elpis” Baltijas Krievu Institūts revidents galv.grāmatvede galv ... āpe Daugavpils Pedaģogiskais institūts Baltijas Krievu institūts Baltijas Krievu institūts 1987.g. 1999.g. 2004.g. Krievu valodas un literat ...
 5. Rīgas tehniskā universitāte transporta un mašīnzinību fakultāte biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (bakalaura) programmas

  Документ
  ... ēmija, Latvijas Sporta Akadēmija Baltijas Krievu Institūts, Sociālo Tehnoloģiju Augstskola ... Zinātņu Akadēmija, Ekonomikas institūts, 1990.g. Valodu prasme: Krievu – dzimtā valoda Latvie ...

Другие похожие документы..