Главная > Документ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІСТОРИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра історії України, всесвітньої історії

“Затверджую”

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

______­­­___ проф. Постоловський Р.М.

“27” лютого 2012р.

П Р О Г Р А М А

фахового випробування для вступників до РДГУ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

за напрямом підготовки 0203 «Гуманітарні науки»

зі спеціальності8.02030201: «Історія*»

(на основі кваліфікаційного рівня «Бакалавр»)

Рівне - 2012

Програма фахового випробування ля вступників до РДГУ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 8.02030201: «Історія*» (на основі кваліфікаційного рівня «Бакалавр») / Укладачі:.Постоловський Р., Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І. Савчук П., Шеретюк В. Історія України. Всесвітня історія. – Рівне: РДГУ, 2012.

Схвалено і рекомендовано до друку на засіданні кафедри історії України РДГУ,(протокол № ­­­­­­ 6 від 28.02.2012 р.).

Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри всесвітньої історії (протокол № 6 від 28.02.2012р.).

Пояснювальна записка

Фахове випробування із фундаментальних дисциплін є перевіркою готовності випускників вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» навчатися за освітньо-професійною програмою магістра у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 8.02030201: «Історія».

До змісту програми фахового випробування включено матеріали з навчальних курсів «Історія України» та «Всесвітня історія».

Програма фахового випробування передбачає аналітичний підхід до розкриття поставлених проблем, спрямовує на глибоке опанування фактологічного матеріалу, висвітленого у навчальних посібниках та підручниках для студентів-істориків вищої школи, використання новітніх наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених, опублікованих у фахових історичних виданнях та монографіях. Це спонукає вступників до глибокого та детального розуміння та розкриття поставлених проблем.

Враховуючи профіль майбутньої спеціальності, вступники мають продемонструвати:

-розуміння суті і глибини поставленої проблеми;

-уміння аналітично розкрити матеріал;

-уміння творчо підходити до застосування набутих знань у практичній роботі.

Відповіді вступників мають бути чіткі, лаконічні, змістовні, повинні свідчити про готовність до навчання за освітньо-професійною програмою магістра.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Еволюція людини і найдавніших цивілізацій на українських землях

Палеоліт та мезоліт. Залюднення території України. Стоянки первісних людей. Людина сучасного типу. Форми соціальної організації. Розвиток знарядь праці. Основні заняття. Зародження перших релігійних уявлень і мистецтва. Виникнення землеробства й скотарства.

Досягнення людей у добу неоліту та енеоліту. Трипільська культура. Трипільці, їх прабатьківщина та розселення. Господарство і побут трипільських племен. Поселення і житла трипільців. Релігійні уявлення та розвиток мистецтв. Землероби та скотарі доби бронзи.

Кіммерійці. Скіфи. Сармати. Походження та розселення. Заняття і матеріальна культура. Суспільне життя. Характерні риси релігії та мистецтва.

Причини грецької колонізації Північного Причорномор’я. Найдавніші міста-держави. Боспорське царство. Населення. Господарське життя. Політичний устрій і духовне життя. Римський період в історії Північного Причорномор’я.

Походження, речові та писемні відомості про слов’ян. Розселення слов’янських племен. Анти. Господарство. Побут, звичаї та вірування. Відносини з сусідніми народами.

Германські племена на території України. Велике переселення народів (ІV – VІ ст.). Гуни. Авари.

Київська Русь

Розселення слов’янських племен – предків українців. Виникнення перших державних утворень у Середньому Подніпров’ї. Союзи племен. Основи господарського життя: рільництво, скотарство, розвиток ремесел і торгівлі.

Заснування і розвиток Києва та інших міст. Князь Кий. Становлення держави з центром у Києві. Зміни в соціально-економічному та політичному устрої. Зародження земельної аристократії. Утворення держави з центром у Києві. Князі Дір і Аскольд.

Початок поширення християнства на Русі. Перший похід на Візантію. Держава за часів Олега. Доба князя Ігоря. Зміцнення Київської держави в середині Х ст. Княгиня Ольга та її “реформи”. Зовнішньополітична діяльність: подорож до Константинополя, налагодження відносин з Німеччиною. Поширення християнства на Русі. Князь Святослав. Війни з хозарами, булгарами, ясами (аланами) і касогами. Підкорення в’ятичів. Війни на Дунаї. Початок правління Володимира Великого. Реформи князя. Війни з кочівниками. Відносини з іноземними державами та зміцнення міжнародного авторитету Русі.

Передумови та причини прийняття християнства в Київській державі. Хрещення Русі 988 р. Історичне значення запровадження християнства в Київській державі.

Міжусобна боротьба після смерті Володимира Великого. Ярослав Мудрий та його внутрішня політика. Церковне життя. Митрополит Іларіон. Міжнародне становище Київської держави. Культурно-просвітницька діяльність Ярослава Мудрого. “Руська Правда”. Господарське життя Київської держави. Формування економічних і суспільних відносин. Соціальна структура суспільства. Розвиток сільського господарства, ремесел, торгівлі. Аграрні відносини (вотчина, повинності селян, селянська громада та її функції). Київська держава за Ярославичів. Боротьба за київський престол після смерті Ярослава Мудрого. “Правда Ярославичів”. Любецький з’їзд 1097 р. Боротьба з половцями.

Володимир Мономах. Боротьба за об’єднання усіх київських земель. Міжнародне становище Київської Русі. “Статут Володимира Мономаха” та його значення. Мстислав Володимирович. Політична роздробленість Київської Русі. Причини роздробленості Київської Русі. Економічний і політичний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського, Галицького та Волинського князівств. Зруйнування Києва Андрієм Боголюбським.

Культура Київської Русі. Основні віхи формування українського етносу: території, мова, психіка, духовне життя, побут. Перша згадка назви “Україна”. Походження і розвиток національної символіки. Усна народна творчість. Освіта. Літописання (“Повість минулих літ”, “Київський літопис”). Література (“Слово про закон і благодать”, “Слово о полку Ігоревім”, “Повчання дітям Володимира Мономаха”). Архітектура і живопис. Музика.

Історичне значення Київської Русі. Боротьба України-Русі проти монголо-татарських завойовників. Битва на р. Калці 1223 р. Вторгнення орд хана Батия і знищення Києва. Розорення Галицько-Волинського князівства та інших земель. Значення боротьби проти монголо-татар.

Галицько-Волинська держава

Передумови утворення Галицько-Волинської держави. Волинське і Галицьке князівства у другій половині ХІІ ст. Ярослав Осмомисл. Об’єднання Романом Мстиславичем Галицького і Волинського князівств в одну державу. Поширення влади на Київ та інші українські землі. Боротьба з боярами. Взаємовідносини з Польщею.

Данило Галицький. Боротьба за Галицьку землю після смерті Романа Мстиславича. Початок князювання в Галичі Данила Романовича. Монголо-татарська навала і відбудова князівства. Війни з Угорщиною і Польщею. Міжнародна політика Галицько-Волинської держави. Відносини із Золотою Ордою. Коронація та останні роки правління Данила Галицького.

Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича. Занепад Галицько-Волинської держави.

Культура Галицько-Волинської держави. Усна народна творчість. Освіта і писемність. Літописання. Галицько-Волинський літопис. Архітектура й містобудування. Живопис. Художні ремесла. Побут.

Розвиток українських земель від середини ХІV – до середини ХVІ ст.

Українські землі у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Встановлення влади литовських князів над Волинню, Чернігово-Сіверською землею, Поділлям, Київщиною та Переяславщиною. Характер Литовсько-Руської держави. Політика князів Гедиміна та Ольгерда.

Київське удільне князівство Володимира Ольгердовича.

Польська експансія на українські землі наприкінці ХІV ст. Перша спроба Казимира ІІІ приєднати до Польщі Галичину. Боярське правління в Галичині на чолі з Дмитром Дедьком. Встановлення польської влади в Галичині. Суперечки між Польщею та Угорщиною за галицькі землі. Ліквідація автономії Галичини у складі Польщі. Зміна адміністративного устрою та системи органів державного управління. Становище українського населення. Кревська унія 1385 р. Прилучення до Польщі Галичини (1387 р.). Політичне становище українських земель після Кревської унії.

Великий князь литовський Вітовт і його політика. Участь українців у боротьбі з Тевтонським орденом. Грюнвальдська битва 1410 р.

Удільні українські князівства. Спроби збереження української державності. Волинь за Свидригайла Ольгердовича. Битва під Вількомиром 1435 р. Остаточна ліквідація Волинського та Київського князівств. Повстання М.Глинського 1508 р.

Українські землі у складі Угорщини, Османської імперії та Московської держави.

Завоювання Закарпаття угорським королем Стефаном І. Українські володіння у Підкарпатті (Мукачівщині). Князь Федір Корятович.

Включення Буковини й Покуття до складу Молдавського князівства. Перехід Молдавії у васальну залежність від Туреччини.

Крим та українське Причорномор’я. Тмутараканське князівство і Таврія. Утворення Кримського ханства. Встановлення турецького протекторату.

Входження Чернігово-Сіверщини до складу Великого князівства Литовського. Московсько-литовські війни ХІV – початку ХV ст. Завоювання Московською державою чернігово-сіверських земель.

Соціальна та етнічна структура населення українських земель. Національні й соціальні рухи на українських землях. Етнічні процеси в Україні. Основні риси економічного життя. Українське село. Початок процесу закріпачення. Розвиток міст. Магдебурзьке право. Ремесла й торгівля.

Культура й церковне життя від середини ХІV – до середини ХVІ ст. Умови та стан розвитку культури. Розвиток української мови. Усна народна творчість. Освіта й писемність. Літописання. Архітектура й містобудування. Живопис. Художні ремесла. Побут. Становище православної церкви на землях Великого князівства Литовського та Польського королівства.

Українські землі під владою Речі Посполитої

Соціальна структура українського суспільства. Церковне життя. Сільське господарство. Розвиток міст, ремесел і торгівлі. Експансія Польщі на українські землі.

Передумови об’єднання Великого князівства Литовського й Польського королівства. Укладення Люблінської унії, її основні положення та наслідки для України. Адміністративно-політичний устрій України у складі Речі Посполитої у другій половині XVI ст. Братства. Становище Української православної церкви. Берестейська церковна унія 1596 р., її наслідки.

Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі. Причини виникнення українського козацтва. Українська колонізація Причорноморських степів. Господарська діяльність козаків. Поява перших січей. Дмитро Вишневецький та його діяльність. Життя і побут козаків. Роль церкви в житті козаків. Козацтво як явище світової історії.

Запорозька Січ – козацька республіка. Військова майстерність козаків. Передумови створення військової організації козацтва. Запорозька Січ – державно-політичне утворення українського народу. Військово-політична організація Запорозької Січі Місце Запорожжя в міжнародній політиці тогочасної Європи. Козацька символіка. Організація реєстрового козацтва.

Перші козацькі повстання 90-х років XVI ст. Передумови розгортання національно-визвольної боротьби. Козацьке повстання 1591-1593 рр. під проводом К.Косинського. Козацька війна під керівництвом С.Наливайка: перебіг, причини поразки. Наслідки козацьких повстань 1591-1596 рр. Боротьба українського козацтва з іноземними загарбниками.

Турецько-татарські набіги в Україну та їхні наслідки. Боротьба козаків з ординцями. Самійло Кішка. Морські походи козаків. П.Конашевич-Сагайдачний, його політична, військова та просвітницька діяльність. Хотинська війна 1621 р.

Козацько-селянські рухи 20-30-х років XVII ст.

Соціальне економічне та політичне становище України 20-30-х років XVII ст. Розгортання народної боротьби за національне визволення. Повстання 1625 р. під проводом М.Жмайла. Повстання 1630-1631 рр. під проводом Т.Федоровича (Трясила). І. Сулима. Зруйнування Кодака. Козацьке повстання 1637-1639 рр. П.Бут, Я.Остряниця, Д.Гуня. Значення козацьких повстань у розгортанні національно-визвольної боротьби українського народу.

Церковне життя наприкінці XVI – у першій половині XVII ст. Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні. Відновлення православної ієрархії. Й.Борецький. П.Могила та церковні реформи. Уніатська церква. Спроби церковного порозуміння. Реформаційні рухи на українських землях.

Умови національно-культурного відродження в Україні. Розвиток української мови. Пересопницьке Євангеліє. Освіта. Стан шкільної освіти в Україні. Острозька академія. Братські школи. Створення Києво-Могилянської академії. Єзуїтські колегії. Перші шкільні підручники. Початок книгодрукування. Ш.Фіоль. Діяльність І.Федорова в Україні. Література, музика, архітектура, мистецтво. Розвиток полемічної літератури. Продовження традицій літописання (Короткий Київський, Густинський літописи тощо). Тогочасні жанри літератури. Зародження театру. Музика. Шкільна драма. Перші українські інтермедії. Вертеп. Усна пісенна народна творчість. Кобзарство. Церковний спів. Архітектура. Живопис. Книжкова мініатюра. Гравюра.

Національно-визвольна революція середини ХVIІ ст.

Передумови та початок Національно-визвольної революції. Причини Національно-визвольної революції. Б. Хмельницький. Повстання на Січі. Початок дипломатичної діяльності гетьмана Б. Хмельницького. Народні рухи у Подніпров’ї. Початок збройної боротьби з Річчю Посполитою. Битви під Жовтими Водами і Корсунем.

Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648-1649 рр. Наростання всенародної боротьби. Битва під Пилявцями. Похід Б. Хмельницького в Галичину. Облога Львова і Замостя. Вступ козацької армії до Києва. Програма розбудови Української держави.

Відновлення воєнних дій у 1649 р. Облога Збаража. Зборівська битва. Зборівський мирний договір. Утворення Української козацької держави.

Політико-адміністративний устрій держави. Створення регулярної української армії. Сподвижники Б. Хмельницького. Економічна й соціальна політика. Зовнішня політика. Місце України в міжнародних відносинах тогочасної Європи.

Воєнно-політичні події 1650-1653 рр. Відновлення воєнних дій проти Польщі. Берестецька битва 1651 р. Білоцерківський мирний договір 1651 р. Батозька битва 1652 р. Жванецька облога 1653 р. Молдавські походи. Внутрішнє і зовнішньополітичне становище козацької держави наприкінці 1653 р.

Продовження війни в 1654-1657 рр. Відносини між Гетьманщиною та Московською державою. Українсько-московська міждержавна угода 1654 р. та відношення до неї різних суспільних верств і церкви в Україні. Воєнні дії проти Польщі в 1654-1655 рр. Віленське перемир’я 1656 р. Підготовка українсько-шведсько-семигородського військово-політичного союзу. Дії корпусу А.Ждановича в Галичині та Польщі 1657 р.

Хмельницький – людина, державний, політичний і військовий діяч.

Україна в роки правління гетьмана І.Виговського. Становище України після смерті Б.Хмельницького. Обрання гетьмана І.Виговського. Основні напрями його державної політики. Розбудова Української держави. Корсунський договір 1657 р. між Гетьманщиною і Швецією. Гадяцький договір 1658 р. Агресія Московської держави проти України. Конотопська битва 1659 р. Кінець гетьманування І.Виговського.

Порушення територіальної цілісності України.

Гетьманство Ю.Хмельницького. Переяславські статті 1659 р. Чуднівська кампанія та укладення нового українсько-польського союзу. Поділ Гетьманщини на Правобережну та Лівобережну Україну. Обрання гетьмана П. Тетері. Боротьба старшинських угрупувань за владу. Чорна рада 1663 р. в Ніжині. Гетьманство І.Брюховецького. Московські статті 1665 р. Андрусівське перемир’я.

Внутрішня й зовнішня політика гетьмана П.Дорошенка на Правобережжі.

Гетьманство Д. Многогрішного. Глухівські статті. І.Самойлович. Заходи гетьмана щодо реорганізації державного життя Лівобережної Гетьманщини.

Військово-політичний союз П.Дорошенка з Туреччиною. Бучацький мирний договір 1672 р. Зречення гетьманства П.Дорошенком. Гетьманування Ю.Хмельницького. Чигиринські походи. Занепад Правобережної України. Бахчисарайський мирний договір 1681 р. «Вічний мир» 1686 р. Кримський похід 1687 р.

Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Участь запорожців у війнах із Польщею, Османською імперією та Кримським ханством. Визволення полонених з турецько-татарської неволі. Кошовий отаман І.Сірко. Політика московського уряду щодо Запорозької Січі. Економічне життя на Запорожжі.

Українська колонізація земель у верхів’ях Псла, Ворскли, Сіверського Дінця. Заснування і розвиток слобідських міст. Сільське господарство і поземельні відносини Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України. Соціальна структура населення. Розвиток ремесел, промислів, торгівлі. Зростання міст.

Утворення слобідських полків та Бєлгородського адміністративного округу. Адміністративно-політичний устрій Лівобережної Гетьманщини. Підпорядкування Української церкви Московському патріархату.

Гетьманщина ХVIІ – на початку ХVIІІ ст.

Становище Української держави в роки гетьманування І.Мазепи. І.Мазепа – людина і політик. Коломацькі статті 1687 р. Основні напрями економічної політики, зовнішньополітична та культурно-просвітницька діяльності І.Мазепи. Взаємини гетьмана із Запорожжям.

Відродження козацького устрою на Правобережній Україні. С. Палій. Ліквідація козацьких полків на Правобережжі. Національно-визвольне повстання 1702-1704 рр.

Україна на початку Північної війни. Участь українських полків у воєнних діях на землях Московії, Прибалтики і Речі Посполитої. Похід Карла XII в Україну. Перехід І.Мазепи на бік Карла XII. Здобуття і знищення Батурина московськими військами. Обрання гетьмана І.Скоропадського. Приєднання запорожців на чолі з К. Гордієнком до шведсько-українського союзу. Укладення українсько-шведського договору. Зруйнування Чортомлицької Січі. Полтавська битва 1709 р. І.Мазепа, його місце і роль в українському національно-визвольному русі.

Перша політична еміграція українців у Західну Європу. Обрання гетьманом України (у вигнанні) П. Орлика. Вироблення і прийняття “Пактів і Конституції прав і Вольностей Війська Запорозького” – першої Конституції України. Похід П.Орлика на Правобережну Україну. Прутський похід Петра І. Прутський мирний договір 1711 р. і його наслідки для України. Спроби П.Орлика утворити антимосковську коаліцію із західноєвропейських держав.

Посилення колоніальної політики Російської імперії щодо України. Царський терор в Україні після Полтавської битви. Гетьман І.Скоропадський. Решетилівські статті 1709 р. Заходи Петра І, спрямовані на обмеження державних прав України і русифікацію її населення; підрив економіки Гетьманщини. Утворення першої Малоросійської колегії, її завдання і функції. Правління наказного гетьмана П. Полуботка. Боротьба козацької старшини за відновлення державних прав України. Зміцнення української державності за гетьманування Д. Апостола. Гетьманщина після смерті Д.Апостола. “Правління гетьманського уряду”.

Українські землі у середині й наприкінці ХVIІІ ст.

Тимчасове відновлення гетьманського правління. К.Розумовський. Посилення антиукраїнської політики уряду Катерини II. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Остаточна ліквідації гетьманства і створення другої Малоросійської колегії. Політика П.Рум’янцева-Задунайського в Лівобережній Україні. Скасування російським урядом військового та адміністративного устрою на Лівобережній Україні.

Запорожжя у XVIII ст. Доля запорожців після Полтавської битви. Заснування Нової Січі. Адміністративний поділ земель Запорожжя на паланки. Запорозькі зимівники. Втручання російського уряду у військово-політичне і господарське життя Січі. Зруйнування Запорозької Січі. Розправа російського уряду над козацькою старшиною. П.Калнишевський. Заснування Задунайської Січі. Бузьке козацьке військо. Військо вірних козаків (Чорноморське козацьке військо).

Національно-визвольна і актикріпосницька боротьба в Україні в середині та другій половині XVIII ст. Форми народного протесту проти іноземних гнобителів і кріпосного гніту. Селянсько-козацькі виступи. Посилення національного та соціального гніту на Правобережній Україні та на західноукраїнських землях. Початок гайдамацького руху, його характер і рушійні сили. Повстання 1734 р. під проводом Верлана. Гайдамацьке повстання 1750 р. Опришківський рух. Коліївщина та її історичне значення.

Загарбання Росією та Австрією Причорномор’я, Приазов’я, Правобережжя та західноукраїнських земель. Характер зовнішньої політики Російської імперії. Російсько-турецька війна 1768-1774 рр. та участь у ній українських козаків. Приєднання Криму до Росії. Участь Чорноморського козацького війська в російсько-турецькій війні 1787-1791 рр. Ясський мирний договір 1791 р. та його значення для України. Заселення Південної України. Заснування нових міст. Участь Росії та Австрії в поділах Польщі. Приєднання Київщини, Поділля, Брацлавщини й Волині. Включення Правобережжя в загальноімперську систему. Колоніальна політика російського царизму на Правобережній Україні. Захоплення Буковини Австрією.

Українська культура XVIII ст. Особливості розвитку культури. Ставлення царизму до української культури. Відтік представників інтелектуальної еліти з українських земель до Росії. Освіта і книгодрукування. Наука. Розвиток медицини й математики. Г.Сковорода. Літописи С.Величка, Г.Грабянки. Література та усна народна творчість. Театр і музика. Архітектура. Живопис.

Українські землі у складі Російської імперії

Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин у XVIII – першій половині XIX ст.

Україна в російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. Наслідки Бухарестського мирного договору для України. Україна в російсько-французькій війні 1812 р. Місце України в російсько-турецькій війні 1828-1829 рр. Повернення частини запорожців з-за Дунаю та утворення Азовського козацького війська.

Занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні. Криза поміщицького господарства. Визрівання ринкових відносин. Початок промислового перевороту. Міста. Зростання морських портів. Розвиток внутрішньої торгівлі. Місце України у зовнішній торгівлі Російської імперії.

Антикріпосницька боротьба в Україні в першій половині та в середині XIX ст.

Характер політики російського царизму щодо України. Посилення національного та соціального гніту. Форми й характер протесту українського населення. Найбільші заворушення козаків, селян та військових поселенців. Селянські виступи під проводом У. Кармалюка на Поділлі. “Київська козаччина”, похід “У Таврію за волею”.

Заходи українського дворянства щодо відновлення автономії України. Поширення західноєвропейських революційних ідей в Україні. Масонство в Україні. Діяльність декабристів в Україні. Пропаганда вільнолюбних ідей у навчальних закладах. Польське повстання 1830-1831 рр. та Україна.

Національна ідея в суспільно-політичному русі першої половини XIX ст. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. “Книга буття українського народу” і “Статут слов’янського братства св. Кирила і Мефодія”. Вплив діяльності кирило-мефодіївців на розвиток українського національного руху.

Західноукраїнські землі наприкінці ХVIІІ – першій половині ХІХ ст.

Соціально-економічне становище та антикріпосницька боротьба на західноукраїнських землях у складі Австрійської імперії. Адміністративно-територіальний устрій та населення західноукраїнських земель. Характер політики австрійського уряду щодо українців. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ, їхня роль у розвитку економічного й суспільного життя Галичини та Буковини. Стан господарства і характер економічних відносин. Рух опришків. Селянські виступи в Галичині, на Буковині, в Закарпатті (“холерні бунти”).

Українське національне відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. Пробудження національного життя. Поширення української національної ідеї в середовищі греко-католицьких священиків. Поширення ідей Просвітництва. “Руська трійця”. Альманах “Русалка Дністрова”.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет

  Документ
  ... стерствоосвіти і науки, молоді таспортуУкраїни Рівненськийдержавнийгуманітарнийуніверситет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук ... документів Міністерстваосвіти і науки, молоді таспортуУкраїни. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ...
 2. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет історія україни

  Документ
  МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТАСПОРТУУКРАЇНИ РІВНЕНСЬКИЙДЕРЖАВНИЙГУМАНІТАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ ІСТОРИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ П Р О Г Р А М А фахового іспиту ...
 3. Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет «Затверджую» (1)

  Документ
  Міністерствоосвіти і науки, молоді таспортуУкраїни Рівненськийдержавнийгуманітарнийуніверситет Психолого-природничий факультет Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної ...
 4. Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет «Затверджую» (2)

  Документ
  Міністерствоосвіти і науки, молоді таспортуУкраїни Рівненськийдержавнийгуманітарнийуніверситет Психолого-природничий факультет Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної ...
 5. Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет «Затверджую» (3)

  Документ
  Міністерствоосвіти і науки, молоді таспортуУкраїни Рівненськийдержавнийгуманітарнийуніверситет Психолого-природничий факультет Кафедра вікової та педагогічної психології Кафедра практичної ...

Другие похожие документы..