Главная > Документ


Відділ освіти Кам’янської райдержадміністрації

Методичний кабінет

Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Поліщук М.В. Крижановська Л.В.

Тести для поточного та тематичного контролю знань

по історії України 10 клас

Рівень стандарту

Автори:

Поліщук Марина Віталіївна – учитель історії,

вчитель вищої кваліфікаційної категорії,

старший вчитель

Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Крижановська Леся Валеріївна – учитель історії,

вчитель другої кваліфікаційної категорії,

Ребедайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Посібник укладений відповідно до “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 10 клас. Рівень стандарту ”, затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист №5 від 25.10.2010). Завдання вміщено за темами і виокремлено в межах кожної у два розділи - поточний та узагальнюючий контроль.

Посібник містить завдання для поточного контролю предметних компетентностей учнів; завдання для узагальнюючого контролю та тестові завдання на зразок зовнішнього незалежного оцінювання.

Оцінювання завдань має здійснюватися відповідно до критеріїв, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №371 від 05.05.2008р.

Сподіваємось, що запропоновані завдання стануть у пригоді учням та вчителям при організації поточного контролю та проведення уроків узагальнення у курсі історії України.

Посібник схвалений Кам’янським районним методичним об’єднанням вчителів історії від 9 грудня 2011 року.

Пояснювальна записка

В Україні в 2002-2003 навчальному році Центром тестових технологій Міжнародного фонду «Відродження» спільно з Міністерством освіти і науки України було запроваджено тестування ви­пускників загальноосвітніх навчальних закладів. Тести, порівняно з іншими формами педагогічного оцінювання, мають багато переваг, серед яких:

 • можливість перевірити результати навчальних досягнень водночас із багатьох тем і розділів програми;

 • об'єктивно оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу;

 • створити для всіх учасників тестування рівні умови складання

тестів;

 • автоматизувати процедуру перевірки результатів;

 • охопити тестуванням велику кількість учнів.

 • допомога вчителеві в здійсненні ефективного контролю над засвоєнням учнями навчально­го матеріалу;

 • зошит може використовуватись школярами для самостійної підготовки до роботи з тестовими завданнями, самоперевірки своїх знань та вмінь.

Запропонований посібник призначений для здійснення вчителем поточного оцінювання та тематичного контролю навчальних досягнень з історії України. Різні за формою завдання, що включають необхідність вибрати правильний варіант із кількох запропонованих, установити відповідність, хронологічну послідовність, пояснити значення виразу з огляду на його історичне походження, висловити власне судження, дозволяють зробити оцінювання об’єктивним, спрямувати його на розвиток пізнавального інтересу учнів при вивченні історії.

Зміст тестових завдань відповідає навчальній програмі історії для 10 класу..

Структура тестових завдань самостійних робіт

На виконання кожної самостійної роботи відводиться 15-20 хвилин, а на виконання тема­тичної — 45 хвилин.

Кожна самостійна і тематична робота розрахована на один варіант, який містить завдання по­чаткового, середнього, достатнього та високого рівнів.

До початкового, середнього і достатнього рівнів віднесено, в основному, завдання закритої форми. Завдання високого рівня — відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Після виконання самостійної чи тематичної роботи вчитель збирає роботи на перевірку і виставляє відповідну кількість балів за виконані учнем/ученицею завдання. Максимальна кількість балів, яку може отримати учень, правильно виконавши всі завдання са­мостійної чи тематичної роботи, — це 12 балів.

Таблиця оцінювання самостійних та тематичних робіт

Рівень навчальних досягнень

Номер завдання

Кількість завдань

Кількість

балів

(за кожне завдання)

Кількість балів (усього)

Початковий

1-6

6

0,5

3

Середній

7-8

2

1

2

Достатній

9-10

2

1,5

3

Високий

11-12

2

2

4

Структура тестових завдань тематичних робіт

На виконання кожної тематичної контрольної роботи відводиться 45 хвилин. При виконанні завдань початкового рівня (завдання 1-6) учень має вибрати одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих і позначити її. За правильне виконання завдань 1-6 учень може одержати 3 бали по 0,5 бала за кожну правильну відповідь.

Середньому рівню відповідають завдання 7-8. Учень має дати визначення термінам, вибрати правильну відповідь та ін. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень дав чітке визначення понять та термінів.

Достатньому рівню відповідають завдання 9-10, в яких необхідно встановити відповідність або послідовність. Розв'язання цих завдань оцінюється 1,5 бала за кожну відповідь.

Високому рівню навчальних досягнень учнів відповідає завдання 11-12. Це завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень дав повну, роз­горнуту й обґрунтовану відповідь. За правильне виконання цього завдання учень одержує 2 бали за кожну відповідь

Таким чином, максимальна кількість балів, яку може одержати учень, правильно виконавши всі завдання контрольної роботи — 12 балів.

Вступ

Початковий рівень

1. На який період припадають події Української революції?

А) 1905-1907 рр. В) 1900-1908 рр.

Б) 1917-1921 рр. Г) 1907-1917 рр.

2. Революція в Австрійській імперії охоплює період:

А) 1900-1905 рр. В) 1905-1907 рр.

Б) 1848-1849 рр. Г) 1908-1914 рр.

3. Революція в Російській імперії охоплює період:

А) 1900-1905 рр. В) 1908-1914 рр.

Б) 1905-1907 рр. Г) 1848-1849 рр.

4. Доба Української революції розпочалася:

А) 1905 р. В) 1917 р.

Б) 1907 р. Г) 1918 р.

5. Кризові явища на Україні охопили період:

А) 1900-1903 рр. В) 1900-1905 рр.

Б) 1905-1907 рр. Г) 1900-1907 рр.

6. Який термін відповідає визначенню: “Історичний процес зростання і підвищення економічної ролі міст, що охоплює різні сторони життя міського населення і суспільства в цілому, - це…”?

А) Індустріалізація В) Урбанізація

Б) Модернізація Г) Націоналізація

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Індустріальне суспільство - _______________________________________

Революція - _____________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Громадянське суспільство - _______________________________________

Модернізаційні процеси - _________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

А) Світова війна

1. Сукупність політичних,соціально-економічних,виробничо-технологічних, культурних та інших змін у суспільстві, спрямованих на його всебічне оновлення

Б) Індустріалізація

2. Процес створення великого машинного виробництва в усіх основних галузях господарства країни, передусім у промисловості

В) Модернізація

3. Складне явище в житті будь-якого суспільства,яке характеризується тимчасовим призупиненням чи цілковитим припиненням функціонування окремих елементів або його політичної системи

Г) Економічна криза

4. Періодично повторюване відносне перевиробництво товарів які не знаходять збут внаслідок обмеженого платоспроможного попиту населення

5.Глобальний збройний конфлікт між провідними державами світу, який мілітаризує їхню економіку, змушує взаємно винищувати величезні людські та матеріальні ресурси

10. Установіть хронологічну послідовність історичних подій:

А) Українська революція В) Економічна криза

Б) Перша світова війна Г) Російська революція

Високий рівень

11. Спираючись на знання із всесвітньої історії, порівняйте основні етапи розвитку українських земель, що входили до складу Російської та Австро-Угорської імперій на початку ХХ ст.,та провідних європейських країн в аналогічній період. У чому, на ваш погляд була спільність і відмінність процесу?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Запропонуйте та обґрунтуйте свій варіант структурування історичного матеріалу періоду новітньої історії України(1900-1921рр.) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 1. Україна на початку ХХ ст.

Тема 1. Урок 1. Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Місце української економіки в господарському житті двох імперій.

Початковий рівень

1. До складу яких двох держав входили українські етнічні землі на початку ХХ ст.:

А) Росія та Австро-Угорщина В) Польща та Австро-Угорщина

Б) Росія та Австрія Г) Австрія та Польща

2. Коли був проведений перепис населення в Російській імперії:

А) 1890 р. В) 1900 р.

Б) 1897 р. Г)1899 р.

3. Який термін відповідає визначенню: «…- заселення переселенцями (колоністами) незайманих територій (земель) поза межами регіону їхнього існування»?

А) Інтеграція В) Імміграція

Б) Колонізація Г) Еміграція

4. На швидкий зріст міст і міського населення впливали процеси:

А) Асиміляції В) Колонізації

Б) Урбанізації Г) Русифікації

5. Розвиток товарно-грошових відносин і ринку сприяв:

А) Формуванню буржуазії та пролетаріату;

Б) Посиленню самодержавства;

В) Погіршенню становища селян;

Г) Послабленню процесу урбанізації.

6. Провідною верствою в західноукраїнському регіоні були:

А) Представники польської шляхти і угорських панів;

Б) Представники російських панів;

В) Обидва твердження вірні;

Г) Серед наведених немає правильних тверджень.

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Асиміляція - __________________________________________________

Інтеграція - ___________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Русифікація - _________________________________________________

Поліетнічність - _______________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між окремими українськими етнічними землями, що входили до складу Російської та Австро-Угорських імперій і національними адміністраціями:

А) Правобережна Україна

1. Австрійська імперія

Б) Східна Галичина

2. Українська імперія

В) Буковина

3. Польська імперія

Г) Закарпаття

4. Угорська імперія

5. Російська імперія

А) Правобережна Україна

Б) Східна Галичина

В) Буковина

Г) Закарпаття

10. Встановіть послідовність зменшення кількісного складу українського населення, яке проживало в окремих регіонах Російської імперії:

А) Правобережна Україна

Б) Далекий Схід, Сибір

В) Лівобережна Україна

Г) Південь

Високий рівень

11. Спрогнозуйте майбутнє життя переселенців на новому місці

12. Порівняйте адміністративну систему Російської та Австро-Угорської імперій. В чому, на ваш погляд, були її недоліки та переваги. Відповідь обґрунтуйте.

Тема 1. Урок 2. Становище населення

Початковий рівень

1. Позначте дату економічної кризи в Україні:

А) 1900-1903 рр. В) 1906-1911 рр.

Б) 1904-1908 рр. Г) 1909-1913 рр.

2. Вкажіть галузь промисловості, яка була найбільш розвиненою на західноукраїнських землях:

А) Цукрова В) Вугільна

Б) Нафтодобувна Г) Деревообробна

3. Скільки промислових районів загальноросійського значення було утворено на Україні на початку ХХ ст.:

А) два В) Чотири

Б) Три Г) Шість

4. Позначте дату промислового піднесення в Україні:

А) 1900-1903 рр. В) 1906-1911 рр.

Б) 1904-1908 рр. Г) 1909-1913 рр.

5. Який термін відповідає визначенню «… - оновлення політичних, соціально-економічних, виробничо-технологічних, культурних та інших змін у суспільстві ”

А) Державне регулювання В) Модернізація

Б) Інвестиція Г)Монополія

6. Позначте варіанти, у яких названо особливості промислового розвитку Наддніпрянської України:

1) Концентрація промислового виробництва;

2) Утворення монополій;

3) Згортання розвитку ринкових відносин;

4) Зменшення впливу іноземного капіталу;

5) Зростання впливу іноземного капіталу;

6) Нерівномірність розвитку окремих регіонів України;

7) Спеціалізація промислових районів;

8) Україна стала одним з головних промислових регіонів.

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Економічна криза - ____________________________________________

Індустріалізація - ______________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Синдикат - ___________________________________________________

Концерн - ____________________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

А) Трест

1) Об’єднання однорідних підприємств, яке характеризується повною втратою його учасниками виробничої, комерційної і юридичної самостійності та підпорядкування єдиному управлінню

Б) Синдикат

2) Об’єднання підприємств, що виробляють однорідну продукцію і створені з метою спільної комерційної діяльності та отримання більш високих продуктів при збереженні виробничої та юридичної самостійності кожним підприємством

В) Підприємство

3) Об’єднання промислових фінансових та торговельних підприємств,які мають обмежену самостійність і підпорядковуються єдиному керівництву

Г) Артіль

4) Об’єднання групи осіб з метою організації спільної роботи на колективних засадах

5) Самостійна юридична особа,яка забезпечує виробництво товарів і послуг для задоволення потреб суспільства з метою отримання прибутку.

10. Встановіть послідовність утворення монополістичних об’єднань:

А) ”Цукор”

Б) “Продвагон”

В) “Продамет”

Г) “Продвугілля”

Високий рівень

11. Поясніть, чому російська влада, на відміну від австро-угорської, чинила супротив поширенню кооперації серед українського населення.

12.Сформулюйте власне судження щодо причин розвитку індустріалізації переважно в східних та південноукраїнських землях на поч. ХХ ст.

Тема 1. Урок 3. Проблеми становлення та консолідації української нації.

Початковий рівень

1. Позначте варіант, у якому названо характер українського національного руху на початку ХХ ст.:

А) Політичний В) Релігійно-просвітницький

Б) Культурно-просвітницький Г) Революційний

2. Позначте рік утворення Товариства українських поступовців (ТУП):

А) 1905 р. В) 1909 р.

Б) 1908 р. Г) 1910 р.

3. Позначте прізвище голови ТУП:

А) В.Винниченко В) М.Грушевський

Б) С.Єфремов Г) С.Петлюра

4. Викресліть зайве:

А) РУП В) УРП Д) УСДРП

Б) УДП Г) РСДРП

5. Вкажіть ім’я політичного діяча, який виступав за відродження української національної еліти:

А) В.Винниченко В) В.Липинський

Б) М.Міхновський Г) С.Єфремов

6. Упізнайте історичну особу за описом: «Політичний діяч, публіцист, літературний критик. Один із засновників (разом з Є.Чикаленком та Б.Грінченком) УРП. Відстоював ідею політичної автономії»:

А) С.Єфремов В) В.Винниченко

Б) М.Міхновський Г) С.Петлюра

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Дискримінація - _________________________________________________

Радикалізм - ____________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Патріотизм - ____________________________________________________

Партія - ________________________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між прізвищами історичних діячів та партіями, до яких вони належали:

А) М.Грушевський

1) УДП

Б) Ю.Бачинський

2) ТУП

В) І.Франко

3) РУРП

Г) М.Міхновський

4) НДП

5) НУП

10. Яким методам боротьби за незалежність України віддавав перевагу М.Міхновський? Чому? _______________________________________________

Високий рівень

11. Чому, на ваш погляд, Ю.Бачинський назвав свою брошуру “Ukraina irredenta” латинською, а не українською мовою?

12. Як ви вважаєте, у чому полягає значення брошури М.Міхновського “Самостійна Україна”?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 1. Урок 4. Події російської революції 1905-1907 рр. в Україні

Початковий рівень

1. Позначте дату повстання на кораблі, який зображено на ілюстрації:Скачать документ

Похожие документы:

 1. методист центру координації діяльності методичних кабінетів (центрів) та методичної роботи з педагогічними кадрами лауреат обласної педагогічної премії імені василя сухомлинського опорні школи області історія становлення та сучасний стан

  Документ
  ... національного виховання, методисти методичнихкабінетів (центрів) відділів, управлінь освітирайдержадміністрацій, міських рад, голови ...
 2. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти методичний вісник

  Конкурс
  ... (методичнийкабінет відділу освіти Петрівської райдержадміністрації ), Русавську А.Г. (методичнийкабінет відділу освіти Гайворонської райдержадміністрації), Драчук В.О. (методичнийкабінет відділу освіти Ульяновської райдержадміністрації), Мараренко ...
 3. Додаток № 2 до наказу управління освіти і науки ЗОДА від 05 12 2011 р № 852

  Документ
  ... ії освітньої програми школи» Методисти з психологічної служби методичнихкабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти Запор ... навчально-виховного комплексу «дитячий садок-загальноосвітняшкола I-III ступенів» К-Дніпровського району 6. Борисенко ...
 4. Головне управління освіти і науки черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в освітніх навчальних закладах черкащини

  Документ
  ... 1-4 класи, автор Поліщук Н.А. (Т.: Мандрі ... Косарська загальноосвітняшкола І-ІІІ ступенів Камянської районно ... представників райдержадміністрацій, мі ... кабінетів) психологічної служби системи освіти та введення у штат відділів освіти та методичнихкабінет ...
 5. Зміст Дошкільна освіта 4 Початкова освіта 38 Українська мова 126 Російська мова література і зарубіжна література … 178 Іноземні мови 211 Історія правознавство та інші суспільні науки …… 237

  Документ
  ... вчитель початкового навчання Камянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нікопольського району. ... методичнимкабінетом міського відділу освіти м.Першотравенська. Алгоритм річного планування загальноосвітньої школи (6 с.) Посібник містить методичн ...

Другие похожие документы..