Главная > Документ

1

Смотреть полностью

Відділ освіти Кам’янської райдержадміністрації

Методичний кабінет

Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Поліщук М.В. Крижановська Л.В.

Тести для поточного та тематичного контролю знань

по історії України 10 клас

Рівень стандарту

Автори:

Поліщук Марина Віталіївна – учитель історії,

вчитель вищої кваліфікаційної категорії,

старший вчитель

Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Крижановська Леся Валеріївна – учитель історії,

вчитель другої кваліфікаційної категорії,

Ребедайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Посібник укладений відповідно до “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 10 клас. Рівень стандарту ”, затвердженої Міністерством освіти і науки України (лист №5 від 25.10.2010). Завдання вміщено за темами і виокремлено в межах кожної у два розділи - поточний та узагальнюючий контроль.

Посібник містить завдання для поточного контролю предметних компетентностей учнів; завдання для узагальнюючого контролю та тестові завдання на зразок зовнішнього незалежного оцінювання.

Оцінювання завдань має здійснюватися відповідно до критеріїв, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №371 від 05.05.2008р.

Сподіваємось, що запропоновані завдання стануть у пригоді учням та вчителям при організації поточного контролю та проведення уроків узагальнення у курсі історії України.

Посібник схвалений Кам’янським районним методичним об’єднанням вчителів історії від 9 грудня 2011 року.

Пояснювальна записка

В Україні в 2002-2003 навчальному році Центром тестових технологій Міжнародного фонду «Відродження» спільно з Міністерством освіти і науки України було запроваджено тестування ви­пускників загальноосвітніх навчальних закладів. Тести, порівняно з іншими формами педагогічного оцінювання, мають багато переваг, серед яких:

 • можливість перевірити результати навчальних досягнень водночас із багатьох тем і розділів програми;

 • об'єктивно оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу;

 • створити для всіх учасників тестування рівні умови складання

тестів;

 • автоматизувати процедуру перевірки результатів;

 • охопити тестуванням велику кількість учнів.

 • допомога вчителеві в здійсненні ефективного контролю над засвоєнням учнями навчально­го матеріалу;

 • зошит може використовуватись школярами для самостійної підготовки до роботи з тестовими завданнями, самоперевірки своїх знань та вмінь.

Запропонований посібник призначений для здійснення вчителем поточного оцінювання та тематичного контролю навчальних досягнень з історії України. Різні за формою завдання, що включають необхідність вибрати правильний варіант із кількох запропонованих, установити відповідність, хронологічну послідовність, пояснити значення виразу з огляду на його історичне походження, висловити власне судження, дозволяють зробити оцінювання об’єктивним, спрямувати його на розвиток пізнавального інтересу учнів при вивченні історії.

Зміст тестових завдань відповідає навчальній програмі історії для 10 класу..

Структура тестових завдань самостійних робіт

На виконання кожної самостійної роботи відводиться 15-20 хвилин, а на виконання тема­тичної — 45 хвилин.

Кожна самостійна і тематична робота розрахована на один варіант, який містить завдання по­чаткового, середнього, достатнього та високого рівнів.

До початкового, середнього і достатнього рівнів віднесено, в основному, завдання закритої форми. Завдання високого рівня — відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Після виконання самостійної чи тематичної роботи вчитель збирає роботи на перевірку і виставляє відповідну кількість балів за виконані учнем/ученицею завдання. Максимальна кількість балів, яку може отримати учень, правильно виконавши всі завдання са­мостійної чи тематичної роботи, — це 12 балів.

Таблиця оцінювання самостійних та тематичних робіт

Рівень навчальних досягнень

Номер завдання

Кількість завдань

Кількість

балів

(за кожне завдання)

Кількість балів (усього)

Початковий

1-6

6

0,5

3

Середній

7-8

2

1

2

Достатній

9-10

2

1,5

3

Високий

11-12

2

2

4

Структура тестових завдань тематичних робіт

На виконання кожної тематичної контрольної роботи відводиться 45 хвилин. При виконанні завдань початкового рівня (завдання 1-6) учень має вибрати одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих і позначити її. За правильне виконання завдань 1-6 учень може одержати 3 бали по 0,5 бала за кожну правильну відповідь.

Середньому рівню відповідають завдання 7-8. Учень має дати визначення термінам, вибрати правильну відповідь та ін. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень дав чітке визначення понять та термінів.

Достатньому рівню відповідають завдання 9-10, в яких необхідно встановити відповідність або послідовність. Розв'язання цих завдань оцінюється 1,5 бала за кожну відповідь.

Високому рівню навчальних досягнень учнів відповідає завдання 11-12. Це завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень дав повну, роз­горнуту й обґрунтовану відповідь. За правильне виконання цього завдання учень одержує 2 бали за кожну відповідь

Таким чином, максимальна кількість балів, яку може одержати учень, правильно виконавши всі завдання контрольної роботи — 12 балів.

Вступ

Початковий рівень

1. На який період припадають події Української революції?

А) 1905-1907 рр. В) 1900-1908 рр.

Б) 1917-1921 рр. Г) 1907-1917 рр.

2. Революція в Австрійській імперії охоплює період:

А) 1900-1905 рр. В) 1905-1907 рр.

Б) 1848-1849 рр. Г) 1908-1914 рр.

3. Революція в Російській імперії охоплює період:

А) 1900-1905 рр. В) 1908-1914 рр.

Б) 1905-1907 рр. Г) 1848-1849 рр.

4. Доба Української революції розпочалася:

А) 1905 р. В) 1917 р.

Б) 1907 р. Г) 1918 р.

5. Кризові явища на Україні охопили період:

А) 1900-1903 рр. В) 1900-1905 рр.

Б) 1905-1907 рр. Г) 1900-1907 рр.

6. Який термін відповідає визначенню: “Історичний процес зростання і підвищення економічної ролі міст, що охоплює різні сторони життя міського населення і суспільства в цілому, - це…”?

А) Індустріалізація В) Урбанізація

Б) Модернізація Г) Націоналізація

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Індустріальне суспільство - _______________________________________

Революція - _____________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Громадянське суспільство - _______________________________________

Модернізаційні процеси - _________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

А) Світова війна

1. Сукупність політичних,соціально-економічних,виробничо-технологічних, культурних та інших змін у суспільстві, спрямованих на його всебічне оновлення

Б) Індустріалізація

2. Процес створення великого машинного виробництва в усіх основних галузях господарства країни, передусім у промисловості

В) Модернізація

3. Складне явище в житті будь-якого суспільства,яке характеризується тимчасовим призупиненням чи цілковитим припиненням функціонування окремих елементів або його політичної системи

Г) Економічна криза

4. Періодично повторюване відносне перевиробництво товарів які не знаходять збут внаслідок обмеженого платоспроможного попиту населення

5.Глобальний збройний конфлікт між провідними державами світу, який мілітаризує їхню економіку, змушує взаємно винищувати величезні людські та матеріальні ресурси

10. Установіть хронологічну послідовність історичних подій:

А) Українська революція В) Економічна криза

Б) Перша світова війна Г) Російська революція

Високий рівень

11. Спираючись на знання із всесвітньої історії, порівняйте основні етапи розвитку українських земель, що входили до складу Російської та Австро-Угорської імперій на початку ХХ ст.,та провідних європейських країн в аналогічній період. У чому, на ваш погляд була спільність і відмінність процесу?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Запропонуйте та обґрунтуйте свій варіант структурування історичного матеріалу періоду новітньої історії України(1900-1921рр.) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 1. Україна на початку ХХ ст.

Тема 1. Урок 1. Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Місце української економіки в господарському житті двох імперій.

Початковий рівень

1. До складу яких двох держав входили українські етнічні землі на початку ХХ ст.:

А) Росія та Австро-Угорщина В) Польща та Австро-Угорщина

Б) Росія та Австрія Г) Австрія та Польща

2. Коли був проведений перепис населення в Російській імперії:

А) 1890 р. В) 1900 р.

Б) 1897 р. Г)1899 р.

3. Який термін відповідає визначенню: «…- заселення переселенцями (колоністами) незайманих територій (земель) поза межами регіону їхнього існування»?

А) Інтеграція В) Імміграція

Б) Колонізація Г) Еміграція

4. На швидкий зріст міст і міського населення впливали процеси:

А) Асиміляції В) Колонізації

Б) Урбанізації Г) Русифікації

5. Розвиток товарно-грошових відносин і ринку сприяв:

А) Формуванню буржуазії та пролетаріату;

Б) Посиленню самодержавства;

В) Погіршенню становища селян;

Г) Послабленню процесу урбанізації.

6. Провідною верствою в західноукраїнському регіоні були:

А) Представники польської шляхти і угорських панів;

Б) Представники російських панів;

В) Обидва твердження вірні;

Г) Серед наведених немає правильних тверджень.

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Асиміляція - __________________________________________________

Інтеграція - ___________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Русифікація - _________________________________________________

Поліетнічність - _______________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між окремими українськими етнічними землями, що входили до складу Російської та Австро-Угорських імперій і національними адміністраціями:

А) Правобережна Україна

1. Австрійська імперія

Б) Східна Галичина

2. Українська імперія

В) Буковина

3. Польська імперія

Г) Закарпаття

4. Угорська імперія

5. Російська імперія

А) Правобережна Україна

Б) Східна Галичина

В) Буковина

Г) Закарпаття

10. Встановіть послідовність зменшення кількісного складу українського населення, яке проживало в окремих регіонах Російської імперії:

А) Правобережна Україна

Б) Далекий Схід, Сибір

В) Лівобережна Україна

Г) Південь

Високий рівень

11. Спрогнозуйте майбутнє життя переселенців на новому місці

12. Порівняйте адміністративну систему Російської та Австро-Угорської імперій. В чому, на ваш погляд, були її недоліки та переваги. Відповідь обґрунтуйте.

Тема 1. Урок 2. Становище населення

Початковий рівень

1. Позначте дату економічної кризи в Україні:

А) 1900-1903 рр. В) 1906-1911 рр.

Б) 1904-1908 рр. Г) 1909-1913 рр.

2. Вкажіть галузь промисловості, яка була найбільш розвиненою на західноукраїнських землях:

А) Цукрова В) Вугільна

Б) Нафтодобувна Г) Деревообробна

3. Скільки промислових районів загальноросійського значення було утворено на Україні на початку ХХ ст.:

А) два В) Чотири

Б) Три Г) Шість

4. Позначте дату промислового піднесення в Україні:

А) 1900-1903 рр. В) 1906-1911 рр.

Б) 1904-1908 рр. Г) 1909-1913 рр.

5. Який термін відповідає визначенню «… - оновлення політичних, соціально-економічних, виробничо-технологічних, культурних та інших змін у суспільстві ”

А) Державне регулювання В) Модернізація

Б) Інвестиція Г)Монополія

6. Позначте варіанти, у яких названо особливості промислового розвитку Наддніпрянської України:

1) Концентрація промислового виробництва;

2) Утворення монополій;

3) Згортання розвитку ринкових відносин;

4) Зменшення впливу іноземного капіталу;

5) Зростання впливу іноземного капіталу;

6) Нерівномірність розвитку окремих регіонів України;

7) Спеціалізація промислових районів;

8) Україна стала одним з головних промислових регіонів.

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Економічна криза - ____________________________________________

Індустріалізація - ______________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Синдикат - ___________________________________________________

Концерн - ____________________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

А) Трест

1) Об’єднання однорідних підприємств, яке характеризується повною втратою його учасниками виробничої, комерційної і юридичної самостійності та підпорядкування єдиному управлінню

Б) Синдикат

2) Об’єднання підприємств, що виробляють однорідну продукцію і створені з метою спільної комерційної діяльності та отримання більш високих продуктів при збереженні виробничої та юридичної самостійності кожним підприємством

В) Підприємство

3) Об’єднання промислових фінансових та торговельних підприємств,які мають обмежену самостійність і підпорядковуються єдиному керівництву

Г) Артіль

4) Об’єднання групи осіб з метою організації спільної роботи на колективних засадах

5) Самостійна юридична особа,яка забезпечує виробництво товарів і послуг для задоволення потреб суспільства з метою отримання прибутку.

10. Встановіть послідовність утворення монополістичних об’єднань:

А) ”Цукор”

Б) “Продвагон”

В) “Продамет”

Г) “Продвугілля”

Високий рівень

11. Поясніть, чому російська влада, на відміну від австро-угорської, чинила супротив поширенню кооперації серед українського населення.

12.Сформулюйте власне судження щодо причин розвитку індустріалізації переважно в східних та південноукраїнських землях на поч. ХХ ст.

Тема 1. Урок 3. Проблеми становлення та консолідації української нації.

Початковий рівень

1. Позначте варіант, у якому названо характер українського національного руху на початку ХХ ст.:

А) Політичний В) Релігійно-просвітницький

Б) Культурно-просвітницький Г) Революційний

2. Позначте рік утворення Товариства українських поступовців (ТУП):

А) 1905 р. В) 1909 р.

Б) 1908 р. Г) 1910 р.

3. Позначте прізвище голови ТУП:

А) В.Винниченко В) М.Грушевський

Б) С.Єфремов Г) С.Петлюра

4. Викресліть зайве:

А) РУП В) УРП Д) УСДРП

Б) УДП Г) РСДРП

5. Вкажіть ім’я політичного діяча, який виступав за відродження української національної еліти:

А) В.Винниченко В) В.Липинський

Б) М.Міхновський Г) С.Єфремов

6. Упізнайте історичну особу за описом: «Політичний діяч, публіцист, літературний критик. Один із засновників (разом з Є.Чикаленком та Б.Грінченком) УРП. Відстоював ідею політичної автономії»:

А) С.Єфремов В) В.Винниченко

Б) М.Міхновський Г) С.Петлюра

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Дискримінація - _________________________________________________

Радикалізм - ____________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Патріотизм - ____________________________________________________

Партія - ________________________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між прізвищами історичних діячів та партіями, до яких вони належали:

А) М.Грушевський

1) УДП

Б) Ю.Бачинський

2) ТУП

В) І.Франко

3) РУРП

Г) М.Міхновський

4) НДП

5) НУП

10. Яким методам боротьби за незалежність України віддавав перевагу М.Міхновський? Чому? _______________________________________________

Високий рівень

11. Чому, на ваш погляд, Ю.Бачинський назвав свою брошуру “Ukraina irredenta” латинською, а не українською мовою?

12. Як ви вважаєте, у чому полягає значення брошури М.Міхновського “Самостійна Україна”?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 1. Урок 4. Події російської революції 1905-1907 рр. в Україні

Початковий рівень

1. Позначте дату повстання на кораблі, який зображено на ілюстрації:

А) квітень 1905 р. В) серпень 1905 р.

Б) червень 1905 р. Г) вересень 1905 р.

2. Коли цар Микола ІІ, у відповідь на революційні події в Росії, оприлюднив свій маніфест?

А) 17 жовтня 1906 р. В) 17 лютого 1905 р.

Б) 17 жовтня 1905 р. Г) 17 лютого 1906 р.

3. Хто очолив збройний виступ солдат у Києві 1905 року:

А) Г.Вакуленчук В) А.Матюшенко

Б) Б.Жаданівський Г) П.Шмідт

4. Який термін відповідає визначенню: “Колективне прохання, яке подається у письмовому вигляді у вищі органи державної влади – це …”?

А) Маніфест В) Петиція

Б) Декрет Г) Указ

5. Упізнайте історичну постать за описом “Очолив повстання саперів, яке почалося в Києві в листопаді в 1905 р. Після придушення повстання важко поранений був заарештований і засуджений до смертної кари, яку замінили довічною каторгою. Загинув у травні 1918 р.”

А) А.Матюшенко В) П.Шмідт

Б) Б.Жаданівський Г) Г.Вакуленчук

6. “Сорочинська трагедія” відбулася в:

А) 1905 р. В) 1907 р.

Б) 1906 р. Г) 1908 р.

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Маніфест - _____________________________________________________

Страйк - _______________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Указ - __________________________________________________________

Парламентаризм - _______________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між іменами та подіями, з якими вони пов’язані:

А) Г.Вакуленчук

1) Повстання селян на Сумщині

Б) Б.Жаданівський

2) Повстання моряків у Севастополі

В) П.Шмідт

3) Повстання селян у Сорочинцях

Г) Г.Безвіконний

4) Повстання солдат у Києві

5) Повстання на панцернику “Потьомкін Тавричеський”

10. Встановіть послідовність історичних подій:

А) Повстання моряків на панцернику “Князь Потьомкін–Тавричеський”

Б) Збройний виступ моряків та робітників у Севастополі

В) Повстання моряків під керівництвом П.Шмідта

Г) Виступ солдат під керівництвом Б.Жаданівського

Високий рівень

11. Поясніть, чому революція 1905-1907 рр. зазнала поразки?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Опираючись на статистичні дані, проаналізуйте стан видавничої справи в Російській імперії після революції 1905-1907 рр.

«Видавнича справа в Російській імперії (1911р.)»

Місце

Мова видань

Кількість назв виданих книжок

1

Російська

25 526

2

Польська

1664

3

Єврейська

965

4

Німецька

920

5

Латинська

608

6

Вірменська

266

7

Українська

242

Тема 1. Урок 5. Хід земельної реформи П.Столипіна та її вплив на українські землі

Варіант № 1

Початковий рівень

1. Коли цар Микола ІІ видав указ про реформування земельних відносин:

А) 1906 р. В) 1909 р.

Б) 1908 р. Г) 1910 р.

2. Позначте один із наслідків аграрної реформи П.Столипіна:

А) Зруйнування сільської общини

Б) Збереження поміщицького землеволодіння

В) Імпорт зерна в Україну

Г) Зруйнування поміщицького землеволодіння

3. Який термін відповідає визначенню: «Селянські господарства, які утворилися в межах села, -….»?

А) Хутори В) Відруби

Б) Колгоспи Г) Ферми

4. На який період була розрахована реформа П.Столипіна:

А) 10 р. В) 21 р.

Б) 20 р. Г) 25 р.

5. Упізнайте історичну постать за описом: “…. російський державний діяч. Походив із старовинного дворянського роду. Служив у Міністерстві внутрішніх справ, займав посаду губернатора. Відзначився крайніми шовіністичними поглядами, був активним захисником самодержавства.”

А) П.А.Столипін В) С.Єфремов

Б) М.Грушевський Г) Є.Чикаленко

6. В якому році почався селянський бунт на Чернігівщині:

А) 1908 р. В) 1910 р.

Б) 1909 р. Г) 1911 р.

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Шовінізм - _____________________________________________________

Самодержавство - _______________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Хутори - _______________________________________________________

Аграрна реформа - _______________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть послідовність подій, які мали місце в 1901-1910 рр.:

А) Прийняття закону про реформування аграрних відносин

Б) Призначення П.Столипіна міністром внутрішніх справ та головою Ради міністрів Росії

В) Убивство П.Столипіна

Г) Згортання аграрної реформи в імперії

10. Вставте пропущені в тексті слова і статистичні дані:

Під час здійснення Столипінської аграрної реформи найбільшу кількість переселенців у Російській імперії дали………………….. і ………………….. губернії. З України виїхало на нові землі Сибіру і Далекого Сходу понад …….. чол., проте близько …..% повернулися назад. ]

Високий рівень

11. Чи можна вважати, що реформа П.Столипіна задумувалася як альтернатива революції? Відповідь обґрунтуйте.

12. Серед істориків існують різні, в тому числі й діаметрально протилежні, думки щодо реформи П.Столипіна. Прочитайте уривки з джерел та висловіть власну обґрунтовану точку зору.

1) “З метою попередження нового підйому революційної хвилі уряд почав створювати собі опору на селі в особі куркульства”

2) “Реформа сприяла розвитку ринкових відносин на селі, ширшому застосуванню машин і добрив, що зумовлювало зростання товарності сільського господарства”

Тема 1. Урок 5. Хід земельної реформи П.Столипіна та її вплив на українські землі

Варіант № 2

Початковий рівень

1. Позначте галузь промисловості на західноукраїнських землях, яка давала найбільші прибутки:

А) Деревообробна В) Цукрова

Б) Нафтова Г) Взуттєва

2. Коли уряд офіційно дозволив діяльність профспілкових організацій:

А) 1907 р. В) 1905 р.

Б) 1909 р. Г) 1910 р.

3. В якому році уряд прийняв так звану “малу воєнну програмy”, яка передбачала інтенсивний розвиток суднобудування:

А) 1909 р. В) 1911 р.

Б) 1910 р. Г) 1912 р.

4. В якому місті України було збудовано найбільший суднобудівний завод в 1911 р.,:

А) Київ В) Миколаїв

Б) Одеса Г) Херсон

5. Вкажіть, яке з наведених тверджень характеризує становище селян на Західній Україні на початку ХХ ст.:

1) Малоземелля, зростаючі податки мали наслідком зубожіння селян;

2) Незважаючи на кризові явища в сільському господарстві краю,частина селянства зуміла успішно пристосуватися до ринкової економіки.

А) Обидва твердження

Б) Перше твердження

В) Друге твердження

Г) Жодне твердження не характеризує

6. Який термін відповідає визначенню: “ Добровільне об’єднання осіб для участі у виробничій або споживчій діяльності на основі пайової (спільної) власності - це ….”?

А) Підприємство В) Монополія

Б) Кооператив Г) Концесія

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Монополія - ____________________________________________________

Підприємство - __________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Синдикат - _____________________________________________________

Гутництво - _____________________________________________________

Достатній рівень

А) Створення Земельного іпотечного банку в Галичині

Б) Прийняття урядом “малої воєнної програми”

В) Утворення Синдикату “Урожай”

Г) Початок легальної діяльності профспілок

10. Встановіть відповідність між питомою вагою українських галузей виробництва у загальноросійських обсягах у 1910-1913 рр.?

А) Коксове виробництво

1) 40 %

Б) Виробництво сталі

2) 80 %

В) Виробництво цукру

3) 75 %

Г) Виробництво зерна на експорт

4) 60 %

5) 100 %

Високий рівень

11. Поміркуйте, чому 80% українців проживало саме в сільській місцевості?

12. Спростуйте або підтвердіть думку, що Україна на поч. ХХ ст., стала одним з найбільш розвинених регіонів Російської імперії.

Тема 1. Урок 6. Розвиток культури України на початку ХХ ст. Освіта. Наука. Література.

Варіант № 1

Початковий рівень

1. З якого року середнім навчальним закладам Західної України дозволялося викладати предмети на українській мові:

А) 1870 р. В) 1886 р.

Б) 1874 р. Г) 1900 р.

2. Українським П´ємонтом “маленьким краєм із великою місією стати географічною базою і плацдармом визвольної боротьби всього українського народу” на поч. ХХ ст., називали:

А) Галичину В) Наддніпрянщину

Б) Буковину Г) Закарпаття

3. Вкажіть назву спортивно-фізкультурної організації, яка утворилася у Львові наприкінці 90-х рр. ХІХ ст.:

А) “Молода Україна” В) “Січ”

Б) “Сокіл” Г) “Пласт”

4. Якого року під егідою ЮНЕСКО відзначалося 150-річчя з дня народження І.Франка?

А) 2006 р. В) 1994 р.

Б) 1996 р. Г) 2004 р.

5. Який термін відповідає визначенню: “Наука про сорти плодових і ягідних рослин – це…”?

А) Помологія В) Городництво

Б) Рослинництво Г) Садівництво

6. Назвіть прізвище вченого, який створив перший у світі багатомоторний літак “Iлля Муромець”?

А) С.Уточкін В) І.Сікорський

Б) Ф.Андерс Г) П.Нестеров

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Гімназія - ______________________________________________________

Парафіяльне училище - ___________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Городництво - __________________________________________________

Помологія - _____________________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть послідовність написання художніх творів видатними українськими письменниками:

А) “Земля”

Б) “З журбою радість обнялася”

В) “Хіба ревуть воли, як ясла повні”

Г) “Мойсей”

10. Позначте прізвище письменника, педагога, літературознавця, лексикографа, етнографа, зображеного на ілюстрації. Із 1902 р., він жив і працював у Києві. Редактор щоденної української газети “Громадська думкa”. У 1906-1909 р. - голова товариства “Просвіта”, упорядкував і видав словник української мови.

А) В.Bовк В) Д.Яворницький

Б) Б.Грінченко Г) Д.Багалій

Високий рівень

11. З якою метою російський уряд чинив перепони розвитку освіти і культури в Україні? Відповідь обґрунтуйте. ______________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Прочитайте уривки з документа. Яким було становище української школи? Як про це писали сучасники? Який вони бачили вихід із ситуації, що склалася?

При теперішній науці, коли в Україні вчать по школах руською мовою, темнота розвелася по Україні страшенна. Між українським народом грамотних удвоє менше, ніж між народом великоруським; у деяких губерніях українських між українцями ледве знайдеться один грамотний на десять душ; а як по котрих губерніях один грамотний на п'ять неграмотних, то се вже дуже багато. Так підупав український народ, такий здатний, спосібний з природи своєї, що колись далеко вище своєю освітою стояв від народу великоруського (московського) та дивував сторонніх людей своєю освітою й охотою до книжки та науки». (Михайло Грушевський, 1908 р.)

«Школа з нерідною мовою, з чужими по духу вчителями тільки по великій незрозумілості може зватися народною. Сумною і самотньою будівлею стоїть вона у нас серед рідних сіл; круг неї шумить своє життя, народна пісня, мова, народний юмор б'ється у вікна, в двері, в щілини до неї, але в школу не хочуть пустити їх: Немає місця в їй живій мові. А там, де немає живої мови в школі, там немає живої душі, щирості, там немає засобів виховувати і ґрунтувати духовні дитячі здібності... Тільки після того, коли б залунала по наших школах рідна мова, і буйно зашуміло в їй нове життя, всім би стало видно, через що наш народ «двічі неграмотний». (Зі статті С.Васильченка «Живая речь», 1911 р.) …

Тема 1. Урок 6. Зміни у побуті та звичаях українців. Духовні цінності українців. Церковне життя.

Варіант № 2

Початковий рівень

1. Хто був засновником першого в Україні стаціонарного українського театру в Києві:

А) М.Садовський В) М.Вороний

Б) М.Лисенко Г) М.Кропивницький

2. Назвіть видатного архітектора України, який був автором таких шедеврів, як костьол Св. Миколая, Кераїмська кенаса, “Будинок з химерамu”:

А) В.Городецький В) А.Бекетов

В) В.Кричевський Г) А.Бернардацці

3. Коли в Росії було продемонстровано перший апарат для передачі ілюзії руху – сінематограф?

А) 1894 р. В) 1909 р.

Б) 1895 р. Г) 1910 р.

4. Із яким видом мистецтва пов’язані імена братів Тобілевичів:

А) Живопис В) Театр

Б) Музика Г) Архітектура

5. Позначте прізвище композитора, автора музичних творів “Наталка Полтавка”, “Тарас Бульбa”:

А) М.Лисенко В) О.Ніжанківський

Б) К.Стеценко Г) Д.Січинський

6. Який термін відповідає визначенню: “Викривлене сприйняття оточуючого світу, те, що здається, - це…”?

А) Ілюзія В) Логіка

Б) Реальність Г) Хаос

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Бароко - ________________________________________________________

Модернізм - ____________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Опера-мініатюра - _______________________________________________

Фольклор -______________________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть послідовність створення художніх творів українськими митцями:

А) “Гімн Мойсей”

Б) “Бессарабський ринок”

В) Театр М.Садовського

Г) Вітчизняний апарат для зйомок “живої” фотографії

10. Встановіть відповідність між прізвищами діячів культури та галуззю їхньої діяльності:

А) В.Городецький

1) Музика

Б) М.Лисенко

2) Кіно

В) М.Пимоненко

3) Література

Г) Й.Тимченко

4) Архітектура

5) Живопис

Високий рівень

11. Який шедевр української оперної класики так і не було поставлено за життя її творця М.Лисенка? Як ви гадаєте, чому?

12. Які твори, виконувані театром М.Садовського, і сьогодні ставляться на сценах провідних театрів України?

Підсумковий урок по темі 1: “Україна на початку ХХ століття”

Початковий рівень

1. Позначте дату промислового піднесення в Україні:

А) 1900-1903 рр. В) 1906-1911 рр.

Б) 1904-1908 рр. Г) 1909-1913 рр.

2. Позначте варіант, у якому названо характер українського національного руху на початку ХХ ст.:

А) Політичний В) Релігійно-просвітницький

Б) Культурно-просвітницький Г) Революційний

3. Позначте варіант, у якому названо подію революції 1905-1907 рр., описану М.Коцюбинським у повісті “Fata morqana”:

А) Виступ саперів на чолі з Б. Жаданівським у Києві;

Б) Сорочинська трагедія;

В) Вихвостовська трагедія;

Г) грудневе збройне повстання 1905 р. у Катеринославі.

4. Позначте варіант, у якому не названо завдання революції 1905-1907 рр.:

А) Повалення самодержавства, встановлення демократичної республіки, ліквідація національного гніту;

Б) Здобуття Україною самостійності у внутрішньому і зовнішньому політичному житті;

В) Ліквідація поміщицького землеволодіння, перерозподіл земель;

Г) Встановлення 8-годинного робочого дня, поліпшення умов праці життя робітників.

5. Позначте прізвище діяча – відомого філолога:

А) А.Кримський В) Л.Лутугін

Б) Д.Заболотний Г) В.Вернадський

6. Позначте прізвище українського вченого-історика, який працював на початку ХХ ст.:

А) Л.Мацієвич В) О.Єфименко

Б) П.Нестеров Г) С.Реформаторський

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Етнічні землі - __________________________________________________

Аграрне суспільство - ____________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Революція - ____________________________________________________

Самодержавна монархія - _________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між прізвищами діячів культури та галуззю їхньої діяльності:

А) П.Нестеров 1) Археологія

Б) І.Сікорський 2) Авіація

В) В.Хвойка 3) Мовознавство

Г) Б.Грінченко 4) Конструктор гелікоптерів

5) Медицина

10. Встановіть хронологічну послідовність історичних подій:

А) Заснування першого в Україні стаціонарного театру в Києві

Б) Відкриття в Одесі першого аероклубу

В) Перше видання М.Грушевського “Ілюстрованої історії України”

Г) Розпочав роботу театр мініатюр в Києві

Високий рівень

11. Поясніть, чому саме на поч. ХХ ст., почали виникати спортивні товариства та союзи з різних видів спорту?

12. Чи вважаєте ви, що українська мова та національно історичні традиції відіграють важливу роль у процесі націотворення?

Тема 2. Україна в роки Першої світової війни. Початок української революції.

Тема 2. Урок 1 Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу. Заснування Головної Української ради. Союз визволення України. Формування легіону Українських січових стрільців

Початковий рівень

1. Позначте назву української землі, яка напередодні Першої світової війни не входила до складу Австро-Угорщини:

А) Галичина В) Волинь

Б) Буковина Г) Закарпаття

2. Позначте варіант, у якому визначено поняття «Союз визволення України»:

А) Політична організація, утворена в серпні 1914р., у Львові емігрантами з Наддніпрянщини для пропаганди ідеї самостійності України;

Б) Політична організація, утворена в Західній Україні австро-угорською владою для антиросійської пропаганди;

В) Політична організація, утворена в Західній Україні українцями за допомоги Росії для анти австрійської пропаганди;

Г) Політична організація, утворена в Києві емігрантами із Західної України з метою об’єднання українських земель

3. Позначте назву організації, що посіла нейтральну позицію щодо участі українців у війні, не підтримувала жодної з воюючих сторін:

А) Товариство українських поступовців

Б) Головна українська рада

В) Карпато-руський визвольний комітет

Г) Українська соціал-демократична робітнича партія

4. Позначте дату початку Першої світової війни:

А) 28 червня 1914р. В) 1 серпня 1914р.

Б) 28 липня 1914р. Г) 1 липня 1914р.

5. Хто очолив керівництво Головної української ради:

А) К.Левицький В) М.Павлик

Б) М.Ганкевич Г) Д.Донцов

6. Який термін відповідає визначенню: «Глобальне збройне протистояння країн, у якому політичне питання розв’язується збройними засобами, - це…»?

А) Локальний конфлікт В) Світова війна

Б) Громадянська війна Г) Міжнаціональна війна

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Троїстий союз - _________________________________________________

Воєнно-політичний блок - ________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Антанта - _______________________________________________________

Конституційна монархія - _________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між прізвищами історичних діячів та їхньою характеристикою:

А) Г.Бобринський 1) Один з керівників СВУ

Б) М.Галущинський 2) Один з керівників ГУР

В) Д.Донцов 3) Командир УСС до 1915р.

Г) С.Петлюра 4) Галицько – буковинський генерал - губернатор

5) Автор статті – відозви «Війна і українці»

10. Встановіть хронологічну послідовність історичних подій:

А) Утворення ГУР

Б) Утворення Троїстого союзу

В) Утворення СВУ

Г) Заснування ЗУР

Високий рівень

11. Визначте, якій націоналістично українській партії або організації могло належати гасло: “Перемога Австро-Угорщини буде й нашою перемогою!»

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Визначте, про яку історичну особу йдеться в документі: “Його духовні діти – Українські Січові Стрільці, виховані і ви кормлені його думками та ідеями, перейняті до глибини душі його животворними словами… пішли зі зброєю в руках ламати ворожу скелю, щоб промостити шлях народному щастю!”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 2. Урок 2. Воєнні дії на території України у 1914 р.

Початковий рівень

1. 18 серпня 1914 р. розпочався успішний наступ 8-ї російської армії під командуванням:

А) генерала О.Брусилова В) П.Нестерова

Б) Д.Дорошенка Г) Д.Донцова

2. Позначте назву події, зображену на картосхемі

А) Галицька битва

Б) Капітуляція фортеці Перемишль

В) Битва за гору Маківка

Г) Брусиловський прорив

3. Яка подія почалася 23 серпня 1914 р.:

А) Перша світова війна В) Брусиловський прорив

Б) Галицька битва Г) Битва УСС на р.Стрипа

4. Перші бої січовиків на Ужоцькому та Верецькому перевалах відбулися:

А) 27-28 червня 1914 р. В) 27-28 червня 1915 р.

Б) 27-28 вересня 1914 р. Г) 27-28 вересня 1915 р.

5. Позначте подію, яку можна віднести до історії Українських Січових Стрільців:

А) Формування у Німеччині

Б) Бої за гору Маківка поблизу Славська

В) Контрнаступ по лінії Кам’янець-Подільський–Тернопіль–Кременець-Дубно

Г) Брусиловський прорив

6. Який термін відповідає визначенню: “У міжнародному праві вимога однієї держави до іншої, яка супроводжується певними погрозами у випадку її невиконання, - це…”?

А) Меморандум В) Нота

Б) Ультиматум Г) Петиція

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Окупація - ______________________________________________________

Оборона - ______________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Військове генерал-губернаторство - ________________________________

Легіон - ________________________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між датами та історичними подіями:

А) Весна 1915р. 1) Битва на горі Маківка

Б) Вересень 1914р. 2) Битва на Верецькому перевалі

В) Серпень 1915р. 3) Битва на р.Стрипа

Г) Серпень 1916р. 4) Битва поблизу Бережан

5) Утворення УЦР

10. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Початок Галицької битви

Б) Битва січових стрільців на горі Маківка

В) Вторгнення російських військ у Східну Пруссію

Г) Вступ російських військ у Львів

Високий рівень

11. Яким чином окупація російськими військами західноукраїнських земель вплинула на життя населення?

12. Про яку історичну особу йде мова:

«… проходив військову службу на Кавказі. Був учасником російсько-турецької війни 1877-1878рр. У 1883р. закінчив кавалерійську школу в Санкт–Петербурзі, де залишився працювати викладачем. У 1902р. став начальником цієї школи. У 1917р. обіймав посаду Верховного головнокомандувача Збройних Сил Росії».

___________________________________________________________

Тема 2. Урок 3. Воєнні дії на території України в 1915-1917 рр.

Початковий рівень

1.Яка подія почалася 2 травня (19 квітня) 1915р.:

А) Наступ в районі Горлиці В) Бої за гору Маківка

Б) Брусиловський прорив Г) Взяття Львова

2. Яка подія відбулася після Горлицького наступу німецьких військ на Східному фронті у 1916р.:

А) Взяття Львова австрійцями

Б) Галицька битва

В) Брусиловський прорив

Г) Повернення російськими військами фортеці Перемишль

3. З якою метою у 1915р. було утворено Союз земств і міст (Земгор):

А) Для надання допомого пораненим, військовополоненим, біженцям та налагоджував виробництво обмундирування, теплих речей,медикаментів

Б) Для випуску боєприпасів і озброєння армії

В) Обидва варіанти правильні

Г) Жоден варіант не правильний

4. У якому році цар Микола ІІ оголосив себе Верховним головнокомандуючим Збройними силами:

А) 1914 р. В) 1916 р.

Б) 1915 р. Г) 1917 р.

5. Коли було утворено Товариство допомоги населенню Півдня Росії:

А) 1914 р. В) 1916 р.

Б) 1915 р. Г) 1917 р.

6. Який термін відповідає визначенню: «Примусове відчуження за плату або тимчасове вилучення державними органами майна окремих громадян або юридичних осіб – це …»?

А) Податки В) Репарація

Б) Хлібна розкладка Г) Реквізиція

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Позиційна війна - ________________________________________________

Політична криза - _______________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Хлібна розкладка - _______________________________________________

Економічна криза - ______________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність історичних осіб до партій та громадських організацій, у яких вони брали участь:

А) Ю.Романчук 1) ТУП

Б) В.Винниченко 2) Партія соціалістів-революціонерів

В) М.Залізняк 3) Національно-демократична партія

Г) М.Грушевський 4) УСДРП

5) Українські Січові Стрільці

10. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Наступ німецьких військ в районі Горлиці

Б) Виникнення комітету по створенню Українського самостійного союзу

В) Взяття російськими військами фортеці Перемишль

Г) Утворення Товариства допомоги населенню Півдня Росії

Високий рівень

11. Визначте, якій національній українській партії або організації могло належати гасло: «Перемога Австро-Угорщини буде й нашою перемогою».

_______________________________________________________________

12. Прочитайте оцінки готовності Росії до світової війни істориками різних періодів. Поміркуйте і дайте відповідь на запитання.

1. «Росія виявилася неготовою до війни через брак озброєння чи незадовільну організацію війська , що очевидно мало місце, а через безнадійне відставання в модернізації та мобілізації суспільства. Війна ще більше ускладнила й заплутала соціальні проблеми, що сприяло посиленню соціальної кризи».

2. «Армія програвала битву за битвою. Тил не забезпечував і не міг забезпечити всім необхідним, а надії отримати озброєння, якого не вистачало, від союзників не виправдалися: ті в першу чергу думали про потреби своїх армій».

- Поясніть, чому історики, оцінюючи причини неготовності Росії до світової війни, з часом змінюють акценти. Чию точку зору ви підтримуєте?Чому?

Тема 2. Урок 4. Початок Української революції

Початковий рівень

1. Позначте варіант, у якому названо характер Української революції:

А) Демократичний В) Буржуазний

Б) Національно-демократичний Г) Буржуазно-демократичний

2. Коли цар Микола ІІ зрікся влади:

А) 15(2) березня 1917р. В) 8 березня (23 лютого) 1917р.

Б) 15(2) вересня 1917 р. Г) 8 березня (23 лютого) 1918р.

3. Позначте назву органу влади в Україні , який був створений 4 березня 1917р.:

А) Тимчасовий уряд В) Генеральний секретаріат

Б) Центральна Рада Г) Військовий генеральний комітет

4. Позначте прізвище українського політичного діяча, який став головою УЦР:

А) М.Грушевський В) Д.Дорошенко

Б) В.Винниченко Г) Д.Антонович

5. Позначте прізвище діяча, який очолив Тимчасовий уряд в 1917р.:

А) Князь Г.Львов В) С.Єфремов

Б) М.Грушевський Г) С.Петлюра

6. Який термін відповідає визначенню: «Союзна держава,яка складається з державних утворень, що мають певну юридичну і політичну самостійність – це …»?

А) Співдружність В) Федерація

Б) Автономія Г) Конфедерація

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Мітинг - _______________________________________________________

Опозиція - ______________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Політична боротьба - ____________________________________________

Національно-територіальна автономія - _____________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність історичних осіб до партій та громадських організацій, до яких вони належали:

А) М.Чхеїдзе 1) УПСФ

Б) В.Винниченко 2) РСДРП(м)

В) П.Христюк 3) УСДРП

Г) Д.Дорошенко 4) УПСР

10. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Заснування УЦР

Б) Утворення Тимчасового уряду

В) Зречення царя Миколи ІІ

Г) Проведення Українського Національного Конгресу

Високий рівень

11. Поясніть, чому М.Грушевський виступав проти надання національно-визвольному рухові поміркованого, культурницького характеру?

12. Які різні політичні партії бачили майбутнє України після 1917р.? Який шлях обрали б ви?

Тема 2. Урок 5. І та ІІ Універсали Центральної Ради

Початковий рівень

1. Яка подія відбулася перед початком І селянського з’їзду?

А) Початок ІІ військового з’їзду

Б) Проголошення І Універсалу

В) Поїздка делегації Центральної Ради до Петрограда

Г) Утворення Генерального секретаріату

2. Позначте дату утворення Українського військового клубу імені гетьмана П.Полуботка

А) Березень 1916р. В) Грудень 1916р.

Б) Березень 1917р. Г) Грудень 1917р.

3. Першою українізованою військовою частиною був:

А) Військового клубу ім. гетьмана П.Полуботка

Б) Полк ім..Б.Хмельницького

В) Перший український корпус

Г) Вільне українське козацтво

4. І Універсал УЦР було проголошено:

А) 10 червня 1917р. В) 7 листопада 1917р.

Б) 29 червня 1917р. Г) 3 липня 1917р.

5. ІІ Універсал Української Центральної Ради…

А) самовільно проголошував автономію України

Б) Бралося зобов’язання не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських Установчих зборів

В) Питання про автономію України взагалі не ставилося

Г) УЦР поповнювалася представниками національних меншин

6. Який термін відповідає визначенню: «Урочистий документ, політичне звернення керівництва держави , яке носило програмний характер – це…»?

А) Універсал В) Указ

Б) Маніфест Г) Закон

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Маніфест - _____________________________________________________

Анексія - _______________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Радикалізм - ____________________________________________________

Контрибуція - __________________________________________________

Достатній рівень

9. Визначте, хто з названих членів Генерального секретаріату очолював відповідні напрямки роботи:

А) Б.Мартос 1)Генеральний писар

Б) І.Стешенко 2) Секретар продовольчих справ

В)П.Христюк 3) Секретар народної освіти

Г) М.Стасюк 4) Секретар земельних справ

10. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А)Утворення Генерального секретаріату

Б) ІІ військовий з’їзд рад

В) І селянський з’їзд

Г) І Універсал Центральної Ради

Високий рівень

11. Яким було ставлення Центральної Ради до створення регулярної армії: позитивне чи негативне? Поясніть свою точку зору?

12. Поясніть причини різної реакції на проголошення І Універсалу з боку Тимчасового уряду і Центральної Ради?

Підсумковий урок по темі 2: «Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції»

Початковий рівень

1. Позначте варіант, у якому названо політичну силу, що перемогла в боротьбі за владу в Києві в листопаді 1917 р.:

А) УЦР В) Тимчасовий уряд

Б) Більшовики Г) Об’єднані сили більшовиків і УЦР

2. Позначте варіант, у якому названо головний позитивний результат Української революції:

А) Розв’язання аграрного питання

Б) Поліпшення соціально-економічного становища українського народу

В) Піднесення на якісно новий рівень національної свідомості українців

Г) Перемога українських демократичних сил

3. ІІ Універсал було проголошено:

А) 10 червня 1917 р. В) 7 листопада 1917 р.

Б) 3 липня 1917 р. Г) 12 грудня 1917 р.

4. «Брусиловський прорив» розпочався:

А) 4 червня 1916 р. В) 5 грудня 1917 р.

Б) 19 квітня 1915 р Г) 10 серпня 1914 р.

5. ІІ військовий з’їзд розпочав свою роботу:

А) 5 червня 1917 р. В) 3 липня 1917 р.

Б) 5 грудня 1917 р. Г) 12 грудня 1917 р.

6. Який термін відповідає визначенню: «Процес формування і діяльності органів державної влади та управління, спрямований на утвердження суверенітету, розбудови національної держави, розвиток економіки і культури, - це…»?

А) Державотворення В) Революція

Б) Сепаратизм Г) Націоналізація

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Автономія - _____________________________________________________

Директива - _____________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Ідеологія - ______________________________________________________

Концепція - _____________________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між політичними діячами та партіями, до яких вони належали:

А) М.Грушевський,

В.Голубович,

О.Севрюк

1) Українська партія соціалістів-революціонерів

Б) В.Винниченко,

І.Мазепа,

С.Петлюра

2) Українська соціал-демократична робітнича партія

В) А.Ніковський,

Д.Дорошенко

С.Єфремов

3) Українська партія соціалістів федералістів

Г) Брати С.та В.Шемети

В.Липинський

4) Українська демократична хліборобська партія

5) українська народна партія

10. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Скликання І Всеукраїнського військового з’їзду

Б) Створення Української Центральної Ради

В) Організація полку ім.. Б.Хмельницького

Г) Проголошення І Універсалу

Високий рівень

11. Український історик Я.Грицак стверджує, що «…для українців революція почалася не в 1917 р., а в 1914 р.». Спробуйте аргументувати або спростувати це твердження.

12. Чи була Центральна Рада повноцінним крайовим органом влади в Україні? Поясніть свою думку.

Тема 3 Українська державність в 1917-1921 роках

Тема 3. Урок 1. Проголошення Української Народної Республіки

Початковий рівень

1. Позначте дату утворення Раднаркому на чолі з В.Леніном:

А) 7 листопада 1917 р. В) 12 листопада 1917 р.

Б) 5 грудня 1917 р. Г) 15 грудня 1917 р.

2. ІІІ Універсал УЦР було проголошено:

А) 3 липня 1917 р. В) 10 червні 1917 р.

Б) 7 листопада 1917 р. Г) 12 грудня 1917 р.

3. Згідно з ІІІ Універсалом поміщицьке землеволодіння …

А) Скасовувалося В)Обмежувалося

Б) Зберігалося Г) Перетворювалося на велике державне господарство

4. Яка подія відбулася в Києві відразу після жовтневого більшовицького перевороту в Петрограді?

А) Прийняття ІІІ Універсалу

Б) Відкриття Українського національного конгресу

В) Спроба збройного повстання в Києві

Г) Скликання з’їзду народів Росії

5. Українська Народна Республіка була проголошена:

А) 7 листопада 1917 р. В) 3 липня 1917 р.

Б) 22 січня 1918 р. Г) 10 червня 1917 р.

6. Який термін відповідає визначенню: «Нічим не обмежена влада особи, групи осіб, партії або класу, що спираючись на силу, проводить політику нав’язування своїх умов і домагається їхнього безумовного виконання, - це…»?

А) Диктатура В) Охлократія

Б) Демократія Г) Теократія

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Переворот - _____________________________________________________

Агітація - ______________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Суверенність - __________________________________________________

Політичний табір - _______________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між стислими характеристиками історичних діячів та їхніми іменами:

1) В.Винниченко

А) Громадський політичний діяч, історик, голова УЦР

2)В.Павленко

Б) Громадський політичний діяч, голова Генерального секретаріату УЦР, письменник

3) М.Грушевський

В) Громадський політичний діяч,керівник Жовтневого перевороту в Петрограді

4) В.Ленін

Г) Військовий,учасник бойових дій під час січневого Збройного повстання в Києві, керівник КВО

10. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Проголошення Української Народної Республіки

Б) Проголошення ІІ Універсалу

В) Спроба збройного повстання в Києві

Г) Більшовицький переворот у Петрограді

Високий рівень

11. Як ви гадаєте, чому, за визначенням В.Винниченка, ІІІ Універсал не мав такої підтримки в суспільстві, як І Універсал, хоча й включав широкий спектр соціально-економічних питань?

12. Вкажіть причини, які спонукали М.Грушевського та його колег поставити питання про утворення Української Народної Республіки?

Тема 3. Урок 2. Мирний договір у Брест-Литовську

Початковий рівень

1. Позначте дату підписання Брест-Литовського мирного договору між УНР і країнами Четвертного союзу 1918 р.:

А) 29 квітня В) 3 березня

Б) 30 квітня Г) 9 лютого

2. Позначте варіант у якому названо дату і місце проголошення Української республіки рад робітничих, селянських і солдатських депутатів:

А) 3 липня 1917 р., Київ В) 7 листопада 1917 р., Київ

Б) 5 грудня 1917 р., Харків Г) 12 грудня 1917 р., Харків

3. Позначте назву документа, виголошеного УЦР, який містить такі слова: «Народе Український! Народе селян, робітників,трудящого люду! Волею своєю ти поставив нас, УЦР, на сторожі прав і вольностей Української землі».

А) І Універсал В) ІІІ Універсал

Б) ІІ Універсал Г) ІV Універсал

4. Позначте назву населеного пункту, поблизу якого відбулася подія, описана в уривку документа: «Вона (молодь) йшла в бій із піснею «Ще не вмерла Україна» І не вина цієї молоді, що світ так злегковажив великим шляхетним поривом Української держави. Вина була хіба в тому, що та молодь, як і цілий народ, що її видав, не були підготовлені до взятого на себе завдання».

А) Броди В) Крути

Б) Луцьк Г) Київ

5. ІV Універсал було проголошено:

А) 7 листопада 1917 р. В) 10 червня 1917 р.

Б) 3 липня 1917 р. Г) 22 січня 1918 р.

6. Який термін відповідає визначенню: «Мир, укладений державами окремо від решти учасників у війні, - це мир…»

А) Сепаратний В) Повномасштабний

Б) Прелімінарний Г) Вимушений

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Ультиматум - ___________________________________________________

Переговори - ____________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Національно-персональна автономія - ______________________________

Адміністрація - __________________________________________________

Достатній рівень

9.Встановіть відповідність між датами та історичними подіями:

А) 29 січня 1918р. 1) ІV Універсал

Б) 22 січня 1918р. 2) Бій під Крутами

В) 11-12 грудня 1917р. 3) Збройне повстання на заводі «Арсенал»

Г) 16 січня 1918р. 4) І Всеукраїнський з’їзд рад у Харкові

5) Ультиматум Раднаркому Росії до УЦР

10. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Збройний виступ самостійників

Б) Проголошення ІІІ Універсалу УЦР

В) Бій під Крутами

Г) Проголошення незалежності України

Високий рівень

11. Поясніть причини появи ІV Універсалу. Які ще положення він містив, крім проголошення незалежності УНР, і чому?

12. У наказі №14 командуючий більшовицькими військами, що наступали на Київ, Муравйов писав: «Цю владу ми несемо з далекої півночі на вістрях своїх багнетів, де її встановлюємо, всемірно підтримуємо її силою цих багнетів»

Чи можна стверджувати, що радянська влада на початку 1918 р., встановилась лише силою зброї?

Тема 3. Урок 3. Українська держава Павла Скоропадського

Початковий рівень

1. Радянська влада в Україні була проголошена:

А) 25 жовтня 1917 р. В) 4 грудня 1917 р.

Б) 12 грудня 1917 р. Г) 22 січня 1918 р.

2. Вкажіть, хто очолив делегацію УНР 1 січня 1918 р., на переговорах у Брест-Литовську:

А) В.Голубович В) М.Любинський

Б) М.Левитський Г) О.Севрюк

3. Позначте назву держави гетьмана П.Скоропадського

А) Україна В) Республіка Україна

Б) Українська республіка Г) Українська Держава

4. Позначте дату проголошення П.Скоропадського гетьманом України:

А) 9 лютого 1918 р. В) 22 січня 1918 р.

Б) 29 квітня 1918 р. Г) 4 березня 1918 р.

5. Головою Кабінету Міністрів гетьманського уряду було обрано:

А) О.Севрюк В) Ф.Лизогуб

Б) М.Грушевський Г) П.Скоропадський

6. Який термін відповідає визначенню: «Закриття власниками підприємств та масове звільнення робітників з метою змусити їх відмовитися від своїх вимог і погодитися на гірші умови праці – це…»

А) Страйк В) Мітинг

Б) Локаут Г) Трудовий конфлікт

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Гетьманат - _____________________________________________________

Інститут влади - _________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Конституція - __________________________________________________

Адміністрація - __________________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між історичними діячами та посадами, які вони займали:

А) П.Скоропадський 1) Очільник ПРОТОФІСу

Б) М.Скрипник 2) Голова Народного секретаріату

В) Ф.Лизогуб 3) Голова Кабінету міністрів

Г) А.Голіцин 4) Почесний отаман Вільного козацтва

10. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Встановлення Української держави

Б) Утворення Директорії

В) Брест – Литовський мирний договір між Центральними державами і УНР

Г) Повернення Центральної Ради до Києва з німецькою адміністрацією

Високий рівень

11. Прочитайте цитату з документа і дайте відповідь на питання: якими внутрішніми мотивами керувався П.Скоропадський, коли погодився стати гетьманом України? Яким чином це характеризує державного діяча?

«28 квітня після обіду я замінив свою звичайну військову черкеску на цивільне вбрання... вийшов з дому і візником поїхав до скверу, де стоїть пам'ятник Святому Володимирові. Мені хотілося на самоті обдумати тс велике діло, що я звалював тепер на свої плечі; мені хотілося розібратися в своїх власних думках і намірах. Я почував, що переживаю дуже важливі моменти свого життя, усвідомлював... яка колосальна відповідальність ляже на мене і я вже змушений буду забути про особисте життя і особисті інтереси. Я наблизився до пам'ятника і сів на лаву... Переді мною чудово вимальовувався наш Дніпро, свідок не таких ще переворотів! Поза Дніпром розгорталася безмірна далечінь рідної мені Чернігівщини. Я довго, довго сидів, милувався краєвидом, образи минулого мого краю один за другим виникали перед моїми очима; я намагався уявити собі його майбутнє. Я відчував, що починаю якусь нову сторінку в історії мого народу, і хотілося усвідомити собі всі обставини цього початку. Хай буде, що буде, а йти на це діло я мушу. Потраплю врятувати мій край — буду щасливий, не здолаю цього зробити — буду мати чисту совість, бо не маю я особистих цілей».

(Зі спогадів П.Скоропадського)

12. Під час переговорів гетьманського уряду з представниками Антанти з боку Франції і Англії було заявлено,що «Україна не мала ніколи своєї історії, ні національної окремішності. Вона створена німцями. Уряд Скоропадського , як германофільський, має бути зліквідований».

Тема 3. Урок 4. Директорія УНР

Варіант 1

Початковий рівень

1. Позначте дату утворення Директорії:

А) 11 жовтня 1918 р. В) 27 листопада 1918 р.

Б) 14 листопада 1918 р. Г) 1 грудня 1918 р.

2. Головою Директорії було обрано:

А) В.Винниченка В) П.Скоропадського

Б) М.Грушевського Г) Ф.Швець

3. Позначте, хто проводив таку внутрішню і зовнішню політику: «Звільнення всіх призначених раніше чиновників, залишення у руках селян до 15 га землі, передача законодавчої влади Трудовому конгресу, уведення гривні, єдиного платіжного збору».

А) Українська держава П.Скоропадського В) Більшовики

Б) Директорія УНР Г) Польська адміністрація

4. Позначте варіант, у якому названо мету інтервенції Антанти на українські землі. Це допомога:

А) Гетьману П.Скоропадському в боротьбі за збереження Української держави;

Б) Директорії в боротьбі проти гетьманського режиму;

В) Білогвардійцям А.Денікіна відновити «єдину і неділиму Росію»;

Г) Більшовикам у боротьбі за встановлення своєї влади в Україні

5. Позначте дату зречення влади гетьмана П.Скоропадського:

А) 29 квітня 1918 р. В) 14 листопада 1918 р.

Б) 14 грудня 1918 р. Г) 22 січня 1918 р.

6. Який термін відповідає визначенню: «Директорія - це орган влади в Україні, який мав ……… функції»?

А) Виконавчі В) Каральні

Б) Судові Г) Дорадчі

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Реакція - _______________________________________________________

Інтервенція - ___________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Режим - ________________________________________________________

Реставрація ладу - _______________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між поняттями та визначеннями:

1) Державний переворот

А)Насильницька та неконституційна зміна влади в державі;

2) Гетьманат

Б) Період в історії України від 29 квітня 1918 р. до 14 грудня 1918 р., назва походить від тогочасної форми політичної влади;

3) Директорія

В) Найвищий орган державної влади відродженої УНР, який діяв від 14.12.1918 р., до 10.11.1920 р.

4) Радянська влада

Г) Тимчасове захоплення збройними силами однієї держави території іншої держави

Д) Форма української держави, яка була встановлена після приходу до влади більшовиків

10. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Утворення Директорії

Б) Інтервенція військ Антанти в Україну

В) Зречення гетьмана П.Скоропадського

Г) Зібрання делегатів Трудового конгресу в Києві

Високий рівень

11. Як ви вважаєте, чому Директорії не вдалося надовго втримати владу? Які з її помилок ви б виправили і яким чином?

12. Складіть тези на тему: «Внутрішня і зовнішня політика Директорії УНР».

Тема 3. Урок 4. Західноукраїнська Народна Республіка

Варіант 2

Початковий рівень

1. Вкажіть дату створення ЗУНР:

А) 18 жовтня 1918 р. В) 8 листопада 1918 р.

Б) 1 листопада 1918 р. Г) 13 листопада 1918 р.

2. Хто став президентом ЗУНР?

А) В.Винниченко В) К.Левицький

Б) С.Петлюра Г) Є.Петрушевич

3. Яку назву отримав уряд ЗУНР:

А) Генеральний секретаріат В) Рада народних комісарів

Б) Рада міністрів Г) Державний секретаріат

4. Вкажіть, як називалися регулярні війська ЗУНР?

А) Українські Січові Стрільці В) Галицький полк Січових стрільців

Б) Військовий клуб ім.Полуботка Г) УГА

5. Декларація про об’єднання УНР і ЗУНР була проголошена:

А) 22 січня 1919 р. В) 3 січня 1919 р.

Б) 3 листопада 1918 р. Г) 28 січня 1919 р.

6. Який термін відповідає визначенню: «Об’єднання двох українських державних утворень УНР і ЗУНР в одну соборну незалежну Українську державу – це Акт…».

А) Злуки В) Возз’єднання

Б) Приєднання Г) Входження

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Коронний край - ________________________________________________

Регентська рада - ________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Чортківська офензива - ___________________________________________

Соборність - ____________________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між особами та стислою характеристикою їх діяльності:

А) П.Скоропадський

1) Український громадський-політичний діяч, президент ЗУНР

Б) К.Левицький

2) Найвизначніший політичний діяч Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., голова Державного Секретаріату ЗУНР

В) Д.Вітковський

3) Письменник,громадський і державний діяч, Голова Директорії УНР

Г) Є.Петрушевич

4) Політик, сотник Легіону УСС, полковник УГА.

5) Український громадський,політичний і військовий діяч, гетьман Української Держави в 1918 р.

10. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Повстання у Львові

Б) Утворення Української Національної Ради

В) Проголошення ЗУНР

Г) Хотинська повстання

Високий рівень

11. Спираючись на знання з історії, сформулюйте власну точку зору з приводу причин поразки ЗУНР в україно-польській війні.

12. Уявіть, що вам потрібно розробити на державному рівні низку заходів з нагоди святкування річниці підписання Акта злуки УНР і ЗУНР.

Складіть перелік заходів.

Тема 3. Урок 5. Запровадження радянської державності та її характер

Початковий рівень

1. Назвіть дату прийняття першої Конституції УСРР:

А) Березень 1918 р. В) Березень 1919 р.

Б) Січень 1918 р. Г) Січень 1919 р.

2. Коли в Україні був встановлений білогвардійський окупаційний режим:

А) Березень 1918 р. В) Березень 1919 р.

Б) Січень 1918 р. Г) Січень 1919 р.

3. Позначте складову частину політики більшовиків в Україні в 1919 р.:

А) Встановлення нової назви України – УРСР

Б) Формування більшовицького уряду – Ради Міністрів

В) Проведення політики «воєнного комунізму»

Г) Розширення суверенітету України

4. Головою Раднаркому було обрано:

А) Г.Петровського В) С.Петлюра

Б) Х.Раковський Г) В.Винниченко

5. Вкажіть, які положення характеризують економічну політику Денікіна:

1) Створення колективних господарств на селі

2) Встановлення 8-годинного робочого дня

3)Відновлення поміщицького землеволодіння

4) Збільшення норм виробітку на промислових підприємствах

А) 1.2; В) 2.3;

Б) 3.4.; Г) 1.4;

6. Який термін відповідає визначенню: «Примусове вилучення державними органами майна окремих громадян чи юридичних осіб – це…»?

А) Конфіскація В) Арешт майна

Б) Реквізиція Г) Взяття в борг

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Неоголошена війна - _____________________________________________

Воєнний комунізм - _____________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Отаманщина - ___________________________________________________

Анархія - _______________________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між особами та посадою,яку вони займали:

1) Х.Раковський А) Голова Раднаркому РСФРР

2) Г.Петровський Б) Голова ВУЦВК

3) М.Григор´єв В) Голова Раднаркому УСРР

4) В.Ленін Г) Отаман повстанських військ

10. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Прийняття першої Конституції УСРР

Б) Проведення політики «воєнного комунізму» на Україні

В) Вступ УГА в Київ

Г) Перехід отамана Григор’єва на бік більшовиків

Високий рівень

11. Вставте пропущені слова та дати в тексті

Встановлення радянської влади в Україні почалося після революції у Німеччині у листопаді 1918 р.. коли російський радянський уряд ану­лював умови... ………. мирного договору. У січні 1919 р. було прийнято нову назву держави — Українська.................................................................................., Тимчасовий робітничо-селянський уряд України було перейменовано на Раду....................................... Головою українського уряду було призначено... ………………………………………. Соціально-економічна полі­тика радянської влади викликала опір українського населення, проти якого більшовики застосували... ………. Масовий повстанський рух, що охопив Україну влітку 1919 р„ привів до падіння радянської влади. У результаті контрнаступу радянських військ, здійсненого... …………………………….., денікінців було вигнано з України, і більшовики знову захопили владу. З 1919 р. в Україні більшовики запровадили політику... …………………………………………….., основними складовими якої були продрозкладка,... …………………………………………. і мілітаризація праці.

У квітні 1920 р. між представниками Польщі і... ………………………… було підписано низку конвенцій, які увійшли в історію під назвою... ………………………………... Документи розроблялися під керівництвом... ……………………………. та С.Петлюри. За умовами конвенції Польща визнавала незалежність Директорії УНР на чолі з С.Петлюрою, УНР змушена була відмовитися від претензій на... ………………………………………………………………………………………...

12. Коли, за яки умов і чому режим А.Денікіна зазнав краху в Україні

Тема 3. Урок 6. Завершальний етап українського визвольного руху

Початковий рівень

1. Коли було прийнято постанову про табори примусових робіт:

А) Лютий 1919 р. В) Жовтень 1920 р.

Б) Березень 1919 р. Г) Квітень 1920 р.

2. Коли було підписано мирний договір у Ризі:

А) з березня 1920 р. В) 18 березня 1921 р.

Б) 3 лютого 1921 р. Г) 3 лютого 1920 р.

3. Позначте одне з положень Варшавської угоди:

А) Утримання польських військ в Україні за власний рахунок

Б) Уведення УНР спільної з Польщею валюти

В) Утрата польськими землевласниками права власності на землю

Г) Одержання Польщею територій Західної Галичини, Східної Волині, Холмщини, Підляшшя

4. Вкажіть, де і коли було підписано мирний договір, за яким Польща визнавала існування УСРР; до Польщі входили Холмщина, Підляшшя, Західна Волинь і Західне Полісся, а також залишалася Східна Галичина:

А) Брест-Литовський,1918р.,

Б) Варшава,1920р.,

В) Рига, 1921р.,

Г) Рапалло, 1922р.

5. Вкажіть, які з наведених положень характеризують політику “воєнного комунізму”:

1) Впровадження обов’язкової трудової повинності

2) Заміна продрозкладки продовольчим податком

3) Створення ревкомів

4) Націоналізація промисловості

5) Відновлення поміщицького землеволодіння

6) Перехід від зрівняльної до диференційованої грошової оплати праці

А) 2,4,6; В) 1,5,6;

Б) 1,3,4; Г) 2,3,5;

6. Який термін відповідає визначенню: “Система управління, за якої нижчі за ієрархією органи цілком підпорядковані центру, - це…”?

А) Децизм В) Централізм

Б) Диктатура Г) Главкізм

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Монополія - ____________________________________________________

Куркуль - ______________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Мілітаризація - _________________________________________________

Інтервенція - ____________________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність термінів їхньому визначенню:

А) Мілітаризація

1) Перехід приватної власності на засоби виробництва у власність держави

Б) Націоналізація

2) Примусове відчуження за плату або тимчасове вилучення державними органами майна окремих осіб

В) Реквізиція

3) Позбавлення певного прошарку населення його власності та засобів виробництва шляхом примусового вилучення

Г) Експропріація

4) Підпорядкування політичного, економічного і суспільного життя підготовці до війни

10. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Створення Української трудової армії

Б) Прийняття “Закону про землю” в Україні

В) Укладення Варшавської угоди

Г) Початок польсько-радянської війни

Високий рівень

11. Поясніть, чому В.Винниченко відмовився співпрацювати з урядом радянської України і виїхав на чужину? _________________________________

12. Поміркуйте, чи можлива була демократія у суворо централізованій партії більшовиків?

Підсумковий урок по темі 3:

«Українська державність в 1917-1921 рр.»

Початковий рівень

1. Позначте положення,якого в Берестейському мирному договорі не було:

А) Україна проголошувалася Українською Радянською Республікою

Б) Війна між Україною і державами Четвертного союзу припинялася

В) Німеччина і Австро-Угорщина ставали союзникам УНР

Г) УНР зобов’язувалася поставляти Німеччині сільськогосподарську продукцію

2. Позначте дату утворення Директорії:

А) 11 жовтня 1918 р. В) 27 листопад 1918 р.

Б) 13 листопад 1918 р. Г) 1 грудня 1918 р.


3. Позначте назву держави, яку очолював політичний діяч, зображений на фото:

А) Українська Республіка

Б) Українська Держава

В) Держава Українська

Г) Україна

4. Вкажіть, коли було оприлюднено документ, уривок із якого наведено «Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, Директорія УНР ухвалила тую злуку прийняти і здійснити на умовах, які визначені в постанові Західно-Української Республіки».

А) 10 листопада 1918 р. В) 22 січня 1919 р.

Б) 14 грудня 1919 р. Г) 5 лютого 1919 р.

5. Вкажіть, коли відбулася подія, про яку йдеться в уривку документа: «Я, гетьман всея України впродовж 7,5 місяців, усі сили поклав для того, щоб вивести країну з того тяжкого стану, у якому вона перебуває. Бог не дав мені сил справитися з цим завданням. Нині в силу умов, що склалися, керуючися виключно благами України, від влади відмовляюся».

А) 29 квітня 1918 р. В) 14 листопада 1918 р.

Б) 1 листопада 1918 р. Г) 14 грудня 1918 р.

6. Який термін відповідає визначенню: «Насильницьке втручання однієї або декількох держав у внутрішні справи іншої держави з метою придушення революційного або національно-визвольного руху, встановлення власного політичного та економічного панування – це…»?

А) Переворот В) Інтервенція

Б) Диктатура Г) Приєднання

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Автономізація - _________________________________________________

Розкуркулення - _________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Федералізація - _________________________________________________

Продрозкладка - _________________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між поданими висловлюваннями та датами:

1) «Віра в силу німців була великою,до більшовиків усе ще ставилися, як до чогось несправжнього, і обивательська маса раділа тому, що, по-перше, настане порядок. А, по-друге,створяться відносини старі, такі, до яких здавна звикли».

А) Лютий 1918 р.

2) «З огляду на сучасний брак харчових продуктів в Австро-Угорщині та Німеччині мир з країною мусить бути підписаний якнайскоріше»

Б) Березень 1918 р.

3) «Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, Директорія УНР ухвалила тую злуку…»

В) Вересень 1918 р.

4) «Генерал Денікін та його уряд в основу своєї політики ставили відновлення єдиної неділимої Росії…» «України не було і не буде»,- таке гасло було в денікінського уряду».

Г) Січень 1919 р.

Д) Серпень 1919 р.

10. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Укладання Варшавської угоди

Б) Державний переворот і прихід до влади П.Скоропадського

В) Утворення Директорії

Г) Проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР

Високий рівень

11. Визначте історичне значення існування Української Держави П.Скоропадського та заповніть схему «Здобутки і прорахунки політики П.Скоропадського» _______________________________________________

12. Чому Антанта в україно-польському конфлікті взяла сторону Польщі? Що не влаштовувало Антанту в існуючій у ЗУНР і УНР владі?

____________________________________________________________________

Тема 4. Культура і духовне життя в Україні в 1917-1921 рр.

Урок 1. Нові тенденції та чинники розвитку культури 1917-1921 рр.

Початковий рівень

1. Кампанія “ліквідації неписемності” (лікнеп) розгорнулася:

А) весна 1919 р. В) весна 1920 р.

Б) осінь 1920 р. Г) осінь 1919 р.

2. Який документ було затверджено в липні 1919 р. українським Раднарком УСРР:

А) ”Про вступ до вищої школи”

Б) ”Положення про єдину трудову школу”

В) ”Про проведення в життя єдиної трудової школи”

Г) ”Постанова про мобілізацію професорського викладацького складу”

3. Першим президентом УАН в 1918 р. став:

А) Д.Багалій В) А.Кримський

Б) С.Єфремов Г) В.Вернадський

4. Який термін відповідає визначенню: ”Сукупність створених людством матеріальних і духовних цінностей, яка характеризує певний рівень розвитку суспільства, це…”?

А) освіта В) наука

Б) культура Г) мистецтво

5. Скільки років навчались в єдиній трудовій школі?

А) 10 В) 9

Б) 8 Г) 7

6. Де готували учнів до навчання у вузах?

А) робітфаки В) гуртки

Б) лікнепи Г) хати-читальні

Середній рівень

7. Які видавництва діяли успішно в період 1917-1920 рр.

А) ”Вік” Г) ”Час”

Б) ”Глобус” Д) ”Правда”

В) ”Книгар” Е) ”Українська школа”

8. Встановіть відповідність імен видатних українських вчених з галуззю науки, в якій вони працювали:

А) М.Кащенко 1. історик

Б) Д.Багалій 2. природознавець

В) В.Вернадський 3. біолог

Г) А.Кримський 4. філолог-сходознавець

Достатній рівень

9. Хто очолив в 1918 році ці навчальні заклади:

А) Український університет в Кам’янці-Подільському

1. Д.Явоницький

Б) Приватний російський університет в Катеринославі

2. М. Кравчук

В) Харківський російськомовний університет

3. І. Огієнко

Г) Державний український університет

4. М. Сумцов

10. Встановіть хронологічну послідовність:

А) Відкриття Академії наук

Б) Заснування робітничих факультетів (робітфаків)

В) Прийняття “Положення про єдину трудову школу”

Г) Розгорнулася кампанія по ліквідації неписьменності

Високий рівень

11. Про кого йде мова:

“Видатний український і російський природознавець, мінералог, кристалог, основоположник геохімії, біохімії, гідрохімії, автор вчень про неосферу, біосферу.

В червні 1918 року на пропозицію міністра освіти М.Василенка очолив комісію по виробленню законопроекту про заснування Української Академії наук, який 14 листопада 1918 р. затвердив гетьман П.Скоропадський.

В 1918-1919 рр. став першим президентом УАН. Автор близько 700 наукових праць, серед яких “Очерки геохімії” (1924, 1927), “Биохимические очерки” (1922-1932, 1940).

_____________________________________________________________

12. В “Хрестоматії з новітньої історії України (1917-1945 рр.)” сказано:

“1. Вища церковно-законодавча, судова та адміністративна влада в Україні належить Всеукраїнському Церковному Соборові…

2. Для керування справами Української Автокефальної Православної Церкви утворюється Український церковний Синод в складі 2 єпископів, 1 протоієрея, 1 священника, 1 диякона і 3 мирян і одного священника від військового відомства.

3. Відомству Синоду належать церковні справи: 1) релігійні, 2) адміністративні, 3) господарські, 4) освітні, 5) контрольні та ревізійні…

4. Українська Автокефальна Церква з її Синодом і духовною ієрархією ні в якій залежності від Всеросійського патріарха не стоїть…”

Запитання:

 1. Які повноваження мав Український церковний собор?

 2. Охарактеризуйте стосунки між Українською автокефальною православною церквою та державою в період Директорії УНР.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 4. Урок 2. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

Початковий рівень

 1. Який термін відповідає визначенню “Масова культурно-просвітницька і літературно-художня організація пролетарської самодіяльності при Наркоматі освіти, яка існувала з 1917-1932 рр.”

А) Колективізм В) Символізм

Б) Пролеткульт Г) «Буржуазний індивідуалізм»

 1. Коли відкрився театр імені Тараса Григоровича Шевченка?

А) березень 1919 р. В) грудень 1921 р.

Б) січень 1920 р. Г) листопад 1918 р.

 1. Хто був ректором Української академії мистецтв, народився в Галичині, закінчив Академію мистецтв у Кракові, створив школу своїх послідовників?

А) М.Жук В) О.Мурашко

Б) В.Кричевський Г) М.Бойчук

 1. Коли була утворена Українська державна академія мистецтв?

А) січень 1918 р. В) грудень 1917 р.

Б) березень 1917 р. Г) березень 1918 р.

 1. Хто з державних діячів найбільшу роль відводив національно-культурній політиці в Україні?

А) С.Петлюра В) В.Винниченко

Б) М.Грушевський Г) П.Скоропадський

 1. Якого відділу Українська академія наук не мала в листопаді 1918 р.?

А) Філософський В) Соціально-економічний

Б) Фізико-математичний Г) Історико-філологічний

Середній рівень

 1. Що з переліченого стосується УАН 1918-1920 рр.:

А) Мета діяльності: поглиблення й поширення наукових дисциплін, збагачення на користь народу, сприяння об’єднання та організації наукової праці в Україні, створення нових науково-дослідницьких інститутів

Б) Першим президентом був призначений М. Василенко.

В) Створення УАН М. Грушевським.

Г) 14 листопада 1918 р. було ухвалено закон про заснування УАН, затверджено її статут, штат, склад.

Д) А.Кримський працював на фізико-математичній кафедрі

Е) У складі УАН діяло три відділи: історико-філологічний, фізико-математичний, соціально-економічний.

8. Встановіть хронологічну послідовність:

А) Відкрито перший державний український університет у Кам’янці- Подільському.

Б) Відкрито перший державний український університет у Києві.

В) Засновано першу українську гімназію імені Т. Шевченка.

Г) Затверджено закон про заснування Української академії наук.

Достатній рівень

9. В які відділи П.Скоропадський призначив дійсних членів УАН:

А). Д.Багалій, А.Крилесокий, Ш.Петров, С.Смаль-Стоцький

1. Фізико-математичний

Б) В.Вернадський, С. Тимошенко, Т.Тутковський

2. Історико-філологічний

В) М. Туган-Барановський, Ф.Тарановський, В.Косинський, О.Левицький

3. Соціально-економічний

4. Філософський

10. Встановіть відповідність між датами та подіями:

А) Грудень 1917 р.

1. Затверджена українська радянська система освіти.

Б) Липень 1920 р.

2. Прийнято “Положення про єдину школу УСРР”

В) Травень 1919 р.

3. Більшовики в Харкові проголосили Українську Радянську республіку

Г) Березень 1920 р.

4. Наркомос УРСР видав “Декларацію про соціальне виховання дітей.”

Високий рівень

 1. Встановіть ім’я та прізвище науковця:

“Псевдонім А. Хванько, визначний український вчений, письменник, сходознавець, історик української мови і літератури, дійсний член УАН (з 1917 року). Народився у Володимирі-Волинську. Автор праць: “Українська граматика”, “Нариси з історії української мови”, редактор першого тому “Академічного словника” (1924). Відомий поетичними творами на східні теми: “Пальмове гілля”, оповідання “Повістки й ескізи українського життя”, “Битрутські оповідання”, роман “Андрій Лагоський”.

_______________________________________________________________

12. Охарактеризуйте основні події та тенденції розвитку культури в Україні 1917-1920 рр.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 4. Урок 3. Розвиток мистецтва в 1917-1920 рр. Релігійне життя.

Початковий рівень

1. Термін “автокефальна” означає:

А) самоврядування певної частини держави;

Б) необмежена самодержавна влада;

В) антидемократична система влади, що поєднується з особистою диктатурою;

Г) повне самоврядування церкви, її незалежність.

2. Про кого говориться: “Вони славили комуністичне мистецтво і пропагували міську культуру, руйнували установлені традиції і загальноприйняту мову, вважаючи їх пережитком минулого”:

А) Символісти; В) Неореалісти;

Б) Панфутуристи; Г) Конструктивісти.

3. Хто був головним диригентом Державної української мандрівної капели (скорочено “Думка”) з 1920-1937 рр.:

А) Олександр Кошиць; В) Нестор Городовенко;

Б) Кирило Стеценко; Г) Микола Леонтович

4. Який театр не діяв в Києві в 1920 р.:

А) Державний драматичний; В) Молодий;

Б) Державний народний; Г) Театр імені Івана Франка.

5. В якому році в Києві відкрився театр імені Т.Г.Шевченка:

А) березні 1919 року; В) лютий 1918 року;

Б) січні 1920 року; Г) листопад 1917 року.

6. Хто був першим ректором Української академії мистецтва:

А) Олександр Мурашко; В) Георгій Нарбут;

Б) Михайло Жук; Г) Василь Кричевський.

Середній рівень

7. Встановіть відповідність визначень та термінів:

А) Загальна назва художніх авангардистських досягнень 1910 - початку 1920-х рр., характерна відмова від традиційної граматики, право поета на свою орфографію, словотворчість.

Швидкість. Ритм.

Свої картини присвячували поїзду, автомобілю, літакам…

1. символізм

Б) Один з великих напрямів в мистецтві (в літературі, музиці, живописі), який виник у Франції в 1870-80 рр.

Використовували символіку, таємничість, загадковість, недомовленість.

2. неореалізм

В) Стильова течія в українській літературі початку ХХ століття, яка розвинулась з класичного реалізму. Визначала свій концептуальний принцип між документальною достовірністю, філософсько-аналітичним зображенням дійсності та ліричної стихії.

3.конструктивізм

Г) Стиль в образотворчому мистецтві, архітектурі, декоративно-прикладному мистецтві. Художники Модерну прагнули до міцності, ясної конструктивної основи композиції в архітектурі і декоративному мистецтві.

4. футуризм

8. Встановіть відповідність між авторами української літератури та їх творами:

А) П.Тичина 1. «Удари молота і серця»

Б) В.Сосюра 2. «Сонячні кларнети»

В) В.Еллан-Блакитний 3. «Моя кобза»

Г) Т.Чупринка 4. «Червона зима»

Д) М.Зеров 5. «Рік Вернигори»

Достатній рівень

9. Назвіть твори українського кінематографа, які в червні 1918 року демонструвалися, як благодійницька акція, а виручені кошти призначалися на спорудження пам`ятника учням, які загинули під Крутами:

А) “Радянські ліки”;

Б) “Берестейська мирна конференція”;

В) “Похорон жертв більшовиків”;

Г) “Життя червоних курсантів”;

Д) “Похорон юнаків, замордованих під Крутами’;

Е) “Шевченківське свято.”

10. Встановіть відповідність між галузями культури та організаціями, які до них відносяться:

А) Література 1. “Просвіти”

Б) Театр 2. “Асоціація панфутуристів”

В) Музика 3. “Український національний театр”

Г) Освіта 4. “Думка”

Високий рівень

11. Про яку духовну особу говориться:

“Єпископ української греко-католицької церкви. З 17 січня 1901 року - митрополит галицький та Архієпископ Львівський - предстоятель Української Греко-католицької церкви. В 1907 та 1912 рр. побував у Росії, згодом у Білорусії. Заснував російську католицьку церкву. Після лютневої революції 1917 року в березні організував у Петрограді синод російської католицької церкви. Прибувши до Києва, налагодив контакти з провідними діячами Української Центральної Ради. У вересні 1917 року митрополит повернувся до Львова: 28 лютого 1918 року він виступив у палаті панів з промовою, в якій відстоював право всіх націй австро-угорської держави на самовизначення. Підтримував створення Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР), у жовтні 1918 року став членом Української Національної Ради ЗУНР”.

______________________________________________________________

12. Клавдія Волкова, жителька с.Мала Білозірка Василівського району Запорізької області згадувала:

«Будить мене мама вранці: “Вставай, Клава, будемо їхати в степ”. У бричці постіль вже приготовлена. А просипаюсь я на полі, батько й мати полять. У нас була віялка, крутиш і зерно вієш. Вручну крутять, а хтось засипає. І я ото підгортаю. Як молотили котком, їздю верхом на коняці. Коток молоте. А воно ж закручуєшся, а батько каже: “Ану співай, щоб не впала”. Щоб не заснула і не впала. Помню співала “ Понад небом ходять хмари, я думала, що гроза. Без милого прожить можна, я думала, що нельзя.” А батько каже: “Можна, можна, аби затірка була”.

1. Яка політика радянської влади була поширена в 1918-1920 роках?

2. Які побутові проблеми виявлялись у повсякденному житті українського народу.

Тема 5. Українська СРР у умовах нової економічної політики (1921-1928)

Урок 1. Внутрішнє та міжнародне становище України на початку 20-х років.

Початковий рівень

1. Який термін відповідає визначенню: “Орган радянської влади на селі в Україні в 1920—1933 роках, форма організації незаможних селян в Україні”

А) комуни В) комбіди

Б) комнезами Г) лікнепи

2. Другий Зимовий похід армії УНР відбувся у:

А) 1919 р. В) 1921 р.

Б) 1920 р. Г) 1922 р.

3. Яка подія відбулася в січні 1924 р.?

А) ІХ Всеукраїнський з’їзд рад;

Б) звільнення Х. Раковського з посади голови РНК УСРР;

В) ІІ з’їзд рад затвердив І Конституцію СРСР;

Г) утворення СРСР.

4. В якому році був підписаний договір про воєнний і господарський союз?

А) 26 липня 1921 р. В) 26 травня 1920 р.

Б) 28 грудня 1920 р. Г) 15 червня 1919 р.

5. Коли було утворено СРСР?

А) 30 грудня 1922 р. В) 29 лютого 1922 р.

Б) 30 січня 1920 р. Г) 30 вересня 1921 р.

6. Ким був розроблений проект резолюції “Про взаємовідносини РСФРР з незалежними республіками”, що передбачав автономізацію союзних республік?

А) Х.Раковським В) Й.Сталіним

Б) В.Леніним Г) Г.Орджонікідзе

Середній рівень

7. Встановіть причини голоду у 1921-1923 рр.

А) посуха та неврожай у південних і степових районах України;

Б) створення великих промислових об’єктів;

В) постійна підтримка української нації;

Г) значний експорт українського врожаю до РСФРР;

Д) збільшення виробництва сільськогосподарської продукції;

Е) післявоєнна розруха.

8. Виберіть держави, що найпершими ввійшли до складу СРСР:

А) Білорусія Г) Росія

Б) Польща Д) Україна

В) Литва Е) країни Закавказзя

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між подією та датою коли та відбулася:

А) Укладення Ризького миру;

Б) І з’їзд рад СРСР;

В) Утворення Молдавської АСРР у складі УРСР;

Г) Голод на Україні.

1. грудень 1920 р.

2. березень 1921р.

3. жовтень 1924 р.

4. 30 грудня 1922 р.

5. 1921-1923 рр.

10. Встановіть відповідність між етапами входження УСРР до складу СРСР та їх змістом:

А) ІІ етап (грудень 1920 р. – грудень 1922 р.)

Б) ІІІ етап (грудень 1922 р. – травень 1925 р.)

В) І етап (червень 1919 р.– грудень 1920)

1. Створення військово-політичного союзу

2. Формування “договірної федерації”

3. Формування СРСР

Високий рівень

11. Встановіть відповідність між авторами проектів розв’язання питання про відносини між радянськими республіками та їх змістом:

А) Й.Сталін, Д.Мануїльський

Б) Керівники КП Грузії

В) В. Ленін, Х.Раковський

1. Відмова радянських республік від планів створення власних національних держав та входження їх до складу РСФРР на правах автономних республік (автономізації).

2. Входження всіх радянських республік до СРСР на рівних правах.

3. Установлення договірних відносин між самостійними та незалежними республіками

12. Прочитайте цитату і дайте відповідь на запитання.

У листі до Л.Кагановича Й.Сталін писав:

«Якщо не візьмемось нині за виправлення становища в Україні, Україну можемо втратити... Поставити собі за мету перетворити Україну у найкоротший термін на справжню фортецю СРСР; на справжню зразкову республіку. Грошей на це не шкодувати.»

 1. Про яку саме “ситуацію” говорив Й.Сталін, чому він так не хотів втрачати контроль над Україною?

 2. Розкрийте суть політики радянської влади на Україні.

Тема 5. Урок 2. Впровадження НЕПу в Україні та радянської укранізації в УСРР.

Початковий рівень

1. Як називають орендарів, комісіонерів, маклері, торговців-оптовиків, промисловців:

А) вебмани В) непмани

Б) бетмани Г) кетмани

2. Коли була запроваджена нова економічна політика:

А) 1920р. В) 1919р.

Б) 1921р. Г) 1922р.

3. Коли було прийнято постанову «Про заміну розкладки натуральним податком»?

А) 15 січня 1921 Х з’їздом РКП(б)

Б) 15 лютого 1921 Х з’їздом РКП(б)

В) 15 квітня 1921 Х з’їздом РКП(б)

Г) 15 березня 1921 з’їздом РКП(б)

4. В жовтні 1922 р. були випущені забезпечені золотом банківські білети:

А) златники В) рублі

Б) червінці Г) гривні

5. Політика коренізації затверджена на:

А) ХІІ з’їзді РКП(б) у квітні 1923 року

Б) Х з’їзді РКП(б) у березні 1921 року

В) ХІ з’їзді РКП(б) березень-квітень 1922 року

Г) ХІІ з’їзді РКП(б) у травні 1924 року

6. Суть політики українізації полягала:

А) насадження російської мови в Україні;

Б) насадження української мови національним меншинам;

В) запровадження української мови в школах і закладах культури;

Г) русифікація національних меншин;

Середній рівень

7. Виберіть характерні ознаки нової економічної політики:

А) націоналізація всіх підприємств;

Б) денаціоналізація частини підприємств, передача в оренду дрібних і середніх підприємств;

В) продподаток;

Г) продовольча розкладка;

Д) загальна трудова повинність;

Ж) легалізація торгівлі;

З) мілітаризація праці.

8. Виберіть госпрозрахункові трести, які були організовані в період НЕПу?

А) «Продвугілля»

Б) «Донвугілля»

В) «Продамет»

Г) «Південносталь»

Д) «Коксобензол»

Ж) «Союз рейкових фабрикантів»

З) «Продаруд»

Достатній рівень

9. Встановіть у хронологічній послідовності:

А) Випущені червінці.

Б) Запровадження НЕПу.

В) Впровадження укранізації.

Г) Призначення М.Скрипника на посаду народного комісара освіти.

Д) Запровадження плану ГОЕЛРО.

10. Встановіть відповідність між історичними постатями та посадами, які вони очолювали:

1) Володимир Затонський

А) народний комісар освіти УСРР (1927-1937 рр.);

2) Лазар Каганович

Б) нарком освіти УСРР в 1922-1923 рр.;

3) Мирон Владимиров

В) генеральний секретар ЦККП(б)У (1925-1928 рр.)

4) Микола Скрипник

Г) нарком внутрішніх справ;

Д) нарком продовольства УРСС.

Високий рівень

11. Прочитайте коротку біографію історичного діяча та запишіть його ім’я та прізвище:

«Державний та громадський діяч, перебував під впливом Української партії соціалістів-революціонерів в (УПСР). Із вересня 1921р. по лютий 1927р.- нарком освіти України. В 1926р. піддав критиці політику більшовиків в Україні, спрямовану на призначення на вищі державні партійні посади республіки неукраїнців, яким були байдужі прагнення мас до національного відродження. Він звинуватив Л.Кагановича, тодішнього генерального секретаря ЦК КП(б)У, в хибній кадровій політиці й рекомендував відкликати його з України. В 1927-1930 рр. працював у Ленінграді ректором інституту народного господарства, а потім політехнічного інституту. В 1923 р. засуджено до 10 років позбавлення волі за сфальсифікованою справою (участь в Українській військовій організації). В 1946 р. загинув від рук агентів НКВС»

______________________________________________________________

12. Які заходи дали такий розвиток економіки в Україні, назвіть характерні ознаки цієї політики.

Джерело: О.Бойко «Історія України»

«Тільки у 1928-1929 рр. в Україні вироблено електроенергії на 138% більше ніж 1913 р., кам’яного вугілля – на 119,3%, сталі – на 117%. Поступово виходило з кризи і сільське господарство республіки, яке за обсягом валової продукції вже 1927—1928 pp. дещо перевищило рівень виробництва 1913 р. Водночас сільське господарство помітно відставало від промисловості. Якщо 1927—1928 pp. порівняно з попереднім роком обсяг промислової продукції зріс на 19,5%, то сільськогосподарської — лише на 6%»

Тема 5. Урок 3. Культурно-освітнє та церковне життя в УСРР 1921-1928 рр.

Початковий рівень

1. Як називалась політика ВКП(б), здійснювала в 1920-х на поч.. 30-х років комуністами України і урядом УСРР з метою зміцнення радянської влади в Україні засобами поступок національному рухові у вигляді впровадження української мови в школах й інших сферах культурного життя?

А) колективізація В) приватизація

Б) українізація Г) націоналізація

2. Коли Олександр Шумський був народним комісаром освіти в Україні?

А) 1922-1923 рр. В) 1933-1938 рр.

Б) 1927-1933 рр. Г) з вересня 1924 р. – лютий 1927 р.

3. З чим запропонував у 1927р. Х з’їзд КП(б)У проводити рішучу боротьбу?

А) комуністичними ухилами В) національними ухилами

Б) політичними ухилами Г) культурними ухилами

4. Хто заснував Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ)?

А) Василь Липківський В) Іван Лятишевський

Б) Василь Лімниченко Г) Андрій Бандера

5. Коли була ухвалена постанова РНК УРСР про боротьбу з неписемністю?

А) квітень 1923р. В) травень 1921р.

Б) червень 1922р. Г) травень 1921р.

6. Хто заснував Вільну академію пролетарської революції (ВАПЛІТЕ)?

А) М.Хвильовий, М.Зеров; В) М.Яловий, О.Клен;

Б) М.Хвильовий, М.Яновський; Г) М.Хвильовий, Л.Курбас;

Середній рівень

7. Великим літературним центром в 20-30-ті роки була тодішня столиця УРСР - Харків. Які тут сформувалися спілки селянських письменників?

А) “Плуг”

Б) “Ланка”

В) “Гарт”

Г) “Вільна академія пролетарської літератури”

Д) “Молодняк”

Е) “Авангадр”

8. Встановіть відповідність між членами ВУАН та їхнім напрямком роботи:

А) В.Вернадський 1. Медицина

Б) М.Грушевський 2. Природознавство

В) А.Кримський 3. Історія

Г) О.Богомолець 4. Хімія

5. Філологія

Достатній рівень

9. Встановіть хронологічну послідовність:

А) Діяльність М.Скрипника на посаді народного комісара освіти

Б) Л.Курбас створив у Харкові “Березіль”

В) Заснований у Харкові театрт опери та балету

Г) Створена у Харкові під керівництвом С.Пилипенка літературна організація “Плуг”

Д) Заснування товариства “Геть неписемність”

10. Складіть таблицю «Культура України в роки НЕПУ» за схемою:

Галузь культури

особливості розвитку

досягнення

1. Освіта

2. Наука

3. Література

4. Образотворче мистецтво

5. Театр і музика

6. Кінематограф

Високий рівень

11. Встановіть ім’я та прізвище визначного діяча УАПЦ:

“Митрополит Киівський і всієї Русі (1921-1927р.), у травні 1919р. відправив першу службу українською мовою в Миколіївському соборі на Печерську в Києві. У жовтні 1921р. обраний митрополитом, активно працює над ідеєю відродження Української національної церкви, за що зазнав постійних переслідувань. В жовтні 1927р.- делегат Всеукраїнського церковного собору. 22.10.1937р. Липківський був черговий раз заарештований, а вже 20.11.1937р. засуджений особливою трійкою при Київському управлінні НКВС СРСР до страти і незабаром був розстріляний. Похований на Лук`янівському кладовищі.”

_______________________________________________________________

12. Хто писав такі рядки:

“Наша орієнтація та західноєвропейське мистецтво, його стиль, його прийоми... Кінець прийшов не тільки “малоросійщині, українофільству й просвітянству”, але й задрипаному москвофільству.” Досить “фільтрувати”, “дайош”-свій власний розум... Москва сьогодні є центр всесоюзного міщанства.”

1. До чого закликав цей поет?

2. Яке об'єднання талановитих письменників він заснував?

3. Які переконання характерні для поета?

Тема 6. Закріплення радянської влади в Україні (1929–1938 рр.)

Урок 1. Форсована індустріалізація радянської України.

Початковий рівень

1. Який термін відповідає визначенню: «Комплекс заходів вжитих ВКП(б) у 1920 – 1930х рр., що мав на меті модернізацію промисловості: будівництво заводів, фабрик, залізниць та інших індустріальних об’єктів»

А) колективізація В) культурна революція

Б) соціалістична індустріалізація Г) націоналізація

2. Коли і де було взято курс на індустріалізацію?

А) квітень 1923 р. на ХІІ з`їзді РКП(б)

Б) травень 1924р. на ХVII з`їзді РКП(б)

В) грудні 1925 р. на XIV з`їзді ВКП (б)

Г) грудень 1927р. на XV ВКП (б)

3. В “правому ухилі” на квітневому (1929 р.) об`єднаному пленумі ЦК і ЦК ВКП(б) були звинувачені:

А) М.Бухарін, О.Риков, М.Томський;

Б) Л.Каменєв, Г.Зінов`єв, Л.Троцький;

В) О.Риков, Л.Троцький, Л.Каменєв;

Г) М.Бухарін, Г.Зінов`єв, М.Томський.

4. Назвіть роки першої п`ятирічки схвалені на ХV з`їзді ВКП(б):

А) 1923-1928 рр. В) 1933-1938 рр.

Б) 1928-1932 рр. Г) 1938-1942 рр.

5. В якому році була сфабрикована “Шахтинська справа” над спеціалістами вугільної промисловості Донбасу?

А) 1929 р. В) 1930 р.

Б) 1928 р. Г) 1927 р.

6. Хто встановив перший рекорд в ніч на 31 серпня 1935р.?

А) М.Демченко В) М.Ізотов

Б) П.Кривоніс Г) О.Стаханов

Середній рівень

7. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть серед них правильні:

А) Індустріалізація в СРСР (УРСР) розпочалася з легкої промисловості

Б) Роки другої п`ятирічки припадають на 1928-1933 рр.

В) РНГ в січні 1932 р. була перетворена на Народний комісаріат важкої промисловості

Г) “Куркулями” називали незаможних селян.

Д) М.Бухаріна, О.Рикова, М.Томського на квітневому 1929 р. пленумі ЦK ВКП(б) звинуватили в “правому ухилі”.

Е) Першими заводами – гігантами років першої п`ятирічки були “Запоріжсталь”; “Азовсталь”, ‘Криворіжсталь”.

8. Розташуйте в хронологічній послідовності:

А) взято курс на форсованого індустріалізацію;

Б) відкритий суд над “шахтинцями”;

В) став до ладу тракторний завод у Харкові;

Г) взято курс на коренізацію.

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між учасниками соціалістичного змагання та їх досягненнями:

А) У ніч на 31 серпня 1935 р. вибійник шахти “Центральна – Ірмено” в Кадіївці в 14,5 рази перевищив норму видобутку.

1. Петро Кривоніс

Б) Організатор і бригадир першої жіночої тракторної бригади

2. Микола Ізотов

В) Організував на шахті ділянку-школу підвищення кваліфікації молодих вибійників, шляхом інструктажу на робочому місці.

3. Олексій Стаханов

Г) Здійснював ризиковані експерименти, підвищував тиск пари у паровозі до 14 атмосфер, при допусках 12 атмосфер. Виступав за максимальне використання можливостей паровоза.

4. Паша Ангеліна

Д) Виростила 500 ц цукрового буряку з 1 га , започаткувала рух п`ятисотенниць.

5. Марія Демченко

10. Встановіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими характеристиками:

А) Олександр Шумський

1. Був одним і найближчих прибічників Сталіна. 1925-1928 рр. генеральний секретар ЦК КП(б)У. Запеклий противник українізації.

Б) Лазар Каганович

2. У 1928-1938 генеральний1934р. - перший)секретар ЦК КП(б)У. Вимагав повного виконання завищених планів хлібоздачі в Україні.

В) Христян Раковський

3. З вересня 1924 р. по лютий 1927 р. був наркомом освіти СРСР, активно проводив політику українізації.

Г) Станіслав Косіор

4. Із січня 1919 р. по липень1923 р. (з перервами) очолював уряд радянської України. З 1929 р. був визнаний лідер “лівої опозиції.”

5. Голова Ради народних комісарів УРСР від 1923 до 1934 рр.

Високий рівень

11. Назвіть ім’я та прізвище державного діяча на Україні:

“Радянський партійний і державний діяч. У 1925-1928 рр. – генеральний секретар ЦК КП(б)У. Був запеклим противником українізації. Виступив проти політичної лінії українських націонал-комуністів О.Шумського і М.Хвильового, часто конфліктував із головою Раднаркому України В.Чубарем. Довів до розколу Комуністичну Партію Західної України (КПЗУ). У 1928 р. призначений секретарем ЦК ВКП(б). Був одним з найближчих прибічників Й.Сталіна. Беззастережно підтримував його ідею про суспільну колективізацію, виступив проти пропозиції українських комуністів зменшити норми хлібозаготівель в Україні. У березні 1947 р. знову призначений першим секретарем ЦК КП(б)У. У 1957 р. разом з В.Молотовим, Г.Маленковим створив опозиційну до тодішнього партійного курсу групу, яка зробила спробу змістити з посади першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова. У червні 1957 р. усунутий від керівних державних і партійних посад. У 1962 р. виключений з КПРС. Помер у липні 1991 р. у Москві.”

______________________________________________________________

12. Із доповіді голови Раднаркому УРСР В. Чубаря на V сесії ВУ ЦВК про підсумки виконання першої п’ятирічки (від 8 лютого 1933 р.): “Ми мусимо зазначити, що Дніпрельстан в основному закінчено за короткий термін, ніж передбачалося за планом. Дніпрельстан є підприємством не лише загальносоюзного значення. Це є підприємство, про яке обізнаний увесь світ і тепер оцінка Дніпрельстану й від наших ворогів і від наших друзів єдина: це підприємство найбільше у світі, побудоване на основі найновіших технічних досягнень. І за задумом і за виконанням це є перемога не лише технічних сил, не лише господарська перемога. Це велетенська політична перемога - перемога диктатури пролетаріату, яка єдина забезпечила сміливі кроки у здійсненні заповітів Леніна щодо електрифікації країни.”

1. Які позитивні наслідки мала індустріалізація?

2. Як за кордоном розцінювали будівництво заводів-гігантів в Україні?

Тема 6. Урок 2. Хлібозаготівельні кризи 1927-1929 рр. Перехід до суцільної колективізації.

Початковий рівень

 1. Який термін відповідає визначенню:

“Перетворення дрібних індивідуальних господарств на колективні підприємства (колгоспи) для встановлення цілковитого контролю держави за сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів та потенціалу для модернізації всього господарства.”

А) Автономізація В) Індустріалізація

Б) Культурна революція Г) Колективізація

 1. Якої форми колгоспу не існувало в кінці 20-х років ХХ століття?

А) ТСОЗИ В) Фермерські господарства

Б) Артілі Г) Комуни

3. В якому році були запроваджені внутрішні паспорти?

А) січень 1931 р. В) лютий 1930 р.

Б) грудень 1932 р. Г) березень 1933 р.

4. Який з’їзд ВКП(б) передбачав повільний, поступовий, добровільний процес кооперації?

А) січень-лютий 1934 р. на XVII з’їзді ВКП(б)

Б) червень-липень 1930 р. на XVI з’їзді ВКП(б)

В) грудень 1925 р. на XIV з’їзді ВКП(б)

Г) грудень 1927 р. на XV з’їзді ВКП(б)

5. В якій статті Сталін 2 березня 1930 р. у “Правді” звинувачував місцеву владу у “Перегинах” процесу колективізації?

А) “Запаморочення від успіхів”

Б) “Запаморочення від удачі”

В) “Запаморочення від досягнень”

Г) “Запаморочення від здобутків”

6. На території якого округу в 1928 р. була створена перша машинно-тракторна станція (МТС):

А) Харківського В) Запорізького

Б) Одеського Г) Київського

Середній рівень

7. Які ознаки характеризують колективізацію?

А) будівництво заводів, фабрик, залізниць;

Б) створення колективного господарства;

В) перевага у виробництві товарі групи А;

Г) створення централізованого фонду для потреб колгоспу;

Д) “закон про п’ять колосків”;

Е) експропріація селянських господарств.

8. Встановіть відповідність між заходами та їх змістом

А) “ножиці цін”

1. Примушення селян здавати хліб за невигідними для них цінами під загрозою аж до конфіскації майна.

Б) “надзвичайні заходи проти куркуля”

2. Встановлення завищених цін на промислові товари і відповідно зниження на сільськогосподарську

В) “куркульський саботаж”

3. Маневр сталінського керівництва, коли був дозволений вихід із колгоспів з метою заспокоєння селян.

Г) “запаморочення від успіхів”

4. Конфіскація усіх запасів продовольства

5. Масові каральні заходи, покарання, вжиті державними органами

Достатній рівень

9. Встановіть у хронологічній послідовності:

А) директивний лист ЦКВК (б) “Про колективізацію”;

Б) створення першої машинно-тракторної станції (МТС) в Україні;

В) стаття Й.Сталіна “Запаморочення від успіху”;

Г) взято курс на кооперування села.

10. Виберіть правильне твердження:

А) “В наслідок колективізації було одержано кошти для індустріалізації”

Б) “Перша МТС була створена в Київській губернії”

В) “Завершити остаточну колективізацію планувалось на 1930 рік”

Г) “Незаможних, які не погоджувались йти в колгосп, оголошували “підкуркульниками” й теж репресували

Д) “Гасло суцільної колективізації офіційно проголосив листопадовий 1929р. пленум ЦК ВКП (б)”

Е) “30 січня 1930р. – Постанова політбюро ЦК ВКП (б), яка поділяла куркулів на 3 категорії, кожній з них призначалася певна міра покарання”

Високий рівень

11. Про якого державного діяча йде мова:

“Радянський партійний діяч та державний діяч. Із листопада 1920 р. по березень 1921 р. обіймав пост першого секретаря ЦККП (б) України. Проводив жорстку централізаторську політику. Найближчий соратник Сталіна, вважався його “правою рукою”. Разом із Й.Сталіним став організатором голодомору 1932-1933 рр. Саме він визначив значно завищений план хлібозаготівель для України в розмірі 356 млн. пудів. За дорученням Сталіна очолював надзвичайну комісію в Україні, яка керувала насильницькою колективізацією селянських господарів та тотальною реквізицією зерна в селян – одноосібників.”

_______________________________________________________________

12. З листа Сталіна Л.Кагановичу від 11 серпня 1932р.: ”Найголовніше зараз Україна. Справи на Україні геть погані. Погано по партійній лінії. Кажуть, що у двох областях України, здається, у Київській і Дніпропетровській близько 50-ти райкомів висловилися проти плану хлібозаготівель, визнавши його не реальним. В інших райкомах справи, подейкують, не краще. На що це схоже? Це не партія, а парламент, карикатура на парламент. Замість того, щоб керувати районами, Косір увесь час лавірував між директивами ЦК ВКП й вимогами райкомів й от – долавірувався до ручки… Правильно казав Ленін, що людина, яка не має мужності піти в потрібний момент проти течії, - не може бути справжнім більшовицьким керівником… Якщо не візьмемось саме зараз за виправлення становища в Україні, Україну можемо втратити…”

1. Про які події йдеться мова?

2. У чому полягали причини форсованих темпів колективізації сільського господарства і як вона здійснювалась?

Тема 6. Закріплення радянської влади в Україні (1929-1938 рр.).

Урок 3. Утвердження тоталітарного ладу. Масові репресії в радянській Україні.

Варіант 1

Початковий рівень

Яке твердження відповідає визначенню: “Політика придушення, залякування політичних противників жорстокими насильницькими методами.”

А) Депортація В) Репресії

Б) Тоталітаризм Г) Терор

2. В якому році був сфабрикований процес над “Спілкою визволення України”:

А) 1928 р. В) 1930 р.

Б) 1929 р. Г) 1931 р.

3. Яка подія відбулася в січні 1937 р.?

А) Київ став столицею України;

Б) схвалена нова Конституція УРСР;

В) відбувся VІІ з’їзд рад СРСР;

Г) судовий процес над СВУ.

4. Який з’їзд затвердив Конституцію УРСР?

А) надзвичайний ХІV з’їзд рад України; В) ХІІ з’їзд рад України;

Б) ХІІІ з’їзд рад України; Г) ХV з’їзд рад України.

5. Коли було вбито Кірова?

А) 18 листопада 1936 р.; В) 5 лютого 1935 р.;

Б) 24 березня 1933 р.; Г) 1 грудня 1934 р.

6. Кого в 30-х роках називали “совістю української інтелігенції”?

А) Борис Грінченко В) Модест Левицький

Б) Сергій Єфремов Г) Федір Матушевський

Средній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Шумкізм - _____________________________________________________

Волобуєвщина - _________________________________________________

8. Виберіть правильні твердження:

А) “Політика ножиці цін - це встановлення завищених цін на промислові товари і відповідно зниження на сільськогосподарчу продукцію.”

Б) Внаслідок “чисток” кількісний склад КП(б)У з 1933 до 1938 рр. зменшився на 266281 особу, тобто майже на половину.

В) Процес СВУ – справа спрямована проти 53 спеціалістів вугільної промисловості Донбасу

Г) Закон про п’ять колосків” був прийнятий 5 серпня 1933 року.

Д) Жертвами репресій насамперед ставали найяскравіші постаті українського національного відродження – М.Бойчук, М.Зеров, М.Хвильовий, Л.Курбас.

Е) У 30-х роках Сталін уособлював демократичну владу над суспільством

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між визначеннями та термінами:

А) Захід державного примусу, арешти, переслідування, покарання

1. Терор

Б) Політика придушення, залякування політичних противників жорстокими насильницькими методами

2. Тоталітарний режим

В) Політичний режим, який передбачає встановлення всеосяжного державного контролю над всіма сферами життя шляхом терору, знищення демократичних свобод, зосередження влади в руках окремої групи

3. Голодомор

Г) Масове явище, яке охопило всю територію Української РСР в 1932-1933 роках і мав великі людські жертви.

4. Репресії

10. Встановіть у хронологічній послідовності появу термінів:

А) “розстріляне відродження”; В) “хвильовизм”;

Б) “волобуєвщина”; Г) “шумкізм”

Високий рівень

11. Про якого політичного діяча йде мова?

У 1908 став одним iз засновників і активним діячем Товариства українських поступовців.

У березні 1917 увійшов до складу Української Центральної Ради, а в квітні 1917 на Українському Національному Конгресі обраний заступником голови УЦР і членом Малої Ради. Після створення 15 червня 1917 першого українського уряду— Генерального Секретаріату УЦР-УНР займав у ньому посаду генерального секретаря міжнаціональних справ. З вересня 1917 очолював Українську партію соціалістів-федералістів. З квітня 1918 до травня 1920 офіційних посад не обіймав.

Братство української державності і Спілку визволення України (СВУ), які послідовно відстоювали ідею української державності. У липні 1929 р. було заарештовано й звинувачено в організації та керівництві СВУ. У квітні 1930 засуджений до 10-річного ув'язнення з суворою ізоляцією. Помер 10 березня 1939 року в одному з таборів ГУЛАГу.

12. Відомий історик Р.Конквест у книзі “Великий терор” в 1938 р. характеризував ситуацію, яка склалася на Україні:

“Терор був настільки загальним і настільки “скорострільним”, що законні органи влади фактично розпалися. В українському ЦК не було більше кворуму; не існувало органу, що призначав уряд. Наркоми, що призначалися нерегулярно, з'являлись у наркоматах на тижні чи навіть на дні і потім щезали. Безпрецедентний удар по політичному керівництву означав повну руйнацію української партії. Республіка стала вотчиною НКВС, де навіть формальна партійна і радянська робота практично завмерла”.

1. Про які події йде мова та коли вони відбувалися?

2. Чим можна пояснити, що радянська репресивна система знищила, або вилучила із громадського життя представників української інтелігенції, незалежно від партійної приналежності, навіть тих, хто сформувався за радянських умов?

______________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 6. Урок 3. Голодомор 1932-1933 років в Україні

Варіант 2

Початковий рівень

1.Який термін відповідає визначенню: «Дії, які здійснюються з наміром знищити повністю чи частково, будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу, шляхом ціле направленого створення життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове фізичне знищення цієї групи»?

А) антисемітизм. В) шовінізм.

Б) геноцид. Г) дискримінація.

2. Коли був прийнятий “Закон про п’ять колосків”?

А) 8 вересня 1931 року. В) 18 вересня 1933 року.

Б) 10 липня 1932 року. Г) 7 серпня 1932 року.

3. Про які події в Україні говорять слова: “Коли вмирає одна людина - з нею відходить цілий світ, коли ж вмирали в муках мільйони від голодомору - з ними відходили цілі галактики. Якщо ми забудемо по кому б’є цей дзвін пам’яті – подзвін буде за нами”?

А) наслідки колективізації – голодомор 1932 – 1933 років.

Б) наслідки індустріалізації.

В) наслідки українізації.

Г) наслідки культурної революції.

4. Яка кількість жертв голодомору 1932 – 1933 років?

А) 1 млн. осіб. В) не було жертв.

Б) 3 - 8 млн. осіб. Г) 2 млн. осіб.

5. Хто з державних діячів для України визначив значно завищений план хлібозаготівель в розмірі 356 млн. пудів?

А) Лазар Каганович. В) В’ячеслав Молотов.

Б) Станіслав Косіор. Г) Християн Раковський.

6. Назвіть рік суцільної колективізації.

А) 1931 рік В) 1928 рік.

Б) 1930 рік. Г) 1929 рік.

Середній рівень

7. Назвіть причини голодомору (запитання з декількома відповідями).

А) національно – політичні фактори. Сталін і його оточення асоціювали українських селян з українськими націоналістами і тому їх вирішили винищити при допомозі штучного голоду;

Б) здобуття техніко – економічної незалежності СРСР;

В) повернення до старої «політики воєнного комунізму» (терор, тощо), яка була посилена засухою і боротьбою з куркулями;

Г) крах економічної системи сталінізму і повна неспроможність та небажання всього тоталітарного ладу захистити свій народ;

Д) зміцнення оборонного потенціалу країни;

Е) бажання московського уряду будь-якою ціною виконати укладені СРСР експортні контракти на продаж зерна;

Є) підвищення технічної бази сільського господарства.

8. Встановіть в хронологічній послідовності.

А) запровадження політичних відділів, МТС, радгоспів;

Б) прийнято “Закон про п’ять колосків”;

В) випуск заводом “Комунар” в Запоріжжі першого радянського комбайна;

Г) організація першої в СРСР машино – тракторної станції.

Достатній рівень

9. Визначте хибні твердження:

А) Молотовська комісія викачала з села весь хліб у рахунок хлібозаготівель, але не виконала плану.

Б) За роки суцільної колективізації в Україні було експропрійовано близько 50 тис. селянських господарств.

В) За розпорядженням Качановича в Україні запроваджено систему «зелених дощок».

Г) Конфіскація продовольства подавалася як кара за «куркульський» саботаж.

Д) Сталін запровадив з грудня 1932 року внутрішні паспорти для населення міст і новобудов.

Е) Новорічна телеграма (від 1 січня 1933 року) Сталіна українському селянству з бажанням здоров’я.

10. Знайдіть відповідність між подією, що записана у першій колонці та датою у другій.

А) хлібозаготівельна криза. 1. 1929 р.

Б) перехід до суцільної колективізації. 2. 1930 р.

В) вихід статті Сталіна «Запаморочення від успіхів». 3. 1932-1933 рр.

Г) голодомор. 4.1927- 1928 рр.

Високий рівень

11. Хто говорив у листі директиві про колективізацію в Україні, де ставилося завдання: “Степ треба цілком колективізувати за час весняної посівної кампанії, а всю Україну – до осені 1930 року”?

_______________________________________________________________

12. Із книги К.Н.Гудзенека “Трагічні Голоси”:

Леонід Степанович Дерев’янко згадує: “Одного разу ми повертались зі школи додому і були настільки виснажені, що ледве переступали ногами. Та ось безсилля нас примусило присісти. Сиділи ми довго, мовчки нахилили голови. Наша сім’я була велика. Весною 1933р. дуже страждала, їли все, навіть не віриться тепер мені, що ми таке їли – листя, різний бур’ян, дохлу конину. В сім’ї були пухлі.

В селі люди були майже всі пухлі. Було йдуть жінки з буряків, а ноги як валянки. Для тих, хто працював на буряках у колгоспі варили баланду і давали її по літрі. Кожного дня їздила підвода і звозила мертвих на кладовище...”

1. Які наслідки мов голодомор 1932-1933рр. В Україні?

2. Голодомор в Україні – це геноцид проти українського народу чи природні катаклізми неврожаю 1932 р.? Обґрунтуйте думку.

Тема 6. Урок 4. Культурне життя в радянські Україні в 30-ті роки: “Розстріляне відродження”

Початковий рівень

1. Який термін відповідає визначенню: “Роки наступу сталінського режиму на всі сфери культурного життя України, коли під пресом терору опинилися науковці, освітяни, діячі сфери культури; в країні розгорнулася боротьба проти “націоналістичних ухилів”; це був період, який пройшов під знаком жорстокого переслідування діячів національної культури.”

А) голодомор 1932-1933рр. В) “роки розкуркулення”

Б) “розстріляне відродження” Г) “роки депортації”

2. Провідна установа, до складу якої входило 26 інститутів (на чолі з О.Богомольцем)

А) Український фізико-технічний інститут

Б) Інститут електрозварювання

В) Український інститут хвороб очей і тканинної терапії

Г) Академія наук УРСР

3. Коли була прийнята постанова ”Про загальне обов’язкове навчання” - в селах початкова освіта, а в містах - семирічна освіта.

А) 15 травня 1928 р. В) 25 липня 1930 р.

Б) 18 червня 1929 р. Г) 28 серпня 931 р.

4. Хто не був президентом Академії наук УРСР?

А) В.Литвин В) А.Заболотній

Б) В.Вернадський Г) О.Богомолець

5. Хто очолював комітет сприяння всеобучу при Раднаркомі УРСР?

А) С.Косіор В) В.Молотов

Б) В.Чубар Г) Л.Каганович

6. Який структурний підрозділ в 1931 році створений в рамках ВУАН?

А) ВУАМЛІН В) ВУСПП

Б) ВАПЛІТЕ Г) УФТІ

Середній рівень

7. Встановіть відповідність між представниками української національної культурної еліти та напрямками їхньої діяльності:

А) М.Світальський 1. письменник

Б) М.Кравчук 2. режисер

В) М.Хвильовий 3. художник

Г) Л.Курбас 4. геолог

Д) М.Бойчук 5. математик

8. Встановіть у хронологічній послідовності:

А) прийнята постанова ЦКВКП(б) “Про загальне обов’язкове початкове навчання”;

Б) прийнята постанова РНК УРСР про ліквідацію неписемності в республіці;

В) прийнята постанова “Про структуру початкової і середньої школи в СРСР”;

Г) створення добровільного товариства “Геть неписемність”, очолюваною Г.Петровським.

Достатній рівень

9. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть серед них правильні:

А) Автокефальна церква – православна церква, яка має цілковиту самостійність у розв’язанні офіційних і культурних питань.

Б) “Куркулями” називали незаможних селян.”

В) Утиски Української автокефальної православної церкви довели у 1930 р. до самоліквідації церкви.

Г) Індустріалізація в УРСР розпочалась з легкої промисловості.

Д) Керівниками України в 30-ті роки були люди, які сумлінно відстоювали права України у складі Радянського Союзу

Е) В 30-ті роки формується в Україні атеїстичний світогляд.

10. Що було характерним для культурно-освітнього процесу в УРСР у другій половині 30-х років?

А) Запроваджено обов’язкове вивчення російської мови.

Б) Кус на підтримку Української автокефальної православної церкви та її священників.

В) Заснування Спілки радянських письменників, Спілки художників України, Спілки композиторів України.

Г) Плідна діяльність хорової капели “Думка”, якою керував М.Городовенко.

Д) Існування різноманітних мистецьких шкіл та напрямків.

Е) Викладання в школі базової навчальної дисципліни “Історія України”

Високий рівень

11. Про кого з видатних українських діячів культури 20-30-х років йде мова:

“Засновник політичного (1922-926), а потім і філософського (1926- 1933) театру в Україні. У виставах свого філософського театру “Березіль” у м. Харкові, малює всесвіт, де головним стає особлива довіра до життя людини у всіх його суперечностях.

Постановки п’єс “Народний Малахій”, “Мина Мазайло” М.Куліша викликали у більшовицької влади обурення. У вересні 1933 р. відбулася прем’єра драми “Маклена Граса” Куліша під наглядом чекістів. Потім же розпочалось судилище над режисером – офіційні органи не сприйняли спектакль, звинуватили у буржуазному націоналізмі та у відході від магістральної лінії партії.

Наприкінці грудня 1933-го заарештували, інкримінували належність до УВО. Катування, тортури змусили митця наклеп визнати правдою.

Вже за незалежної України з архівних джерел стало відомо, що найславетнішого українського театрального діяча розстріляли 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох. Цей нелюдський акт був призначений 20-й річниці так званої жовтневої революції.”

_______________________________________________________________

12. Цікаву оцінку сталінській добі дав Г.Губерман:

“Навіки ми створили монумент

Страшних руйнацій, божевілля втрат,

Провівши на крові експеримент,

Що дав нам негативний результат”

 1. Як називалися репресивні заходи проти українських діячів культури?

 2. Чим можна пояснити, що радянська репресивна система знищила представників української інтелігенції незалежно від партійної приналежності навіть тих, хто сформувався за радянських умов?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Узагальнюючий урок по темах:

Культура і духовне життя в Україні в 1917-1921 рр.”,

Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928)”,

Закріплення радянської влади в Україні (1929-1938)”

Початковий рівень

1. Першим Президентом Української академії наук, створеної 1 листопада 1918 року було обрано:

А) Михайло Грушевський В) Агатангел Кримський

Б) Володимир Вернадський Г) Дмитро Багалій

2. Серед нижченаведених державних заходів у роки НЕПу в УСРР оберіть зайвий:

А) заміна продовольчої розкладки сільському господарстві продподатком;

Б) завершення процесу колективізації сільського господарства;

В) запровадження продрозкладки;

Г) українізація державно-партійного апарату.

3. Який принцип, поклав В. Ленін в основу державного союзу:

А) автономізації В) конфедерації

Б) федерації Г) авторитаризму

4. Позначте визначення, якому відповідає термін індустріалізація:

А) перевага побудови дрібних промислових підприємств;

Б) розвиток легкої промисловості;

В) прискорений розвиток важкої промисловості;

Г) розвиток хімічної промисловості.

5. Позначте рік, яким були датовані події, описані в документі:

”Хліба не було. Їли картоплю і буряки. А коли посадили картоплю, їли буряк, до якого добавляли всяке листя. Батько почав опухати. Кожного дня підводи худющими кіньми звозили мертвих... ”

А) 1931 р. В) 1930 р.

Б) 1933 р. Г) 1937 р.

6. Про які події писав відомий дисидент М. Руденко:

“Йдемо звитяжно, переможно –

Немов гроза ідем!

Як перевиховать не можна –

У землю покладем. ”

А) колективізація В) корпорація

Б) індустріалізація Г) кооперація

Середній рівень

7. Які з наведених подій відбулися в період нової економічної політики?

А) відновлення діяльності університетів у Харкові, Києві, Одесі та Дніпропетровську;

Б) заснування М.Хвильовим Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ);

В) створення Державної української мандрівної капели (ДУМКА);

Г) організація в Києві театру «Березіль» на чолі з Л. Курбасом;

Д) заснування в м. Києві Української академії наук;

Е) утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ);

Є) заснування товариства «Геть неписемність!».

8. Установіть відповідність між суспільно-політичними подіями 1920-х рр. і їхніми наслідками.

А) Проголошення курсу на коренізацію в УСРР.

Б) Утворення Союзу РСР.

В) Утворення Всеукраїнської надзвичайної комісії по боротьбі з неписьменністю.

Г) Проголошення курсу на нову економічну політику.

1. Запровадження трудової мобілізації, заборона товарно-грошових відносин і вільної торгівлі.

2. Зростання питомої ваги українців серед службовців партійно-державного апарату республіки.

3. Швидка відбудова промисловості, зростання продуктивності праці та фізичного обсягу продукції.

4. Половина сільського та дві третини міського дорослого населення освоїли грамоту та вміли читати.

5. Затвердження нового тексту Конституції УСРР, де юридично закріплювалися повноваження республіки.

Достатній рівень

9. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А) Процес над Спілкою визволення України

Б) Утворення СРСР

В) ”Закон про п‘ять колосків”

Г) Ліквідація УАПЦ

10. Чи відображають подані нижче уривки з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства 1920-х років?

А) «Згортання товарно-грошових відносин, тотального підпорядкування суспільних, групових, індивідуальних інтересів державним. В економіці — це обвальна націоналізація промислових підприємств, поміщицьких маєтків, торговельних закладів.»

Б) «...При перших же ознаках протидії збиранню продподатку негайно вживати... заходів примусового характеру, вводячи в села військові частини,... спрямовувати туди виїзні сесії ревтрибуналів [революційних трибуналів]»

В). “Надто поспішний, прямолінійний, непідготований «комунізм» наш викликався війною й неможливістю ні дістати товари, ні пустити фабрики”.

Г) «До одноосібників, які... саботують хлібозаготівлі, негайно застосувати репресії... До одноосібників, що... не виконують плану... та про яких... відомо, що продавали хліб за спекулятивними цінами на ринку…, застосувати штраф...»

Високий рівень

 1. Прочитайте уривок історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«Уряд СРСР та Німецький Уряд після розпаду колишньої Польської держави розглядають...як своє завдання відновити мир... на цій території... З цією метою вони дійшли згоди в наступному:...Уряд СРСР та Німецький Уряд встановлює в якості кордону... на території колишньої Польської держави лінію, яка нанесена на додану до цього карту та більш докладно буде описана в додатковому протоколі».

Коли було укладено цей документ?

___________________________________________________________________________________________________________________________________

12. 1.Чи згодні ви з твердженням: ”Колгоспна система – це форма закріпачення селянства?”

2. Що ви знаєте про насильницьку колективізацію в Україні?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 7. Західноукраїнські землі в 1921-1939 рр.

Урок 1. Правовий статус Східної Галичини та північно-східних земель у складі Польщі.

Початковий рівень

1. Який термін відповідає визначенню: “Офіційна назва масових репресій польської влади щодо українського населення Галичини; придушення революційного, національно-визвольного рухів засобами каральних акцій”

А) Колонізація В) Коренізація

Б) Пацифікація Г) Асиміляція

2. Коли була створення ОУН?

А) 1928 р. В) 1929 р.

Б) 1930 р. Г) 1931 р.

3. Хто був засновником інтегрального націоналізму?

А) Д.Донцов В) С.Бандера

Б) Д.Левицький Г) Є.Коновалець

4. Як називали людей, які планомірно заселяли “східні креси” Польщі?

А) емігранти В) асимілятори

Б) завойовники Г) осадники

5. Хто здійснив у Польщі переворот в травні 1926 р., внаслідок якого був встановлений режим “санації”?

А) З.Мощіцький В) Ю.Пілсудський

Б) Б.Перацький Г) Є.Морочевський

6. Громадсько-політичний діяч, просвітник, митрополит Українсько-грекокатолицької церкви, послідовний борець за ідею незалежності України:

А) Андрій Шептицький В) Інокентій Винницький

Б) Діонісій Жабокрицький Г) Йосиф Шумлянський

Середній рівень

7. Виберіть основні ідеї інтегрального націоналізму:

А) Визволення України та створення української самостійної держави.

Б) Воля до життя, до влади, рішучість у боротьбі за здійснення проголошеної мети.

В) Чітко вказана мета майбутнього.

Г) Національна ідея вища за загальнолюдські цінності.

Д) Орієнтація на Москву.

Е) Здійснення революції.

8. Встановіть у хронологічній послідовності:

А) Проведення польським урядом політики пацифікації.

Б) Створення Організації українських націоналістів.

В) Заснування Українського національно-демократичного об’єднання.

Г) Ліське селянське повстання

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між партіями Східної Галичини та їх лідерами:

А) Комуністична партія Західної України (КПЗУ)

1) Є.Коновалець

Б) Українська військова організація (УВО)

2) Д.Левицький і В.Мудрий

В) Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)

3) Л.Бачинський і М.Стахів

Г) Українська соціал-радикальна партія (УСРП)

4) С.Бендера, Є.Коновалець

Д) Організація українських націоналістів

5) А.Бараль, М.Заячківський, Й.Крілик

10. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть серед них правильні:

А) Засновником інтегрального націоналізму був В.Мудрий

Б) ОУН– організація Східної Галичини, яка заснована в 1935 році

В) Пацифікація - офіційна назва репресій щодо населення Західної України, проведених урядом Польщі восени 1930 р.

Г) Свідома українська інтелігенція заснувала у Львові таємний Український університет (1921-1925 рр.)

Д) Інтенсивний розвиток економіки, який характеризується збільшенням кількості продукції, за рахунок збільшення витрат людської праці.

Е) Кульмінацією селянського руху стало Ліське повстання у червні - липні 1932 р.

Високий рівень

11. Встановіть ім’я і прізвище визначного українського діяча:

“Визначний український публіцист, публічний діяч, літературний критик. Ідеолог українського націоналізму. Належав до Революційної української партії (РУП) та до Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП). У 1914-1918 рр. – голова й активний член Союзу Визволення України. В 1926 р. видав працю «Націоналізм», яка мала великий вплив на формування світогляду західноукраїнської молоді. З 1947 р. жив в Канаді, де викладав українську літературу. Послідовно відстоював ідею незалежності України. Виступав проти російського імперіалізму.”

_______________________________________________________________

12. Євген Петрушевич, перебуваючи 14 березня 1923 р. в Парижі на Раді послів Англії, Франції, Італії, та Японії сказав:

“Іменем Української Національної Ради Східної Галичини як легального представництва українського населення Східної Галичини підношу осим проти такого рішення Конференції Амбасадорів з 14 березня рішучий протест та заявлю, що українське населення ніколи не погодиться з пануванням Польщі, домагається незалежної Галицької Держави вільних народів та буде за неї далі боротися.”

 1. Які цілі переслідувала Українська Національна Рада відносно майбутнього Східної Галичини?

 2. Якими шляхами галичани намагалися реалізувати свою мету в 20-х., 30-х роках?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема 7. Урок 2. Українські землі у складі Чехо-Словаччини та Румунії.

Початковий рівень

 1. Про яку територію йде мова: “автономна Українська республіка у складі Чехо-Словаччини в 1938-1939 рр.”

А) Закарпаття В) Північна Буковина

Б) Галичина Г) Бессарабія

 1. Незалежність Карпатської України було проголошено:

А) 30 грудня 1938 р. В) 15 березня 1939 р.

Б) 30 вересня 1938 р. Г) 20 січня 1940 р.

 1. Хто був обраний президентом Карпатської України:

А) М.Заячківський В) Д.Донцов

Б) Д.Левицький Г) А.Волошин

 1. Татарбунарське повстання відбулося на території:

А) Чехо-Словаччини В) Польщі

Б) Румунії Г) Болгарії

 1. Західноукраїнські землі на початку 20-х років перебували у складі:

А) Польщі, Румунії, Чехословаччини

Б) Польщі Австро-Угорщини, Німеччини

В) Туреччини, Австро-Угорщини, Польщі

Г) Росії, Польщі, Німеччини

 1. Політику Румунії щодо населення західноукраїнських земель, які входили до її складу у міжвоєнний період, можна назвати:

А) українізація В) автономізація

Б) полонізація Г) румунізація

Середній рівень

 1. Назвіть характерні ознаки перебування українських земель у складі Чехо-Словаччини:

А) Більш сприятливі, ніж в інших державах, умови для економічного розвитку, хоча капіталовкладення недостатні.

Б) Наявність великої кількості українських партій.

В) Намагання чеської влади вирішити проблеми в аграрному секторі шляхом передачі селянам окремих земель угорських поміщиків.

Г) Заснування українських шкіл, гімназій

Д) Не діяли “Просвіти”.

Е) Карпатська Україна проіснувала два роки.

 1. Встановіть хронологічну послідовність:

А) Проголошення незалежності Карпатської України, обрання президентом Августина Волошина.

Б) Мюнхенська змова, яка поклала початок розчленуванню Чехословаччини

В) Початок окупації Закарпаття румунськими військами.

Г) Віденський арбітраж, за рішенням якого частина території Закарпаття передавалась Угорщині.

Достатній рівень

 1. Встановіть правильні твердження:

А) На території Закарпаття проводилась політика пацифікації.

Б) 15 березня 1939 р. – проголошено незалежність Карпатської України.

В) На території Північної Буковини діяла єдина легальна партія “Українська національна партія”

Г) В березні 1939 р. угорські війська окупували територію Закарпаття.

Д) На території Галичини в 1925 р. піднялося Татарбунарське повстання.

Е) Президентом Карпатської України було обрано Андрея Шептицького.

 1. Встановіть відповідність між політичними течіями та їх переконаннями:

А) українофіли

1. були складовою частиною комуністичного руху в Чехословаччині; виступали за автономію краю, за приєднання до Радянської України;

Б) русофіли

2. русини – карпатоукраїнці – це частина російського народу;

В) русини

3. доводили єдність західних та східних українців як єдиного українського народу;

Г) комуністи

4. русини сформувались в окрему націю, відмінну від українців

Високий рівень

 1. Назвіть ім’я та прізвище видатного українського державного діяча:

“Визначний український громадсько-політичний та державний діяч. У 1918 р. став засновником руської Народної Ради, потім головою Центральної руської народної Ради в Ужгороді. В 1935-1938 рр. Обраний почесним головою товариства “Просвіта.” 28 жовтня 1938 р. було обрано прем’єр-міністром Карпатської України. На посту прем’єра-міністра налагодив роботу промисловості, транспорту, пошти, зазнала змін освіта. Були створені національні збройні сили – “Карпатська Січ.”

14 березня 1939 р. новосформований парламент, який зібрався у Хусті проголосив незалежність Карпатської України, прийняв Конституцію і обрав його президентом української держави.

1 травня 1945 р. був заарештований радянською контррозвідкою і вивезений до СРСР.

11 липня 1945 р. страчений у Лефортовській тюрмі в Москві.”

_______________________________________________________________

 1. Із збірника документів “Українська суспільно-політична думка ХХ ст.”:

“1. Карпатська Україна є незалежна Держава.

2. Назва Держави є Карпатська Україна

3. Карпатська Україна є республіка з президентом, виборним сеймом КУ, на чолі.

4. Державна мова Карпатської України є українська мова.

5. Барва державного прапору Карпатської України є синя і жовта, причому барва синя є горішня, а жовта є долішня.

6. Державним гербом Карпатської україни є дотеперішній краєвий герб...

7. Державний гімн Карпатської України є ”Ще не вмерла Україна...”.

 1. Чому спроба утворити незалежну державу в Закарпатті закінчилась

невдачею?

 1. У чому полягало значення проголошення незалежності Карпатської

Русі?

Тема 8. Наш край у 1900-1938 рр.

Урок1. Процеси модернізації економічного і соціального життя на початку ХХ ст.

Початковий рівень

 1. Назвіть територію, яка не входила до території сучасної Черкащини:

А) Київська В) Полтавська

Б) Волинська Г) Кременчуцька

 1. На початку ХХ ст. Черкащина стає центром:

А) цукрової промисловості

Б) тютюнової галузі

В) галузі переробної промисловості

Г) підприємства металообробної, машинобудівної галузей

 1. Коли відбувся Всеукраїнський з’їзд Вільного козацтва на Черкащині?

А) 3-10 вересня 1917 р. В) 3-6 жовтня 1917 р.

Б) 14-15 грудня 1917 р. Г) 16-18 січня 1918 р.

 1. Хто проголосив 22 січня 1919 р. “Акт злуки” УНР і ЗУНР на Софіївській площі, уродженець села Жаботино Черкаського повіту:

А) Антон Макаренко В) Володимир Винниченко

Б) Симон Петлюра Г) Федір Швець

 1. Особливим розмахом проти німецької окупації 3 червня 1918 р. відзначилося:

А) Кам’янське збройне повстання

Б)Звенигородське збройне повстання

В) Чорнобаївське збройне повстання

Г) Золотоніське збройне повстання

6. Яка газета започаткувала зародження періодичної преси на Черкащині:

А) “Приднепровье” В) ”Каневская неделя”

Б) “Маяк” Г) “Молодь Черкащини”

Середній рівень

 1. Виберіть ознаки Холодноярівської республіки:

А) В 1918-1922 роках Мотронинський монастир став осередком українського повстанського руху, який очолили отамани брати Чучупаки.

Б) У листопаді 1919 року - головним Отаманом Холодного Яру був Василь Чучупака, якому підпорядковувалися отамани Герасим Нестеренко-Орел, Трифон Гладченко, Михайло Мелашко, Сірко, Око, Чорний Ворон (Чорногузько), Мефодій Голик-Залізняк, Семен Вовк, Калюжний, Д.Канатенко, 1-й і 2-й Олександрійські полки.

В) Про боротьбу козаків Холодноярської Республіки з більшовиками один із учасників подій Юрій Горліс-Горський написав книгу спогадів — документальний роман «Залишенець».

Г) В 2011 р. героїзовану розповідь про Холодноярівську республіку продовжив письменник Василь Шкляр у романі «Чорний ворон»

Д) Холодноярська республіка була частиною УНР, де козаки найдовше вели збройний опір більшовикам (до 1922—1924 років).

Е) Холодно́ярська респýбліка (1919—1922) — довготривале державне утворення на території Польщі в районі Холодного Яру.

 1. Встановіть у хронологічній послідовності:

А) Всеукраїнський з’їзд Вільного козацтва

Б) Відкрилася учительська семінарія

Б) Звенигородське збройне повстання

В) Вихід першої газети в краї

Достатній рівень

 1. Встановіть відповідність:

А) Наталія Ужвій

1. Очолював народний сільський хор із с.Охматова (нині – Жашківський район).

Б) Микола Лисенко

2. В Жовнині, Кліщенцях (нині Чорнобаївський район) він написав народні пісні “Ой місяцю, місяченьку”, “Воли ревуть, води не п’ють”

В) Кирило Стеценко

3.Композитор, диригент, музикознавець і громадський діяч, який народився в селі Квітки (Корсунь-Шевченківський район)

Г)Порфирій Демуцький

4. Дебютувала молода учителька на сцені самодіяльного драматичного театру у Золотоноші

10. Виберіть правильні твердження:

А) 26 лютого 1906 року у соборі міста Звенигородки вперше було відправлено панахиду по великому поету Т.Г.Шевченку.

Б) В Холодноярській республіці Василя Чучупаку було обрано полковником (до цього він був сільським вчителем).

В) Першою газетою на Черкащині була газета “Хлібороб.”

Г) 4 квітня 1919 р. сільський сход села Ротмистрівка Черкаського повіту постановив: “безземельних і малоземельних задовольнити землею по черзі, на розгляд місцевого земельного комітету”

Д) Холодноярська республіка проіснувала з 1917 року по 1925 рік.

Е) На початку ХХ століття на території Черкащини кооперативний рух не розвивався.

Високий рівень

11. Про яку історичну особу України, уродженця нашого краю (народився в селі Пальчику Катеринопільського району) йде мова:

“Український громадсько-політичний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, академік Української Академії Наук (з 1919), віце-президент ВУАН (з 1922), дійсний член Наукового Товариства ім.Т.Шевченка у Львові. У березні 1917 увійшов до складу Української Центральної Ради, а в квітні 1917 на Українському Національному Конгресі обраний заступником голови УЦР і членом Малої Ради. Після створення 15.06.1917 першого українського уряду — Генерального Секретаріату УЦР-УНР займав у ньому посаду генерального секретаря міжнаціональних справ. З вересня 1917 очолював Українську партію соціалістів-федералістів. Брав участь у розробці концепції української державності, української національної культури й освіти. Надрукував близько 3 тисяч статей та рецензій. Видав ряд монографічних нарисів, присвячених творчості Марка Вовчка, Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Коцюбинського, Івана Нечуй-Левицького, Івана Карпенка-Карого, Панаса Мирного та ін. Незаконно репресований 1930 року в результаті сфабрикованого радянською владою так званого «процесу Спілки визволення України». Реабілітований 1989 року.”

_______________________________________________________________

12. “Тут, здається, сажня землі нема, не политого козацькою кров'ю, - писав Юрій Горліс-Горський у своєму історичному романі «Холодний Яр». - І населення з козацьким духом, не помішане, самі українці - за Україну - очі видеруть...» Це добре знали наші вороги, які у всі віки зустрічали тут, в Холодному Яру, не просто шалений спротив...”

1. Про які історичні події згадує Ю.Горліс-Горський у своєму історичному романі “Холодний Яр”?

2. Чому було таке велике прагнення до незалежності України?

Тема 8. Урок 2. Особливості культурних процесів. Внесок діячів культури Черкаського краю в розвиток вітчизняної культури.

Початковий рівень

1. В якому році розпочав свою роботу Черкаський інститут народної освіти?

А) 8 березня 1920 р. В) 10 січня 1922 р.

Б) 6 лютого 1921 р. Г) 15 травня 1923 р.

2. 20 серпня 1925 року було утворено:

А) Український драматичний театр в Білій Церкві;

Б) Уманський сільськогосподарський інститут

В) Черкаський інститут народної освіти

Г) Державний заповідник “Могила Шевченка”

3. Як називалися передові господарства, приклад, яких всіляко популяризувався:

А) “Маяки” В) “Піонери”

Б) “Флагмани” Г) “Зіркові”

4. В якому районному центрі в 1929 р. було створено першу МТС?

А) Монастирищенському В) Тальнівському

Б) Звенигородському Г) Кам’янському

5. Який рух започаткували молодіжні ланки колгоспу імені Комінтерну Городищенського району, очолювані Марією Демченко і Мариною Гнатенко:

А) стахановський рух; В) ізотовський рух;

Б) рух “п’ятисотенниць”; Г) рух трактористок.

6. Якої артілі не існувало на Черкащині?

А) “Вулик і бджола” В) “Орач”

Б) “Гречкове” Г) “Cталевар”

Середній рівень

7. Встановіть відповідність між територією Черкащини та областями до яких входили ці землі:

А) правобережна Черкащина; 1. Харківська область

Б) лівобережна Черкащина 2. Кіровоградська область

В) Кам'янський і Чигиринський райони 3. Київська область

Г) лівобережна Черкащина 4. Полтавська область(з 1937 р.)

8. Встановіть у хронологічній послідовності:

А) утвердилась радянська влада на Черкащині;

Б) рік переведення українського драматичного театру до м.Черкас;

В) впровадження трьох-ланкової системи: центр-область-район;

Г) створення першої МТС у Тальному.

Достатній рівень

9. Виберіть правильні твердження:

А) У лютому 1930 р. при Кам’янському цукровому заводі створено машинно-кінно-тракторну станцію (МКТС).

Б) В 1927 році була на Черкащині проведена суцільна колективізація.

В) На початку 1920-х років на території Черкащини замість повітів утворюються райони, які входять до чотирьох округ - Уманської, Черкаської, Золотоноської і Шевченківської (центр - Корсунь). Згодом залишається дві укрупнені округи - Уманська і Шевченківська (центр - Черкаси).

Г) Товариства спільного обробітку землі (ТСОЗи) на території Черкащини не створювались.

Д) В 1918-1922 роках територія сучасної Кам’янщини та Чигиринщини входило до складу Холодноярської “республіки”.

Е) Наслідки голодомору 1932-1933 рр. на Черкащині були незначними.

10. Виберіть твердження, які характеризують період репресій на Черкащині:

А) Репресії розпочалися ще у 1920-х роках в різних формах (розкуркулення, голодомор, депортації, викриття “шкідницьких організацій”).

Б) Репресії 20-30-х років на території Черкащини не проводилися.

В) Комуністична партія уникла сталінських репресій.

Г) У 1937 р. був звинувачений у належності до неіснуючої ”української контрреволюційної націоналістичної організації” директор Канівського заповідника “Могила Т.Г. Шевченка” М.С. Стретович.

Д) В 40-х роках видана багатотомна серія книг “Реабілітовані історією. Черкаська область.”

Е) У жовтні 1937 року був заарештований і розстріляний житель Звенигородки П.І. Рудковський, якого звинуватили у поширенні провокаційних чуток про наближення війни фашистських держав проти СРСР і поразку Радянського Союзу в ній.

Високий рівень

11. Назвіть ім’я та прізвище відомої особи нашого краю та України:

“Народилася 26 серпня 1912 р. в с. Старосіллі Городищенського району. У 1935 році на 2-му Всесоюзному з’їзді колгоспників-ударників, як ланкова старосільського колгоспу ім. Комінтерну, взяла зобов’язання виростити високий, на той час, урожай цукрових буряків – по 500 ц/га (було зібрано по 523,7 ц коренів). З 1945 р. працювала агрономом у колгоспі ім. Л.Л. Васильєва, потім – на дослідних ділянках у радгоспі ім. Л.Л. Васильєва (Київ. обл.).

Автор книги «Полюби землю» (1973 р.). Депутат Верховної Ради СРСР І скликання. Нагороджена орденом Леніна, великою Золотою медаллю ВСГВ.”

_____________________________________________________________

12. “Зі спогадів Ірини Йосипівни Вовнянко, жительки с.Черповоди Уманського району (тоді Ладиженського району).”

Тяжко їй пригадувати ті пекельні часи. Під час розповіді Ірина Йосипівна декілька раз зупинялася, на очах виступали сльози. Зі спогадів дізнаємося, що родина у неї була велика: батько та мати, 4 брати і 1 сестра. Було у них велике своє господарство, а після того, як „вступили до колгоспу”, худобу всю забрали, ходили попід хати „сільські комнезами” та все витрушували, навіть із горшків-глечиків. Але завдяки тому, що зберегли два мішки льону, родина змогла пережити зиму та дожити до тепла. „... Коли почалося тепло, то ходили на поле, збирали падалішнє зерно – ячмінь. Хто прийде з дітей з того поля, а хто і не міг – залишалися на полі, бо були худі дуже, не було сил іти, та і помирали. По сьогоднішній день пам’ятаю – лежала дівчинка мертва з чорними косима... З гнилою картошки і полови проса пекли „оладки” (якщо можна так їх назвати), на сьогоднішній день це не їв би ніхто. А тоді це була сама найкраща паска з такою їдою... Все не можна написати і згадати. Той час закарбувався на все врем`я, на все життя”

1. Про які події згадує очевидець?

2. Які наслідки мало проведення цієї політики партії? Що ви знаєте про ці події на території вашого міста, села?

Узагальнююче повторення за рік

1 варіант

1.Українські землі напередодні Першої світової війни входили:

А)Росії та Австро-Угорщини В) Польщі та Австро-Угорщини

Б) Росії та Польщі Г) Німеччини та Австро-Угорщини

2. Хто був головою Ради Міністрів найдовше при гетьману П.Скоропадському:

А) М.Василенко В) С.Гербель

Б) Ф.Лизогуб Г) М.Устимович

3. Яка політика П.Скоропадського принесла найбільші плоди в розбудові Української держави?

А) внутрішня В) національно-культурна

Б) зовнішня Г) соціальна

4. Хто очолював уряд ЗУНР?

А) К.Левицький В) Д.Вітовський

Б) Є.Петрушевич Г) М.Омельянович-Павленко

5. Лідером білогвардійського руху на Півдні Росії був:

А) Колчак В) Пілсудський

Б) Юденич Г) Денікін

6. Хто був визнаний всесоюзним лідером «лівої опозиції»?

А) Ю.Коцюбинський В) Х.Раковський

Б) Г.Петровський Г) М.Волобуєв

7. Який термін відповідає визначенню «Насильницьке втручання однієї, або декількох держав у внутрішні справи іншої держави з метою придушення революційного або національно-визвольного руху, встановлення власного політичного та економічного панування – це…?

А) приєднання В) диктатура

Б) інтервенція Г) переворот

8. Якій події П.Тичина присвятив свій вірш «Пам’яті тридцяти»?

А) Галицька битва В) битва за гору Лисоня

Б) битва на горі Маківка Г) бій під Крутами

9. Незалежність Української Народної Республіки проголошував:

А) Перший універсал УЦР В) Третій універсал УЦР

Б) Другий універсал УЦР Г) Четвертий універсал УЦР

10. Перший уряд України при Центральній Раді очолив…?

А) В.Винниченко В) Є.Петрушевич

Б) М.Грушевський Г) Є.Єфремов

11. Укажіть дату проголошення акту злуки ЗУНР та УНР?

А) 18 грудня 1919 р. В) 14 листопада 1918 р.

Б) 13 листопада 1917 р. Г) 22 січня 1919 р.

12. В яких двох напрямках наступали польські війська під час Радянсько-польської війни 1920 р в Україні.:

А) Київському, Білоцерківському

Б) Вінницькому, Кам’янець-Подільському

В) Київському, Одеському

Г) Одеському, Вінницькому

13. Як називалася політика, проголошена в березні 1921 р. на з`їзді РКП(б), яка прийшла на зміну політиці «воєнного комунізму»?

А) політика Директорії В) нова економічна політика

Б) політика «воєнного комунізму» Г) політика П.Скоропадського

14. Назвіть роки голоду на Україні:

А) 1920-1922рр В) 1921-1922рр

Б) 1921-1923рр Г) 1922-1923рр

15. Коли остаточно Україна втратила свою незалежність?

А) 18 жовтня 1922р В) 26 січня 1924р

Б) 30 грудня 1922р Г) 16 березня 1921р

16. Позначте рік утворення Українського національно-демократичного об‘єднання (УНДО) в Галичині:

А) 1921 р. В) 1925 р.

Б) 1923 р. Г) 1927 р.

17. Чортківська наступальна операція УГА була спрямована проти:

А) польських військ В) частин Червоної армії

Б) російських військ Г) армії УНР

18. Визначте подію періоду Української революції 1917-1921 рр., що описана у цитатовому історичному джерелі:

«…з`їзд став першим кроком відродженої нації на шляху державності… першим каменем у будові української державності… першим підготовчим етапом у творенні, як ідеї української державності, так і в частковому проведенню їх у життя…»

А) Всеукраїнський з’їзд Рад у Києві

Б) Всеукраїнський національний конгрес;

В) Перший Всеукраїнський військовий з’їзд

Г) Всеукраїнський з’їзд Рад у Харкові

19. Хто підтримував політику «українізації» (коренізації) в Україні

А) О.Шумський, М.Срипник, В.Затонський, Г.Гринько

Б) М.Горький, А.Луначарський, В.Липинський, В.Кістяківський

В) Г.Петровський, В.Чубарь, Г.Гринько, М.Горький

Г) О.Шумський, А.Луначарський, В.Чубарь, В.Кістяківський

20. Поставте події у хронологічній послідовності:

А) Брусилівський прорив В) вступ у першу світову війну Росії

Б) створення СВУ Г) Лютнева революція в Росії

21. Встановіть відповідність:

А) А.Шептицький

1. перший командир «усусів»

Б) М.Галущинський

2. митрополит УГКЦ

В) К.Левицький

3. імператор Австро-Угорщини

Г) Франц-Йосиф І

4. Голова ГУР

22. Встановіть відповідність:

А) РУП 1. А.Лотоцткий, Є.Чикаленко, Б.Грінченко

Б) УДРП 2. В.Винниченко, С.Петлюра, М.Порш

В) УНП 3. Д.Антонович, Б.Камінський, Л.Мацієвич, М.Русов

Г) УСДРП 4. М. Міхновський, О. Макаренко

23. Встановіть відповідність:

А) К. Левицький

1. Президент ЗУНР

Б) Є. Петрушевич

2. Очолює Українську Галицьку Армію

Б) Д. Вітовський

3. Голова уряду Державного Секретаріату

Г) М. Омел‘янович-Павленко

4. Очолює українські військові формування

24. Встановіть відповідність:

А) реформатор Росії

Б) прихильник самостійної Української держави

В) лідер Центральної Ради

Г) діяч, який очолює українську парламентську групу в І Думі

1

2

3

4

25.Яка подія зображена на карті:

.

А) Чортківська офензива

Б) Галицька битва

В) Брусилівський порив

Г) взяття Львова австрійцями

2 варіант

1. Позначте назву міста, де в серпні 1914 р. було створено Союз визволення України.

А) Львів В) Прага

Б) Відень Г) Київ

2. Позначте назву української землі, яка напередодні Першої світової війни не входила до складу Австро-Угорщини?

А) Галичина В)Волинь

Б)Буковина Г)Закарпаття

3. Визначте хронологічні рамки Першої світової війни?

А)1914-1917 рр. В) 1914-1919 рр.

Б) 1914-1918 рр. Г) 1914-1920 рр.

4. Позначте назву організації, яка була утворена 1 серпня 1914 року у Львові?

А) Просвіта В) СВУ

Б) ТУП Г) ГУР

5. Позначте назву статті С.Петлюри, яка містить такі слова: «Толерантна постава до українців Австрії… відкрила б великі можливості: вона створила б потяг відірваними історичними умовами частини до національного українського цілого, зв’язаного з Росією: унаслідок того сталося б велике діло виправлення історичної помилки, а українському народові …відкрилась би можливість розвитку його багатих сил у єднанні з відродженою Росією і народами, що її заселяють».

А) «Маніфест до українського народу»

Б) «Війна й українці»

В) «Наша платформа»

Г) «Наша програма»

6. Позначте назву органу влади в Україні, який був утворений 4 березня 1917 року?

А) Тимчасовий уряд В) Генеральний секретаріат

Б) Центральна Рада Г) Військовий Генеральний комітет

7. Позначте прізвище українського політичного діяча, який не був членом Центральної Ради?

А) М.Грушевський В) Є.Петрушевич

Б) В.Винниченко Г) С.Єфремов

8. Позначте назву населеного пункту , поблизу якого відбулася подія, описана в уривку документа: «Вона (молодь) йшла в бій із піснею «Ще не вмерла…» І не вина цієї молоді, що світ так злегковажив великим шляхетним поривом Української держави… Вина була хіба в тому, що та молодь, як і цілий народ, що її видав не були підготовлені до взятого на себе завдання».

А) Броди В) Крути

Б) Луцьк Г) Київ

9. Позначте назву документа, проголошеного Центральною Радою , який містить такі слова: «Народе Український! Народе селян, робітників, трудящого люду! Волею своєю ти поставив нас , Українську Центральну Раду, на сторожі прав і вольностей Української землі».

А) І Універсал В) ІІІ Універсал

Б) ІІ Універсал Г) ІV Універсал

10. Позначте дату утворення Директорії:

А) 11 жовтня 1918 р. В) 27 листопада 1918 р.

Б) 13 листопада 1918 р. Г) 1 грудня 1918 р.

11. Про якого діяча українського визвольного руху йдеться:

«…відомий український громадсько-політичний і державний діяч, належав до членів київської Громади, був в числі засновників Революційної української партії Української соціал-демократичної робітничої партії. Під час Українського національного конгресу був обраний заступником голови Української Центральної Ради».

А) В.Винниченко В) С.Петлюра

Б) М.Грушевський Г) С.Єфремов

12.Позначте першу за чисельністю українську політичну партію на початку 1917р.

А) Українська демократично-хліборобська партія

Б) Українська партія соціалістів-федералістів

В) Українська соціал-демократична

Г) Українська партія соціалістів-революціонерів

13. Коли було прийнято Конституцію УНР:

А) 18 квітня 1918 р. В) 29 квітня 1918 р.

Б) 26 квітня 1918 р. Г) 25 квітня 1918 р.

14. Позначте прізвище першого президента Української Академії Наук:

А) М.Грушевський В) А.Кримський

Б) В.Вернадський Г) Д.Багалій

15. Укажіть галузь культури, з якою пов’язана діяльність Л.Курбаса.

А) театр В) музика

Б) література Г) живопис

16. Позначте дату події, про яку йдеться в наведеному уривку документа: «Союз цей є добровільним об’єднанням рівноправних народів…за кожною республікою забезпечене право вільного виходу… нова держава буде достойним увінчанням закладених ще в жовтні 1917 р. основ мирного співжиття і братерського співробітництва народів..»

А) 1 грудня 1922 р. В) 20 грудня 1922 р.

Б) 10 грудня 1922 р. Г) 30 грудня 1922 р.

17. Хто був автором плану автономізації:

А) В.Ленін В) Х.Раковський

Б) Й.Сталін Г) М.Скрипник

18.Позначте подію, яка відбувалась в той самий рік, коли було проголошено

УСРР.

А) Проголошення ЗУНР

Б) Переворот П.Скоропадського

В) «Київська катастрофа»

Г) Розгром Червоною армією військ П.Врангеля в Криму

18. Встановіть відповідність між назвами документів та їх положеннями:

 1. І Універсал

 2. ІІ Універсал

 3. ІІІ Універсал

 4. ІV Універсал

А. «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі… щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів»

Б. «Ми, Центральна Українська Рада, стоячи, як все, за тим, щоб не відривати України від Росії та щоб разом з усіма її народами змагати до піднесення й розвитку цілої Росії та до єдності її демократичних сил…»

В. «Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, від нікого не залежною, вільною суверенною Державою Українського Народу…»

Г. «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».

20. Співвіднесіть поняття та їх визначення:

1. автономія

А) повна незалежність держави від інших держав у її внутрішній і зовнішній політиці

2. диктатура

Б) перехід з приватної власності у власність держави чи суспільства землі, промислових підприємств, банків тощо

3.федерація

В) нічим не обмежена влада особи, групи, класу

4.націоналізація

Г) державний устрій у формі союзної держави, за яким члени цієї держави залишають за собою повний політичний суверенітет

21. Встановіть відповідність між Універсалами Центральної Ради та їх ознаками:

А) І Універсал

1.Самостійність

Б) ІІ Універсал

2.УНР

В) ІІІ Універсал

3. компроміс

Г) ІV Універсал

4. автономія

22. Які поняття та терміни розкривають суть нової економічної політики?

1) стахановці 4) продрозкладка

2) госпрозрахунок 5) кооперація

3) коренізація 6) продподаток

23. Встановіть відповідність:

А) липень 1919 р.

1. Закон Центральної Ради про державну мову.

Б) березень 1918 р

2. Компанія ліквідації неписемності

В) весна 1920 р.

3. Закон про заснування Української Академії Наук

Г) листопад 1918 р.

4. ”Положення про єдину трудову школу”

24. Встановіть відповідність:

1.

2.

3.

4.

А) Головний Отаман Армії УНР

Б) Голова Центральної Ради

В) Голова Генерального Секретаріату

Г) Голова ЗУНР

25. Яка подія відображена на карті?

А) Чортківська офензива В) Брусилівський порив

Б) Галицька битва Г) взяття Львова австрійцями

Таблиця відповідей

завдання Урок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вступ

Б

Б

Б

В

А

В

-

-

1В, 2Б, 3Г, 4А

1В, 2Г, 3Б, 4А

Тема 1

1

А

Б

Б

Б

А

А

-

-

1В, 3Б, 4Г, 5А

1Б, 2В, 3Г, 4А

2

А

Б

В

Г

В

1, 2, 5, 7

-

-

1А, 2Б, 4Г, 5В

1В, 2Г, 3Б, 4А

3

А

Б

В

Г

В

А

-

-

1Б, 3В, 4А, 5Г

-

4

Б

Б

Б

В

Б

А

-

-

2А, 3Г, 4Б, 5В

1А, 2Б, 3В, 4Г

5 вар.1

А

А

В

Б

А

В

-

-

1Б, 2А, 3В, 4Г

Чернігівська,

Полтавська,

1 млн.,

70 %

5 вар. 2

Б

В

Г

В

В

Б

-

-

1Б, 2А, 3В, 4Г

1А, 2В, 4Б, 5Г

6 вар. 1

Б

А

Б

Б

Г

В

-

-

1В, 2Г, 3А, 4Б

Б

6 вар.2

А

А

А

А

А

А

-

-

1А, 2Б, 3В, 4Г

1Б, 2Г, 4А, 5В

Узаг.

Г

А

В

А

А

В

-

-

1В, 2А, 3Г, 4Б

1А, 2Б, 3В, 4Г

Тема 2

1

В

А

А

В

А

В

-

-

1В, 3А, 4Б, 5Г

1Б, 2А, 3В, 4Г

2

А

Б

В

Б

Б

Б

-

-

1А, 2Б, 3В, 4Г

1В, 2Г, 3А, 4Б

3

А

В

А

А

Б

Г

-

-

1Г, 2В, 3А, 4Б

1А, 2В, 3Б, 4Г

4

Б

А

Б

А

А

В

-

-

1Г, 2А, 3Б, 4В

1В, 2Б, 3Г, 4А

5

В

Б

А

А

Г

А

-

-

1В, 2Г, 3Б, 4А

1В, 2Б, 3Г, 4А

узаг.

А

В

Б

А

А

А

-

-

1Б, 2А, 3В, 4Г

1Б, 2А, 3В, 4Г

Тема 3

1

А

Б

А

А

А

А

-

-

1Б, 2Г, 3А, 4В

1Г, 2В, 3Б, 4А

2

В

Г

А

В

Г

А

-

-

1Б, 2А, 3Г, 4В

1Б, 2А, 3В, 4Г

3

Б

А

Г

Б

В

Б

-

-

1Г, 2Б, 3В, 4А

1В, 2Г, 3А, 4Б

4 вар. 1

Б

А

Б

В

Б

Г

-

-

1А, 2Б, 3В, 4Д

1В, 2А, 3Б, 4Г

4 вар. 2

Г

Г

Г

Г

А

А

-

-

1Г, 2Б, 4В, 5А

1В, 2Б, 3Г, 4А

5

В

Г

В

Б

Б

А

-

-

1В, 2Б, 3Г, 4А

1В, 2Г, 3А, 4Б

6

В

В

Б

Б

В

В

-

-

1Б, 2Г, 3В, 4А

1А, 2Б, 3В, 4Г

узаг.

А

Б

Б

В

А

В

-

-

1Б, 2А, 3Г, 4Д

1Б, 2В, 3Г, 4А

Тема 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

В

Б

Г

Б

Г

А

А, Г, Е

А3, Б1,

В2, Г4

А3, Б1,

В4, Г2

В, А, Б, Г

Володимир Вернадський

2

Б

А

Г

В

Г

А

А, Г, Е

В, Б,

А, Е

А2, Б1,

В3

А3, Б4,

В2, Г1

Агатангел Кримський

3

Г

Б

В

Г

А

В

А4,Б1,

В2, Г3

А2, Б4,

В1, Г3, Д5

Б,В,Г,Е

А2, Б3, В4, Г1

Андрей Шептицький

Тема 5

1

Б

В

В

Б

А

В

А, Г, Е

А, Г, Д, Е

А2, Б4, В3, Г5

А2, Б3, В1

А1, Б3, В1

2

В

Б

Г

Б

А

В

Б, В,Ж

Б, Г, Д

1Д, 2Б, 3А, 4В, 5Г

1Б, 2В, 3Д, 4А

Олександр Шумський

3

Б

Г

В

А

В

Б

А,В,Г,Д,Е

1Б, 2В, 3Д, 4А

Б, Г, Д, В, А

Василь Липківський

Тема 6

1

Б

В

А

Б

Б

Г

В,Д,Е

Г,Б, А,В

А3, Б4, В2, Г1, Д5

А3, Б1, В4, Г2

Лазар Каганович

2

Г

В

Б

Г

А

Б

Б, Г, Д, Е

А2, Б1, В4, Г3

Г, Б, В, А

А, Г, Д, Е

В’ячеслав Молотов

3 вар.1

Г

В

Б

А

Г

Б

А, Б, Д

А4, Б1, В2, Г3

Г, В, Б, А

Сергій Єфремов

3 вар.2

А

Г

А

Б

В

Г

А, В, Г, Е

Г, В, Б, А

Б, В, Е

А4, Б1, В2, Г3

Станіслав Косіор

4

Б

Г

В

А

Б

А

А4,Б5, В1,Г2,Д3

1Б, 2Г, 3А, 4В

А, Б, Е

А, В, Г

Лесь Курбас

Узаг.

А

В

Б

В

Б

А

Б,Г,Е,Є

А2, Б5, В4, Г3

Б,А,В,Г

Б

22 вересня 1939 р.

Тема 7

1

Б

В

А

Г

В

А

А, Б, Г

В, Б, А, Г

А5, Б1, В2, Г3, Д4

В, Г, Е

Дмитро Донцов

2

А

В

Г

Б

А

Г

А, В,Г

Б,Г,В,А

Б, В, Г

А3, Б2, В4, Г1

Августин Волошин

Тема 8

1

Б

А

В

Г

Б

В

А,Б,Д

Г,Б,А,В

А4, Б2, В3, Г1

А,Б,Г

Сергій Єфремов

2

Б

Г

А

В

Б

Г

А3,Б1, В2, Г4

А,Г,В,б

А,В,Д

А,Г,Е

Марія Демченко

Узагальнююче повторення за рік

1 варіант

1А, 2Б, 3В,4А, 5Г, 6В, 7Б, 8Г, 9Г, 10А,

11Г, 12В, 13В, 14Б, 15Б, 16В, 17А, 18А, 19А,

20. В,Б,А,Г;

21. А(2), Б(1), В(4), Г(3);

22. А(3), Б(1), В(4), Г(2);

23. А(3), Б(1), В(4), Г(2);

24. А(3), Б(4), В(1), Г(2);

25. В

2 варіант

1А, 2В,3Б, 4Г, 5Б, 6Б,7В, 8В, 9А,10Б,

11А, 12Г, 13В, 14Б,15А,16Г,17Б, 18В,

19. А(3), Б(2), В(4), Д(1);

20. А(1), Б(4), В(2), Г(3);

21 А(4), Б(3), В(2), Г(1);

22. Б

23. А(4), Б(1), В(2), Г(3);

24. А(3), Б(2),В(1), Г(4);

25. В

Список використаної літератури:

 1. Бойко О.Д. Історія України: Посібник. - К.: Академія, 2002.

 2. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада: Навч.посіб. — К.: Заповіт, 1997. — 344 с.

 3. Винниченко В.К. Відродження нації. — К.; Відень, 1920. — Ч. II.

 4. Грицак Я.М. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX—XX ст. — К.: Генеза, 2000. — 360 с: іл.

 5. І'рушевський М. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919 / Упоряд. А.Ф. Трубайчук. — К.: Либідь, 1992. — 46 с.

 6. Даниленко В.М., Гузенков С.Г., Колодяжний М.М. Історія України: Навч.посіб. для 10 кл. серед, загальноосвіт. шк. — Запоріжжя: Прем'єр, 2002.— 224 с.:іл..

 7. Історія України в особах: XIX—XX ст. / І. Войцехівська (кер. авт. кол.), В.Абліцов та ін.К.: Україна, 1995. — 479 с.

 8. Ковальчук М. Війна з більшовицькою Росією за незалежність. 1917— 1920.- К.,2007,- 72с.

 9. Кульчицький С.В., Шаповал Ю.І. Новітня історія України (1914—1939):Підруч.- К.: Генеза, 2003.

 10. Магочій П.-Р.Історія України. —К.: Критика, 2007. — 639 с.

 11. Михайло Грушевськиийкий: Фотоальбом/Авт. тексту Л.В. Решедько. —К.: Україна, 1996.- 140с: іл.

 12. Новітня Історія України (1900—2000): Підруч. / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусев,та ін.- 2-ге вид., перероб. і доп. —К.: Вища шк., 2002. — 719 с.

 13. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. -К.:СПД Кулінічев Б. М, 2007.-144 с.

 14. Врубльов О.С.,Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917-1921рр- К.: Альтернативи, 1999.- 320с.

 15. Стрельський Г.,Трубайчук А. Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти.- К.: Четверта хвиля 1996.-192с.

 16. Турченко В.Г. Новітня історія України. Ч.І. 1914—1939. Підруч. для 10-гокл серед.загальноосвіт.навч.закл.- Вид.3-тє,випр. та доп.-К.:Генеза, 2003.-352с.:іл.

 17. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика.Збірн.статей.-Вип.-15:на пошану д-ра іст.н., проф., чл.-кор. НАН України В.М.Даниленка з нагоди 60-річчя від дня народження та 35-річчя наукової праці/ Гол.ред. В.А.Смолій: У 2 ч.-К.: Ін-т Історії України НАНУ, 2009.

 18. Хрестоматія з історії України: Посіб.для вчит./Червінський В.І.,Кругляков В.Є.та ін.,За ред..В.І.Червінського.-К.:Вежа,1996.-352с.

 19. Підкова З.І., Шуст Р.М. Довідник з історії України. т.1 – К.: Генеза 1993 р., ст.135.

 20. Бондаренко К., Гордієнко В. Довідник з історії України. Тема 2 – К.: Генеза 1995 р., ст.192.

 21. Петровський В.В, Радченко Л.О., Семенко В.І. Історія України. Неупереджений погляд. – Х.: ВД “Школа” 2007 р., ст.. 257-392.

 22. Земерова Т.Ю., Скирда І.М. Історія України.– Х.: ВД “Весна” 2010 р. ст. 229-292.

 23. Гудзенко К.Н. Трагічні голоси. – м. Кам’янка 1993 р., ст. 87.

 24. Воропаєва В.В. Хрестоматія з історії України - Х.: ВД “Весна”, 2010 р., ст.. 253-379.

 25. Мельниченко В.М. Моя Черкащина. – Ч.: “Вертикаль” 2006 р., ст. 123- 168.

 26. Шамрай О.Г., Таран Г.М., Бондаренко Л.О., Вєтров О.В., Ляшко Ю.Ю., Чупак Т.П. Місто на скелястих берегах Тясмину. – Ч.: “Вертикаль”, 2009 р., ст.. 50-92.

 27. Власов В.С., Кульчицький С.В. Історія України.10 клас, підручник –К.: Літера ЛДТ 2011р., ст..3-111.

 28. Власов В.С., Кульчицький С.В. Історія України 10 клас, повний курс підготовки до ЗНО – К.: Літера ЛДТ 2011р., ст. 212-216.

 29. Лебеєва Ю.Г. Вивчення історії України. Посібник для вчителя 10 клас.- Т.: Навчальна книга – Богдан 2002 р., ст. 155-165.

Зміст

Пояснювальна записка

3

Вступ

5

Тема 1. Україна на початку ХХ століття

7

Урок 1. Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Місце української економіки в господарському житті двох імперій

7

Урок 2. Становище населення

9

Урок 3. Проблеми становлення та консолідації української нації

11

Урок 4. Події російської революції 1905-1907рр. в Україні

13

Урок 5 Хід земельної реформи П.Столипіна та її вплив на українські землі

15

Варіант 1

15

Варіант 2

17

Урок 6. Розвиток культури України на початку ХХ ст. Освіта. Наука. Література.

19

Варіант 1

19

Варіант 2

21

Підсумковий урок по темі: «Україна на початку ХХ століття»

23

Тема 2. Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції

25

Урок 1. Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу. Заснування Головної Української ради. Союз визволення України. Формування легіону Українських січових стрільців

25

Урок 2. Воєнні дії на території України у 1914 р.

27

Урок 3. Воєнні дії на території України в 1915-1917рр.

29

Урок 4. Початок Української революції

31

Урок 5. І та ІІ Універсали Центральної Ради

33

Підсумковий урок по темі: Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції

35

Тема 3. Українська державність в 1917-1921 рр.

37

Урок 1. Проголошення Української Народної Республіки

37

Урок 2. Мирний договір у Брест-Литовську

39

Урок 3. Українська держава Павла Скоропадського

41

Урок 4. Варіант 1. Директорія УНР

43

Урок 4. Варіант 2. Західноукраїнська Народна Республіка.

45

Урок 5. Запровадження радянської державності та її характер

47

Урок 6. Завершальний етап українського визвольного руху

49

Підсумковий урок по темі: «Українська державність в 1917-1921 рр.»

51

Тема 4. Культура і духовне життя в Україні в 1917-1921 р.

53

Урок 1. Нові тенденції та чинники розвитку культури 1917-1921 р.

53

Урок 2. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

55

Урок 3. Розвиток мистецтва в 1917-1920 рр. Релігійне життя

57

Тема 5. Українська СРР у умовах нової економічної політики (1921-1928)

60

Урок 1. Внутрішнє та міжнародне становище України на початку 20 -х років

60

Урок 2. Впровадження НЕПу в Україні та радянської українізації в УСРР

62

Урок 3. Культурно-освітнє та церковне життя в УСРР 1921-1928 рр.

65

Тема 6. Закріплення радянської влади в Україні (1929–1938 рр.)

67

Урок 1. Форсована індустріалізація радянської України

67

Урок 2. Хлібозаготівельні кризи 1927-1929 рр. Перехід до суцільної колективізації

70

Урок 3. Варіант 1. Утвердження тоталітарного ладу. Масові репресії в радянській Україні.

73

Урок 3. Варіант 2. Голодомор 1932-1933 років в Україні

76

Урок 4. Культурне життя в радянські Україні в 30-ті роки: “Розстріляне відродження”

79

Узагальнюючий урок по темах “Культура і духовне життя в Україні в 1917-1921 рр.”, “Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928)”, “Закріплення радянської влади в Україні (1929-1938)”

82

Тема 7. Західноукраїнські землі в 1921-1939 рр.

85

Урок 1. Правовий статус Східної Галичини та північно-східних земель у складі Польщі.

85

Урок 2. Українські землі у складі Чехо-Словаччини та Румунії.

88

Тема 8. Наш край у 1900-1938 рр.

91

Урок 1. Процеси модернізації економічного і соціального життя на початку ХХ ст.

91

Урок 2. Особливості культурних процесів. Внесок діячів культури Черкаського краю в розвиток вітчизняної культури.

94

Узагальнююче повторення за рік

97

Таблиця відповідей

106

Список використаної літератури

109

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. методист центру координації діяльності методичних кабінетів (центрів) та методичної роботи з педагогічними кадрами лауреат обласної педагогічної премії імені василя сухомлинського опорні школи області історія становлення та сучасний стан

  Документ
  ... національного виховання, методисти методичнихкабінетів (центрів) відділів, управлінь освітирайдержадміністрацій, міських рад, голови ...
 2. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти методичний вісник

  Конкурс
  ... (методичнийкабінет відділу освіти Петрівської райдержадміністрації ), Русавську А.Г. (методичнийкабінет відділу освіти Гайворонської райдержадміністрації), Драчук В.О. (методичнийкабінет відділу освіти Ульяновської райдержадміністрації), Мараренко ...
 3. Додаток № 2 до наказу управління освіти і науки ЗОДА від 05 12 2011 р № 852

  Документ
  ... ії освітньої програми школи» Методисти з психологічної служби методичнихкабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти Запор ... навчально-виховного комплексу «дитячий садок-загальноосвітняшкола I-III ступенів» К-Дніпровського району 6. Борисенко ...
 4. Головне управління освіти і науки черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в освітніх навчальних закладах черкащини

  Документ
  ... 1-4 класи, автор Поліщук Н.А. (Т.: Мандрі ... Косарська загальноосвітняшкола І-ІІІ ступенів Камянської районно ... представників райдержадміністрацій, мі ... кабінетів) психологічної служби системи освіти та введення у штат відділів освіти та методичнихкабінет ...
 5. Зміст Дошкільна освіта 4 Початкова освіта 38 Українська мова 126 Російська мова література і зарубіжна література … 178 Іноземні мови 211 Історія правознавство та інші суспільні науки …… 237

  Документ
  ... вчитель початкового навчання Камянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нікопольського району. ... методичнимкабінетом міського відділу освіти м.Першотравенська. Алгоритм річного планування загальноосвітньої школи (6 с.) Посібник містить методичн ...

Другие похожие документы..