Главная > Документ


Тема 5. Українська СРР у умовах нової економічної політики (1921-1928)

Урок 1. Внутрішнє та міжнародне становище України на початку 20-х років.

Початковий рівень

1. Який термін відповідає визначенню: “Орган радянської влади на селі в Україні в 1920—1933 роках, форма організації незаможних селян в Україні”

А) комуни В) комбіди

Б) комнезами Г) лікнепи

2. Другий Зимовий похід армії УНР відбувся у:

А) 1919 р. В) 1921 р.

Б) 1920 р. Г) 1922 р.

3. Яка подія відбулася в січні 1924 р.?

А) ІХ Всеукраїнський з’їзд рад;

Б) звільнення Х. Раковського з посади голови РНК УСРР;

В) ІІ з’їзд рад затвердив І Конституцію СРСР;

Г) утворення СРСР.

4. В якому році був підписаний договір про воєнний і господарський союз?

А) 26 липня 1921 р. В) 26 травня 1920 р.

Б) 28 грудня 1920 р. Г) 15 червня 1919 р.

5. Коли було утворено СРСР?

А) 30 грудня 1922 р. В) 29 лютого 1922 р.

Б) 30 січня 1920 р. Г) 30 вересня 1921 р.

6. Ким був розроблений проект резолюції “Про взаємовідносини РСФРР з незалежними республіками”, що передбачав автономізацію союзних республік?

А) Х.Раковським В) Й.Сталіним

Б) В.Леніним Г) Г.Орджонікідзе

Середній рівень

7. Встановіть причини голоду у 1921-1923 рр.

А) посуха та неврожай у південних і степових районах України;

Б) створення великих промислових об’єктів;

В) постійна підтримка української нації;

Г) значний експорт українського врожаю до РСФРР;

Д) збільшення виробництва сільськогосподарської продукції;

Е) післявоєнна розруха.

8. Виберіть держави, що найпершими ввійшли до складу СРСР:

А) Білорусія Г) Росія

Б) Польща Д) Україна

В) Литва Е) країни Закавказзя

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між подією та датою коли та відбулася:

А) Укладення Ризького миру;

Б) І з’їзд рад СРСР;

В) Утворення Молдавської АСРР у складі УРСР;

Г) Голод на Україні.

1. грудень 1920 р.

2. березень 1921р.

3. жовтень 1924 р.

4. 30 грудня 1922 р.

5. 1921-1923 рр.

10. Встановіть відповідність між етапами входження УСРР до складу СРСР та їх змістом:

А) ІІ етап (грудень 1920 р. – грудень 1922 р.)

Б) ІІІ етап (грудень 1922 р. – травень 1925 р.)

В) І етап (червень 1919 р.– грудень 1920)

1. Створення військово-політичного союзу

2. Формування “договірної федерації”

3. Формування СРСР

Високий рівень

11. Встановіть відповідність між авторами проектів розв’язання питання про відносини між радянськими республіками та їх змістом:

А) Й.Сталін, Д.Мануїльський

Б) Керівники КП Грузії

В) В. Ленін, Х.Раковський

1. Відмова радянських республік від планів створення власних національних держав та входження їх до складу РСФРР на правах автономних республік (автономізації).

2. Входження всіх радянських республік до СРСР на рівних правах.

3. Установлення договірних відносин між самостійними та незалежними республіками

12. Прочитайте цитату і дайте відповідь на запитання.

У листі до Л.Кагановича Й.Сталін писав:

«Якщо не візьмемось нині за виправлення становища в Україні, Україну можемо втратити... Поставити собі за мету перетворити Україну у найкоротший термін на справжню фортецю СРСР; на справжню зразкову республіку. Грошей на це не шкодувати.»

 1. Про яку саме “ситуацію” говорив Й.Сталін, чому він так не хотів втрачати контроль над Україною?

 2. Розкрийте суть політики радянської влади на Україні.

Тема 5. Урок 2. Впровадження НЕПу в Україні та радянської укранізації в УСРР.

Початковий рівень

1. Як називають орендарів, комісіонерів, маклері, торговців-оптовиків, промисловців:

А) вебмани В) непмани

Б) бетмани Г) кетмани

2. Коли була запроваджена нова економічна політика:

А) 1920р. В) 1919р.

Б) 1921р. Г) 1922р.

3. Коли було прийнято постанову «Про заміну розкладки натуральним податком»?

А) 15 січня 1921 Х з’їздом РКП(б)

Б) 15 лютого 1921 Х з’їздом РКП(б)

В) 15 квітня 1921 Х з’їздом РКП(б)

Г) 15 березня 1921 з’їздом РКП(б)

4. В жовтні 1922 р. були випущені забезпечені золотом банківські білети:

А) златники В) рублі

Б) червінці Г) гривні

5. Політика коренізації затверджена на:

А) ХІІ з’їзді РКП(б) у квітні 1923 року

Б) Х з’їзді РКП(б) у березні 1921 року

В) ХІ з’їзді РКП(б) березень-квітень 1922 року

Г) ХІІ з’їзді РКП(б) у травні 1924 року

6. Суть політики українізації полягала:

А) насадження російської мови в Україні;

Б) насадження української мови національним меншинам;

В) запровадження української мови в школах і закладах культури;

Г) русифікація національних меншин;

Середній рівень

7. Виберіть характерні ознаки нової економічної політики:

А) націоналізація всіх підприємств;

Б) денаціоналізація частини підприємств, передача в оренду дрібних і середніх підприємств;

В) продподаток;

Г) продовольча розкладка;

Д) загальна трудова повинність;

Ж) легалізація торгівлі;

З) мілітаризація праці.

8. Виберіть госпрозрахункові трести, які були організовані в період НЕПу?

А) «Продвугілля»

Б) «Донвугілля»

В) «Продамет»

Г) «Південносталь»

Д) «Коксобензол»

Ж) «Союз рейкових фабрикантів»

З) «Продаруд»

Достатній рівень

9. Встановіть у хронологічній послідовності:

А) Випущені червінці.

Б) Запровадження НЕПу.

В) Впровадження укранізації.

Г) Призначення М.Скрипника на посаду народного комісара освіти.

Д) Запровадження плану ГОЕЛРО.

10. Встановіть відповідність між історичними постатями та посадами, які вони очолювали:

1) Володимир Затонський

А) народний комісар освіти УСРР (1927-1937 рр.);

2) Лазар Каганович

Б) нарком освіти УСРР в 1922-1923 рр.;

3) Мирон Владимиров

В) генеральний секретар ЦККП(б)У (1925-1928 рр.)

4) Микола Скрипник

Г) нарком внутрішніх справ;

Д) нарком продовольства УРСС.

Високий рівень

11. Прочитайте коротку біографію історичного діяча та запишіть його ім’я та прізвище:

«Державний та громадський діяч, перебував під впливом Української партії соціалістів-революціонерів в (УПСР). Із вересня 1921р. по лютий 1927р.- нарком освіти України. В 1926р. піддав критиці політику більшовиків в Україні, спрямовану на призначення на вищі державні партійні посади республіки неукраїнців, яким були байдужі прагнення мас до національного відродження. Він звинуватив Л.Кагановича, тодішнього генерального секретаря ЦК КП(б)У, в хибній кадровій політиці й рекомендував відкликати його з України. В 1927-1930 рр. працював у Ленінграді ректором інституту народного господарства, а потім політехнічного інституту. В 1923 р. засуджено до 10 років позбавлення волі за сфальсифікованою справою (участь в Українській військовій організації). В 1946 р. загинув від рук агентів НКВС»

______________________________________________________________

12. Які заходи дали такий розвиток економіки в Україні, назвіть характерні ознаки цієї політики.

Джерело: О.Бойко «Історія України»

«Тільки у 1928-1929 рр. в Україні вироблено електроенергії на 138% більше ніж 1913 р., кам’яного вугілля – на 119,3%, сталі – на 117%. Поступово виходило з кризи і сільське господарство республіки, яке за обсягом валової продукції вже 1927—1928 pp. дещо перевищило рівень виробництва 1913 р. Водночас сільське господарство помітно відставало від промисловості. Якщо 1927—1928 pp. порівняно з попереднім роком обсяг промислової продукції зріс на 19,5%, то сільськогосподарської — лише на 6%»

Тема 5. Урок 3. Культурно-освітнє та церковне життя в УСРР 1921-1928 рр.

Початковий рівень

1. Як називалась політика ВКП(б), здійснювала в 1920-х на поч.. 30-х років комуністами України і урядом УСРР з метою зміцнення радянської влади в Україні засобами поступок національному рухові у вигляді впровадження української мови в школах й інших сферах культурного життя?

А) колективізація В) приватизація

Б) українізація Г) націоналізація

2. Коли Олександр Шумський був народним комісаром освіти в Україні?

А) 1922-1923 рр. В) 1933-1938 рр.

Б) 1927-1933 рр. Г) з вересня 1924 р. – лютий 1927 р.

3. З чим запропонував у 1927р. Х з’їзд КП(б)У проводити рішучу боротьбу?

А) комуністичними ухилами В) національними ухилами

Б) політичними ухилами Г) культурними ухилами

4. Хто заснував Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ)?

А) Василь Липківський В) Іван Лятишевський

Б) Василь Лімниченко Г) Андрій Бандера

5. Коли була ухвалена постанова РНК УРСР про боротьбу з неписемністю?

А) квітень 1923р. В) травень 1921р.

Б) червень 1922р. Г) травень 1921р.

6. Хто заснував Вільну академію пролетарської революції (ВАПЛІТЕ)?

А) М.Хвильовий, М.Зеров; В) М.Яловий, О.Клен;

Б) М.Хвильовий, М.Яновський; Г) М.Хвильовий, Л.Курбас;

Середній рівень

7. Великим літературним центром в 20-30-ті роки була тодішня столиця УРСР - Харків. Які тут сформувалися спілки селянських письменників?

А) “Плуг”

Б) “Ланка”

В) “Гарт”

Г) “Вільна академія пролетарської літератури”

Д) “Молодняк”

Е) “Авангадр”

8. Встановіть відповідність між членами ВУАН та їхнім напрямком роботи:

А) В.Вернадський 1. Медицина

Б) М.Грушевський 2. Природознавство

В) А.Кримський 3. Історія

Г) О.Богомолець 4. Хімія

5. Філологія

Достатній рівень

9. Встановіть хронологічну послідовність:

А) Діяльність М.Скрипника на посаді народного комісара освіти

Б) Л.Курбас створив у Харкові “Березіль”

В) Заснований у Харкові театрт опери та балету

Г) Створена у Харкові під керівництвом С.Пилипенка літературна організація “Плуг”

Д) Заснування товариства “Геть неписемність”

10. Складіть таблицю «Культура України в роки НЕПУ» за схемою:

Галузь культури

особливості розвитку

досягнення

1. Освіта

2. Наука

3. Література

4. Образотворче мистецтво

5. Театр і музика

6. Кінематограф

Високий рівень

11. Встановіть ім’я та прізвище визначного діяча УАПЦ:

“Митрополит Киівський і всієї Русі (1921-1927р.), у травні 1919р. відправив першу службу українською мовою в Миколіївському соборі на Печерську в Києві. У жовтні 1921р. обраний митрополитом, активно працює над ідеєю відродження Української національної церкви, за що зазнав постійних переслідувань. В жовтні 1927р.- делегат Всеукраїнського церковного собору. 22.10.1937р. Липківський був черговий раз заарештований, а вже 20.11.1937р. засуджений особливою трійкою при Київському управлінні НКВС СРСР до страти і незабаром був розстріляний. Похований на Лук`янівському кладовищі.”

_______________________________________________________________

12. Хто писав такі рядки:

“Наша орієнтація та західноєвропейське мистецтво, його стиль, його прийоми... Кінець прийшов не тільки “малоросійщині, українофільству й просвітянству”, але й задрипаному москвофільству.” Досить “фільтрувати”, “дайош”-свій власний розум... Москва сьогодні є центр всесоюзного міщанства.”

1. До чого закликав цей поет?

2. Яке об'єднання талановитих письменників він заснував?

3. Які переконання характерні для поета?

Тема 6. Закріплення радянської влади в Україні (1929–1938 рр.)

Урок 1. Форсована індустріалізація радянської України.

Початковий рівень

1. Який термін відповідає визначенню: «Комплекс заходів вжитих ВКП(б) у 1920 – 1930х рр., що мав на меті модернізацію промисловості: будівництво заводів, фабрик, залізниць та інших індустріальних об’єктів»

А) колективізація В) культурна революція

Б) соціалістична індустріалізація Г) націоналізація

2. Коли і де було взято курс на індустріалізацію?

А) квітень 1923 р. на ХІІ з`їзді РКП(б)

Б) травень 1924р. на ХVII з`їзді РКП(б)

В) грудні 1925 р. на XIV з`їзді ВКП (б)

Г) грудень 1927р. на XV ВКП (б)

3. В “правому ухилі” на квітневому (1929 р.) об`єднаному пленумі ЦК і ЦК ВКП(б) були звинувачені:

А) М.Бухарін, О.Риков, М.Томський;

Б) Л.Каменєв, Г.Зінов`єв, Л.Троцький;

В) О.Риков, Л.Троцький, Л.Каменєв;

Г) М.Бухарін, Г.Зінов`єв, М.Томський.

4. Назвіть роки першої п`ятирічки схвалені на ХV з`їзді ВКП(б):

А) 1923-1928 рр. В) 1933-1938 рр.

Б) 1928-1932 рр. Г) 1938-1942 рр.

5. В якому році була сфабрикована “Шахтинська справа” над спеціалістами вугільної промисловості Донбасу?

А) 1929 р. В) 1930 р.

Б) 1928 р. Г) 1927 р.

6. Хто встановив перший рекорд в ніч на 31 серпня 1935р.?

А) М.Демченко В) М.Ізотов

Б) П.Кривоніс Г) О.Стаханов

Середній рівень

7. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть серед них правильні:

А) Індустріалізація в СРСР (УРСР) розпочалася з легкої промисловості

Б) Роки другої п`ятирічки припадають на 1928-1933 рр.

В) РНГ в січні 1932 р. була перетворена на Народний комісаріат важкої промисловості

Г) “Куркулями” називали незаможних селян.

Д) М.Бухаріна, О.Рикова, М.Томського на квітневому 1929 р. пленумі ЦK ВКП(б) звинуватили в “правому ухилі”.

Е) Першими заводами – гігантами років першої п`ятирічки були “Запоріжсталь”; “Азовсталь”, ‘Криворіжсталь”.

8. Розташуйте в хронологічній послідовності:

А) взято курс на форсованого індустріалізацію;

Б) відкритий суд над “шахтинцями”;

В) став до ладу тракторний завод у Харкові;

Г) взято курс на коренізацію.

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між учасниками соціалістичного змагання та їх досягненнями:

А) У ніч на 31 серпня 1935 р. вибійник шахти “Центральна – Ірмено” в Кадіївці в 14,5 рази перевищив норму видобутку.

1. Петро Кривоніс

Б) Організатор і бригадир першої жіночої тракторної бригади

2. Микола Ізотов

В) Організував на шахті ділянку-школу підвищення кваліфікації молодих вибійників, шляхом інструктажу на робочому місці.

3. Олексій Стаханов

Г) Здійснював ризиковані експерименти, підвищував тиск пари у паровозі до 14 атмосфер, при допусках 12 атмосфер. Виступав за максимальне використання можливостей паровоза.

4. Паша Ангеліна

Д) Виростила 500 ц цукрового буряку з 1 га , започаткувала рух п`ятисотенниць.

5. Марія Демченко

10. Встановіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими характеристиками:

А) Олександр Шумський

1. Був одним і найближчих прибічників Сталіна. 1925-1928 рр. генеральний секретар ЦК КП(б)У. Запеклий противник українізації.

Б) Лазар Каганович

2. У 1928-1938 генеральний1934р. - перший)секретар ЦК КП(б)У. Вимагав повного виконання завищених планів хлібоздачі в Україні.

В) Христян Раковський

3. З вересня 1924 р. по лютий 1927 р. був наркомом освіти СРСР, активно проводив політику українізації.

Г) Станіслав Косіор

4. Із січня 1919 р. по липень1923 р. (з перервами) очолював уряд радянської України. З 1929 р. був визнаний лідер “лівої опозиції.”

5. Голова Ради народних комісарів УРСР від 1923 до 1934 рр.

Високий рівень

11. Назвіть ім’я та прізвище державного діяча на Україні:

“Радянський партійний і державний діяч. У 1925-1928 рр. – генеральний секретар ЦК КП(б)У. Був запеклим противником українізації. Виступив проти політичної лінії українських націонал-комуністів О.Шумського і М.Хвильового, часто конфліктував із головою Раднаркому України В.Чубарем. Довів до розколу Комуністичну Партію Західної України (КПЗУ). У 1928 р. призначений секретарем ЦК ВКП(б). Був одним з найближчих прибічників Й.Сталіна. Беззастережно підтримував його ідею про суспільну колективізацію, виступив проти пропозиції українських комуністів зменшити норми хлібозаготівель в Україні. У березні 1947 р. знову призначений першим секретарем ЦК КП(б)У. У 1957 р. разом з В.Молотовим, Г.Маленковим створив опозиційну до тодішнього партійного курсу групу, яка зробила спробу змістити з посади першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова. У червні 1957 р. усунутий від керівних державних і партійних посад. У 1962 р. виключений з КПРС. Помер у липні 1991 р. у Москві.”

______________________________________________________________

12. Із доповіді голови Раднаркому УРСР В. Чубаря на V сесії ВУ ЦВК про підсумки виконання першої п’ятирічки (від 8 лютого 1933 р.): “Ми мусимо зазначити, що Дніпрельстан в основному закінчено за короткий термін, ніж передбачалося за планом. Дніпрельстан є підприємством не лише загальносоюзного значення. Це є підприємство, про яке обізнаний увесь світ і тепер оцінка Дніпрельстану й від наших ворогів і від наших друзів єдина: це підприємство найбільше у світі, побудоване на основі найновіших технічних досягнень. І за задумом і за виконанням це є перемога не лише технічних сил, не лише господарська перемога. Це велетенська політична перемога - перемога диктатури пролетаріату, яка єдина забезпечила сміливі кроки у здійсненні заповітів Леніна щодо електрифікації країни.”

1. Які позитивні наслідки мала індустріалізація?

2. Як за кордоном розцінювали будівництво заводів-гігантів в Україні?Скачать документ

Похожие документы:

 1. методист центру координації діяльності методичних кабінетів (центрів) та методичної роботи з педагогічними кадрами лауреат обласної педагогічної премії імені василя сухомлинського опорні школи області історія становлення та сучасний стан

  Документ
  ... національного виховання, методисти методичнихкабінетів (центрів) відділів, управлінь освітирайдержадміністрацій, міських рад, голови ...
 2. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти методичний вісник

  Конкурс
  ... (методичнийкабінет відділу освіти Петрівської райдержадміністрації ), Русавську А.Г. (методичнийкабінет відділу освіти Гайворонської райдержадміністрації), Драчук В.О. (методичнийкабінет відділу освіти Ульяновської райдержадміністрації), Мараренко ...
 3. Додаток № 2 до наказу управління освіти і науки ЗОДА від 05 12 2011 р № 852

  Документ
  ... ії освітньої програми школи» Методисти з психологічної служби методичнихкабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти Запор ... навчально-виховного комплексу «дитячий садок-загальноосвітняшкола I-III ступенів» К-Дніпровського району 6. Борисенко ...
 4. Головне управління освіти і науки черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в освітніх навчальних закладах черкащини

  Документ
  ... 1-4 класи, автор Поліщук Н.А. (Т.: Мандрі ... Косарська загальноосвітняшкола І-ІІІ ступенів Камянської районно ... представників райдержадміністрацій, мі ... кабінетів) психологічної служби системи освіти та введення у штат відділів освіти та методичнихкабінет ...
 5. Зміст Дошкільна освіта 4 Початкова освіта 38 Українська мова 126 Російська мова література і зарубіжна література … 178 Іноземні мови 211 Історія правознавство та інші суспільні науки …… 237

  Документ
  ... вчитель початкового навчання Камянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нікопольського району. ... методичнимкабінетом міського відділу освіти м.Першотравенська. Алгоритм річного планування загальноосвітньої школи (6 с.) Посібник містить методичн ...

Другие похожие документы..