Главная > Документ


А) квітень 1905 р. В) серпень 1905 р.

Б) червень 1905 р. Г) вересень 1905 р.

2. Коли цар Микола ІІ, у відповідь на революційні події в Росії, оприлюднив свій маніфест?

А) 17 жовтня 1906 р. В) 17 лютого 1905 р.

Б) 17 жовтня 1905 р. Г) 17 лютого 1906 р.

3. Хто очолив збройний виступ солдат у Києві 1905 року:

А) Г.Вакуленчук В) А.Матюшенко

Б) Б.Жаданівський Г) П.Шмідт

4. Який термін відповідає визначенню: “Колективне прохання, яке подається у письмовому вигляді у вищі органи державної влади – це …”?

А) Маніфест В) Петиція

Б) Декрет Г) Указ

5. Упізнайте історичну постать за описом “Очолив повстання саперів, яке почалося в Києві в листопаді в 1905 р. Після придушення повстання важко поранений був заарештований і засуджений до смертної кари, яку замінили довічною каторгою. Загинув у травні 1918 р.”

А) А.Матюшенко В) П.Шмідт

Б) Б.Жаданівський Г) Г.Вакуленчук

6. “Сорочинська трагедія” відбулася в:

А) 1905 р. В) 1907 р.

Б) 1906 р. Г) 1908 р.

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Маніфест - _____________________________________________________

Страйк - _______________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Указ - __________________________________________________________

Парламентаризм - _______________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть відповідність між іменами та подіями, з якими вони пов’язані:

А) Г.Вакуленчук

1) Повстання селян на Сумщині

Б) Б.Жаданівський

2) Повстання моряків у Севастополі

В) П.Шмідт

3) Повстання селян у Сорочинцях

Г) Г.Безвіконний

4) Повстання солдат у Києві

5) Повстання на панцернику “Потьомкін Тавричеський”

10. Встановіть послідовність історичних подій:

А) Повстання моряків на панцернику “Князь Потьомкін–Тавричеський”

Б) Збройний виступ моряків та робітників у Севастополі

В) Повстання моряків під керівництвом П.Шмідта

Г) Виступ солдат під керівництвом Б.Жаданівського

Високий рівень

11. Поясніть, чому революція 1905-1907 рр. зазнала поразки?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Опираючись на статистичні дані, проаналізуйте стан видавничої справи в Російській імперії після революції 1905-1907 рр.

«Видавнича справа в Російській імперії (1911р.)»

Місце

Мова видань

Кількість назв виданих книжок

1

Російська

25 526

2

Польська

1664

3

Єврейська

965

4

Німецька

920

5

Латинська

608

6

Вірменська

266

7

Українська

242

Тема 1. Урок 5. Хід земельної реформи П.Столипіна та її вплив на українські землі

Варіант № 1

Початковий рівень

1. Коли цар Микола ІІ видав указ про реформування земельних відносин:

А) 1906 р. В) 1909 р.

Б) 1908 р. Г) 1910 р.

2. Позначте один із наслідків аграрної реформи П.Столипіна:

А) Зруйнування сільської общини

Б) Збереження поміщицького землеволодіння

В) Імпорт зерна в Україну

Г) Зруйнування поміщицького землеволодіння

3. Який термін відповідає визначенню: «Селянські господарства, які утворилися в межах села, -….»?

А) Хутори В) Відруби

Б) Колгоспи Г) Ферми

4. На який період була розрахована реформа П.Столипіна:

А) 10 р. В) 21 р.

Б) 20 р. Г) 25 р.

5. Упізнайте історичну постать за описом: “…. російський державний діяч. Походив із старовинного дворянського роду. Служив у Міністерстві внутрішніх справ, займав посаду губернатора. Відзначився крайніми шовіністичними поглядами, був активним захисником самодержавства.”

А) П.А.Столипін В) С.Єфремов

Б) М.Грушевський Г) Є.Чикаленко

6. В якому році почався селянський бунт на Чернігівщині:

А) 1908 р. В) 1910 р.

Б) 1909 р. Г) 1911 р.

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Шовінізм - _____________________________________________________

Самодержавство - _______________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Хутори - _______________________________________________________

Аграрна реформа - _______________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть послідовність подій, які мали місце в 1901-1910 рр.:

А) Прийняття закону про реформування аграрних відносин

Б) Призначення П.Столипіна міністром внутрішніх справ та головою Ради міністрів Росії

В) Убивство П.Столипіна

Г) Згортання аграрної реформи в імперії

10. Вставте пропущені в тексті слова і статистичні дані:

Під час здійснення Столипінської аграрної реформи найбільшу кількість переселенців у Російській імперії дали………………….. і ………………….. губернії. З України виїхало на нові землі Сибіру і Далекого Сходу понад …….. чол., проте близько …..% повернулися назад. ]

Високий рівень

11. Чи можна вважати, що реформа П.Столипіна задумувалася як альтернатива революції? Відповідь обґрунтуйте.

12. Серед істориків існують різні, в тому числі й діаметрально протилежні, думки щодо реформи П.Столипіна. Прочитайте уривки з джерел та висловіть власну обґрунтовану точку зору.

1) “З метою попередження нового підйому революційної хвилі уряд почав створювати собі опору на селі в особі куркульства”

2) “Реформа сприяла розвитку ринкових відносин на селі, ширшому застосуванню машин і добрив, що зумовлювало зростання товарності сільського господарства”

Тема 1. Урок 5. Хід земельної реформи П.Столипіна та її вплив на українські землі

Варіант № 2

Початковий рівень

1. Позначте галузь промисловості на західноукраїнських землях, яка давала найбільші прибутки:

А) Деревообробна В) Цукрова

Б) Нафтова Г) Взуттєва

2. Коли уряд офіційно дозволив діяльність профспілкових організацій:

А) 1907 р. В) 1905 р.

Б) 1909 р. Г) 1910 р.

3. В якому році уряд прийняв так звану “малу воєнну програмy”, яка передбачала інтенсивний розвиток суднобудування:

А) 1909 р. В) 1911 р.

Б) 1910 р. Г) 1912 р.

4. В якому місті України було збудовано найбільший суднобудівний завод в 1911 р.,:

А) Київ В) Миколаїв

Б) Одеса Г) Херсон

5. Вкажіть, яке з наведених тверджень характеризує становище селян на Західній Україні на початку ХХ ст.:

1) Малоземелля, зростаючі податки мали наслідком зубожіння селян;

2) Незважаючи на кризові явища в сільському господарстві краю,частина селянства зуміла успішно пристосуватися до ринкової економіки.

А) Обидва твердження

Б) Перше твердження

В) Друге твердження

Г) Жодне твердження не характеризує

6. Який термін відповідає визначенню: “ Добровільне об’єднання осіб для участі у виробничій або споживчій діяльності на основі пайової (спільної) власності - це ….”?

А) Підприємство В) Монополія

Б) Кооператив Г) Концесія

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Монополія - ____________________________________________________

Підприємство - __________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Синдикат - _____________________________________________________

Гутництво - _____________________________________________________

Достатній рівень

А) Створення Земельного іпотечного банку в Галичині

Б) Прийняття урядом “малої воєнної програми”

В) Утворення Синдикату “Урожай”

Г) Початок легальної діяльності профспілок

10. Встановіть відповідність між питомою вагою українських галузей виробництва у загальноросійських обсягах у 1910-1913 рр.?

А) Коксове виробництво

1) 40 %

Б) Виробництво сталі

2) 80 %

В) Виробництво цукру

3) 75 %

Г) Виробництво зерна на експорт

4) 60 %

5) 100 %

Високий рівень

11. Поміркуйте, чому 80% українців проживало саме в сільській місцевості?

12. Спростуйте або підтвердіть думку, що Україна на поч. ХХ ст., стала одним з найбільш розвинених регіонів Російської імперії.

Тема 1. Урок 6. Розвиток культури України на початку ХХ ст. Освіта. Наука. Література.

Варіант № 1

Початковий рівень

1. З якого року середнім навчальним закладам Західної України дозволялося викладати предмети на українській мові:

А) 1870 р. В) 1886 р.

Б) 1874 р. Г) 1900 р.

2. Українським П´ємонтом “маленьким краєм із великою місією стати географічною базою і плацдармом визвольної боротьби всього українського народу” на поч. ХХ ст., називали:

А) Галичину В) Наддніпрянщину

Б) Буковину Г) Закарпаття

3. Вкажіть назву спортивно-фізкультурної організації, яка утворилася у Львові наприкінці 90-х рр. ХІХ ст.:

А) “Молода Україна” В) “Січ”

Б) “Сокіл” Г) “Пласт”

4. Якого року під егідою ЮНЕСКО відзначалося 150-річчя з дня народження І.Франка?

А) 2006 р. В) 1994 р.

Б) 1996 р. Г) 2004 р.

5. Який термін відповідає визначенню: “Наука про сорти плодових і ягідних рослин – це…”?

А) Помологія В) Городництво

Б) Рослинництво Г) Садівництво

6. Назвіть прізвище вченого, який створив перший у світі багатомоторний літак “Iлля Муромець”?

А) С.Уточкін В) І.Сікорський

Б) Ф.Андерс Г) П.Нестеров

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Гімназія - ______________________________________________________

Парафіяльне училище - ___________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Городництво - __________________________________________________

Помологія - _____________________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть послідовність написання художніх творів видатними українськими письменниками:

А) “Земля”

Б) “З журбою радість обнялася”

В) “Хіба ревуть воли, як ясла повні”

Г) “Мойсей”

10. Позначте прізвище письменника, педагога, літературознавця, лексикографа, етнографа, зображеного на ілюстрації. Із 1902 р., він жив і працював у Києві. Редактор щоденної української газети “Громадська думкa”. У 1906-1909 р. - голова товариства “Просвіта”, упорядкував і видав словник української мови.

А) В.Bовк В) Д.Яворницький

Б) Б.Грінченко Г) Д.Багалій

Високий рівень

11. З якою метою російський уряд чинив перепони розвитку освіти і культури в Україні? Відповідь обґрунтуйте. ______________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Прочитайте уривки з документа. Яким було становище української школи? Як про це писали сучасники? Який вони бачили вихід із ситуації, що склалася?

При теперішній науці, коли в Україні вчать по школах руською мовою, темнота розвелася по Україні страшенна. Між українським народом грамотних удвоє менше, ніж між народом великоруським; у деяких губерніях українських між українцями ледве знайдеться один грамотний на десять душ; а як по котрих губерніях один грамотний на п'ять неграмотних, то се вже дуже багато. Так підупав український народ, такий здатний, спосібний з природи своєї, що колись далеко вище своєю освітою стояв від народу великоруського (московського) та дивував сторонніх людей своєю освітою й охотою до книжки та науки». (Михайло Грушевський, 1908 р.)

«Школа з нерідною мовою, з чужими по духу вчителями тільки по великій незрозумілості може зватися народною. Сумною і самотньою будівлею стоїть вона у нас серед рідних сіл; круг неї шумить своє життя, народна пісня, мова, народний юмор б'ється у вікна, в двері, в щілини до неї, але в школу не хочуть пустити їх: Немає місця в їй живій мові. А там, де немає живої мови в школі, там немає живої душі, щирості, там немає засобів виховувати і ґрунтувати духовні дитячі здібності... Тільки після того, коли б залунала по наших школах рідна мова, і буйно зашуміло в їй нове життя, всім би стало видно, через що наш народ «двічі неграмотний». (Зі статті С.Васильченка «Живая речь», 1911 р.) …

Тема 1. Урок 6. Зміни у побуті та звичаях українців. Духовні цінності українців. Церковне життя.

Варіант № 2

Початковий рівень

1. Хто був засновником першого в Україні стаціонарного українського театру в Києві:

А) М.Садовський В) М.Вороний

Б) М.Лисенко Г) М.Кропивницький

2. Назвіть видатного архітектора України, який був автором таких шедеврів, як костьол Св. Миколая, Кераїмська кенаса, “Будинок з химерамu”:

А) В.Городецький В) А.Бекетов

В) В.Кричевський Г) А.Бернардацці

3. Коли в Росії було продемонстровано перший апарат для передачі ілюзії руху – сінематограф?

А) 1894 р. В) 1909 р.

Б) 1895 р. Г) 1910 р.

4. Із яким видом мистецтва пов’язані імена братів Тобілевичів:

А) Живопис В) Театр

Б) Музика Г) Архітектура

5. Позначте прізвище композитора, автора музичних творів “Наталка Полтавка”, “Тарас Бульбa”:

А) М.Лисенко В) О.Ніжанківський

Б) К.Стеценко Г) Д.Січинський

6. Який термін відповідає визначенню: “Викривлене сприйняття оточуючого світу, те, що здається, - це…”?

А) Ілюзія В) Логіка

Б) Реальність Г) Хаос

Середній рівень

7. Дайте визначення термінам:

Бароко - ________________________________________________________

Модернізм - ____________________________________________________

8. Дайте визначення термінам:

Опера-мініатюра - _______________________________________________

Фольклор -______________________________________________________

Достатній рівень

9. Встановіть послідовність створення художніх творів українськими митцями:

А) “Гімн Мойсей”

Б) “Бессарабський ринок”

В) Театр М.Садовського

Г) Вітчизняний апарат для зйомок “живої” фотографії

10. Встановіть відповідність між прізвищами діячів культури та галуззю їхньої діяльності:

А) В.Городецький

1) Музика

Б) М.Лисенко

2) Кіно

В) М.Пимоненко

3) Література

Г) Й.Тимченко

4) Архітектура

5) Живопис

Високий рівень

11. Який шедевр української оперної класики так і не було поставлено за життя її творця М.Лисенка? Як ви гадаєте, чому?

12. Які твори, виконувані театром М.Садовського, і сьогодні ставляться на сценах провідних театрів України?Скачать документ

Похожие документы:

 1. методист центру координації діяльності методичних кабінетів (центрів) та методичної роботи з педагогічними кадрами лауреат обласної педагогічної премії імені василя сухомлинського опорні школи області історія становлення та сучасний стан

  Документ
  ... національного виховання, методисти методичнихкабінетів (центрів) відділів, управлінь освітирайдержадміністрацій, міських рад, голови ...
 2. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти методичний вісник

  Конкурс
  ... (методичнийкабінет відділу освіти Петрівської райдержадміністрації ), Русавську А.Г. (методичнийкабінет відділу освіти Гайворонської райдержадміністрації), Драчук В.О. (методичнийкабінет відділу освіти Ульяновської райдержадміністрації), Мараренко ...
 3. Додаток № 2 до наказу управління освіти і науки ЗОДА від 05 12 2011 р № 852

  Документ
  ... ії освітньої програми школи» Методисти з психологічної служби методичнихкабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти Запор ... навчально-виховного комплексу «дитячий садок-загальноосвітняшкола I-III ступенів» К-Дніпровського району 6. Борисенко ...
 4. Головне управління освіти і науки черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в освітніх навчальних закладах черкащини

  Документ
  ... 1-4 класи, автор Поліщук Н.А. (Т.: Мандрі ... Косарська загальноосвітняшкола І-ІІІ ступенів Камянської районно ... представників райдержадміністрацій, мі ... кабінетів) психологічної служби системи освіти та введення у штат відділів освіти та методичнихкабінет ...
 5. Зміст Дошкільна освіта 4 Початкова освіта 38 Українська мова 126 Російська мова література і зарубіжна література … 178 Іноземні мови 211 Історія правознавство та інші суспільні науки …… 237

  Документ
  ... вчитель початкового навчання Камянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нікопольського району. ... методичнимкабінетом міського відділу освіти м.Першотравенська. Алгоритм річного планування загальноосвітньої школи (6 с.) Посібник містить методичн ...

Другие похожие документы..