Главная > Документ


Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@

Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за грудень 2010 року

1. Економіка. Економічні явища

Бантон, В.Д.Л. Природа та особливості економічної нестабільності в Україні / В.Д.Л.Бантон // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 82-84.

Бобух, І.М. Перспективні напрями трансформації балансів системи національних рахунків / І.М.Бобух // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 243-250.

Боронос, В.Н. Структурирование пропорциональности экологического развития воспроизводственного процесса: учет транспортной составляющей / В.Н.Боронос, С.В.Похилько // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т.2 – С. 99-106.

Буркальцева, Д.Д. Державні механізми управління макроекономічною безпекою України / Д.Д.Буркальцева // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 29-37.

Бутук, О. Лібералізм про суспільний характер та механізм регулювання капіталістичного виробництва / О.Бутук // Банківська справа. – 2010. – № 6. – С. 36-45.

Глівенко, С.В. Особливості та вартість формування кадрового ресурсу економічної еліти у галузі менеджменту /С.В.Глівенко, А.Ю.Бєсєдіна // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 48-53.

Економіка України за січень-жовтень 2010 року // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 225.- 1 грудня. – С. 6.

Жиляєва, Н.М. Перспективи підвищення конкурентоспроможності економіки України: галузеві і регіональні пріоритети / Н.М.Жиляєва // Актуальні проблеми економіки. – 2010.– № 4. – С. 51-59.

Зайцев, А.В. Развитие принципов экономической науки /А.В.Зайцев // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 1, Т. 2. – С. 5-21.

Керунова, В. Суспільно-економічні питання вдосконалення системи соціального страхування / В.Керунова // Економіка України. – 2010. – № 12. – С. 78-84.

Кірсанова, Т.О. Організація та пропозиції щодо вдосконалення обліку амортизації основних засобів /Т.О.Кірсанова, Т.І.Дмитренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 1,  Т. 2. – С. 64-68.

Кожурін, Ф.Д. Методологічні засади проекту нагальних системних економічних і соціальних перетворень в Україні /Ф.Д.Кожурін // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 3-18.

Колесник, Л.М. Світовий досвід та напрями трансформації державного впливу на економіку України / Л.М.Колесник //Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 52-62.

Крупа, К. Бізнес-процеси у період інформаційної ери (методики, засоби) / К.Крупа // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 286-290.

Мамонтова, Н.А. Проблеми і перспективи застосування методології вартісного управління в умовах переходу економіки на модель інноваційного розвитку / Н.А.Мамонтова // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 105-110.

Мельник, Л.Г. Закономерности функционирования и развития социально-экономических систем / Л.Г.Мельник //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 41-46.

Піддубний, В.І. Рівень життя населення за даними держкомстату / В.І.Піддубний // Фондовый рынок. – 2010. – № 44. – С. 26-32.

Процишин, В. Світовий банк покращує прогнози: фінансисти змінили оцінку зростання нашого ВВП / В.Процишин //Урядовий кур'єр. – 2010. – № 237.- 17 грудня. – С. 1, 3.

Радєва, М.М. Інформаційно-технологічна складова трансформації конкурентного середовища корпорації в умовах глобалізації / М.М.Радєва // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 47-49.

Федосова, О.В. Сучасні тенденції розвитку екосекенту /О.В.Федосова, О.О.Молодід // Економіка та держава. – 2010. – №11. – С. 39-40.

Федулова, Л.І. Особливості економіки знань на сучасній фазі розвитку суспільства: теорія і практика розбудови в Україні /Л.І.Федулова, Т.М.Корнєєва // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 73-86.

Черненко, В.І. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку лізингу в Україні / В.І.Черненко // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 88-89.

Яременко, О. Лібералізм, економічна свобода і держава /О.Яременко // Економіка України. – 2010. – № 12. – С. 4-15.

2. Ризик

Бородіна, О.С. Методичні підходи до визначення сутності економічних ризиків та шляхів уникнення / О.С.Бородіна //Фондовый рынок. – 2010. – № 41. – С. 28-32.

Коваленко, В.В. Управління операційними ризиками в банківській системі / В.В.Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 189-196.

Пенцак, Є.Я. Використання симулятивної методики управління ризиками компанії / Є.Я.Пенцак // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 364-370.

Пузирьова, П.В. Базові методи нейтралізації фінансових ризиків у підприємницькій діяльності / П.В.Пузирьова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 143-149.

Турченяк, О.В. Ризики в контурі формування і використання фінансового капіталу в інвестиційній діяльності підприємств автомобілебудування / О.В.Турченяк // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 22. – С. 7-9.

3. Капітал

Біловицька, Н. Приватний капітал на державній службі: Державно-приватне партнерство (ДПП) - нова для України та добре відпрацьована в інших державах формула залучення інвестицій в інфраструктурні проекти / Н.Біловицька // Урядовий кур'єр. – 2010.– № 232.- 10 грудня. – С. 6.

Бурденко, І.М. Похідні фінансові інструменти як форма фіктивного капіталу / І.М.Бурденко, І.О.Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 181-188.

Данькевич, А.П. Проблеми залучення іноземного капіталу для розвитку вітчизняної економіки / А.П.Данькевич // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 1 (50). – С. 112-120.

Єфіменко, Н.А. Особливості відтворення якості основного капіталу як об'єкту управління / Н.А.Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 110-117.

Єфіменко, Н.А. Теоретичні засади відтворення якості основного капіталу підприємств / Н.А.Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 74-84.

Козюк, В. Глобалізація та макроструктурні імперфекції припливу капіталів / В.Козюк // Банківська справа. – 2010. – № 6. – С. 22-36.

Левчук, Н.І. Перспективи формування основного капіталу в агропромисловому секторі української економіки / Н.І.Левчук // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 100-105.

Мельник, В.М. Концептуальні напрямки оптимізації структури капіталу / В.М.Мельник, І.В.Котькалова // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 1 (50). – С. 121-130.

Федоренко, Н.О. Исследование экономической сущности и формирование стоимости капитала в процессе его кругооборота / Н.О.Федоренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 37-46.

4. Природні чинники. Природне багатство

Боронос, В.М. Екологічна рента і проблема платності використання асиміляційного потенціалу навколишнього природного середовища / В.М.Боронос, М.В.Костель // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т.2. – С. 107-114.

Бублик, М.І. Експертні методи оцінки втрат від надзвичайних ситуацій техногенного характеру / М.І.Бублик, Т.О.Коропецька // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 235-244.

Іващук, Н.Л. Способи лібералізації електроенергетичного сектору вітчизняної економіки / Н.Л.Іващук, О.Л.Соловей // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Логістика. – 2010. – № 669. – С. 181-189.

Рубанов, П.М. Перспективи використання фінансового інструментарію екологічного регулювання у виробничому процесі /П.М.Рубанов, Ю.Г.Шишова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 1, Т. 2. – С. 125-131.

Хлобистов, Є.В. Проблеми інституціоналізації системи раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища / Є.В.Хлобистов, Л.В.Жарова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 206-214.

5. Інвестиції

Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів: постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 р. № 1066 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2010. – № 90. – С. 33.

Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання фінансування у 2010 році інвестиційних проектів у реальному секторі економіки: постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2010 р. № 949 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2010. – № 80. – С. 63-64.

Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання фінансування у 2010 році інвестиційних проектів у реальному секторі економіки та надання кредитів для формування державного інтервенційного фонду: постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2010 р. № 1127 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 234.- 14 грудня. – С. 7.

Вишатицька, О.Р. Вплив валютно-курсових важелів на динаміку інвестиційних та інноваційних процесів в Україні / О.Р.Вишатицька // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Логістика. – 2010. – № 669. – С. 3-7.

Гриценко, Л.Л. Проблеми та тенденції розвитку концесійного інвестування в Україні / Л.Л.Гриценко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т.2. – С. 153-162.

Гукалюк, А.Ф. Інвестиційна привабливість як чинник підвищення конкурентоспроможності території / А.Ф.Гукалюк, І.М.Іванович // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С.167-173.

Захарін, С. Фінансові інструменти активізації інвестиційної та інноваційної діяльності / С.Захарін // Економіка України. – 2010.– № 12. – С. 48-58.

Захарін, С.В. Інвестиції в інновації: теорія, парадигма, методологія досліджень / С.В.Захарін // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 60-64.

Івахненко, І.С. Фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів / І.С.Івахненко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 212-218.

Камінський, А.Б. Інформаційна прозорість у діяльності ІСІ: теоретичне обґрунтування і практика реалізації / А.Б.Камінський //Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 60-70.

Коваль, Н.В. Інвестиційна привабливість України в міжнародних рейтингових оцінках / Н.В.Коваль // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 21. – С. 6-17.

Кужель, В.М. Напрями подальшого зміцнення інвестиційного потенціалу підприємств України / В.М.Кужель //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 21. – С. 3-5.

Мусаева, С. Нулевые инвестиции / С.Мусаева // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 20. – С. 15-17.

Подшиваленко, Г.П. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность / Г.П.Подшиваленко //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2010. – № 15. – С.7-10.

Скляр, І.Д. Фінансове забезпечення сфери культури: проблеми залучення додаткових джерел та їх оцінка / І.Д.Скляр, Ю.М.Петрушенко, А.В.Самойлікова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 1, Т.2. – С.30-36.

Сорока, М.В. Маркетинг відносин у системі ";Промислове підприємство - інвестор"; / М.В.Сорока, О.С.Мельниченко, І.І.Мархевка // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Логістика. – 2010. – № 669. – С. 130-138.

Стефанович, Є.А. Інвестиційна діяльність як економічне явище / Є.А.Стефанович // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 60-64.

Суміна, О.М. Теоретичні підходи до оцінки та стану і планування науково технічних розробок в Україні / О.М.Суміпа, Ю.Я.Ткачук // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 191-196.

Худицкий, В. Украина не готова: до создания благоприятного инвестиционного климата руки не доходят /В.Худицкий // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – №20. – С. 13-14.

Чорна, Л.О. Системний підхід до розробки бізнес-плану інвестиційного проекту / Л.О.Чорна, Л.В.Пастушенко, Н.Ю.Чорна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 22. – С. 3-6.

Шаманська, О.І. Алгоритм інвестування розвитку ресурсного потенціалу підприємства / О.І.Шаманська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 157-161.

6. Інновації

Бурлака, В. Пріоритети інноваційного розвитку в українській економіці / В.Бурлака // Діловий вісник. – 2010. – №12. – С. 13.

Ганзюк, С.М. Методика визначення пріоритетних напрямів у контексті державної інноваційної політики / С.М.Ганзюк // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 69-70.

Ганущак-Єфіменко, Л.М. Методи управління інноваційним розвитком підприємств / Л.М.Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 83-95.

Гліненко, Л.К. Кастомізація пропозиції цінності у товарних інноваціях / Л.К.Гліненко // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010.– № 668. – С. 34-41.

Головатюк, В.М. Проблеми вимірювання й оцінки інноваційного потенціалу соціально-економічного середовища /В.М.Головатюк // Наука та наукознавство. – 2010. – № 3. – С. 24-46.

Губанов, Р.С. Управление инновационными рисками предприятия путем страхования / Р.С.Губанов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2010. – № 14. – С. 44-47.

Івасюк, В.В. Аналіз факторів впливу на реалізацію інноваційного потенціалу на машинобудівних підприємствах України / В.В.Івасюк // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010.– № 668. – С. 281-285.

Івасюк, В.В. Системи моніторингу реалізації інноваційного потенціалу підприємств / В.В.Івасюк // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Логістика. – 2010. – № 669. – С. 262-266.

Карапейчик, И.Н. Подходы к измерению инновационного потенциала промышленных предприятий / И.Н.Карапейчик //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 101-110.

Князевич, А.О. Інноваційний лаг і його роль в інноваційному процесі / А.О.Князевич // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 26-30.

Краплина, В.В. Феноменологічні аспекти державного регулювання інноваційного розвитку економіки / В.В.Краплина // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 47-54.

Лондар, С.Л. Інноваційна діяльність в умовах вітчизняного економічного середовища / С.Л.Лондар, Т.В.Блискавка // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 1 (50). – С. 69-79.

Макаренко, М.В. Шляхи фінансування інноваційної діяльності підприємств України / М.В.Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 128-134.

Международный форум ";Инновации и высокие технологии"; // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, № 5. – С. 91-92.

Мочалина, Я.В. Проблемы эффективного развития инновационных компаний на этапе стартап / Я.В.Мочалина //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2010. – № 14. – С.48-53.

Пашкевич, М.С. Управління інноваційною діяльністю підприємств та організацій на засадах інтрапренерства /М.С.Пашкевич, О.В.Гаврилишина // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 130-134.

Петрович, Й.М. Проектний підхід до управління інноваційною діяльністю підприємства / Й.М.Петрович, А.В.Дзюбіна // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 371-375.

Пиріг, Д.З. Застосування інформаційних технологій в управлінні розвитком інноваційного потенціалу / Д.З.Пиріг //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 135-142.

Просович, О.П. Аналіз технологічних інновацій промислових підприємств України / О.П.Просович // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 142-150.

Рудь, Г.І. Класифікація факторів енергоємності ВВП у контексті реалізації інноваційних процесів в Україні / Г.І.Рудь //Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 160-165.

Савченко, К.В. Методичні підходи до обгрунтування еколого-інноваційної реструктуризації підприємства /К.В.Савченко, І.В.Мамчук // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1,  Т. 2. – С. 138-145.

Федулова, Л.І. Напрями розвитку інноваційної політики у світі: уроки для України / Л.І.Федулова // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 183-190.

Шотік, Т.М. Інноваційні інфраструктури країн світу /Т.М.Шотік // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Логістика. – 2010. – № 669. – С. 327-334.

Юркевич, О.М. Інноваційне спрямування інвестиційного потенціалу фінансових інститутів / О.М.Юркевич // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 81-86.

Юхновський, І.В. Методика оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу економіки / І.В.Юхновський //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 21. – С. 6-10.

7. Економічний розвиток. Економічне зростання

Клімова, О.І. Формування і розвиток економічних систем унаслідок структурних змін в економіці України / О.І.Клімова //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 111-117.

Кондратюк, О.І. Економічний потенціал країни, його суть та тенденції розвитку / О.І.Кондратюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 91-98.

Кузьминчук, Н.В. Ціннісні орієнтири соціально-економічного розвитку суспільства / Н.В.Кузьминчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 36-43.

Полозенко, Д.В. Розвиток соціальної сфери як важлива умова економічного зростання України / Д.В.Полозенко // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 15-20.

Соскін, О.І. Структурування економіки і модель економічного розвитку: анатомія взаємозв'язку / О.І.Соскін //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 22. – С.16-21.

Харазішвілі, Ю. Теоретико-методологічні підходи до визначення внеску науково-технічного прогресу в моделі економічного зростання / Ю.Харазішвілі, В.Денисюк // Банківська справа. – 2010. – № 6. – С. 6-21.

8. Математична економіка

Кишакевич, Б.Ю. Обчислення економічного капіталу банку за допомогою методу Монте Карло / Б.Ю.Кишакевич // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 298-303.

П'янило, Я.Д. Модифікація алгоритму відновлення оригіналу Лапласа з метою визначення періодичностей для аналізу даних в екології / Я.Д.П'янило, О.З.Готра // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 240-246.

Твердохліб, М.І. Класифікація математичних моделей технологічних укладів економіки / М.І.Твердохліб // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 284-289.

9. Праця. Організація праці

Україна. Міністерство праці та соціальної політики.

Про суміщення посад (професій): лист Міністерства праці та соціальної політики України від 07.09.10 р. № 784/13/84-10 /Україна. Міністерство праці та соціальної політики // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 112.- 6 грудня. – С. 18-20.

Україна. Міністерство праці та соціальної політики.

Щодо надання відпустки по вагітності та пологах: лист Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2010 р. № 495/20/112-10 / Україна. Міністерство праці та соціальної політики // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 113.- 8 грудня. – С. 36.

Васильєв, Г. Важкі та шкідливі умови праці: про що потрібно пам'ятати / Г.Васильєв // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 109 (спецвипуск).- 26 листопада. – С. 10-15.

Галаз, Л.В. Основні напрямки удосконалення формування трудового потенціалу машинобудівних підприємств / Л.В.Галаз //Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 245-252.

Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2010 - 2012 роки // Бібліотечка голови профспілкового комітету.– 2010. – № 11. – С. 1-47.

Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки від 9 листопада 2010 р. //Фінансова справа. – 2010. – № 45. – С. 19-32.

Кесарчук, Г.С. Методичні підходи до дослідження процесу активізації соціальних ресурсів в умовах економічної нестабільності / Г.С.Кесарчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 43-47.

Недосконале нормативне законодавство про охорону праці - один із чинників існування тіньового ринку хімічної продукції та підвищення рівня травмонебезпечності галузі / О.В.Бочков, О.Г.Голубов, В.В.Гришечкін, Б.Тир // Хімічна промисловість України. – 2010. – № 5. – С. 47-58.

Циганенко, В. Звільнення працівників: про що треба пам'ятати (частина15) (додаткові підстави для припинення трудового договору для деяких категорій працівників; припинення трудових відносин у зв'язку зі смертю працівника) / В.Циганенко // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 110.- 29 листопада. – С. 43-49.

Яшкіна, Н.В. Форми і методи активізації трудової поведінки: досвід зарубіжних країн / Н.В.Яшкіна // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 53-55.

10. Керівництво особовим складом

Україна. Міністерство культури і туризму.

Про затвердження Змін до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури: наказ Міністерства культури і туризму від 13.09.2010 р. № 38 / Україна. Міністерство культури і туризму // Офіційний вісник України. – 2010. – № 77. – С. 127-128.

Дяків, О.П. Стратегічне значення відділу персоналу в реалізації кадрової політики організації / О.П.Дяків, В.В.Радчук //Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 263-266

Кириченко, О.А. Теоретичні засади системи економічної безпеки кадрового забезпечення суб'єктів господарської діяльності / О.А.Кириченко, Ю.А.Поскрипко // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 36-38.

Крикавський, Є.В. Людський потенціал машинобудівного підприємства: аспекти ідентифікації та оцінювання /Є.В.Крикавський, С.В.Леонова // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Логістика. – 2010. – № 669. – С. 275-283.

11. Заробітна плата

Україна. Закони.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати: Закон України від 3 вересня 2010 р. № 2559-VI / Україна. Закони //Профспілкові вісті. – 2010. – № 49.- 9 грудня. – С. 12.

Офіційний вісник України.– 2010. – № 80. – С. 43.

Грищенко, В.Ф. Оптимізація оплати праці найманих працівників в Україні / В.Ф.Грищенко, І.І.Назаренко, Л.Ю.Коваленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 73-85.

Косодій, Т. Законодавчі зміни щодо порядку виплати заробітної плати / Т.Косодій // Сумщина. – 2010. – № 144-145.- 17 грудня. – С. 3.

Николаев, С. На какую зарплату рассчитывать завтра? / С.Николаев // Голос Украины. – 2010. – № 236.- 14 декабря. – С. 3.

Царенко, Б. Половина радости: проблема заработной платы / Б.Царенко // В двух словах. – 2010. – № 50.- 10 декабря. – С. 3.

12. Години праці

Васильєв, Г. Робота в нічний час: права роботодавця й гарантії для найманих осіб / Г.Васильєв // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 109 (спецвипуск).- 26 листопада. – С. 32-33.

Васильєв, Г. Тривалість робочого часу: як зменшити /Г.Васильєв // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №109 (спецвипуск).- 26 листопада. – С. 38-42.

Гопцій, Р. Робота у вихідні та святкові дні: гарантії та компенсації / Р.Гопцій // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №109 (спецвипуск).- 26 листопада. – С. 28-31.

Лістрова, С. ";Нестандартні"; режими роботи в бюджетників: вивчаємо разом / С.Лістрова // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 108.- 24 листопада. – С. 46-50.

Ненормований робочий день: коли та як його можна встановити // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 109 (спецвипуск).- 26 листопада. – С. 34-36.

Робота по змінах: як організувати // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 109 (спецвипуск).- 26 листопада. – С. 16-20.

13. Ринок праці. Працевлаштування

Астахова, О. Державна політика на ринку праці: якою їй бути / О.Астахова // Праця і зарплата. – 2010. – № 44.- 24 листопада. – С. 4-5.

Ілляшенко, С.М. Тенденції розвитку вітчизняного ринку робочої сили в докризовий, кризовий та післякризовий періоди /С.М.Ілляшенко, Н.О.Феденко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 145-154.

Капченко, Р. Фактори формування робітничих кадрів / Р.Капченко // Праця і зарплата. – 2010. – № 47.- 15 грудня. – С. 6-7.

Князев, В. Кому нужны рабочие?: проблема трудоустройства на Сумщине / В.Князев // В двух словах. – 2010. – № 50.- 10 декабря. – С. 8.

Майсюра, О.М. Зайнятість населення і вирішення кадрової проблеми в Україні / О.М.Майсюра // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 166-174.

Майсюра, О.М. Формування кадрів інноваційного типу – нової генерації трудового потенціалу країни / О.М.Майсюра // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 173-180.

Махсма, М. Особливості сучасного ринку праці в аграрному секторі України / М.Махсма // Економіка України. – 2010. – № 12. – С. 59-68.

Панюк, Т.П. Характеристика ринку праці в сучасних умовах / Т.П.Панюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С.204-208.

Харазішвілі, Ю. Методичний підхід до оцінки тіньової зайнятості в Україні / Ю.Харазішвілі, Н.Дмитренко // Економіка України. – 2010. – № 12. – С. 16-28.

Цехмістрова, Г.С. Працевлаштування та мотивація кар'єри випускників туристичного профілю / Г.С.Цехмістрова // Нові технології навчання. – 2010. – № 65. – С. 84-89.

14. Регіональна економіка. Територіальна економіка

Абалаков, А.Д. Трансграничные регионы России в период глобального экономического кризиса / А.Д.Абалаков //Политическая наука. – 2010. – № 3: Трансграничные региональные системы: потенциал развития. – С. 93-116.

Бляхер, Л.Е. Трансграничное сотрудничество: экономические выгоды и политические проблемы, или интеграция несистемных сетей ";желтороссии"; / Л.Е.Бляхер // Политическая наука. – 2010. – № 3: Трансграничные региональные системы: потенциал развития. – С. 61-92.

Бутурлакіна, Т.О. Проблеми зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування / Т.О.Бутурлакіна, В.В.Оленчин // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 227-231.

Бутурлакіна, Т.О. Фінансова децентралізація як фактор економічного зростання регіонів / Т.О.Бутурлакіна, В.Т.Мінкович // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010.– Вип. 31. – С. 237-243.

Вахович, І.М. Зміст та структура ендогенного потенціалу регіону / І.М.Вахович, М.С.Забедюк // Економіка та держава. – 2010.– № 11. – С. 41-43.

Вахович, І.М. Резерви нарощування фінансової спроможності регіонів України / І.М.Вахович, І.М.Камінська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 187-196.

Верченов, Л.Н. К проблеме приграничных регионов и трансграничного сотрудничества / Л.Н.Верченов // Политическая наука. – 2010. – № 3: Трансграничные региональные системы: потенциал развития. – С. 8-11.

Вінграновський, А.М. Проблема нерівності регіонального розвитку в Україні як сфера державного регулювання / А.М.Вінграновський // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 12-20.

Волынчук, А.Б. Дальний восток России - геополитическая экспертиза трансграничного взаимодействия / А.Б.Волынчук //Политическая наука. – 2010. – № 3: Трансграничные региональные системы: потенциал развития. – С. 44-60.

Герасимчук, З.В. Інноваційна інфраструктура регіону: методологія формування і розвитку / З.В.Герасимчук, Н.Т.Рудь // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 197-207.

Гордієнко, Т.М. Розвиток регіональної економіки в контексті економічної кризи / Т.М.Гордієнко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 162-166.

Демиденко, Н.Ю. Сучасні проблеми розвитку високоурбанізованих міст / Н.Ю.Демиденко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 21-24.

Добуш, Ю.Я. Економічні критерії досягнення сталого розвитку рекреаційних територій / Ю.Я.Добуш // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Логістика. – 2010. – № 669. – С. 54-58.

Дяченко, Б.І. Індикатори економічної безпеки прикордонних регіонів Українських Карпат / Б.І.Дяченко, Л.М.Газуда // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 48-52.

Єрмакова, О.А. Регіон як самостійний суб'єкт міжнародних економічних відносин / О.А.Єрмакова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 169-175.

Желтов, В.В. Границы в условиях глобализации (геополитический аспект) / В.В.Желтов // Политическая наука. – 2010. – № 3: Трансграничные региональные системы: потенциал развития. – С. 143-152.

Зыков, А.А. Трансграничность в современном политическом дискурсе / А.А.Зыков, М.Ю.Шинковский // Политическая наука. – 2010. – № 3: Трансграничные региональные системы: потенциал развития. – С. 29-43.

Іляш, О.І. Сутнісно-типологічні характеристики соціальної безпеки регіону / О.І.Іляш // Економічний часопис -ХХІ. – 2010. – № 9-10. – С. 37-42.

Карий, 0.І. Теорія ідентифікації проблем у стратегічному управлінні розвитком міста / 0.І.Карий // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 75-80.

Ковалевська, А.В. Трансформація управління економічною системою України на засадах активізації процесів децентралізації /А.В.Ковалевська, Р.В.Петрова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 22. – С. 30-33.

Котляр, Н.В. Коммуникационно-географические законы современных международных отношений: безграничные возможности Российской границы / Н.В.Котляр // Политическая наука. – 2010. – № 3: Трансграничные региональные системы: потенциал развития. – С. 153-169.

Левина, В.В. Реализация стимулирующей функции межбюджетного регулирования на региональном уровне / В.В.Левина // Финансы. – 2010. – № 11. – С. 19-22.

Нашинець-Наумова, А. До питання вдосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності корпорацій в Україні / А.Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 10. – С. 32-35.

Нехайчук, Д.В. О проблематике инвестиционного обеспечения развития региона / Д.В.Нехайчук // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 6-9.

Павлюк, А.П. Структурно-динамічні процеси у регіонах України в умовах фінансово-економічної кризи / А.П.Павлюк, В.В.Пилипів, А.О.Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 176-188.

Панухник, О.В. Формування інтеграційних утворень в регіоні: передумови, особливості, тенденції / О.В.Панухник // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010.– Вип. 31. – С. 53-59.

Рибальченко, С.М. Науково-методичні основи формування стратегії регіонального розвитку з урахуванням екологічних чинників / С.М.Рибальченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 24-33.

Сокол, І.І. Оцінка стратегічного потенціалу Закарпатської області / І.І.Сокол // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 78-83.

Третяк, В.П. Ефективність регіональних програм розвитку соціальної сфери / В.П.Третяк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 174-181.

Цехановський, І.Л. Бюджетні механізми та соціально-економічний розвиток територіальних громад / І.Л.Цехановський // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 77-86.

Чичкало-Кондрацька, І.Б. Засади нової регіональної політики інноваційного розвитку науково-виробничих систем /І.Б.Чичкало-Кондрацька // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010.– № 668. – С. 191-197.

Шумило-Тапіола, О. Адміністративна реформа в Україні - крок назустріч ЄС? / О.Шумило-Тапіола // Дзеркало тижня. – 2010.– № 46.- 11-17 грудня. – С. 4.

15. Вартість землі. Економіка житла

Бавровська, Н.М. Аналіз впливу містобудівних факторів на вартість об'єктів нерухомості / Н.М.Бавровська, Л.В.Паламарчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 22. – С. 57-59.

Ілляшенко, К.В. Методологічні засади та проблеми оцінки ринкової вартості земельних ресурсів як об'єкта застави при довгостроковому кредитуванні / К.В.Ілляшенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 194-203.

Омельчук, В.О. Адекватність житлового будівництва в Україні суспільному попиту / В.О.Омельчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 21. – С. 23-27.

Омельчук, В.О. Еволюція домогосподарств як суб'єктів механізму регулювання ринку доступного житла / В.О.Омельчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 22. – С. 44-47.

Омельчук, В.О. Житлова іпотека в Україні: оптимальна траєкторія розвитку / В.О.Омельчук // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 20. – С. 22-28.

Омельчук, В.О. Сутність та складові механізму регулювання ринку доступного житла / В.О.Омельчук // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 20-24.

Павленко, О.О. Вплив соціальних, екологічних та економічних чинників на формування ринку нерухомості / О.О.Павленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 14-17.

16. Форми організації в економіці

Ломсадзе, Д.Г. Актуальные проблемы теории и практики бизнеса в России / Д.Г.Ломсадзе // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 289-296.

Михайленко, Д.Г. Розроблення моделі оцінки ринкової вартості бізнесу за порівняльним підходом / Д.Г.Михайленко, Д.В.Боронос // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 53-57.

Похильченко, О.А. Засади взаємовідносин у структурі кластера / О.А.Похильченко // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Логістика. – 2010. – № 669. – С. 108-113.

Пиріг, Д.З. Досвід розвитку управління інноваційною діяльністю малих підприємств у зарубіжних країнах / Д.З.Пиріг //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 163-170.

Ступко, А.В. Механізм соціально-економічного розвитку малого бізнесу в регіоні / А.В.Ступко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 92-97.

Шацьких, К. Соціальна відповідальність як конкурентна перевага розвитку українського бізнесу / К.Шацьких // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 5. – С. 55-58.

17. Конкурентоспроможність

Александров, І.О. Еволюція дефініцій конкурентоспроможності продукції / І.О.Александров, Г.П.Бурук // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 89-99.

Голляк, Ю.Б. Визначення конкурентоспроможності регіонально-галузевої економіки в умовах глобалізації / Ю.Б.Голляк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 165-172.

Лісовська, Л.С. Формування механізму забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства /Л.С.Лісовська, А.В.Катаєв // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010.– № 668. – С. 328-333.

Луцій, О. Оцінка конкурентоспроможності підприємств машинобудування / О.Луцій, С.Весперіс // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 5. – С. 32-38.

Макаренко, М.В. Технологія управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства / М.В.Макаренко //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 114-119.

Югас, Е.Ф. Інноваційний кластер як фактор конкурентоспроможності / Е.Ф.Югас // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 84-88.

18. Промислові підприємства

Валуєв, Ю. Проблема ідентифікації процесів основних сфер діяльності промислового підприємства / Ю.Валуєв // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 10. – С. 59-62.

Єрмошенко, М.М. Проблеми державного регулювання інноваційного розвитку підприємств і шляхи їх розв’язання / М.М.Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 45-54.

Лондар, С.Л. Моделювання дохідності підприємства у нестабільному економічному середовищі / С.Л.Лондар, Б.О.Тішков // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 3-11.

Матвій, І.Є. Особливості процесу прийняття рішень про використання аутсорсингу на підприємстві / І.Є.Матвій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 334-338.

Орлов, В. Підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання / В.Орлов, К.Купріянова, О.Орлова // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 10. – С. 56-58.

Скорук, О.В. Особливості формування стратегії корпоративної безпеки підприємства / О.В.Скорук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 403-407.

19. Підприємництво. Акціонерні товариства

Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва: постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. № 923 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2010. – № 78. – С. 24-25.

Бульба, С.А. Економічна сутність підприємницьких мереж / С.А.Бульба // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 78-82.

Горняк, О. Місце малого і середнього підприємництва в структурі міжнародного бізнесу (інвестиційний аспект) / О.Горняк, Чуньбу Ду // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 5. – С. 24-28.

Катаєв, А.В. Обґрунтування коефіцієнтів обміну акцій акціонерних товариств під час їх реорганізації шляхом злиття / А.В.Катаєв, А.В.Дубодєлова, О.В.Юринець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 286-292.

Оприсок, М.Д. Інституціональні фактори розвитку підприємництва в системі регіонального менеджменту / М.Д.Оприсок // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 109-113.

Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсів, переліку документів, що необхідні для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва: наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 12.11.2010 р. № 354 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 90. – С. 240-244.

Шульга, І.П. Рейтинг корпоративного управління акціонерних товариств: порівняння світового та вітчизняного досвіду / І.П.Шульга // Фондовый рынок. – 2010. – № 44. – С. 8-17.

Шульга, І.П. Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки акціонерного товариства / І.П.Шульга // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 22. – С. 34-38.

20. Фінанси

Україна. Закони.

Про внесення зміни до статті 32 Закону України ";Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";: Закон України від 7 вересня 2010 р. № 2499-VI / Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2010. – № 77. – С. 9.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про перерозподіл деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2010 рік: розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2010 р. № 2212-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 234.- 14 грудня. – С. 13.

Бантон, В.Д. Фіскальна політика та механізм її реалізації / В.Д.Бантон, В.І.Тарангул // Інвестиції: практика та досвід. – 2010.– № 21. – С. 30-35.

Боярко, І.М. Оцінювання платоспроможності з урахуванням особливостей економічної діяльності підприємства / І.М.Боярко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 69-77.

Буковинський, С.А. Фінансова криза в Україні: вплив на розвиток економіки та деякі заходи з досягнення фінансової стабілізації / С.А.Буковинський // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 10-30.

Калитчук, В.М. Концептуальні напрями мінімізації ризиків державного боргу / В.М.Калитчук // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 94-103.

Коваль, О.П. Деякі аспекти державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні / О.П.Коваль // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 80-86.

Левчаев, П.А. Стоимостная парадигма финансовых ресурсов предприятий как основа применения теории оценки бизнеса в условиях восстановительного роста экономики / П.А.Левчаев // Финансовый менеджмент. – 2010. – № 5. – С. 19-28.

Лисенко, М.С. Характеристика формування місцевих фінансів / М.С.Лисенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 223-226.

Луценко, С.И. Переклассификация долга как составляющая рефинансирования деятельности компании / С.И.Луценко // Финансовый менеджмент. – 2010. – № 5. – С. 53-59.

Мельничук, Н.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття системи управління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування / Н.Ю.Мельничук // Наукові праці НДФІ.– 2010. – № 2 (51). – С. 104-111.

Молохова, Я.О. Світова фінансова криза та її наслідки для України / Я.О.Молохова // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 21-27.

Паєнтко, Т.В. Фіскальне регулювання фінансових потоків у державі / Т.В.Паєнтко, І.А.Безугла // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 239-244.

Рибак, С.О. Інституційні інвестори фінансової системи: сучасний стан та перспективи розвитку / С.О.Рибак, О.П.Коваль // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 60-64.

Черемушкин, С.В. Новый подход к дисконтированию рисковых денежных потоков с учетом разрешения неопределенности / С.В.Черемушкин // Финансовый менеджмент. – 2010. – № 5. – С. 29-52.

Юрій, С.І. Ринок фінансових послуг як інституційна основа ринкової економіки / С.І.Юрій, О.О.Луцишин // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 48-59.

21. Фінансова політика. Податкова політика

Україна. Закони.

Податковий кодекс України: від 2 грудня 2010 року № 2755-VI / Україна. Закони // Голос Украины. – 2010. – № 229-230.- 4 декабря. – С. 4-59.

Галахова, О.В. До питання про проблеми реформування податкової системи України / О.В.Галахова, М.Г.Горох, В.В.Синєвид // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 78-83.

Грищенко, Ю.И. Организация налогового планирования / Ю.И.Грищенко // Финансовый менеджмент. – 2010. – № 5. – С. 88-101.

Дацюк, Л. Аверс і реверс нового кодексу: двозначне трактування прав громадян скасовується: недоліки нового Податкового кодексу / Л.Дацюк // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 235.- 15 грудня. – С. 7.

Загородній, А.Г. Принципи податкового планування / А.Г.Загородній, Н.І.Федишин // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 272-280.

Міщенко, В.І. Особливості посткризового реформування фінансового сектору України / В.І.Міщенко // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 3-14.

Олейнікова, Л.Г. Підвищення фіскальної й економічної результативності податкового адміністрування в Україні / Л.Г.Олейнікова // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 47-59.

Податківці про Податковий кодекс // Суми і сумчани. – 2010.– № 51.- 17 грудня. – С. 8.

Податковий кодекс України: перше знайомство // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 114.- 13 грудня. – С. 1-80.

Рибак, С. Взаємозв'язок політики державних запозичень з бюджетними концепціями / С.Рибак, Є.Крайчак // Економіка України. – 2010. – № 12. – С. 38-44.

Точиліна, І.В. Використання податкових пільг для стимулювання інноваційної діяльності в розвинутих країнах / І.В.Точиліна // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 139-148.

22. Державний фінансовий контроль

Футоранська, Ю.М. Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / Ю.М.Футоранська // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 69-76.

Чугунов, І.Я. Концептуальні засади розвитку системи державного внутрішнього фінансового контролю України / І.Я.Чугунов, Ю.М.Футоранська // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 1(50). – С. 15-23.

23. Бюджет

Архангельский, Ю.С. Дефицит бюджета и как с ним бороться / Ю.С.Архангельский // Фондовый рынок. – 2010. – № 44. – С. 24-25.

Балацкий, Е.О. Некоторые подходы к формированию бюджета города с учетом его потенциала / Е.О.Балацкий // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 134-140.

Волосенко, Т.А. Особливості виконання державного бюджету України / Т.А.Волосенко // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 63-68.

Макогон, В.Д. Напрями розвитку системи регулювання міжбюджетних відносин / В.Д.Макогон // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 1(50). – С. 40-46.

Михайленко, С.В. Методологія оцінки достовірності бюджетного планування / С.В.Михайленко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 197-205.

Михайленко, С.В. Показники оцінки обґрунтованості проектів бюджетів / С.В.Михайленко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 219-227.

Смоляр, М.Я. Программный бюджет: на пути к эффективному финансовому менеджменту / М.Я.Смоляр // Финансы. – 2010. – № 11. – С. 71-72.

24. Бюджетна політика

Билоусова, Н. Бюджетный блицкриг - 2011: экономические показатели уже реальны, но они ставят под угрозу существование целого ряда отраслей / Н.Билоусова, А.Дубровык // День. – 2010. – № 231.- 16 декабря. – С. 5.

Гордей, О.Д. Соціальний аспект бюджетної політики / О.Д.Гордей // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 194-198.

Заїчко, І.В. Роль бюджетної політики у забезпеченні фінансової незалежності органів місцевого самоврядування / І.В.Заїчко // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 1 (50). – С. 47-55.

Истомина, Н.А. Региональные методики планирования налоговых доходов бюджетов в системе регионального бюджетного планирования / Н.А.Истомина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2010. – № 13. – С. 46-53.

Лопушняк, Г.С. Бюджетне фінансування соціальних видатків в умовах трансформації економіки / Г.С.Лопушняк // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 38-46.

Михайленко, С.В. Інноваційні технології бюджетного менеджменту: теоретико-методологічний аспект / С.В.Михайленко // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 118-122.

Мітал, О.Г. Бюджетна політика європейських країн в умовах фінансово-економічної кризи / О.Г.Мітал // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 28-34.

Мітал, О.Г. Інвестиційний потенціал бюджетної політики регіону / О.Г.Мітал // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 56-59.

Мярковський, А.І. Пріоритетні напрями бюджетної політики / А.І.Мярковський // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 1(50). – С. 3-14.

Реформирование бюджетной системы // Финансы. – 2010. – № 10. – С. 22-23.

Стефанюк, І.Б. Оцінка управління бюджетними коштами у світлі вимог нового Бюджетного кодексу / І.Б.Стефанюк // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 31-35.

25. Податки. Збори

Україна. Закони.

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 8 липня 2010 р. № 2464-VI / Україна. Закони // Праця і зарплата. – 2010. – № 45.- 1 грудня. – С. 7-26.

Україна. Правління Пенсійного фонду.

Про затвердження інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (витяг): постанова правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 р. № 21-5 / Україна. Правління Пенсійного фонду // Фінансова справа. – 2010. – № 45. – С. 18.

Зварич, О.В. Прогнозування надходжень податку на прибуток підприємств / О.В.Зварич // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 1 (50). – С. 24-32.

Іванишина, О.С. Удосконалення адміністрування прямих податків як чинник підвищення їхньої фіскальної ефективності / О.С.Іванишина // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 221-225.

Козін, Е.Г. Деякі проблеми та перспективи вдосконалення системи податкового обліку в Україні / Е.Г.Козін, І.В.Кладієнко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 84-87.

Лісовська, В. Податковий контроль у системі оподаткування: зміст та механізм здійснення / В.Лісовська // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 10. – С. 25-28.

Палєй, С. І знову до питання про реформування ПДВ / С.Палєй // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 11. – С. 38-46.

Патика, Н.І. Напрями оптимізації оподаткування санаторно- курортних закладів / Н.І.Патика, Г.Д.Лендєл // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 50-52.

Пенякова, Г.Л. Структура вітчизняної підсистеми прямих податків та їх бюджетоутворююча роль / Г.Л.Пенякова // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 42-51.

Проскура, К.П. Динаміка податкових надходжень в передкризовий проміжок часу на регіональному рівні / К.П.Проскура // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 208-214.

Савосина, А.С. Камеральная налоговая проверка / А.С.Савосина // Финансовый менеджмент. – 2010. – № 5. – С. 102-107.

Сибірянська, Ю.В. Прогнозування рівня податкової заборгованості в Україні / Ю.В.Сибірянська // Наукові праці НДФІ.– 2010. – № 1 (50). – С. 151-162.

Сидорович, М.Я. Динамічний підхід до аналізу та моделювання податку з доходів фізичних осіб / М.Я.Сидорович // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 1 (50). – С. 141-150.

Точиліна, І.В. Вплив пільгового оподаткування інноваційної діяльності на доходи бюджету / І.В.Точиліна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 227-236.

Шевченко, А.В. Планування податкових надходжень у розрізі регіонів України / А.В.Шевченко // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 129-138.

26. Грошово-кредитна політика

Жулінська, К.М. Сутнісно-структурне визначення грошово-кредитного механізму / К.М.Жулінська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 215-220.

Осипчук, Д.Г. Основні заходи поліпшення взаємодії грошово-кредитної та бюджетної політики України / Д.Г.Осипчук // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 2 (51). – С. 35-41.

Рябініна, Л.М. Чи є в Україні грошово-кредитна політика? / Л.М.Рябініна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 205-213.

Терещенко, Г.М. Становлення й розвиток бюро кредитних історій в Україні / Г.М.Терещенко, Ю.В.Топчій // Фінанси України.– 2010. – № 10. – С. 65-72.

27. Банки. Банківська справа

Биховченко, В.П. Основні цілі Національного банку України і напрями його впливу на фінансовий розвиток держави / В.П.Биховченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 175-180.

Бобиль, В. Стрес-тестування кредитних установ у сучасних умовах: теоретичний аспект / В.Бобиль // Банківська справа. – 2010.– № 6. – С. 46-52.

Боронос, В.Г. Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України / В.Г.Боронос, О.О.Влізько // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 182-187.

Брітченко, І.Г. Модель визначення фінансової цінності клієнтелі комерційного банку / І.Г.Брітченко, О.Г.Трикозенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010.– Вип. 31. – С. 201-208.

Гайдаманчук, Є.О. Інституційні зміни середовища діяльності комерційних банків / Є.О.Гайдаманчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 220-223.

Єгоричева, С. Методологія розробки інноваційної стратегії комерційного банку / С.Єгоричева // Банківська справа. – 2010. – № 6. – С. 73-84.

Задерей, Н. Капитальные реформы Базеля: что означает внедрение новых стандартов банковского регулирования Базель-3 для мира и Украины / Н.Задерей // Фондовый рынок. – 2010. – № 44. – С. 18-20.

Заруцька, О.П. Дослідження особливостей розвитку банківської системи України з використанням карти Кохонена / О.П.Заруцька // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 255-262.

Захаркін, О.О. Регулювання банківської діяльності в умовах ринкової трансформації / О.О.Захаркін, А.К.Курбанова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 188-193.

Іванчик, А.І. Проблеми залучення зовнішніх фінансових ресурсів комерційними банками України для потреб внутрішнього іпотечного кредитування / А.І.Іванчик // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 215-219.

Карминский, А.М. Сравнительный анализ моделей формирования рейтингов / А.М.Карминский, В.В.Сосюрко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2010. – № 14. – С. 2-9.

Коваленко, В. Стратегічне управління системотвірними складовими фінансової стійкості банківської системи / В.Коваленко // Банківська справа. – 2010. – № 6. – С. 65-72.

Коваленко, В.В. Методологічні підходи до створення й розвитку конкурентного середовища на ринку банківських послуг України / В.В.Коваленко // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 87-99.

Корецька, Н.І. Територіальна організація банківської системи регіонів України: стратегії забезпечення її раціональності / Н.І.Корецька // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 13-16.

Лєонов, С.В. Ризики в системі ";банк - клієнт"; при здійсненні фінансового моніторингу / С.В.Лєонов, О.О.Куришко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 173-181.

Лобозинська, С.М. Особливості податкового регулювання банківської системи України / С.М.Лобозинська // Фінанси України.– 2010. – № 11. – С. 36-47.

Макаров, М.Г. Невостребованные банковские счета. Основные подходы к регулированию / М.Г.Макаров // Фондовый рынок. – 2010. – № 43. – С. 15-19.

Недогибченко, І. Розвиток вітчизняного строкового ринку як інструмент хеджування ризиків в умовах гнучкого режиму курсоутворення / І.Недогибченко // Банківська справа. – 2010. – № 6. – С. 85-92.

Олексіч, Д.В. Концептуально-методичний підхід до оцінки вартості власного капіталу банку / Д.В.Олексіч // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 115-126.

Перехрест, Л.М. Антикризове управління як чинник підвищення рівня фінансової безпеки банків / Л.М.Перехрест, В.В.Бриштіна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 245-249.

Рябініна, Л. Показники ліквідності банківської системи та фактори, які впливають на них / Л.Рябініна, О.Русєва // Банківська справа. – 2010. – № 6. – С. 53-64.

Соколова, М.Ю. Методичні підходи до оцінки ефективності автоматизації системи фінансового моніторингу в банку / М.Ю.Соколова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 21. – С. 36-38.

Фітас, Н.Ю. Економічна сутність управління активами і пасивами комерційного банку / Н.Ю.Фітас // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 232-236.

Чхутиашвили, Л.В. Формирования системы рыночного ценообразования коммерческих банков в современных условиях / Л.В.Чхутиашвили // Финансовая аналитика: проблемы и решения.– 2010. – № 15. – С. 16-26.

Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2010. – № 14. – С. 30-37.

Якимова, А.М. Розміщення філій банківських установ на території України / А.М.Якимова, Д.О.Дил // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 22. – С. 39-43.

28. Гроші. Грошова система

Гривківська, О.В. Дослідження грошових потоків від інвестиційно-фінансової діяльності підприємств / О.В.Гривківська, О.В.Прокопець // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 69-73.

Рябініна, Л.М. Соціальний аспект цінності сучасних грошей / Л.М.Рябініна // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 17-19.

Стародубцева, О. Повернення золотих часів? / О.Стародубцева // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 22. – С. 22-23.

29. Інфляція

Алімпієв, Є.В. Інфляційне таргетування за умови асиметрії загального рівня цін / Є.В.Алімпієв // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 21-28.

Маркарян, В.Р. Инфляция как следствие глобализации мировой экономики / В.Р.Маркарян, Е.А.Ботиенко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2010. – № 14. – С. 38-43.

Сологуб, Д. Висока інфляція в Україні: абсолютне зло чи об'єктивна реальність? / Д.Сологуб // Дзеркало тижня. – 2010. – № 47.- 18-24 грудня. – С. 7.

30. Фондовий ринок

Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України ";Про цінні папери та фондовий ринок"; щодо створення умов для забезпечення належного обігу облігацій підприємств: Закон України від 8 жовтня 2010 року № 2601-VI / Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2010. – № 84. – С. 25.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для створення системи моніторингу фондового ринку: постанова Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. № 979 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2010. – № 82. – С. 41.

Азаренкова, Г.М. Сучасні тенденції розвитку світових фондових ринків / Г.М.Азаренкова, М.В.Іванова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 61-71.

Астапов, К.Л. Фондовый рынок как механизм стимулирования развития российской экономики / К.Л.Астапов // Финансы. – 2010. – № 10. – С. 60-64.

Безнощенко, М.В. Підвищення конкурентоспроможності аутсайдерів серед українських фондових бірж / М.В.Безнощенко, В.С.Морозов // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 21. – С. 39-42.

Бутко, В. Посткризисные парадоксы фондового рынка / В.Бутко // Фондовый рынок. – 2010. – № 41. – С. 4-7.

Франченко, О.Л. Використання заощаджень населення в інвестування економіки країни через структури фондового ринку / О.Л.Франченко // Економічний часопис -ХХІ. – 2010. – № 9-10. – С. 26-29.

Шкодіна, І.В. Динаміка розвитку фондового ринку України / І.В.Шкодіна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 214-221.

31. Цінні папери

Васильєва, Т.А. Вдосконалення системи оцінки ліквідності портфеля цінних паперів інститутів спільного інвестування / Т.А.Васильєва, Д.Л.Циганюк // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 146-152.

Герасименко, О.М. Загрози економічній безпеці торговців цінними паперами як система оцінки її рівня / О.М.Герасименко // Економічний часопис -ХХІ. – 2010. – № 9-10. – С. 47-52.

Іонін, Є.Є. Управління портфелем акцій інвестиційного фонду / Є.Є.Іонін, М.М.Овчинникова // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 71-79.

Солодкий, М.О. Розвиток світової електронної біржової торгівлі / М.О.Солодкий // Фондовый рынок. – 2010. – № 43. – С. 20-23.

Юрса, М.Я. Публічне розміщення акцій на міжнародних фондових біржах як інструмент зовнішнього корпоративного фінансування / М.Я.Юрса // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 1 (50). – С. 91-97.

Яцюк, Г. Модернізація торговельної інфраструктури ринку цінних паперів / Г.Яцюк // Економіка України. – 2010. – № 12. – С. 44-48.

32. Економічне становище. Економічна політика

Аптекар, С.С. Сучасний стан нафтової промисловості України: проблеми і шляхи подолання кризи нафтових ресурсів / С.С.Аптекар, А.Ю.Дронова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 39-50.

Бойко, Я.М. Сучасні аспекти трансформації відносин власності у лісовому господарстві / Я.М.Бойко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 147-153.

Брюховецька, Н.Ю. Методичний підхід до оцінки трансакційних витрат підприємств при залученні власного то позикового капіталу / Н.Ю.Брюховецька, О.А.Ігнатова, О.А.Богуцька // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 229-234.

Крет, І.З. Концептуальні основи торгово-посередницької діяльності в сучасних економічних умовах / І.З.Крет, О.Ю.Ємельянов, Я.І.Крет // Гріш і математика. – 2010. – № 9. – С. 12-16.

Марцин, В.С. Трансформація функцій ціни в умовах ринкових перетворень / В.С.Марцин // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 9-21.

Саєнко, В.Г. Послуга пенітенціарної системи держави як результат виробничо-господарської діяльності на прикладі обробки металу / В.Г.Саєнко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 141-147.

Скрипник, О.А. Соціально-економічна оцінка ситуації на ринку товарів легкої промисловості / О.А.Скрипник // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 170-177.

Теребух, А.А. Огляд підходів до оцінювання фінансового стану суб'єктів господарювання / А.А.Теребух, Н.О.Діброва // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 427-434.

Якимчук, Т.В. Стан і перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України / Т.В.Якимчук // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 162-168.

33. Економічна криза

Дубинська, О.С. Сутність і особливості поняття «криза» в організаційно-виробничій сфері підприємства / О.С.Дубинська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 102-108.

Маслов, А.О. Сучасна економічна криза в Україні і світі у контексті інформаційної економічної теорії / А.О.Маслов // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 31-40.

Мезурнишвили, И.У. Мировой экономический кризис и совершенствование международной валютной системы / И.У.Мезурнишвили // Финансы. – 2010. – № 11. – С. 77-78.

Резнікова, Н.В. Сучасна глобальна криза як трансформаційна ознака цивілізаційних змін / Н.В.Резнікова, О.А.Іващенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 47-52.

34. Контроль економіки. Управління економікою

Галушко, Е.С. Анализ перспективных направлений повышения эффективности управленческих решений на основе рефлексивного управления / Е.С.Галушко, С.А.Галушко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 97-103.

Денисов, О.Е. Теоретичні аспекти аналізу олігопольного ринку в Україні / О.Е.Денисов // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 22. – С. 48-50.

Желюк, Т.Л. Модернізація системи управління довгостроковим розвитком національної економіки / Т.Л.Желюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 55-61.

Зволинська, О. Приватизація в Україні: великі проблеми останнього етапу / О.Зволинська // Фінансовий контроль. – 2010. – № 8. – С. 22-25.

Кулиняк, І.Я. Планування лізингової діяльності: сутність та класифікація / І.Я.Кулиняк, Л.І.Чернобай // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 317-321.

Мальчик, М.В. Організаційне забезпечення рефлексивного управління конкурентоспроможністю промислових підприємств / М.В.Мальчик // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 188-196.

Молохова, Я.О. Система державного регулювання та управління фінансовою сферою країни / Я.О.Молохова // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 1 (50). – С. 56-61.

Олексів, І.Б. Сучасні аспекти планування маркетингової діяльності машинобудівних підприємств з урахуванням інтересів груп економіко-управлінського впливу / І.Б.Олексів // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Логістика. – 2010. – № 669. – С. 223-228.

Познякова, 0.І. Кластери як результат трансформації власності в системі інноваційних структур / 0.І.Познякова // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 135-142.

Постніков, В.С. Якість життя населення як індикатор ефективності державного регулювання якості життя / В.С.Постніков // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 71-74.

Товажнянський, В.Л. Розвиток методів використання дискримінантних моделей оцінки ймовірності банкрутства на машинобудівних підприємствах / В.Л.Товажнянський, П.Г.Перерва // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 435-444.

35. Виробництво

Верба, В.А. Аналітична оцінка управлінських технологій розвитку українських підприємств / В.А.Верба, О.М.Гребешкова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 52-59.

Козлянченко, О.М. Аналіз імовірності банкрутства машинобудівного підприємства на основі фінансових показників / О.М.Козлянченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 118-127.

Пащенко, І.Н. Удосконалення управління виробництвом за допомогою формування інноваційного мислення у менеджерів / І.Н.Пащенко, Л.І.Чернобай // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010.– № 668. – С. 358-363.

Скворцов, Б.І. Матеріально-технічна реалізація диверсифікації діяльності машинобудівного підприємства / Б.І.Скворцов, О.О.Цогла // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Логістика. – 2010. – № 669. – С. 138-145.

Степаненко, Б.В. Зелений бізнес в Україні: становлення та фінансування / Б.В.Степаненко // Економічний часопис -ХХІ. – 2010. – № 9-10. – С. 33-36.

Цмоць, О.І. Особливості та етапи стратегічного управління машинобудівним підприємством з використанням слабких сигналів / О.І.Цмоць // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 462-468.

36. Економіка сільського господарства

Бугаєнко, С.П. Взаємозв'язок інноваційної моделі розвитку аграрного сектора економіки з інноваційним розвитком сільськогосподарських підприємств / С.П.Бугаєнко // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 90-92.

Газуда, М.В. Вплив аграрного природокористування на відтворення тваринництва / М.В.Газуда // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 135-141.

Гапоненко, Л.В. Основні напрямки екологізації аграрного виробництва / Л.В.Гапоненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 22. – С. 54-56.

Головня, О.М. Економічне зростання сільського господарства як напрям забезпечення сталого соціального розвитку сільських територій / О.М.Головня // Економіка та держава. – 2010.– № 11. – С. 30-33.

Малахова, Л.С. Екологічні аспекти фінансово-господарської діяльності підприємств АПК / Л.С.Малахова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 120-124.

Петренко, В. Що ми знаємо про ГМО? / В.Петренко // Ярмарок. – 2010. – № 50.- 16 грудня. – С. 1.

Рябенко, Г.М. Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників у країнах з розвиненою економікою / Г.М.Рябенко // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 34-35.

37. Економіка промислового виробництва

Диба, М.І. Причини виникнення фінансових та маркетингових ризиків у діяльності підприємств / М.І.Диба // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Логістика. – 2010. – № 669. – С. 39-46.

Довгунь, О.С. Концептуальні засади управління відносинами машинобудівних підприємств у мережі взаємозв'язків / О.С.Довгунь // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Логістика. – 2010. – № 669. – С. 47-53.

Кулініч, Т.В. Методичні підходи до комплексного оцінювання стану виробничої інфраструктури регіону / Т.В.Кулініч // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 93-100.

Люльчак, З.С. Основні підходи до ефективного функціонування регіонального паливно-енергетичного комплексу / З.С.Люльчак, Н.І.Хтей, Л.І.Сопільник // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Логістика. – 2010. – № 669. – С. 295-303.

Надь, Н.М. Особливості визначення рівня промислово-виробничого потенціалу підприємства / Н.М.Надь // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 197-200.

Петрович, Й.М. Організаційна система управління як основа економічної безпеки підприємства / Й.М.Петрович, І.І.Новаківський // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 3-11.

Подольчак, Н.Ю. Вибір показників для оцінювання ефективності систем менеджменту машинобудівного підприємства на засадах факторного аналізу / Н.Ю.Подольчак // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 382-388.

Подольчак, Н.Ю. Формування прикладних та методологічних аспектів R-теорії мотивації на підприємстві / Н.Ю.Подольчак // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Логістика. – 2010. – № 669. – С. 114-122.

Чубка, О.М. Класифікація та вплив чинників на ефективність функціонування оборотного капіталу машинобудівних підприємств / О.М.Чубка, О.М.Рудницька // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Логістика. – 2010. – № 669. – С. 158-166.

Чучмарьова, С.Ю. Застосування партнерського маркетингу на підприємствах машинобудівної галузі / С.Ю.Чучмарьова // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Логістика. – 2010. – № 669. – С. 237-242.

Шуляр, Н.В. Дослідження потреби фінансування систем якості продукції машинобудівних підприємств / Н.В.Шуляр // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 205-210.

38. Сфера послуг. Економіка транспорту

Бодрецький, М.В. Сутнісно-змістова характеристика логістики та її роль у сучасній економіці / М.В.Бодрецький // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 22. – С. 51-53.

Брензович, К.С. Вдосконалення механізму регулювання ринку послуг в умовах реструктуризації регіонального господарства / К.С.Брензович // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 64-70.

Екологічні товари та послуги Сумської області: сучасний стан і перспективи / І.М.Бурлакова, Ю.В.Ковбаса, Н.Є.Косолап, І.В.Харитоненко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 34-40.

Зборовська, О.М. Синергетичний аспект теорії логістичних систем / О.М.Зборовська // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 21. – С. 15-17.

Карпіщенко, М.Ю. Складання програми просування освітніх послуг вищих навчальних закладів на основі дослідження абітурієнтів Сумської області / М.Ю.Карпіщенко, В.В.Мілютіна // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010.– Вип. 31. – С. 113-119.

39. Політика у сфері туризму

Балашова, Р.І. Eфективність туристичної діяльності і вдосконалення методів її оцінки / Р.І.Балашова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 131-137.

Горіна, Г.О. Особливості сучасного розвитку готельної індустрії України / Г.О.Горіна // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 141-146.

Карпук, Д.В. Туристсько-рекреаційний сектор України як провідна галузь національної економіки / Д.В.Карпук // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 173-176.

Кузик, С. Класифікація туристичної діяльності / С.Кузик // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2010. – Вип. 38. – С. 167-173.

Молнар, О.С. Передумови та стан розвитку сільського зеленого туризму на Закарпатті / О.С.Молнар, Ю.Б.Кушнір, Ф.А.Важинський // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 120-124.

Самонова, Т.Б. Дослідження кон'юнктури ринку туристичних послуг в Україні: основні підходи / Т.Б.Самонова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 99-104.

Сахарова, Т. Формування каналів збуту в міжнародному туризмі / Т.Сахарова // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 5. – С. 39-42.

Свірідова, Н.Д. Роль та значення індустріального туризму для соціально-економічного розвитку регіону / Н.Д.Свірідова // Економічний часопис -ХХІ. – 2010. – № 9-10. – С. 30-32.

Сірко, О.І. Регіональний маркетинг як необхідний фактор у процесі реформування і стратегічного розвитку туристичного регіону / О.І.Сірко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 74-77.

40. Торгівля. Ринок

Асаулюк, С.Л. Соціально-економічна ефективність роздрібної торгівлі регіону / С.Л.Асаулюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 102-108.

Боронос, В.М. Екологічний лізинг: сутність, структура, напрямки розвитку / В.М.Боронос, Ю.М.Шкодкіна // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 115-119.

Васютинська, Ю.О. Товарна політика підприємства та проблеми її формування / Ю.О.Васютинська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 138-142.

Должанский, И.З. Анализ портфельной теории в призме построения методик эффективного управления ассортиментом торгового предприятия / И.З.Должанский, В.Н.Лозюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 82-88.

Ільчук, П.Г. До питання вибору постачальників промислового підприємства / П.Г.Ільчук, Л.Ю.Шевців, Р.Л.Сопільник // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Логістика. – 2010. – № 669. – С. 69-74.

Кавун, О.О. Підприємницькі мережі у роздрібній торгівлі України: сутність, класифікація і перспективи формування / О.О.Кавун // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 96-100.

Кавун, О.О. Світова роздрібна торгівля продовольчими товарами: сучасні тенденції розвитку і прогнозовані зміни / О.О.Кавун // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 25-29.

Комарницький, І.М. Формування механізму організаційно економічної підтримки молокопереробних підприємств, орієнтованих на експорт / І.М.Комарницький, Г.В.Цар // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 155-159.

Левченко, О.М. Факторинг: методика облікового процесу / О.М.Левченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 219-233.

Логутова, Т.Г. Нормативно-економічні принципи стимулювання міжнародних лізингових операцій / Т.Г.Логутова, А.В.Остроушко, В.О.Альошина // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 38-44.

Пальчук, О.І. Перспективи розвитку ринку факторингових послуг в Україні за умов фінансової кризи / О.І.Пальчук // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 147-152.

Прокопенко, О.В. Удосконалення науково методичного підходу до оцінки конкурентоспроможності продукції на міжнародному ринку / О.В.Прокопенко, Ю.В.Бойко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 22-25.

Редькіна, В.А. Роль міжнародного торговельно-економічного співробітництва в процесах регіоналізації / В.А.Редькіна // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 75-77.

Сівіцький, Д.П. Стан та перспективи розвитку ринку іпотеки в Україні в контексті зарубіжного досвіду / Д.П.Сівіцький, С.П.Сівіцька // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 85-87.

Точилін, В.О. Ринок металопродукції: сучасний стан і перспективи розвитку / В.О.Точилін, В.В.Венгер // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 105-114.

Шкваря, Л. Внешняя торговля России со странами Персидского залива / Л.Шкваря // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 10. – С. 77-83.

Ящук, В.І. Методичні підходи до забезпечення економічної безпеки підприємства рітейлу / В.І.Ящук // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 218-223.

41. Маркетинг

Ал-Газу Али Ахмед Мохамед. Международные маркетинговые стратегии промышленных предприятий Украины и стран Ближнего Востока / А.А.М.Ал-Газу // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 123-130.

Артімонова, І.В. Концепція маркетинг-міксу як основа програмно-цільового підходу до організації маркетингової діяльності підприємства / І.В.Артімонова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 94-101.

Білик, М.С. Ідентифікація запасів в управлінні логістичною системою / М.С.Білик, Г.І.Кіндрацька, О.Я.Кобилюх // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Логістика. – 2010. – № 669. – С. 254-261.

Длігач, А. Системно-рефлексивний маркетинг у сучасному підприємництві / А.Длігач // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 5. – С. 43-47.

Длігач, А.О. Стратегічне маркетингове управління в умовах глобалізації економічних інтересів стейкхолдерів / А.О.Длігач // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 22. – С. 25-29.

Доронін, В. Еволюція маркетингової політики на ринку вина України / В.Доронін // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 5. – С. 29-31.

Дубницький, В.І. Промисловий маркетинг у створенні вартості вітчизняних підприємств / В.І.Дубницький // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 51-58.

Клівець, П. Маркетинг в управлінні підприємством: ретроспектива поглядів / П.Клівець, Д.Нечепуренко // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 5. – С. 48-51.

Махнуша, С.М. Франчайзингова форма використання бренда: погляд з позицій маркетингу інновацій / С.М.Махнуша // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 26-33.

Олефіренко, О.М. Реабілітаційний маркетинг: еволюція концепцій маркетингу в умовах зміни соціо еколого економічного стану суспільства / О.М.Олефіренко, Ю.О.Олефіренко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 34-42.

Садченко, Е.В. К вопросу о ценообразовании в экологическом маркетинге / Е.В.Садченко, Н.С.Ничитайлова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 197-205.

Сєріков, А.В. Маркетинг як необхідна умова синергетичного управління господарською діяльністю / А.В.Сєріков, О.О.Зубова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 276-283.

Скворцов, І.Б. Планування ціни продукції з врахуванням дії внутрішніх і зовнішніх чинників / І.Б.Скворцов, У.О.Балик, О.Я.Загорецька // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 394-402.

Унинець, О.М. Фінансовий маркетинг: теоретичні аспекти / О.М.Унинець // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 255-259.

Шилова, М. Директ-маркетинг в системе продаж компании / М.Шилова // Маркетинг и реклама. – 2010. – № 9. – С. 61-70.

42. Міжнародні фінанси

Банах, Ю.В. Фінансові установи як партнер промислових підприємств в інноваційних проектах / Ю.В.Банах // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 11-16.

Чуракова, И.Ю. Платежный баланс в системе опережающих индикаторов внешней среды / И.Ю.Чуракова // Финансовый менеджмент. – 2010. – № 5. – С. 60-74.

Шкляр, А.І. Платіжний баланс України: чинники кризи і механізми відновлення рівноваги / А.І.Шкляр // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 266-271.

43. Міжнародна економіка

Височанський, В.Ю. Розширення ЄС на Схід: особливості процедури та економічні наслідки для нових країн-членів / В.Ю.Височанський // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 262-266.

Возьний, К.З. Війна: від економічних мотивів до наслідків / К.З.Возьний // Економічний часопис -ХХІ. – 2010. – № 9-10. – С. 12-18.

Габрук, О. Зовнішньоекономічна діяльність: валютне регулювання та оподаткування / О.Габрук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 4. – С. 27-30.

Грибик, І.І. Аналіз стану інтеграційних процесів України: перспективи і подолання недоліків / І.І.Грибик, Р.Б.Вільгуцька // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 47-56.

Жуков, С.А. Міжнародне економічне співробітництво України та її західних прикордонних областей в контексті євроінтеграції / С.А.Жуков // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 251-257.

Калинина, Н. Сотрудничество России и НАТО: проблемы и перспективы / Н.Калинина // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 11. – С. 59-74.

Кушнір, Н.О. Україна у візовому просторі Європейського союзу / Н.О.Кушнір // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 257-261.

Мартякова, Е.В. Инновационные технологии в системе гармонизации рынков труда и образования / Е.В.Мартякова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 160-169.

Прощаликіна, А.М. Формування національних інноваційних систем у країнах із трансформаційною економікою / А.М.Прощаликіна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 72-77.

Рудяков, П. Роль фактора цивілізаційної приналежності в реалізації державної стратегії євроінтеграції України та в оцінці альтернативних проектів / П.Рудяков // Віче. – 2010. – № 22. – С. 12-14.

Рябова, С. Чадо реформ великого Дэна: за три десятка лет китайцам удалось превратить рыбацкую деревушку в крупный торговый и финансовый мегаполис / С.Рябова // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 21. – С. 24-26.

Соколов, В. Євроінтеграційні прагнення України: досягнення та перспективи / В.Соколов // Віче. – 2010. – № 22. – С. 25-28.

44. Управління. Менеджмент

Акимова, Е.В. Управление человеческим капиталом промышленного предприятия посредством персональных сбалансированных систем показателей / Е.В.Акимова, О.А.Каменская // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 37-45.

Бабій, І.В. Методи і моделі реструктуризації і стабілізації діяльності підприємств / І.В.Бабій // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 84-90.

Біловодська, О.А. Порівняльний аналіз та удосконалення теоретико методичних підходів до оцінки стратегій великих підприємств на ринках з інтенсивною конкуренцією / О.А.Біловодська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 170-182.

Брадул, О.М. Дефініція поняття «корпорація»: економіко-правовий аспект / О.М.Брадул // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 6-11.

Брінцева, О.Г. Рівні та показники оцінки ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом / О.Г.Брінцева // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 91-95.

Верба, В.А. Концептуальні засади вимірювання розвитку компанії / В.А.Верба // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010.– № 668. – С. 17-23.

Віткін, Л. Методи управління проектами в державному управлінні / Л.Віткін, Т.Лемешко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2010. – № 5. – С. 52-56.

Волковець, Т.В. Управління окремими аспектами процесу розроблення рекламних звернень / Т.В.Волковець // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 127-133.

Голишева, Є.О. Сучасний стан управління споживчим капіталом вітчизняних підприємств / Є.О.Голишева // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 139-144.

Гордієнко, Т.М. Інфраструктура фінансового планування в лізингових компаніях / Т.М.Гордієнко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 163-172.

Григораш, І.О. Контролінг як сучасна система управління підприємством / І.О.Григораш // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 96-107.

Грищенко, О.Ф. ";Інноваційне рішення";: дослідження сутності та визначення його ролі в господарській діяльності сучасного підприємства / О.Ф.Грищенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 91-96.

Дайновський, Ю.А. Типові напрями організаційно-економічних, управлінських і маркетингових трансформацій під час проектування інноваційних змін / Ю.А.Дайновський, Л.К.Гліненко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 13-21.

Дзюба, С.Г. Реорганізація підприємств як спосіб поновлення ефективної діяльності / С.Г.Дзюба, І.Ю.Гайдай // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 108-114.

Довгань, Л.Є. Стратегічна стійкість у системі стратегічного управління підприємством / Л.Є.Довгань, Г.А.Мохонько // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 115-122.

Жуковська, Т.О. Планування динаміки функціонально оптимальних систем мотивування у механізмах управління машинобудівними підприємствами / Т.О.Жуковська, Я.В.Кудря // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 85-92.

Загорпая, Т.О. Инновационные ориентиры в управлении конкурентоспособностью предприятия / Т.О.Загорпая // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 117-124.

Ілляшенко, Н.С. Методичний підхід до визначення рівня відповідності підприємства системам управління якістю / Н.С.Ілляшенко, М.І.Мінько // Маркетинг і менеджмент інновацій.– 2010. – № 2. – С. 125-131.

Ілляшенко, С.М. Концептуальні засади маркетингового прогнозування стратегічних напрямів науково-технологічного інноваційного розвитку України на основі експертних оцінок / С.М.Ілляшенко // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 68-74.

Калита, Т. Три рівні зрілості системи управління / Т.Калита // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2010. – № 5. – С. 57-62.

Когденко, В.Г. Анализ стратегии бизнеса с помощью финансовых моделей / В.Г.Когденко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2010. – № 13. – С. 31-38.

Куліков, П.М. Оцінка організаційного потенціалу підприємства / П.М.Куліков // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010.– № 668. – С. 469-472.

Лисиця, В.І. Тарифне регулювання постачання теплової енергії як засіб управління сталим розвитком міст / В.І.Лисиця // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 88-98.

Мельник, Л.Г. Ефективне використання людського капіталу як шлях до економічного зростання / Л.Г.Мельник, Г.В.Ткаченко, Ю.В.Лінник // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 104-108.

Музиченко-Козловська, О.В. Модель управління організаційною культурою підприємства / О.В.Музиченко-Козловська, А.В.Музиченко-Козловський // Вісник Національного університету ";Львівська політехніка";. Проблеми економіки та управління. – 2010. – № 668. – С. 347-351.

Нагорний, Є.І. Упровадження процедури маркетингового тестування інноваційної продукції в практичну діяльність промислових підприємств / Є.І.Нагорний // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 43-50.

Осадча, О.А. Сутність, принципи, функції та методи антикризового управління підприємствами машинобудування / О.А.Осадча // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 148-155.

Петрович, Й.М. Основні складові механізму забезпечення ефективного виконання роботи персоналом / Й.М.Петрович, М.Р.Леськів // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 127-132.

Петрушенко, М.М. Поєднання комплексного та індивідуального підходів до структуризації соціального пакета підприємства / М.М.Петрушенко, Ю.Т.Алібекова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 54-62.

Плікус, І.Й. Удосконалення механізму управління фінансовою санацією підприємств / І.Й.Плікус, Н.В.Новак, Т.М.Мільчаковська // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 69-77.

Стратегія як центральний елемент стратегічного менеджменту /Р.І.Завадяк, В.В.Попович, Л.М.Ціпак, Ю.О.Дідович // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010.– Вип. 31. – С. 154-157.

Тархов, П.В. Управління фінансовими результатами машинобудівних підприємств / П.В.Тархов, Т.А.Жукова, О.І.Свириденко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. –№ 1, Т. 2. – С. 47-52.

Уразова, А. Окремі аспекти поняття ділової репутації / А.Уразова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 10. – С. 82-85.

Федулова, С.О. Поняття «управління людськими ресурсами» у системі продуктивних сил суспільства / С.О.Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 26-30.

Шевченко, Г.М. Підприємницький менеджмент у контексті організаційного розвитку / Г.М.Шевченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 2. – С. 63-72.

Шимановська-Діанич, Л.М. Креативно-емоційний інтелект як фактор розвитку в умовах «нової економіки» / Л.М.Шимановська-Діанич // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 12-15.

Шипуліна, Ю.С. Інноваційна культура організації: сутність, структура, підходи до оцінки / Ю.С.Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 132-138.

Місця збереження документів:

Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Навчальний зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Кафедра економічної теорії

Кафедра ФінансівСкачать документ

Похожие документы:

  1. Сумський державний університет бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ 0542-33-10-39 http sumdu edu ua e-mail library_ssu@ сучасна економіка

    Документ
    Сумськийдержавнийуніверситет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0542-33-10-39http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ Сучаснаекономіка: проблеми та перспективи Поточний інформаційний список за січень 2011 року 1. Економіка. Економі ...

Другие похожие документы..