Главная > Документ


VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія ДонНУЕТу імені Ми­хайла Туган-Барановського допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) (додаток 3):

- для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 балів (крім випадків, передбачених абзацами другим та третім пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до ДонНУЕТу імені Ми­хайла Туган-Барановського. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.3. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу.

6.4. Для абітурієнтів, які вступають на денну і заочну форми навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра фахові випробування проводяться з відповідної спеціальності:

Код

Напрями підготовки / спеціальності

Фахові випробування

1

2

3

0305

Економіка та підприємництво

7, 8.03050301

Міжнародна економіка

Міжнародна економіка

7, 8.03050401

Економіка підприємства

(за видами економічної діяльності)

Економіка підприємства

7, 8.03050701

Маркетинг

Маркетинг

7, 8.03050801

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

Фінанси і кредит

1

2

3

7, 803050802

Банківська справа

Банківська справа

7, 8.03050901

Облік і аудит

Облік і аудит

7, 8.03051001

Товарознавство непродовольчих товарів та комерційна діяльність

Товарознавство непродовольчих

товарів та комерційна діяльність

7, 8.03051001

Товарознавство продовольчих товарів та комерційна діяльність

Товарознавство продовольчих товарів та комерційна діяльність

7, 8.03051002

Товарознавство та експертиза в митній справі

Товарознавство та експертиза в митній справі

0306

Менеджмент і адміністрування

7, 8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Менеджмент організацій і адміністрування

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

7, 8.05170113

Технології в ресторанному господарстві

Технології в ресторанному господарстві

0505

Машинобудування та матеріалообробка

7, 8.05050313

Обладнання переробних і харчових

вироб­ництв

Обладнання переробних і харчових вироб­ництв

1401

Сфера обслуговування

7,8.14010101

Готельна і ресторанна справа

Готельна і ресторанна справа

Для абітурієнтів, які вступають на денну і заочну форми навчання за скороченими програмами підготовки на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, фахові випробування проводяться з профільної дисципліни відповідно до ви­пускних програм вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації:

Галузь знань / напрями підготовки, спеціалізації

Фахові

випробування

Код

Назва

1

2

3

0305

Економіка та підприємництво

6.030504

Економіка підприємства

Економіка підприємства

6.030507

Маркетинг

Маркетинг і організація торгівлі

6.030508

Фінанси і кредит

спеціалізація «Фінанси»

Фінанси

спеціалізація «Банківська справа»

Банківська справа

6.030509

Облік і аудит

Бухгалтерський облік

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

спеціалізація «Товарознавство непродовольчих товарів та комерційна діяльність»

Товарознавство непродовольчих товарів

спеціалізація «Товарознавство продовольчих товарів та комерційна діяльність»

Товарознавство продовольчих товарів

спеціалізація «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Товарознавство

1

2

3

0306

Менеджмент і ад­міністрування

6.030601

Менеджмент

спеціалізація «Менеджмент організацій торгівлі»

Менеджмент

0505

Машинобудування та

матеріалообробка

6.050503

Машинобудування

спеціалізація «Обладнання переробних і харчових вироб­ництв»

Загальноінженерна підготовка

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогоспо­дарської продукції

6.051701

Харчові техноло­гії та інженерія

спеціалізація «Технології в ресторанному господарстві»

Технологія приготування їжі

1401

Сфера обслуговування

6.140101

Готельно-ресторанна справа

Організація виробництва та обслуговування в підприємствах ресторанного господарства

6.140103

Туризм

Туризм

Фахові випробування для випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які вступають до ДонНУЕТу імені Ми­хайла Туган-Барановського за скороченою програмою підготовки, оцінюються за 200-т ба­льною шкалою оцінювання. Фахові випробування проводяться в пись­мовій формі за тестовими технологіями. Основним показником для конкурсного відбору є оцінка з фахового випробування.

6.5. Порядок формування та показники для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра визначається окремим Положенням, затвер­дженим ректором університету. При цьому окрім фахового випробування для абітурієнтів, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра на основі базової та повної вищої освіти обов'язковим є складання вступного випробування з іноземної мови.

Для оцінки вступних випробувань застосовується 100-бальна шкала оцінювання (від 100 до 200 балів). Конкурсний бал визначається як сума балів, отриманих на вступних випробуваннях (за фахом та з іноземної мови) з урахуванням балів за додаткові показники науково-дослідної роботи студентів, критерії оцінювання яких визначені в Положенні про зарахування на завершальний цикл навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра до ДонНУЕТу імені Ми­хайла Туган-Барановського в 2012 році.

6.6. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.7. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищим навчальним закладом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.8. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.9. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора університету та Положенням про апеля­ційну комісію. Вступник має право подати письмову апеляційну заяву про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному випробуванні в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. Апеляції на результати вступних випробувань повинні бути обґрунтованими та подаватись до приймальної комісії особисто абітурієнтом не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів відповідного випробування. Факт подання апеляції фіксується в журналі реєстрації апеляцій. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються і не розглядаються.

Апеляції на результати вступних випробувань розглядаються на засіданні апеляційної комісії (у складі голови комісії та викладачів з відповідної дисципліни з числа затверджених відповідним наказом) не пізніше наступного робочого дня після її подання. Апеляція розглядається тільки в присутності абітурієнта. До засідання комісії можуть бути допущені батьки абітурієнта. Додаткове опитування абітурієнтів членами апеляційної комісії під час проведення апеляції не допускається.

За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо об’єктивності оцінки з випробування, про що складається протокол засідання апеляційної комісії. У разі необхідності зміни оцінки, відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі абітурієнта. Абітурієнту, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії. Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні приймальної комісії. Протокол підписують члени апеляційної комісії та голова апеляційної комісії.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Список рукописів навчальних посібників та підручників для внз що поступили на грифування в іітзо у 2010 році

  Документ
  Єна А.В. – д.біолог.н., Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України „Кримський агротехнологічний університет”;
 2. Список рукописів навчальних посібників та підручників для внз що поступили на грифування в іітзо у 2010 році

  Документ
  Єна А.В. – д.біолог.н., Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України „Кримський агротехнологічний університет”;
 3. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ м

  Конкурс
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2011роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007р.
 4. 3 5 вища та післядипломна освіта

  Диплом
  - аналітично-прогностичну діяльність у сфері вищої освіти України у розрізі регіонів, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, форм власності та підпорядкування;

Другие похожие документы..