Главная > Документ

1

Смотреть полностью

АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

ВІСНИК

АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

УКРАЇНИ

Випуск четвертий

Київ 2008

ББК 71.4 (4УКР) я5

В 38

Видається згідно з постановою

Президії Академії мистецтв України

від 20 жовтня 2005 року

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.С. Тимошенко, О.К. Федорук, М.І. Яковлєв

Матеріали підготували:

В.М. Бабієнко, Н.В. Владимирова, І.Б. Зубавіна, Ю.О. Іванченко, О.Ю. Клековкін, Л.В. Кодакова, Р.Г. Коломієць, Т.В. Ленкова, О.М. Міщенко, О.В. Сіткарьова, Л.В. Утюжнікова, П.В. Харченко, Б.А. Чернуха

ISBN № 966-8259-20-3 Ó Академія мистецтв України, 2008

Зміст

Звітна доповідь Президії АМУ

ХІІ сесії Загальних зборів Академії 28 березня 2008 р. ............

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ І ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД.....................................

Відділення образотворчого мистецтва............................

Відділення музичного мистецтва................................

Відділення театрального мистецтва...........................

Відділення кіномистецтва.................................

Відділення теорії та історії мистецтв..............................

Відділення синтезу пластичних мистецтв

та секція естетики і культурології...........................

Інститут проблем сучасного мистецтва..........................

Робота Президії. Загальні збори АМУ............................

Науково-організаційне управління............................

Організаційно-методичний відділ..............................

Міжнародна діяльність......................................

Кадрова робота.........................................

Фінансово-економічна діяльність АМУ.........................

Господарське забезпечення....................................

Творчі акції, здійснені АМУ,

та заходи, в яких брали участь члени АМУ......................

Наукові, науково-практичні, теоретичні конференції,

в яких брали участь члени АМУ..............................

Основні наукові видання, авторами яких є члени АМУ...................

Календарний план заходів на 2008 рік............................

Тематичний план фундаментальних досліджень

Інституту проблем сучасного мистецтва АМУ на 2008 рік...........

ЗВІТНА ДОПОВІДЬ ПРЕЗИДІЇ АМУ

ХІІ СЕСІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКАДЕМІЇ

28 березня 2008 р.

Шановні члени Академії!

Шановні наші гості!

Відповідно до вимог Статуту Академії мистецтв України сьогодні Президія звітує про діяльність Академії, відділень, Інституту проблем сучасного мистецтва за період після ХІ звітно-виборної сесії Загальних зборів, що відбулися 2 березня 2007 року.

Річними планами роботи Президії, відділень Академії пріоритетне місце в нашій діяльності було відведено вирішенню стратегічних питань розвитку мистецтвознавчої науки, вивченню проблем творчості, удосконаленню мистецької освіти і практики, забезпеченню активної участі членів Академії у розв’язанні актуальних проблем розвитку культури і мистецтва.

У звітному періоді було проведено 10 засідань Президії, розглянуто близько 70 найважливіших питань організаційного, наукового, творчого, видавничого, освітнього, фінансово-економічного характеру, розвитку структури Академії, оплати праці працівників апарату Президії та Інституту проблем сучасного мистецтва і багато інших. Прийнято 63 постанови, які торкалися виконання рішення ХІ сесії Загальних зборів, підготовки наукових видань, стану сучасної української сценографії, удосконалення структури Інституту проблем сучасного мистецтва, утворення у складі Академії науково-дослідного Інституту культурології, проведення мистецької акції «Мистецтво молодих – 2007» у м. Коломиї, присвяченої театральній освіті, Міжнародної конференції «Рефлексія і дискурс у мистецтвознавстві», наукової конференції з нагоди 120 річчя від дня народження Леся Курбаса «Мій Курбас: Гіпотези, ризики, пошуки», організації співпраці з Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України з підготовки академічного видання Української енциклопедії мистецтва, відзначення 70 річчя Національного ансамблю танцю України імені П. Вірського, напрацювання концепції та програми створення Східного регіонального відділення АМУ і багатьох інших важливих питань нашого науково-творчого мистецького життя.

Хочу повідомити Зборам, що за поданням Президії Академії Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 року в складі Академії мистецтв утворено Інститут культурології, який займатиметься здійсненням фундаментальних і прикладних досліджень у галузі теорії та історії культури, етнокультурології, музеєзнавства, пам’яткознавства, світової культури і міжнародних культурних зв’язків, практичних і пошукових дій, спрямованих на розвиток національної культури, впровадження нових мистецьких технологій і практик, науково-творче забезпечення процесу становлення національної культури. Інститут отримав прекрасні умови для праці, йому надано приміщення у будинку Національних творчих колективів по бульвару Т. Шевченка, 50–52.

Очолив Інститут віце-президент Академії академік Ю.П. Богуцький.

Хочеться побажати Інститутові швидкого становлення, успіхів у його діяльності.

Як і в попередній період, відділення Академії, наукові підрозділи Інституту проблем сучасного мистецтва спрямували свої зусилля на розробку і дослідження фундаментальних проблем розвитку мистецтва, традиційно-побутової культури, наукового забезпечення і висвітлення процесів розвитку національної духовної культури в минулому і її стану на початку ХХІ століття, брали найактивнішу участь у всеукраїнських і міжнародних науково-мистецьких заходах.

Практичним результатом реалізації завдань, незважаючи на відомі труднощі з публікацією виконаних робіт, стало видання членами Академії фундаментальних наукових праць, монографій, підручників, навчально-методичних посібників. Серед них – «Жіночий образ у сучасному українському мистецтві» та «Перетин знаку» академіка О.К. Федорука, «Партесні концерти XVII–XVIII століть. З Київської колекції» академіка Н.О. Персидської, «Лесь Курбас» академіка Н.М. Корнієнко, «Художник Т.Г. Шевченко і художня культура Європи ХІХ ст.» члена-кореспондента В.А. Овсійчука, «Майбутнє європейського дизайну: Чехія, Польща, Україна» члена-кореспондента В.Я. Даниленка, «Український театр в контексті сучасної та європейської сценічної культури» члена-кореспондента Ю.О. Станішевського, «Театральні автографи» члена-кореспондента В.М. Гайдабури, «Проблеми підготовки мистецьких кадрів» члена-кореспондента О.І. Безгіна. Вийшла у світ фундаментальна праця «Історія українського мистецтва» члена-кореспондента Т.В. Кара-Васильєвої, а також праці академіків Р.Я. Пилипчука, М.І. Яковлєва, членів-кореспондентів О.С. Мусієнко, Г.П. Чміль та багатьох інших наших колег.

Членами Академії проведено близько сорока мистецтвознавчих досліджень і розвідок, вони були організаторами і учасниками близько ста наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів, у тому числі міжнародних, з музичного, образотворчого, театрального, кіномистецтва, архітектури і синтезу пластичних мистецтв, виступили з численними науковими і публіцистичними статтями у вітчизняних та зарубіжних виданнях, опрацювали найактуальніші питання інформаційно-культурних та правових норм з метою поліпшення ситуації у вітчизняній духовній культурі.

Плідну творчо-організаційну роботу проведено членами відділення кіномистецтва з підготовки і затвердження комплекту документів з проблем реформування галузі, виведення її з штучно утвореної кризи; напрацьовано пакет законопроектів щодо створення сприятливих інвестиційних умов для розвитку кінематографії, підготовлено комплексну програму розвитку кіноіндустрії. Вживалися практичні заходи з удосконалення підвалин кіновиробництва, зміцнення правового статусу кінопродукції, створеної у співпраці із зарубіжними партнерами, що дало б можливість розширення присутності українського фільму не лише на екранах України, а й за її межами.

Немало зусиль доклали члени відділення образотворчого мистецтва до виконання заходів, пов’язаних із підготовкою всеукраїнських художніх акцій. Це – художні виставки «Різдвяний салон» та «День художника», на яких експонували свої твори академіки В.І. Гурін, В.М. Гонтаров, В.І. Рижих, члени-кореспонденти В.І. Баринова, О.І. Губарєв, В.Є. Перевальський, культурно-мистецькі акції до Дня незалежності України, Міжнародного Шевченківського свята «В сім’ї вольній, новій», літературно-мистецького свята «Седнівська осінь».

Значної уваги було приділено питанням законотворчого характеру –Закону «Про культуру», Закону «Про затвердження пам’яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації», внесенню змін до Закону «Про музеї та музейну справу» в частині вдосконалення обміну та збереження пам’яток музейного фонду України та до Закону «Про благодійництво та благодійні організації», затвердженню концепції «Загальнодержавної програми збагачення і розвитку культури і духовності українського суспільства на період до 2011 року».

Подією великого міжнародного культурно-мистецького значення стало відкриття в столиці Грузії пам’ятника великому Кобзареві, створеного академіком В.А. Чепеликом у співавторстві з О.В. Чепеликом. У церемонії відкриття пам’ятника взяв участь Президент України В.А. Ющенко.

Важливою подією культурно-мистецького життя стала презентація у травні 2007 року віце-президентом АМУ, міністром культури і туризму академіком Ю.П. Богуцьким «Національного звіту про культурну політику в Україні» на VI засіданні Керівного Комітету з питань культури Ради Європи.

На думку експертів Ради Європи, в Україні ще недостатньо знають сучасні концепції та ідеологію формування культурної політики на європейському рівні. Тому є гостра потреба в активному створенні саме аналітичного середовища в духовному секторі. На сьогодні воно ще недостатньо задіяне в процесах аналізу культурної практики і формування саме такої політики.

Це – надзвичайно серйозні питання. Вони прямо стосуються всіх напрямків нашої діяльності. Для реалізації цих масштабних завдань слід ширше використовувати великі наукові можливості Академії мистецтв, Інституту проблем сучасного мистецтва та Інституту культурології, активніше спиратися саме на наукові підходи й обґрунтування, на глибокий факторний аналіз проблем галузі культури, ресурсний метод планування, на використання таких механізмів, програм і заходів, які забезпечать успішне вирішення існуючих проблем.

Значну роботу у звітному періоді провів Інститут проблем сучасного мистецтва з напрацювання наукових проектів дослідження актуальних проблем театру, кіно, образотворчого мистецтва, естетики, культурології, синтезу пластичних мистецтв, охорони та реставрації культурної спадщини, формування науково-інформаційної бази даних з питань теорії та аналізу мистецтва. Вивчалися можливості новітніх технологій у створенні нових візуальних та віртуальних форм образотворчого мистецтва. Розгорнуто дослідження 12 фундаментальних наукових тем, що фінансуються з Державного бюджету, зокрема таких, як «Сучасне мистецтво», «Сучасні проблеми дослідження, реставрації та забезпечення культурної спадщини», «Художня культура. Актуальні проблеми», «Еволюційні процеси у візуальному мистецтві ХХ–ХХІ ст.», та інших. Підготовлено до видання збірники науково-теоретичних праць та публіцистики «Мистецькі обрії» та «Мистецтвознавство України». Активно йде процес формування наукового складу Інституту. Сьогодні тут працюють 26 кандидатів і 5 докторів наук. Інститут здійснює широку науково-інформаційну діяльність з висвітлення творчих процесів в Україні, популяризації здобутків сучасного мистецтва, розширює простір науково-дослідницької діяльності.

Науковці Інституту взяли активну участь у підготовці і проведенні багатьох науково-мистецьких заходів, зокрема понад 50 ти конференцій, численних виставок, семінарів, фестивалів театрального і кіномистецтва, працювали у складі редакційних колегій мистецьких і наукових видань, журі конкурсів та фестивалів.

Участь України в міжнародних культурно-мистецьких проектах, активізація культурного обміну з країнами Європи є для нас важливим напрямком діяльності. Нам слід більше дбати про зростання ролі Академії мистецтв у забезпеченні участі України в міжнародних культурно-мистецьких заходах. Необхідно розширити співпрацю з Національною комісією у справах ЮНЕСКО. Враховуючи план роботи Комісії, допомога Академії є дуже важливою, оскільки потрібні й наші пропозиції щодо напрацювання освітніх, мистецьких та наукових програм на національному, регіональному і міжнародному рівнях.

Розширення нашої участі у таких контактах сприятиме активнішому позиціонуванню нашої культури і мистецтва, дальшому утвердженню престижу України як держави великих духовних традицій, багатої історії. Участь України у Венеційських бієнале, проведення Міжнародної дизайнерської виставки «Водопарад», що відбулась у Харкові, виставки творів польського фотохудожника Кшиштофа Барчука в Академії мистецтв, проведення VII Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові, в якому взяли участь митці з 14 країн – Польщі, Чехії, Угорщини, Естонії, Росії та інших, виставки творів академіка А.А. Бокотея в Стальовій Волі (Польща) у травні-липні 2007 року, підписання у липні минулого року в Будапешті Угоди про співробітництво в науковій і мистецькій сферах між Угорською академією мистецтва та Академією мистецтв України – це неповний перелік заходів, спрямованих на розвиток міжнародної культурної співпраці.

До плану роботи Національної комісії у справах ЮНЕСКО, членом якої є віце-президент АМУ академік Ю.П. Богуцький, включено низку заходів, які стосуються «Вшанування жертв Великого голодомору 1932–33 рр. в Україні», проведення в Україні та в штаб-квартирі ЮНЕСКО заходів із відзначення 200 річчя М.В. Гоголя та 100 річчя М.О. Приймаченко, визначено перелік культурних об’єктів, що претендуватимуть на включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Участь Академії мистецтв у проведенні таких заходів надасть нам додаткові можливості для налагодження наукових і творчих контактів із зарубіжними колегами й установами, сприятиме виходу нашої науки і мистецтва в європейський культурний простір.

Тільки стабільне представництво наших мистецтвознавців, митців на престижних міжнародних форумах спрацьовуватиме на підвищення європейської культурної ідентичності України.

Головні наші завдання на ближчу і подальшу перспективу Президія Академії вбачає у дальшому підвищенні рівня науково-творчої роботи, зосередженні уваги на фундаментальних і прикладних проблемах розвитку культури і мистецтва, дослідженні духовної культури минулого України і сьогодення, поліпшенні роботи апарату Президії.

Вкрай необхідно продовжити роботу щодо розвитку творчих ініціатив молодих митців і науковців з метою виявлення найбільш обдарованих, талановитих особистостей серед випускників вищих мистецьких навчальних закладів та підтримки їх у науковому і творчому становленні.

На попередніх сесіях Загальних зборів ішлося про місце і роль мистецтвознавчої освіти в сучасних умовах розвитку духовних процесів. Цій проблемі були присвячені наукові конференції в Києві та Львові. Це були наукові заходи соціальної спрямованості. Йшлося про те, що науково-кадровий потенціал українського мистецтвознавства зростає, на жаль, повільно. У 2004 році на VIII сесії ми намагалися привернути увагу членів Академії – керівників вищих мистецьких навчальних закладів, які мають у своїй структурі аспірантуру і докторантуру, до необхідності продовження кращими випускниками мистецтвознавчих факультетів підготовки і захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата мистецтвознавства. Висококваліфіковані наукові кадри – це наше майбутнє, перспектива нашого мистецтвознавства. Адже очевидним є той факт, що сьогодні нам бракує фундаментальних, виважених досліджень психологічних чинників творчості, етногенезу, системного аналізу провідних тенденцій у мистецтві різних епох, глибоких міждисциплінарних праць на стику естетики – філософії – мистецтвознавства, бракує досліджень з розвитку шкіл, стилів, напрямків творчості.

Виникає слушне запитання: як нам за такої ситуації комплектувати наші наукові установи, нарощувати науковий потенціал вищих мистецьких навчальних закладів? Тому не можна допустити, щоб проблема підготовки професійних кваліфікованих наукових кадрів з часом набула ускладнення.

На переконання Президії, в Академії необхідно створювати спеціалізовану Раду із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів.

Суспільство і держава високо цінують працю наших учених, творчість режисерів, художників, композиторів, диригентів, балетмейстерів, акторів і дизайнерів, усіх, хто своєю невтомною діяльністю збагачує національну духовну скарбницю. Багатогранна і плідна праця багатьох членів Академії була гідно вшанована, відзначена високими державними нагородами і почесними званнями.

Орденом «За заслуги» І ступеня у 2007 році були нагороджені академіки Є.Г. Савчук, О.С. Тимошенко, А.В. Чебикін, В.А. Чепелик, член-кореспондент Ф.М. Стригун, орденом «За заслуги» ІІ ступеня – член-кореспондент Д.Я. Черкаський. Академік В.З. Бородай удостоєний ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня, почесне звання Заслужений діяч мистецтв України присуджено члену-кореспонденту Т.В. Кара-Васильєвій. Велику групу членів Академії відзначено Золотою і Срібною медалями Академії мистецтв.

Для нас є дуже важливим зберегти і розвинути у подальшій науковій, творчій, педагогічній роботі академічні засади, принципи і форми організації праці, аналізу й оцінки мистецьких процесів і явищ. Лише творчі й наукові здобутки, яких ми прагнемо, будуть тим аргументом, що сприятиме нашому утвердженню і зміцненню авторитету в державі і зарубіжжі.

Щиро дякую вам за працю.

Сподіваюсь, що сьогодні відбудеться ретельний аналіз зробленого, ми проведемо відвертий і ґрунтовний обмін думками та висловимо кожен свої міркування, зауваження, пропозиції. Така розмова й ухвалене рішення лише підуть на користь нашій спільній праці.

Дякую за увагу!

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

НАУКОВОЇ І ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

ВІДДІЛЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Відповідно до плану роботи відділення, рішень Президії Академії мистецтв України та сесії Загальних зборів АМУ члени відділення образотворчого мистецтва впродовж 2007 року здійснювали заплановані заходи як у сфері творчої та виставкової діяльності, так і в науково-теоретичному і педагогічному напрямках. Основна робота відділення за звітний період була спрямована на підтримку та розвиток творчої активності митців і дослідження важливих проблем національного мистецтва.

Члени відділення взяли активну участь у забезпеченні підготовки та проведення звітно-виборчих зборів АМУ.

Проведено Загальні збори відділення, на яких академік-секретар М.А. Стороженко та бюро відділення звітували про роботу за період з березня 2002 року по лютий 2007 го. На зборах проведено вибори академіка-секретаря, його заступників та бюро відділення. Члени відділення дали позитивну оцінку роботі академіка-секретаря М.А. Стороженка за звітний період і таємним голосуванням одноголосно обрали його на новий термін роботи на посаді академіка-секретаря. Заступниками обрано членів-кореспондентів В.І. Баринову та О.І. Івахненка. Бюро відділення обрано в такому складі: М.А. Стороженко, О.М. Міщенко, М.Є. Гуйда, В.І. Рижих, В.І. Баринова, О.І. Івахненко. На Загальних зборах АМУ члени відділення образотворчого мистецтва А.В. Чебикін та В.Д. Сидоренко знову одноголосно обрані на посади відповідно президента АМУ та віце-президента. Ця подія була сприйнята членами відділення як серйозний сигнал до більшої відповідальності за науково-творчу роботу як усього відділення, так і кожного його члена. На зборах відділення знову постало питання стосовно прийняття Верховною Радою «Закону про культуру», оскільки прийняті ще в 1992 році «Основи законодавства про культуру» не повною мірою відповідають сучасним реаліям. Ще в 1999 році поставлено питання стосовно розробки такого закону і тільки в лютому 2007 року його проект було схвалено на засіданні Урядового комітету з питань гуманітарної і соціальної політики.

Яке буде ставлення нового складу Верховної Ради України до проекту цього Закону і коли він буде включений до порядку денного – знову нічого не відомо. В невизначеному стані залишились проекти законів «Про затвердження переліку пам’яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації» та змін до Закону «Про музеї та музейну справу» в частині вдосконалення обміну та збереження пам’яток музейного фонду України. Про важливість їх прийняття свідчать непоодинокі факти рейдерства, руйнування пам’яток, викрадення музейних цінностей тощо. Неприпустимо довго опрацьовуються доручення Президента України щодо проекту концепції «Загальнодержавної програми збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства на період до 2011 року». А скільки ще років будуть чекати митці змін до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації»? Ми живемо в дуже динамічний час, коли зміни в суспільстві та політиці впливають на взаємовідносини між культурою та бізнесом, змушують шукати нові підходи до фінансування культурного підприємництва і діяльності мистецьких установ.

Держава в сучасній складній економічній ситуації неспроможна істотно збільшити розміри асигнувань на мистецькі проекти та розвиток культури, а можливості фінансування за рахунок суспільних фондів споживання та спонсорської підтримки, без належного законодавчого врегулювання, в теперішній час дуже проблематичні. Тому члени відділення образотворчого мистецтва вважають, що це питання вимагає глибокого вивчення і широкого публічного обговорення. Дійсно, нинішня сфера повноважень Міністерства культури і туризму, особливо якщо порівняти із сучасною ситуацією в інших європейських країнах, виглядає надто вузькою. Виходячи з основних підсумків огляду національної культурної політики України, підготовлених Радою культурної співпраці Ради Європи, необхідно переглянути стратегічну мету і повноваження Міністерства культури і туризму та інших державних і урядових органів, відповідальних за культуру. Їм необхідно спрямувати свої повноваження на створення умов для культури і мистецтва у широкому розумінні, а не керувати «культурою» у вузькому її тлумаченні.

На думку експертів Ради Європи, в Україні недостатньо знають і розуміють сучасні концепції та ідеологію формування культурної політики на європейському рівні та в окремих країнах континенту. Тому існує потреба зміцнення аналітичного середовища в культурному секторі, яке на сьогодні виглядає недостатньо задіяним в процесах аналізу культурної практики і формування політики. На думку членів відділення, для реалізації таких завдань слід ширше використати можливості Академії мистецтв України, особливо науковців підпорядкованих їй установ – Інституту проблем сучасного мистецтва та Інституту культурології, оскільки управління у сфері культури та мистецтв має спиратися на наукові підходи. Це передбачає застосування глибокого факторного аналізу проблем галузі культури та ресурсного методу планування комплексу таких інструментів, механізмів, програм і заходів, які здатні своєчасно та ефективно їх вирішувати. Дуже важливою є участь України в міжнародних культурних проектах, активізація культурно-інформаційного обміну з країнами Європи і світу.

Слід активніше домагатися зростання ролі Академії мистецтв України щодо забезпечення участі України в міжнародних культурно-мистецьких заходах державного значення, особливо це стосується Венеціанського бієнале. Треба розширити співпрацю з Національною комісією у справах ЮНЕСКО. Враховуючи план роботи комісії, допомога Академії, кожного її члена дуже потрібна, оскільки потрібні конкретні пропозиції щодо можливих освітніх, мистецьких та наукових дослідних програм на національному, регіональному та світовому рівнях, які могли б здійснюватися із залученням ЮНЕСКО з метою широкого інформування громадськості та світової спільноти про прийняття Резолюції Генеральної конференції ЮНЕСКО про «Вшанування пам’яті жертв Великого голоду (Голодомору) 1932–33 рр. в Україні».

На думку відділення, Президії АМУ треба офіційно підтримати пропозиції щодо організації та проведення в штаб-квартирі ЮНЕСКО заходів у рамках відзначення 200 річчя М.В. Гоголя та 100 річчя М.О. Приймаченко, слід також долучитись до розгляду питання про стан використання та збереження історико-культурної спадщини України та проблем у цій сфері, з огляду на останні події з руйнацією пам’яток в Києво-Печерській лаврі та масштабні нищення земель історико-культурного призначення, заповідних і природоохоронних територій. Уперше в історії Києва починає реалізовуватися ідея суцільної забудови набережної і схилів Дніпра, які завжди були обличчям стародавнього міста, його візитною карткою й окрасою. Загроза Дніпру від київських передмість докотилася до самого Канева. Місця, де жив або ж зупинявся Т. Шевченко, є святими для всіх українців, а й тут процес хижацького та безглуздого знищення як історичних місць, так і природи набув нечуваних розмірів.

Виникає небезпека, що майнова прірва між багатими і бідними доповнюватиметься прірвою культурною: якщо не вживати серйозних заходів, то невдовзі опера, концерти популярних виконавців, заповідники, музеї та їх колекції стануть «Культурою для багатіїв», а незаможна більшість задовольнятиметься телевізійними серіалами та безкоштовними передвиборчими шоу на міських майданах. Тому важливим напрямком роботи для забезпечення широкого доступу до кращих надбань національного та світового мистецтва є підтримка державою особливо значущих культурно-мистецьких заходів – фестивалів, виставок, конкурсів, мистецьких програм, святкових та ювілейних заходів тощо.

У створенні сприятливої суспільної атмосфери для творчості, у формуванні справжньої, а не лише формальної мистецької еліти вагоме місце належить Академії мистецтв України та національним творчим спілкам. Митці, члени відділення образотворчого мистецтва упродовж 2007 року доклали багато зусиль, аби оригінальний, впізнаваний образ української культури і мистецтва утвердився у свідомості як наших співвітчизників, так і всього світового співтовариства.

Найвагомішою подією стало присудження члену відділення образотворчого мистецтва, академікові А.В. Чебикіну Національної премії України імені Тараса Шевченка за цикли художніх робіт «Кримські мотиви», «Жіночі образи», «Зів’яле листя» (2001–2006).

Подією міжнародного значення стало відкриття в столиці Грузії Тбілісі пам’ятника великому Кобзареві, створеного академіком, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка В.А. Чепеликом (у співавторстві з О.В. Чепеликом). У церемонії відкриття пам’ятника взяв участь Президент України В.А. Ющенко.

Чимало зусиль доклали члени відділення до виконання ключових пунктів плану роботу, пов’язаних з підготовкою та проведенням всеукраїнських художніх акцій, проведення яких спрямоване на реалізацію державної програми в галузі культури і мистецтва. Це: художні виставки «Різдвяний салон» та «День художника», на яких експонували свої твори академіки В.І. Гурін, В.М. Гонтаров, В.І. Рижих, члени-кореспонденти В.І. Баринова, О.І. Губарєв, В.Є. Перевальський, культурно-мистецькі акції до Дня незалежності України, до Міжнародного Шевченківського літературно-мистецького свята «В сім’ї вольній, новій» та літературно-мистецького свята «Седнівська осінь».

За цей період значно посилились міжнародні контакти українських митців, членів відділення образотворчого мистецтва. Президент АМУ А.В. Чебикін узяв участь у роботі 7 го Міжнародного симпозіуму гутного скла, в якому взяли участь кращі майстри з Великобританії, США, Росії, Польщі, Чехії, Угорщини, Естонії, був учасником багатьох виставок, пленерів і симпозіумів як в Україні, так і за її межами.

Віце-президент АМУ В.Д. Сидоренко вів активну творчу і наукову роботу. Крім участі в найпрестижніших виставкових проектах, він підготував до друку наукову працю, що стосується проблем сучасного мистецтва.

Академік-секретар відділення М.А. Стороженко продовжив розробку і втілення теми «Картини буття» (версії канонічної теми «Таємна вечеря»), виступав у ЗМІ зі статтями та рецензіями (каталог «Видіння барокової творчості Івана Пилипенка», книга Г. Брусникіної «Церква Спаса на Берестові ХІ ст.»).

Академікові В.З. Бородаю в 2007 році виповнилося 90 років. Указом Президента України В.А. Ющенка його нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Василем Захаровичем Бородаєм дійсно багато зроблено. І його творчі звершення належно пошановані, – починаючи з 50 х років минулого століття, він завжди був в авангарді визнаних вітчизняних митців завдяки плідній творчій роботі, активній громадській діяльності.

Академіки В.В. Микита, В.І. Рижих, О.М. Лопухов, члени-кореспонденти В.І. Баринова, В.Є. Перевальський, О.І. Губарєв, С.Г. Якутович працювали над серіями живописних творів, експонували свої роботи на всеукраїнських та міжнародних виставках, брали участь у пленерах та симпозіумах. У рамках проведення днів культури України в Японії (м. Токіо) відбулась персональна виставка творів члена-кореспондента О.І. Івахненка.

Член відділення В.Є. Перевальський здійснив велику подвижницьку місію: він передав близько 70 власних творчих робіт Київському музею шістдесятництва та Запорізькому художньому музею, подарував національному музею Тараса Шевченка офортний друкарський верстат, на якому працювали Василь Касіян та Микола Родін.

Член-кореспондент С.Г. Якутович брав участь як головний художник у зйомках масштабного проекту-фільму «Тарас Бульба» та продовжив роботу над щедро ілюстрованими (200 ілюстрацій) виданнями творів М.В. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» та «Миргород».

Член-кореспондент В.І. Баринова здійснила великий творчий проект – завершила серію живописних робіт «Україна пам’ятає» («Голодомор 1932–33 років – геноцид українського народу»). З цієї нагоди у неї відбулася зустріч з Президентом України В.А. Ющенком.

У вересні 2007 року з нагоди 70 річчя Шевченківського району м. Києва в залах Центрального будинку художника експонувалися кращі твори найвідоміших художників, закоханих у рідне місто. Серед них – члени відділення В.І. Гурін, О.І. Губарєв, В.Є. Перевальський.

Члени відділення академіки А.В. Чебикін, В.А. Чепелик, А.В. Кущ, член-кореспондент В.Є. Перевальський та інші брали активну участь у підготовці загальнодержавних культурно-мистецьких акцій. Це підготовка концепції ескізного проекту ансамблю пам’ятників державним та політичним діячам України у складі меморіального історико-архітектурного комплексу «Алея видатних діячів України» в м. Києві, метою якого є увічнення пам’яті видатних діячів України, забезпечення глибокого осмислення історичного минулого та утвердження європейських традицій у державі, виховання у громадян патріотизму та національної гідності.

До складу комісії з підготовки та проведення конкурсу на кращий ескіз Великого Державного Герба України, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. № 283–р, включено членів відділення образотворчого мистецтва АМУ А.В. Чебикіна, В.А. Чепелика, В.Є. Перевальського.

Держава належно оцінила внесок академіків А.В. Чебикіна та В.А. Чепелика в здійснення культурної стратегії, розвиток національної образотворчості та культурно-просвітницьку роботу. В 2007 році вони відзначені орденами «За заслуги» І ступеня.

Відділення за звітний період спрямувало свою роботу на виконання річних планів роботи, рішень Президії АМУ та сесій Загальних зборів АМУ.

ВІДДІЛЕННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

2007 рік був насиченим мистецькими подіями у культурному житті України – проведено понад 150 музично-культурних акцій: фестивалі, конкурси, концерти, творчі вечори, гастролі художніх колективів за кордоном (32 країни, понад 300 концертів і вистав). У жовтні звітного року музична та наукова громадськість відзначила 75 річчя від року створення Національної спілки композиторів (понад 400 членів спілки), а в листопаді Академія мистецтв разом з Національною хореографічною спілкою та Національним ансамблем танцю імені П.П. Вірського провели цілу низку мистецьких заходів, присвячених 70 річчю Ансамблю імені П.П. Вірського. За значний внесок у розвиток національного мистецтва та його пропаганду у світі Президія АМУ нагородила Золотими медалями Академії: Національну спілку композиторів, колектив Національного ансамблю танцю імені П.П. Вірського та його художнього керівника, академіка АМУ М.М. Вантуха.

Окремо слід підкреслити участь членів відділення та їх художніх колективів у мистецьких заходах та проектах, присвячених 16 річчю від Дня незалежності України, 75 річчю трагічних подій в Україні – Голодомору, та в інших державних заходах і подіях.

Усі без винятку члени відділення брали активну участь у мистецькому житті України, друкувались у наукових виданнях АМУ: «Мистецтвознавство України», «Мистецькі обрії», «Сучасні проблеми художньої освіти в Україні», виданнях ВНЗів України (29 наукових праць) та за кордоном. Відділення музичного мистецтва – це в основному композитори, художні керівники колективів. Тільки за 2007 рік ними було написано і підготовлено понад 80 творів у всіх видах і жанрах музики та різноманітні художні програми і вистави.

У відділенні, яке з першого дня його заснування (грудень 2007 р.) очолює академік-секретар відділення О.С. Тимошенко, 16 діячів музично-хореографічного мистецтва: дійсні члени (академіки) – Герой України А.Т. Авдієвський, Герой України Д.М. Гнатюк, Герой України М.М. Вантух, Л.М. Колодуб, Є.Г. Савчук, Є.Ф. Станкович, О.С. Тимошенко, М.І. Чембержі; члени-кореспонденти – В.М. Апатський, В.В. Воєводін, І.-Я.Д. Гамкало, Б.А. Которович, А.М. Кушніренко, В.С. Палкін, М.М. Скорик, П.Я. Чуприна.

Дійсні члени (академіки):

А.Т. Авдієвський – хормейстер, композитор, генеральний директор Національного академічного заслуженого хору імені Г.Г. Верьовки, ректор Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, професор, голова Національної музичної спілки, член цілого ряду координаційних рад, об’єднань, фундацій. У 2007 році проводив творчо-наукову роботу, готував нові концертні програми для хору, брав участь у відповідальних державних заходах, разом з колективом здійснював гастрольну діяльність в Україні та за кордоном.

М.М. Вантух – хореограф, генеральний директор – художній керівник Національного ансамблю танцю імені П.П. Вірського, народний артист України та Росії, голова Національної хореографічної спілки, член ряду координаційних рад, об’єднань, професор.

Колектив ансамблю 2007 року провів 45 гастрольних концертів в Україні та 28 – за кордоном. Підготував 3 нові концертні програми та 5 нових хореографічних номерів, здійснював педагогічну діяльність. У травні-листопаді 2007 року Ансамбль імені П.П. Вірського разом з Національною хореографічною спілкою провели другий Всеукраїнський фестиваль-конкурс імені П.П. Вірського професійних та аматорських хореографічних колективів, присвячений 70 річчю від року створення Ансамблю (в конкурсі взяло участь понад 300 колективів, 1500 митців та аматорів).

Рішенням Президії АМУ від 14.06.2007 р. разом із Спілкою та Ансамблем 20–29 листопада звітного року в АМУ були проведені заключні заходи відзначення ювілею Ансамблю: 20 листопада – прес-конференція; 24 листопада – наукова конференція «Сучасне хореографічне мистецтво України»; ювілейна фотовиставка; в м. Києві – третій заключний тур фестивалю-конкурсу імені П.П. Вірського; 29 листопада – ювілейний концерт в НПК «Україна». Колектив Ансамблю з ювілеєм привітав Президент України В.А. Ющенко та вручив артистам державні нагороди.

За значний внесок у національну культуру та її пропаганду за кордоном Президія АМУ нагородила Золотими медалями АМУ Ансамбль імені П.П. Вірського та М.М. Вантуха.

Д.М. Гнатюк – співак, режисер, педагог, народний артист України та СРСР, головний режисер Національної опери України, академік Академії мистецтв Росії.

Як головний режисер опери поновив вистави: «Тоска» Дж. Пуччіні, «Аїда» Дж. Верді, «Пікова дама» П. Чайковського, «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Наталка Полтавка» М.В. Лисенка; в оперній студії НМАУ імені П.І. Чайковського поставив за участю випускників оперу М.В. Лисенка «Наталка Полтавка». Проводив викладацьку роботу серед студентів-вокалістів у Музичній академії.

Як голова журі провів три фестивалі: «Духовні джерела», «Боромля», Дитячий пісенний фестиваль. Виступав і давав інтерв’ю українським ЗМІ. Подав в АМУ до друку науковий матеріал «Іще раз про українську національну ідею».

Л.М. Колодуб – композитор, народний артист України, професор НМАУ імені П.І. Чайковського.

У 2007 році написані: Симфонія № 11, «Українська симфоніета» (співавтор Ж. Колодуб), музика до балету «Світанкова поема», Симфонія № 10 (нова редакція). Постійно виступав по радіо і на телебаченні. Член правління Національної спілки композиторів, наглядових і художніх рад провідних музичних колективів тощо. Брав участь у наукових музичних конференціях.

2007 року в НМАУ імені П.І. Чайковського вийшло друком наукове видання «Левко Колодуб: сторінки творчості» (статті, дослідження, спогади).

Є.Г. Савчук – хормейстер, народний артист України, генеральний директор – художній керівник Національної капели «Думка», професор – завідувач кафедри хорового диригування НМАУ імені П.І. Чайковського.

За вагомий внесок у пропаганду національного хорового мистецтва в Україні та світі Президія АМУ (лютий 2007 р.) нагородила Є.Г. Савчука Золотою медаллю АМУ.

У 2007 році підготував та поновив понад 10 музичних творів та програм: «Літургічні піснеспіви» М. Шуха, «Карміна Бурана» К. Орфа, «Квінт Флавій» О. Костіна, «Тебе, Бога славим» Д. Бортнянського, «Елегія» В. Сильвестрова, «Я стверджуюся» (симфонія № 3) Є. Станковича, «Всеношное бдение» С. Рахманінова та ін.

Капела «Думка» провела понад 80 концертів в Україні та 15 х зарубіжних країнах. Як голова Хорового товариства імені М. Леонтовича і секретар Національної музичної спілки Є.Г. Савчук проводив активну і корисну діяльність з пропаганди національного музичного мистецтва.

Є.Ф. Станкович – композитор, народний артист України, завідувач кафедри НМАУ імені П.І. Чайковського, професор, співголова Національної спілки композиторів (у жовтні 2007 року Спілка відзначила своє 75 річчя, і Президія АМУ нагородила її Золотою медаллю АМУ).

У 2007 році композитор написав 10 нових музичних творів, продовжує працювати з Донецькою оперою над випуском фольк-опери «Цвіт папороті», провів 15 авторських концертів (Київ, Одеса, Ужгород, Берегове, Львів, Харків, Донецьк), був учасником фестивалів: «Контрасти» (Львів, Київ), «Музичний всесвіт Є. Станковича» (Закарпаття), відбулися прем’єри нових творів у Канаді, Австрії, Данії, Швеції. Колеги і видавці в Данії за свій кошт відкрили сайт Є. Станковича (./Evhen_Stancovych/).

Протягом року регулярно виступав у ЗМІ, здійснював роботу у громадських організаціях, об’єднаннях, значну увагу приділяв творчості молодих композиторів, провадив майстер-класи.

О.С. Тимошенко – хормейстер-диригент, народний артист України, академік-секретар відділення музичного мистецтва АМУ, професор НМАУ імені П.І. Чайковського, секретар Національної музичної спілки.

Талановитий митець і організатор мистецької освіти, він постійно перебуває у вирі творчого життя України: він не тільки ініціатор, а й безпосередній учасник конкурсів, фестивалів національної культури, хорової музики не тільки в Україні, а й за кордоном. Він засновник і віце-президент товариства «Друзі України у Швейцарії», член Правління Українського відділення ЮНЕСКО.

У 2007 році академік узяв участь і виступив на трьох науково-практичних музичних конференціях, давав інтерв’ю українським і зарубіжним ЗМІ, був членом журі п’ятьох конкурсів і фестивалів. За ініціативи О.С. Тимошенка, яку підтримала Президія АМУ 14.06.2007 р., у листопаді в м. Києві були проведені мистецькі заходи, присвячені 70 річчю від року створення Національного ансамблю танцю імені П.П. Вірського (прес-конференція, фотовиставка, наукова конференція «Сучасне хореографічне мистецтво України», третій тур Всеукраїнського фестивалю-конкурсу імені П.П. Вірського хореографічних колективів та ювілейний концерт Ансамблю імені П.П. Вірського).

Академік постійно проводить у відділенні та мистецьких колективах, організаціях музично-просвітницьку та громадську роботу.

М.І. Чембержі – композитор, народний артист України, організатор і ректор єдиного в Україні поліфункціонального мистецького навчального закладу Київської дитячої академії мистецтв, член-кореспондент Академії педнаук, член Національних спілок композиторів і театральних діячів, професор.

У 2007 році М.І. Чембержі виступив як автор дев’ятьох наукових праць, анотацій, рецензій, взяв участь у сімох наукових конференціях, презентаціях, семінарах (фільм «З.-Б. Хмельницький» та концепція КДАМ у Парижі; художня виставка студентів КДАМ у Страсбурзі; «Естетична освіта: традиція і перспективи» в Бресті, Білорусь; «Сучасне хореографічне мистецтво України» – АМУ; семінари в м. Києві, Луганську). Член редколегій шістьох наукових видань в Україні («Мистецтвознавчі записки», «Початкова школа», «Світло», «Обдарована дитина» та ін.), голова та член сімох міжнародних та всеукраїнських конкурсів.

Написав Сюїту № 1 (для симфонічного оркестру), Сюїту № 2 (для камерного оркестру) та цикл дитячих пісень.

Члени-кореспонденти:

В.М. Апатський – фаготист, народний артист України, доктор мистецтвознавства, професор НМАУ імені П.І. Чайковського.

Митець знаний в Україні не тільки як науковець, педагог-практик, а й вихователь багатьох майстрів мистецтв – духовиків. Його науковий доробок користується великим попитом в Росії, Білорусі, Польщі. У звітний період він став автором численних наукових праць: це передусім його неперевершена праця «Основы теории и методики духового музыкально-исполнительского искусства», яка вже сьогодні стала бестселером у митців-педагогів; науковим досягненням педагога стала публікація сімох наукових праць («Духові інструменти в історичних шляхах свого розвитку», «Духовое исполнительство Средневековой Европы», «Духові інструменти Стародавнього Риму», «Імпровізація в сучасному духовому виконавстві» та ін.), п’ять праць підготовлено до друку. Його методичні розробки у галузі духового навчання та виконавства широко використовуються в навчальних закладах України та за кордоном.

Проводить плідну громадську діяльність: голова та член журі ряду міжнародних та всеукраїнських конкурсів (Київ, Мінськ, Санкт-Петербург, Польща). В.М. Апатський – ініціатор і автор проекту першого Міжнародного конкурсу виконавців на класичних духових інструментах імені Б. Лятошинського (з 2009).

Виступає з лекціями, проводить майстер-класи в музичних навчальних закладах України.

В.В. Воєводін – музикант, диригент, педагог, народний артист України, ректор Донецької музичної академії імені С.С. Прокоф’єва (з 1997 р.), кандидат педагогічних наук (2007 р.), академік Петровської академії наук і мистецтв, член Національної музичної спілки.

Він, як єдиний представник АМУ в Донбасі, проводить значну роботу з пропаганди національного музичного мистецтва, піклується про авторитет АМУ в регіоні. Про це свідчить його науковий доробок: «Мистецька освіта в Україні…», «Навчальний оркестровий колектив…», «Ціннісний компонент творчого потенціалу майбутнього музиканта-виконавця» та ін. Ці та інші наукові праці, педагогічна практика стали основою захисту у вересні 2007 р. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (за спеціальністю «музика і музичне виховання»). Він – головний редактор збірки наукових робіт викладачів ВМНЗів України.

У 2007 р. В.В. Воєводін – голова ДЕКу в НМАУ імені П.І. Чайковського, Львівській національній музакадемії імені М.В. Лисенка; голова та член журі конкурсів: «Відкрита Європа» (Москва, березень), п’ятого Всеукраїнського конкурсу імені Династії Воєводіних (Луганськ, березень), «Солов’їний ярмарок імені А. Соловяненка» (Донецьк, травень), «Синій птах» (Сімферополь, травень), «Слов’янський базар» (Вітебськ, липень) та ін. Як керівник оркестру народних інструментів Донецької музакадемії провів 15 концертів.

І.-Я.Д. Гамкало – диригент, педагог, народний артист України, диригент Національної опери, професор НМАУ імені П.І. Чайковського.

Митець високої культури, науковець, аналітик, енциклопедист. Він – автор багатьох наукових праць і досліджень: «Українська музична енциклопедія» (І том, понад 100 статей), «Енциклопедія сучасної України» (VI том, 15 статей з музики), «Франко і музика», автор ряду статей про М. Колессу, М. Антоновича, В. Тольбу, Є. Чавдар та ін.

Окрім диригентської діяльності в Національній опері, він проводить симфонічні концерти в Україні та за кордоном: мм. Київ, Львів, Одеса; Концерти кувейтської музики в Палаці Еміра (Кувейт). Постійний ведучий на радіохвилях Укррадіо, «Ера», каналу «Культура» – передачі про Національну оперу України, оперу М. Скорика «Мойсей», «Сучасна опера та її публіка», до 60 річчя співака М. Шопши та ін.

Плідна і його музично-громадська робота – він Президент товариства «Україна – Вірменія», голова Наглядової ради Національної філармонії, член національних спілок: театральних діячів та музичної спілки, член Європейської академії музичного театру та ін.

Б.А. Которович – скрипаль, народний артист України, художній керівник-директор Державного камерного ансамблю «Київські солісти», професор – завідувач кафедри НМАУ імені П.І. Чайковського.

Окрім педагогічної роботи в Музичній академії, він бере участь у концертно-виконавській діяльності в Камерному ансамблі. У 2007 році провів низку концертів в Україні та зарубіжних країнах. Член журі ряду міжнародних конкурсів.

А.М. Кушніренко – хоровий диригент, композитор, фольклорист, професор Чернівецького університету імені Ю. Федьковича, художній керівник – головний диригент Буковинського академічного ансамблю пісні і танцю, член Національної музичної спілки.

У 2007 році підготував і надрукував наукові матеріали: «К. Мікулі і Буковина», «Розвиток українського музичного мистецтва на Буковині» (ХІХ–ХХ ст.), «Композитори Буковини», рецензія на видання «Веселка над Прутом»; брав участь у наукових конференціях «Україна – Румунія» (Чернівці – Сучава), «Букова віть» (Україна, Німеччина, Молдова, Румунія).

Значну увагу митець приділяє фольклору Буковинського краю. Кожного року він видає музичні збірки як новостворених творів, так і обробок народних пісень і мелодій, які згодом стають основою концертного репертуару Ансамблю. Він є постійним організатором і учасником різноманітних наукових музичних конференцій на Буковині та Галичині.

В.С. Палкін – хоровий диригент, народний артист України, член Комітету з присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка, професор Харківського державного університету мистецтв імені І.П. Котляревського, член Національної музичної спілки.

Талановитий педагог і хормейстер, він є щирим пропагандистом національної хорової музики не тільки в Україні, а й за кордоном. Українська, російська, зарубіжна класика і твори сучасних вітчизняних композиторів – це основа репертуару (більше 50 творів) Камерного хору Харківської філармонії та студентського хору Університету. Виступи Камерного хору на Слобожанщині, в Києві, Дніпропетровську стали помітним явищем у культурному житті України (І.-С. Бах, «Різдвяна ораторія»; участь у фестивалях духовної музики «Від Різдва до Різдва», «Колокольный звон пасхальный» та ін.). Як завідувач кафедри хорового диригування Університету він ставить за мету підготовку високопрофесійних хорових митців, надання постійної допомоги своїм випускникам. Науковий доробок майстра – наукові дослідження і розробки («Диригування»), статті («Гармонія життя», «Хор – життя моє» – аналіз творчого доробку професора Н.А. Бєлік-Золотарьової), методичні посібники для аспірантів і студентів.

В.С. Палкін – постійний член журі міжнародних (зокрема польського, травень) та всеукраїнських фестивалів і конкурсів хорової музики.

М.М. Скорик – композитор, педагог, народний артист України, професор НМАУ імені П.І. Чайковського та Львівської національної музакадемії імені М.В. Лисенка, кандидат мистецтвознавства, співголова Національної спілки композиторів.

Майстер сьогодні посідає провідне місце в національній культурі як композитор, педагог, диригент та виконавець. Як і в попередні роки, музика композитора складає основу репертуару симфонічних оркестрів, камерних ансамблів, вона звучить у театральних і філармонійних залах, по телебаченню, на радіохвилях України. Цього року з успіхом пройшли його авторські концерти в мм. Києві, Львові, Харкові, Омську, Кракові, Варшаві (Польща), присвячені творчості композитора.

Значну увагу М. Скорик приділяє громадській роботі, проводить майстер-класи. У грудні 2007 року він був головою журі піаністів на Міжнародному конкурсі імені М. Лисенка.

П.Я. Чуприна – музикант-інструменталіст, народний артист України, кандидат мистецтвознавства, генеральний директор – художній керівник Національної опери України.

Як керівник театру протягом року постійно забезпечував творчу й організаційну роботу колективу. Одночасно він продовжував і науково-творчу діяльність: проводив викладацьку роботу у ВНЗах м. Києва; виступав на міжнародних і всеукраїнських конференціях: «Театр і сучасне місто», «Синтез мистецтв у сучасній сценічній культурі»; організував цикл мистецьких заходів Всеукраїнського фестивалю «Моя Україно!» в мм. Херсоні, Миколаєві, Каховці, Кіровограді, Черкасах, Чернігові; взяв участь у виданні російсько- та англомовного видання «Національна опера України», «Український балет». Здійснив розробку концепції та сценарних планів, лібрето: балету «Даніела» (М. Чембержі), балету «Кохання і пристрасті Нікколо Паганіні» (М. Скорика). Як художній керівник провів фестиваль «Молоді оперні зірки України».

Річні звіти членів відділення про їх творчо-наукову діяльність у 2007 році були розглянуті 05.12.2007 р. на засіданні бюро відділення. Розгляд цих звітів, з урахуванням рішення ХІ сесії АМУ (березень 2007 р.), та аналіз періодичних видань і роботи ЗМІ засвідчили, що основною сферою діяльності в галузі музичного мистецтва залишається розвиток академічного мистецтва, сучасна творчість вітчизняних композиторів, і в першу чергу членів відділення, сприяння творчому становленню талановитої молоді. Адже саме тут зосереджено основний потенціал музичного професіоналізму, найвищі здобутки національного мистецтва і значний морально-виховний капітал. Логічним шляхом державної політики у сфері музичного мистецтва є розробка стратегічних напрямків, у розвитку яких активну участь бере і Академія мистецтв: розвиток національного музичного академічного мистецтва, підтримка національних художніх колективів; державне забезпечення і контроль гастрольної діяльності на території України; підтримка талановитої творчої молоді і юнацтва; пропаганда кращих здобутків вітчизняного і світового мистецтва в Україні та за кордоном; підтримка конкурсного і фестивального руху.

2007 року національні художні колективи (А. Авдієвський, М. Вантух, Є. Савчук, П. Чуприна), провідні композитори (Є. Станкович, М. Скорик, Л. Колодуб, М. Чембержі), науковці (В. Апатський, І. Гамкало, В. Воєводін та ін.) доклали чимало зусиль щодо пропаганди у світі національного мистецтва – було проведено гастролі, конференції, конкурси, фестивалі тощо.

Як і в попередні роки, творчі колективи, ВМНЗи, національні творчі спілки не в повному обсязі фінансуються з Державного бюджету. На відміну від зарубіжних гастролей, де всі витрати бере на себе приймаюча сторона, гастролі художніх колективів, авторські концерти провідних композиторів в Україні майже не проводяться за браком коштів у місцевих бюджетах та художніх колективах. У державі відсутні реальні плани гастрольної діяльності.

На високому рівні зберігається підготовка спеціалістів у вищих мистецьких навчальних закладах. Це засвідчують щорічні мистецькі акції АМУ «Мистецтво молодих». Але, на жаль, більшість випускників не знаходять собі місця в творчих колективах України і тому змушені «на кабальних» умовах працювати за кордоном або у приватних закладах.

Сьогодні першочерговими завданнями в музичній галузі залишаються питання, у вирішенні яких планують брати участь і члени музичного відділення АМУ: розширювати творчу та фінансову самостійність колективів, знаходити позабюджетне фінансування; забезпечувати підвищення професійної майстерності творчої молоді та її стажування за кордоном; відродити вітчизняне нотовидавництво, докласти зусиль щодо записів і видання компакт-дисків творів композиторів та вітчизняних виконавців.

Відповідно до планів роботи відділення на 2008 рік, планується заслухати наступні питання:

 • про проведення разом з НМАУ імені П.І. Чайковського наукової конференції «Українська музична культура: проблеми наукового осмислення» (березень);

 • про підготовку і проведення у першому кварталі 2009 року музичної акції АМУ «Мистецтво молодих – 2009»;

 • про участь членів відділення у ХІІ сесії АМУ (березень);

 • про підготовку і проведення у лютому 2009 року Міжнародного конкурсу виконавців на класичних духових інструментах імені Б. Лятошинського;

 • щоквартальні звіти членів відділення про їх наукові публікації, участь у науково-творчих конференціях та створення нових музичних творів, програм, вистав;

 • про підготовку і проведення у жовтні 2008 року декади, присвяченої Міжнародному дню музики.

Здійснення цих та інших завдань буде сприяти розширенню участі України в європейському та світовому культурному співробітництві, інтеграції української музичної культури до світового культурного життя.

ВІДДІЛЕННЯ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

У 2007 році робота відділення театрального мистецтва здійснювалась відповідно до плану роботи відділення та заходів з виконання рішень ХI сесії Загальних зборів АМУ.

Загальний чисельний склад відділення театрального мистецтва АМУ – 16 осіб. З них 6 є академіками: Б.М. Козак, Ю.М. Мажуга, Т.Є. Назарова, Р.Я. Пилипчук, М.Ю. Рєзникович, Б.С. Ступка – та 10 є членами-кореспондентами: О.І. Безгін, Л.М. Венедиктов, Р.Г. Коломієць, М.С. Левитська, А.Г. Новіков, О.З. Смолярова, Ю.О. Станішевський, Ф.М. Стригун, Ю.В. Шевченко.

За цей рік пішли з життя академік С.С. Олексенко та член-кореспондент Л.С. Тарабаринов.

Академік-секретар відділення – М.Ю. Рєзникович.

Учений секретар відділення, заступник академіка-секретаря – Р.Г. Коломієць.

Аналізуючи виконання плану, яким керувалося відділення у своїй роботі протягом 2007 року, слід зазначити, що всі без винятку питання та заходи, що відбувалися за ініціативою відділення, в яких брали участь його члени і розгляд яких було винесено на засідання Президії АМУ, отримали схвальне рішення і високу оцінку та підтримку на її засіданнях.

Це, насамперед:

 • звіт відділення про роботу у 2006 році;

 • план роботи відділення на 2007 рік;

 • про хід підготовки до творчої акції «Мистецтво молодих»;

 • звіт про проведення творчої акції «Мистецтво молодих»;

 • про стан справ у сучасній сценографії в театрах України.

Головним питанням у роботі відділення була підготовка і проведення акції «Мистецтво молодих». Акція була проведена у м. Коломиї на базі Коломийського обласного драматичного театру імені І. Озаркевича. В акції взяли участь: Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки з виставою «Іду за край» за творами Василя Стуса (вистава висунута на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка), Львівський національний академічний драматичний театр імені Марії Заньковецької з виставою «Сестри Річинські» за повістю І. Вільде, Харківська державна академія культури з виставою «Осіння любов» за новелами О. Олеся, Коломийський обласний драматичний театр імені І. Озаркевича з виставою «Суєта» І. Карпенка-Карого та Вінницький обласний театр ляльок «Золотий ключик» з виставою «Івасик-Телесик» за мотивами народної казки (лауреат трьох міжнародних фестивалів). Усі ці вистави здійснені випускниками трьох останніх років вищих театральних навчальних закладів України.

У рамках акції було проведено засідання круглого столу (наукової конференції) з питань театральної педагогіки за участю провідних педагогів вищих театральних навчальних закладів країни. Матеріали конференції відредаговано і підготовлено до публікації Інститутом проблем сучасного мистецтва.

Відзначено двох учасників акції: актор Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки Р.В. Семисал нагороджений Золотою медаллю АМУ, актор Коломийського драматичного театру П.Б. Чичук – Срібною медаллю АМУ.

У рамках акції були також проведені майстер-класи з режисури, сценічного руху та фехтування.

Акція мала значний розголос у місті та регіоні. Глядацькі зали, де проходили вистави, були переповнені. Про хід акції повідомляли місцеві ЗМІ – газети, радіо і телебачення. Підготовлено до друку публікації про хід акції в журналах «Український театр» і «Просценіум».

Другим головним питанням у роботі відділення було питання «Про стан справ у сучасній сценографії в театрах України». У ході підготовки питання було переглянуто вистави 19 театрів України з точки зору якості сценографічного вирішення цих вистав. Було також проаналізовано роботу кафедри сценографії та екранних мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури та кафедр режисури та акторського мистецтва Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. До роботи були залучені провідні сценографи країни – завідувач кафедрою сценографії та екранних мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, головний художник Національного академічного драматичного театру імені І. Франка А. Александрович-Дочевський, головний художник Тернопільського академічного драматичного театру імені Т. Шевченка К. Сікорський, головний художник Львівського національного академічного театру імені М. Заньковецької М. Киприян, головний художник Івано-Франківського драматичного театру О. Семенюк. У результаті аналізу стану справ у сучасній сценографії було вироблено ряд практичних рекомендацій щодо поліпшення рівня українського сценографічного мистецтва.

Члени відділення брали активну участь як члени і голови журі в ряді міжнародних театральних фестивалів. Це, насамперед, такі фестивалі, як «Тернопільські театральні вечори» (Тернопіль, фестиваль, ініційований зусиллями театрального відділення АМУ ), «Мельпомена Таврії» (Херсон), «Відлуння» (Київ, фестиваль, ініційований зусиллями театрального відділення АМУ), «Моно» (Вроцлав, Польща), «Подільська лялька» (Вінниця, фестиваль, ініційований зусиллями театрального відділення АМУ), «Срібний осетр» (Волгоград, Росія). У відборі вистав для участі в цих фестивалях взяли участь члени «Комісії з театральної критики» при відділенні театрального мистецтва шляхом відкритого рецензування (на трупі) вистав поточного репертуару.

У рамках усіх цих фестивалів членами театрального відділення було ініційовано та проведено науково-практичні конференції, присвячені тим або іншим аспектам театральної та театрально-педагогічної діяльності. Всього було проведено 10 науковитх і науково-практичних конференцій, з них 3 – міжнародні

За участю членів відділення вийшов друком 7 й номер та підготовлено до видання наступне число альманаху «Мистецькі обрії». Членами редакційної колегії є академіки відділення театрального мистецтва Р.Я. Пилипчук та Т.Є. Назарова.

За участю членів відділення виданий збірник наукових праць «Мистецтвознавство України» № 6–7. Ведеться робота з комплектації матеріалів до наступного числа цього збірника.

Члени відділення взяли активну участь у підготовці та проведенні сесії Загальних зборів АМУ. Від відділення виступили академіки М.Ю. Рєзникович та Б.М. Козак.

Інші пункти виконання плану роботи відділення знаходять своє відображення в аналізі особистих звітів членів відділення.

Академік-секретар відділення М.Ю. Рєзникович:

 • виступи на засіданнях сесій Загальних зборів АМУ та відділення театрального мистецтва АМУ з питань сучасних тенденцій розвитку вітчизняного й світового театрального мистецтва;

 • проведення акторсько-режисерських майстер-класів (упродовж року);

 • виступи з лекціями, доповідями, надання інтерв’ю ЗМІ, участь у телевізійних та радіопрограмах з проблем культурології, історії та сьогодення театрального процесу. Серед них найбільш значущі – «Торг здесь не уместен» («Аргументы и факты в Украине», 2007, № 10), «Давид Боровский» («Образотворче мистецтво», 2007, № 1), продовження публікації циклу статей в газетах «Киевский телеграф», «День», «Факты и комментарии»;

 • участь у спільному з Баварською театральною академією імені Евердінга (Мюнхен) міжнародному театральному проекті «Україна – Німеччина», який пов’язано з постановкою трагедії Шекспіра «Ромео і Джульєтта»;

 • участь у спільному з Баварською театральною академією імені Евердінга театральному проекті, пов’язаному з постановкою п’єси П. Вайса «Переслідування та вбивство Жан-Поля Марата»;

 • робота над створенням оригінальної п’єси «Турдейська Манон» за мотивами повісті Вс. Петрова у рамках спільного проекту Театру імені Лесі Українки і КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого.

Академік Р.Я. Пилипчук:

 • взяв участь у трьох наукових конференціях – «Українсько-польські і польсько-українські театральні зв’язки як нерозв’язана досі проблема» (Львівський національний університет імені І. Франка), «Перший професіональний театр в Одесі – польсько-російська трупа Яна-Непомуцена Камінського (1805–1809 рр.)» (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова), «Газета «Буковина» (1885–1918 рр.) як джерело з історії українського театру» (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича);

 • опублікував 5 наукових праць з історії українського театру;

 • здійснив наукову редакцію першого випуску «Наукового вісника Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого»;

 • здійснив наукову редакцію та упорядкування третього збірника «Праць Театрознавчої комісії Наукового товариства імені Шевченка» як чергового тому «Записок НТШ»;

 • працював членом редакційних колегій «Шевченківської енциклопедії», «Української музичної енциклопедії, «Енциклопедії сучасної України»;

 • відрецензував «Календар ювілейних і пам’ятних дат на 2008 рік»;

 • брав участь у роботі журі театральних премій Національної спілки театральних діячів України за 2007 рік;

 • продовжував роботу над першим томом «Історії українського театру».

Академік Ю.М. Мажуга:

 • у КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого працював як художній керівник другого акторського курсу;

 • у Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки грав у виставі «Дерева помирають стоячи» А. Касони і репетирував нову роль у виставі «Після заходу сонця».

Член-кореспондент Р.Г. Коломієць:

 • поставив виставу «Суєта» І. Карпенка-Карого у Коломийському обласному драматичному театрі імені І. Озаркевича;

 • взяв участь у трьох наукових конференціях – у рамках міжнародних фестивалів «Тернопільські театральні вечори», «Мельпомена Таврії», присвячених проблемам розвитку сучасного українського театру в контексті загальноєвропейського театрального ровитку, а також у науковій конференції в рамках Міжнародного фестивалю «Відлуння», присвяченій проблемам розвитку монотеатрів у Європі;

 • провів круглий стіл з питань театральної педагогіки в рамках творчої акції АМУ «Мистецтво молодих»;

 • виступив головою та членом журі міжнародних театральних фестивалів «Тернопільські театральні вечори» (Тернопіль), «Мельпомена Таврії» (Херсон), «Відлуння» (Київ), «Моно» (Вроцлав), «Подільська лялька» (Вінниця), «Срібний осетр» (Волгоград), а також головою журі творчої акції «Мистецтво молодих – 2007» (Коломия);

 • підготував до публікації три статті для альманаху АМУ «Мистецькі обрії»;

 • опублікував статті: «Духовні вертикалі Сергія Данченка» у збірнику, присвяченому пам’яті майстра; «Театр корифеїв: рід, вид, жанр» у збірнику наукових праць Херсонського державного університету «Південний архів»;

 • переклав з німецької акт трагедії Гете «Фауст»;

 • провів майстер-клас з режисерської аналітики в Тернопільському національному педагогічному університеті (кафедра акторської майстерності);

 • провів відкрите рецензування вистав Севастопольськогого театру «На Великій Морській»;

 • брав участь у засіданнях комісій Міністерства культури і туризму з надання театрам України статусу академічних та надання грантів Президента України молодим митцям.

Член-кореспондент Ю.О. Станішевський:

 • монографія «Український театр у контексті сучасної світової та європейської сценічної культури»;

 • продовжував працювати над другим томом «Історії українського театру»;

 • написав розділи «Театральний процес другої половини 40 х – середини 70 х років» та «Акторське мистецтво повоєнних десятиліть» для третього тому «Історії українського театру»;

 • написав два розділи до п’ятого тому «Історії української культури»;

 • надрукував 25 статей у наукових збірниках, щорічниках, енциклопедіях, зокрема в журналах «Український театр», «Просценіум», альманасі «Мистецькі обрії», «Українське мистецтвознавство», «Аркадія», «Балет», «Музика».

 • написав лібрето і сценічно-режисерську розробку балету «Пер Гюнт» на музику Е. Гріга для Донецького академічного театру опери і балету імені А. Солов’яненка, написав лібрето дл Національної опери України «Любов і пристрасть Нікколо Паганіні» на музику М. Скорика.

Член-кореспондент А.Г. Новіков:

 • поставив у Кримському академічному драматичному театрі імені М. Горького три вистави – «Дружина поліцеймейстера» за п’єсою Горького «Останні», «Такі люди нам потрібні» за п’єсою Островського «На кожного мудреця доволі простоти» і «Замужем за Англією» за п’єсою О. Піддубної. Вистава «Дружина поліцеймейстера» висунута на здобуття Премії АРК за 2007 рік;

 • провів гастролі театру у мм. Керчі та Севастополі;

 • взяв участь у театральному фестивалі «Боспорські агони» з виставою «Діліжанс» за п’єсою Л. Філатова;

 • відбувся випуск у Державній Школі-студії (ВНЗ) при театрі, четверо випускників зараховані в трупу театру.

Академік Б.С. Ступка:

 • на екрани кінотеатрів та телебачення вийшли такі фільми за участю Б.С. Ступки, як «Три напівграції», «Два в одному», «Приватне замовлення», «Заєць над прірвою»;

 • завершив зйомки кінофільму «Тарас Бульба», де виконав заголовну роль, та фільму «Іванов», де виконав роль Лебєдєва;

 • керував акторським курсом у КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого;

 • здійснював художнє керівництво Національним академічним драматичним театром імені І. Франка.

Академік Т.Є. Назарова:

 • зіграно 98 вистав поточного репертуару Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки – «Школа скандала» Шерідана, «Тойбеле и ее демон» А. Зінгера, «Госпожа министерша» Б. Нушича, «Наполеон и корсиканка», «Волки и овцы» О. Островського, «Как важно быть серьезным» Оскара Вайлда;

 • поновлення вистави «Любий брехун» Кілті;

 • репетиції поновленої вистави «Ревізор» М. Гоголя (роль Анни Андріївни).

Академік Б.М. Козак:

 • поставив виставу за п’єсою Е. Шмітта «Готель між двох світів» у Національному академічному театрі імені М. Заньковецької;

 • зіграв роль Сальєрі у виставі «Амадей» за п’єсою П. Шеффера у Національному академічному театрі імені М. Заньковецької;

 • брав участь (читав вірші Шевченка) у музично-поетичній композиції «Євангеліє від Тараса»;

 • брав участь у двох міжнародних наукових конференціях, зокрема «Шляхи розвитку театрознавства: Україна – Польща» (26 червня – 1 липня 2007 р.);

 • брав участь у Всеукраїнській науковій конференції «Національний академічний драматичний театр імені М. Заньковецької» з доповіддю «Театр імені М. Заньковецької і львівська театральна школа» (6 грудня 2007 р.);

 • брав участь в академічній конференції Львівського національного університету імені І. Франка з доповіддю «Про наукову роботу факультету культури і мистецтва Львівського національного університету імені І. Франка»;

 • підготував дві наукові публікації: «Твори Франка на сцені театру імені М. Заньковецької» (Мистецькі обрії. – 2005–2006. – Вип. 8–9), «Штрихи до портрета Сергія Данченка» (Кіно-Театр. – К., 2007. – № 4);

 • Працював у складі ДЕК;

 • працював у редакційних колегіях театрознавчого журналу «Просценіум», журналу «Український театр», вісника Львівського університету (серія «Мистецтвознавство»);

 • викладав курс акторської майстерності на акторському курсі факультету культури Львівського університету імені І. Франка.

Член-кореспондент О.І. Безгін:

 • монографія «Проблеми підготовки мистецьких кадрів» (К.: ВПП «Компас», 2007. – 200 с.);

 • статті: «Актуальні проблеми мистецтвознавства і мистецької педагогіки» (Науковий вісник КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого. – К., 2007. – № 1); «Болонські стандарти в системі театральної освіти: адаптивний ракурс» (Матеріали Міжнародної наукової конференції. – К., 8–9 червня 2007 р. – Ч. 2), «Міжнародні театральні зустрічі на Філіппінах» (Просценіум. – 2007. – № 2–3), «Проблем вистачає завжди, але немає таких, які неможливо вирішити» (Народне слово. – 2007. – № 14), «У нашего искусства есть будущее» (Стиль и дом. – 2007. – № 4);

 • голова Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Театральне мистецтво» (Харківська державна академія культури);

 • участь у роботі 7 міжнародних наукових конференцій, у тому числі у Румунії (Міжнародний семінар та конференція керівників театральних шкіл «Театр і культура цивілізацій», м. Сінай, липень 2007 р.), у Китаї (Всесвітня конференція директорів театральних шкіл, м. Пекін, листопад 2007 р.);

 • участь у фестивалях театральних шкіл у Москві, Пекіні, Казахстані;

 • участь у роботі V з’їзду Національної спілки театральних діячів України;

 • нагороди – «Орден за заслуги» перед Литовською державою.

Член-кореспондент Ю.В. Шевченко:

 • створення балету «Буратіно» за казкою О. Толстого в постановці Національної опери України.

Член-кореспондент О.З. Смолярова:

 • грала ролі у виставах поточного репертуару Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки – «Камінний господар» Лесі Українки, «Школа скандалу» Шерідана, «Маскарад» Лермонтова, «Поки вона вмирала» Птушкіної;

 • знялась у фільмі «Ідеальний мужчина» у головній ролі;

 • репетирує роль Адаме в п’єсі А. Зінгера «Останнє кохання».

Член-кореспондент Ф.М. Стригун:

 • провів звітну конференцію Львівського відділення НСТДУ;

 • брав участь в роботі з’їзду НСТДУ;

 • як шеф-редактор брав участь у випуску журналу «Театральна бесіда»;

 • брав участь у виданні книги «Заньківчанам – 90»;

 • голова державної комісії випуску музичного училища (акторський факультет) у Тернополі;

 • брав участь у науковій конференції до 90-річчя Львівського національного драматичного театру імені М. Заньковецької;

 • брав участь у театральних фестивалях у Черкасах, Чернігові, Чернівцях, Кіровограді;

 • голова журі фестивалю «Тернопільські театральні вечори»;

 • художній керівник вистави «Безіменна зірка» М. Себастьяну (постановка Б. Ревкевича);

 • проведення гастролей Львівського національного драматичного театру імені М. Заньковецької у Києві, Польщі, Вітебську;

 • здійснював художнє керівництво Львівським національним драматичним театром імені М. Заньковецької.

Член-кореспондент Л.М. Венедиктов:

 • підготовлені хори до прем’єрних вистав «Ярослав Мудрий» Г. Майбороди, «Макбет» Дж. Верді, «Норма» В. Белліні;

 • проведені роботи з поновлення вистав «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччіні, «Тарас Бульба» М. Лисенка до зарубіжних гастролей театру;

 • вступна стаття-передмова до збірника «Magnum opus musicum» («Велике творіння музичне»);

 • завершено термін навчання і випущено двох асистентів-стажерів Музичної академії України.

Член-кореспондент М.С. Левитська:

 • отримання почесного звання «Народний художник України»;

 • декорації і костюми до «Різдвяної вистави» в Національній опері України;

 • підготовка декларацій і костюмів до вистави-балету «Попелюшка» С. Прокоф’єва у Театрі опери і балету м. Марібор (Словенія);

 • участь у виставці «Підсумки сезону»;

 • створення циклу художніх робіт (20 робіт, 40 х 60, пастель) у результаті творчої поїздки на Близький Схід;

 • робота над виставою «Турдейська Манон» у Національному театрі російської драми імені Лесі Українки;

 • створення циклу робіт у результаті творчої поїздки до Італії;

 • початок роботи над оперою Дж. Верді «Бал-маскарад» у Національній опері України;

 • участь у заході «Віденський бал» у Національній опері України.

ВІДДІЛЕННЯ КІНОМИСТЕЦТВА

Протягом 2007 року робота відділення велась відповідно до плану, затвердженого Президією Академії мистецтв України (Постанова від 18 січня 2007 р. № 1/1–09), та плану заходів на виконання рішень сесії Загальних зборів АМУ (Постанова Загальних зборів від 10 травня 2007 р. № 5/30–09).

Загальний чисельний склад відділення кіномистецтва – 16 осіб (7 дійсних членів /академіків/: М.П. Мащенко – академік-секретар відділення, член бюро відділення; В.М. Кузнєцов – заступник академіка-секретаря, член бюро відділення; Р.Г. Балаян, М.О. Бєліков, Ю.Г. Іллєнко, К.Г. Муратова, В.Л. Скуратівський – та 9 членів-кореспондентів: Г.П. Чміль – заступник академіка-секретаря, член бюро відділення; В.Г. Іллєнко, М.Г. Іллєнко, О.І. Коваль, В.С. Криштофович, В.З. Новак, О.О. Сердюк, О.Б. Фіалко, Д.Я. Черкаський).

Учений секретар відділення – І.Б. Зубавіна (член бюро відділення).

Протягом 2007 року хід виконання заходів загального плану роботи відділення та особистих планів членів відділення обговорювався на засіданнях бюро (5) та на загальних зборах відділення (2).

Пріоритетними напрямками роботи відділення кіномистецтва звітного року було визначено: проведення наукових досліджень з історії та теорії мистецтва екрану, творча та творчо-організаційна практика, опрацювання найактуальніших питань інформаційно-культурних та правових норм з метою поліпшення загальної ситуації у вітчизняному кінематографі.

Творчо-організаційну активність членів відділення було спрямовано на вдосконалення законодавчого забезпечення в галузі екранних мистецтв: член-кореспондент Г.П. Чміль як голова Державної служби кінематографії брала активну участь у підготовці та затвердженні комплекту документів з проблем, що вимагають нагального реформування з метою кардинального виходу з кризи, штучно утвореної в національній кіногалузі. Відпрацьовано пакет законів про створення сприятливих умов для розвитку кінематографа (брошуру із зібранням документів підготовлено до друку), підготовлено Комплексну програму розвитку кіноіндустрії. Вдосконалюються правові підвалини кіновиробництва, зокрема зміцнення правового статусу копродукції із зарубіжними партнерами, що дає підстави очікувати розширення присутності українського фільму не тільки в Україні, а й за її межами, відкриває перспективи поступово змінити позицію держави щодо спонсорства та інвесторства, бо кіно – це, крім мистецтва, ще й бізнес.

Усвідомлюючи всю важливість збереження зацікавленості глядача вітчизняним фільмом, було запроваджено комплекс робіт зі створення та розповсюдження кіножурналу «Молодик» – покази короткометражних фільмів молодих кінематографістів України як передсеансові кіножурнали перед сеансами прокатних фільмів. Окрім того, записано та тиражовано серію з 7 DVD-дисків – тематичні добірки робіт учасників фестивалю «Відкрита ніч» з кращими роботами молодих майстрів екрану (ініціатор та незмінний президент фесту – Михайло Іллєнко); організовано тур мандрівного кінофестивалю по містах та селах України (варто додати, що голова Державної служби кінематографії Г.П. Чміль була куратором програми оснащення DVD-проекторами переглядових залів – по Україні облаштовано 20 залів для кінопереглядів). Акція проходила з широким розголосом та значним успіхом – з дитячими сеансами, нічними показами, демонстрацією тематичних добірок фільмів: відбулося возз’єднання українського глядача з українським кінематографом (виконавчий директор та упорядник програми М.Г. Іллєнко, куратор та продюсер – Г.П. Чміль). Колекція фільмів «Відкритої ночі» отримала запрошення на кілька фестивалів, серед яких: фестиваль «Мазепа-фест» (Полтава), фестиваль «КіноЛев» (Львів), театральний фестиваль у Донецьку, фестиваль мистецтв (Луцьк).

Одинадцятий кіно-відеофестиваль національного виробника «Відкрита ніч» відбувся, як завжди, під зорями, на відкритому майданчику Андріївського узвозу, в ніч з 23 на 24 червня 2007 року. Так само, як і фестиваль 2006 року, його, від першого до останнього фільму, транслювала Національна телекомпанія України (УТ-1). Трансляцію супроводжувало інтерактивне голосування телевізійної аудиторії, яка визначала лауреата призу глядацьких симпатій.

На фестивалі було показано 32 фільми, які оцінювало журі кінофестивалю. Фільми з колекції кінофестивалю «Відкрита ніч» 2007 року запропоновано для відбіркових комісій міжнародних кінофестивалів в Азербайджані, в Росії («Киношок»).

Крім традиційних конкурсів, на фестивалі 2007 року було вперше організовано зйомки фільмів «на замовлення» оргкомітету фестивалю, які технічно підтримувалися Національною телекомпанією України спільно зі студією дитячої анімації «Червоний собака». То був конкурс ігрових фільмів «Відкрите кіно» та конкурс анімаційних фільмів «мІнІанІма».

Конкурси «Відкрите кіно» та «мІнІанІма» було організовано з метою популяризації українського кіно та надання можливості режисерам, сценаристам, операторам усіх поколінь відобразити на кіноекрані дійсність з позиції: «МИ – ТУТ – ТЕПЕР».

Мета конкурсних проектів «Відкрите кіно» та «мІнІанІма» – створення коротких фільмів, які можна ідентифікувати як українські за ознаками, що відрізняють американське кіно від російського, японське від італійського тощо.

Кожний, хто забажав узяти участь у конкурсах, запропонував свій сценарій-проект. Проекти-переможці забезпечувалися апаратурою і мінімумом необхідного ресурсу для створення фільмів.

За результатами роботи з молодими кінематографістами підготовлено інформаційну довідку, тематичний матеріал М.Г. Іллєнка подано для публікації в збірник АМУ «Мистецтвознавство України» (№ 8).

Вивчення питання про стан молодого українського кіно та основні тенденції розвитку фахових кіношкіл триває. Передбачається обговорення матеріалів у межах творчої акції «Мистецтво молодих», що 2008 року сконцентрує увагу на проблемах молодої генерації фахівців екранних мистецтв, а саме в ході конференції «Проблеми екранної освіти в навчальних закладах України» (збір матеріалів ведеться).

Цілком у дусі загального налаштування на використання нових інформаційних та комунікаційних технологій, з метою розвитку єдиного інформаційного простору та розширення доступу до культурної спадщини членами відділення подано матеріали для наповнення веб-сайту Академії.

Згідно з наказом по АМУ від 19 квітня 2007 р. № 16/10, для оновлення інформаційного компакт-диску, присвяченого творчому доробку академіків та членів-кореспондентів АМУ, членам відділення розіслано листи про необхідність подавати в Академію матеріали: фотографії та фотосюжети заходів, у яких беруть участь члени Академії, копії фільмів на DVD або інших носіях, монографії, альбоми, каталоги тощо. У фонд Академії вже надходять картини на відеокасетах та DVD-дисках, інші кіноматеріали. Копії своїх фільмів для колекції екранних творів членів АМУ вже подали Р. Балаян, О. Сердюк, В. Криштофович, Ю. Іллєнко, М. Іллєнко.

Відповідно до плану роботи відділення, його члени брали активну участь у забезпеченні наповнення науковими матеріалами щорічних академічних видань «Мистецтвознавство України» та «Мистецькі обрії» (у відповідні розділи, присвячені виміру екранних мистецтв, подано статті В. Скуратівського, М. Мащенка, Г. Чміль, М. Іллєнка та члена відділення історії та теорії мистецтв О. Мусієнко).

До продуктивної діяльності у стратегічному контексті слід віднести активну участь членів відділення в підготовці й проведенні ХІ звітно-перевиборчої сесії Загальних зборів АМУ (березень 2007 р.) та реалізації її рішень.

Члени відділення взяли активну участь в першому в історії України фестивалі науки, що був приурочений до Дня науки. В межах заходу 18 травня відбулась екскурсія на Національну кіностудію імені Олександра Довженка, де гості фестивалю ознайомилися з науковою діяльністю музею Кіностудії, після чого відбувся передпрем’єрний (перший) показ двосерійної версії нового фільму Миколи Мащенка «Богдан-Зиновій Хмельницький». Місце проведення – Національна кіностудія імені Олександра Довженка (відповідальний – академік М.П. Мащенко).

16 та 18 травня – на факультеті кіно і ТБ Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого відбулися відкриті лекції члена-кореспондента АМУ, професора О.С. Мусієнко «Історія зарубіжного кіно: експресіонізм у кіномистецтві Німеччини» та «Проблема методу в мистецтві».

Протягом року тривала співпраця з науковими установами та навчальними закладами, а також із засобами масової інформації. Зміцнюючи статус Академії мистецтв України, відомі та поважні кіномитці, члени відділення кіномистецтва, брали участь у кінофестивалях та престижних форумах на теренах України та світу, де заявляли про себе як фільмами, так і роботою в фестивальних журі й оргкомітетах, науковими та публіцистичними статтями на сторінках вітчизняних та зарубіжних видань, численними інтерв’ю ЗМІ.

До яскравих культурно-творчих подій року слід віднести прем’єрний показ картини Кіри Муратової «Два в одному», що відбувся в кінотеатрі «Київ». Протягом року члени відділення взяли помітну участь у кінематографічних подіях: участь у міжнародних та вітчизняних кінофестивалях (16 разів), участь у конференціях та круглих столах (близько 10). Ними видано 4 монографії, 85 наукових статей, газетних та журнальних публікацій. До науково-творчого доробку слід віднести також виступи членів відділення з творчих, наукових питань у пресі та спеціальних періодичних виданнях, на ТБ, радіо, участь у роботі редколегій видань мистецького профілю, роботу в експертних радах, спеціалізованих комітетах, міжвідомчих комісіях, а також педагогічно-викладацьку діяльність (М.П. Мащенко, В.Г. Іллєнко, М.Г. Іллєнко, В.З. Новак, Г.П. Чміль, О.Б. Фіалко викладають у вищих навчальних закладах).

Серед конференцій, у яких брали участь члени відділення: «Україна – зона культурного лиха» (НаУКМА, Київ, листопад), «Рефлексія і дискурс в мистецтвознавстві» (АМУ, Київ, листопад). Круглі столи: «Складнощі створення другого фільму» (НСКУ, Київ, березень), «Кінодистрибуція, кінопрокат на сучасному етапі» (Київ, Будинок кіно, листопад) та ін.

Важливе місце в науково-творчій діяльності відділення займає виконання спільних проектів з лабораторією екранних мистецтв Інституту проблем сучасного мистецтва АМУ. В числі об’єднаних заходів – наукові конференції, що проводить інститут, видання наукових праць, збірників «Мистецтвознавство України», «Мистецькі обрії» тощо. 2007 року вийшла друком колективна монографія «Нариси з історії кіномистецтва України», що є лише першим томом з тритомного видання «Нариси з історії мистецтв України». Задіяність у цьому фундаментальному проекті можна визначити як одну з домінант наукової роботи відділення. У спільній роботі відділення з Інститутом проблем сучасного мистецтва слід відзначити також написання планових статей, збір, комплектацію та наукове редагування відповідних розділів академічних видань «Мистецтвознавство України», «Мистецькі обрії», що мають значну питому вагу у загальному науковому доробку АМУ.

Упродовж звітного року відділення кіномистецтва продовжувало налагоджувати зв’язки з науковими та творчими установами СНД і Європи. Найбільш плідним виявився творчий дискурс. Зокрема, нова картина К.Г. Муратової «Два в одному» встигла поїздити по фестивалях й зібрати урожай нагород: картина отримала кінопремію «Ніка – 2007» у номінації «Кращий фільм країн СНД і Балтії», стала учасником Нью-Йоркського кінофестивалю TRIBECA, була нагороджена Золотим яблуком за кращу режисуру за результатами VII кінофестивалю «Кіно-Ялта». Диптих Кіри Муратової став фільмом-відкриттям на кінофестивалі «Кінотавр». Фестивальний маршрут фільму, що розпочався доволі успішно, ще далекий до завершення. Роман Балаян очолив журі Російсько-українського кінофестивалю продюсерського кіно в Ялті (липень 2007 р.), Олег Фіалко був членом журі ІV Міжнародного кінофестивалю «Нове кіно ХХІ» (Нижній Новгород, 9–14 листопада 2007 р.). Д.Я. Черкаський очолює Міжнародний кінофестиваль анімаційного кіно «КРОК» (президент фестивалю). Фестиваль «Відкрита ніч», ініціатором, організатором та натхненником якого є М.Г. Іллєнко, було помічено за кордоном: географія запрошень фестивалю – від кінотеатрів Києва та відкритих майданчиків Львова, Полтави, Донецька, Дніпропетровська, Луцька, через відбіркові комісії міжнародних фестивалів – до Колумбійського університету США. Як представники керівництва Національної спілки кінематографістів України М.Г. Іллєнко та В.М. Кузнєцов 5 разів представляли російські картини в рамках проекту «Російське кіно: прем’єра в Києві». О.О. Сердюк знявся в картині «Тарас Бульба» на кіностудії «Мосфільм» у режисера В. Бортка, який є випускником Київського театрального інституту. До міжнародної діяльності членів АМУ слід додати серію публікації В.Л. Скуратівського у виданнях США, що розширило географію репрезентованості Академії мистецтв України у світі.

До організаційно-творчого виміру роботи слід віднести участь у підготовці та проведенні чергової сесії Загальних зборів АМУ; збір ілюстративних матеріалів для поповнення академічного Web-сайту, розділу про кіно, архіву Академії; упорядкування фотоматеріалів та зібрання друкованих видань; започаткування та поповнення відеотеки АМУ роботами членів відділення. Став традиційним для відділення зв’язок з фаховими періодичними виданнями. В числі постійних партнерів слід назвати: вітчизняні часописи «КІNО-КОЛО» та «Кіно-Театр», газету «Культура і життя».

Починаючи з ІІ кварталу, члени відділення подають поквартальні звіти на виконання п. 14 Наказу Міністерства фінансів від 29.12.2002 р. «Про паспорти бюджетних програм» з урахуванням внесених змін (Наказ Міністерства фінансів України від 17 січня 2007 р.).

Одним з пріоритетних напрямків роботи відділення 2008 року стане підготовка та проведення творчої акції «Мистецтво молодих». У межах підготовки заходу планується провести кілька зустрічей з молодими кінематографістами, з лауреатами фестивальних нагород та з випускниками. Розпочинається підготовка до розширеного засідання відділення кіномистецтва за участю керівника ТО «Дебют» В. Греся та його вихованців – з метою виявлення найгостріших проблем нової генерації майстрів екрана. Ведеться збір матеріалів для випуску збірника, присвяченого моделям екранної освіти у світі. Сам захід концентруватиме увагу на творчості молодих спеціалістів у сфері екранних мистецтв – кінорежисерів, кінооператорів, майстрів анімаційного кіно, кінознавців, драматургів, культурологів, істориків культури та організаторів кінематографічної справи. Дискусія буде обертатися навколо славнозвісної проблеми складнощів при створенні «другого фільму», враховуючи різноманітні аспекти справи. Метою заходу буде не тільки і не стільки показати рівень підготовки митців, їх творчі та наукові досягнення, скільки привернути увагу державних органів влади, громадськості до творчості молодих кінематографістів, до проблем професійних кадрів для кіно і ТБ, до їх працевлаштування. Метою акції буде показ досягнень молодих фахівців і водночас – науково-педагогічних колективів, що підготували їх до самостійної професійної діяльності.

Суттєве місце в роботі відділення посідає плідна науково-творча діяльність його членів.

Академік М.П. Мащенко:

 1. Протягом року очолював роботу відділення.

 2. Працював над завершенням двосерійного проекту «Богдан-Зиновій Хмельницький».

 3. Видав збірку оповідань «Дитя Єврейське» (К.: ИД «Лотос», 2007. – 316 с.).

 4. Неодноразово виступав у ЗМІ: брав участь у телепередачах, надрукував чимало інтерв’ю та статей у газетах. Серед публікацій у періодиці:

    • Мащенко М. Лариса: Портрет Л. Кадочнікової з натури // Культура і життя. – 2007. – 3 жовтня. – № 40. – С. 2.

    • Мащенко Н. Актриса: Портрет Ларисы Кадочниковой с натуры // Правда Украины. – 2007. – 22 февраля. – С. 24–25.

    • Мащенко М. Лариса: Портрет Л. Кадочнікової з натури // Українське слово. – 2007. – 29 серпня – 4 вересня. – № 3. – С. 8.

    • «Він був геніальним письменником і великою людиною» (про книгу М. Мащенка «Василь Земляк в усмішках Миколи Мащенка», присвячену Василю Земляку) / Бесіду вела Н. Мічковська // Культура і життя. 2007. – 29–19 липня.

    • Кинорежиссер Николай Мащенко: «Борьба за чистоту воздуха, воды и земли – это борьба за жизнь» / Беседовала Н. Мичковская // ЭСТА (Энергосбережение. Бизнес. Жизнь). – 2007. – № 4 (52). – С. 102–105.

    • «Друг мой Рома» в рубрике «Персона» // МК в Украине. – 2007. – 11–18 июля. – С. 23.

    • Мащенко М. Тарасова Атлантида // Літературна Україна. 2007. – 8 листопада. – С. 1, 7.

    • Вогонь фільму Миколи Мащенка «Богдан-Зиновій Хмельницький» очищає душу українського народу / Бесіду вів С. Панкратьєв із Києва // Правда Украины. 2007. – 30 августа. – С. 24–25.

 1. Публікації про М. Мащенка та його твори:

    • Яремчук А. «“Овода” вітали оваціями» // Українська культура. – 2007. – С. 15.

    • Ілляшенко В. Кіно в Україні в неволі («Хмельницький» від Мащенка – як останній заповіт) // Літературна Україна. 2007. – 6 вересня. – С. 6.

    • Яремчук А. Книга хвилююча і мудра: У Національній спілці письменників України відбулася презентація книги «Василь Земляк в усмішках Миколи Машенка» // Українська культура. – 2007. – квітень. – С. 10.

    • Брюховецька Л. Героїчна сага «Богдан-Зиновій Хмельницький» // Кіно-Театр. – 2007. – № 5 (73). – С. 8–10.

    • Скуратівський В. Побачити майбутнє в минулому (із нотаток про епопею Миколи Мащенка «Богдан-Зіновій Хмельницький» // Урядовий кур’єр. – 2007. – 13 липня. – № 123.

    • Зубавіна І. Микола Мащенко. На хвилі пристрасного горіння // Культура і життя. – 2007. – 21 березня. – № 12. – С. 1.

    • Брюховецька Л. Микола Мащенко: син сім’ї довженківців // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – С. 43–45.

    • М.П. Мащенко став героєм рубрики «Кинохит» додатку до журналу «TV-парк»: «Премьера картины «Богдан Хмельницкий» станет моим прощанием с большим экраном» // Приложение к журналу «TV-парк». – 2007. – Апрель. – С. 25.

    • Волга Л. Микола Мащенко: «На самому лиш прагненні бути багатим державу не збудуєш» // Урядовий кур’єр. – 2007. – 7 вересня. – № 163. – С. 8–9.

Академік К.Г. Муратова:

     1. Завершила роботу над фільмом «Два в одному» (робоча назва «Ще дві історії: одна проста, друга – більш складна»).

     2. Представила свій диптих «Два в одному» на фестивалі «Кинотавр».

     3. Фільм нагороджений премією «Ніка» в номінації «Кращий фільм країн СНД і Балтії» (нагородження відбулося 23 березня 2007 року в Москві).

     4. Публікації про К.Г. Муратову. Серед публікацій:

    • Альбом, присвячений фільму, на сторінках якого, поряд з шикарними фотографіями (кадри фільму, моменти зйомки тощо), – рецензії на картину. Серед рецензентів імена Віктора Матізена, Олександра Шпагіна, Єлени Стінової. Словом, про картину висловились найавторитетніші кінокритики Росії. Є в цьому виданні й стаття Вадима Скуратівського.

    • Часопис «КІNО-КОЛО» – випуск 35 за 2007 рік – повністю присвячено роботам К. Муратової та акторам, що знімалися в її картинах, а також людям, близьким режисерові по духу.

    • «Коммерсантъ-Украина» присвятив К. Муратовій матеріал, опублікований 6.06.2007 р.

    • Численні матеріали в Інтернет-виданнях.

5. Працює над новим проектом «Мелодія для шарманки».

Академік Р.Г. Балаян:

 1. Протягом року працював над повнометражною ігровою картиною «Обранець» (робоча назва).

 2. Дав серію інтерв’ю в пресі та на телебаченні (зокрема інтерв’ю журналу INS).

 3. Серед публікацій про Романа Балаяна:

    • Мащенко М. «Друг мой Рома» (в рубриці «Персона») // МК в Украине. – 2007. – 11–18 июля. – С. 23.

    • Зубавіна І. Роман Балаян: польоти як еманація свободи // Художня культура. Актуальні проблеми: Науковий вісник. – К., 2007. – Вип. 3. – С. 255–271.

    • Брюховецька Л. Роман Балаян: «Треба просувати молодих режисерів» // Кіно-Театр. – 2007. – № 1.

    • Карпинос И. Режиссер Роман Балаян: «Если бы на Украину тисяч пятьсот таких парней, как Слава Вакарчук, все было бы в порядке» // «Известия» в Украине. – 2007. – 28 ноября.

    • Заможняя Л. «Съемки фильма «Избранник» 66 летнего режиссера Романа Балаяна продолжаются в шестом павильоне Киевской студии имени Довженко» // Газета по украински. – 2007. – 26 апреля. – № 357.

    • Климончук О. Роман Балаян снимает в Киеве фильм «Избранник» (Фоторепортаж) // Агентство «УНІАН». – 2007. – 21 апреля.

    • Музыка Л. В Киеве начались съемки фильма Романа Балаяна «Избранник» // Факты.

    • Красовская О. Янковский снова летает // Киевские ведомости.

    • Головко О. Полеты наяву, дубль 2. Ностальгическое возвращение // Киевский телеграф. – 2007. – № 364.

    • Штрай А. Роман Балаян: «Я мог бы стать бандитом, но только главным!» // Публичные люди. – 2007. – Декабрь. – № 12.

    • Владыкина Т. Полет с «Избранником» // Российская газета. Центральный выпуск. – 2007. – № 4084.

    • Гладких Е. Взрывоопасный режисер // Дело. – 2007. – 13 июля.

    • Науменко О.-Н. Роман Балаян: В свободных полетах // «Газета по-киевски» on_line. – 2007. – 5 мая.

    • Головко О. Ассимилировавшийся горец, любящий безделье. Роман Балаян: «Моя работа с артистами – 50% лечебного гипноза» // Киевский телеграф.

    • Гордійчук І. Роман Балаян. Про «Польоти…», Кустурицю та любов. Та ін.

 1. Продовжував очолювати студію «Ілюзіон-фільм», де протягом 2007 року вийшло кілька фільмів та серіалів, у тому числі за участю «Ілюзіон-Films» (Україна) закінчено постановку телевізійного фільму В. Криштофовича «Непрямі докази» (8 серій, кінокомпанія «ДомФільм», Росія), та ін.

 2. Брав участь у телепередачах на каналах «1+1», «Інтер», «Новий канал».

Академік М.О. Бєліков:

 1. Працює над сценарієм фільму (умовна назва «Земля»), що порушує тему глобального потепління, в жанрі, що поєднує ігровий та документальний кінематограф. Фільм має стати своєрідним продовженням картини «Розпад», присвяченої Чорнобильській трагедії.

Академік Ю.Г.Іллєнко:

 1. У листопаді 2007 року закінчив і передав у видавництво «Богдан» в м. Тернополі автобіографічний роман у трьох книгах «Доповідна Апостолові Петру».

 2. Написав лібрето до опери академіка АМУ композитора Євгена Станковича за оповіданням Гоголя «Страшна помста». Також розробив ескізи декорацій до цього спектаклю.

 3. Протягом 2007 року брав участь у десятках телепрограм на центральних та обласних каналах, у численних радіопрограмах по всій Україні. Друкувався в газетах та журналах, давав інтерв’ю. Серед публікацій – брошура «На ті самі граблі».

 4. Написав сценарій «Жах мсти» для реалізації проекту на Кіностудії імені О. Довженка до ювілейних заходів з нагоди 200 річчя Гоголя в 2009 році під егідою ЮНЕСКО.

 5. Підписав контракт з Кіностудією імені О. Довженка як креативний продюсер проекту «Мама, я льотчика люблю» в постановці режисера Людмили Єфименко. Почато роботу над постановчим проектом.

 6. Серед відгуків на творчу роботу Ю.Г. Іллєнка – книга Лариси Брюховецької «Кіносвіт Юрія Іллєнка».

Академік АМУ В.М. Кузнєцов:

  1. Продовжував роботу над сценарієм 100 серійного фільму «Україна на теренах історії», над сценарним планом 50 серійного фільму «Донкіхоти людства», над 5 серійним проектом «Холокост».

  2. Продовжував роботу над сценарієм багатосерійного документального фільму: «Незалежність чи залежність?».

  3. Працював над сценарієм документального фільму «Неадекватний політикум».

  4. Завершив роботу над сценарієм «Два театри» («Театр Міхоелса» і «Театр Сталіна»).

  5. Продовжував роботу над другим томом книги «Україна. Третій шанс. Кінодокументи і бесіди з видатними особами новітньої історії» (дійові особи новітньої історії та їх екранні образи). Працював над планом нарисів «Неігрове кіно України».

  6. У роботі ще один рукопис: «Герой чи зрадник?» – так називатиметься книга про особисті зустрічі з всесвітньо відомим розвідником, істориком, письменником Віктором Суворовим (Резуном), про спільну працю над 18 серійним фільмом «Останній міф», про родинне українське коріння людини, яка і досі «персона нон-грата» на Батьківщині.

  7. Робота першого заступника голови Національної спілки кінематографістів України, секретаря НСКУ.

  8. Робота заступника академіка-секретаря відділення кіномистецтва Академії мистецтв України.

  9. Робота голови Оргкомітету Міжнародного фестивалю анімаційних фільмів «КРОК».

  10. Спільна праця з Державною службою кінематографії, Комітетом з питань культури і духовності Верховної Ради України над проектами законодавчих актів, мета яких – динамічний вихід з кризи та продуктивний розвиток українського кіно, державний протекціонізм у сфері національної кіноіндустрії, кінотворчості, кінопрокату.

  11. Численні виступи (інтерв’ю) на телебаченні та в друкованих ЗМІ.

  12. Робота на посаді голови Комісії з присудження премії імені Фелікса Соболєва.

Академік В.Л. Скуратівський:

І. Основні роботи:

  1. Культура нового часу – основні стратегеми новоєвропейського культурного розвитку. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 35 с.

 1. Авторка Ханна Арендт і «околиці» // Арендт, Ханна. Люди темних часів. – К.: Дух і літера, 2007. – С. 13–26.

 2. Здійснював наукове редагування «Нарисів з історії кіномистецтва України» (К.: Інтертехнологія, 2006. – 860 с.).

 3. Автор статті «Українське тоталітарне кіно» у названому виданні (с. 77–116).

 4. Подав у збірник наукових праць АМУ «Мистецтвознавство України» (вип. 8) статтю «Рухоме зображення на тлі людської мови: Попередні нотатки».

 5. Післямова // Мішель Монтень. Проби. – К., 2006–2007. – Кн. І, ІІ, ІІІ.

 6. Кінематографічна поезія (польське кіно у контексті польської культури) // КІNО-КОЛО. – 2007. – № 33 (весна).

 7. Кіно Кіри Муратової // КІNО-КОЛО. – 2007. – № 35 (осінь).

 8. Англійське документальне кіно // КІNО-КОЛО. – 2007. – № 36 (зима).

 9. Історія кіно в контексті історії культури: До питання про національно-культурну зумовленість початкових етапів становлення кіно // Кіно-Театр. – 2007. – № 5 (73). – С. 32–35.

 10. Заметки об Александре Полежаеве // Ренессанс. – 2007. – № 3 (57). – С. 58–66; 2007. – № 4 (58).

 11. Статті «Декадентство», «Герман Глод», «Семен Гудзенко» для Великої Енциклопедії України (подано до друку).

 12. Побачити майбутнє в минулому (із нотаток про кіноепопею Миколи Мащенка «Богдан-Зиновій Хмельницький») // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 123. – 13 липня. – С. 18.

 13. Маргарите Тереховой // Ренессанс. – 2007. – № 2 (56). – С. 134–135.

 14. Не-революція // Новинар. – 2007. – 19–25 листопада. – № 14. – С. 25.

ІІ. Газетні публікації:

 1. У газеті «Столичные новости» (2007. – №№ 1–19):

    • Памяти академика Лихачева. – № 1.

    • Угрюмый эпос ашхабадской смерти. – № 2.

    • Русский Орфей в Аду (поэт Константин Батюшков). – № 3.

    • Вспоминая Л.И. Брежнева. – № 4.

    • Крепостное право не отменяется?! – № 5.

    • Из заметок о коммунистическом союзе русского народа. И не только его. – № 6.

    • Из кабинета доктора Калигари. – № 7.

    • Русская история в прогнозах. – № 8.

    • О «средних слоях» в Центральной и прочей Европе. – № 9.

    • О первоосновах русской судьбы. – № 10.

    • Доведет ли язык до Киева? – № 11.

    • «Война и мир» как роман. – № 12.

    • Гибель и воскрешение империи на украинском ТВ. – № 13.

    • По поводу Шевченковской премии и ее «комментаторов». – № 14.

    • Об убиенных и убивающих. Еще раз о 1933. – № 15.

    • Тени Вышинского. – № 16.

    • Об одном пушкинском прогнозе. – № 17.

    • Лермонтов от Греции до Украины. – № 19.

 1. Публікації 2007 року в газеті «Хрещатик»:

    • Не пристосуванці (творчість художників А. Рибачук і В. Мельнічонка). – № 164.

    • Покоління приречених (поет Володимир Сосюра). – № 165.

    • Як на Грассові іменини (творчість Гунтера Грасса). – № 179.

    • Коментар з мінного поля (мистецтвознавець Дмитро Горбачов). – № 181.

    • Київський Вергілій (літературознавець Дмитро Затонський). – № 183.

    • Жовтневі тези. – № 189.

    • Алехо Карпентьєр, або Київський концерт Баржо. – № 194.

    • Іван Тиктор, або Друкар часописів небачених. – № 199.

    • Архітектор мови: До 150 річчя Фердінанда де Соссюра. – № 202.

    • Київська вулиця Аверінцева: До 70 річчя поета-вченого.

IІІ. Виступи. Опонування дисертацій. Інтерв’ю. Читання лекцій.

 1. Доповідь «Проблеми толерантності» на Міжнародному молодіжному семінарі «Ковчег» 28.8.2007–5.9.2007 (Львів, Уніловський монастир).

 2. Доповідь «Книга як знаряддя культури» у Кловському ліцеї № 77 (м. Київ, березень 2007 р.).

 3. Виступи на конференціях, присвячених книзі Януша Корчака «Дитя людське» (у Кловському ліцеї № 77) та книзі Бориса Чернякова «Микола Лукаш: Бібліографічний покажчик. 1953–2005» (Національний музей літератури України).

 4. Виступ «Контексти Н.В. Паніної» на Міжнародній науковій конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку соціології в Україні та Європі» («Перші соціологічні читання пам’яті Наталії Паніної», Київ, 10 грудня 2007 р.).

 5. Цикл радіопередач на історико-літературні та загальнокультурні теми (радіо «Свобода», м. Київ).

 6. Виступ на обговоренні фільму «ПКП» (реж. Г. Стабовий та А. Лундін, 1926 р.; НаУКМА).

 7. Доповідь на надзвичайних зборах «Україна – зона культурного лиха» (30.11.2007, НаУКМА).

 8. Виступ на присудженні звання почесного професора Києво-Могилянської академії теологу та культурологу кардиналові Вальтеру Касперу (6.12.2007, НаУКМА).

 9. Виступ на російському телеканалі «Культура».

 10. Доповідь на вечорі, присвяченому Арсенію Тарковському.

ІV. Інше:

  1. Керівництво кількома пошукувачами на здобуття ступеня кандидата мистецтвознавства.

  2. Опонування на захисті дисертації О. Островерх, присвяченої історії української сценографії.

  3. Редагував відділ науки та культури журналу «Сучасність».

  4. Читав курс лекцій «Теорія кіно» в КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого.

  5. Знімався як актор у фільмі Романа Балаяна (робоча назва «Обранець» або «Польоти уві сні та наяву – 2»).

  6. Надавав консультації режисерам студії імені О. Довженка.

V. Інтернет-тексти:

 1. Упродовж 2007 року щосереди вів «Інтернет-щоденник» в Інтернет-виданні Zaxid_net (понад 20 випусків).

 2. Дав біля 50 інтерв’ю різним газетам, часописам, радіо- та телеканалам.

VІ. Публікації в США:

 1. Путь Шаламова. Шаламов о социализме и мироздании // Зеркало (Журнал Миннеополиса и Сент-Пола). – 2007. – № 7 (194). – Июль. – С. 5.

 2. Путь Шаламова. Шаламов о социализме и мироздании // Реклама и жизнь (Филадельфия). – 2007. – № 27. – Июль. – С. 28.

 3. Последний резерв. Открытости навстречу жизни // Зеркало. – 2007. – № 195. – Март. – С. 5.

 4. Последний резерв. Открытости навстречу жизни // Реклама и жизнь (Филадельфия). – 2007. – № 21. – Февраль.

Член-кореспондент О.О. Сердюк:

 1. Викладацька діяльність у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. На ІІ курсі факультету кінорежисерів вів курси «Майстерність актора» та «Робота режисера з аторами». В минулому навчальному році працював над сучасними творами. Нинішній рік присвятив роботі над творами А.П. Чехова.

 2. Кіно: знявся в кінофільмі «Тарас Бульба» на кіностудії «Мосфільм» (режисер В.В. Бортко), роль осавула Товкача. Багатосерійний телефільм «Міни в фарватері» (Москва, студія «Ментор-сінема», режисер М.М. Гейко), роль Старика.

 3. Телебачення: низка інтерв’ю. Для каналу «СТБ» – про життя і творчість народного артиста України Сергія Іванова. Для студії «Глас» – про народного артиста України Борислава Брондукова. Інтерв’ю з приводу роковин телебачення.

 4. Продовжує співробітничати з телестудією «Лавра». Читає дикторські тексти до документальних телефільмів. Остання робота «Перебування святих мощей євангеліста Луки в Києві».

 5. Публікації про О.О. Сердюка. Сторінка про О.О. Сердюка на І Національному каналі УТ-1 у програмі «Кіно сьогодні».

 6. Різне: Співробітничає з Академією Ділових Кіл України. Бере участь у нагородженні Асамблеї Ділових Кіл орденами, Почесними грамотами визначних людей за особливі заслуги в галузях науки, культури, підприємництва. Дав багато інтерв’ю для преси з приводу зйомок у кінокартині «Тарас Бульба».

Член-кореспондент О.Б. Фіалко:

 1. Завершив роботу над фільмом для ТБ «Діви ночі» (автор сценарію та режисер-постановник).

 2. Участь у ювілейному 15 му Міжнародному кінофестивалі дитячого кіно «Артек» (Крим, Міжнародний дитячий центр «Артек»).

 3. Участь у кінофестивалях «Слався, Вітчизно!» (м. Серпухов Московської обл.), «Ехо Артека».

 4. Був членом журі ІV Міжнародного кінофестивалю «Нове кіно ХХІ» (Москва, Нижній Новгород, 9–14 листопада 2007 р.) (каталог додається).

 5. Робота над фільмом «Садівник» для ТБ (м. Київ та м. Щорс Чернігівської обл.).

 6. Викладання основ кінорежисури в Інституті екранних мистецтв імені І. Миколайчука на посаді професора з вересня 2007 року.

 7. Участь у 7 прес-конференціях (мм. Київ, Москва, Гурзуф, Нижній Новгород, Серпухов) та в 3 телепередачах (м. Київ).

 8. Публікації в газетах: «Академія», «День», «Блік», «Львівська газета», «Говорить і показує Україна», «КП», «ГПУ», «Вечірні вісті», «Газета по-київськи», «ТV парк», «День», «Факти».

 9. Публікації про О. Фіалка та його твори:

    • Свєтлова А. Олег Фіалко: «Не претендую на найвищий конвеєрний успіх, але й не опускаюся нижче плінтуса!» // День. – 2007. – № 68. – 20 квітня. – С. 9.

    • Максимова С. «Діви ночі» між Юрієм Винничуком та Олегом Фіалком // Говорить і показує Україна. 2007. – № 18. – 26 липня. – С. 16.

    • Кононенко І. У форматі «Своє кіно» (про прем’єру фільму О. Фіалка «Діви ночі») // День.

Член-кореспондент В.С. Криштофович:

 1. Участь у круглому столі з проблем сучасного телебачення, організованому журналом «Телекритика».

 2. Низка інтерв’ю для вітчизняних та іноземних видань (у тому числі газети «По-українськи», «Вечірні Вісті», «Львівської газети» та ін.).

 3. Робота над 4-серійним телевізійним фільмом «Гальмівний шлях» (рос. «Тормозной путь»), виробництво Української медійної групи на замовлення студії «Пелікан» (Росія).

 4. Подав копію на DVD фільму «Гальмівний шлях» для укомплектування відеотеки відділення та наповнення web-сайту Академії.

 5. Брав участь у створенні 8-серійної картини «Заповіт ночі» (студія «Пелікан»).

Член-кореспондент О.І. Коваль:

 1. Працював як художній керівник майстерні режисури документального фільму Інституту екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. Продовжував читати курс лекції, вів практичні та індивідуальні заняття.

 2. Як завідувач кафедри кінорежисури та кінодраматургії працював над новими програмами навчальних курсів з кінорежисури, проводив засідання кафедри, брав участь у роботі вченої ради університету.

 3. Продовжував роботу в лабораторії екранних мистецтв Інституту проблем сучасного мистецтва АМУ.

 4. Працює над історією документального кіно України. Завершує роботу над сценарієм повнометражного документального фільму «Хохол».

 5. Брав участь у Довженківських читаннях в с. Сосниця.

 6. Працював над телевізійним проектом «Із скарбниці документального кіно України»: фільми «Меланчине весілля», «Голос моєї душі» та нова редакція серіалу «Заповіт Йосипа Сліпого».

 7. У планах 2008 року – розпочати роботу над підручником «Режисура документального фільму» та поставити фільм «Хохол».

Член-кореспондент В.Г. Іллєнко:

 1. Очолював роботу кафедри операторської майстерності Інституту кіно і телебачення КНУКіМ.

 2. Займався викладацькою діяльністю, розробкою навчальних планів та програм.

 3. Написав та підготував до друку навчальний посібник «Фотокомпозиція».

Член-кореспондент М.Г. Іллєнко:

 1. Організація та проведення одинадцятого кіно-відеофестивалю національного виробника «Відкрита ніч» (червень 2007 р., м. Київ).

 2. Проведення вступних іспитів та робота зі студентами першого курсу (режисура художнього кіно) в Інституті екранних мистецтв КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого (художній керівник курсу).

 3. Популяризація та наближення до глядача фільмів з колекції кінофестивалю «Відкрита ніч»:

    • квітень – участь у роботі Шведсько-українського семінару «Регіональний вектор культурної політики»: виступ з демонстрацією фільмів з колекції кінофестивалю «Відкрита ніч» (Харків);

    • серпень – запрошення колекції фільмів фестивалю «Відкрита ніч» на фестиваль «Мазепа-фест» (Полтава);

    • вересень – запрошення на фестиваль «КіноЛев» (Львів) як голову журі;

    • жовтень – запрошення колекції фільмів фестивалю «Відкрита ніч» на театральній фестиваль в Донецьку й Полтаві;

    • листопад – запрошення колекції фільмів фестивалю «Відкрита ніч» на фестиваль мистецтв (Луцьк);

    • протягом другого півріччя фільми з колекції кінофестивалю «Відкрита ніч» 2007 року запропоновано для відбіркових комісій міжнародних кінофестивалів в Азербайджані, в Росії («Киношок»);

    • підготовка до тиражування на дисках DVD фільмів з колекції кінофестивалю «Відкрита ніч» (разом з Міністерством культури і туризму України та ініціативною групою дистрибуторів);

 1. Поточна робота як заступника голови правління Національної спілки кінематографістів України.

 2. Розробка регламенту та підготовка роботи «Міжнародного клубу» – нової програми кінофестивалю «Відкрита ніч».

Член-кореспондент Д.Я. Черкаський:

 1. Протягом 2007 року вийшли друком три книги Давида Черкаського у співавторстві з Радною Сахалтуєвим: «Поймав обманом вдохновенье» (Харків: Фоліо, 2006. – 191 с.); «Некамасутра» (Харків: Фоліо, 2006. – 238 с.); «Книга о вкусной и здоровой…» (Харків: Фоліо, 2007). Вийшов також дайджест з цих видань «Не соблюдая строгих правил» (Харків: Фоліо, 2007. – 270 с.).

 2. Працював над фільмом «Помилка професора Маміна-Папіна» (Москва).

 3. Розпочав роботу над багатосерійним телефільмом «Острів скарбів».

 4. Працював як президент Міжнародного кінофестивалю «КРОК» (вересень), а також брав участь в організації та проведенні відлуння фестивалю – «КРОК. Зупинка на вимогу» (грудень).

 5. Участь у роботі круглого столу «Кінодистрибуція, кінопрокат на сучасному етапі» (Київ, Будинок кіно, 27 листопада).

 6. Виступи з проблем анімації на ТБ, участь у 5 передачах на телеканалі «Культура», у програмі «Дивись, хто прийшов» тощо.

 7. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

 8. Нагороджений нагрудним Знаком Пошани.

 9. Матеріали про Д.Я. Черкаського друкували кілька газет та журналів, зокрема газета «Комсомольская правда».

 10. Участь у програмі, присвяченій проблемам анімаційного кіно в Україні на телеканалі «Інтер» (8 грудня 2007 р.).

 11. Був головою ДЕКу в Київському університеті культури.

Член-кореспондент Г.П. Чміль:

 1. Наукові статті:

    • «Філософсько-антропологічні інтерпретації відносин “людина-екран”» (вийшла друкому збірнику «Актуальні проблеми художньої культури»);

    • перебувають у друці дві статті: «Тіло екрану та тіло на екрані» (подано у збірник «Сучасне мистецтво», № 3) та «Зображення реального у сучасному кінодискурсі» (подано у збірник наукових праць АМУ «Мистецтвознавство України», № 8).

 1. Участь у наукових конференціях:

    • виступ на тему: «Насильство на екрані як соціокультурна проблема» на конференції з проблем захисту суспільної моралі в Академії підвищення кваліфікації генеральної прокуратури.

    • участь у науковій конференції, організованій журналом «Психологія і політика».

    • участь у науковій конференції з проблем культурології та екранної культури (мм. Київ, Харків).

 1. Керівник проектів: проекти законів та підзаконних актів про створення сприятливих умов для розвитку кіноіндустрії в Україні (підготовлено до затвердження комплект програм, затверджено новий порядок державної фінансової підтримки національних фільмів, готується до видання методологічний посібник з методики менеджерства в кіногалузі).

 2. Доопрацьовано сценарій документально-художнього фільму «Розірвана душа» (з Ростиславом Плаховим).

 3. Науковий консультант проекту «Творча спадщина Олександра Довженка на DVD-носіях».

 4. Член вченої ради із захисту докторських дисертацій в Інституті філософії НАН України та вченої ради в ІМФЕ імені М.Т. Рильського НАН України.

 5. Куратор проекту «Українському глядачеві – молоде українське кіно».

Член-кореспондент В.З. Новак:

  1. Викладає на курсах при ЗАТ «Одеська кіностудія» за авторськими навчальними програмами: працює з двома групами: з групою працівників «середньої ланки» (асистенти режисерів, операторів, адміністратори тощо) та з акторського-режисерською групою.

  2. Протягом року брав участь у зйомках фільмів (знімався у масовках та груповках).

  3. Розпочав роботу над новим проектом (робоча назва фільму «До бар’єру!») за оповіданнями А.П. Чехова.

ВІДДІЛЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВ

У 2007 році робота відділення теорії та історії мистецтв здійснювалася відповідно до плану роботи Академії мистецтв України, затвердженого протоколом Президії АМУ від 18.01.2007 р. (№ 1/1–09) та Заходами з виконання рішень ХІ сесії Загальних зборів АМУ (Постанова Президії АМУ від 10.05.2006 р. № 5/30–09).

Загальний чисельний склад відділення теорії та історії мистецтв АМУ – 17 осіб. З них 6 – академіки: І.Д. Безгін, М.О. Криволапов, О.К. Федорук, Л.С. Міляєва, Н.М. Корнієнко, Н.О. Герасимова-Персидська, та 11 – члени-кореспонденти: В.А. Овсійчук, М.Р. Черкашина-Губаренко, О.В. Сокол, Т.В. Кара-Васильєва, А.К. Терещенко, В.В. Рубан, О.С. Мусієнко, М.М. Дьомін, В.М. Гайдабура, І.М. Юдкін. У червні 2007 року пішов із життя член-кореспондент відділення І.А. Котляревський, а в листопаді – член-кореспондент АМУ А.П. Лащенко.

Академік-секретар відділення – О.К. Федорук.

Учений секретар відділення – Н.В. Владимирова.

Аналізуючи виконання плану, яким відділення теорії та історії мистецтв керувалося у своїй роботі протягом 2007 року, в першу чергу слід зазначити, що всі без винятку питання та заходи, що відбулися за ініціативою відділення, в яких його члени брали безпосередню участь і що були винесені на розгляд Президії АМУ, були схвалені, отримали високу оцінку та підтримку на її засіданнях.

Аналіз виконання плану роботи відділення теорії та історії мистецтв у 2007 році проведемо за двома основними напрямками, а саме: творчо-організаційним та творчо-науковим, з визначенням конкретних результатів та відповідальних за виконання того чи іншого пунктів плану.

Творчо-організаційні заходи

П. 1. Завершена організаційно-редакційна робота над виданням «Нарисів з історії кіномистецтва України». Член-кореспондент відділення О.С. Мусієнко виступила науковим редактором «Нарисів». Члени відділення академік І.Д. Безгін та член-кореспондент А.П. Лащенко увійшли до складу редколегії видання.

П. 2. У лютому на базі Державного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса була організована і проведена наукова конференція з нагоди 120 річчя від дня народження митця: «Мій Курбас: Гіпотези, ризики, пошуки». В організації і проведенні цього заходу взяли участь: академіки АМУ Н.М. Корнієнко, І.Д. Безгін, члени-креспонденти М.Р. Черкащина-Губаренко, В.М. Гайдабура, учений секретар відділення Н.В. Владимирова. Матеріали конференції стали основою другої збірки наукових праць «Курбасівські читання» (серпень 2007 р.).

П. 3. У листопаді на базі АМУ відбулася міжнародна наукова конференція «Рефлексія і дискурс у мистецтвознавстві». В роботі заходу взяли участь представники багатьох регіонів України (Харків, Одеса, Львів) та зарубіжжя (Польща, Німеччина, Китай). Конференція тривала два дні і продемонструвала потужний потенціал міжвидових наукових досліджень у контексті гуманітарних наук. У підготовці та проведенні конференції, концепція якої належала члену-кореспонденту АМУ І.А. Котляревському, активну участь взяли члени відділення: академіки І.Д. Безгін, О.К. Федорук, Н.М. Корнієнко, члени-кореспонденти І.М. Юдкін, А.К. Терещенко. Матеріали конференції, що вже зібрані ученим секретарем відділення, планується видати окремою збіркою.

Пп. 4–5. За участю членів відділення вийшов друком збірник наукових праць «Мистецькі обрії» (вип. 7–8), членами редакційної колегії якого виступають академіки відділення теорії та історії мистецтв О.К. Федорук, М.О. Криволапов, Л.С. Міляєва, члени-кореспонденти О.В. Сокол, А.П. Лащенко. А також збірник наукових праць «Мистецтвознавство України» (вип. 8). Члени редколегії: академіки І.Д. Безгін, О.К. Федорук, Л.С. Міляєва, члени-кореспонденти: І.А. Котляревський, В.В. Рубан, В.М. Гайдабура, А.П. Лащенко. Ведеться робота з підготовки матеріалів до наступних випусків цих збірників.

Слід зазначити, що всі без винятку члени відділення беруть активну участь у підготовці матеріалів (організація та написання наукових-критичних статей, нарисів, повідомлень, редагування) до вищезазначених наукових видань АМУ.

П. 8. У жовтні 2007 року відділення взяло участь у підготовці та проведенні круглого столу з питань проблем освіти у сфері театральної культури, що відбувся в рамках акції «Мистецтво молодих – 2007» (м. Коломия).

Водночас слід відмітити, що відділення не лишалося осторонь тих заходів, що протягом звітного періоду виникали поза планом його роботи. Так, зокрема, члени відділення взяли активну участь у заходах у рамках Фестивалю науки, що вперше відбувся 16–19 травня 2007 року: в робочих засіданнях Президії, проведенні відкритих лекцій, організації виставки наукових праць членів АМУ.

У вересні на базі АМУ було організовано презентацію монографії академіка АМУ Н.О. Герасимової-Персидської «Партесні концерти ХVІІ–ХVІІІ століть. З київської колекції» за участю вокального ансамблю НМАУ імені П.І. Чайковського «Конкордія» та капели «Leopolis» (Львів). В організації та проведенні цього заходу взяли участь Л.С. Міляєва, І.Д. Безгін, Т.В. Кара-Васильєва, учений секретар відділення Н.В. Владимирова.

Члени відділення залучалися також до організації та проведення науково-практичної конференції «Сучасне хореографічне мистецтво України», що відбулася в листопаді з нагоди ювілею Національного академічного ансамблю танцю України імені П. Вірського.

Члени відділення взяли активну участь в організації та проведенні творчих заходів до 90 річчя НАОМА.

Члени відділення докладають активних зусиль до збереження національної спадщини шляхом наукового пошуку, міжнародних контактів, співпраці із закордонними та вітчизняними науковими і державними інституціями, відповідними комітетами.

Інші пункти виконання плану роботи відділення знаходять відображення в аналізі особистих звітів членів відділення і виявляють реалізацію питань під загальною назвою

Творчо-наукові заходи

Академіком-секретарем відділення О.К. Федоруком протягом 2007 року здійснено публікацію низки мистецтвознавчих досліджень і розвідок. Серед них: «Великий Глюк з відстані часу», «Інтегрований продукт європейської системи», «Акорди Фелдешевих композицій», «Щаслива мистецька доля подружжя Бровді» («Образотворче мистецтво», № 1, с. 25–27; 33–36; 49; 51–53), «Buongiorno, 52 ге бієнале» («Образотворче мистецтво», № 2, с. 32–133), «Фантазії Стецька на свято», «Добрий день, monsieur Макаренко», «Маестро Чепелик і його школа», «Живописний потенціал нового міленіуму» («Образотворче мистецтво», № 3, с. 4–6; 14; 77–79; 90–91), «Наполеон Орда і Україна» («Образотворче мистецтво», № 4), «Унікальність графічної ерудиції Віталія Мітенка» («Український світ», ч. 1–3, с. 25–27), «Чайка Джонатан, або Столяренкова висота кримського пленеризму» (в альбомі «Петро Столяренко», К., 2007, с. 5–15), «Величний знак метафори» (у зб. «Художня культура. Актуальні проблеми», К., с. 7–33), «Обрії українського модерного мистецтва» (у кн. «Мистецький Олімп України», К., с. 164–165).

Протягом 2007 року також побачили світ окремі монографічні праці О.К. Федорука: «Жіночий образ у сучасному українському мистецтві: Альбом» (К.: Навчальна книга. – 317 с.) та «Перетин знаку (вибрані мистецтвознавчі статті)» (К.: Видавництво А + С. – 290 с.).

О.К. Федорук узяв участь у декількох всеукраїнських і міжнародних конференціях, круглих столах, як-от: Міжнародна конференція у Бресті до 200 річчя Наполеона Орди (доповідь), «Культурні цінності: пошук, атрибуція, повернення», «Culturalheritageandidentity: continuity, tensions, contradictions» (Дрезден), українсько-німецький круглий стіл з питань переміщених культурних цінностей та ін.

У 2007 році О.К. Федорук активно працював на посаді голови спеціалізованої ради НАОМА, головним редактором журналу «Образотворче мистецтво», як член Міжвідомчої ради України з питань повернення культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України.

О.К. Федорук – завідувач кафедри мистецтвознавства НАОМА.

Академік І.Д. Безгін, згідно обов’язків віце-президента АМУ та Плану роботи Президії АМУ, здійснював організацію та контроль за виконанням заходів загального плану роботи АМУ і відділення теорії та історії мистецтв, брав безпосередню участь у їх виконанні.

У 2007 році І.Д. Безгіним опубліковано ряд статей у наукових збірниках.

Крім наукових збірників АМУ «Мистецтвознаство України» (член редколегії) та «Мистецькі обрії» (головний науковий редактор), І.Д. Безгін є членом редколегій таких наукових спеціалізованих видань, як: «Кіно-Театр», «Просценіум», «Арт-менеджмент: Все про мистецтво управління мистецтвом», «Український театр», «Вісник Академії керівних кадрів культури і мистецтв» та ін.

Протягом 2007 року І.Д. Безгін брав участь у багатьох всеукраїнських та міжнародних конференціях, симпозіумах, круглих столах. Серед них: Міжнародна конференція асоціації «Новий Акрополь» (на базі КНУ імені Т. Шевченка, АПНУ, КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого), Міжнародна конференція «Проблеми російських театрів в Україні» (Одеса), Х Міжнародна конференція «Універсалізм: засади, підходи, форми, цінності та обмеження» (Варшава), Міжнародний симпозіум «Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях», круглий стіл «Наука України: проблеми розвитку та входження у Європейський науковий простір» та ін.

У 2007 році вийшли друком публікації І.Д. Безгіна: «Організаційні складності театрального менеджменту» («Арт-менеджмент», № 1–2), «Функціональні складові театрального ринку» («Аркадія», № 4(8)).

І.Д. Безгін – завідувач кафедри організації театральної справи КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого, проводить активну викладацьку і наукову роботу в цьому навчальному закладі. Протягом звітного періоду викладав такі курси: «Вступ до фаху», «Соціальні аспекти управління», вів переддипломний семінар. Він є керівником чотирьох аспірантів на здобуття вченого ступеня кандидата мистецтвознавства.

І.Д.Безгін – заступник голови Експертної ради Вищої атестаційної комісії (ВАК) України, член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій – при Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського та ІМФЕ імені М.Т. Рильського НАН України, член Комітету з Премії імені І. Франка в галузі журналістики та інформаційної діяльності. У 2006 році І.Д. Безгін став лауреатом Премії імені І. Франка в галузі журналістики та інформаційної діяльності та нагороджений Золотою медаллю АМУ.

Академік АМУ М.О. Криволапов протягом 2007 року підготував і передав до друку такі публікації: «Невідома сторінка творчості видатного українського художника Єрмілова» («Музейний провулок», № 4, 0,5 друк. арк.), «Спілка художників і образотворча культура України ХХ століття» («Мистецтвознавство України», № 8. – 1 друк. арк.), «Видатний діяч української культури, учений, митець і педагог» (до 90 річчя О.К. Романовського; «Українська культура», № 6, 1 друк. арк.).

М.О. Криволаповим підготовлено до друку збірник наукових праць «Про мистецтво та художню критику України другої половини ХХ століття» (вип. 2), в який увійшли нариси про Г. Нарбута, Ф. Кричевського, В. Касіяна, Т. Яблонську, В. Шаталіна, П. Білецького та ін.

М.О. Криволапов викладає на факультеті теорії та історії мистецтва НАОМА дисципліну «Історія мистецтвознавства України», керує виробничою практикою та дисертаційною роботою.

М.О. Криволапов є членом вченої ради із захисту дисертацій НАОМА, головою науково-методичної ради з питань вищої мистецької освіти Міністерства культури і туризму України, виступав головою ДЕКу в Інституті культури і мистецтв (м. Луганськ), здійснював наукове редагування та брав участь у підготовці до друку збірників «Мистецтвознавство України» та «Мистецькі обрії».

Академік АМУ Л.С. Міляєва, працюючи за головними напрямками наукових досліджень, виступила співавтором (вступна стаття, упорядкування каталогу) художнього альбому «Українська ікона ХІ–ХVІІІ століть» (серія «Державні зібрання України»). Презентація альбому відбулася 13 листопада у приміщенні Національного художнього музею України. За рішенням Президії АМУ ця праця висунута на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Л.С. Міляєва здійснила також низку публікацій: «С.І. Васильківський і П.П. Похитонов: Архівні джерела» («Студії мистецтвознавчі»), «Український високий іконостас ХVІІ ст. і його особливості». Вона також взяла участь у Міжнародній конференції «Волинська ікона» (Луцьк), в експедиції Луцького краєзнавчого музею по Волині.

Протягом року Л.С. Міляєва здійснювала керівництво дисертаційним дослідженням, брала участь у роботі спеціалізованої ради із захисту дисертацій НАОМА (заступник голови) та ІМФЕ імені М.Т. Рильського, виступила рецензентом докторської дисертації.

Л.С. Міляєва є членом редколегій ряду науково-мистецьких видань: «Вісник Львівського університету», «Мистецтвознавство України», «Мистецькі обрії» та ін. Як професор кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА Л.С. Міляєва продовжувала читання лекцій трьох курсів: історія українського та російського середньовічного мистецтва, методи наукового дослідження.

Академік АМУ Н.О. Герасимова-Персидська у 2007 році виступила автором монографії «Партесні концерти ХVІІ–ХVІІІ століть. З київської колекції» (К.: Музична Україна. 335 с.). У вересні на базі АМУ було організовано презентацію цієї монографії за участю вокального ансамблю НМАУ імені П.І. Чайковського «Конкордія» та капели «Leopolis» (Львів).

Вона також опублікувала низку статей, наукових розробок, серед яких: «Николай Дилецкий» («Православная энциклопедия», Москва, т. ХІV, с. 694–698), «Е. Берденникова. Избранные статьи. Воспоминания» (вступна стаття, с. 3–6).

Н.О. Герасимова-Персидська взяла участь у редагуванні та упорядкуванні наукових статей К. Берденникової (зокрема, редагуванні перекладу німецькою мовою доповіді науковця, що була виголошена на Конгресі в Бидгощі).

Протягом року Н.О. Герасимова-Персидська виступила на трьох конференціях (Москва, Харків, НМАУ).

Н.О. Герасимова-Персидська – завідувач кафедри старовинної музики НМАУ імені П.І. Чайковського, веде активну педагогічну роботу, скеровуючи наукові пошуки студентів та аспірантів кафедри.

Академік АМУ Н.М. Корнієнко (заступник академіка-секретаря відділення) у 2007 році завершила роботу над монографією «Лесь Курбас», презентація якої відбулася протягом року у різних географічних координатах: Москва (квітень), Варшава (травень), Хортиця (червень), Львів (вересень). Відзначимо, що це напрацювання отримало диплом І ступеня в номінації «Життя славетних» у рамках Національного конкурсу «Краща книга України» і було представлене на Міжнародному книжковому форумі в рамках урядової програми.

Протягом року Н.М. Корнієнко здійснила також низку публікацій. Серед них: «До проблем синергії в театрі Курбаса. Енергія та хвильовий процес («Курбасівські читання», № 2), «Лесь Курбас – людина ідеального принципу» («Світогляд», № 2), «Лесь Курбас – Хлєстаков: Унікальний досвід світової гоголіади» («Культура і життя», 28.02.2007 р.).

У 2007 році згідно з заходами на відзначення 120 річчя Леся Курбаса проведено наукові конференції, круглі столи (Київ, Харків, Тернопіль, Москва, Париж, Варшава), на яких Н.М. Корнієнко виголосила 7 доповідей, зокрема: «Лесь Курбас і світовий контекст», «Лесь Курбас і духовні засади українського авангарду», «Евристичні моделі театру Леся Курбаса», «До проблеми методології в сучасному театрознавстві».

Н.М. Корнієнко виступила також модератором науково-практичної конференції «Екзистенційний локус у новітній українській драматургії» та взяла участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції на базі АМУ «Рефлексія і дискурс у мистецтвознавстві» (виступ з доповіддю «Синергетичні виміри цілісності: час і простір»).

Н.М. Корнієнко – директор Державного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса, науковий співробітник відділу етномистецтвознавства ІМФЕ імені М.Т. Рильського НАНУ, продовжувала роботу у двох спеціалізованих радах іззахисту кандидатських та докторських дисертацій – в ІМФЕ імені М.Т. Рильського НАНУ та Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського. Вона виступила науковим консультантом двох докторантів, керівником кандидатської дисертації, членом редколегій двох профільних видань – «Просценіум» та «Аркадіа», взяла участь у багатьох програмах радіо і ТV.

За пропозицією Фундації КІОТО (Японія), за поданням Національного центру Міжнародного інституту театру і рекомендацією НАНУ Н.М. Корнієнко стала номінантом Премії КІОТО.

У 2007 році Н.М. Корнієнко нагороджена Золотою медаллю Академії мистецтв України.

Член-кореспондент АМУ М.Р. Черкашина-Губаренко протягом звітного періоду здійснила низку мистецтвознавчих публікацій у наукових виданнях та в періодичній (в т.ч. зарубіжній) пресі. Серед них: «Дмитро Шостакович у Києві» («Музика», № 2), «Валентина Чистякова – муза, легенда, міф» («Курбасівські читання», № 2), «Оперне літо в Мюнхені – час змін», «Любов і режисери», «Обновление… Опыт постановок современной хореографии на сцене Национального театра в Белграде» (низка публікацій у газеті «День»).

М.Р. Черкашина-Губаренко взяла участь у міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах, як-от: Міжнародна наукова конференція «Стравінський та Україна» (Луцьк), Міжнародна конференція «RezeptionderWienerschuleimostlichenEuropa/Teil 2» (Leipzig), конференція у рамках фестивалю «Прем’єри сезону» (доповідь – «Оперний театр у Європі, ХХІ століття») та ін.

У липні 2007 року М.Р. Черкашиною-Губаренко здійснено перегляд вистав Мюнхенського оперного фестивалю, на запрошення Лейпцізького вагнерівського товариства, – зокрема перегляд прем’єри опери Р. Вагнера «Рієнці».

М.Р. Черкашина-Губаренко – завідувачка кафедри історії зарубіжної музики НМАУ імені П.І. Чайковського – продовжувала активну педагогічну роботу. Протягом 2007 року за її науковим керівництвом відбулися захисти двох кандидатських робіт, вона виступила опонентом на захисті кандидатської та докторської дисертацій.

М.Р. Черкашина-Губаренко – заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій при НМАУ імені П.І. Чайковського (з листопада – заступник голови), голова Київського вагнерівського товариства, член експертної групи театральної премії «Київська Пектораль», голова журі премії імені М. Вериківського за кращий твір для музичного театру.

Член-кореспондент АМУ В.М. Гайдабурау 2007 році здійснив публікацію монографії «Театральні автографи часу» («Факт», 292 с.).

Ним також підготовлено і опубліковано низку статей: «Феномен українського театру у вигнанні (АУА під керівництвом В. Блавацького, Німеччина, 1945–1949 рр.)», «Лідія Крушельницька – славна учениця Йосипа Гірняка та Олімпії Добровольської» (зб. «Світове відлуння українського театру», с. 34–44; с. 129–133), «Наші люди в Голівуді» («Кіно-Театр», № 6), а також статті – біографії акторів до «Енциклопедії сучасної України» (т. 6).

За звітний період В.М. Гайдабура здійснював редакторсько-видавничу роботу з випуску збірника рецензій на вистави київського періоду діяльності С.В. Данченка (1978–2000), що вийшов під назвою «Сто лицарів довкола велетенського столу». У 2007 році В.М. Гайдабура виступив опонентом на захисті докторської дисертації, надавав наукові консультації пошукувачам.

Протягом року В.М. Гайдабура продовжував активну збиральницьку роботу в архівах НТШ та УВАН, інших українських та зарубіжних установ, де зберігаються документальні свідчення про історію театру української діаспори та визначних діячів українського театрального мистецтва.

У 2007 році В.М. Гайдабура нагороджений Золотою медаллю Академії мистецтв України та Почесною Грамотою Міністерства закордонних справ України за вагомий особистий внесок у справу зміцнення зв’язків між закордонними українцями та їх історичною Батьківщиною.

Член-кореспондент І.М. Юдкін протягом півріччя здійснив низку вагомих публікацій, серед яких, у першу чергу, відзначимо такі: «Мовна картина світу в українському романтизмі» («Студії мистецтвознавчі», № 1), «Моносиллабизм как проблема конфронтативной фоносемантики» («Язык и культура», вип. 9, т. 2), «Языковая картина мира по данным паремиологии» («Искусство, фольклор, этнические процессы в решении актуальных задач современной культуры»), «Ідіоматика прислів’їв та віршів: поетологічний та етимологічний аспекти» («Актуальні проблеми дослідження слов’янських культур»).

І.М. Юдкін узяв участь у 8 конференціях (у т.ч. 7 міжнародних). Серед них: «Мова і культура» (імені Бураго, м. Київ), «Актуальні проблеми дослідження слов’янських культур» (Одеса), «Мистецтво, фольклор, етнічні традиції у вирішенні актуальних завдань сучасної культури» (Мінськ), «Мова, культура, суспільство» (Москва), «Етнопростір мови та культури» (Харків), «Стратегічні виклики сучасності і український проект ХХІ століття», «Рефлексія і дискурс у мистецтвознавстві» (організація та виступ з доповіддю).

І.М. Юдкін – завідувач відділу культурології ІМФЕ імені М.Т. Рильського НАН України. Протягом року він здійснював науково-консультаційну діяльність у написанні декількох докторських дисертацій, підготував зовнішні відгуки на ряд докторських і кандидатських досліджень. За редакцією І.М. Юдкіна вийшла друком колективна монографія «Концепції культури в українській гуманітарній думці ХІХ–ХХ ст.» («Комплексне дослідження художньої культури слов’ян», вип. 3). Він також підготував рецензії на три монографії, прочитав курс лекцій з культурології та музичної психології в НМАУ імені П.І. Чайковського, активно працював у складі експертної ради ВАК України, брав участь у спеціалізованих радах із захисту дисертацій з музикознавства і театрознавства.

Членом-кореспондентом АМУ М.М. Дьоміним було підготовлено до друку низку вагомих публікацій. Серед них відзначимо «Будівлі та споруди: Проблеми і принципи класифікації» (у співавторстві; «Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб.», вип. 27), «Свобода градостроительного творчества» («Ежегодное издание Московской академии архитектуры»). Тривала також робота з підготовки до видання монографії «Планування та благоустрій міст».

Протягом року М.М. Дьомін здійснював творчу роботу в напрямку проектування житлових комплексів м. Києва, взяв участь у підготовці «Закону України про збереження архітектурно-містобудівної спадщини» (друга редакція), розробці системи класифікаторів предметної галузі містобудування та архітектури.

М.М. Дьомін – завідувач кафедри міського будівництва КНУ будівництва і архітектури, є науковим консультантом п’ятьох докторських та науковим керівником двох кандидатських дисертацій, рецензентом низки наукових монографій і дисертацій.

Очолює творчу архітектурну майстерню «М. Дьомін».

М.М. Дьомін – голова редколегії науково-технічного збірника «Сучасні проблеми архітектури і містобудування», член редколегії збірника наукових праць «Містобудування та територіальне планування», а також член головної редколегії «Зводу пам’яток історії та культури» при Кабінеті Міністрів України.

На громадських засадах М.М. Дьомін є президентом Спілки урбаністів України, віце-президентом Української академії архітектури, членом Президентської Ради Спілки архітекторів України, членом комітету з державних премій у галузі архітектури та в галузі науки і техніки, членом наглядової ради НСК «Олімпійський», багатьох інших державних спілок та комітетів.

М.М. Дьомін – дійсний член, член Академічної Ради Московського відділення Міжнародної академії архітектури, професор Міжнародної академії архітектури (Софія, Болгарія), дійсний член ІКОМОС, іноземний член російської Академії архітектури і будівельних наук.

Член-кореспондент АМУ В.А. Овсійчук у 2007 році завершував роботу над монографією «Художник Т.Г. Шевченко і художня культура Європи середини ХІХ століття» (20 друк. арк.), що готується до друку. Ним також підготовлено низку статей до фахових журналів та альбомів художників. Серед них: «Іван Козак. Живопис» (0,4 друк. арк.), «Іван Франко. Живопис. Кераміка» (0,5 друк. арк.), «Петро Головатий. Живопис» (0,10 друк. арк.).

У 2007 році В.А. Овсійчук брав участь у багатьох конференціях, круглих столах, що відбулися у Львівській академії мистецтв та Інституті народознавства АН України.

В.А. Овсійчук – керівник наукового відділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України, веде активну викладацьку діяльність у Львівській національній академії мистецтв, читаючи такі курси лекцій: «Аналіз художнього твору» та «Кольорознавство».

В.А. Овсійчук є членом спеціалізованої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій ІМФЕ імені М.Т. Рильського НАН України та Львівської академії мистецтв. Протягом року В.А. Овсійчук здійснював керівництво трьома аспірантами, брав участь у роботі рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій та реставраційних рад Національного музею та Національної галереї мистецтв (м. Львів).

Членом-кореспондентом АМУ І.А. Котляревським (заступником академіка-секретаря відділення) до червня велась активна наукова робота. Так, зокрема, за цей час І.А. Котляревський підготував монографію (навчальний посібник) «Загальні основи науково-дослідної роботи» (4 друк. арк.), опублікував статтю «Про два типи шкіл: репродуктивні та продуктивні» («Науковий вісник НМАУ», вип. 54, с. 30–35).

І.А. Котляревський розробив концепцію міжнародної наукової конференції «Рефлексія і дискурс у мистецтвознавстві», що відбулася в листопаді з посвятою пам’яті вченого.

І.А. Котляревський – до червня – завідувач кафедри теорії музики НМАУ імені П.І. Чайковського, активно продовжував викладацьку роботу, брав участь у роботі спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора мистецтвознавства при НМАУ імені П.І. Чайковського.

Член-кореспондент АМУ О.В. Сокол протягом 2007 року завершив монографічне дослідження «Виконавські ремарки, образ світу і музичний стиль» (10 друк. арк.), що вийшла друком (Одеса, 2007, 275 с.).

О.В. Соколом також підготовлена програма «Логіка і основи наукового дослідження» та відгук на навчальний посібник І.А. Котляревського «Загальні основи науково-дослідної роботи».

О.В. Сокол узяв участь в організації та проведенні багатьох міжнародних конференцій, конкурсів, проектів. Він виступив з доповіддю «Творчі особистості видатних одеських композиторів» на конференції міської організації Національної спілки композиторів України та Одеської державної музичної академії імені А.В. Нежданової «До історії Одеської організації НСКУ».

Протягом звітного періоду О.В. Сокол був головою оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація музичної осіти і культури в Україні» (квітень), головою оргкомітету Другого Всеукраїнського академічного огляду-конкурсу молодих піаністів пам’яті О.М. Бугаєвського (березень-квітень, Херсон).

О.В. Сокол – ректор Одеської державної музичної академії імені А.В. Нежданової, завідувач кафедри теорії музики і композиції, веде активну викладацьку роботу в цьому закладі. У 2007 році здійснював наукове редагування вісника ОДМА «Музичне мистецто і культура», а також виступив головним редактором збірника, присвяченого М. Огреничу.

О.В. Сокол є головою Одеської організації Національної спілки композиторів України, Одеського відділення Всеукраїнської національної музичної спілки України, Президентом Одеського благодійного фонду імені Гілельса. У 2007 році О.В. Сокол виступив головою оргкомітету Другого Всеукраїнського академічного огляду-конкурсу молодих піаністів пам’яті професора О.М. Бугаєвського.

У минулому році за рейтингом ЮНЕСКО та рішенням Міністерства освіти і науки України Одеській музичній академії присуджено перше місце серед закладів культури, мистецтва, живопису, скульптури та дизайну по Україні. Колектив ОДМА імені А.В. Нежданової нагороджений Срібною медаллю АМУ.

У 2007 році О.В. Сокол нагороджений Почесною грамотою Одеської обласної ради.

Член-кореспондент АМУ Т.В. Кара-Васильєва протягом 2007 року здійснила низку наукових напрацювань. Вийшла друком «Історія українського мистецтва» (серія «Мистецтво ХХ століття», т. 5), де Т.В. Кара-Васильєва виступила автором концепції, упорядником, науковим редактором та автором низки статей: «Декоративне мистецтво 1900 – першої половини 1930 х років», «Декоративне мистецтво другої половини 1930 – першої половини 1950 х років», «Декоративне мистецтво другої половини 1950–1980-х років», «Народне мистецтво 1990 х років».

Т.В. Кара-Васильєвою розроблена концепція 2 го тому цієї серії та написано матеріал до розділу «Вишивка і гаптування» (2,5 друк. арк.).

За звітній період вийшла друком стаття Т.В. Кари-Васильєвої «Українська народна тканина» («Народне мистецтво», № 1–2), підготовлений відгук на альбом академіка АМУ Л.С. Міляєвої «Українська ікона ХІ–ХVІІІ століть», висунутий на Національну премії України імені Тараса Шевченка.

У 2007 році Т.В. Кара-Васильєва розробила концепцію конференції «Народне мистецтво як цілісна система світобачення етносу», на якій оприлюднила доповідь «Ансамбль як цілісна система світобачення». У секційному засіданні виголошено доповідь «Літургійне шитво в системі православного храму».

Протягом року Т.В. Кара-Васильєва виступила опонентом на захисті кандидатської дисертації, взяла участь в обговоренні декількох кандидатських праць, підготувала низку відгуків на наукові розробки та автореферати.

Т.В. Кара-Васильєва є головою спеціалізованої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій ІМФЕ імені М.Т. Рильського, членом ради Львівської академії мистецтв, секретарем Великої ради Національної спілки майстрів народного мистецтва України, активно працює в редколегіях таких спеціалізованих видань, як: «Народне мистецтво», «Українське мистецтво», «НТЕ», «АНТ», «Міст», «Студії мистецтвознавчі» та ін.

У 2007 році Т.В. Кара-Васильєвій присуджено почесне звання «Заслуженого діяча мистецтв України».

Член-кореспондент АМУ О.С. Мусієнко протягом року опублікувала ряд науково-методичних досліджень. Серед них: «Українське кіно 1930 х років: по той бік соціалістичного реалізму» («Нариси з історії кіномистецтва України», 1,0 друк. арк.), «Секрет вічної молодості» («Культура і життя», 0,4 друк. арк.), «Польський погляд на українську історію» («Культура і життя», 0,3 друк. арк.), «Шляхами “Золотого витязя”» («Культура і життя», 0,4 друк. арк.), «Ларс фон Трієр: Казка про дівчину «золоте серце» в країні мрій» («Мистецтвознавство України», вип. 6–7). Вона також виступає автором і відповідальним редактором «Нарисів з історії кіномистецтва України», що вийшли друком.

У 2007 році О.С. Мусієнко брала участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах тощо, зокрема науковій конференції, присвяченій 120 річчю від дня народження І. Кавалерідзе (доповідь – «Історія як трагедія у фільмах І. Кавалерідзе», круглому столі «Молоде кіно України». Вона активно працює у складі журі багатьох фестивалів: «Золотий Витязь», «Кришталеві джерела» (Почесний президент), є членом експертної ради з проблем кінематографії Міністерства культури і туризму України, членом сценарної експертної ради Міністерства культури і туризму України.

О.С. Мусієнко – професор, завідувачка кафедри кінознавства КНУТКіТ імені І.К. Карпенка Карого. Протягом року вона викладала такі провідні дисципліни: «Історія зарубіжного кіно», «Методики та методології пошуково-дослідницької діяльності».

Член-кореспондент АМУ А.П. Лащенкопротягом 2007 року завершив роботу над другою частиною монографії «З історії Київської хорової школи», що вийшла друком. Ним також було підготовлено низку публікацій для наукових збірників та видань музикознавчого профілю.

А.П. Лащенко активно працював як голова та член редколегій багатьох наукових видань. Це «Мистецькі обрії», «Мистецтвознавство України», «Музика», «Філософські та культурологічні проблеми сучасності», «Нариси з історії кіномистецтва України».

А.П. Лащенко – до червня – проректор з наукової роботи НМАУ імені П.І. Чайковського, професор кафедри хорового диригування, вів активну викладацьку роботу. Протягом року виступив рецензентом понад 10 наукових збірників, монографій, дисертацій, підручників, посібників і навчальних програм.

Член-кореспондент АМУ В.В. Рубан узяла участь у написанні розділів до видань «Символізм в мистецтві України» (5 друк. арк.) та «Портретний живопис України ХVІ–ХVІІІ ст.» (1,5 друк. арк.). Вийшли друком наступні праці В.В. Рубан: каталог виставки творів «Поліна Шакало» (6 друк. арк.), каталог виставки творів «VasylKrychevskyi» (TheUkrainianMuseum, Нью-Йорк, 5 друк. арк.).

В.В. Рубан здійснила також рецензування книги Я. Кравченка «Школа Бойчука», протягом року керувала трьома аспірантами, надавала консультації науковим співробітникам художніх музеїв України (Харків, Полтава, Чернігів).

Членом-кореспондентом АМУ А.К. Терещенко протягом року напрацьовано низку статей. Серед них: «В пошуках національної орбіти» («Музика», № 4), «Ностальгія за красою почуттів» («Мистецтвознавчі записки», вип. ІІ). Вона також готувала до друку збірник «Українська україністика: Сучасний вимір», № 2 (написання вступу, редакція статей, загальна редакція), збірник серії «Львівські піаністи» (науковий консультант, редактор, автор вступної статті) та документальну повість «Співак і доля», яку передано до видавництва.

А.К. Терещенко взяла участь у роботі багатьох конференцій, форумів, фестивалів, серед них – Міжнародна наукова конференція «Рефлексія і дискурс у мистецтвознавстві», Міжнародна науково-практична конференція «Бандурне мистецтво ХХІ ст.: Тенденції та перспективи розвитку», Всеукраїнська науково-практична конференція «Музичне виконавство України: Національні, регіональні та інтегративні аспекти», Міжнародна науково-практична конференція «Традиційне музикування українців у європейському просторі», Міжнародний фестиваль імені А. Кос-Анатольського.

А.К. Терещенко веде активну викладацьку роботу (професор Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва, КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого), виступає консультантом Київської дитячої академії мистецтв, здійснює наукове керівництво докторськими та кандидатськими дисертаціями, магістерськими та бакалаврськими роботами.

А.К. Терещенко є членом спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій ІМФЕ імені М.Т. Рильського, Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка. Протягом року підготувала декілька експертних висновків, внутрішніх рецензій на наукові розробки, виступила опонентом на захисті докторської та кандидатської дисертацій.

Реалізація заходів на виконання рішень

ХІ сесії Загальних зборів АМУ

Протягом року члени відділення активно залучалися до організаційно-методичного забезпечення підготовки матеріалів до альманаху «Мистецькі обрії» та збірника наукових праць «Мистецтвознавство України». Усі новітні напрацювання членів відділення у вигляді монографій представленні на виставці науково-творчих видань АМУ.

Ілюстративні матеріали (скановані обкладинки монографічних видань, фоторепортажі з проведених акцій) вносяться до електронної бази АМУ.

За звітний період відділення двічі проводило загальні збори та двічі – засідання бюро відділення. На загальних зборах відділення, що відбулися у грудні 2007 року, проаналізовано діяльність роботи відділення теорії та історії мистецтв АМУ за поточний рік та розглянуто основні пункти плану роботи на наступний 2008 рік.

Детальніше висвітлення виробничої, викладацької та науково-видавничої діяльності членів відділення теорії та історії мистецтв АМУ, їх громадської та науково-творчої роботи подано в особистих звітах.

Звіт ученого секретаря відділення теорії та історії мистецтв АМУ Н.В. Владимирової додається окремо.

Підсумовуючи аналіз діяльності відділення теорії та історії мистецтв АМУ у 2007 році, вважаємо за необхідне підкреслити, що всі заплановані заходи та акції, а також вирішення організаційних і творчо-концептуальних питань були виконані на гідному рівні. Поза тим, члени відділення брали активну участь у загальноакадемічних заходах, проводили інтенсивну викладацько-просвітницьку діяльність у вищих навчальних закладах нашої держави, активно працювали членами спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, виступали членами редколегій наукових та спеціалізованих творчих видань, журналів, збірників, експертами і членами журі державних, національних, міжнародних конкурсів, проектів, міжурядових комісій, загальнонаціональних державних програм.

Загальна кількість монографій, підготовлених членами відділення у 2007 році, – 9.

Загальна кількість наукових публікацій – 79.

Загальна кількість конференцій, у яких члени відділення взяли участь, – 35.

ВІДДІЛЕННЯ СИНТЕЗУ ПЛАСТИЧНИХ МИСТЕЦТВ

ТА СЕКЦІЯ ЕСТЕТИКИ І КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Наукова, творча та педагогічна робота членів відділення в 2007 році була спрямована на виконання рішень сесії Загальних зборів АМУ, постанов Президії та плану роботи відділення на поточний рік. 2 березня 2007 року проведено загальні збори відділення, на яких заслухано звіт про роботу академіка-секретаря відділення А.А. Бокотея за період з березня 2002 року по лютий 2007 го, проведено вибори академіка-секретаря відділення, заступників академіка-секретаря та членів бюро відділення.

Члени відділення дали позитивну оцінку роботі академіка-секретаря за звітний період і таємним голосуванням одноголосно обрали А.А. Бокотея на новий термін роботи на цій посаді. Відкритим голосуванням обрано заступників академіка-секретаря та членів бюро відділення. Заступниками академіка-секретаря відділення синтезу пластичних мистецтв обрано В.К. Шостю та вченого секретаря відділення О.М. Міщенка. Бюро відділення сформовано в такому складі: А.А. Бокотей, О.М. Міщенко, Л.П. Скорик, В.М. Шейко.

Упродовж звітного періоду члени відділення вели активну наукову та творчу роботу, беручи участь у науково-практичних конференціях різного рівня, значних мистецьких акціях як всеукраїнського, так і міжнародного значення, пов’язаних не тільки з проблемами синтезу пластичних мистецтв, а й загальним станом культурологічних процесів у нашій державі.

Особливо важлива подія в культурно-мистецькому житті України сталася у травні 2007 року, коли віце-президент АМУ, академік, член відділення синтезу пластичних мистецтв АМУ, міністр культури і туризму України Ю.П. Богуцький представив на VI засіданні Керівного Комітету з питань культури Ради Європи «Національний звіт про культурну політику в Україні». Після обговорення зазначеного документа Україна стала 27 ю державою-членом Ради Європи (із 47 держав-членів), яка має власний звіт про культурну політику.

Після детального вивчення «Національного звіту» міжнародні експерти Ради Європи склали свій звіт – «Культурна політика України: оцінка міжнародних експертів». На думку відомих фахівців, огляд культурної політики в Україні проведено вчасно. Зрозуміло, що коли країна намагається позбутися старих і звичних структур, практик і замінити їх на нові, незвичні і нерідко складні для розуміння, то політика і законодавство не завжди встигають відповідно реагувати на ці зміни. Як тут не згадати незакінчену епопею щодо прийняття Верховною Радою України Закону України «Про культуру»! Тому, використовуючи європейський і місцевий досвід, Міністерство культури і туризму має чітко визначити майбутні потреби і розвивати свої можливості відповідно до нової ситуації. За останнє десятиліття Європа сформулювала кілька ключових принципів своєї культурної політики, які збалансовано, через гнучкі програми фінансування проектів, реагують на потреби культурних інституцій, заохочуючи творчий розвиток, індивідуальні мистецькі ініціативи та нові методи роботи. Мабуть, культурна політика нашої держави теж має здійснюватись відповідно до таких чотирьох ключових принципів:

 • сприяння розвитку культурної ідентичності;

 • сприяння культурному різноманіттю;

 • сприяння творчості;

 • сприяння участі в культурному житті.

Практично керуючись такими принципами, і велась робота відділення синтезу пластичних мистецтв АМУ.

Було успішно продовжено багаторічну міжнародну ініціативу академіка-секретаря відділення А.А. Бокотея. Йдеться про 7 й Міжнародний симпозіум гутного скла (Львів), який проводиться під його орудою з 1989 року. Участь у всіх акціях симпозіумів взяло близько 400 митців, мистецтвознавців, власників галерей, працівників музеїв з понад 20 країн світу. Проведена акція надала беззаперечного стимулу до розвитку склярства в Україні, поширення вікових традицій українського гутництва та розвитку знань про досягнення світового мистецтва скла. За традицією, творчі роботи, виконані учасниками під час Симпозіуму на гутних печах, передаються оргкомітетом в дарунок місту для поповнення унікальної колекції Музею скла у Львові.

В основних заходах програми 7 го Міжнародного симпозіуму гутного скла взяли участь президент АМУ, академік А.В. Чебикін та головний учений секретар АМУ, академік М.І. Яковлєв. Від Президії АМУ було вручено нагороди кращим майстрам гутного скла з різних країн. За вагомий внесок у розвиток мистецтва сучасного художнього скла та сприяння інтеграції творчого доробку митців Європи в Україні нагороджено Срібними медалями АМУ постійних учасників усіх сімох Міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові Їржі Шугаєка (Чехія), Яноша Єгенейша (Угорщина), Фідаїля Ібрагімова (Росія).

Почесними дипломами Академії мистецтв України відзначено Майка Роджерса (США), Метью Дюрана (Великобританія), Кшиштофа Барчука (Польща), Бориса Федорова (Росія), Інгуну Аудерс (Латвія), Кай Коппель (Естонія), Казімежа Павляка (Польща).

Звітний рік для Академії мистецтв України стане особливо значущим. За поданням відділення синтезу пластичних мистецтв АМУ Президією АМУ прийнято постанову від 10.05.2007 р. № 5/28–09 про створення в складі Академії Інституту культурології. Відділенням проведено складну і відповідальну роботу з підготовки цілого пакету документів з цього питання та подачі його на розгляд до Кабінету Міністрів України.

Завдяки вирішальним зусиллям, які були докладені членом відділення синтезу пластичних мистецтв, віце-президентом АМУ, академіком Ю.П. Богуцьким, це питання було невідкладно погоджено і вирішено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 р. № 357–р – у Києві створено Інститут культурології Академії мистецтв України.

На Інститут покладено здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі теорії та історії культури, етнокультурології та культурної антропології, музеєзнавства, пам’яткознавства, прикладної культурології, світової культури і міжнародних культурних зв’язків, практичних і пошукових дій, спрямованих на розвиток національної культури, розробку і впровадження нових мистецьких технологій і практик, науково-творче забезпечення процесу становлення української культури, її входження в світовий загальнокультурний простір.

Відділенням синтезу пластичних мистецтв проведено значну роботу щодо забезпечення правових та організаційних засад роботи Інституту культурології з 1 січня 2008 року. Враховуючи клопотання Президії АМУ, розроблене та подане відділенням, Кабінет Міністрів України розпорядженням від 24 жовтня 2007 р. № 905–р прийняв пропозицію Міністерства культури і туризму та Академії мистецтв України щодо передачі приміщень першого поверху площею 60 кв. метрів та сьомого поверху площею 480 кв. метрів двадцятиповерхової частини Будинку державних художніх колективів (м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 50–52) у відання Академії мистецтв для розміщення Інституту культурології. На виконання зазначеного розпорядження та спільного наказу Міністерства культури і туризму та Академії мистецтв України від 5.11. 2007 р. № 70/52/10 було створено Комісію, яка 10 грудня 2007 року підписала Акт приймання-передачі приміщень по бульвару Т. Шевченка, 50–52, які передаються АМУ. Отримані важливі для функціонування Інституту документи – Свідоцтво про державну реєстрацію та Довідка з єдиного державного реєстру.

Членами відділення велась активна робота щодо виконання плану роботи відділення синтезу пластичних мистецтв на 2007 рік у частині наукової, науково-практичної та педагогічної діяльності. За ініціативою члена-кореспондента АМУ В.Я. Даниленка на базі Харківської державної академії дизайну і мистецтв було проведено Всеукраїнську науково-методичну конференцію з проблем художньої освіти. Дві науково-практичні конференції, присвячені проблемам культурології та мистецтвознавства в сучасних глобалізаційно-цивілізаційних процесах, були організовані членом-кореспондентом АМУ В.М. Шейко на базі Харківської державної академії культури. Разом з Національною спілкою архітекторів України члени відділення академік І.П. Шпара та член-кореспондент Л.П. Скорик взяли участь в організації та проведенні фестивалю «Архітектура–2007», конференції міжнародної організації ФАРЧ (Асоціації спілок архітекторів країн басейну Чорного моря) та заходах з нагоди 70 річчя від дня заснування Національної спілки архітекторів України.

За ініціативою відділення Президією АМУ ухвалено рішення про нагородження Спілки Золотою медаллю АМУ за видатний внесок у розвиток національної архітектури та з нагоди ювілею.

Було підготовлено ряд акцій, пов’язаних із виставковою діяльністю. У Харкові проведено Міжнародну дизайнерську виставку «Водопарад» та Всеукраїнську виставку «Світло». Вперше у виставковому залі Академії мистецтв України експонувалась виставка творів польського фотохудожника Кшиштофа Барчука. Це початок реалізації домовленостей, ініційованих президентом АМУ, академіком А.В. Чебикіним, головним ученим секретарем АМУ, академіком М.І. Яковлєвим, академіком-секретарем відділення синтезу пластичних мистецтв А.А. Бокотеєм щодо організації обмінних художніх виставок із митцями зарубіжних країн та співробітництва між АМУ та мистецькими академіями інших держав.

У цьому напрямку здійснено перший крок – 10 липня 2007 року в Будапешті президентом АМУ А.В. Чебикіним та президентом Угорської академії мистецтв Шандором Шара підписано Угоду про співробітництво в культурній, мистецькій та науковій сферах. Члени відділення Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, І.П. Шпара, Л.П. Скорик, О.М. Міщенко взяли участь у розробці заходів щодо посилення уваги до стану збереження об’єктів культурної спадщини національного значення. Велась робота з Національною комісією України у справах ЮНЕСКО, до оновленого складу якої включено члена відділення синтезу пластичних мистецтв академіка Ю.П. Богуцького.

До плану роботи цієї комісії на 2008 рік внесено пропозиції для розробки низки заходів, які стосуються «Вшанування пам’яті жертв Великого голоду (Голодомору) 1932–33 рр. в Україні», організації та проведення в Україні та в штаб-квартирі ЮНЕСКО заходів у рамках відзначення 200 річчя М.В. Гоголя та 100 річчя М.О. Приймаченко. Визначено попередній список культурних об’єктів України, які можуть претендувати на включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, серед яких Археологічний комплекс «Кам’яна могила», Бахчисарайський палац Кримських ханів, комплекс об’єктів Судацької фортеці IV–XVI століття, історичний центр м. Чернігова (IX–XIII ст.) та інші, разом 11 об’єктів.

Упродовж звітного періоду членами відділення велась робота з виконання індивідуальних планів, які включали творчо-наукову та педагогічну роботу.

Академік-секретар відділення А.А. Бокотей вів велику творчу, виставкову та громадсько-політичну роботу. У Регіональному музеї в Стальовій Волі (Польща) 19 травня – 15 липня 2007 року експонувалась персональна виставка творів майстра, яка включала найбільш значущі твори, виконані впродовж 1988–2006 рр. До цієї події видано каталог, у якому яскраво представлені кращі твори А.А. Бокотея та його міркування з приводу народження гутного витвору, самого процесу роботи біля печі, який майстер вважає щастям.

Академік А.А. Бокотей був організатором і головою 7 го Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові, брав участь у багатьох виставках, симпозіумах та пленерах як в Україні, так і за її межами. За видатний особистий внесок у розвиток національної культури А.А. Бокотею присвоєно в 2007 році найвище звання – народний художник України.

Члена відділення синтезу пластичних мистецтв, академіка М.І. Яковлєва на Загальних зборах Академії мистецтв України в березні 2007 року обрано головним ученим секретарем. За звітний період М.І. Яковлєв брав безпосередню участь у проведенні міжвузівської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми декоративно-прикладного мистецтва і дизайну» на базі Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука, підготовці разом із відділенням образотворчого мистецтва виставки творів членів АМУ до Загальних виборчих зборів, підготовці та проведенні виставки творів польського фотохудожника Кшиштофа Барчука та інших заходах. М.І. Яковлєвим велася значна наукова робота по аспірантурі та докторантурі. В наукових фахових виданнях та збірниках наукових праць видруковано цілу низку його статей, які стосуються композиційних та геометричних аспектів художнього формотворення.

У мультимедійній серії «Студент» (АМУ, Українська асоціація з прикладної геометрії) в 2007 році видано авторський диск підручника «Композиція».

Керівник секції естетики і культурології, академік Ю.П. Богуцький на Загальних зборах АМУ обраний на високу, відповідальну посаду віце-президента АМУ. За рік, що минув, Ю.П. Богуцький на посаді Міністра культури і туризму України доклав значних зусиль, щоб 10 травня 2007 року Україна стала 27 ю із 47 країн Ради Європи, яка подала «Національний звіт про культурну політику в Україні» на розширеному засіданні Керівного Комітету з питань культури Ради Європи в Страсбурзі. Розроблено проект програми подальшої співпраці з Радою Європи, який передбачає розгорнутий план адаптації українського законодавства до європейського. 31 жовтня 2007 року в Страсбурзі Україна приєдналася до Рамкової конвенції Ради Європи про значимість культурної спадщини для суспільства. Тепер її належить ратифікувати у Верховній Раді України. Як науковець Ю.П. Богуцький продовжує роботу над монографією на тему самоорганізації культури та готує до друку (в співавторстві з В.М. Шейком) оновлене (російськомовне) видання для країн СНД – монографію «Формирование основ культурологии в эпоху цивилизационной глобализации (вторая половина ХІХ – начало ХХІ вв.)»

Академіком В.М. Прядкою в 2007 році завершено три історичні портрети, створення яких вимагало великої науково-дослідницької роботи. Це портрети гетьманів Петра Дорошенка, Івана Виговського та Івана Мазепи. Творчу роботу В.М. Прядка поєднував з педагогічною діяльністю в Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука на посаді професора. Ним розроблено нові варіанти програми проектування художніх виробів з дерева.

Академіком І.П. Шпарою проведено значні та відповідальні організаційні заходи всеукраїнського рівня, пов’язані з відзначенням 70 річчя від дня заснування Національної спілки архітекторів України, організацією виставок творчих робіт архітекторів України та фестивалю «Архітектура – 2007».

Член-кореспондент В.М. Шейко був організатором та виступив з доповіддю на сімох міжнародних та регіональних конференціях, які були заплановані та проведені разом з АМУ. Представляв інтереси України в галузі мистецько-інформаційної освіти на міжнародній конференції в Південній Кореї. За 2007 рік підготував і видав 8 наукових статей. Загальний обсяг наукового доробку – більше 80 друкованих аркушів.

Робота члена-кореспондента Б.Г. Возницького була спрямована на створення концепції реставрації та музеєфікації Великого Палацу в Золочівському замку, розробку програми створення першого в Європі музею історизму (європейське мистецтво 1830–1880 рр.).

Проведено значні заходи, присвячені творчості видатного скульптора Пінзеля, зокрема виставки його творчості у Львові, Тернополі та Івано-Франківську.

Б.Г. Возницький призначений головою музейної ради зі створення музею «Мистецький Арсенал».

За звітний рік член-кореспондент АМУ В.Я. Даниленко провів велику наукову та науково-дослідницьку роботу. Зокрема, побачила світ значуща наукова праця автора – книга «Майбутнє європейського дизайну: Чехія, Польща, Україна». У книзі висвітлюється авторська точка зору на роль країн Центрально-Східної Європи – Чехії, Польщі, України – в майбутньому європейського дизайну.

У травні 2007 року це видання було з успіхом репрезентовано в Академії мистецтв України. В.Я. Даниленко провів значну роботу з виконання завдань, визначених планом роботи відділення на 2007 рік. Це, зокрема, організація Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2007», Міжнародної виставки-конкурсу дизайнерських робіт «Водопарад», Всеукраїнської виставки «Світло».

Протягом 2007 року член-кореспондент М.Є. Станкевич продовжувавкерувати колективною науковою темою «Парадигми універсального й унікального в традиційному мистецтві українців: Порівняльний аспект». Вперше в порівняльному аспекті досліджено українські витинанки в контексті європейського паперового декору ХІХ–ХХ століть. М.Є. Станкевичем здійснено ряд публікацій у наукових збірниках, велась робота з наукового редагування видань та підготовки наукових кадрів.

Член-кореспондент В.К. Шостя в 2007 році здійснив ряд творчих проектів, презентував свої твори на художніх виставках як в Україні, так і за її межами. Він – автор концепції, ініціатор організації та проведення мистецьких конкурсів «Пізнай свою Україну» та ІІ го конкурсу плаката «Голодомор 1932–1933 років – геноцид українського народу».

У 2007 році членом-кореспондентом С.В. Бабушкіним здійснено велику творчу роботу щодо проектування нових та завершення запроектованих об’єктів, а саме: введено в експлуатацію діловий центр «Парус» у Печерському районі м. Києва, завершується будівництво 5 зіркового готелю «Інтерконтиненталь» по вул. В. Житомирській, 2а в м. Києві, продовжується будівництво ряду готельних комплексів та торгово-офісних центрів у Дніпровському, Шевченківському, Печерському та Подільському районах Києва. С.В. Бабушкін організував майстер-клас для молодих архітекторів та студентів архітектурних факультетів спільно з фахівцями Шанхайського проектно-будівельного інституту (Китай).

Член-кореспондент АМУ В.І. Леснякпідготував до друку книжку «Графічний дизайн. Основи професії», був керівником проекту і дизайнером другого, доповненого видання книги «Грошові знаки та монети України», експонував свої твори на всеукраїнських та міжнародних виставках.

Нові творчі здобутки в галузі всіх видів пластичних мистецтв у 2007 році демонстрували академік Л.М. Медвідь, члени-кореспонденти А.В. Гайдамака, В.М. Бондаренко, Л.П. Скорик, О.М. Міщенко.

На педагогічній ниві продовжували працювати – в стінах Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, Львівської національної академії мистецтв, Харківської державної академії дизайну і мистецтв, Харківської державної академії культури та Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука – члени АМУ: академіки А.А. Бокотей, І.П. Шпара, Л.М. Медвідь, В.М. Прядка, М.І. Яковлєв, члени-кореспонденти: Л.П. Скорик, В.Я. Даниленко, В.І. Лесняк, В.М. Шейко, М.Є. Станкевич, В.К. Шостя.

Члени відділення синтезу пластичних мистецтв та секції естетики і культурології за звітний період спрямували свою роботу на виконання рішень сесії Загальних зборів АМУ та постанов Президії АМУ, постійно співпрацювали з відділеннями АМУ з усіх питань, що входять до їх компетенції.

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

Інститут проблем сучасного мистецтва здійснював свою роботу відповідно до плану фундаментальних досліджень на 2007 рік, затвердженому постановою Президії Академії мистецтв України № 1/2–09 від 18 січня 2007 р. Співробітники Інституту протягом звітного періоду здійснювали заплановану роботу згідно завдань, що були затверджені наказом директора Інституту № 3/1–р від 23.01.2007 р. та в основному виконали її. Хід виконання наукових програм обговорювався на засіданнях наукової ради Інституту, створеної відповідно до наказу директора Інституту № 41–р від 05.11.2002 р. Оскільки Інститут є новоствореною установою, значна увага в його роботі приділялася вирішенню організаційних питань.

Організаційно-господарська робота.У 2007 році продовжувались роботи з ремонту будівлі за адресою вул. Щорса, 18, яка була передана Інституту розпорядженням Кабінету Міністрів України у квітні 2002 року. Підрядною організацією у 2007 році виконано таки загальнобудівельні роботи: монтаж зенітних ліхтарів, влаштування покрівель та галереї, мереж опалення та вентиляції, водогону та каналізації, монтаж заповнень віконних та двірних прорізів, оздоблювальні роботи. Однак несвоєчасне фінансування у попередніх роках ремонтно-будівельних робіт призвело до їх затримання та значного збільшення вартості. Станом на 01.01.2008 р. вартість виконаних будівельних робіт становить 6619700 грн. Кошти на оплату комунальних послуг, утримання автомобілю, зв’язку і т.п. використано в повному обсязі у межах запланованої вартості. У 2007 році Інститут придбав необхідне нове обладнання та оргтехніку, в т.ч. для обладнання відеозалу. Оформлено документацію на користування земельною ділянкою, на якій розташована будівля Інституту та одержано відповідний державний акт. Шість робітників ІПСМ пройшли курс підвищення кваліфікації у сфері державних закупівель при Тендерній палаті України та отримали відповідні свідоцтва.

За 2007 рік прийнято на роботу 15 науковців, з них кандидатів наук – 11, у т.ч. на постійну – 6, за сумісництвом – 5.

Загальна кількість працівників – 95; фактична – 82.

Звільнено – 14 працівників.

Наукова діяльність

Пріоритетним у плані робіт Інституту в 2007 році було дослідження питань та проблем, пов’язаних з розвитком різних видів сучасного мистецтва та сучасних проблем дослідження, охорони та реставрації культурної спадщини. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 304 «Про порядок визначення обсягів базового фінансування фундаментальних наукових досліджень за рахунок коштів Державного бюджету» Інститут зареєстрував вищезгадані теми наукових досліджень в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації. Наукові підрозділи Інституту спрямували свої зусилля на здійснення фундаментальних досліджень за різними напрямками мистецтва, зокрема:

Лабораторія екранних мистецтв досліджувала нові розробки в галузі цифрових технологій, займалась науково-практичною діяльністю в галузі екранних мистецтв, створювала творчі проекти, які реалізовувались на теренах Інституту, тощо.

Відділ науково-творчих досліджень, інформації та аналізу виконував фундаментальні дослідження з різних галузей культури та мистецтва, формував науково-інформаційну базу даних з питань теорії та аналізу мистецтва.

Відділ кураторської виставкової діяльності та культурних обмінів встановив партнерство з новими українськими та закордонними культурними інституціями, реалізував декілька спільних мистецьких проектів (в т.ч. й міжнародних), налагодив обмін науковцями з метою вивчення та узагальнення міжнародного досвіду.

Відділ протягом року працював над плановими науковими темами, підготував ряд наукових статей для видань ІПСМ, а також публікації в інших виданнях з різноманітних актуальних питань мистецтва. Співробітники відділу взяли участь у роботі науково-практичних конференцій в Україні та за кордоном.

Лабораторія культурних стратегій, ініціатив та технологій провадила наукові дослідження у сфері взаємодії мистецтва та соціуму, вивчала вплив художніх стратегій на суспільне середовище, займалась розробкою концепцій фестивалів, художніх виставок та інших мистецьких акцій, за допомогою яких цей вплив міг би бути дієвішим та ефективнішим.

Лабораторія візуальних практик виконувала роботу зі створення експериментально-пошукових теоретичних моделей розвитку мистецтва з урахуванням комплексу розгалуженої мережі мистецьких напрямів. Продовжувала розробку заходів, що стосуються толерантної корекції формування художньої практики за рахунок пошукових моделей еволюції мистецтва і культури, що здатні пояснити існування, виникнення або вичерпаність певних явищ культури., які, незважаючи на їхню позірну спонтанність, усе ж вкладаються в річище загальних закономірностей розвитку культури. Співробітники лабораторії налагоджували співпрацю з провідними вченими інших наукових галузей: фізики, математики, філософії, психології тощо. Певна увага була приділена дослідженню синтетичної моделі тлумачення мистецького життя, яку висуває посткласична естетика синтезу XXI ст., стосовно «енвайронмента» («environment») як концептуально нового – порівняно з тим, як це розуміли в 60 х роках XX ст., – рівня естетичного формування довкілля людини. Було організовано ряд міждисциплінарних науково-теоретичних проектів (виставок, конференцій, акцій), що започатковують нові методологічні критерії оцінки існуючих явищ, висвітлюють численні аналогії між досвідом гуманітарних, технічних наук, культурно-мистецьких явищ тощо. Продовжено щорічну участь у московських міжнародних міждисциплінарних конференціях «Простір і час: фізичний, психологічний, міфологічний» (засновник – МДУ імені М. Ломоносова і культурна асоціація «Новий Акрополь») та «Феномен часу. Етика і наука майбутнього» (засновник – Інститут сходознавства РАН та фонд збереження і розвитку культурних цінностей «Дельфіс»). Запровадження резервів AICA (UNESCO), а саме: Української секції Association internationale des critiques dart AICA (UNESCO).

Лабораторія мистецтва новітніх технологій здійснювала наукові дослідження у напрямку вивчення можливостей новітніх технологій (комп’ютерне мистецтво, Інтернет-технології тощо) у створенні нових візуальних і віртуальних форм образотворчого мистецтва, а також культурологічних, мистецтвознавчих і архітектурознавчих рефлексій щодо цих форм. Попередні результати студій, оприлюднені як у виданнях Інституту, так і в численних мас-медійних, віддзеркалюють процес і результат «польових» досліджень, що їх здійснювали співробітники лабораторії. Практичне спрямування цих студій водночас із їх теоретичним осмисленням дозволяє пересвідчитися, що отримані результати не лише закладають підвалини ультрасучасного мистецтва України, а й належним чином входять у контекст осмислення світового мистецтва новітніх технологій. Цим обґрунтовується і підтверджується необхідність здійснення подальших студій щодо створення та розвитку новітніх, традиційно незвичних форм образотворчого мистецтва.

Відділ проблем театру та музичної культури здійснив кілька фундаментальних дослідницьких проектів з театральної практики в Україні ХХ ст. Співробітники відділу брали участь в організації та проведенні кількох міждисциплінарних і міжнародних науково-практичних проектів (конференції, семінари) в Україні та за кордоном. Спеціальна увага приділялася проблематиці сучасного театрального та музичного процесів в Україні, аналізові та узагальненню практики театральних, музично-драматичних, музичних колективів. Попередні результати комплексних досліджень знайшли відображення у численних публікаціях співробітників відділу, вміщених у спеціалізованих виданнях Інституту та інших фахових виданнях України, Росії та Європи.

Лабораторія проблем естетики, культурології упродовж року здійснювала науково-теоретичні дослідження з проблем культурології, естетики та синтезу пластичних мистецтв, вивчала науковий досвід діячів вітчизняної та світової культури і мистецтва, виявляла та пропагувала українську культуру та мистецтво у світовому культурному контексті, популяризувала теоретичні досягнення української культурології та естетики у фахових виданнях і засобах масової інформації. Співробітники лабораторії брали участь у підготовці та проведенні наукових конференцій, семінарів тощо в різних містах України.

Експериментальна лабораторія з дослідним виконанням проблемних програм продовжувала розробку методик застосування інструментарію інформаційного менеджменту в культурі. Систематизувала і структуризувала інформацію всіх форматів з проблем сучасного мистецтва. Оновлювала інформацію на сайті Інституту тощо.

Редакційно-видавничий та художньо-технічний відділи здійснювали тематичну комплектацію та підготовку до друку рукописів збірників наукових праць та монографій, що мали бути видані у 2007 році.

Лабораторія досліджень сучасного мистецтва в регіонах України, що створена в 2007 році, вирішувала організаційні питання щодо укомплектування підрозділу відповідними науковими кадрами. В IV кварталі 2007 року прийнято на роботу чотирьох працівників, визначено питання щодо напрямків їх наукової діяльності та розпочато роботу.

* * *

1. Загальна кількість працівників Інституту згідно з штатним розписом – 95, у т.ч. наукових працівників– 47, серед них 32 таких, що мають науковий ступінь.

Обсяги видатків:

 • План – 7046000 грн., у т.ч. поточні видатки – 2946000 грн., капітальні – 4100000 грн.

 • Виділено – 7046000 грн., у т.ч. поточні – 2946000 грн., капітальні – 4100000 грн.

 • Касові видатки – 6933299.03 грн., у т.ч. поточні – 2933353.27 грн., капітальні – 3999945.76 грн.

 • Відсоток виконання – 98 %.

2. Кількість наукових досліджень – 12, в т.ч.:

а) за темою: «Сучасне мистецтво» (вип. 4, державний реєстраційний номер 01040003944) – 20, в т.ч. статті:

     1. В.Д. Сидоренко. Переднє слово.

     2. М.Ю. Кондратьєва. Сучасна кінемотографічна Німеччина.

     3. О.О. Роготченко. Б – 52, або п’ятдесят друга Венеційська бієнале.

     4. Н.П. Єрмакова. Українські театральні контакти – проблема діалогу.

     5. А. Карнак. Формування експертної думки в мистецтві у пошуках єдиного підходу.

     6. Ю. Раєвська. Концепція національної культури та театральні роздуми Івана Огієнка.

     7. О.Д. Кашуба-Вольвач. О. Богомазов: стилістичні особливості творів 1914–1916 рр.

     8. М.О. Протас. Європейський досвід мультикультуризації (тенденції, проблеми, перспективи).

     9. О.В. Босенко. Современность как анахронизм.

     10. О.О. Авраменко. Особливості інтеграції українського актуального мистецтва у європейський мистецький простір – досвід участі у Венеційській бієнале. 2001–2007.

     11. В. Бурлака. Внутрішній і зовнішній погляди на Україну: український павільон на 52 й бієнале сучасного мистецтва у Венеції. «Шаргород» Бориса Михайлова, «Кімната» Лесі Заяць та Олександра Гнилицького, «Дніпро» Дзайна, «Ми — українці...» Марка Тічнера та групи «РЕП», фотопроекти Сергія Браткова, Юргена Теллера, Сем Тейлор-Вуд.

     12. М.О. Протас. Мистецтвознавчі моделі еволюції, теорія Шміта та стильоутворювальні стратегії розвитку української скульптури ХХ–ХХІ століть».

     13. Н.М. Булавіна. Неслухняне мистецтво теперішнього часу.

     14. Н.М. Булавіна. Мистецтво в новому полі видимості.

     15. О.ВЧепелик. Практики соціальної скульптури — актуальні тенденції сучасного мистецтва.

     16. О.В. Чепелик. Текст, інтеркультурна комунікація та новітні технології.

     17. О.В. Сидор-Гібелинда. Як починалася Венеційська бієнале та українська присутність на ній.

     18. Г.К. Липківська. До проблеми часово-просторового континууму в драматургії та театрі ХХ – початку ХХІ ст.

     19. Г.Ю. Вишеславський. Венеційська бієнале.

     20. Г.Ю. Вишеславський. Тенденції сучасного мистецтва 1980–90 рр.

б) за темою:«Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини» (вип. 4, державний реєстраційний номер 01040003945) – 9,в т.ч. статті:

  1. В.Д. Сидоренко. Переднє слово.

  2. О.В. Босенко. Чувство прошлого.

  3. Н.П. Кондель-Пермінова. До історії відродження будівлі Полтавського земства.

  4. А.О. Пучков. «Кирилловские черновики» А.В. Прахова (декабрь 1880 — ноябрь 1881 гг.).

  5. О.В. Сидор-Гібелинда. Від шинку до трону: Жанрова мозаїка київського кінорепертуару 1910–1917 років у дзеркалі фільмової рубрикації.

  6. О.В. Сіткарьова. Творча біографія Й.Г. Шеделя.

  7. О.В. Чепелик. «Ікона модернізму» — 80 та річниця cпорудження Баухаузу в Дессау: До питання реставрації та збереження культурної спадщини.

  8. А. Чібалашвілі. Грузинське та українське багатоголосся.

  9. Е.Е. Артішевський. Деякі проблеми збереження пам’яток старовини.

в) за темою: «Художня культура. Актуальні проблеми» (вип. 4, державний реєстраційний номер 0105И003990) – 11,в т.ч. статті:

   1. В.Д. Сидоренко. Переднє слово.

   2. О.К. Федорук. Народжений під знаком пласта.

   3. Г.Я. Скляренко. Український живопис кінця 50 х – початку 80 х рр.

   4. О.К. Федорук. Українсько-німецькі взаємини в галузі реєституції.

   5. М. Протас. Європейській досвід мультикультуризації (тенденції, проблеми, перспективи).

   6. А.О. Пучков. Арт-критик Аполлінер в Україні: Рецензія на дипломну роботу Ірини Мазніченко «Творчість Гійома Аполлінера як арт-критика у контексті розвитку критичної думки ХХ століття».

   7. О.В. Сидор-Гібелинда. Три актора з України (Назимова, Гайдаров, Стен).

   8. Н.М. Кондель-Пермінова. Місце історичної події: потенціал та ресурси розвитку території (до 300 ліття Полтавської битви).

  1. О.В. Босенко. Именем одной идеи.

  2. Ю.В. Щербак. До проблеми сприймання і розуміння сучасного абстрактного мистецтва.

  3. Н.П. Кондель-Пермінова. Місце історичної події: потенціал та ресурси розвитку території (до 300 ліття Полтавської битви).

г) за темою: «Мистецькі обрії» (вип. 9, державний реєстраційний номер 0106и005727) – 9, в т.ч. статті:

   1. О.К. Федорук. Романтизм Андрія Чебикіна.

   2. І.Б. Зубавіна. Олександр Коваль (До 60 річчя від дня народження).

   3. А.Г. Коновалова. Олександр Губарєв (До 80 річчя від дня народження).

   4. Ю.В. Щербак. Пристрасть і символ (Про «наївний» живопис Якова Ющенка).

   5. І.Б. Зубавіна. Кінематографічна «Орестея» Богдана Ступки, або Бесіди зі «Сталоновичем».

   6. А.Г. Коновалова. Непересічний митець і педагог (До 100 річчя від дня народження О.С. Пащенка).

   7. М.О. Криволапов. Митець воістину народний (Пам’яті академіка АМУ В.І. Зноби).

   8. О.К. Федорук. Згасла зоря корифея образотворчості (Пам’яті академіка АМУ Т.Н. Яблонської).

   9. Н.МБулавіна. Мистецтво в теперішньому часі: Політика, втрати, краса.

д) за темою: «Мистецтвознавство України» (вип. 8, державний реєстраційний номер 0106и005726) – 5, в т.ч. статті:

    1. М.О. Криволапов. Національна спілка художників і образотворча культура України ХХ ст.

    2. Н.Б. Мусієнко. Зальцбурзький глобальний семінар у палаці Леопольдскрон: Нові форми взаїмодії мистецтва і суспільства.

    3. Н.П. Єрмакова. Київський епізод березільської біографії Януарія Бортника.

    4. І.Б. Зубавіна. Художній часопростір у кінематографії: Метафізика творення «іншої реальності».

    5. І.Б. Зубавіна. Кіноосвіта в Україні: Погляд через століття (рецензія).

е) за темою: «Сучасні проблеми художньої освіти (вип. 2, державний реєстраційний номер 0106и005725).

є) за темою: «Еволюційні процеси у візуальному мистецтві ХХ–ХХІ ст.» (державний реєстраційний номер 0106и005721) – 2., в т.ч. монографії:

1. В.Д. Сидоренко. Формування візуального мистецтва України ХХ – ХХІ ст.

2. І.Б. Зубавіна. Кінематограф незалежної України: Тенденції, фільми, постаті.

ж) за темою: «Мистецтво України 30–80 х років ХХ ст.» (державний реєстраційний номер 0106и005729) – 2, в т.ч. збірники наукових праць та монографії:

  1. О.О. Роготченко. Мистецтво, історія, сучасна теорія (МІСТ).

  2. О.О. Роготченко. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм.

з) за темою: «Архітектура від античності до нашого часу» (державний реєстраційний номер 0106и005730) – 1., в т.ч.:

1. О.В. Сіткарьова. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–XX ст. (частина 2).

і) за темою: «Нариси з історії українського мистецтва» (державний реєстраційний номер 0106и005731) – 11, в т.ч.:

  1. Нариси з історії образотворчого мистецтва (частина 2):

 • В. Бурлака. «Глобальний реалізм» в українському мистецтві середини 2000-х років.

 • Н.П. Кондель-Пермінова. Українська архітектура 1955–1985 х років.

 • Л. Медведєва-Смирна. Український мистецький нонконформізм: історичний і світоглядний вимір.

 • М.О. Протас. Відродження культури пластичного мислення в українській пластиці 1955–1985 років.

 • М.О. Протас. Українська скульптура 1985–2006 років: Проблеми сингулярної модернізації культури пластичного мислення.

 • М.О. Протас. Скульптура української діаспори: На перетині традиційного й абстрактного.

 • А.О. Пучков. Стильоспадкоємність радянської архітектури (1920 ті – початок 1990 х): Спроба побудови соціальної матриці.

 • А.О. Пучков. Архітектурна практика України у пошуках перерваної традиції: 1991–2006 роки: Парадоксальні спостереження.

 • О.В. Сидор-Гібелинда. Ad marginem: Українські митці поза напрямками: кінець 1980 х – початок ХХІ ст.

 • Г.А. Вишеславський. Художні процеси періоду постмодернізму.

 • О.В. Босенко. Геронто- современного искусства.

й) за темою: «Створення електронної бази архівних даних (живопис, архітектура, кіно, театр, музика)» (державний реєстраційний номер 0106и005732):

 • Виявлення, комплектація та перенесення на електронні носії матеріалів з архівів та фондів музеїв для виконання фундаментальних дослідженнь планових наукових тем (О.В. Сіткарьова, В.Д. Сидоренко).

к) за темою: «Експериментальні дослідження в галузі візуальних практик та новітніх мистецьких технологій» (державний реєстраційний номер 0106и005733):

 • Розробка методу одержання гіпсових зразків складної конфігурації в люмінесціюючій полістерольній композиції масою до 0,5 тонн.

3. Кількість наукових семінарів, конференцій, у яких взяв участь Інститут, – 54, в т.ч.:

 • II Міжнародна конференція «Традиция и культура: культурное наследие человечества в сознании новых поколений», Київ, 8–9 червня 2007 року, доповідь: «Глобальная поликультурность «давосского» типа или вавилонизация?» (Протас М.О.).

 • Наукова конференція «Культурні цінності: пошук, атрибуція, повернення», Бахчисарай, травень 2007 року (Федорук О.К.).

 • Cultural Heritage and identity: continuity, tensions, contradictions. Dresden, травень 2007 року (Федорук О.К.).

 • Конференція в рамках Міжнародного фестивалю соціальної скульптури (International Festival of Social Sculpture) «Practice of Social Sculpture: Ukrainian context», Київ, 3–4 листопада 2007 року, доповідь «Практики соціальної скульптури: український контекст» (Чепелик О.В.).

 • Конференція міжнародних учасників академічних програм обміну «Україна та США: Політична, культурна та академічна взаємодія», Київ, 3–4 листопада 2007 року, доповідь «Взаємовплив України та США у сфері культури та мистецтва» (Чепелик О.В.).

 • Польсько-український науковий семінар «Діалог сучасності з традицією», м. Стальова Воля, Польща, 07 жовтня 2007 року, доповідь, публікація тез (Сидор-Гібелинда О.В.).

 • Круглий стіл «Музей сучасного мистецтва – лабораторія і візуалізація актуальних людських почуттів та ідей», 21 травня 2007 року, музейний комплекс «Мистецький Арсенал» (Булавіна Н.М.).

 • Круглий стіл журналу «Case» «Мистецтво провокації», березень 2007 року (Булавіна Н.М.).

 • Круглий стіл «Жіночого журналу» «Проблеми сучасного артринку», травень 2007 року (Соловйов О.І.).

 • Міжнародна конференція «Національні інтереси України: Компроміс влади, бізнесу та громадянського суспільства»,що організована Таврійським національним університетом імені В.І. Вернадського, 16–17 березня 2007 року, доповідь «Українська національна ідея і масова культура України» (Мусієнко Н.Б.).

 • Третій дослідницький семінар на кафедрі Українських студій в Оттаві, вересень 2007 року, доповідь «Майдан як процес пізнання української нації» (Мусієнко Н.Б.).

 • 20-й Міжнародний кінофестиваль в Гельсінкі «Кохання та анархія», Фінляндія, 19–29 вересня 2007 року.

 • Міжнародна конференція «Конституційний лад України: вибори та виборці», що була організована Національним університетом Києво-Могилянська академія та Норвезьким інститутом міжнародних досліджень, 17–20 жовтня 2007 року, доповідь «Масова культура у політичному процесі» (Мусієнко Н.Б. ).

 • Міжнародний семінар «Мистецтво без мурів. Взаємодія мистецтва та громади»(Зальцбург, Австрія, 20–27 жовтня 2007 року),доповідь «Взаємодія мистецтва та політики в Україні»(Мусієнко Н.Б.).

 • Міжнародна конференція«Україна і США», що була організована Посольством США та Інститутом Кенана, Київ, 2–4 листопада 2007 року, доповідь «Міста-пасіонарії» (Мусієнко Н.Б.).

 • Конференція Інституту проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України, грудень 2007 року, доповідь«Інновації взаємодії громади та культурних інституцій».

 • Наукова конференція з обговорення першого числа альманаху «Курбасівські читання», Київ, Державний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса, 25 січня (Липківська Г.К.).

 • Наукова конференція до 120 річчя з дня народження Леся Курбаса «“Експресивний реалізм” Леся Курбаса в українській епістемі 1920 х років», Київ, Державний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса, 22–23 лютого 2007 року (Гринишина М.О., Раєвська Ю.Г., Єрмакова Н.П.).

 • Науково-теоретична конференція «Лесь Курбас – митець, мислитель, педагог», Київ, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, 1 березня 2007 року, доповідь«Молода режисура України кінця ХХ – початку ХХІ століття у контексті ідей Леся Курбаса» (Липківська Г.К.), доповідь «Праця режисера Леся Курбаса з актором як педагогічна проблема» (Гринишина М.О., Раєвська Ю.Г, Єрмакова Н.П.).

 • Авторський науково-творчий вечір «В пошуках інших світів», Київ, Академія мистецтв України, 3 квітня 2007 року (Карнак А.М.).

 • Наукове обговорення проекту сучасної електронної музики «М Візія», твір «SATopy  для музикантів та комп’ютера, Київ, 20 травня 2007 року (Карнак А.М.).

 • Наукова конференція до 150 річчя І. Франка «Новоєвропейські літературні інтенції у публіцистиці та творчості Івана Франка 1870 х – 1900 х рр.», Коломия, АМУ, червень 2007 року (Гринишина М.О.).

 • Міжнародна наукова конференція «Шляхи розвитку театрознавства: Україна – Польща – ХХІ ст.», Львів, Львівський національний університет імені І. Франка, 27 червня – 1 липня 2007 року, доповідь «Про деякі проблеми українського театрознавства у світлі науково-практичної та педагогічної діяльності» (Єрмакова Н.П.).

 • VІІІ Міжнародний театральний фестиваль «Театр без кордонів» (м. Магнітогорськ, Росія, 30 вересня – 7 жовтня 2007 року) (Єрмакова Н.П.).

 • Міжнародна науково-практична конференція «Рефлексія і дискурс у мистецтвознавстві» (Київ, АМУ, 14–15 листопада 2007 року),доповідь «Дискурс реалізму як провідна лінія естетичного розвитку українського театру ХХ століття» (Гринишина М.О), доповідь «Дискурс німецької культури у театрі Леся Курбаса» (Єрмакова Н.П.).

 • Національний театральний фестиваль (Хмельницький, 19–25 листопада 2007 року), наукове обговорення (Єрмакова Н.П.).

 • Круглий стіл з нагоди 90 річчя Львівського національного українського драматичного театру імені М. Заньковецької, Львів, Львівський національний університет імені І. Франка, грудень 2007 року), доповідь «Що таке національний український театр сьогодні?» (Липківська Г.К).

 • Міжнародна конференція «Проблеми сучасного розвитку ковальського мистецтва світу», Донецьк, червень 2007 року, доповідь «Національні мотиви у сучасних мистецьких творах ковалів України» (Роготченко О.О.).

 • Конференція, присвячена новому спільному українсько-французькому виданню журналу «Народна творчість та етнографія», ІМФЕ імені М.Т. Рильського АН України, вересень 2007 року, доповідь «Сучасні україно-французькі зв’язки у галузі контемпорарі мистецтва» (Роготченко О.О.).

 • Конференція з приводу презентації книги Віктора Даниленка «Майбутнє європейського дизайну; Чехія, Польша, Україна», Київ, АМУ, ІПСМ (Роготченко О.О.).

 • Міжнародна конференція, присвячена проблемам розвитку сучасного ковальського мистецтва світу, Івано-Франківськ, доповідь «Українське ковальство у межах світового культурного процесу. Проблеми відродження» (Роготченко О.О.).

 • Наукова конференція під час експозиції сучасного ковальського мистецтва у рамках фестивалю «Парк кованих фігур», Донецьк, вересень 2007 року, доповідь «Шляхи розвитку українського ковальства» (Роготченко О.О.).

 • Другі читання пам’яті М.Ф. Біляшівського, Київ, 24–25 жовтня 2007 року, доповідь «Микола Тряскін в Київському художньому інституті в 1920 х рр.» (Кашуба-Вольвач О.Д.).

 • XIV Міжнародна конференція «Русский конструктивизм», Москва 13–16 листопада 2007 року, доповідь «Конструктивистские искания А. Богомазова» (Кашуба-Вольвач О.Д.).

 • Конференція в Академії образотворчого мистецтва та архітектури, Київ, 18 грудня 2007 року, доповідь «Формально-технічні дисципліни в 1920 х роках» (Кашуба-Вольвач О.Д.).

 • Наукова конференція, присвячена 120 річчю з дня народження Івана Кавалерідзе, Київ, 11 квітня 2007 року, доповідь «Міфопростір Івана Кавалерідзе» (Зубавіна І.Б.).

 • Наукова конференція в Академії керівних кадрів працівників культури, присвячена проблемам Болонського процесу, Київ, 7 червня 2007 року, доповідь «Особливості адаптації вимог Болонської декларації до системи мистецької освіти в Україні» (Зубавіна І.Б.).

 • Міжнародна науково-практична конференція «Рефлексія і дискурс у мистецтвознавстві», Київ, АМУ, 14–15 листопада 2007 року, доповідь «Екзистенційний дискурс в кінотворчості» (Зубавіна І.Б.).

 • Круглий стіл «Молоде кіно України», Київ, 25 квітня 2007 року, виступ про необхідність позбавлятися від необґрунтованого оптимізму: молодим кінематографістам годі сподіватися, що все поступово покращиться само собою – треба брати ситуацію у власні руки (Зубавіна І.Б.).

 • Міжнародна конференція «Українське мистецтвознавство. Європейський вимір», Харків, Харківська академія дизайну та архітектури, травень 2007 року, доповідь «Український контемпорарі на венеційських форумах» (Роготченко О.О.).

 • Всеукраїнська конференція «Образ жінки в образотворчому мистецтві», Львів, кафедра мистецтвознавства ЛНАМУ разом з міською радою Львова, листопад 2007 року, доповідь «Мадонни ХІХ–ХХ ст.» (Роготченко О.О.).

 • Міжнародна конференція «Болонський процес і українська художня школа», Львів, ЛНАМУ, травень 2007 року, доповідь «Сучасне мистецтво в умовах запрограмованих меж» (Роготченко О.О.).

 • Міжнародна конференція «Світовий досвід школи Бойчука», Київ, Інститут декоративно-прикладного мистецтва імені М. Бойчука, листопад 2007 року, доповідь «Досвід школи М. Бойчука у сучасній українській образотворчості» (Роготченко О.О.), доповідь «Мистецтво М. Бойчука: Україна і європейський контекст» (Скляренко Г.Я.).

 • Наукова конференція під час презентації книги В. Єфремова «Мистецтво Сумщини», Міжнародний благодійний фонд культури, грудень 2007 року, головна доповідь та рецензія(Роготченко О.О.).

 • Міжнародна конференція «Українське мистецтво часів Другої світової війни», Київ, Консульство Німеччинни в Києві; презентація проекту «Ostспогад & Westреальність», доповідь «Трансформація образів українських невільників в мистецтві сучасних українських митців» (Базак Н.,Ралко В.).

 • Друга Міжнародна конференція «Мистецтво і суспільство», Кассельський університет, Німеччина, доповідь «Мистецтво і політика в Україні» (Мусієнко Н.М.).

 • Третій дослідницький семінар на кафедрі Українських студій в Оттавському університеті, Канада, доповідь «Майдан як процес самопізнання української нації» (Мусієнко Н.М.).

 • Наукова конференції «Підсумки та перспективи археологічних досліджень на Боспорі», селище Ельтиген біля м. Керч, липень 2007 року (Дзюбенко С.П.).

 • Міжнарода наукова конференція «Археологія та історія Боспора», яка проходила в рамках Міжнародного фестивалю античного мистецтва «Боспорські агони», червень 2007 року (Дзюбенко С.П.).

 • Міжнародна науково-практична конференція «Науковий туризм у Східному Криму», Феодосія, серпень 2007 року (Дзюбенко С.П.).

 • Міжнародна наукова конференція «Діти твої, Полтавщина», Державна полтавська галерея разом з Полтавським відділенням Спілки художників України, Полтава, липень 2007 року, доповідь «Сучасний слід сучасних полтавських митців в світі» (Роготченко О.О.).

 • Міжнародний семінар, присвячений ювілею виходу «Феноменології духа» Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля, Львів, червень 2007 року (Босенко О.В.).

 • Науково-теоретична конференція «Етика та політика: Національний та світовий досвід», Київ, Національна академія наук України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди, червень 2007 року, доповідь «Взаємодія мистецтва та політики: Етичні аспекти» (Мусієнко Н.П.).

 • Всеукраїнська науково-методична конференція «Феномен Т.Г. Шевченка в контексті сучасних соціокультурних і освітніх процесів», Сімферополь, травень 2007 року (Скляренко Г.Я.).

 • Шведсько-український круглий стіл «Нове місце мистецтва у суспільстві» (Скляренко Г.Я.).

4. Кількість публікацій у наукових виданнях – 88.

5. Кількість видань наукових праць, монографій – 12, в т.ч.:

 • Збірник наукових праць «Мистецтвознавство України» (вип. 8).

 • Збірник наукових праць «Сучасне мистецтво» (вип. 4).

 • Збірник наукових праць «Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини» (вип. 4).

 • Збірник наукових праць «Художня культура. Актуальні питання» (вип. 4).

 • Збірник наукових праць «Мистецькі обрії» (вип. 9).

 • Збірник наукових праць «МІСТ (мистецтво, історія, сучасність, теорія)» (вип. 2).

 • Збірник наукових праць «Сучасні проблеми художньої освіти в Україні» (вип. 2).

 • Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–XX ст., частина 2 (Сіткарьова О.В.).

 • Формування візуального мистецтва України ХХ–ХХІ ст. (Сидоренко В.Д.).

 • Кіноматограф незалежної України: Тенденції, фільми, постаті. (Зубавіна І.Б.).

 • Соціалістичний реалізм і тоталітаризм (Роготченко О.О.).

 • Нариси з історії образотворчого мистецтва (частина 2).

6. Кількість монографічних дослідженьта наукових праць, підготовлених до друку – 1.

Збірник наукових праць «Про мистецтво та художню критику України другої половини ХХ століття». Вип 2: Нариси про видатних митців України: Г. Нарбут, Ф. Кричевський, В. Єрмилов, В. Касіян, П. Білецький, П. Говдя, А. Базилевич, О. Шовкуненко, В. Зноба, Т. Яблонська, В. Шаталін та ін. (Криволапов М.О.).

7. Наукове керівництво дисертаційними дослідженнями, опонування та рецензування дисертацій, дипломних робіт, відгуки, експертні оцінки, рецензії мистецьких проектів:

   1. Експертна оцінка та виступ на засіданні конкурсного журі, що розглядало подані ескізи (10 одиниць) за конкурсом Київської міської державної адміністрації на кращий проект пам’ятника журналісту Георгію Гонгадзе і журналістам, що загинули за нез’ясованих обставин, для міста Києва (тур перший, грудень 2006 року) (Протас М.О.).

   2. Експертна оцінка та виступ на засіданні конкурсного журі, що розглядало проекти, надіслані на конкурс Міністерства культури і туризму України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Чернігівської облдержадміністрації на кращій ескізний проект пам’ятника гетьману Пилипу Орлику у смт Батурин Чернігівської обл. (26 січня 2007 року) (Протас М.О.).

   3. Експертна оцінка проектів, надісланих на конкурс Міністерства культури і туризму України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Київської міської держадміністрації на кращий ескізний проект пам’ятника гетьману Пилипу Орлику у м. Києві (тур другий, січень 2007 року) (Протас М.О.).

   4. Експертна оцінка та виступ на засіданні конкурсного журі, що розглядало подані ескізи (5 одиниць) за конкурсом Київської міської державної адміністрації на кращій проект пам’ятника журналісту Георгію Гонгадзе і журналістам, що загинули за нез’ясованих обставин, для міста Києва (тур другий, травень 2007 року) (Протас М.О.).

   5. Наукове керівництво роботою аспіранта О.В. Ольховської над дисертацією «Формування архітектури університетських центрів до ХХ століття (на прикладі України)» на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури зі спеціальності 18.00.01 — теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури (третій рік навчання) (Пучков А.О.).

   6. Офіційний опонент по двох дисертаціях: О.І. Моркляник «Формування архітектури житла в умовах соціальних трансформацій (на прикладі житлової архітектури Львова радянського та пострадянського періодів)» (Львів, НУ «Львівська політехніка», лютий 2007 року) та Т.К. Ернст «Принципи формування архітектурного середовища дитячих освітньо-виховних закладів» (Київ, НАОМА, травень 2007 року), поданих на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури зі спеціальності 18.00.01 (Пучков А.О.).

   7. Написав два відгуки на автореферати дисертацій: О.Б. Білінської «Архітектурний ордер у забудові Львова XVI–XVII ст. (Принципи застосування і методи реставрації)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури зі спеціальності 18.00.01 (Львів, НУ «Львівська політехніка», лютий 2007 року), та М.В. Яковенка «Вираження картини світу в лексиці японської мови», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.13 — мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії (Київ, Інститут сходознавства імені А. Кримського НАН України, вересень 2007 року) (Пучков А.О.).

   8. Написав відгук на робочу програму дисертаційного дослідження С.Ю. Нечипоренка «Еволюція об’ємно-просторової структури громадських будівель в архітектурі України ХХ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури зі спеціальності 18.00.01 (Київ, НАОМА, вересень 2007 року) (Пучков А.О.).

   9. Наукове керівництво двома дипломними роботами «Естетичні принципи сюрреалізму та їх інтерпретація в творчості Яна Шванкмайєра» та «Кіномюзикл, або Складність “легкого жанру”».

   10. Рецензування одного тексту кандидатської дисертації О. Безручка «О.П. Довженко – педагог. Творчий пошук і метод», однієї навчально-методичної програми, 6 х дипломних робіт (випускників Академії керівних кадрів) (Зубавіна І.Б.).

   11. Відкрита рецензія на виставу Харківського театру ляльок «Опера жебраків».

   12. Наукове керівництво дисертацією О. Карпенко «Класичний український авангард першої половини ХХ століття» (Криволапов М.О.).

   13. Рецензiя «Науковий прорив у дослiдженнях громадського будiвництва» (0,4 друк. арк.) на видання: Ежов В.И., Ежов С.В., Ежов Д.В. Архитектура общественных зданий и комплексов. – К.: ВИСТКА, 2006. – 380 с.: ил.

   14. Офiцiйне опонування на захисті дисертацiйної роботи I.В. Кудряшової «Романтичний метод у за­хiдноєвропейськiй apxiтектypi ХХ столiття», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата архiтектури за спецiальнiстю 18.00.01 – теорiя архiтектури, реставрацiя пам’яток архiтектури (Харкiвський державний технiчний унiверситет будiвництва та архiтектури, листопад 2007 року).

   15. Вiдгуки на автореферати дисертацiй, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата архiтектури зi спецiальностi 18.00.01: О.I. Моркляник «Формування архiтектури житла в умо­вах соцiальних трансформацiй (на прикладi житлової архiтектури Львова радянського та пост­радянського перiодiв)»; Т.К. Ернст «Принципи формування apxiтектурного середовища дитя­чих освiтньо-виховних закладiв»; Л.В. Качемцева «Становлення архiтектурно-проектної спра­ви в містах Слобiдської України (друга половина XVІІI – початок ХХ ст.)».

   16. Рецензiя на монографiю Г. Веселовськоi «Театральнi перехрестя Києва 1900–1910 рр. (Київський театральний модернiзм)» (Науковий вiсник Київського нацiонального унiверситету театру, кіно i телебачення iмені І.К. Карпенка-Карого: Зб. наук. праць / Київський нац. ун-т театру, кіно i телебачення iм. І.К. Карпенка-Карого / Редкол.: O.I. Безгiн (голова) та iн. – К., 2007. – Вип. 1. (Ковальчук О.В.).

   17. Євгeн Лисик // Українська музична енциклопедiя. – Е­М, 2007. – Т. 2. (Ковальчук О.В.).

   18. Рецензiя на зб. «Даниїл Лiдер: Театр для себе / Упоряд. О. Островерх. – К.: Факт, 2004 // Студії мистецтвознавчі. – К., 2007. – Ч. 3 (Ковальчук О.В.).

8. Кількість мистецьких заходів, які проводив та в яких брав участь Інститут, 23, в т.ч.:

Виставки, кураторські проекти, фестивалі тощо:

 1. «Хвиля», Гурзуф, травень 2007 року(Авраменко О.О.).

 2. «Картинки для виставки», Гурзуф, жовтень 2007 року(Авраменко О.О.).

 3. «Хвиля», Гурзуф, жовтень 2007 року (інша концепція експозиції)(Авраменко О.О.).

 4. «Топ 10» (Арсен Савадов, Олександр Гнилицький, Володимир Кожухар, Ілля Чічкан, Маша Шубіна, Ігор Гусєв, Кирило Проценко, Ілля Ісупов, Василь Цаголов, Максим Мамсиков), KievFineArt, Київ (Бурлака В.).

 5. «Прогулянка» (Олена Ятло), KievFineArt, Київ (Бурлака В.).

 6. «Гриби» (Микита Кадан), KievFineArt, Київ(Бурлака В.).

 7. «Український fashion» (Лада Наконечна), Галерея «Мистецького Арсеналу», Київ (Бурлака В.).

 8. «Метелики» (Володимир Кузнєцов), Галерея «Мистецького Арсеналу», Київ (Бурлака В.).

 9. «Моржі» (Леся Хоменко), Галерея «Мистецького Арсеналу», Київ(Бурлака В.).

 10. «Щасливі люди» (Володимир Щербак), Галерея «Мистецького Арсеналу», Київ (Бурлака В.).

 11. Підготовка і проведення презентації українського художнього проекту «Поема про внутрішнє море» на 52 му Венеціанському бієнале сучасного мистецтва (Італія) (Булавіна Н.М.,Соловйов О.І.).

 12. Generations UsA. Виставка молодих українських і американських художників, PinchukArtCentre, Київ (Соловйов О.І.).

 13. Reflection. Виставка сучасного мистецтва, PinchukArtCentre, Київ (Соловйов О.І.).

 14. Участь у створенні концепції та роботі журі Відкритого конкурсу візуальних мистецтв «Ейдос».

 15. Розробка концепції та структури альманаху сучасного мистецтва «Курсив» (Васильєв С.Г.).

 16. Розробка концепції та програми Міжнародного театрального фестивалю «Сцена людства» (Черкаси, березень 2007 року) (Васильєв С.Г.).

 17. Участь у створенні та показі в рамках фотобієнале «Місяць фотографії у Києві» проекту «Сон розуму породив...» (спільно з фотографом Олександром Кадниковим) (Васильєв С.Г.).

 18. Участь у створенні концепції фестивалю «Гогольfest» (Васильєв С.Г.).

 19. Участь у міжнародному Авіньйонському фестивалі (Васильєв С.Г.).

 20. Розробка концепції фестивалю «Київ – територія миру» (Васильєв С.Г.).

 21. Створення літературної композиції до вистави «Дворянські вибори» в Театрі на Подолі.

 22. Підготовка і реалізація спільно з Міжнародним фондом «Відродження» проекту «Дослідження українських мистецьких практик у контексті актуальних явищ загальносвітових художніх процесів (на прикладі української презентації на 52 й Міжнародній виставці сучасного мистецтва у Венеції» (Булавіна Н.М.).

Написані статті в мистецькі видання такаталоги різних мистецьких проектів, фестивалів тощо, в т.ч.:

  1. Авраменко О.О. Жодна ніч не буває вічною (Про творчий доробок В.І. Зарецького) // Україна. – 2007. – № 8–9. – 0,2 а.а.

  2. Авраменко О.О. Від духовного карцеру до аукціону CHRISTIES: Тернистий шлях Віктора Зарецького // ARTUKRAINE. 2007. – № 1. – 0,5 а. а.

  3. Авраменко О.О. Самотній у юрбі: Життєвий і творчий шлях Віктора Зарецького // FINEART. – 2007. – № 1. – 0,5 а. а.

  4. Авраменко О.О. Та, що йшла проти течії: Життєвий і творчий шлях Алли Горської// FINEART. – 2007. – № 1. – 0,5 а. а.

  5. Видання альбому-катологу «Гурзуфські сезони», 2007. – 2 а. а.

 1. Видання альбому-каталогу «Хвиля»(Авраменко О.О.).

 2. Каталог виставки «Reflection»: PinchukArtCentre. – К., 2007 (Бурлака В.).

 3. Поема про внутрішнє море. Українській павільон. 52 Венеціанська бієнале: PinchukArtCentre. – К., 2007(Бурлака В.).

 4. Аутентифікація: Каталог виставки В. Сидоренка. – К., 2007(Бурлака В.).

 5. Нагромадження критичної маси: Каталог виставки «GenerationsUsA»: PinchukArtCentre. – К., 2007(Бурлака В.).

 6. Український «софт»: Каталог виставки Андрія Блудова: Галерея «Колекція». – К., 2007(Бурлака В.).

 7. Мистецтво-light: Каталог проекту «А4»: Галерея «Ательє Карась». – К., 2007(Бурлака В.).

 8. Стаття до каталогу художника Андрія Блудова «Голоси» (Васильєв С.Г.).

 9. Створення методичного посібника «Опанування жанрів журналістики у закладах мистецької освіти III–IV рівнів акредитації» (Васильєв С.Г.).

 10. Стаття «Останній вартовий» до збірника про Сергія Данченка (Васильєв С.Г.).

 11. Статті, рецензії, бесіди з митцями в журналах Airport, Case, «Шо», щотижневику «Столичные новости», газеті «Коммерсант-Украина» та її додатку «Коммерсант-Weekend» (близько 100).

 12. Соловьев А.И. Инъекция современного искусства // DailyUa. – 24.01.2007.

 13. Соловьев А.И. Generation US-UA // Каталог выставки. – PinchukArtCentre. – К., 2007. –С. 3–5.

 14. Соловьев А.И. Украинская эпопея М. Гельмана // Каталог выставки «15­ летие Галереи Гельмана». – 2007.

 15. Соловьев А.И. Живопись В. Цаголова // Каталог выставки «15 летие Галереи Гельмана». – 2007.

 16. Соловьев А.И. Институция нестабильных мыслей // Каталог выставки Украинского павильона на 52 й Венецианской биеннале. – К., 2007.

 17. Соловьев А.И. Рефлексия // Каталог выставки Reflection. – К., 2007.

 18. Соловьев А.И. Искусство будущего // Академия. – 2007. – Май.

 19. Булавіна Н.М. Світло на полотні // Каталог виставки І. Пилипенка. – К., 2007.

 20. Булавіна Н.М. 52 ге Венеціанське бієнале: не відсторонений погляд // Галерея. – 2007. – № 2–3.

 21. Федорук О.К. Петро Столяренко // Каталог виставки. – К., 2007.

 22. Федорук О.К. Володимир Винниченко – художник. – К., 2007. – С. 12–18.

 23. Федорук О.К. Г.М. Глюк. – К., 2007. – С. 3–6.

 24. Федорук О.К. Від Надьбаня до Гайдусобосло // Каталог виставки. – Pantone-Art, KFT, Debrecen, 2007. – С. 3–5.

 25. Федорук О.К. Добрий день, 52 бієнале у Венеції // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 2.

 26. Федорук О.К. Реді-мейдівські неотипи Олексяка // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 2.

 27. Федорук О.К. Е. Контратович. – Л., 2007.

 28. Федорук О.К. Статті в журналах «Образотворче мистецтво» за 2007 рік (10).

Культурне партнерство і обміни:

 • Співробітництво з Дирекцією Венеціанського бієнале, Італія (Булавіна Н.М.).

 • Спільні мистецькі проекти з Міжнародним благодійним фондом «Ейдос», Київ (Булавіна Н.М,Дрофань Л.А,Яцик І.).

 • Проведення практичної роботи на базі ІПСМ зі студентами Київського інституту технологій та дизайну (Булавіна Н.М.).

 • Участь у роботі експертної ради Загальнонаціональної програми «Людина року» (Булавіна Н.М.).

 • Розпочато творчу й організаційну роботу з реалізації Міжнародного фестивалю соціальної скульптури у Києві у 2008 році (Чепелик О.В.).

 • Реалізація наповнення web-site ІПСМ АМУ інформацією щодо І Міжнародного фестивалю соціальної скульптури у Києві 2007 року. (Чепелик О.В.).

 • Отримано нагороду «ArtsLink Independent Projects Award’2007» (США) (Чепелик О.В.).

 • Реалізовано мультимедійний проект «Origin» у галереї в Санта-Фе (США, 2 листопада – 3 грудня 2007 року) (Чепелик О.В.).

 • Проведено показ фільмів О.В. Чепелик та лекцію «Містицизм, пам’ять та історія», де розглядався авторський творчий метод у контексті українського мистецтва, історії та кінематографа, в кінотеатрі «The Screen» у Санта-Фе (США) (Чепелик О.В.).

 • Реалізувавано мультимедійний проект «Origin» в Museum of Jurassic Technology в Лос-Анджелесі (США) (Чепелик О.В.).

 • Прочитано доповідь «Free Dimensions» в Коледжі Нью-Джерсі (Чепелик О.В.).

 • Презентовано в рамках Міжнародного фестивалю короткометражного експериментального фільму «OPERE NUOVENO WORDS» в Больцано (Італія) фільм О.В. Чепелик «Чорнобильська казка» (Чепелик О.В.).

 • Презентовано в рамках Міжнародного фестивалю екстра-короткого фільму в Москві (Росія) фільм «Чорнобильська казка» (Чепелик О.В.).

 • Реалізовано мультимедійний проект «Початок» / «Origin»Міжнародного фестивалю соціальної скульптури в Києві спільно з благодійною організацією «Bounty SCA» в рамках тренінгу для вагітних (Чепелик О.В.).

 • У Національній кінематеці України розпочався підготовчий етап роботи над режисерським фільмом О.В. Чепелик «Реальний майстер-клас».

 • Розпочато роботу над сценографією та костюмами до п’єси Лідії Чупіс у Центрі Леся Курбаса (Чепелик О.В.).

 • На запит Галереї «Ательє Карась» надано роботи кульковою ручкою на виставку «Художники малюють. А4 папір2007», відкриття 20 грудня 2007 року(Чепелик О.В.).

 • Участь у поїздці інститутської делегації на Венеційську бієнале (6–9.06.2007) (Сидор-Гібелинда О.В.).

 • Участь у роботі Наглядової ради ЦСМ при НаУКМА (Сидор-Гібелинда О.В.).

 • Виступи у прямому ефірі — на радіо (О.В. Сидор-Гібелинда, О. Роготченко) в передачі про Венеційську бієнале (29.06.2007 р.) та телебаченні — про життя і творчість Миколи Глущенка (програма «Документ», з 3 го на 4.10.2007 р.) з приводу художніх виставок Пабло Пікассо, Гліба Вишеславського (Сидор-Гібелинда О.В.).

 • Прочитано лекцію на мистецьку тематику на курсах для галерейних працівників, які провадила галерея «Совіарт» (22.06.2007 р.) (Сидор-Гібелинда О.В.).

 • Виступи на відкритті художніх виставок: Андрія Блудова (22.10.2007 р.); Анатолія Степаненка (13.10.2007 р.) (Сидор-Гібелинда О.В.).

 • Участь в експертній раді Міністерства культури і туризму України (Зубавіна І.Б.).

 • Участь у селекційній комісії Міжнародного фестивалю дитячого кіно «Артек», проведено цикл «майстер-класів» з кінокритики (Зубавіна І.Б.).

 • Участь в українській програмі на Форумі нового кіно країн СНД та Балтії (Зубавіна І.Б.).

 • Участь у роботі журі Всеукраїнського телевізійного фестивалю фільмів і програм для дітей та юнацтва «Золоте курча» (Зубавіна І.Б.).

 • Участь у роботі журі програми «Панорама українського кіно» в межах Міжнародного кінофестивалю «Молодість» (Зубавіна І.Б.).

 • Участь у роботі оргкомітету театральної премії «Київська пектораль» (Зубавіна І.Б., Васильєв С.Г.).

 • Участь у редагувані журналу «Образотворче мистецтво» (Федорук О.К.).

 • Робота в Комітеті з Національної премії України імені Тараса Шевченка (Федорук О.К.).

 • Робота в спеціалізованій раді НАОМА (головний редактор Федорук О.К.).

 • Участь у редакційній і коректорській підготовці до видання збірника наукових праць ІПСМ (Пучков А.О., Щербак Ю.В., Червінський О.та ін.).

 • Участь у редакційній колегії збірників наукових праць: «Мистецтвознавство України» (Криволапов М.О., Безгін І.Д., Сидоренко В.Д., Федорук О.К.); «Сучасні проблеми дослідження реставрації та збережання культурної спадщини» (Сидоренко В.Д., Тимофієнко В.І., Сіткарьова О.В., Пучков А.О., Криволапов М.О., Кондель-Пермінова Н.М., Авраменко О.О.).

9. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.07 р. – 829,72 (фонд – соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.07 р. відсутня.

РОБОТА ПРЕЗИДІЇ. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АМУ

У 2007 році проведено десять засідань Президії Академії мистецтв України, на яких розглянуто 68 питань. Прийнято 63 постанови Президії.

У звітному періоді Президією АМУ розглядались питання наукової, фінансово-економічної діяльності, кадрової роботи.

Серед них найважливіші такі:

 • заходи на виконання Рішення ХІ сесії Загальних зборів;

 • підготовка наукових видань;

 • стан сучасної української сценографії;

 • проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Рефлексія і дискурс у мистецтвознавстві»;

 • співпраця з Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України, підготовка пропозицій щодо реалізації роботи зі створення «Енциклопедії мистецтва» в ІПСМ АМУ, затвердження складу Редакційної колегії «Енциклопедії мистецтва»;

 • заснування Міжнародного конкурсу виконавців на класичних духових інструментах імені композитора Б.М. Лятошинського;

 • розробка Положення про премію Академії мистецтв України «За досягнення у галузі мистецтва і мистецтвознавства»;

 • результати проведення мистецької акції «Мистецтво молодих – 2007» у м. Коломиї та круглого столу з проблем виховання фахівців у вищих навчальних театральних закладах України;

 • проведення мистецьких заходів, присвячених 70 річчю заснування Національного ансамблю танцю України імені П. Вірського, та конференції «Стан української народної хореографії та перспективи її розвитку»;

 • удосконалення структури Президії Академії;

 • створення бюро Президії та затвердження розподілу обов’язків між членами Президії Академії мистецтв України;

 • затвердження Положення про науково-організаційне управління АМУ та відділи, що входять до його складу;

 • створення постійно діючого Виставкового комітету АМУ;

 • удосконалення структури Інституту проблем сучасного мистецтва;

 • створення у складі Академії Інституту культурології, затвердження його структури, штатного розпису та статуту, вирішення питання про виділення приміщення для розміщення Інституту;

 • утворення Західного та Східного регіональних наукових центрів у складі Академії;

 • розробка концепції НДІ новітніх технологій збереження культурно-мистецької спадщини.

Затверджувались нові умови оплати праці працівників Президії та Інституту проблем сучасного мистецтва Академії відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 73, від 04.04.2007 р. № 602, від 03.05.2007 р. № 682, від 22.08.2007 р. № 060.

* * *

2 березня 2007 року в залі Президії Академії мистецтв України відбулася звітно-виборна ХІ сесія Загальних зборів АМУ.

Підсумки роботи Президії Академії за п’ять років підбив президент АМУ академік А.В. Чебикін у своїй доповіді «Про роботу Президії Академії мистецтв України у 2002–2006 роках».

В обговоренні звітної доповіді взяли участь віце-президенти, академіки І.Д. Безгін та В.Д. Сидоренко, головний учений секретар академік М.О. Криволапов, академіки-секретарі відділень: образотворчого мистецтва М.А. Стороженко, театрального мистецтва М.Ю. Рєзникович, синтезу пластичних мистецтв А.А. Бокотей, теорії та історії мистецтв О.К. Федорук, а також академіки Л.М. Колодуб, Р.Я. Пилипчук та член-кореспондент П.Я. Чуприна.

У виступах обговорювалися питання:

 • дослідження процесів художньої творчості;

 • збереження мистецької школи, відродження і збагачення традицій культури, дальшого розвитку художньої творчості, виховання кадрів;

 • застосування новітніх технологій у збереженні мистецьких здобутків і спадщини та використання цієї інформації у навчальному процесі закладами мистецької освіти;

 • співпраці, об’єднання зусиль науковців і практиків різних галузей мистецтва в подоланні відірваності теорії від практики;

 • розробки методичних програм для навчальних закладів різних рівнів, підготовки фахівців з художньої критики всіх напрямків (театральної, музичної, образотворчої тощо);

 • участі у створенні спільно з Національною академією наук України «Енциклопедії сучасної України» в частині розробки мистецтвознавчого блоку (термінологічний апарат);

 • видавничої діяльності, структуризації наукових видань;

 • удосконалення структури Академії, створення нових наукових установ, підпорядкування Академії деяких музеїв та надання їм статусу наукових установ;

 • діяльності апарату Президії.

Під час обговорення доповіді виступаючими запропоновано визнати роботу Академії за звітний період позитивною.

У зв’язку із закінченням терміну повноважень президента, віце-президентів, головного ученого секретаря і академіків-секретарів відділень, відповідно до ст. 49 та ст. 51 Статуту Академії Загальними зборами було обрано керівництво Академії:

президент – Чебикін Андрій Володимирович,

віце-президенти – Безгін Ігор Дмитрович, Богуцький Юрій Петрович, Сидоренко Віктор Дмитрович,

головний учений секретар – Яковлєв Микола Іванович,

академіки-секретарі відділень:

образотворчого мистецтва – Стороженко Микола Андрійович,

музичного мистецтва – Тимошенко Олег Семенович,

театрального мистецтва – Рєзникович Михайло Ієрухимович,

кіномистецтва – Мащенко Микола Павлович,

синтезу пластичних мистецтв – Бокотей Андрій Андрійович,

теорії та історії мистецтв – Федорук Олександр Касьянович.

На сесії Загальних зборів нагородженим за наукові та творчі досягнення в галузі художньої культури у 2006 році було вручено:

Золоті медалі Академії мистецтв України:

Авдієвському Анатолію Тимофійовичу – Герою України, народному артисту України, професору,

Чебанику Василю Яковичу – художнику-графіку, заслуженому діячу мистецтв України, професору,

Вітковському Леву Івановичу – художнику-живописцю, заслуженому діячу мистецтв України, професору,

Векленку Олегу Анатолійовичу – художнику-графіку, заслуженому діячу мистецтв України, професору,

Корнієнко Неллі Миколаївні – доктору мистецтвознавства, члену Національної спілки театральних діячів України, лауреату премії імені Леся Курбаса,

Львівській галереї мистецтв;

Срібні медалі Академії мистецтв України:

Цегляру Якову Самійловичу – композитору, народному артисту України,

Соловею Олесю Васильовичу – художнику-живописцю, члену Національної спілки художників України, старшому викладачу майстерні живопису та храмової культури НАОМА,

Зорку Анатолію Єгоровичу – живописцю, заслуженому художнику України, старшому викладачу кафедри живопису і композиції НАОМА,

Одеській Державній музичній академії імені А.В. Нежданової,

Луганському державному інституту культури і мистецтв.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

До складу Науково-організаційного управління входять організаційно-методичний відділ і відділ міжнародних наукових зв’язків.

За звітний період Управління спрямовувало свою діяльність на виконання завдань, визначених Планом роботи АМУ, планом заходів на виконання рішень Х сесії АМУ, планом заходів з підготовки та проведення ХІ сесії, рішеннями Президій, а також поточними розпорядженнями керівництва.

Першочерговими серед цих завдань були:

 1. Підготовка плану роботи АМУ на 2008 рік; підготовка проекту «Заходів на виконання рішення сесії Загальних зборів АМУ»; звіту роботи АМУ за 2007 рік; підготовка плану заходів до фестивалю Науки та ін.

 2. Надання науково-організаційної допомоги у підготовці звітів і планів відділень та ІПСМ.

 3. Підготовка матеріалів до засідань Президії АМУ: «Затвердження плану роботи на 2007 рік»; «Про стан підготовки до друку “Вісника АМУ”» та ін.; «Про розробку пропозицій до Уряду з питань заснування НДІ музеєзнавства і реставрації» («НДІ сучасних технологій збереження культурної спадщин»); «Про співпрацю з Інститутом енциклопедичних досліджень»; «Про премію АМУ»; «Про НОУ»; «Про Енциклопедію мистецтва»; «Про структуру АМУ».

 4. Організаційно-методичне забезпечення видань: «Мистецтвознавство України», «Мистецькі обрії», «Вісник АМУ».

 5. Організаційне та інформаційне забезпечення наукових і творчих заходів Академії (виставок, презентацій, круглих столів тощо).

 6. СтвореннябазиданихАМУ (газетні, відео- і фотоматеріали, в яких висвітлюються заходи і творчий доробок членів АМУ).

 7. Підготовка листів, аналітичних записок та інших документів на запити міністерств і відомств України (інформація щодо основних результатів наукової діяльності для МОН; підготовка документів на експертизу тем фундаментальних досліджень НАНУ; паспорти бюджетних програм і звіти про виконання бюджетних програм; про створення премії АМУ та ін.; проекти угод про міжнародне співробітництво тощо); листи «Про надання інформаційних матеріалів про основні результати науково-технічної діяльності» (06–15, 12.01); «Про термінове надання звіту ІПСМ» (06–15, 24.01); «З питання включення до реєстру Центру ім. Курбаса» (06–14, 24.01); «З питання входження до КМ з клопотанням про заснування Премії АМУ» (06/1–14); «План заходів до фестивалю науки» (06–15, 18.04); «Про надання тематики фундаментальних досліджень» (06–15, 18.04); «Перелік замовлень на проведення фундаментальних досліджень у 2008 р.» (06–15); «Пакет документів про заснування премії АМУ» (06–14, 31.05); «Заходи з нагоди фестивалю науки» (06–14, 31.05); «Заходи щодо реалізації домовленостей Президента України» (06–14, 26.06); «Про участь АМУ в науково-практичній конференції «Наука і соціальні проблеми суспільства» (06–15, 02.10) та ін.

Співробітники Управління активно поєднували виконання науково–організаційних завдань з творчою, педагогічною і науково–творчою діяльністю. Ними видрукувані навчальні посібники (О. Клековкін), декілька десятків наукових статей (О. Ваврик, Ю. Іванченко, О. Клековкін, В. Щербак, Е. Яроменок), вступних статей до монографій (В. Щербак); вони брали участь у наукових конференціях (О. Бросаліна, О. Ваврик, О. Клековкін, П. Харченко, В. Щербак), у роботі спеціалізованих вчених рад (О. Клековкін), журі мистецьких премій і фестивалів (О. Клековкін, Л. Савченко, В. Щербак), а також у роботі редакційних колегій фахових видань (О. Ваврик, В. Щербак); керували кандидатськими дисертаціями (В. Щербак), виступали офіційними опонентами на захисті дисертацій (О. Бросаліна, О. Клековкін, П. Харченко, В. Щербак), готували відгуки на автореферати кандидатських дисертацій для спеціалізованих вчених рад (О. Ваврик, В. Щербак), викладали у вищих навчальних закладах (О. Клековкін, П. Харченко), продовжували роботу над науковими темами (О. Бросаліна, О. Ваврик, Ю. Іванченко, О. Клековкін, В. Щербак), брали участь у заходах творчих спілок (О. Клековкін, В. Щербак, Е. Яроменок).

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Роботу відділу протягом звітного року було спрямовано на виконання поточних завдань, рішень та вказівок керівництва АМУ, постанов Президії Академії мистецтв України. Основним завданням відділу було організаційно-методичне забезпечення і допомога у створенні фундаментальних та наукових досліджень з проблем художньої творчості та мистецтвознавчої науки. Відділ брав участь в організації та проведенні виставок, науково-практичних конференцій, різноманітних заходів Академії, зокрема Президії АМУ.

Науковці відділу брали активну участь в організації матеріалів, роботі з авторами та випуску у світ матеріалів тем «Мистецькі обрії», «Мистецтвознавство України», «Вісник Академії мистецтв України». Протягом року працівники відділу підтримували творчі та наукові контакти з авторами наукових тем, брали участь в організації та проведенні виставок та науково-практичних конференцій під егідою АМУ, виконували численні окремі доручення керівництва та Президії Академії з метою організаційно-методичного забезпечення її діяльності, різноманітних заходів АМУ. Разом з роботою, що випливає з посадових інструкцій, працівники відділу виконували самостійну творчу та наукову роботу, публікувалися в наукових збірниках, засобах масової інформації, здійснювали інформаційне забезпечення акцій АМУ.

Звіт про виконання службових обов’язків, наукову і творчу роботу співробітників організаційно-методичного відділу

Начальник відділу Ю.О. Іванченко:

І. Виконання службових обов’язків

1. Підготовка планів і звітів роботи АМУ.

2. Надання науково-організаційної допомоги у підготовці звітів і планів відділень та підвідомчих установ.

3. Підготовка матеріалів засідань Президії АМУ, виконання завдань Президії з організації ХІ сесії Загальних зборів АМУ.

4. Організаційно-методичне забезпечення видань: «Мистецтвознавство України» (вип. 6–7, 8, 9), «Мистецькі обрії» (вип. 8), «Вісник Академії мистецтв України» (вип. 3).

5. Організаційне та інформаційне забезпечення наукових і творчих заходів Академії: виставок творів Кшиштофа Барчука, Володимира Семиноженка, членів Академії мистецтв України (до 90-річчя НАОМА), Гаврила Глюка, львівського художника Юрія Скакандія.

6. Підготовка листів, аналітичних записок та інших документів на запити міністерств і відомств України, документів щодо спільних проектів АМУ та інших установ: розробляв документи та обґрунтування стосовно заснування Премії Академії мистецтв України в галузі мистецтвознавства. Брав участь у розробці «Бюджетного запиту АМУ» на 2008 рік та «Паспорту бюджетної програми АМУ» на 2008 рік за темами: «Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства» та «Науково-організаційна діяльність Президії АМУ».

7. Виконання окремих доручень керівництва: брав участь у Тендерній комісії АМУ; пройшов курс підвищення кваліфікації за темою «Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні» в Українському університеті фінансів і права; упорядковував глосарій до словника термінів з дизайну, опрацьовував довідкову літературу.

ІІ. Наукова і творча робота

1. Публікації: підготував статті до збірників «Мистецькі обрії» («Михайло Фіголь – художник і педагог», 0,3 друк. арк.) та «Мистецтвознавство України» («Творчість Ярослава Омеляна», 0,3 друк. арк.).

2. Редагування та упорядкування наукових видань: альбому «Юрій Скакандій. Живопис і графіка» (Львів, 2007); збірника «Михайло Лисенко: документи, матеріали, листи», що виходить під егідою АМУ в рамках затверджених Кабінетом Міністрів заходів до 100-річчя від дня народження скульптора; альманаху Українського товариства охорони пам’яток, історії та культури «Відлуння віків» (2007). Працював над рукописом книжки «Київський Атеней: Київ як культурний осередок ХVІІ–ХVІІІ століть» (для видавництва «Грамота», у співавторстві).

Заступник начальника відділу О.І. Ваврик:

І. Виконання службових обов’язків

1. Підготовка планів і звітів роботи АМУ.

2. Надання науково-організаційної допомоги у підготовці звітів і планів відділень та підвідомчих установ.

3. Підготовка матеріалів засідань Президії АМУ.

4. Організаційно-методичне забезпечення видань: «Мистецтвознавство України» (вип. 6–7, 8, 9), «Вісник Академії мистецтв України» (вип. 3).

5. Організаційне та інформаційне забезпечення наукових і творчих заходів Академії (виставки, презентації, круглі столи тощо): виставки творів Кшиштофа Барчука, Володимира Семиноженка, членів Академії мистецтв України (до 90-річчя НАОМА), Гаврила Глюка, львівського художника Юрія Скакандія.

6. Підготовка листів, аналітичних записок та інших документів на запити міністерств і відомств України, документів щодо спільних проектів АМУ та інших установ: займалася комплектуванням інформації та складанням інформаційних довідок для Міністерства фінансів України про виконання паспорту бюджетної програми за 2007 рік.

7. Виконання окремих доручень керівництва: здійснювала контакти з науковими, вищими освітніми та мистецькими закладами України, а саме: Київська дитяча академія мистецтв, КАКККіМ тощо; упорядковувала глосарій до словника термінів з дизайну, опрацьовувала довідкову літературу.

ІІ. Наукова і творча робота

1. Публікації: рецензія на «Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника» (серія «Мистецтво­знавство», вип. 10), рецензія на монографію «Церква Спаса на Берестовому», стаття до «Української музичної енциклопедії» (ІМФЕ) «Капели бандуристів» (т. 2.).

2. Участь у захисті дисертацій:

2.1. відгук на автореферат кандидатської дисертації Л.М. Пасічняк «Академічне народно-інструментальне ансамблеве мистецтво України ХХ ст.: історико-виконавський аспект», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – «Музичне мистецтво»; експертиза автореферату дисертації Л.М. Пасічняк на засіданні експертної ради ВАК.

3. Рецензування дипломних робіт: О. Гамалія, «Монументальний живопис Києво-Печерської лаври ХІ–ХVІІІ ст.» (НАОМА).

4. Участь у наукових конференціях (симпозіумах, круглих столах тощо): Всеукраїнська науково-практична конференція «Музичне виконавство України: Національні, регіональні та інтегративні аспекти» (Івано-Франківськ, червень 2007 р.); ІІІ Міжнародна практична конференція «Традиційне музикування українців у європейському просторі» (Київ, жовтень 2007 р.).

5. Редагування та упорядкування наукових видань: навчально-методичний посібник «Дива пухнастої зими» (у співавторстві з М.І. Чембержі).

6. Громадська робота: секретар Експертної ради ВАК України в галузі мистецтвознавства.

Науковий співробітник О.Г. Бросаліна:

І. Виконання службових обов’язків

1. Підготовка планів і звітів роботи АМУ.

2. Надання науково-організаційної допомоги у підготовці звітів і планів відділень та підвідомчих установ.

3. Підготовка матеріалів засідань Президії АМУ.

4. Організаційно-методичне забезпечення видань: «Мистецтвознавство України» (вип. 6–7, 8, 9), «Мистецькі обрії» (вип. 8), «Вісник Академії мистецтв України» (вип. 3).

5. Організаційне та інформаційне забезпечення наукових і творчих заходів Академії (виставки, презентації, круглі столи тощо): виставки творів членів Академії мистецтв України (до 90-річчя НАОМА), Володимира Семиноженка, Гаврила Глюка, львівського художника Юрія Скакандія.

6. Виконання окремих доручень керівництва: упорядковувала глосарій до словника термінів з дизайну, опрацьовувала довідкову літературу.

ІІ. Наукова і творча робота

1. Участь у захисті дисертацій:

1.1. опонування дисертації О.Г. Павленко «Рецепція прози Ігоря Качуровського в англомовному світі (на матеріалі перекладів романів «Шлях невідомого», «По той бік безодні»)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

2. Участь у наукових конференціях (симпозіумах, круглих столах тощо): Віршознавчі читання пам’яті М.Л. Гаспарова (Київський університет імені Тараса Шевченка), доповідь «Давньоанглійський алітераційний вірш: спроба експериментального перекладу».

3. Редагування та упорядкування наукових видань: другої книги монографії І. Качуровського «Ґенерика і архітектоніка» (К.: Вид. дім. «К. М. академія». – 25 арк.), зібрання поетичних перекладів Ігоря Качуровського «Круг понадземний: Світова поезія від VІ по ХХ століття» (К.: Вид. дім. «К. М. академія», 2007. – 28 арк.).

Молодший науковий співробітник Т.В. Коляда:

Виконання службових обов’язків

1. Підготовка планів і звітів роботи АМУ.

2. Надання науково-організаційної допомоги у підготовці звітів і планів відділень та підвідомчих установ.

3. Підготовка матеріалів засідань Президії АМУ.

4. Організаційно-методичне забезпечення видань: «Мистецтвознавство України» (вип. 6–7, 8, 9), «Мистецькі обрії» (вип. 8), «Вісник Академії мистецтв України» (вип. 3).

5. Організаційне та інформаційне забезпечення наукових і творчих заходів Академії (виставки, презентації, круглі столи тощо): виставки творів Кшиштофа Барчука, Володимира Семиноженка, членів Академії мистецтв України (до 90 річчя НАОМА), Гаврила Глюка, львівського художника Юрія Скакандія.

6. Виконання окремих доручень керівництва: займалася забезпеченням співробітників апарату Президії АМУ науково-методичною літературою; упорядковувала глосарій до словника термінів з дизайну, опрацьовувала довідкову літературу.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом 2007 року активною була міжнародна виставкова діяльність АМУ. Президент, академік АМУ А.В. Чебикін протягом року став учасником багатьох міжнародних виставок, пленерів, симпозіумів. В рамках престижних міжнародних проектів свої роботи представили академік, віце-президент АМУ В.Д. Сидоренко, академіки О.М. Лопухов, В.В. Микита, В.І. Рижих, члени-кореспонденти О.І. Губарев, В.І. Баринова, О.І. Івахненко, В.Є. Перевальський, С.Г. Якутович та ін.

Відбувся 7-й Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові, що проводиться за ініціативою академіка-секретаря відділення синтезу пластичних мистецтв АМУ А.А. Бокотея. Разом з майстрами США та Європи у цьому міжнародному заході взяли участь президент АМУ, академік, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка А.В. Чебикін та головний учений секретар АМУ, академік М.І. Яковлєв.

Академік, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка В.А. Чепелик створив пам’ятник Тарасові Шевченку. Відкриття пам’ятника (м. Тбілісі, Грузія) стало помітною подією у міжнародних культурних зв’язках двох держав.

Звітний рік відзначився проведенням більш ніж у 30 країнах світу міжнародних музичних концертів, конкурсів, фестивалів, гастролів художніх колективів за кордоном, учасниками, головами, членами журі яких стали члени АМУ, академіки А.Т. Авдієвський, М.М. Вантух, Є.Г. Савчук, Є.Ф. Станкович, О.С. Тимошенко, члени-кореспонденти Б.А. Которович, В.С. Палкін, М.М. Скорик та ін.

Участь у наукових міжнародних конференціях, що відбулися в Молдові, Німеччині, Румунії, Польщі і були присвячені сучасному стану та проблемам розвитку музичного мистецтва, взяли В.М. Апатський, В.В. Воєводін, А.М. Кушніренко, П.Я. Чуприна.

Результати наукової, освітньої, творчої діяльності з підготовки майбутніх високопрофесійних митців представив у доповідях на семінарах, художніх виставках, що відбулися у Бресті, Парижі, Страсбурзі протягом року, академік, засновник і ректор Київської дитячої академії мистецтв М.І. Чембержі.

Подією музичного життя Кувейту в минулому році стали концерти кувейтської музики в Палаці Еміра, проведені членом-кореспондентом АМУ, диригентом, народним артистом України, членом Європейської академії музичного театру І.-Я.Д. Гамкалом.

У 2007 році за участю членів відділення театрального мистецтва відбулися міжнародні конференції, фестивалі («Моно», Вроцлав, Польща; «Срібний осетр», Волгоград, Росія та ін.). Зокрема, академік-секретар відділення М.Ю. Рєзникович співпрацював з Баварською театральною академією імені Евердінга (Мюнхен, Німеччина), взяв участь у міжнародному театральному українсько-німецькому проекті «Україна – Німеччина»; академіки Б.М. Козак, Р.Я. Пилипчук брали участь у наукових конференціях, присвячених творчим зв’язкам театрів України та Польщі (червень-липень 2007 р.).

Вагомий внесок у розвиток проблеми адаптації системи вітчизняної театральної освіти до Болонських стандартів здійснив член-кореспондент АМУ О.І. Безгін, який взяв участь у ряді міжнародних наукових конференцій (Румунія, Китай, Росія, Казахстан та ін). Діяльність О.І. Безгіна здобула визнання за межами України: його було нагороджено «Орденом за заслуги» перед Литовською державою.

Протягом літа 2007 року відбулися гастролі Національного театру м. Салоніки з трагедією Есхіла «Прометей Прикутий», поставленою членом-кореспондентом АМУ Р.Г. Коломійцем, в античних театрах Італії (червень), Греції (червень), Іспанії (липень). Результатом творчих поїздок члена-кореспондента АМУ М.С. Левитської до Італії та на Близький Схід стало створення циклів художніх робіт. З великим успіхом відбулися в Польщі та Білорусі гастролі Львівського національного драматичного театру імені М. Заньковецької, що провів член-кореспондент АМУ Ф.М. Стригун.

Упродовж звітного року активними були зв’язки членів відділення кіномистецтва з науковими, творчими установами Європи: престижною кінопремією «Ніка – 2007» у номінації «Кращий фільм країн СНД і Балтії» була відзначена нова картина К.Г. Муратової «Два в одному»; картина стала учасником кінофестивалю TRIBECA, а К.Г. Муратова – володарем премії фестивалю (Нью-Йорк, США). Картину було представлено в рамках проведення кінофестивалю «Кінотавр» (Росія) і нагороджено Золотим яблуком за кращу режисуру на VII кінофестивалі «Кіно-Ялта».

Члени відділення кіномистецтва Р.Г. Балаян (Російсько-український кінофестиваль продюсерського кіно, Ялта, липень), О.Б. Фіалко (ІV Міжнародний кінофестиваль «Нове кіно ХХІ», Нижній Новгород, листопад), Д.Я. Черкаський (Міжнародний кінофестиваль анімаційного кіно «КРОК», вересень) головували та працювали в журі престижних міжнародних кінофестивалів. Інтерес у США викликав фестиваль «Відкрита ніч» (організатор фестивалю — член-кореспондент АМУ М.Г. Іллєнко). Фестиваль було запрошено до Колумбійського університету. Академік АМУ В.Л. Скуратівський співпрацював з провідними мистецькими виданнями США. Тісними були творчі зв’язки членів АМУ М.Г. Іллєнка, В.М. Кузнєцова, О.О. Сердюка з кіномитцями Росії.

Своєчасним внеском у вирішення проблем мистецтвознавчої науки стала міжнародна конференція «Рефлексія і дискурс у мистецтвознавстві», проведена на базі АМУ в листопаді 2007 року. В її організації і роботі взяли участь члени відділення теорії та історії мистецтв АМУ, НМАУ імені П.І. Чайковського, науковці провідних мистецьких навчальних закладів Китаю, Німеччини, Польщі. Протягом року академік-секретар відділення О.К. Федорук взяв участь у багатьох міжнародних конференціях, що відбулися в Білорусі, Німеччині тощо.

У січні 2007 року за ініціативи Центру розвитку мистецької освіти при Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, за підтримки Американського Дому та Британської Ради у Києві та за участю Академії мистецтв України (академіка, віце-президента АМУ І.Д. Безгіна, членів-кореспондентів АМУ О.І. Безгіна, Р.Г. Коломійця) було проведено Міжнародний семінар «Сучасні методики формування навчальних програм з менеджменту культури і мистецтв: світовий досвід і потреби вітчизняної мистецької освіти». Результати проведення семінару засвідчили питому вагу інтеграції вітчизняного науково-освітнього досвіду з питань підготовки майбутніх фахівців у галузі культури і мистецтв у світову педагогічну теорію і практику, плідність співпраці представників мистецької спільноти в Україні та за її межами.

2007 року академік І.Д. Безгін брав участь у багатьох всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах Росії, Польщі. Впливову діяльність академіка у царині процесів інтеграції вітчизняної мистецтвознавчої науки в європейський простір було відзначено нагородженням І.Д. Безгіна Золотою медаллю імені В.В. Верещагіна Російської академії мистецтв та Фонду імені В.В. Верещагіна.

Дипломом І ступеня в номінації «Життя славетних» у рамках Національного конкурсу «Краща книга України» була відмічена монографія академіка АМУ Н.М. Корнієнко «Лесь Курбас». Видання було представлене на Міжнародному книжковому форумі.

Науковим внеском у розвиток інтернаціонального наукового діалогу, вирішення проблем мистецтвознавчої науки стала участь у наукових заходах Росії, Польщі, Франції (конференціях, круглих столах, семінарах, симпозіумах) академіків АМУ Н.М. Корнієнко, членів-кореспондентів В.В. Рубан, М.Р. Черкашиної-Губаренко, І.М. Юдкіна та інших членів відділення теорії та історії мистецтв. Почесною Грамотою Міністерства закордонних справ України нагороджено члена-кореспондента АМУ В.М. Гайдабуру.

Активною була міжнародна діяльність членів відділення синтезу пластичних мистецтв АМУ. Так, одним з результатів плідної наукової, творчої діяльності віце-президента АМУ, академіка Ю.П. Богуцького на високому державному рівні стало представлення у Раді Європи звіту України про культурну політику, що стало однією із найвизначніших державних подій року.

Окрім того, було підготовлено ряд міжнародних акцій, пов’язаних зі спільними виставковими, іншими творчими проектами між Україною та іншими країнами Європи, зокрема Польщею, Угорщиною: так, значною подією культурного життя Польщі стала персональна виставка академіка-секретаря відділення синтезу пластичних мистецтв А.А. Бокотея, що відбулась у Регіональному музеї м. Стальова Воля (Польща) у травні – липні звітного року. Члени відділення брали безпосередню участь у підготовці та проведенні виставки творів польського фотохудожника Кшиштофа Барчука. Члени-кореспонденти АМУ С.В. Бабушкін, В.Я. Даниленко, В.І. Лесняк, В.М. Шейко ініціювали актуальні творчі проекти в Китаї, Південній Кореї, інших країнах Європи та світу.

Відділом міжнародних наукових зв’язків АМУ у звітному році було організовано зустріч керівництва АМУ з керівництвом Міністерства закордонних справ України.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України було розроблено План заходів щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту Президента України В.А. Ющенка до Республіки Хорватія. Спільно з представниками МЗС України підготовлено проект Угоди про співробітництво між Академією мистецтв України та Національною академією наук і мистецтв Республіки Хорватія.

З метою підвищення ефективності наукової і творчої діяльності АМУ, результативності міжнародної співпраці з мистецькими академіями, установами, організаціями, навчальними закладами Європи та світу, інформаційний блок відділу міжнародних наукових зв’язків постійно поповнюється довідковою інформацією про історію, наукову та творчу діяльність згаданих закладів та установ.

Важливою складовою діяльності відділу міжнародних наукових зв’язків є популяризація творчого доробку вітчизняних митців в Україні та за її межами, зокрема співпраця із засобами масової інформації, представниками телевізійних і радіокомпаній, інформаційних агенцій, таких як Київська державна регіональна телерадіокомпанія, представники інформаційних агенцій «УНІАН», «Укрінформ», Національної радіокомпанії України, радіо «Свобода», газет «Урядовий кур’єр», «Хрещатик», «Українське слово», «Культура і життя», «Київські відомості», «День», «Слово Просвіти», «Голос України», «Столичные новости», «Українська музична газета», «Товарищ», журналів «Кіно-Театр» і «Музика», видання «Театрально-концертний Київ».

Відділ співпрацює з представниками Міністерства культури і туризму України, посольств, культурних центрів іноземних держав в Україні, творчих спілок художників, архітекторів, майстрів народного мистецтва України, вітчизняних вищих мистецьких навчальних закладів.

Протягом 2007 року було організовано інформаційну підтримку таких наукових і творчих заходів відділень АМУ: фотовиставки всесвітньо відомого польського майстра фотографії Кшиштофа Барчука (відділення образотворчого мистецтва, травень 2007 р.); передпрем’єрного (першого) показу нового фільму академіка Миколи Мащенка «Богдан-Зиновій Хмельницький» на Національній кіностудії імені О. Довженка (відділення кіномистецтва, травень 2007 р.); презентації книги «Майбутнє європейського дизайну: Чехія, Польща, Україна» за участю автора – ректора Харківської державної академії дизайну і мистецтв, доктора мистецтвознавства, професора, члена-кореспондента АМУ, заслуженого діяча мистецтв України Віктора Даниленка (відділення синтезу пластичних мистецтв, травень 2007 р.); виставки робіт до 95 річчя з дня народження одного з видатних представників закарпатської художньої школи, відомого художника, заслуженого діяча мистецтв України Гаврила Глюка (відділення образотворчого мистецтва, червень 2007 р.); презентації нотного видання «Партесні концерти XVII–XVIII століть. З київської колекції», редактор-упорядник – академік АМУ, доктор мистецтвознавства, професор Ніна Герасимова-Персидська (відділення теорії та історії мистецтв, вересень 2007 р.); прес-конференції керівників Академії мистецтв України, членів Академії та художнього керівництва Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені П. Вірського (відділення музичного мистецтва, листопад 2007 р.); виставки до 90 річчя від дня заснування Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, що відбулась у приміщенні Президії АМУ (відділення образотворчого мистецтва, грудень 2007 р.).

Відділом проводиться постійна робота з накопичення та зберігання матеріалу для електронної бази даних АМУ, що надходить у відділ завдяки підтримці зв’язків із засобами масової інформації, зокрема телебаченням. Було організовано ряд інтерв’ю з членами АМУ, що прозвучали у прямому ефірі Національної радіокомпанії України (програма «Культура»), студії «Майдан» та ін.

Співробітники відділу протягом року виконували наукову і творчу роботу: брали участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях, семінарах, стали авторами статей у провідних наукових фахових виданнях з проблем культури, мистецтва, виступали рецензентами та опонентами на захистах дисертаційних робіт, виконували окремі доручення керівництва АМУ.

КАДРОВА РОБОТА

Основним завданням відділу кадрів є забезпечення і організація кадрової роботи, в основу якої покладені принципи демократичного добору і підвищення по службі за діловими якостями та фаховою компетентністю, впровадження наукової організації праці з використанням сучасної обчислювальної техніки.

У березні 2007 року в Академії була проведена XI сесія Загальних зборів АМУ. Відповідно до Статуту АМУ з числа дійсних членів (академіків) Загальними зборами було обрано терміном на 5 років новий склад Президії Академії. Відділ кадрів здійснив підготовку необхідної документації для проведення цього обрання. За підсумками лічильної комісії сесії Загальних зборів Академії обрано на посади:

президента АМУЧебикіна Андрія Володимировича, народного художника України, професора;

віце-президентів АМУ:

Безгіна Ігоря Дмитровича, доктора мистецтвознавства, заслуженого діяча науки і техніки України, професора;

Богуцького Юрія Петровича, кандидата філософських наук, заслуженого діяча мистецтв України, професора;

Сидоренка Віктора Дмитровича, кандидата мистецтвознавства, народного художника України, професора;

головного ученого секретаряЯковлєва Миколу Івановича, доктора технічних наук (зі спеціальності «естетика»), заслуженого працівника освіти України, професора;

академіків-секретарів по відділеннях:

образотворчого мистецтва – СтороженкаМиколу Андрійовича, народного художника України, професора;

музичного мистецтва – Тимошенка Олега Семеновича, народного артиста України, професора;

театрального мистецтва – РєзниковичаМихайла Ієрухимовича, народного артиста України, професора;

кіномистецтва – Мащенка Миколу Павловича, народного артиста України, професора;

синтезу пластичних мистецтв – Бокотея Андрія Андрійовича, народного художника України, професора;

теорії та історії мистецтв – Федорука Олександра Касьяновича, доктора мистецтвознавства, заслуженого діяча мистецтв України, професора.

Кадровий склад членів Академії мистецтв України відповідно до Указу Президента України від 21 квітня 2004 р. № 463/2004 «Про чисельність членів Академії мистецтв України» становить 49 дійсних членів (академіків) і 68 членів-кореспондентів.

Науково-творчий склад Академії протягом звітного періоду зазнав великої втрати: пішли з життя члени-кореспонденти Котляревський І.А., Лащенко А.П., Тарабаринов Л.С. та почесні академіки Запаско Я.П., Караманов А.С.

Станом на 06 січня 2008 року науково-творчий склад АМУ становить: 46 дійсних членів (академіків) та 54 члени-кореспонденти, за відділеннями:

образотворчого мистецтва: 13 дійсних членів (академіків) і 7 членів-кореспондентів /існує 4 вакансії, у т.ч. 1 вакансія дійсного члена (академіка) та 3 вакансії членів-кореспондентів/;

музичного мистецтва: 8 дійсних членів (академіків) і 8 членів-кореспондентів /існує 3 вакансії, у т.ч. 1 вакансія дійсного члена (академіка) та 2 вакансії членів-кореспондентів/;

театрального мистецтва: 6 дійсних членів (академіків) і 9 членів-кореспондентів /існує 1 вакансія дійсного члена (академіка) та 1 вакансія члена-кореспондента/;

кіномистецтва: 7 дійсних членів (академіків) і 9 членів-кореспондентів /існує 1 вакансія члена-кореспондента/;

синтезу пластичних мистецтв: 4 дійсні члени (академіки) і 8 членів-кореспондентів /існує 3 вакансії членів-кореспондентів/;

по секції естетики та культурології відділення синтезу пластичних мистецтв: 2 дійсні члени (академіки) і 3 члени-кореспонденти /вакансій немає/;

відділення теорії та історії мистецтв: 6 дійсних членів (академіків) і 10 членів-кореспондентів /існує 4 вакансії членів-кореспондентів/.

Для більш наочного сприйняття поданих вище відомостей останні подаються за таблицею:

Відділення

Наявний склад

Вакансії

академіки

члени-кореспон.

академіки

члени-кореспон.

образотворчого мистецтва

13

7

1

3

музичного мистецтва

8

8

1

2

театрального мистецтва

6

9

1

1

кіномистецтва

7

9

0

1

синтезу пластичних

мистецтв

4

8

0

3

секція естетики та

культурології

2

3

0

0

теорії та історії мистецтв

6

10

0

4

Усього:

46

54

3

14

За територіальною ознакою із 46 академіків – 40 киян (86,96 відсотка) та 6 іногородніх (13,04 відсотка); із 54 членів-кореспондентів – 38 кияни (70,37 відсотка) та 16 іногородніх (29,63 відсотка).

Із 46 академіків – 6 жінок (10 %), із 54 членів-кореспондентів – 10 жінок (18,51 %).

Віковий ценз членів Академії :

Члени АМУ

Усього

До 50

років

Від 50

до 60 років

Від 60

до 70 років

Від 70

до 80 років

Понад

80 років

Дійсні члени

(академіки)

46

1

4

20

17

4

Члени-кореспонденти

54

2

15

23

9

5

Разом

100

3

19

43

26

9

Іноземних дійсних членів (академіків) – 2, почесних членів АМУ– 8.

Станом на 31 грудня 2007 року серед членів Академії мистецтв України: 23 – доктори наук, 13 – кандидатів наук; 63 – професори, 10 – доцентів; 5 – Героїв України, 1 – Герой Соціалістичної праці, 33 – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка; 4 – лауреати Національної премії України в галузі науки і техніки; 2 – лауреати Державної премії України в галузі архітектури; 4 – лауреати Державної премії України імені Олександра Довженка; 22 – народні художники України, 4 – заслужені художники України; 35 – народних артистів України, 6 – народних артистів СРСР; 2 – народні архітектори України, 2 – заслужені архітектори України; удостоєних почесних звань: заслужений діяч мистецтв України – 21, заслужений працівник культури України – 4, заслужений діяч науки і техніки України – 2, почесний громадянин м. Києва – 3, почесний громадянин м. Чернівці – 1, почесний громадянин Автономної Республіки Крим – 1, почесний громадянин міст Вінніпега та Брандона (Канада) – 2.

Члени АМУ нагороджені орденами: Князя Ярослава Мудрого (5), Богдана Хмельницького (2), Княгині Ольги (3), «Знак Пошани» (12), «За мужність» (1), «За заслуги» (34).

Серед нагороджених орденом «За заслуги» сім членів Академії нагороджені цим орденом усіх ступенів, а саме: Вантух М.М., Савчук Є.Г., Стригун Ф.М., Ступка Б.С., Тимошенко О.С., Чебикін А.В., Чепелик В.А.

Переважна більшість членів АМУ є лауреатами різних мистецьких премій, фестивалів та конкурсів.

Безпосередньо в системі Академії працюють 12 дійсних членів (академіків) та 7 членів-кореспондентів.

В апараті Президії Академії на наукових посадах працюють 4 доктори наук і 9 кандидатів наук.

У 2007 році члени Академії були удостоєні таких державних нагород: дійсному члену (академіку) відділення образотворчого мистецтва А.В. Чебикіну присуджено Національну премію України імені Тараса Шевченка; нагороджено орденом «За заслуги» I ступеня академіків відділення образотворчого мистецтва А.В. Чебикіна, В.А. Чепелика, відділення музичного мистецтва – О.С. Тимошенка і Є.Г. Савчука та члена-кореспондента відділення театрального мистецтва Ф.М. Стригуна; орденом «За заслуги» II ступеня нагороджено члена-кореспондента відділення кіномистецтва Д.Я. Черкаського; академіка відділення образотворчого мистецтваВ.З. Бородая нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня; члену-кореспонденту відділення теорії та історії мистецтв Т.В. Кара-Васильєвій присуджено почесне звання заслужений діяч мистецтв України; академіка відділення теорії та історії мистецтв І.Д. Безгіна та академіка відділення образотворчого мистецтва А.В. Чебикіна нагороджено Золотою медаллю імені В.В. Верещагіна Російської академії мистецтв та Фонду імені В.В. Верещагіна; члена-кореспондента відділення театрального мистецтва О.І. Безгіна нагороджено «Орденом за заслуги» перед Литовською державою; академіку відділення кіномистецтва К.Г. Муратовій присуджені кінопремія «Ника – 2007» і премія фестивалю TRIBECAв Нью-Йорку; члена-кореспондента відділення теорії та історії мистецтв В.М. Гайдабуру нагороджено Почесною Грамотою Міністерства закордонних справ України.

Золотою медаллю за видатні наукові і творчі досягнення, вагомий внесок у розвиток національної культури рішенням Президії Академії нагороджено: Савчука Євгена Герасимовича – народного артиста України, професора, художнього керівника і головного диригента Національної хорової капели «Думка»; Вантуха Мирослава Михайловича – народного артиста України, професора, генерального директора – художнього керівника Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені П.П. Вірського; Кременя Василя Григоровича– доктора філософських наук, професора, академіка НАН України; Гайдабуру Валерія Михайловича– доктора мистецтвознавства, заслуженого діяча мистецтв; Новикова Анатолія Григоровича – народного артиста України, почесного громадянина АР Крим, головного режисера, генерального директора – художнього керівника Кримського академічного російського драматичного театру імені Максима Горького; Бородая Василя Захаровича – народного художника України, професора; Кадочникову Ларису Валентинівну – народну артистку України; Семисала Романа Володимировича – актора Київського національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки (за наслідками акції «Мистецтво молодих – 2007»); Гуріна Василя Івановича – народного художника України, професора, завідувача кафедри живопису та композиції НАОМА; Швецова Валерія Валентиновича – заслуженого діяча мистецтв України, професора, завідувача кафедри скульптури НАОМА; Галинську Галину Іванівну – заслуженого діяча мистецтв України, професора;

Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені П.П. Вірського – за видатний внесок у розвиток національного хореографічного мистецтва та його пропаганду у світі; Харківський державний університет мистецтв імені І.П. Котляревськогоза вагомий внесок у відродження національної вищої освіти і науки, враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання, підготовку фахівців для національної культури; Українську академію друкарства – за визначний внесок у розвиток національної культури; Національну спілку композиторів України – за вагомий внесок у збереження та подальший розвиток національного музичного мистецтва; Акціонерну компанію «Київпроект» – за вагомий внесок у розвиток міста Києва, створення унікальних ансамблів та споруд.

Срібною медаллю Академії мистецтв України нагороджено Їржі Шугаєка (JiriSuhajek), Чехія; Яноша Єгенейша (JanosJegenyes), Угорщина; Фідаїля Ібрагімова (FidailIbragimov), Росія – художників гутного скла, за вагомий внесок у розвиток мистецтва сучасного художнього скла та сприяння інтеграції творчого доробку митців Європи в Україні; Нечипоренка Сергія Григоровича – народного художника України; Чичука Петра Борисовича – актора Коломийського драматичного театру імені І. Озаркевича/за наслідками акції «Мистецтво молодих – 2007»/; Компанця Миколу Івановича – заслуженого діяча мистецтв України, професора; Магаляса Василя Петровича – доцента кафедри рисунку НАОМА; Джулая Віктора Васильовича – заслуженого діяча мистецтв України, доцента, декана факультету теорії та історії мистецтв НАОМА; Яланського Андрія Вікторовича – заслуженого художника України, доцента, декана творчих факультетів НАОМА;

Український фонд культури – за вагомий внесок у розвиток української культури, відродження та збереження духовних надбань нашого народу; Кримське художнє училище імені М.С. Самокиша – за вагомий внесок у розвиток національної культури; Косовський державний інститут прикладного та декоративного мистецтваза вагомий внесок у розвиток національної культури; Севастопольський художній музей імені М.П. Крошицького – за вагомий внесок у розвиток української художньої культури, збереження духовних надбань нашого народу.

За піднесення загального рівня підготовки фахівців мистецького спрямування та популяризацію ролі фундаментальних художніх дисциплін у студентському середовищі почесними дипломами Академії нагороджено: переможців конкурсу з академічного рисунка (у м. Харкові); переможців Всеукраїнської акції «Мистецтво молодих – 2007» (у м. Коломиї); переможців VII Міжнародного симпозіуму гутного скла у м. Львові; викладачів Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, а саме: Дехтяра Анатолія Соломоновича – доктора технічних наук, професора кафедри архітектурних конструкцій; Гайдара Андрія Миколайовича – старшого викладача кафедри рисунка; Мельничука Ігоря Юліановича – старшого викладача кафедри живопису та композиції; Мойсеєнко Зою Василівну – доктора архітектури, професора кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв.

Здійснювалась робота з підготовки необхідних документів і матеріалів щодо представлення до нагородження державними нагородами дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та співробітників Академії: Бородая В.З., Міляєвої Л.С., Тимошенка О.С., Чебикіна А.В., Чепелика В.А., Бабієнка В.М., Зубавіної І.Б., Лєнкової Т.В., Чернухи Б.А., Яроменка Е.Ю.

Протягом 2007 року відзначена праця і особистий внесок співробітників апарату Президії Академії та нагороджено: радника Президії АМУ Бабієнка Володимира Михайловичаорденом «За заслуги» III ступеня за значний особистий внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки, Грамотою Верховної Ради Україниза особливі заслуги перед українським народом, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку української культури і мистецтва, багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність, Відзнакою Київського міського голови – нагрудним знаком «Знак Пошани» за вагомий особистий внесок у культурний розвиток України, вагомі трудові здобутки у професійній діяльності, Відзнакою Міністерства культури і туризму «За багаторічну плідну працю у галузі культури»;Зубавіну Ірину Борисівну, ученого секретаря відділення кіномистецтва – Почесною грамотою Міністерства культури і туризму України та Подякою Київського міського голови – за вагомий особистий внесок у розвиток українського кіномистецтва, високу професійну майстерність та плідну працю; Лєнкову Тетяну Валентинівну, начальника фінансово-економічного відділу – Почесною грамотою Міністерства культури і туризму України та Подякою Київського міського голови за сумлінну працю та високий професіоналізм; Чернуху Бориса Андрійовича, ученого секретаря відділення музичного мистецтваПочесною Грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом, Подякою Київського міського голови за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм;Яроменка Едуарда Юрійовича, наукового співробітника НОУ –Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у розвиток української культури, сумлінну працю та високу професійну майстерність, Почесною грамотою Міністерства культури і туризму Україниза вагомі досягнення у професійній діяльності та плідну працю, Подякою Київського міського голови за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм.

На підставі звітів дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів про проведену ними роботу у 2007 році, їх наукового і творчого доробку та здобутків, відділом кадрів була доповнена інформація в особових справах членів АМУ. Працівники відділу кадрів постійно вносили ці відомості в комп’ютерну програму «Академія мистецтв України», у якій представлено біографічні довідки про членів Академії нинішнього складу, їх науковий і творчий доробок, виставкову діяльність тощо; у межах своєї компетенції підготували інформаційні матеріали, необхідні для web-сайту Академії мистецтв України та подали їх відповідним підрозділам апарату Президії Академії.

Відповідно до плану видання наукових збірників Академії, відділом кадрів протягом року надавались необхідні матеріали до наукового збірника Академії «Мистецькі обрії» та «Вісника Академії мистецтв України».

За звітний період продовжувалась співпраця з видавництвами. З метою популяризації наукових і творчих здобутків членів Академії про них подано інформаційні матеріали та фото до різних науково-видавничих установ, зокрема таких, як Східно-Український біографічний інститут у м. Харкові, «К.І.С.», «Хто є хто в Україні», «Енциклопедія сучасної України», «Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана», до наукового збірника «Українська Академія мистецтва» (НАОМА). Надавалась інформаційна допомога стосовно членів АМУ автору-упоряднику енциклопедичного довідника «Шевченківські лауреати 1962–2006» М.Г. Лабінському.

Співробітники відділу кадрів здійснювали відповідну роботу щодо затвердження нової редакції Статуту Академії мистецтв України. На виконання вимог розділу VI (глава 5, § 65) Регламенту КМУ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, проект Статуту Академії мистецтв України був узгоджений із зацікавленими органами (міністерствами), письмові зауваження повністю враховано в остаточній редакції проекту та проведено правову експертизу Міністерства юстиції України.

Упродовж звітного року відділом кадрів Академії вживалися заходи щодо впровадження наукової організації праці з використанням сучасної обчислювальної техніки, здійснювалося комплектування підрозділів Академії необхідною кількістю працівників за фаховою ознакою. Діяльність відділу кадрів була також зосереджена на питаннях підготовки проектів постанов, наказів та інших матеріалів на розгляд керівництва та Президії Академії, надавалася методична та юридична допомога кадровій службі ІПСМ АМУ. Протягом року вирішувалися інші поточні питання відповідно до положення про відділ кадрів.

Три працівники Академії завершили навчання у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації (Антонюк О.В., Романюха Т.К., Хрептик Ю.С.); два працівники апарату Президії Академії навчаються у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації (Лавренко С.І. і Омельченко М.А.); один працює над кандидатською дисертацією (Іванченко Ю.О.), три учені секретарі відділень працюють над докторськими дисертаціями убавіна І.Б., Владимирова Н.В., Коломієць Р.Г.). З метою забезпечення належної роботи в апараті Президії протягом звітного року працівники були направлені на навчання і пройшли курс підвищення кваліфікації: Ніколаєва О.О. та Ліщинська І.М. – в Українському університеті фінансів і права при Тендерній палаті України на курсах «Державні закупівлі в Україні»; Іванченко Ю.О., Лєнкова Т.В. і Яковлєв М.І. – в Центрі розвитку ринків у сфері державних закупівель при Тендерній палаті України на курсах «Правові аспекти державних закупівель»; працівник господарського відділу Дубровський К.Т. – в центрі ДП «Пожосвіта-Центр», «Експертно-технічному та навчальному центрі – 2000».

У своїй практичній діяльності відділ кадрів постійно співпрацював з НАН України, галузевими академіями наук, творчими спілками, структурними підрозділами апарату Президії Академії, установами і організаціями з питань, що стосуються його компетенції.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АМУ

Законом України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» Академії мистецтв України були затверджені видатки за загальним фондом у сумі 15232,6 тис. грн. Зазначені кошти були спрямовані на забезпечення статутної діяльності Академії за двома бюджетними програмами.

Загальні фактичні видатки Академії у 2007 році склали 13139,0 тис. грн. Інформація про використання коштів Державного бюджету України у 2007 році в розрізі бюджетних програм та результативні показники, які характеризують виконання бюджетних програм у сфері науки, динаміка обсягів державного фінансування наведені у таблицях.

КПКВК 6571020 «Наукова і організаційна діяльність Президії Академії мистецтв України»

6570000 Академія мистецтв України

ПОКАЗНИКИ

 

Загальний фонд (тис. грн.)

КЕКВ

Затверджено

Фактично

 

на рік з

використано

 

урахуванням

 

 

змін

 

1

2

3

4

Надходження - усього

х

8186,6

6205,7

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

8186,6

6205,7

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету

х

Х

х

ВИДАТКИ - усього

х

8186,6

6205,7

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

1000

7386,6

5986,7

Видатки на товари і послуги

1100

4413,9

3310,1

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

2040,7

2040,7

Заробітна плата

1111

2040,7

2040,7

Нарахування на заробітну плату

1120

740,7

692,2

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

1259,2

517,3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

114,0

106,3

М’який інвентар та обмундирування

1134

30,0

19,2

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

124,5

98,6

Оренда

1136

4,0

0

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

1137

315,8

36,5

Послуги зв’язку

1138

139,6

19,1

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

531,3

237,6

Видатки на відрядження

1140

32,0

9,4

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

336,3

46,4

Оплата теплопостачання

1161

100,9

24,6

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

10,2

1,0

Оплата електроенергії

1163

213,2

9,8

Оплата інших комунальних послуг

1165

12,0

11,0

Дослідження і розробки, видатки державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1170

5,0

4,1

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

5,0

4,1

Поточні трансферти населенню

1340

2972,7

2676,6

Виплата пенсій і допомоги

1341

2972,7

2676,6

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

2000

800,0

219,0

Придбання основного капіталу

2100

800,0

219,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

400,0

169,8

Капітальний ремонт

2130

400,0

49,2

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

Показники

Одиниця

виміру

Загальний фонд

Затверджено

Виконано

1. затрат

 

 

Кількість установ

од.

1

1

Кількість штатних одиниць

од.

50

50

Кількість дійсних членів (академіків)

чол.

49

46

Кількість членів-кореспондентів

чол.

68

55

2. продукту

 

 

Кількість публікацій у наукових виданнях

од.

435

456

Участь у наукових семінарах та конференціях

од.

10

150

Кількість довідкових видань

од.

4

1

3. якості

 

 

Забезпечення виконання плану наукових робіт підвідомчими

установами

відс.

100

100

 

 

 

КПКВК 6571030 «Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства»

ПОКАЗНИКИ

 

Загальний фонд (тис. грн.)

КЕКВ

Затверджено

на рік

з урахуванням

змін

Фактично

використано

 

 

1

2

3

4

Надходження - усього

х

7046,0

6933,3

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

7046,0

6933,3

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету

х

х

Х

ВИДАТКИ - усього

х

7046,0

6933,3

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

1000

2946,0

2933,4

Видатки на товари і послуги

1100

2946,0

2933,4

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

2946,0

2933,4

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

2000

4100,0

3999,9

Капітальні трансферти

2400

4100,0

3999,9

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

4100,0

3999,9

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

Показники

Одиниця

Загальний фонд

виміру

Затверджено

Виконано

1. затрат

 

 

Кількість установ

од.

1

1

Кількість штатних одиниць

од.

95

95

2. продукту

 

 

Кількість тем фундаментальних досліджень

од.

12

12

Кількість наукових семінарів і конференцій

од.

10

54

Кількість публікацій у наукових виданнях

од.

30

88

Кількість опублікованих наукових праць і монографій

од.

12

12

3. ефективності

 

 

 

Середній обсяг витрат на проведення 1(однієї) науково-дослідної роботи

тис. грн.

587,2

577,8

4. якості

Відсоток науково-дослідних робіт, які відповідають

світовому рівню

відс.

95

95

 

 

 

Динаміка обсягів державного фінансування наукової і науково-технічної діяльності

Академія мистецтв України

(назва головного розпорядника бюджетних коштів)

(тис. грн.)

 

Код рядка

2006

2007

2008

Найменування показника

План

Факт

План

Факт

План

 

всього

у т.ч.

всього

у т.ч.

всього

у т.ч.

всього

у т.ч.

всього

у т.ч.

 

загальний фонд

спец. фонд

загальний фонд

спец. фонд

загальний фонд

спец. фонд

загальний фонд

спец. фонд

загальний фонд

спец. фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16

Обсяги фінансування наукових та

 

11624,1

11624,1

10080,0

10080,0

15232,6

15323,6

13139,0

13139,0

18645,5

18645,5

науково-технічних робіт за рахунок

201

державного бюджету – всього

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фундаментальні дослідження

202

4530,1

4530,1

 

4377,7

4377,7

 

7046,0

7046,0

 

6933,3

6933,3

 

8764,9

8764,9

 

прикладні дослідження і розробки

203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державні науково-технічні програми і

204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наукові частини державних цільових програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розробка найважливіших новітніх технологій

205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

програми і проекти у сфері

 

206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

міжнародного наукового і науково-технічного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

співробітництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансова підтримка інфраструктури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та матеріально-технічної бази наукової

207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

208

7094,0

7094,0

5702,3

5702,3

8186,6

8186,6

6205,7

6205,7

9880,6

9880,6

 

 

 

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У 2007 році господарський відділ свою роботу здійснював відповідно до Статуту Академії, постанов Президії АМУ та рішень Загальних зборів АМУ.

Начальник відділу – В.М. Строкічев, заступник начальника відділу – І.М. Ліщинська, головний спеціаліст – К.Т. Дубровський, спеціалісти І категорії – К.П. Мірошниченко, Г.П. Шутько, водії І класу – П.М. Ліщинський, М.Г. Шутько. Багато зусиль було спрямовано на зміцнення кадрів відділу, розстановку їх за напрямками діяльності.

Упродовж року співробітники відділу здійснювали необхідну роботу для забезпечення технічного рівня експлуатації будівлі Академії мистецтв України. Було проведено роботу з благоустрою прилеглої до будівлі АМУ території: посаджено вічнозелені дерева, освітлено подвір’я, закуплено і встановлено гараж.

Для співробітників Президії АМУ було придбано необхідну оргтехніку – монітори, принтери, системні блоки тощо – та забезпечено її профілактику. Особливу увагу звернено на збереження та персональну відповідальність за матеріальні цінності, закріплені за співробітниками АМУ.

Для приміщень загального користування було закуплено та постелено килимові доріжки і килими.

Для закупівлі товарів і послуг з різних напрямків господарської діяльності було проведено чотири тендери.

П’ять працівників АМУ пройшли навчання на курсах з підготовки спеціалістів з тендерних процедур закупівлі товарів та послуг, отримавши відповідні сертифікати.

Спеціалістами відділу провадилась необхідна робота з обліку матеріальних цінностей та розподілу їх між співробітниками Президії АМУ згідно з їхніми заявами.

Інженерна служба відділу належним чином опікувалась освітленням, теплом, водопостачанням, каналізацією, телефонним зв’язком, автомобільним транспортом АМУ. Зроблена комп’ютерна мережа, підключена «Воля-кабель».

За звітний період відділом забезпечено проведення сесії Загальних зборів, трьох конференцій, п’ятьох виставок картин та скульптур академіків та членів-кореспондентів АМУ.

Сплановано роботу відділу на 2008 рік, яка передбачає продовження роботи з удосконалення вентиляції приміщень Академії, поліпшення умов праці співробітників, закупівлю необхідних товарів і послуг згідно з виділеними бюджетними коштами на 2008 рік на підставі проведення необхідних тендерів.

Творчі акції, здійснені АМУ,
та заходи, в яких брали участь члени АМУ
 1. Акція «Мистецтво молодих» (Коломия).

 2. ІІ конкурс плаката «Голодомор 1932–1933 років – геноцид українського народу».

 3. ІV Міжнародний кінофестиваль «Нове кіно ХХІ» (Москва, Нижній Новгород, Росія).

 4. VII кінофестиваль «Кіно-Ялта».

 5. 15 й Міжнародний кінофестиваль дитячого кіно «Артек» (Крим, Міжнародний дитячий центр «Артек»).

 6. 20-й Міжнародний кінофестиваль «Кохання та анархія» (Гельсінкі, Фінляндія).

 7. 52 га Венеціанська бієнале сучасного мистецтва (Італія): презентація українського художнього проекту «Поема про внутрішнє море».

 8. Виставка «Гриби» (Микита Кадан; Київ, KievFineArt).

 9. Виставка дерев’яних скульптур Василя Сідака (Київ, АМУ).

 10. Виставка до 90 річчя від дня заснування Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (Київ, АМУ).

 11. Виставка «Метелики» (Володимир Кузнєцов; Київ, Галерея «Мистецького Арсеналу»).

 12. Виставка «Моржі» (Леся Хоменко; Київ, Галерея «Мистецького Арсеналу»).

 13. Виставка «Підсумки сезону».

 14. Виставка «Прогулянка» (Олена Ятло; Київ, KievFineArt).

 15. Виставка робіт художника, заслуженого діяча мистецтв України Гаврила Глюка до 95 річчя з дня народження митця (Київ, АМУ).

 16. Виставка творів польського фотохудожника Кшиштофа Барчука (Київ, АМУ).

 17. Виставка «Топ 10» (Арсен Савадов, Олександр Гнилицький, Володимир Кожухар, Ілля Чічкан, Маша Шубіна, Ігор Гусєв, Кирило Проценко, Ілля Ісупов, Василь Цаголов, Максим Мамсиков; Київ, KievFineArt).

 18. Виставка «Український fashion» (Лада Наконечна; Київ, Галерея «Мистецького Арсеналу»).

 19. Виставка «Художники малюють. А4 папір – 2007» (Київ, Галерея «Ательє Карась»).

 20. Відкритий конкурс візуальних мистецтв «Ейдос».

 21. Всеукраїнська виставка «Світло» (Харків).

 22. Всеукраїнський телевізійний фестиваль фільмів і програм для дітей та юнацтва «Золоте курча».

 23. Всеукраїнський фестиваль «Моя Україно!» (Херсон, Миколаїв, Каховка, Кіровоград, Черкаси, Чернігів).

 24. Дитячий пісенний фестиваль.

 25. Другий Всеукраїнський академічний огляд-конкурс молодих піаністів пам’яті О.М. Бугаєвського (Херсон).

 26. Другий Всеукраїнський фестиваль-конкурс імені П.П. Вірського професійних та аматорських хореографічних колективів, присвячений 70 річчю від року створення Ансамблю.

 27. «Картинки для виставки» (Гурзуф).

 28. Кінофестиваль «Ехо Артека».

 29. Кінофестиваль «Кінотавр».

 30. Кінофестиваль «Слався, Вітчизно!» (Серпухов Московської обл., Росія).

 31. Кінофестиваль TRIBECA (Нью-Йорк, США).

 32. Конкурс «Відкрита Європа» (Москва).

 33. Конкурс «Синій птах» (Сімферополь).

 34. Конкурс «Слов’янський базар» (Вітебськ).

 35. Конкурс «Солов’їний ярмарок імені А. Солов’яненка» (Донецьк).

 36. Конкурс з академічного рисунка (Харків).

 37. Конкурс скрипалів імені М.В. Лисенка.

 38. Літературно-мистецьке свято «Седнівська осінь».

 39. Мистецький конкурс «Пізнай свою Україну».

 40. Міжнародна виставка-конкурс дизайнерських робіт «Водопарад» (Харків).

 41. Міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке свято «В сім’ї вольній, новій».

 42. Міжнародний Авіньйонський фестиваль.

 43. Міжнародний кінофестиваль «КРОК» та відлуння фестивалю – «КРОК. Зупинка на вимогу».

 44. Міжнародний кінофестиваль «Молодість».

 45. Міжнародний конкурс імені М. Лисенка.

 46. Міжнародний театральний проект «Україна – Німеччина» (спільно з Баварською театральною академією імені Евердінга, Мюнхен): постановка трагедії Шекспіра «Ромео і Джульєтта» та п’єси П. Вайса «Переслідування та вбивство Жан-Поля Марата».

 47. Міжнародний театральний фестиваль «Відлуння» (Київ).

 48. Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» (Херсон).

 49. Міжнародний театральний фестиваль «Моно» (Вроцлав, Польща).

 50. Міжнародний театральний фестиваль «Подільська лялька» (Вінниця).

 51. Міжнародний театральний фестиваль «Срібний осетр» (Волгоград, Росія).

 52. Міжнародний театральний фестиваль «Сцена людства» (Черкаси).

 53. Міжнародний театральний фестиваль «Тернопільські театральні вечори» (Тернопіль).

 54. Міжнародний фестиваль дитячого кіно «Артек».

 55. Міжнародний фестиваль екстра-короткого фільму (Москва, Росія).

 56. Міжнародний фестиваль імені А. Кос-Анатольського.

 57. Міжнародний фестиваль короткометражного експериментального фільму «OPERE NUOVE – NO WORDS» (Больцано, Італія).

 58. Міжнародний фестиваль соціальної скульптури (International Festival of Social Sculpture, Київ).

 59. «Музичний всесвіт Є. Станковича» (Закарпаття).

 60. Національний театральний фестиваль (Хмельницький).

 61. Одинадцятий кіно-відеофестиваль національного виробника «Відкрита ніч» (у рамках фестивалю – конкурс ігрових фільмів «Відкрите кіно» та конкурс анімаційних фільмів «мІнІанІма», Київ).

 62. П’ятий Всеукраїнський конкурс імені Династії Воєводіних (Луганськ).

 63. Передпрем’єрний (перший) показ нового фільму академіка Миколи Мащенка «Богдан-Зиновій Хмельницький» на Національній кіностудії імені О. Довженка.

 64. Персональна виставка творів А.А. Бокотея, яка включала найбільш значущі твори, виконані впродовж 1988–2006 рр. (Стальова Воля, Польща, Регіональний музей).

 65. Презентація книги «Майбутнє європейського дизайну: Чехія, Польща, Україна» за участю автора – ректора Харківської державної академії дизайну і мистецтв, доктора мистецтвознавства, професора, члена-кореспондента АМУ, заслуженого діяча мистецтв України Віктора Даниленка.

 66. Презентація нотного видання «Партесні концерти XVII–XVIII століть. З київської колекції», редактор-упорядник – академік АМУ, доктор мистецтвознавства, професор Ніна Герасимова-Персидська.

 67. Російсько-український кінофестиваль продюсерського кіно в Ялті.

 68. Театральний фестиваль «Боспорські агони».

 69. Театральний фестиваль у Донецьку.

 70. Фестиваль «Архітектура – 2007».

 71. Фестиваль «Боромля».

 72. Фестиваль «Гогольfest».

 73. Фестиваль «Духовні джерела».

 74. Фестиваль «Золотий Витязь».

 75. Фестиваль «Київ – територія миру».

 76. Фестиваль «КіноЛев» (Львів).

 77. Фестиваль «Контрасти» (Львів, Київ).

 78. Фестиваль «Кришталеві джерела».

 79. Фестиваль «Мазепа-фест» (Полтава).

 80. Фестиваль «Молоді оперні зірки України» (Київ).

 81. Фестиваль «Прем’єри сезону».

 82. Фестиваль духовної музики «Від Різдва до Різдва».

 83. Фестиваль духовної музики «Колокольный звон пасхальный».

 84. Фестиваль мистецтв (Луцьк).

 85. Фестиваль науки, приурочений до Дня науки.

 86. Фестиваль театральних шкіл у Казахстані.

 87. Фестиваль театральних шкіл у Москві.

 88. Фестиваль театральних шкіл у Пекіні.

 89. Форум нового кіно країн СНД та Балтії.

 90. «Хвиля» (Гурзуф).

 91. Художня виставка «День художника».

 92. Художня виставка «Різдвяний салон».

 93. Художня виставка студентів Київської дитячої академії мистецтв у Страсбурзі (Франція).

 94. «Щасливі люди» (Володимир Щербак; Київ, Галерея «Мистецького Арсеналу»).

 95. Generations UsA. Виставка молодих українських і американських художників (Київ, PinchukArtCentre).

 96. Reflection. Виставка сучасного мистецтва (Київ, PinchukArtCentre).

Наукові, науково-практичні, теоретичні конференції,

в яких брали участь члени АМУ

 1. II Міжнародна конференція «Традиция и культура: культурное наследие человечества в сознании новых поколений» (Київ).

 2. ІІІ Міжнародна практична конференція «Традиційне музикування українців у європейському просторі» (Київ).

 3. 7 й Міжнародний симпозіум гутного скла (Львів).

 4. VІІІ Міжнародний театральний фестиваль «Театр без кордонів» (Магнітогорськ, Росія).

 5. Х Міжнародна конференція «Універсалізм: засади, підходи, форми, цінності та обмеження» (Варшава, Польща).

 6. XIV Міжнародна конференція «Русский конструктивизм» (Москва).

 7. Всесвітня конференція директорів театральних шкіл (КНР, Пекін).

 8. Всеукраїнська конференція «Образ жінки в образотворчому мистецтві» (Львів, кафедра мистецтвознавства ЛНАМУ разом з міською радою Львова).

 9. Всеукраїнська науково-методична конференція «Феномен Т.Г. Шевченка в контексті сучасних соціокультурних і освітніх процесів» (Сімферополь).

 10. Всеукраїнська науково-методична конференція з проблем художньої освіти (Харків, Харківська державна академія дизайну і мистецтв).

 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Музичне виконавство України: Національні, регіональні та інтегративні аспекти» (Івано-Франківськ).

 12. Друга Міжнародна конференція «Мистецтво і суспільство» (Кассельський університет, Німеччина).

 13. Другі читання пам’яті М.Ф. Біляшівського (Київ).

 14. Конференція «Culturalheritageandidentity: continuity, tensions, contradictions» (Дрезден).

 15. Конференція «Актуальні проблеми дослідження слов’янських культур» (Одеса).

 16. Конференція «До історії Одеської організації НСКУ» (Одеса, міська організація Національної спілки композиторів України та Одеська державна музична академія імені А.В. Нежданової).

 17. Конференція «Етнопростір мови та культури» (Харків).

 18. Конференція «Кінодистрибуція, кінопрокат на сучасному етапі» (Київ, Будинок кіно).

 19. Конференція «Культурні цінності: пошук, атрибуція, повернення».

 20. Конференція «Мистецтво, фольклор, етнічні традиції у вирішенні актуальних завдань сучасної культури» (Мінськ).

 21. Конференція «Мова, культура, суспільство» (Москва).

 22. Конференція «Народне мистецтво як цілісна система світобачення етносу».

 23. Конференція «Рефлексія і дискурс у мистецтвознавстві» (Київ, АМУ).

 24. Конференція «Синтез мистецтв у сучасній сценічній культурі».

 25. Конференція «Складнощі створення другого фільму» (Київ, НСКУ).

 26. Конференція «Стан української народної хореографії та перспективи її розвитку».

 27. Конференція «Стратегічні виклики сучасності і український проект ХХІ століття».

 28. Конференція «Театр і сучасне місто».

 29. Конференція «Україна – зона культурного лиха» (Київ, НаУКМА).

 30. Конференція в Академії образотворчого мистецтва та архітектури (Київ).

 31. Конференція в рамках Міжнародного фестивалю соціальної скульптури (International Festival of Social Sculpture) «Practice of Social Sculpture: Ukrainian context» (Київ).

 32. Конференція з приводу презентації книги Віктора Даниленка «Майбутнє європейського дизайну; Чехія, Польша, Україна» (Київ, АМУ, ІПСМ).

 33. Конференція з проблем захисту суспільної моралі в Академії підвищення кваліфікації генеральної прокуратури.

 34. Конференція імені Бураго «Мова і культура» (Київ).

 35. Конференція Інституту проблем сучасного мистецтва АМУ (Київ).

 36. Конференція міжнародних учасників академічних програм обміну «Україна та США: Політична, культурна та академічна взаємодія» (Київ).

 37. Конференція міжнародної організації ФАРЧ (Асоціації спілок архітекторів країн басейну Чорного моря).

 38. Конференція у рамках фестивалю «Прем’єри сезону».

 39. Конференція, присвячена новому спільному українсько-французькому виданню журналу «Народна творчість та етнографія» (Київ, ІМФЕ імені М.Т. Рильського АН України).

 40. Круглий стіл «Жіночого журналу» «Проблеми сучасного артринку».

 41. Круглий стіл «Кінодистрибуція, кінопрокат на сучасному етапі» (Київ, Будинок кіно).

 42. Круглий стіл «Молоде кіно України» (Київ).

 43. Круглий стіл «Музей сучасного мистецтва – лабораторія і візуалізація актуальних людських почуттів та ідей» (Київ, музейний комплекс «Мистецький Арсенал»).

 44. Круглий стіл «Наука України: проблеми розвитку та входження у Європейський науковий простір».

 45. Круглий стіл журналу «Case» «Мистецтво провокації».

 46. Круглий стіл з нагоди 90 річчя Львівського національного українського драматичного театру імені М. Заньковецької (Львів, Львівський національний університет імені І. Франка).

 47. Круглий стіл з питань театральної педагогіки (в рамках акції «Мистецтво молодих», Коломия).

 48. Міжвузівська науково-практична конференція «Сучасні проблеми декоративно-прикладного мистецтва і дизайну» (Київ, Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука).

 49. Міжнарода наукова конференція «Археологія та історія Боспора» (в рамках Міжнародного фестивалю античного мистецтва «Боспорські агони»).

 50. Міжнародна конференція «RezeptionderWienerschuleimostlichenEuropa/Teil 2» (Leipzig).

 51. Міжнародна конференція «Болонський процес і українська художня школа» (Львів, ЛНАМУ).

 52. Міжнародна конференція «Волинська ікона» (Луцьк).

 53. Міжнародна конференція «Конституційний лад України: вибори та виборці» (Національний університет Києво-Могилянська академія, Норвезький інститут міжнародних досліджень).

 54. Міжнародна конференція «Національні інтереси України: Компроміс влади, бізнесу та громадянського суспільства», організована Таврійським національним університетом імені В.І. Вернадського.

 55. Міжнародна конференція «Проблеми російських театрів в Україні» (Одеса).

 56. Міжнародна конференція «Проблеми сучасного розвитку ковальського мистецтва світу» (Донецьк).

 57. Міжнародна конференція «Світовий досвід школи Бойчука» (Київ, Інститут декоративно-прикладного мистецтва імені М. Бойчука).

 58. Міжнародна конференція«Україна і США» (Київ, Посольство США, Інститут Кенана).

 59. Міжнародна конференція «Українське мистецтво часів Другої світової війни» (Київ, Консульство Німеччинни).

 60. Міжнародна конференція «Українське мистецтвознавство. Європейський вимір» (Харків, Харківська академія дизайну та архітектури).

 61. Міжнародна конференція асоціації «Новий Акрополь» (Київ, КНУ ім. Т. Шевченка, АПНУ, КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого).

 62. Міжнародна конференція у Бресті до 200 річчя Наполеона Орди.

 63. Міжнародна конференція, присвячена проблемам розвитку сучасного ковальського мистецтва світу (Івано-Франківськ).

 64. Міжнародна міждисциплінарна конференція «Простір і час: фізичний, психологічний, міфологічний» (Москва, Росія; засновник – МДУ імені М. Ломоносова і культурна асоціація «Новий Акрополь»).

 65. Міжнародна міждисциплінарна конференція «Феномен часу. Етика і наука майбутнього» (Москва, Росія; засновник – Інститут сходознавства РАН та фонд збереження і розвитку культурних цінностей «Дельфіс»).

 66. Міжнародна наукова конференція «Діти твої, Полтавщина», Державна полтавська галерея разом з Полтавським відділенням Спілки художників України (Полтава).

 67. Міжнародна наукова конференція «Рефлексія і дискурс у мистецтвознавстві» (Київ, АМУ).

 68. Міжнародна наукова конференція «Стравінський та Україна» (Луцьк).

 69. Міжнародна наукова конференція «Сучасний стан і перспективи розвитку соціології в Україні та Європі» /«Перші соціологічні читання пам’яті Наталії Паніної/ (Київ).

 70. Міжнародна наукова конференція «Шляхи розвитку театрознавства: Україна – Польща».

 71. Міжнародна наукова конференція «Шляхи розвитку театрознавства: Україна – Польща – ХХІ ст.» (Львів, Львівський національний університет імені І. Франка).

 72. Міжнародна науково-практична конференція «Бандурне мистецтво ХХІ ст.: Тенденції та перспективи розвитку».

 73. Міжнародна науково-практична конференція «Науковий туризм у Східному Криму» (Феодосія).

 74. Міжнародна науково-практична конференція «Традиційне музикування українців у європейському просторі».

 75. Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація музичної осіти і культури в Україні».

 76. Міжнародний молодіжний семінар «Ковчег» (Львів, Уніловський монастир).

 77. Міжнародний семінар «Мистецтво без мурів. Взаємодія мистецтва та громади»(Зальцбург, Австрія).

 78. Міжнародний семінар, присвячений ювілею виходу «Феноменології духа» Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля (Львів).

 79. Міжнародний семінар «Сучасні методики формування навчальних програм з менеджменту культури і мистецтв: світовий досвід і потреби вітчизняної мистецької освіти» (Київ, АМУ, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого).

 80. Міжнародний семінар та конференція керівників театральних шкіл «Театр і культура цивілізацій» (Румунія, м. Сінай).

 81. Міжнародний симпозіум «Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях».

 82. Міжнародний форум «Дизайн-освіта 2007».

 83. Наукова конференції «Підсумки та перспективи археологічних досліджень на Боспорі» (селище Ельтиген біля м. Керч).

 84. Наукова конференція «Букова віть» (Україна, Німеччина, Молдова, Румунія).

 85. Наукова конференція «Газета «Буковина» (1885–1918 рр.) як джерело з історії українського театру» (Чернівці).

 86. Наукова конференція «Естетична освіта: традиція і перспективи» (Брест, Білорусь).

 87. Наукова конференція «Культурні цінності: пошук, атрибуція, повернення» (Бахчисарай).

 88. Наукова конференція «Перший професіональний театр в Одесі – польсько-російська трупа Яна-Непомуцена Камінського (1805–1809 рр.)» (Одеса).

 89. Наукова конференція «Сучасне хореографічне мистецтво України» (Київ, АМУ).

 90. Наукова конференція «Україна – Румунія» (Чернівці – Сучава).

 91. Наукова конференція «Українсько-польські і польсько-українські театральні зв’язки як нерозв’язана досі проблема» (Львів).

 92. Наукова конференція в Академії керівних кадрів працівників культури, присвячена проблемам Болонського процесу (Київ).

 93. Наукова конференція в рамках Міжнародного фестивалю «Відлуння» (Київ).

 94. Наукова конференція в рамках Міжнародного фестивалю «Мельпомена Таврії» (Херсон).

 95. Наукова конференція в рамках Міжнародного фестивалю «Тернопільські театральні вечори» (Тернопіль).

 96. Наукова конференція до 120 річчя з дня народження Леся Курбаса «“Експресивний реалізм” Леся Курбаса в українській епістемі 1920 х років» (Київ, Державний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса).

 97. Наукова конференція до 150 річчя І. Франка «Новоєвропейські літературні інтенції у публіцистиці та творчості Івана Франка 1870 х – 1900 х рр.» (Коломия, АМУ).

 98. Наукова конференція до 90 річчя Львівського національного драматичного театру імені М. Заньковецької.

 99. Наукова конференція з нагоди 120 річчя від дня народження Леся Курбаса «Мій Курбас: Гіпотези, ризики, пошуки» (Київ, Державний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса).

 100. Наукова конференція з обговорення першого числа альманаху «Курбасівські читання» (Київ, Державний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса).

 101. Наукова конференція з проблем культурології та екранної культури (Київ, Харків).

 102. Наукова конференція під час експозиції сучасного ковальського мистецтва у рамках фестивалю «Парк кованих фігур» (Донецьк).

 103. Наукова конференція під час презентації книги В. Єфремова «Мистецтво Сумщини» (Міжнародний благодійний фонд культури).

 104. Наукова конференція, організована журналом «Психологія і політика».

 105. Наукова конференція, присвячена 120 річчю з дня народження Івана Кавалерідзе (Київ).

 106. Наукове обговорення проекту сучасної електронної музики «М Візія», твір «SATopy 2» для музикантів та комп’ютера (Київ).

 107. Науково-практична конференція «Екзистенційний локус у новітній українській драматургії».

 108. Науково-теоретична конференція «Етика та політика: Національний та світовий досвід» (Київ, Національна академія наук України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди).

 109. Науково-теоретична конференція «Лесь Курбас – митець, мислитель, педагог» (Київ, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого).

 110. Польсько-український науковий семінар «Діалог сучасності з традицією» (м. Стальова Воля, Польща).

 111. Третій дослідницький семінар на кафедрі Українських студій в Оттавському університеті (Канада).

 112. Українсько-німецький круглий стіл з питань переміщених культурних цінностей.

 113. Шведсько-український круглий стіл «Нове місце мистецтва у суспільстві».

 114. Шведсько-український семінар «Регіональний вектор культурної політики» (Харків).

 115. Cultural Heritage and identity: continuity, tensions, contradictions (Дрезден, Німеччина).

Основні наукові видання, авторами яких є члени АМУ (2007 рік)

 1. Апатский В.Н. Основы теории и методики духового музыкально-исполнительского искусства. – К., 2007.

 2. Безгін О.І. Проблеми підготовки мистецьких кадрів. – К.: ВПП «Компас», 2007.

 3. Богуцький Ю.П., Андрущенко В.П., Безвершук Ж.О., Новохатько Л.М. Українська культура в європейському контексті. – К., 2007.

 4. Валеріян Ревуцький. Бібліографічний покажчик. – К., 2007.

 5. Вісник Академії мистецтв України / Гол. ред. А.В. Чебикін, члени редколегії: І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький та ін. – К.: Музична Україна, 2007. – Вип. 3.

 6. Гайдабура В.М. Театральні автографи часу. – К.: Факт, 2007.

 7. Герасимова-Персидська Н.О. Партесні концерти ХVІІ–ХVІІІ століть. З київської колекції. – К.: Музична Україна, 2007.

 8. Даниленко В.Я. Майбутнє європейського дизайну: Чехія, Польща, Україна. – К., 2007.

 9. Історія українського мистецтва (Серія «Мистецтво ХХ століття», т. 5) / Автор концепції, упорядник, наук. редактор, автор низки розділів і післямови – Т.В. Кара-Васильєва. – К., Видавництво ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2007.

 10. Корнієнко Н.М. Лесь Курбас. – К., 2007.

 11. Лащенко А.П. З історії Київської хорової школи. – К., 2007.

 12. Нариси з історії кіномистецтва України / Академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва. – К.: Інтертехнологія, 2006.

 13. Сокол О.В. Виконавські ремарки, образ світу і музичний стиль. – Одеса, 2007.

 14. Станішевський Ю.О. Український театр у контексті сучасної світової та європейської сценічної культури. – К., 2007.

 15. Українська ікона ХІ–ХVІІІ століть (Серія «Державні зібрання України») / Вступ. стаття, упорядкування каталогу Л.С. Міляєвої. – К., 2007.

 16. Яковлєв М.І. Композиція: Геометричні аспекти художнього формотворення / Академія мистецтв України, Українська асоціація з прикладної геометрії. – CD. – 2007.

 17. Яковлєв М.І. Композиція + геометрія. – К.: Каравела, 2007.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА АМУ

на 2008 рік

п/п

Назва теми

Виконавець та науковий керівник

Термін виконання

Примітки

1.

Мистецтвознавство України

Криволапов М.О.

2004–2010 рр.

Збірник наукових праць

2.

Сучасне мистецтво

Сидоренко В.Д.

Сіткарьова О.В.

2004–2010 рр.

Збірник наукових праць

3.

Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини

Сидоренко В.Д.

2004–2010 рр.

Збірник наукових праць

4.

Художня культура. Актуальні питання

Сидоренко В.Д.

2005–2010 рр.

Збірник наукових праць

5.

Актуальні проблеми мистецької практики

і мистецтвознавчої науки

Безгін І.Д.

2008–2015 рр.

Збірник наукових праць

6.

Сучасні проблеми художньої освіти в Україні

Сидоренко В.Д.

Сіткарьова О.В.

2005–2010 рр.

Збірник наукових праць

7.

Мистецтво України

30–80-х рр. ХХ ст.

Мистецтво, історія, сучасність, теорія (МІСТ)

Сидоренко В.Д.

Сіткарьова О.В.

Роготченко О.О.

2006–2009 рр.

Збірник наукових праць

8.

Архітектура від античності до нашого часу

Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–ХХ ст.

Сидоренко В.Д.

Сіткарьова О.В.

2006–2010 рр.

Окреме видання

9.

Створення електронної бази архівних даних (живопис, архітектура, кіно, театр, музика)

Сіткарьова О.В.

2006–2010 рр.

Інформація на електронних носіях

10.

Експериментальні дослідження в галузі візуальних практик та новітніх мистецьких технологій

Сидоренко В.Д.

2006–2010 рр.

Науковий звіт

11.

Мистецький рух України ХХ – початку ХХІ століть

Перетин знаку. Книга 1

Перетин знаку. Книга 2

Українське мистецтво: міжнародний контекст

Сидоренко В.Д.

Сіткарьова О.В.

Федорук О.К.

Федорук О.К.

Федорук О.К.

2008

Окремі видання

12.

Традиції, канони і новації в українському театрі. Кінець ХІХ – початок ХХІ століть

Коломієць Р.Г.

2008

Окреме видання

13.

Герменевтико-культурологічні основи архітектури Греції та Риму: поетика античної архітектури

Пучков А.О.

2008

Окреме видання

14.

Економічні основи архітектури

Бєломісець А.В.

2008

Окреме видання

15.

Містові та світові (Драматургія А. Чехова та український театр у контекстуальних зв’язках із світовим сценічним простором)

Гринишина М.О.

2008

Окреме видання

16.

Система термінів і понять сучасного театру

Клековкін О.Ю.

2008

Окреме видання

ББК 71.4 (4УКР) я5

Науково-інформаційне видання

ВІСНИК

АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

УКРАЇНИ

Випуск четвертий

Редактори Ю.О. Іванченко,

О.Г. Бросаліна, Т.В. Коляда

Комп’ютерна верстка Г. Борецької

Підписано до друку

Формат 84х108/32

Папір офсетний. Гарнітура Peterburg

Тираж 165 прим.

Умов.-друк. арк.

Облік.-видав. арк.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Академія наук вищої освіти україни довідник (адреси і телефони)

  Документ
  ... іти України ______________ Радники Президії АН ВО України, Почесні академіки АН ВО України ... .: (044) 253-34-19. Академія мистецтвУкраїни; Президент – акад. Чебикін Андрій Володимирович; адреса: 04053 ...
 2. Академія адвокатури україни серія “настільна книга адвоката” науково-практичний коментар

  Закон
  ... ів адвокатської діяльності, ораторсько­го мистецтва; адвокат зобов’язаний підтримувати ... регіонах України, разом із Центром підвищення кваліфікації Академії адвокатури України, в ... зокрема спільно з Академією адвокатури Ук­раїни, одним із співзасновник ...
 3. Міністерство культури і туризму україни національна парламентська бібліотека україни харківська державна наукова бібліотека ім

  Документ
  ... V. 538 Покажчик установ Академія гуманітарних наук 9, 1067 Академія мистецтвУкраїни 1119 Академія праці та ... соціальних відносин Федерації профспілок України 375 ...
 4. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА HAH УКРАЇНИ

  Документ
  ... ільних наук Академії наук України у Львові (тепер Інститут українознав­ства їм. І.Крипякевича HAH України). У 1956 ... . Увагу Куби привернули кобзарі України з їх репертуа­ром і мистецтвом гри. Першими його друзями стали ...
 5. Міністерство культури і мистецтв україни національна музична академія україни ім п і чайковського науковий вісник

  Документ
  ... України, академік Академії мистецтвУкраїни, професор, ректор НМАУ ім. П. І. Чайковського (голова) Скорик М. М. – народний артист України, член-кореспондент Академії мистецтвУкраїни ...

Другие похожие документы..