Главная > Документ


Наукова бібліотека є структурним підрозділом Львівського національного університету імені Івана Франка і виконує функції науково-інформаційного закладу, забезпечує навчальний процес, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність університету літературою та інформацією.

Одне з важливих завдань Наукової бібліотеки – створення необхідних оптимальних умов, які забезпечують раціональну організацію праці користувачів і працівників бібліотеки з найбільшою віддачею, тобто створення належних умов для нормальної і повноцінної роботи в бібліотеці. Тому формування і функціонування організаційної культури є важливим елементом розв’язання поставленого завдання.

Бажаного ефекту можна досягнути лише за умов об’єктивної оцінки внутрішніх організаційних процесів та мікроклімату самої бібліотеки. Тому нами було проведено анонімне анкетування. Всього опитано 70 працівників бібліотеки, що займають різні посади: від бібліотекаря до завідувача відділу. Учасникам дослідження запропонували відповісти на 16 питань.

Перше питання стосувалося рівня задоволеності роботою в бібліотеці та своєю посадою. Майже всім задоволені дві категорії анкетованих – завідувачі відділів (98%) та працівники без категорії (бібліотекарі, бібліографи) - 96%.; відчувають себе здатними виконувати більш складну, відповідальну роботу та хочуть займати вищу посаду 42 % спеціалістів 1-ої категорії, 30% головних спеціалістів та завідувачів секторами, 23% 2-ої категорії і тільки 1% анкетованих зовсім не задоволені вибором місця своєї роботи (працівники без категорії). Така ситуація свідчить про достатньо високий потенціал персоналу бібліотеки.

В позиції “ваш варіант йдеться про покращення умов праці та ставлення керівництва до працівників: не відвертатися від проблем, виконувати обіцянки.

Визначає організаційну культуру в колективі те, що Перше місце надано дирекції бібліотеки – 41,2%., цесвідчить про визнання авторитету адміністрації, але персонал також визнає важливу роль кожного працівника – 35%.

На думку колективу, організаційна культура впливає, насамперед, на ефективне управління бібліотекою – 36%, виконання основних завдань бібліотеки – 18,5%, імідж бібліотеки - 22%, етику бібліотекаря – 17%. На жаль, така важлива позиція, як «спонукання бібліотекарів до інноваційної діяльності» посіла останнє місце – 6,5%, тобто персонал не пов’язує між собою ці два поняття: ефективне управління та залучення бібліотекарів до інноваційної діяльності. У цьому питанні для керівництва бібліотеки розкривається широке коло діяльності.

Відповіді на питання «Як нині складаються Ваші відносини у колективі?» дають можливість зробити висновок, що переважна кількість персоналу відчуває себе в бібліотеці комфортно:

 • повне взаєморозуміння та підтримка з боку всього колективу – 90% (завідувачі відділів), 85% (головні), 86% (2 категорія), 46% (1 категорія), 70% (без категорії)

 • добре взаєморозуміння з обмеженою кількістю співробітників – 10% (завідувачі відділів) та 10% (2 категорія), 11% (головні), 23% (без категорії), 46% (1 категорія)

 • відносини зі співробітниками обмежуються тільки службовими обов’язками – 0% (завідувачі відділів), 4% (головні), 4% (1 категорія), 4% (2 категорія), 7% (без категорії).

Питання “Якщо у Вас виникають труднощі в роботі, чи знаходите допомогу у колег?” у певній мірі підтверджує відповіді попереднього: завжди – 86,6%, іноді – 6,2% (1 категорія, головні та зав. секторами) та ніколи – 7,2% (1 категорія, головні та зав. секторами).

Важливо, що фактично всі працівники бажають підвищувати свій фаховий рівень – 98%. Рейтинг результативності форм підвищення фахового рівня виявився таким: перше місце - курси підвищення кваліфікації, друге місце - ознайомлення з досвідом інших бібліотек; третємісце надано самоосвіті, четверте - стажуванню в інших підрозділах та бібліотеках, п’яте відведено участі у конференціях, семінарах, круглих столах, шосте місце посіли огляди нових надходжень, сьоме - участь у проектах нашої бібліотеки та останнє восьме- навчання в аспірантурі. Курси підвищення кваліфікації працівники вважають найбільш результативними, оскільки вони поєднують в собі теоретичні на практичні форми роботи, мають творче завдання – написання реферату чи курсової роботи з актуальної тематики. Ще один аргумент за – це отримання документа (сертифіката).

Для розвитку бібліотеки велике значення має виявлення творчої ініціативи працівників. Завжди мають можливість виявити творчу ініціативу 42,6% персоналу, інколи мають таку можливість 54,4% і тільки 3% вважають, що такої можливості у нихнемає. Фактично 97% анкетованих працівників мають можливість виявити ініціативу. Водночас цікаво було дізнатися, чи користується персонал такою можливістю і чи мають пропозиції: так, маю пропозиції що до покращення роботи – 62,4 %, не маю пропозицій – 37,6% (1 категорія, 2 категорія, головні, зав. секторами, бібліотекарі). Саме цим категоріям персоналу необхідно приділити належну увагу, зокрема, залучати до складу творчих груп: для вирішення важливих завдань бібліотеки, реалізації окремих проектів, комісій щодо обстеження умов праці в окремих підрозділах, оцінювання рівня якості роботи тощо.

«Що необхідно зробити для покращення організаційної культури?» Питання передбачало три варіанти відповіді та «ваш варіант»: мене все влаштовує – 16% (переважно бібліотекарі, головні та зав. секторами), змінити стиль управління хотіли би 20,2% працівників (переважно 1 категорія), але більшість з опитаних працівників вважають за доцільне систематично проводити заходи для підвищення рівня організаційної культури – 63,8%.

Також персонал зробив спробу визначити, який стиль управління панує у нашій бібліотеці. Демократичним його вважає 29,8% опитуваних, бюрократичним 45,6%, авторитарним 23,6%, ваш варіант (1%) містив справжні варіації на тему «стиль управління» – неоконсервативний, синтетичний, демократично-авторитарний.

Відповідність вимогам суспільства залежить від правильно визначених пріоритетів та темпів розвитку бібліотеки. Тільки 6% опитуваних вважають темп розвитку нашої бібліотеки швидким, 29% - повільним, а переважна більшість – 65% помірним. Такий результат означає, що 29% опитуваних не є задіяними у процеси перетворення бібліотеки в потужний інформаційний підрозділ університету.

Для формування такого поняття як «колективізм» належний рівень інформованості персоналу про рішення адміністрації бібліотеки є дуже важливим. Достатнім його визнали тільки 25%, середнім 42% і недостатнім 32% опитуваних. Ваш варіант теж був зазначений – 1% і містив критику «недемократичного» способу вирішення виробничих питань.

Характерні особливостіорганізаційної культуривідображаются у можливостях, які бібліотека надає своїм працівникам. Робота з персоналом передбачає формування кадрового резерву, кар’єрне зростання працівників. Хоча 80% опитуваних влаштовує та посада, яку вони займають нині, решта 20% так вбачають свої кар’єрні перспективи: хочуть стати директором бібліотеки - 1%, головними спеціалістами - 7%, завідувачами сектора - 3% та спеціалістами 1-ої категорії - 9%.

На жаль, тільки незначна кількість опитуваних подавала свій варіант відповідей, хоча всі без винятку питання його передбачали. Це свідчить про певну невпевненість працівників і необхідність широкого впровадження активних форм роботи з персоналом: відкритих обговорень, круглих столів тощо.

Наукова бібліотека – соціальна установа, що постійного розвивається. Вона має бути зацікавлена в тому, щоб

 • максимально залучати персонал до інноваційної діяльності

 • розвивати потенціал персоналу: різнобічне навчання, кооперація зусиль різних підрозділів (робота в команді), планування ділової кар’єри працівників

 • сформувати систему мотивації персоналу: форми заохочення, форми участі працівників у прийнятті важливих для бібліотеки рішень, реалізації

 • сформувати та документально оформити етичні норми для працівників нашої бібліотеки.

 • Зважаючі на результати анкетування, можна також рекомендувати:

  • створити комплексну програму формування організаційної культури Наукової бібліотеки;

   • сформувати нову методичну базу для проведення заходів з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників за принципом системи «безперервної освіти»;

   • звернути увагу на заходи підтримання престижу бібліотеки: церемонії нагородження, зустрічі з ректором, спонсорами;

   • частіше проводити колективні заходи відпочинку;

   • поновити проведення конкурсів на звання кращого бібліотекаря, посвята в бібліотекарі, конкурси з бібліотечних питань – на кращий бібліографічний огляд, краще оформлення книжкової виставки, статтю про бібліотеку в пресі тощо.

Проведення таких заходів формує відчуття єдиного колективу.Працюючи і набуваючи власний досвід, бібліотекарі формують власне ставлення до місії бібліотеки, основних напрямів діяльності, пріоритетів, стратегії розвитку, якості виконання поточних завдань.

Наукова бібліотека функціонує й розвивається як складна система. Її життєвий потенціал, ефективність функціонування залежать від стратегій, чіткої організаційної структури, відповідних важелів управління і висококваліфікованих співробітників. Успіх визначається ще й організаційною культурою, особливим стилем діяльності, які сприяють досягненню й збереженню провідних позицій у суспільстві.

Список використаної літератури

 1. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний
  посібник. – К., Кондор. – 2003. – 296с.

 2. Парсяк В. Корпоративна культура вищих навчальних закладів: сутність та складові / В.Парсяк, І. Драгомирова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №2. – С. 97– 104.

 3. Роббинс С.П. Менеджмент / Стівен Роббинс. – М.,2002.– 880 с.

 4. Сультимова, Е. А. Организационная культура библиотеки (к определению понятия) /Е. А. Сультимова. // Румянцевские чтения : материалы междунар. науч. конф. (11-13 апр. 2006) / Рос. гос. б-ка ; [редкол.: И. П. Донскова (отв. ред.) и др. ; сост. Л. Н. Тихонова]. – М. : Пашков дом, 2006. – с.252-257.

 5. Шейн Э. Организационная культура и лидерство / Э Рейн. – СПб., 2002. – 336 с.

Бунда В.М.,

м. Хмельницький

Управління кадрами в науковій бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

У статті зроблено спробу простежити найбільш характерні системи управління кадрами в науковій бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Ключові слова: бібліотека вищого навчального закладу, управління кадрами, організація праці, підвищення кваліфікації, атестація.

Сучасна бібліотека вищого навчального закладу – соціальний інститут, що потребує професійного управління, яке охоплює всі сторони її виробничо-господарської й соціальної діяльності, забезпечує ефективне функціонування на основі планомірного здійснення комплексу організаційних, виробничих, технологічних та виховних заходів, які можна вибудувати в конкретні системи управління. [1, с.89]

Питання управління кадрами наукової бібліотеки знайшли місце в публікаціях В.О.Ільганаєвої [1,с.89], О.М.Завальнюка [2,с.287], В.С.Прокопчука [3, с.101 ; 4, с.81; 5, с.283], Л.П.Чорної [6, с.57] та інших.

Мета статті полягає у простеженні автором найбільш характерних систем управління кадрами в науковій бібліотеці.

Термін «управління» - значення активної, регулюючої, впливової, необхідної умови здійснення стратегічного розвитку установи, організації з найменшими затратами досягнення наміченої мети.

Кадри –основна складова бібліотечної справи, її життєдайне джерело та перспектива. Відомий вислів про те, що кадри вирішують все, актуальний у всі часи.

Розглядаючи питання управління кадрами в науковій бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету, взято до уваги, що вона є , як відмітив О.М.Завальнюк, одним із основних підрозділів, який відіграє важливу роль у підготовці фахівців, вона виконує послідовну, різнобічну діяльність щодо підвищення бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування студентів, професорсько-викладацького складу, забезпечення навчально-виховного процесу і науково-дослідної роботи [2,с.287] і, як зауважив В.С.Прокопчук, наукова бібліотека університету – сучасний бібліотечно-інформаційний комплекс, просвітницький центр студентської молоді, своєрідна інформаційна індустрія, яка не поступається найбільшим в області централізованим бібліотечним системам. З 2005 року функціонує та до вимог часу удосконалюється управлінсько-організаційна структура наукової бібліотеки – дирекція бібліотеки (директор, заступник директора, учений секретар), 4 загально-бібліотечних відділи - відділ обслуговування (7 абонементів та 9 читальних залів); відділ комплектування з сектором наукової обробки літератури, науково-бібліографічний відділ, відділ рідкісних видань [3,с.101]. Сьогодні наукова бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка стала своєрідною інформаційною корпорацією, що об’єднує 18 окремих абонементів, читальних залів, має фонд 1 млн. 100 тис. документів, обслуговує 10 тис. користувачів [4, с.81]. Функціонування всієї бібліотечної структури забезпечують 62 працівники, які є професіоналами, що поєднують в собі високі моральні якості, культуру предметних знань, здатні рефлективно працювати на стику наук, володіють професійною мобільністю - здатністю оперативно реагувати на постійно виникаючі зміни в практичній і науковій діяльності; здатні розуміти й передбачати, що буде користуватися попитом в майбутньому; які уміють не тільки працювати в колективі, але й керувати ним. Ієрархія відносин дає можливість виділити найбільш характерні системи управління кадрами в науковій бібліотеці:

 • підбір і розподіл кадрів;

 • організація праці співробітників;

 • підвищення кваліфікації та атестація.

Підбір і розподіл кадрів. При підборі та розподілі кадрів використовується методика декількох критеріїв. Перший з них – привабливість праці, тобто, чим конкретно даний учасник цікавий для його співробітників: перспективою реалізації здібностей, можливості заробити гроші (додаткові бібліотечні платні послуги тощо), пропозиція інноваційних проектів розвитку бібліотечної справи.

Другим критерієм є комунікативні властивості роботи: виконується вона колективом чи самостійно, наскільки великими масивами інформації оперує працівник в процесі діяльності, контакти із користувачами, співробітниками, колективами інших бібліотек. І третім критерієм виступає стаж роботи за спеціальністю, професіоналізм, компетентність, рівень кваліфікації співробітника. Вивчення щодо підбору і розстановки кадрів відбувається через координацію роботи, яка здійснюється шляхом проведення що понеділкових нарад при директорові, щомісячних - першого вівторка – координаційних нарад з участю керівників підрозділів, засідань бібліотечної та методичної рад.

Організація праці співробітників. Суттю даної системи є визначення керівника підрозділу наукової бібліотеки, розвиток його керівних здібностей, управління діяльністю підрозділу. Для керівництва призначаються спеціалісти, що мають стаж роботи не менше за 5 років, до уваги береться чисельність працівників підрозділу. За мету ставиться розвиток та удосконалення колективних норм праці: гордість за свою роботу, бажання досягти мети та забезпечити позитивний результат, прийняття нововведення, а також згуртованість членів колективу. Функціонування цієї системи забезпечується плануванням та аналізуванням роботи наукової бібліотеки. Крім традиційного плану, який передбачає основні напрями й показники діяльності, виробляється план управлінських дій по місяцях та напрямах – організаційні питання, науково-методична та науково-дослідна робота, масова робота, матеріально-технічне забезпечення. Це своєрідний графік, в якому більш детально і конкретно визначені заходи дирекції, відділів і бібліотечних підрозділів, дати й відповідальні за їх організацію. Планування виступає як провідний інструмент і стратегічна форма управління, вирішення ключових питань, забезпечує координацію роботи всіх бібліотечних ланок, підпорядкування їх діяльності єдиній меті. На ефективність роботи даної системи вказують щорічні підсумки роботи підрозділів, що проводяться в науковій бібліотеці з 2004 року згідно «Положення про підведення підсумків роботи підрозділів наукової бібліотеки за рік», підсумки огляду готовності підрозділів до навчального року відповідно до «Положення про огляд готовності підрозділів наукової бібліотеки до навчального року» з 2011 року. Дирекцією наукової бібліотеки ініціюється вивчення та впровадження передового досвіду в роботі керівників та працівників підрозділів. Впродовж 2010 року вивчено досвіди роботи Пінчук Валентини Іванівни, завідувачки абонементом Шепетівського НКЦ за темою «Некомерційний маркетинг в роботі абонементу Шепетівського НКЦ» (схвалено на засіданні методичної ради наукової бібліотеки в листопаді 2010 року) та Грінішиної Інни Іванівни, завідувачки читальним залом №1 за темою «Організація культурно-просвітницької роботи читального залу №1» (схвалено на засіданні методичної ради 12 травня 2011 року). Надруковано буклет «З досвіду масової просвітницької роботи завідуючої читальним залом №1 наукової бібліотеки Грінішиної Інни Іванівни». 26 травня 2011 року на основі зібраних матеріалів з узагальнення досвіду роботи Грінішиної І.І. проведено заняття школи молодого бібліотекаря «Методика просвітницької роботи наукової бібліотеки».

Праця керівників підрозділів та бібліотекарів стимулюється. До Дня бібліотек одному-двом кращим працівникам вручається Диплом лауреата премії ім. Й.І.Токара – завідувача бібліотеки 1948 - 1993 рр., за успіхи в роботі працівники відзначаються грошовими преміями та нагороджуються Грамотами, Подяками, а ті, хто віддав університету 25 років своєї праці, нагороджуються знаком «Ветеран праці Кам’янець-Подільського національного (державного) університету».

Підвищення кваліфікації та атестація.

Підвищення кваліфікації – складова загальної системи безперервної освіти особистості. Головною метою підвищення кваліфікації є приведення у відповідність фахової та посадово-функціональної компетентності працівників наукової бібліотеки з проблемами та вимогами суспільства на конкретно-історичному етапі соціально-економічного розвитку українського суспільства та інтегрованих процесів у бібліотечному просторі. Робота в бібліотеці ставить працівника перед потребою постійного оновлення знань, оволодіння новими технологіями. [5, с.283] Одним із головних компонентів моделі спеціаліста ВНЗ є «здатність самостійно вчитися, набувати професійних знань, навичок, умінь, оволодівати новими технологіями, удосконалювати кваліфікацію» [6, с.57]

Враховуючи особливості формування штатів наукової бібліотеки, організується і підвищення кваліфікації. Система підвищення кваліфікації в університетській бібліотеці є ступеневою: підвищення кваліфікації в науковій бібліотеці, в межах обласного методичного об'єднання бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Планова робота по підвищенню кваліфікації співробітників наукової бібліотеки проводиться в рамках річного плану і є складовою частиною розділу «Робота з кадрами і підвищення кваліфікації». Робота, пов’язана з підвищенням кваліфікації, відображається також в планах структурних підрозділів наукової бібліотеки.

20 квітня 2007 року за ініціативи директора наукової бібліотеки Прокопчука В.С. вченим секретарем бібліотеки Філінюк Л.Ф. започаткована і успішно продовжує функціонувати школа передового досвіду з проблем наукового дослідництва. В основу її діяльності покладено пошук нового, перспективного, нетрадиційного у роботі колективу і окремих працівників наукової бібліотеки. Підготовку до проведення першого заняття школи почали зі створення групи працівників-однодумців, об'єднаних бажанням вести спільний пошук кращого практичного досвіду, здобувати нові знання з найважливіших питань бібліотечної, бібліографічної і книгознавчої справи та впроваджувати їх у підрозділах бібліотеки із урахуванням сучасних професійних знань. Перше заняття школи, в якому взяли участь 15 співробітників, відкрив директор наукової бібліотеки В.С.Прокопчук науковим повідомленням про пріоритетні напрями, методологію та методику наукових досліджень у бібліотечній сфері. Слухачі школи виступили з повідомленнями. З того часу засідання школи передового досвіду з проблем наукового дослідництва відбуваються тричі на рік. 24.03.2011 року проведено засідання «Бібліографічні покажчики як форма розповсюдження інформації. Метабібліографія в роботі наукової бібліотеки К-ПНУ імені Івана Огієнка», 16 червня 2011 р. «Нормування бібліотечних процесів у науковій бібліотеці на основі типових норм часу роботи».

У червні 2007 року започатковано школу молодого бібліотекаря. Заняття проводяться згідно модульної робочої програми з навчального курсу. Теми занять мають як методичне так і практичне спрямування, що забезпечує молодому фахівцю виховати в собі високого професіонала, самостійну особистість, опанування більш складними прийомами бібліотечної технології і, головне, забезпечують постійне професійне зростання.

Сприяє підвищенню кваліфікації і участь у роботі міжнародних, регіональних науково-практичних конференціях, засіданнях круглих столів через написання наукових статей, підготовку доповідей та повідомлень. Науковою бібліотекою підготовлено та проведено: дві міжнародні науково-практичні конференції – «Бібліотека вищого навчального закладу - центр науково-інформаційного забезпечення підготовки національних кадрів» (2007), «Роль і функції бібліотек вищих навчальних закладів у контексті модернізації освіти» (2010), засідання круглого столу «Наукова бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історія, сьогодення, перспективи» (2008), «Бібліотеки ВНЗ за роки незалежності України: стан, проблеми, перспективи» (2011).

Підвищенню рівня кваліфікації допомагають відвідування працівниками наукової бібліотеки бібліотек ВНЗ України та Росії, що дає змогу обмінюватися досвідом роботи. 14-15 квітня 2010р. взяли участь в роботі науково-практичного семінару «Основи бібліотечної інноватики» (наукова бібліотека Хмельницького національного університету); 21 - 23 вересня 2010р. делегація, очолювана директором бібліотеки Прокопчуком В.С. взяла активну участь в міжнародному бібліографічному конгресі, який проходив на базі Російської національної бібліотеки (м. Санкт-Петербург); 3 березня 2011р. взяли участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики» (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського), 16 березня 2011 р. - в роботі науково-практичної конференції «Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ - сучасні технології та вимоги часу». Активно використовується електронна пошта для спілкування з колегами.

З метою підвищення ефективності діяльності бібліотечних працівників згідно Положення про порядок проведення атестації бібліотечних працівників Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка проводиться атестація. Атестація бібліотечних працівників – це визначення їх відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого та стажу бібліотечної роботи їм встановлюється кваліфікаційна категорія, відповідний посадовий оклад у межах Єдиної тарифної сітки. Проведено три тури атестації, четвертий згідно наказу ректора університету пройде 15 грудня 2011 року, що дасть 99% атестованих працівників бібліотеки. Всі атестовані відповідають займаним посадам. Відповідність співробітників займаним посадам зумовлена чіткою організацією роботи директора наукової бібліотеки В.С. Прокопчука та своєчасним переведенням співробітників на посаду, що відповідає рівню кваліфікації працівника.

Отже, як показує дослідження, зі зміною вимог до суб’єкта діяльності змінюються вимоги до концептуального, теоретичного та технологічного забезпечення процесу його професіоналізації і тому подальший економічний і соціальний розвиток в бібліотечній справі неможливий без висококваліфікованих кадрів, удосконалення систем управління.

Тому, по-перше, необхідно на державному рівні розробити концепцію професійного розвитку суб’єкта діяльності; по-друге, відродити державне замовлення наукових бібліотек на випускників вищих навчальних закладів, що дають кваліфікацію бібліотечних професій з подальшим відпрацюванням певного строку молодими спеціалістами у бібліотеці; по-третє, вирішити питання про доповнення до чинних Класифікатора професій 003:2005 та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 81 «Культура та мистецтво», наказ Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 р. №168 та наказ Мінкультури і туризму від 18.10.2005 р. №745) такими, що відповідають вже наявним у наукових бібліотеках новим назвам робіт, що виконуються, а саме: інформаційний менеджер, менеджер корпоративних бібліотечно-інформаційних ресурсів, менеджер електронних комунікацій, бібліограф-аналітик, менеджер Інтернет-ресурсів, бібліограф-експерт міжнародних інформаційно-пошукових систем, технолог автоматизованих бібліотечних систем, бібліотекар-педагог, бібліотекар-психолог тощо; по-четверте, методичним центрам наукових бібліотек вищих навчальних закладів організовувати планове, систематичне підвищення кваліфікації.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів

  Документ
  ... верситету Бібліотекатасучасні тенденції в інформаційномузабезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищихнавчальнихзакладів Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького ...
 2. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 0 1135 м Київ проспект Перемоги

  Документ
  ... України, Відділ освіти Бердянської міської ради Бібліотекатасучасні тенденції в інформаційномузабезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищихнавчальнихзаклад Хмельницький національний ...
 3. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (1)

  Документ
  ... України, Відділ освіти Бердянської міської ради Бібліотекатасучасні тенденції в інформаційномузабезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищихнавчальнихзаклад Хмельницький національний ...
 4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (2)

  Документ
  ... України, Відділ освіти Бердянської міської ради Бібліотекатасучасні тенденції в інформаційномузабезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищихнавчальнихзаклад Хмельницький національний ...
 5. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (3)

  Документ
  ... України, Відділ освіти Бердянської міської ради Бібліотекатасучасні тенденції в інформаційномузабезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищихнавчальнихзаклад Хмельницький національний ...

Другие похожие документы..