Главная > Документ


.

Рішення 23 сесії міської ради V скликання від 27.12.2007 року

470

Про хід виконання рішення 11 сесії міської ради V скликання

від 29.12.2006р. №201 “Про Програму економічного і соціального

розвитку міста Чернівців на 2007 рік” та затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2008 рік

Відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію департаменту економіки міської ради про хід виконання рішення 11 сесії міської ради V скликання від 29.12.2006р. № 201 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2007 рік” та розглянувши пропозиції виконавчих органів міської ради щодо Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2008 рік, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Інформацію про хід виконання рішення 11сесії міської ради V скликання від 29.12.2006 р. № 201 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2007 рік” взяти до уваги.

2.Затвердити Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2008 рік (додається).

3.Виконавчому комітету, департаментам, управлінням та відділам міської ради забезпечити організацію виконання показників Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2008 рік, систематично аналізувати стан справ в економіці та соціальній сфері міста, продовжити роботу щодо нарощування обсягів промислового виробництва, товарообігу і надання платних послуг, реалізацію заходів міських цільових комплексних програм.

4.Рішення 11 сесії міської ради V скликання від 29.12.2006 р. № 201 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2007 рік” зняти з контролю.

5.Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П., Онацьку І.І., Прокопця Є.Д.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, бюджету та фінансів міської ради.

Чернівецький міський голова М.Федорук

Затверджено

Рішення 23 сесії міської ради

V скликання

23.12.2007 р. № 470

П Р О Г Р А М А

економічного і соціального розвитку міста

Чернівців на 2008 рік

м. Чернівці

2007 р.

З М І С Т

Вступ

1.Цілі та головні напрямки економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2008 рік

2.Основні завдання розвитку економіки і соціальної сфери на 2008 рік

2.1.У виробничій сфері

2.2.У соціальній сфері

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2008 рік розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000р. № 1602 і постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” з урахуванням Стратегічного плану розвитку міста Чернівців до 2011 року, Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Чернівців, Програми пріоритетних напрямків розвитку міста Чернівців до 2011 року та Заходів, пов’язаних з відзначенням 600-річчя міста Чернівців.

1.Цілі та головні напрямки соціального і економічного розвитку міста Чернівців на 2008 рік

Метою Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2008 рік є стабілізація виробництва, нарощування обсягів виробництва продукції та послуг з урахуванням загальнодержавних завдань, регіональних потреб і пріоритетів та наявних ресурсів, у тому числі фінансових можливостей, створення передумов зростання економічного потенціалу у наступні роки та розв’язання на цій основі комплексу питань підвищення життєвого рівня населення.

Найважливішим соціальним завданням визначається створення місцевих засад для послідовного підвищення якості життя населення, ефективної зайнятості трудових ресурсів, широкого розвитку міжрегіонального і зовнішньоекономічного співробітництва.

2.Основні завдання розвитку економіки і соціальної сфери

на 2008 рік

Виходячи з аналізу поточної ситуації, в 2008 році передбачається здійснити спільні заходи органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій і спілок міста, зосередивши зусилля на реалізації основних завдань:

2.1. У виробничій сфері

Основними завданнями в промисловому комплексі міста в 2008 році будуть:

- забезпечення позитивної динаміки зростання обсягів виробництва з основних видів економічної діяльності;

- забезпечення конкурентоспроможності виробництва шляхом реалізації інноваційної моделі розвитку промисловості;

- зменшення залежності від імпортних поставок за рахунок розвитку імпортозамінних високотехнологічних виробництв;

- відновлення діяльності підприємств міста у напрямку пріоритетного розвитку з метою більше широкого залучення інвестицій для вдосконалення технологічних схем виробництва.

Основні показники розвитку промислового виробництва

з/п

Показники

Один.

виміру

2006рік

факт

2007р.

очіку-

ване

2008р.

прогноз

2008 р в

%% до 2007 р.

1.

Обсяг виробництва

промислової продукції в порівняних цінах

млн.

грн.

795,8

890,0

960,0

108,0

2.

Поставка продукції

на експорт

млн.

дол.

США

75,9

98,7

108,6

110,0

3.

Імпорт продукції

млн.

дол.

США

90,2

73,9

72,5

98,1

Бюджет міста Чернівців на 2008 рік формується відповідно до Бюджетного кодексу України за формульною системою та в межах показників, доведених Міністерством фінансів України, з врахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку міста.

Обсяг загального фонду бюджету міста Чернівців, доведений Міністерством фінансів України в сумі 291,4 млн.грн.

У 2008 році основними пріоритетними завданнями з виконання Програми розвитку малого підприємництва будуть:

- формування сприятливого середовища щодо розвитку підприємницької діяльності;

- реалізація державної регуляторної політики шляхом прийняття регуляторних актів, які спрямовані на вирішення проблем малого підприємництва та впливають на права та інтереси малих підприємств;

- забезпечення ефективного функціонування малого бізнесу шляхом вдосконалення нормативно-правової бази;

- стимулювання підприємницької ініціативи за рахунок власних фінансових, майнових, трудових, інтелектуальних ресурсів;

- фінансове забезпечення та матеріально-технічна підтримка розвитку малого підприємництва;

- розвиток малого підприємництва на базі реструктуризованих підприємств, використання вільних приміщень виробничого призначення, технологічного обладнання;

- створення малих підприємств у виробничій і соціальній сферах;

- розвиток установ ринкової інфраструктури, що забезпечують мале підприємництво кваліфікованими інформаційними, освітніми та консалтинговими послугами;

- підвищення рівня зайнятості соціально найменш захищених верств населення та залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді, колишніх військовослужбовців;

- забезпечення сфери підприємництва кваліфікованими кадрами;

- активізація співпраці виконавчих органів міської ради з громадськими організаціями та об’єднаннями підприємців.

Показники діяльності малого підприємництва

з/п

Показники

Один.

вмиміру

2006рік

факт

2007р.

очіку-

ване

2008р.

прогноз

2008 р в

%% до 2007 р.

1.

Кількість малих

підприємств

один.

2492

2567

2610

101,7

2.

Кількість підприє-мств, які реалізовували продукцію

один.

1575

1620

1668

103,0

2.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)

млн.

грн

613,5

644,2

676,4

105,0

3.

Чисельність штатних працівників

тис.осіб

14,8

15,1

15,4

102,0

Важливим завданням в галузі будівництва в 2008 році буде ефективне залучення інвестицій, в тому числі іноземних, збільшення їх обсягів та цілеспрямоване використання в соціально-економічних сферах міста. Виконання Комплексної програми каналізування міста Чернівців до 2015 року та заходів, пов’язаних з підготовкою та відзначенням 600-річчя заснування міста Чернівців.

Внутрішні та зовнішні інвестиції

з/п

Показники

Один.

виміру

2006рік

факт

2007р.

очіку-

ване

2008р.

прогноз

2008 р в

%% до 2007 р.

1.

Інвестиції в основний капітал

млн.

грн

489,2

503,9

519,0

103,0

2.

Введення загальної площі житла по всіх джерелах фінансування

в тому числі:

- введення в експлуатацію індивідуальних житлових будинків

тис.кв.м

тис.кв.м

98,5

65,1

101,5

67,1

104,5

69,1

103,0

103,0

3.

Загальний обсяг іноземних інвестицій

млн.долСША

22,029

22,029

22,70

103,0

Основним напрямком розвитку торгівлі в 2008 році залишається покращання забезпечення населення товарами народного споживання за рахунок:

- збільшення кількості об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутового обслуговування;

- вдосконалення механізму запобігання надходження на внутрішній ринок неякісних, фальсифікованих та небезпечних для життя і здоров’я товарів;

- впровадження нових сучасних технологій та форм обслуговування, підвищення рівня технічного та технологічного переоснащення, розширення ринку послуг, що надаються;

- поступового перетворення ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів у сучасні торговельно-сервісні комплекси, створення на них необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками, посилення контролю за якістю та безпекою товарів, що реалізуються на ринках.

Показники розвитку об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування

№з/п

Показники

Один.

виміру

2006рік

факт

2007р.

очіку-

ване

2008р.

прогноз

2008 р в

%% до 2007 р.

1.

Об’єкти торгівлі

- товарообіг на одного мешканця

- торгова площа на 1 тис. населення

один.

грн.

кв.м.

1784

4916

154

2005

5160

160

2030

5420

165

101.0

105.0

103.0

2.

Об’єкти ресторанного господарства

- кількість посадкових місць в загальній мережі на 1 тис. населення

один.

-“-

638

64

650

80

655

84

101.0

105.0

3.

Об’єкти побутового

обслуговування

в т.ч.

-лазні:

в них місць

- платні послуги на

1 мешканця

один.

-“-

-“-

грн.

886

6

340

1393

934

7

340

1600

950

7

340

1700

121.0

100.0

100.0

106.0

4.

Ринки та мікроринки

один.

24

25

24

96.0

5.

Обсяг роздрібного товарообігу, включаючи ресторанне господарство –всього

млн.

грн.

1200,6

1514

1590

105,0

6.

Надання платних послуг

в т.ч. побутових

млн.

грн.

-“-

340

13,9

360

17,5

380.0

18,5

106.0

106.0

7.

Ринковий збір

(оплачений)

в т.ч. МТК “Калинів-ський ринок”

МКП “Газкомплект-прилад”

тис.грн

тис.грн

тис.грн

14319,7

10967,8

413,7

14717,4

10880

410,0

15000.0

11000.0

420,0

102.0

101.0

102.0

Основними завданнями розвитку туристичної діяльності відповідно до цільової Програми розвитку туризму до 2010 року та Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Чернівців передбачено:

 • створення та просування іміджу м.Чернівці, як туристичного центру, в Україні та за її межами;

 • залучення іноземних туристів та розвиток міжнардного туризму;

 • розширення використання рекреаційних ресурсів та туристичних можливостей міста;

 • розвиток інфраструктури для бізнесу;

 • участь у міжнародних проектах, залучення коштів міжнародних фондів;

 • забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки у валовому продукті міста та доходній частині бюджетів всіх рівнів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державна санітарно-епідеміологічна служба україни

  Документ
  ... флюорограф. Згідно програмисоціально-економічногота культурного розвитку Ставищенського району на 2006 рік у 2008 ... шенням 52 сесії Бучанської міської ради У скликання від 28.05.09р. затверджена Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Буча на ...
 2. ИСС Зодчий (СНиП ГОСТ ДБН ДСТУ) – нормативные документы в строительстве

  Документ
  ... .12.2006. "ПроПрограмусоціально-економічногота культурного розвитку міста Києва на2007 рік" 3506. Рішення КМР N 5/665 від 25.01.2007. "Прозатвердження Основних ...
 3. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського матеріали конференції

  Документ
  ... винесення насесію Кременчуцької міської ради проектів рішень, спрямованих на спрощення порядку створення та орган ... «Про державне прогнозування та розроблення програмекономічного і соціальногорозвитку України» (визначення правових, економічних та ...
 4. Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць

  Документ
  ... ія, Стратегія таПрограма е-урядування, а також їх включення до складу Програмисоціальноготаекономічногорозвитку України таПрограми діяльності Каб ... їні на2007-2015 роки ”/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.102. 6.Про заходи ...
 5. Збірка тез доповідей

  Документ
  ... видатки на розвиток соціально-культурної сфери, що спрямовуються на реалізацію програмсоціально-економічногота культурного розвитку відпов ... затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 571 від 11.12.2003 року та ...

Другие похожие документы..