Главная > Документ

1

Смотреть полностью

.

Рішення 23 сесії міської ради V скликання від 27.12.2007 року

470

Про хід виконання рішення 11 сесії міської ради V скликання

від 29.12.2006р. №201 “Про Програму економічного і соціального

розвитку міста Чернівців на 2007 рік” та затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2008 рік

Відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію департаменту економіки міської ради про хід виконання рішення 11 сесії міської ради V скликання від 29.12.2006р. № 201 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2007 рік” та розглянувши пропозиції виконавчих органів міської ради щодо Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2008 рік, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Інформацію про хід виконання рішення 11сесії міської ради V скликання від 29.12.2006 р. № 201 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2007 рік” взяти до уваги.

2.Затвердити Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2008 рік (додається).

3.Виконавчому комітету, департаментам, управлінням та відділам міської ради забезпечити організацію виконання показників Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2008 рік, систематично аналізувати стан справ в економіці та соціальній сфері міста, продовжити роботу щодо нарощування обсягів промислового виробництва, товарообігу і надання платних послуг, реалізацію заходів міських цільових комплексних програм.

4.Рішення 11 сесії міської ради V скликання від 29.12.2006 р. № 201 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2007 рік” зняти з контролю.

5.Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П., Онацьку І.І., Прокопця Є.Д.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, бюджету та фінансів міської ради.

Чернівецький міський голова М.Федорук

Затверджено

Рішення 23 сесії міської ради

V скликання

23.12.2007 р. № 470

П Р О Г Р А М А

економічного і соціального розвитку міста

Чернівців на 2008 рік

м. Чернівці

2007 р.

З М І С Т

Вступ

1.Цілі та головні напрямки економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2008 рік

2.Основні завдання розвитку економіки і соціальної сфери на 2008 рік

2.1.У виробничій сфері

2.2.У соціальній сфері

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2008 рік розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000р. № 1602 і постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” з урахуванням Стратегічного плану розвитку міста Чернівців до 2011 року, Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Чернівців, Програми пріоритетних напрямків розвитку міста Чернівців до 2011 року та Заходів, пов’язаних з відзначенням 600-річчя міста Чернівців.

1.Цілі та головні напрямки соціального і економічного розвитку міста Чернівців на 2008 рік

Метою Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2008 рік є стабілізація виробництва, нарощування обсягів виробництва продукції та послуг з урахуванням загальнодержавних завдань, регіональних потреб і пріоритетів та наявних ресурсів, у тому числі фінансових можливостей, створення передумов зростання економічного потенціалу у наступні роки та розв’язання на цій основі комплексу питань підвищення життєвого рівня населення.

Найважливішим соціальним завданням визначається створення місцевих засад для послідовного підвищення якості життя населення, ефективної зайнятості трудових ресурсів, широкого розвитку міжрегіонального і зовнішньоекономічного співробітництва.

2.Основні завдання розвитку економіки і соціальної сфери

на 2008 рік

Виходячи з аналізу поточної ситуації, в 2008 році передбачається здійснити спільні заходи органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій і спілок міста, зосередивши зусилля на реалізації основних завдань:

2.1. У виробничій сфері

Основними завданнями в промисловому комплексі міста в 2008 році будуть:

- забезпечення позитивної динаміки зростання обсягів виробництва з основних видів економічної діяльності;

- забезпечення конкурентоспроможності виробництва шляхом реалізації інноваційної моделі розвитку промисловості;

- зменшення залежності від імпортних поставок за рахунок розвитку імпортозамінних високотехнологічних виробництв;

- відновлення діяльності підприємств міста у напрямку пріоритетного розвитку з метою більше широкого залучення інвестицій для вдосконалення технологічних схем виробництва.

Основні показники розвитку промислового виробництва

з/п

Показники

Один.

виміру

2006рік

факт

2007р.

очіку-

ване

2008р.

прогноз

2008 р в

%% до 2007 р.

1.

Обсяг виробництва

промислової продукції в порівняних цінах

млн.

грн.

795,8

890,0

960,0

108,0

2.

Поставка продукції

на експорт

млн.

дол.

США

75,9

98,7

108,6

110,0

3.

Імпорт продукції

млн.

дол.

США

90,2

73,9

72,5

98,1

Бюджет міста Чернівців на 2008 рік формується відповідно до Бюджетного кодексу України за формульною системою та в межах показників, доведених Міністерством фінансів України, з врахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку міста.

Обсяг загального фонду бюджету міста Чернівців, доведений Міністерством фінансів України в сумі 291,4 млн.грн.

У 2008 році основними пріоритетними завданнями з виконання Програми розвитку малого підприємництва будуть:

- формування сприятливого середовища щодо розвитку підприємницької діяльності;

- реалізація державної регуляторної політики шляхом прийняття регуляторних актів, які спрямовані на вирішення проблем малого підприємництва та впливають на права та інтереси малих підприємств;

- забезпечення ефективного функціонування малого бізнесу шляхом вдосконалення нормативно-правової бази;

- стимулювання підприємницької ініціативи за рахунок власних фінансових, майнових, трудових, інтелектуальних ресурсів;

- фінансове забезпечення та матеріально-технічна підтримка розвитку малого підприємництва;

- розвиток малого підприємництва на базі реструктуризованих підприємств, використання вільних приміщень виробничого призначення, технологічного обладнання;

- створення малих підприємств у виробничій і соціальній сферах;

- розвиток установ ринкової інфраструктури, що забезпечують мале підприємництво кваліфікованими інформаційними, освітніми та консалтинговими послугами;

- підвищення рівня зайнятості соціально найменш захищених верств населення та залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді, колишніх військовослужбовців;

- забезпечення сфери підприємництва кваліфікованими кадрами;

- активізація співпраці виконавчих органів міської ради з громадськими організаціями та об’єднаннями підприємців.

Показники діяльності малого підприємництва

з/п

Показники

Один.

вмиміру

2006рік

факт

2007р.

очіку-

ване

2008р.

прогноз

2008 р в

%% до 2007 р.

1.

Кількість малих

підприємств

один.

2492

2567

2610

101,7

2.

Кількість підприє-мств, які реалізовували продукцію

один.

1575

1620

1668

103,0

2.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)

млн.

грн

613,5

644,2

676,4

105,0

3.

Чисельність штатних працівників

тис.осіб

14,8

15,1

15,4

102,0

Важливим завданням в галузі будівництва в 2008 році буде ефективне залучення інвестицій, в тому числі іноземних, збільшення їх обсягів та цілеспрямоване використання в соціально-економічних сферах міста. Виконання Комплексної програми каналізування міста Чернівців до 2015 року та заходів, пов’язаних з підготовкою та відзначенням 600-річчя заснування міста Чернівців.

Внутрішні та зовнішні інвестиції

з/п

Показники

Один.

виміру

2006рік

факт

2007р.

очіку-

ване

2008р.

прогноз

2008 р в

%% до 2007 р.

1.

Інвестиції в основний капітал

млн.

грн

489,2

503,9

519,0

103,0

2.

Введення загальної площі житла по всіх джерелах фінансування

в тому числі:

- введення в експлуатацію індивідуальних житлових будинків

тис.кв.м

тис.кв.м

98,5

65,1

101,5

67,1

104,5

69,1

103,0

103,0

3.

Загальний обсяг іноземних інвестицій

млн.долСША

22,029

22,029

22,70

103,0

Основним напрямком розвитку торгівлі в 2008 році залишається покращання забезпечення населення товарами народного споживання за рахунок:

- збільшення кількості об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутового обслуговування;

- вдосконалення механізму запобігання надходження на внутрішній ринок неякісних, фальсифікованих та небезпечних для життя і здоров’я товарів;

- впровадження нових сучасних технологій та форм обслуговування, підвищення рівня технічного та технологічного переоснащення, розширення ринку послуг, що надаються;

- поступового перетворення ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів у сучасні торговельно-сервісні комплекси, створення на них необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками, посилення контролю за якістю та безпекою товарів, що реалізуються на ринках.

Показники розвитку об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування

№з/п

Показники

Один.

виміру

2006рік

факт

2007р.

очіку-

ване

2008р.

прогноз

2008 р в

%% до 2007 р.

1.

Об’єкти торгівлі

- товарообіг на одного мешканця

- торгова площа на 1 тис. населення

один.

грн.

кв.м.

1784

4916

154

2005

5160

160

2030

5420

165

101.0

105.0

103.0

2.

Об’єкти ресторанного господарства

- кількість посадкових місць в загальній мережі на 1 тис. населення

один.

-“-

638

64

650

80

655

84

101.0

105.0

3.

Об’єкти побутового

обслуговування

в т.ч.

-лазні:

в них місць

- платні послуги на

1 мешканця

один.

-“-

-“-

грн.

886

6

340

1393

934

7

340

1600

950

7

340

1700

121.0

100.0

100.0

106.0

4.

Ринки та мікроринки

один.

24

25

24

96.0

5.

Обсяг роздрібного товарообігу, включаючи ресторанне господарство –всього

млн.

грн.

1200,6

1514

1590

105,0

6.

Надання платних послуг

в т.ч. побутових

млн.

грн.

-“-

340

13,9

360

17,5

380.0

18,5

106.0

106.0

7.

Ринковий збір

(оплачений)

в т.ч. МТК “Калинів-ський ринок”

МКП “Газкомплект-прилад”

тис.грн

тис.грн

тис.грн

14319,7

10967,8

413,7

14717,4

10880

410,0

15000.0

11000.0

420,0

102.0

101.0

102.0

Основними завданнями розвитку туристичної діяльності відповідно до цільової Програми розвитку туризму до 2010 року та Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Чернівців передбачено:

 • створення та просування іміджу м.Чернівці, як туристичного центру, в Україні та за її межами;

 • залучення іноземних туристів та розвиток міжнардного туризму;

 • розширення використання рекреаційних ресурсів та туристичних можливостей міста;

 • розвиток інфраструктури для бізнесу;

 • участь у міжнародних проектах, залучення коштів міжнародних фондів;

 • забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки у валовому продукті міста та доходній частині бюджетів всіх рівнів.

Показники розвитку туризму

Показники

Один.

виміру

2006рік

факт

2007р.

очіку-

ване

2008р.

прогноз

2008 р в

%% до 2007 р.

Кількість обслужених

туристів – всього

З них:

-іноземних;

-туристів, які виїзджали за кордон;

-туристів, що подорожу-

вали в Україні

тис.осіб

-“-

-“-

78,3

7,6

30

40,5

90,5

7,9

41

42,0

93,2

8,2

42

43,0

103,0

104,0

102,0

102,0

Обсяг наданих турпослуг

тис.грн.

25745

27000

27800

103,0

Головні завдання розвитку пасажирськоготранспорту в м.Чернівцях передбачають:

- забезпечення безперебійної роботи електро- та автомобільного транспорту, що здійснює пасажирські перевезення;

- сприяння розвитку конкуренції, обмеженню монополізму на ринку пасажирських перевезень, вибір на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб, які будуть забезпечувати виконання необхідних обсягів та якість перевезень пасажирів на автобусних маршрутах міста;

- збільшення обсягів перевезень міським автомобільним та електротранспортом.

Показники розвитку електро та автотранспорту

з/п

Показники

Один.

Виміру

2006рік

факт

2007р.

очіку-

ване

2008р.

прогноз

2008 р в

%% до 2007 р.

1.

Кількість маршрутів електротранспорту:

-обсяги перевезень

пасажирів

к-сть

тис/рік

12

51305,1

10

46113

10

46113

100,0

100,0

2.

Кількість маршрутів автобусного транспорту:

- обсяги перевезень

пасажирів

к-сть

тис/рік

42

21499

44

22574

45

23251

102,0

103,0

3.

Таксомотори

один.

770

800

840

105,0

Основними напрямками в галузі зв’язку в 2008 році передбачено:
 • впровадження ресурсозберігаючих технологій в галузі зв’язку;
 • розвиток найбільш прибуткових сегментів ринку послуг зв’язку;
 • модернізація та розвиток телефонних мереж загального користування з використанням сучасного обладнання, у тому числі вітчизняного виробництва;
 • розширення телефонної мережі абонентів мікрорайонів Роша, Роша-Стинка, Садгірського району.
Показники розвитку зв’язку

з/п

Показники

Один.

виміру

2006рік

факт

2007р.

очіку-

ване

2008р.

прогноз

2008 р в

%% до 2007 р.

1.

Телефонний зв’язок:

- абонентів в міській телефонній

мережі,

- кількість осіб, які перебувають на черзі

в т.ч.

пільговиків

один.

чол.

чол.

80803

5286

726

83228

4094

605

85628

2254

425

103,0

55,0

70,2

2

Поштовий зв’язок:

- відділень поштового зв’язку

один.

21

21

21

100,0

В 2008 році передбачено:

- приватизувати біля 60 об’єктів комунальної власності;

- обстежити приватизованих 150 об’єктів з метою безумовного виконання умов договорів купівлі-продажу в інтересах міської громади;

- забезпечити надходження від приватизації комунального майна не менше 12 млн.грн.;

- створення сприятливих умов для після приватизаційного функціонування об’єктів, які належали до комунальної власності територіальної громади міста.

2.2. У соціальній сфері

Основними напрямками роботи в галузі охорони здоров’я в 2008 році будуть:

 • забезпечення доступної і якісної первинної медико-санітарної та спеціалізованої допомоги всім верствам населення;

 • забезпечення пріоритетного розвитку системи здоров’я, материнства та дитинства;

 • удосконалення реанімаційної і невідкладної медичної допомоги;

 • покращання матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних установ;

 • орієнтація на профілактичну медицину, націлену на виявлення і лікування хвороб на тій стадії, коли вони ще не загрожують втратою працездатності, а також на повну реабілітацію людини після перенесеного захворювання;

 • оптимізація системи бюджетного медичного обслуговування з мінімальними втратами існуючої системи та забезпеченням доступності та якості амбулаторної медико-санітарної та спеціалізованої допомоги населенню;

 • широка пропаганда здорового способу життя серед населення засобами масової інформації.

Показники розвитку мережі закладів охорони здоров’я

з/п

Показники

Один.

виміру

2006рік

факт

2007р.

очіку-

ване

2008р.

прогноз

2008 р в

%% до 2007 р.

1.

Кількість бюджетних
ліжок:

з них дитячих

один.

один.

980

265

980

265

980

265

100.0

100.0

2.

Кількість ліжок на спецкоштах

один

35

35

35

100,0

3.

Потужність амбула-торно-поліклінічних закладів

відв/зм

3075

3075

3075

100,0

4.

Надання платних

Послуг

тис.

грн.

2953,5

3700,0

4100,0

110,8

Пріоритетними напрямками розвитку культури та мистецтва в 2008 році буде:

- збільшення кількості аматорських колективів, що носять звання “народний” за рахунок колективів міського культурно-просвітницького центру та комунального підприємства “Парк Жовтневий”;

-продовження: реставраційних робіт по Центральному Палацу культури за рахунок коштів державного бюджету, будівництва Арт-залу в Центрі дозвілля дітей та юнацтва парку ім. Ю.Федьковича, розвитку інфраструктури КП “Парку Жовтневий” за рахунок втілення інвестиційних проектів;

- проведення капітальних ремонтів приміщень в музичній школі №4, центральних бібліотеках міста;

- розробка та реалізація плану підготовки закладів культури міста до відзначення 600-річчя міста Чернівців.

Показники розвитку закладів культури

з/п

Показники

Один.

виміру

2006рік

факт

2007р.

очіку-

ване

2008р.

прогноз

2008 р в

%% до 2007 р.

1.

Централізована біб-

ліотечна система

- книжковий фонд

один.

тис.кн.

22

671,9

22

673,0

22

673,4

100,0

100,0

2.

Школи естетичного виховання:

в них учнів

один.

чол.

5

1635

5

1635

5

1640

100,0

100,0

3.

Клубні установи:

- постійно діючі клубні формування

один.

один.

14

171

14

171

14

177

100,0

103,0

4.

Кінотеатри:

- місць

один.

-“-

4

1330

3

930,0

3

930,0

75,0

70,0

5.

Парки

один.

2

2

2

100,0

6.

Надання платних послуг закладами культури

тис.

грн

5215,4

5300,0

5480,0

103,0

Основними завданнями по фізичній культурі та спорту в 2008 році будуть;

- зміцнення матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою та спортом в учбових закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах та за місцем проживання;

- проведення спортивно-масових змагань міського, державного та міжнародного рівнів;

- підготовка 2 майстрів спорту міжнародного класу, більше 25 майстрів спорту України та 90 кандидатів в майстри спорту і спортсменів 1 розряду;

- реконструкція басейну СОУ “Буковина”, продовження будівництва льодового катка, майданчика для скейтбордінгу;

Показники розвитку мережі закладів по фізичній культурі та спорту

з/п

Показники

Один.

виміру

2006рік

факт

2007р.

очіку-

ване

2008р.

прогноз

2008 р в

%% до 2007 р.

1.

Дитячо-юнацькі

спортивні школи:

в них вихованців

один.

чол.

2

1160

2

1160

2

1160

100,0

100,0

2.

Спортзали

один.

64

64

64

100,0

3.

Плавальні басейни

один.

3

3

3

100,0

4.

Стадіони

один

7

8

8

100,0

5.

Спортивні майданчики

один.

202

204

206

101,0

6.

Стрілецькі тири

один.

22

22

22

100,0

7.

Тенісні корти

один.

6

9

11

122,0

8.

Фізкультурно-оздоровчий комплекс “Олімпія”

один.

1

1

1

100,0

9.

Міський центр “Спорт для всіх”

один.

1

1

1

100,0

10.

Надання платних послуг спортивни-ми закладами

тис.грн

233

280

300

107,0

Основними напрямками у 2008 році в галузі освіти будуть:

- виконання ІІ етапу регіонального плану переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання;

- продовження роботи над науково-методичною проблемою педагогічних колективів “Рік якості знань”, навчання і управління педагогічним персоналом та виконання заходів щодо вирішення проблеми підвищення якості знань учнів, навчання і управління педагогічним персоналом у 2007-2008 навчальному році;

- забезпечення навчально-виховних закладів комп’ютерною технікою та розширення мережі класів і збільшення кількості дітей, охоплених комп’ютерною грамотністю;

- забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та дітей з малозабезпечених сімей;

- забезпечення рівного доступу до навчання дітей з вадами фізичного та психічного розвитку.

Показники розвитку закладів освіти

з/п

Показники

Один.

виміру

2006рік

факт

2007р.

очіку-

ване

2008р.

прогноз

2008 р в

%% до 2007 р.

1.

Дошкільне виховання:

- установи

один.

51

51

52

102,0

- місця

місць

6181

6181

6291

102,0

- кількість дітей в дошкільних закладах

чол.

7839

8125

8325

102,4

2.

Загальна середня освіта:

Загальноосвітні школи, коледжі, ліцеї, гімназії

- класи

- учні

один.

один.

чол.

48

878

23422

50

853

22413

50

836

21918

100,0

98,0

98,0

3.

Інтернатні заклади

- учнів

один.

чол.

1

170

1

154

1

155

100,0

100,6

4.

Центр освіти молоді (вечірня форма навчання)

- класи

- учні

один.

один.

чол.

1

10

219

1

10

271

1

11

280

100,0

110,0

103,3

4.

Заклади з поза-шкільної роботи з дітьми

- дітей

один.

чол.

6

3259

6

3423

6

3609

100,0

105,4

5.

Дитячо-юнацькі спортивні школи:

- дітей

один.

чол.

3

1897

2

1933

2

1980

100,0

102,4

6.

Надання платних послуг закладами освіти

тис.

грн.

2425,0

2600,0

2800,0

107,6

Головним завданням на 2008 рік є підвищення якості житлово-комунальнихпослуг, забезпечення прозорості встановлених тарифів на ці послуги, розрахунки за надані послуги, залучення населення до утримання житлового фонду.

Основні заходи, які планується здійснювати, направлені на виконання в повному обсязі Програм реформування житлово-комунального господарства м.Чернівців до 2010 року.

Показники розвитку житлово-комунального господарства

з/п

Показники

Один.

виміру

2006рік

факт

2007р.

очіку-

ване

2008р.

прогноз

2008 р в

%% до 2007 р.

1.

Житлово-комунальне господарство:

- обсяги робіт по капітальному ремонту житлового фонду:

в тому числі:

- ремонт дахів;

- обсяги робіт по капітальному ремонту доріг

- реалізація води

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

тис.куб.м

9264,1

7706,5

31298,2

11629,5

15211,9

5699,3

29416,7

11030,2

18254,3

6800,0

33800,0

10800,0

120,0

120,0

115,0

98,0

2.

Реалізація платних послуг населенню підприємствами, які належать до кому-нальної власності міста –всього:

тис.грн

27203,4

31050,0

32913

105,0

В 2008 році продовжуватиме здійснюватися активна політика сприяння зайнятості населення шляхом:

- збереження ефективно функціонуючих та створення нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях міста усіх форм власності;

- підготовка робочої сили, професійний склад і кваліфікаційний рівень якої може відповідати потребам ринку праці;

- підтримки самостійної зайнятості населення, розвитку малого підприємництва;

- посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості населення;

- підтримки громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

- сприяння розвитку системи колективно-договірного забезпечення повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості;

- поглиблення співпраці служби зайнятості з органами місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців, профспілками, іншими громадськими організаціями.

Демографічні показники

з/п

Показники

Один.

Виміру

2006рік

факт

2007р.

очікуване

1.

Населення:

- чисельність постійного населення;

- наявного населення

- населення у

працездатному віці

тис. чол.

-“-

-“-

241,2

244,9

159,3

241,3

245,0

160,0

2.

Зайнятість:

Зайнято у всіх сферах діяльності

тис.чол.

119,4

120,0

3.

Рівень безробіття

%

1,0

0,5

В рамках реалізації міської комплексної програми “Захист” на 2008-2009 роки, надаватиметься додаткова матеріальна підтримка найбільш малозабезпеченим сім’ям за рахунок бюджету міста та благодійних пожертв на рахунок міської благодійної акції “Милосердя”, побутових та культурних заходів, спрямованих на посилення адресної соціальної підтримки малозабезпечених сімей.

Показники соціального захисту населення

№з/п

Показники

Один.

виміру

2006рік

факт

2007р.

очікуване

2008р.

прогноз

1.

Контингент населення, гостро потребуючий соцзахисту – всього

тис.

осіб

28,0

26,7

27,3

2.

Контингент підопічний міському центру “Турбота”

осіб

981

1010

1000

В 2008 році продовжуватиметься робота зі створення сприятливих умов для подальшого розвитку засад місцевого самоврядування через самоорганізацію населення, збільшення кількості комітетів мікрорайонів, кварталів, вулиць та будинків, активного залучення їх до здійснення заходів з благоустрою території, покращанні утримання житла, наведенні належного санітарного стану та посилення роботи з соціально незахищеними категоріями населення.

Показники розвитку засад місцевого самоврядування

Показники

Один.

виміру

2006рік

факт

2007р.

очіку-

ване

2008р.

прогноз

2008 р в

%% до 2007 р.

Органи самоорганізації населення

в м.Чернівцях

Матеріальне заохочення керівників органів самоорганізації населення

один.

тис.грн

90

11,0

109

11,9

114

13,0

104,5

109,2

Показники Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2008 рік розроблені та здійснюються департаментами, управліннями та відділами міської ради в межах асигнувань, передбачених цільовими комплексними програмами та наявних бюджетних коштів.

Секретар міської ради Т.Єремічук

Інформація

про хід виконання Програми економічного і соціального

розвитку міста Чернівців на 2007 рік, затвердженої рішенням

11 сесії міської ради V скликання від 29.12.2006 р. № 201

Організаційні заходи міської ради, її виконавчого комітету та структурних підрозділів, активна участь в реалізації міських цільових комплексних програм депутатів міської та районних рад, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій сприяли виконанню основних завдань Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2007 рік, затвердженої рішенням 11 сесії міської ради V скликання від 29 грудня 2006 року № 201.Актуальні питання життєдіяльності міста розглядались на засіданнях виконавчого комітету міської ради, координаційних радах, комісіях та інших заходах за участю представників міської громади. Внаслідок чого відбулися певні позитивні зміни, як у виробничій, так і в соціальній сферах.

Промисловими підприємствами міста у січні-листопаді п. р. вироблено товарної продукції на 823,3 млн. грн., що на 132,5 млн. грн. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Темп росту складає 15,6 %. Перевищили рівень обсягів виробництва підприємства Першотравневого та Садгірського районів - на 27,6 % та на 26,4 % відповідно. Зменшили обсяги виробництва підприємства Шевченківського району на 21,6 %.

До місцевих бюджетів м. Чернівців за 11 місяців 2007 року надійшло податків і зборів (з трансфертами) 470556,0 тис. грн., що складає 94,8 відсотка до плану на 11 місяців (496551,6 тис. грн.), або 83,7 відсотка до уточненого річного плану (562115,5 тис. грн.) та 111,2 відсотка до затвердженого плану на рік (423327,5 тис. грн.), при нормі 91,7 відсотка для річних планових показників.

До міського бюджету від приватизації комунального майна з початку року надійшло 36,6 млн. грн. коштів при плані 40,6 млн. грн.

Одним із ефективних джерел поповнення міського бюджету коштами є передача в оренду нерухомого та рухомого майна. Станом на 01.12.2007 р. загальна площа орендованих приміщень 128,1 тис. кв. м, в оренді знаходиться 1135 об’єктів. За 11 місяців 2007року надійшло 10182,6 тис. грн. плати за оренду приміщень, що на 818,8тис.грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2006 року і на 346,7 тис. грн. більше в порівнянні з планом.

Мале підприємництво міста становить біля 27 тис. суб’єктів підприємницької діяльності. Кількість малих підприємств складає 2492 одиниці. У розрахунку на 10 тис. населення припадає 102 малих підприємства. Обсяг реалізованої продукції ( робіт, послуг) малими підприємствами міста становив 613,4 млн. грн. За видами економічної діяльності найбільша частка реалізованої продукції (робіт, послуг) в загальних обсягах реалізації малих підприємств була у підприємств торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 44,9%, промисловості – 15,5%, будівництва – 11,5%. В середньому одним працюючим малим підприємством, за рахунок усіх видів діяльності, реалізовано продукції ( робіт, послуг) - на суму 389,5 тис. грн.

Сформована база даних про наявність вільних приміщень виробничого призначення, які не відносяться до комунальної власності територіальної громади міста, і можуть бути запропоновані суб’єктам малого підприємництва для започаткування власного бізнесу. Загальна площа вільних приміщень становить 56,6 тис. кв. м.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за 9 місяців 2007 року становив 1293,8 млн. грн., що на 45,1 % більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. В загальному обсязі роздрібного товарообороту 98,4 % припадало на обсяг роздрібного товарообороту торгової мережі і тільки 1,6 % - на ресторанне господарство.

В місті функціонує 25 ринків і мікроринків, в тому числі за товарною спеціалізацією 15-продовольчих, 7 – непродовольчих, 2-квіткових і 1-змішаний, на яких обладнано 15,4 тис. торговельних місць. Господарюючими суб’єктами витрачено на розвиток ринків і мікроринків 3,7 млн. грн. Серед закладів торгівлі значну питому вагу займають торговельні комплекси „Екватор” , „Меблі”, “Метро”, гіпермаркет продуктів харчування „Караван”, торговельно-побутовий комплекс „Боянівка”, „Боулінг-центр” тощо.

Створено і координується робота міського туристично–інформаційного центру. Забезпечено участь 26 туроператорів і турагенств та 2 навчальних закладів в ІІІ Буковинському туристичному ярмарку.

Подальший розвиток туризму передбачає впровадження міської цільової Програми розвитку туризму до 2010 року , затвердженої рішенням 23 сесії міської ради ІУ скликання №491 від 08.07.2004 р.

У розвиток економіки міста за рахунок усіх джерел фінансування вкладено за 9 місяців п.р. 517,5 млн. грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (88,4% від загального обсягу) складали інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво та на придбання машин і обладнання).

Підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 457,7 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що у 1,8 раза більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Більше половини (55 %) інвестицій в основний капітал освоєно за рахунок власних коштів підприємств і організацій.

В економіку міста за 9 місяців п. р. вкладено іноземними інвесторами 868 тис. дол. США прямих інвестицій. З країн СНД надійшло 4,2 тис. дол. США, з інших країн світу – 863,8 тис. дол. США. Нерезидентами було вилучено капіталу на 542,2 тис. дол. США. Сукупний капітал нерезидентів в економіці міста становив 22,1млн.дол.США, що склало 91,6 долара в розрахунку на одного мешканця міста.

Закладами культури міста в поточному році проведено 3790 заходів, на яких перебувало 190897 чоловік, надано платних послуг на суму 547,0 тис.грн. Кінотеатри відвідало 191250 чол., касовий збір від проданих квитків склав 1894,2 тис. грн., від батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання надійшло 209,5 тис. грн. Надано послуг парками культури і відпочинку на суму 2623,7 тис. грн. Всього за цей період надано послуг населенню на суму 5274,4 тис. грн.

Головним завданням в роботі лікувальних закладів міста є забезпечення якісної та доступної медичної допомоги для кожного громадянина міста. На охорону здоров’я в поточному році з бюджету направлено 44,5 млн. грн., що на 24 % більше, ніж за відповідний період 2006 року. На забезпечення медикаментами пільгових категорій населення витрачено 1667,7 тис. грн., із них 168,1 тис. грн. для ветеранів Великої Вітчизняної війни. Лікарями швидкої медичної допомоги обслужено 50,6 тис. викликів до хворих.

Закладами освіти міста реалізовувались основні напрямки організаційно-педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної роботи на 2007-2008 навчальний рік. Новим організаційним підходом діяльності управління освіти міської ради є запровадження в дошкільних закладах гнучкого режиму дня – 33 групи працюють за подовженим режимом роботи (12 годин).

В системі освіти міста вивчається п’ять мов національних меншин: румунська, російська, польська, німецька, іврит. В місті функціонує 5 шкіл з румунською мовою навчання, в яких навчається 510 дітей. В місті працює 8 комплексних та профільних позашкільних закладів, в яких навчається 5356 дітей. В тому числі дві дитячо-юнацькі спортивні школи, в яких навчається 1980 вихованців.

В місті діє і розвивається мережа спортивно-оздоровчих закладів. В поточному році проведено чемпіонат Європи з мотокросу, 5 чемпіонатів України з різних видів спорту та 136 загальноміських спортивних змагань і турнірів. Підготовлено 21 спортсмен першого розряду, 33 кандидати в майстри спорту та 10 майстрів спорту України.

Виділено 12 приміщень підприємцям міста, в яких обладнано приватні спортивні клуби. Такі види спорту, як вільна боротьба, дзюдо, бокс, карате, стендова стрільба, пауерліфтинг на 100 % забезпечені спортивними спорудами та інвентарем для проведення навчально-тренувальних занять.

Підприємствами житлово-комунального господарства реалізовано за 11 місяців 2007 року послуг загальною вартістю на 17530,0 тис. грн., що на 799,2 тис. грн.. більше в порівнянні до відповідного періоду минулого року.

На капітальний ремонт житлового фонду з бюджету міста спрямовано 15,2 млн. грн. та реконструкцію інженерних мереж і несучих конструкцій жилих будинків – 6,712 млн. грн. Обсяги виконаних робіт по капітальному ремонту житлового фонду за 9 місяців. п. р. складають 10,1 млн. грн., що становить 67% до річного плану.

В поточному році відремонтовано 104 покрівлі (42827 кв. м.), на що спрямовано з бюджету міста 5,7 млн. грн. За 2004-2006р. було відремонтовано 327 покрівель на суму 10,18 млн. грн.

За звітній період створено 13 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Сьогодні в місті діє 115 таких об'єднань, знято з балансу житлового фонду комунальної власності 214, одно-чотирьох квартирних будинків. З початку приватизації приватизовано 47166 квартир, в тому числі за 11 місяців поточного року 1366.

Виготовлений проект, проведений конкурс та розпочаті роботи по реконструкції злітної смуги на КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці».

Організовано роботу евакуатора, за допомогою якого міськШЕП проводить евакуацію транспортних засобів, припаркованих на вулично-дорожній мережі міста в неустановлених місцях.

На впровадження сучасних енергозберігаючих технологій зовнішнього освітлення м. Чернівців освоєно 1093,0 тис. грн. На центральних вулицях міста та міжбудинкових проїздах замінено 1428 світильників на нові з покращеними світлотехнічними характеристиками, замінено 5685 електричних ламп та встановлено 60 електричних опор.

В 2007 р. на ремонт та утримання доріг м. Чернівців виділено 40,7 млн. грн. Освоєно станом на 01.12.2007 р. – 30,7 млн. грн., що на 2,0 млн. грн.. більше в порівнянні з 2006 роком.

Позитивно вплинула на розвиток соціальної сфери в м. Чернівцях соціальна спрямованість державного бюджету на 2007 рік і, як наслідок, суттєве збільшення заробітної плати, різного виду допомоги. В поточному році за рахунок міського бюджету, коштів, що надходять з цільового фонду міської ради фінансової підтримки підприємств, установ та організацій міської комунальної власності від довгострокової оренди приміщень ДКТП “Притулок”, надана додаткова адресна грошова допомога 1906 малозабезпеченим сім’ям на загальну суму 207,9 тис. грн. Центром “Турбота” на контрактних умовах обслуговується 994 підопічних, з яких 382 інваліди. Інші громадяни отримують послуги центру за індивідуальними зверненнями.

Аналіз виконання заходів Програми зайнятості населення свідчить про тенденцію до скорочення обсягів зареєстрованого ринку праці. В поточному році працевлаштовані на вільні робочі місця 3069 осіб. Приймали участь у громадських роботах 307 осіб, проходили навчання та перенавчання 573 осіби. Для роботи в сфері малого бізнесу пройшли перепідготовку 85 незайнятих громадян. Офіційний рівень безробіття станом на 01.12.2007р. становить 0,5 %, в порівнянні до відповідного періоду минулого року цей показник зменшився на 0,2 %.

Виконавчий комітет та структурні підрозділи продовжують роботу над реалізацією Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців.

Директор І.В.Бойко

471

Про хід приватизації об’єктів комунальної власності

міста Чернівців в 2007 році та перелік об'єктів комунальної

власності міста Чернівців, які підлягають приватизації в 2008 році

Відповідно до статей 26, 60 Закону України ";Про місцеве самоврядування в Україні";, заслухавши інформацію директора департаменту економіки про хід приватизації об’єктів комунальної власності міста Чернівців в 2007 році, розглянувши пропозиції органу приватизації, Чернівецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід приватизації об’єктів комунальної власності міста Чернівців в 2007 році прийняти до відома (додається).

2. Затвердитиперелік об’єктів комунальної власності міста Чернівців, які підлягають приватизації в 2008 році, згідно з додатком.

3. Звернутися до Господарського суду Чернівецької області з пропозицією про відкритий розгляд судових справ щодо будівлі на вул.Червоноармійській,4 за участю депутатів міської ради всіх фракцій.

4. Департаменту економіки міської ради (Бойко І.В.), до прийняття чергової Програми приватизації на наступні роки, здійснювати продаж об’єктів комунальної власності міста Чернівців, які підлягають приватизації в 2008 році, відповідно до вимог Програми приватизації об’єктів комунальної власності м.Чернівці на 2000-2002 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради III скликання від 13.07.2000р. №285 із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями 19 сесії міської ради III скликання від 28.02.2001р. №358 та 27 сесії міської ради III скликання від 21.03.2002 р. №514.

5. Делегувати органу приватизації міської ради право змінювати, при необхідності, черговість та терміни продажу об’єктів комунальної власності міста Чернівців, які підлягають приватизації в 2008 році.

6. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Оленчук В.В.) забезпечити підготовку до продажу земельних ділянок, що включені до Переліку об’єктів комунальної власності міста Чернівців, які підлягають приватизації в 2008 році.

7. Відділу інформації міської ради (Вишневська І.М.) опублікувати це рішення в засобах масової інформації.

8. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П. і керівника органу приватизації Бойка І.В.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Федорука М.Т. та Контрольну комісію міської ради з питань приватизації.

Чернівецький міський голова М.Федорук

Затверджено

Рішення 23 сесії

міської ради V скликання

27.12.2007 № 471_____

П Е Р Е Л І К

об’єктів комунальної власності міста Чернівців, які підлягають приватизації в 2008 році

п/п

Класи-фікація

(група) об'єк-тів прива-тизації

Назва об'єкта

приватизації

Адреса

Орендар

(власник суміжних приміщень)

Спосіб

привати-зації

Строк

прива-

тизації

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Об'єкти, що пропонуються до приватизації з ініціативи орендарів:

1.1. Які є власниками патентів на право оренди приміщень

А

Приміщення (офіс)

вул. Л.Толстого, 15

Приватний підприємець

Урсуляк В.П.

викуп орендарем

I кв.

А

Приміщення (перукарня)

вул.Червоноармійська, 37

КП ";Легінь";

викуп орендарем

I кв.

А

Приміщення (магазин)

вул. Головна, 7

ВКФ ";Світязь";

викуп орендарем

I кв.

А

Приміщення (офіс)

вул. Головна, 12

Приватний підприємець Чернюк О.С.

викуп орендарем

II кв.

1.2. Які є власниками приватизованого майна

А

Будівлі (службові, майстерня, склад, авто-вагова)

вул. Прутська, 22

КП ";Чернівцішляхбуд";

викуп орендарем

I кв.

А

Приміщення (приймальний пункт хімчистки, фарбування та прання білизни)

вул. Руська, 10

ЗАТ ";Ромашка";

викуп орендарем

I кв.

А

Приміщення (приймальний пункт хімчистки, фарбування та прання білизни)

вул.Червоноармійська, 78

ЗАТ ";Ромашка";

викуп орендарем

II кв.

А

Приміщення (приймальний пункт хімчистки, фарбування та прання білизни)

вул. Т.Шевченка, 3-5

ЗАТ ";Ромашка";

викуп орендарем

III кв.

1.3. Які здійснили невід'ємні поліпшення орендованого об'єкта (більше 25 відсотків залишкової вартості об'єкта)

і набули право на викуп

А

Приміщення (майстерні по ремонту взуття)

вул.Південно-Кільцева,31

Приватний підприємець

Гроссу Г.В.

викуп орендарем

I кв.

А

Приміщення (зал комп'ютерних ігор)

вул. Головна, 204-В

Приватний підприємець

Гречко Ж.Б.

викуп орендарем

I кв.

А

Приміщення (магазин)

вул.Червоноармійська, 26

ГПТПМП ";Кодумаа";

викуп орендарем

I кв.

А

Приміщення (склярська майстерня)

Бульвар Героїв Сталінграду, 22

Приватний підприємець

Андрійчук В.І.

викуп орендарем

I кв.

А

Приміщення (магазин)

вул.Б.Хмельницького, 59

Приватний підприємець

Унгурян В.Д.

викуп орендарем

I кв.

А

Приміщення (майстерні по ремонту взуття)

вул. О.Богомольця, 4

Приватний підприємець

Восканян О.К.

викуп орендарем

I кв.

А

Приміщення (офіс, склад, пункт прийому склотари)

вул. Головна, 122

ТОВ ";Екосервіс";

викуп орендарем

I кв.

А

Приміщення (офіс)

вул. О.Кобилянської, 12

Приватний підприємець

Бодак Н.Ю.

викуп орендарем

I кв.

А

Приміщення (склад)

вул. Л.Українки, 6

Приватний підприємець

Петрюк Т.Є.

викуп орендарем

II кв.

А

Приміщення (склад)

вул. О.Худякова, 4

Приватний підприємець

Погірляк М.П.

викуп орендарем

II кв.

А

Приміщення (магазин)

вул. Ю.Гагаріна, 19

Приватний підприємець

Вовк Ю.А.

викуп орендарем

II кв.

А

Приміщення (офіс)

вул. М.Заньковецької, 15

Приватний підприємець

Олейнич Р.С.

викуп орендарем

II кв.

А

Приміщення (склад)

вул. М.Заньковецької, 15

Приватний підприємець

Гольонко А.А.

викуп орендарем

II кв.

А

Приміщення (офіс)

вул. М.Заньковецької, 15

Приватний підприємець

Белінський В.М.

викуп орендарем

II кв.

А

Приміщення (салон-магазин)

вул. М.Штерна, 3

Приватний підприємець

Євдокименко С.В.

викуп орендарем

III кв.

А

Приміщення (атлетичний зал)

Бульвар Героїв Сталінграду, 22

Приватний підприємець

Дегтярьов І.В.

викуп орендарем

III кв.

А

Приміщення (склад)

вул. І.Франка, 23

Приватний підприємець

Боровічко Д.І.

викуп орендарем

III кв.

А

Приміщення (офіс)

вул. М.Заньковецької, 6

Приватний підприємець

Зеленюк – Юр'єва О.Д.

викуп орендарем

III кв.

А

Приміщення (майстерня по ремонту взуття)

вул. 26 Бакинських Комісарів, 4

Приватний підприємець

Старчук М.І.

викуп орендарем

III кв.

А

Приміщення (майстерня по ремонту взуття)

вул. Буковинська, 3

ТОВ ";Добродій-сервіс";

викуп орендарем

III кв.

А

Приміщення (офіс)

вул. Є.Гакмана, 15

Повне товариство ";Народний фінансовий дім Гребенюка, Куріша, Костя та Опаєць";

викуп орендарем

III кв.

А

Приміщення (склад)

вул. І.Стасюка, 7

Кооперативне багатопрофільне підприємство ";Омега-газ";

викуп орендарем

IV кв.

А

Приміщення (майстерня з виготовлення інвалідних колясок)

вул.Червоноармійська, 77-Б

ТОВ протезно-ортопедичне підприємство ";Опора-плюс";

викуп орендарем

IV кв.

А

Приміщення (взуттєва майстерня)

вул.Б.Хмельницького, 39

Приватний підприємець

Шишков С.О.

викуп орендарем

IV кв.

А

Приміщення (офіс)

вул. В.Комарова, 11

Приватний підприємець

Кердей О.І.

викуп орендарем

IV кв.

1.4. Які орендують гаражі і згідно з вимогами розділу 5 Положення ";Особливості відчуження гаражів";

мають право на викуп

А

Приміщення гаража

вул. О.Доброго, 5

Ходан Д.М.

викуп орендарем

I кв.

А

Приміщення гаража

вул. Руська, 32

Гураль М.І.

викуп орендарем

I кв.

2. Об'єкти, які не мають окремого входу і пропонуються до приватизації

з ініціативи власників суміжним приміщень

А

Приміщення

вул. Головна, 36

Івасюк З.Н.

викуп

I кв.

А

Приміщення

вул. Головна, 36

Гуменко Я.В.

викуп

I кв.

А

Приміщення

вул. Головна, 36

Павлик В.В.

викуп

I кв.

А

Приміщення

вул. І.Франка, 12

Здерчук І.В.

викуп

I кв.

А

Приміщення

вул. Братів Руснаків, 2

Клим Т.В.

викуп

I кв.

А

Приміщення

вул. А.Кохановського, 5

Тимофійчук І.М.

викуп

I кв.

А

Приміщення

вул. Університетська, 1

Бодян В.І.

викуп

II кв.

А

Приміщення

вул. І.Франка, 26

Середа І.О.

викуп

III кв.

А

Приміщення

вул. М.Вовчка, 2

Рябоконь І.О.

викуп

III кв.

А

Приміщення

вул. 28 Червня, 30

Хен Р.Б.

викуп

III кв.

3. Об'єкти, які пропонуються до приватизації з ініціативи органу приватизації

3.1. Шляхом продажу з аукціону

А

Нежилі приміщення

вул. Головна, 120

Приватний підприємець

Хміляр А.Я.

аукціон

I кв.

А

Нежилі приміщення (магазин)

вул. Мукачівська, 9

ГПТПМП ";Кодумаа"; та вільні приміщення

аукціон

I кв.

А

Нежилі приміщення

вул. У.Кармелюка, 110-А

-

аукціон

I кв.

А

Нежилі приміщення

вул. О.Радіщева, 6

-

аукціон

I кв.

А

Нежилі будівлі

вул. Прутська, 15

-

аукціон

I кв.

А

Нежилі приміщення

вул. Переяславська, 34

Приватний підприємець

Терновецький М.І.

аукціон

I кв.

А

Нежилі приміщення

вул. Головна, 10-12

-

аукціон

II кв.

А

Нежилі приміщення

вул. Головна, 113

-

аукціон

II кв.

А

Нежилі приміщення

вул. Головна, 128

-

аукціон

II кв.

А

Нежилі приміщення

вул. Л.Кобилиці, 49

-

аукціон

I кв.

А

Нежилі приміщення

вул. М.Заньковецької, 16

-

аукціон

II кв.

А

Нежилі приміщення

вул.Червоноармійська, 69

-

аукціон

II кв.

Д

Незвершене будівництво

Парковий проїзд, 12

-

аукціон

III кв.

А

Нежилі приміщення

вул. О.Кобилянської, 13-15

-

аукціон

ІІІ кв.

А

Нежилі приміщення

вул. Головній, 42 –

вул. І.Франка, 13

-

аукціон

ІІІ кв.

А

Нежилі приміщення

вул. С.Галицького, 18

-

аукціон

ІІІ кв.

А

Нежилі приміщення

вул. Перемоги, 23

-

аукціон

ІІІ кв.

3.2. Шляхом продажу з аукціону разом з земельними ділянками

А

Нежилі будівлі та земельна ділянка

вул. Ю.Гагаріна, 85

-

аукціон

I кв.

А

Нежила будівля та земельна ділянка

вул. Енергетична, 2-Б

-

аукціон

I кв.

А

Нежилі будівлі та земельна ділянка

вул. Горіхівська, 5

-

аукціон

I кв.

А

Нежилі будівлі та земельна ділянка

завулок Б.Хмельницького, 11

-

аукціон

I кв.

Секретар міської ради Т.Єремічук

472

Про перелік об'єктів комунальної власності міста Чернівців,

які не підлягають приватизації

Відповідно до статті 26 Закону України ";Про місцеве самоврядування в Україні";, статтею 5 Закону України ";Про приватизацію державного майна"; та розглянувши пропозиції органу приватизації, Чернівецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності міста Чернівців, які не підлягають приватизації (додається).

2. Вважати такими, що втратили чинність:

- рішення 9 сесії міської ради IV скликання від 27.02.2003 р. №169 ";Про Перелік об’єктів комунальної власності міста Чернівців, які не підлягають приватизації та відчуженню"; із доповненнями, внесеними рішенням 31 сесії міської ради IV скликання від 31.03.2005 р. № 703 та пунктом 4 рішення 10 сесії міської ради V скликання від 20.12.2006 р. №195;

- пункт 3 рішення 37 сесії міської ради IV скликання від 27.10.2005 р. №860 ";Про заходи щодо прискорення діяльності державного комунального підприємства ";Центральна районна аптека №17 Першотравневого району м.Чернівців";.

3. Відділу інформації міської ради (Вишневська І.М.) опублікувати це рішення в засобах масової інформації.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П. і керівника органу приватизації Бойка І.В.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Федорука М.Т. та Контрольну комісію міської ради з питань приватизації.

Чернівецький міський голова М.Федорук

Затверджено

Рішення 23 сесії

міської ради V скликання

27.12.2007 р. № 472

П Е Р Е Л І К

об’єктів комунальної власності міста Чернівців,

які не підлягають приватизації

I. Підприємства та установи, що засновані на комунальній власностітериторіальної громади міста Чернівців

з/п

Назва підприємства або установи

Юридична адреса або адреса розташування об’єктів

Комунальне підприємство ";Міжнародний аеропорт ";Чернівці";

вул. В.Чкалова, 30

Комунальне підприємство міський торговельний комплекс ";Калинівський ринок";

вул. Калинівська, 13-А

Чернівецьке міське комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення ";Міськсвітло";

вул. В.Лесина, 6 (колишня вул. Комунальників, 5-А)

Державне комунальне підприємство ";Чернівціводоканал";

вул. Комунальників, 5

Міське комунальне підприємство ";Чернівцітеплокомуненерго";

вул. О.Максимовича, 19-А

Комунальне підприємство ";Чернівціміськліфт";

Бульвар Героїв Сталінграду, 6-Б

Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство

вул. О.Кошового, 41-А

Комунальне підприємство ";Містобуд";

вул.Червоноармійська,152-Б

Чернівецький міський проектний інститут ";Містопроект";

вул. А.Гайдара, 2-А

Комунальне підприємство ";Чернівецьке тролейбусне управління";

просп. Незалежності, 129

Чернівецьке міське комунальне автобусно-тролейбусне підприємство

вул. Комунальників, 12

Чернівецький міський комунальний виробничий трест зеленого господарства та протизсувних робіт

вул. Комунальників, 6

Міське комунальне підприємство ";Санітар";

вул. Жасминна, 4

Міське комунальне підприємство ";Аварійно-диспетчерська служба ";0-80";

вул. Ф.Полетаєва, 10-А

Міське комунальне підприємство ";Чернівціспецкомунтранс";

вул. Жасминна, 4

Міське комунальне підприємство ";Міський центр організації пасажирських перевезень";

вул. Вірменська, 17-А

Міське комунальне підприємство ";Газкомплектприлад";

вул. Дубинська, 8-А

Міське комунальне підприємство ";Спецкомбінат";

вул.Червоноармійська,159-А

Міське комунальне підприємство „Історико-культурний заповідник ";Кладовища по вул.Зеленій";

вул. Кишинівська, 1

Чернівецьке міське комунальне бюро технічної інвентаризації

вул. А.Кохановського, 7

Міське комунальне підприємство ";Реклама";

вул. А.Гайдара, 2-А

Чернівецьке комунальне підприємство ";Муніципальний інфоцентр";

Центральна площа, 1

Муніципальна телерадіокомпанія ";Місто";

вул. М.Емінеску, 2 / Центральна площа, 10

Спортивно-оздоровча установа ";Буковина";

вул. О.Гузар, 1

Комунальне підприємство

";Парк Жовтневий";

вул. А.Гайдара, 2-А

Комунальні житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства (9):

КЖРЕП № 4

вул. Ф.Полетаєва, 10

КЖРЕП № 5

вул. З.Космодем’янської, 4

КЖРЕП № 6

Соборна площа, 10

КЖРЕП № 9

вул. Т.Шевченка, 22

КЖРЕП № 11

вул. А.Чехова, 23

КЖРЕП № 12

вул. Старобельська, 1

КЖРЕП № 14

вул. В.Чапаєва, 43

КЖРЕП № 15

вул. С.Галицького, 19

КЖРЕП № 17

вул. Південно-Кільцева, 5

Міське комунальне підприємство ";Харчування учнів шкіл м.Чернівців";

вул. І.Стасюка, 28-А

Міське комунальне підприємство ";Дельфін";

просп. Незалежності, 125-Б

Міське комунальне підприємство ";Нептун";

вул. Турецька, 34

Загальноосвітні навчальні заклади (44):

Ліцей № 1

вул. Е.Штейнбарга, 2

Ліцей № 2

вул. Л.Кобилиці, 88-А

Ліцей № 3

вул. В.Залозецького, 13-А

Гімназія № 1

просп. Незалежності, 68

Гімназія № 2

вул. Головна, 73

Гімназія № 3

вул. Головна, 131

Гімназія № 4

вул. М.Щепкіна, 2

Гімназія № 5

вул. Д.Загули, 8

Гімназія № 6 – Загальноосвітній навчальний заклад № 29

вул. А.Шептицького, 19

Гімназія № 7 – Загальноосвітній навчальний заклад № 15

просп. Незалежності, 88

Загальноосвітній навчальний заклад № 1

вул. М.Емінеску, 1

Загальноосвітній навчальний заклад № 2

вул. Головна, 87

Загальноосвітній навчальний заклад № 3

вул. О.Герцена, 36

Загальноосвітній навчальний заклад № 4

вул. Т.Шевченка, 14-16

Загальноосвітній навчальний заклад № 5

вул. Л.Українки, 1, 18

Загальноосвітній навчальний заклад № 6

вул. В.Комарова, 26-В

Загальноосвітній навчальний заклад № 8

вул. К.Дзержика, 22

Загальноосвітній навчальний заклад № 10

вул. Горіхівська, 29

Загальноосвітній навчальний заклад № 11

вул. Південно-Кільцева, 7-Б

Загальноосвітній навчальний заклад № 12

вул. Бережанська, 25-А

Загальноосвітній навчальний заклад № 13

вул. Немирівська, 3

Загальноосвітній навчальний заклад № 14

вул. Шкільна, 3

Загальноосвітній навчальний заклад № 16

вул. Білоруська, 77

Загальноосвітній навчальний заклад № 17

вул. Сокирянська, 18

Загальноосвітній навчальний заклад № 18

вул. І.Стасюка, 18-А

Загальноосвітній навчальний заклад № 19

вул. Хотинська, 23

Загальноосвітній навчальний заклад № 20

вул. Л.Глібова, 12

Загальноосвітній навчальний заклад № 21

вул. Руська, 178

Загальноосвітній навчальний заклад № 22

вул. Південно-Кільцева, 17

Загальноосвітній навчальний заклад № 24

вул. Є.Стеф'юка, 5

Загальноосвітній навчальний заклад № 25

вул. Д.Благоєва, 8-А

Загальноосвітній навчальний заклад № 27

вул. С.Воробкевича, 19

Загальноосвітній навчальний заклад № 28

вул. Руська, 257-А

Загальноосвітній навчальний заклад № 30

вул. В.Чапаєва, 4

Загальноосвітній навчальний заклад № 31

вул. Дібровецька, 5-А

Загальноосвітній навчальний заклад № 33

вул.Червоноармійська,152-А

Загальноосвітній навчальний заклад № 34

вул. І.Карбулицького, 2

Загальноосвітній навчальний заклад № 37

вул. І.Підкови, 9

Загальноосвітній навчальний заклад № 38

вул. Я.Налєпки, 3

Загальноосвітній навчальний заклад № 39

вул. І.Карбулицького, 4

Загальноосвітній навчальний заклад № 40

вул. Осіння, 48

Загальноосвітній навчальний заклад № 41

вул. Шкільна, 2

Загальноосвітній навчальний заклад № 42

вул. Руська, 228-А

Школа-інтернат № 2

вул. Луковецька, 29

Позашкільні навчальні заклади (9):

Центр освіти молоді

вул. Вірменська, 16

Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді

вул. І.Стасюка, 23

Центр дитячої та юнацької творчості

вул. Головна, 224

Дитячо-юнацька спортивна школа № 1

вул. Ю.Федьковича, 13;

вул. Сучавська, 2;

вул. Т.Шевченка, 48;

вул. Садовського, 3

Дитячо-юнацька спортивна школа № 4

вул. І.Підкови, 18-А

Міський плац дітей та юнацтва

вул. А.Шептицького, 10;

вул. А.Барбюса, 6

Будинок творчості дітей та юнацтва

вул. Демократична, 5;

вул. 26 Бакинських комісарів, 2, 10;

вул. Вереснева, 10;

вул. Учительська, 1

Театр-студія ";Гердан";

вул. О.Поповича, 4

Клуб юних техніків ";Кварц";

вул. Головна, 220

Дошкільні навчальні заклади (51):

Дошкільний навчальний заклад № 1

вул. Т.Шевченка, 18-20

Дошкільний навчальний заклад № 2

вул. Узбецька, 29

Дошкільний навчальний заклад № 3

вул. У.Кармелюка, 43-А

Дошкільний навчальний заклад № 4

вул. Руська, 15

Дошкільний навчальний заклад № 5

вул. М.Щепкіна, 9

Дошкільний навчальний заклад № 6

вул. Й.Главки, 8-10

Дошкільний навчальний заклад № 7

вул. О.Кобилянської, 21

Дошкільний навчальний заклад № 8

вул. Є.Стеф'юка, 6

Дошкільний навчальний заклад № 9

просп. Незалежності, 88

Дошкільний навчальний заклад № 10

Бульвар Героїв Сталінграду, 4-В

Дошкільний навчальний заклад № 11

вул. Петергофська, 1

Дошкільний навчальний заклад № 12

вул. О.Кобилянської, 40

Дошкільний навчальний заклад № 14

вул. М.Кузнецова, 25

Дошкільний навчальний заклад № 15

вул. О.Гузар, 12

Дошкільний навчальний заклад № 16

вул. Шипинська, 13

Дошкільний навчальний заклад № 17

вул. М.Коперника, 19

Дошкільний навчальний заклад № 18

вул. Сторожинецька, 33-А

Дошкільний навчальний заклад № 20

вул. Руська, 182-А

Дошкільний навчальний заклад № 21

вул. І.Стасюка, 9-А

Дошкільний навчальний заклад № 22

вул. М.Салтикова-Щедріна, 29

Дошкільний навчальний заклад № 23

вул. В.Александрі, 30

Дошкільний навчальний заклад № 24

вул. М.Мусоргського, 13

Дошкільний навчальний заклад № 25

вул. Ф.Достоєвського, 10-А

Дошкільний навчальний заклад № 26

пров. Надрічний, 17

Дошкільний навчальний заклад № 27

вул. А.Гайдара, 1-В

Дошкільний навчальний заклад № 28

вул. М.Ломоносова, 12

Дошкільний навчальний заклад № 29

вул. А.Шептицького, 11

Дошкільний навчальний заклад № 30

Бульвар Героїв Сталінграду, 7

Дошкільний навчальний заклад № 31

вул. С.Руданського, 10

Дошкільний навчальний заклад № 32

Парковий проїзд, 6

Дошкільний навчальний заклад № 33

вул. В.Комарова, 28-А

Дошкільний навчальний заклад № 34

вул. Південно-Кільцева, 9-Б

Дошкільний навчальний заклад № 35

вул. В.Комарова, 25-Б

Дошкільний навчальний заклад № 36

вул. Г.Артемовського, 2

Дошкільний навчальний заклад № 37

вул. В.Гаврилюка, 11

Дошкільний навчальний заклад № 38

Бульвар Героїв Сталінграду, 3

Дошкільний навчальний заклад № 39

вул. Глибоцька, 7/13

Дошкільний навчальний заклад № 40

вул. Шкільна, 21

Дошкільний навчальний заклад № 41

вул. Ф.Полетаєва, 3

Дошкільний навчальний заклад № 43

вул. І.Стасюка, 10-В

Дошкільний навчальний заклад № 44

вул. Руська, 257

Дошкільний навчальний заклад № 45

вул.Червоноармійська, 85-А

Дошкільний навчальний заклад № 46

вул. В.Сосюри, 1-А

Дошкільний навчальний заклад № 47

вул. В.Винниченка, 1

Дошкільний навчальний заклад № 48

вул. І.Крилова, 2-А

Дошкільний навчальний заклад № 49

вул. Хотинська, 4-А

Дошкільний навчальний заклад № 50

вул. Ю.Гагаріна, 89

Дошкільний навчальний заклад № 52

вул. Ф.Полетаєва, 3

Дошкільний навчальний заклад № 53

вул. Ч.Дарвіна, 11

Дитячий садок № 2

4-й пров. О.Вільшини, 13

Дитячий садок № 4

вул. Київська, 33

Заклади охорони здоров'я (19):

Міське комунальне підприємство

";Аптека №10";

вул. Південно-Кільцева, 31

Міське комунальне підприємство ";Центральна районна аптека № 17";

вул. Руська, 253

Міське комунальне підприємство ";Аптека №2";

вул. О.Кобилянської, 43

Міське комунальне підприємство ";Аптека №8";

вул. Червоноармійська, 19

Комунальна медична установа ";Міська поліклініка №1";

вул. Шкільна, 6;

вул. А.Шептицького, 20

Комунальна медична установа ";Міська поліклініка №2";

вул. Л.Українки, 11;

вул. В.Комарова, 2

Комунальна медична установа ";Міська поліклініка №5";

вул. В.Чапаєва, 34-А;

вул. К.Стеценка, 5

Комунальна медична установа ";Міська дитяча клінічна лікарня";

вул. Буковинська, 4;

вул. Руська, 87

Комунальна медична установа ";Міська клінічна лікарня №2";

вул.Південно-Кільцева, 1-А

Комунальна медична установа ";Міська клінічна лікарня №3";

вул. Головна, 100

Комунальна медична установа ";Міська лікарня №4";

вул. І.Підкови, 14, 16;

вул. М.Тореза, 2, 158-А;

вул. Хотинська, 49-Б

Комунальна медична установа ";Міська дитяча поліклініка";

просп.Незалежності, 109-А;

вул. Головна, 218;

вул. Руська, 273;

вул. Зелена, 6 (гараж)

Міське комунальне медичне підприємство ";Госпрозрахункова поліклініка профілактичних оглядів";

вул. Руська, 279

Комунальна медична установа ";Міський клінічний пологовий будинок №1";

вул. Головна, 70, 129;

вул. Буковинська, 1-А

Комунальна медична установа ";Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №1";

вул. Борщівська, 4, 6;

вул. Горіхівська, 3

Комунальна медична установа ";Міська стоматологічна поліклініка";

вул. Університетська, 34, 50

Міська комунальна медична установа ";Клінічний пологовий будинок №2";

вул. Рівненська, 8

Комунальна медична установа ";Міська станція швидкої медичної допомоги";

вул. М.Мусоргського, 8

Комунальна медична установа ";Міська дитяча стоматологічна поліклініка";

вул. Головна, 93;

вул. Ю.Федьковича, 42

Заклади культури (20):

Музична школа № 1

вул. О.Кобилянської, 57;

вул. Т.Шевченка, 22

Музична школа № 2

вул. О.Кобилянської, 36

Музична школа № 3

вул. Юнацька, 1

Музична школа № 4

вул. П.Мирного, 6

Художня школа ім. М.Івасюка

вул. М.Гоголя, 7, 9

Центральний палац культури

Театральна площа, 5

Будинок культури творчої молоді ";Автограф";

вул. І.Франка, 29

Культурно-мистецький центр ";Садгора";

вул. І.Підкови, 3;

вул. Воз'єднання, 1

Міський культурно-просвітницький центр

вул. Руська, 222

Клуб мікрорайону ";Красногоровка";

вул. Сокирянська, 20

Клуб мікрорайону ";Цецино";

вул. Краматорська, 36

Будинок культури мікрорайону ";Роща";

вул. Горіхівська, 1

Центральна міська дитяча бібліотека

вул. В.Комарова, 28-А

Бібліотека ім. М.Добрянського

вул. Українська, 22

Центральна бібліотечна система

вул. Руська, 183;

вул. Головна, 162;

вул. І.Підкови, 8;

вул. Оренбурзька, 3-А;

вул. Перемоги, 2;

просп. Незалежності, 115;

вул. П.Сагайдачного, 45;

вул. І.Стасюка, 13-А;

вул. Сторожинецька, 60;

вул. Хотинська, 47

Центр культури ";Вернісаж";

вул. І.Франка, 15

Будинок естетики та дозвілля

вул. Шепетівська, 5

Палац урочистих подій

вул. О.Кобилянської, 29

Центр дозвілля дітей та юнацтва парку ім.Ю.Федьковича

вул. Й.Главки, 20

Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка

вул. Садова, 1

II. Нерухоме майно, що використовуються суб’єктами господарюванняінших форм власності

з/п

Користувачі (утримувачі)

(станом на 01.12.2007 р.)

Адреса

Приватне підприємство ";Регіон-центр";

вул. М.Заньковецької,16

Приватне підприємство ";Житлосервіс";

вул. Руська, 251

Приватне підприємство ";Ремжитлосерсіс";

вул. Ентузіастів, 7

Чернівецький обласний художній музей, ТОВ ВП ";Тепломережа";, Муніципальна телерадіокомпанія ";Місто"; та інш.

вул. М.Емінеску, 2 / Центральна площа, 10

ТОВ Муніципальний видавничо-інформаційний центр ";Місто";

вул. Головна, 173-А

ТОВ ";Граніт Плюс";

вул. Головна, 46

(готель ";Київ";)

Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім.І.Івасюка

вул. О.Кобилянської, 31;

вул. О.Кобилянської, 47;

вул. Головна, 14;

вул. Челюскінців, 16

Чернівецька обласна бібліотека для дітей

вул. Т.Шевченка, 29

Обласна комунальна установа ";Обласна науково-медична бібліотека";

вул. О.Кобилянської, 23

Міський протитуберкульозний диспансер

вул. О.Максимовича, 6;

вул. Українська, 29

Міська державна санітарно-епідеміологічна станція

вул. Шкільна, 25

Редакція газети ";Чернівці";

вул. О.Кобилянської, 2

Комунальний центр соціальної та медичної допомоги одиноким непрацездатним громадянам ";Турбота"; Чернівецької міської ради

вул. Університетська, 18

Чернівецький обласний театр ляльок

вул. Головна, 22

Чернівецька обласна філармонія

вул. М.Заньковецької, 12

Відділ у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради (3)

2.16.1.

Клуб підтримки дітей та молоді з числа сиріт ";Школа сімейного виховання";

вул. Червоноармійська,83-А

2.16.2.

Спеціалізована служба психологічної допомоги

вул. А.Шептицького, 18

2.16.3.

Клуб ";Паросток";

вул. Українська, 22

Управління з питань фізичної культури та спорту Чернівецької міської ради (27):

2.17.1.

Стадіон ";Мальва";

вул. Галицький шлях, 1

2.17.2.

Фізкультурно-оздоровчий комплекс ";Олімпія";

вул. С.Воробкевича, 6

2.17.3.

Міжнародна автомототраса ";";Суперкрос";

вул. Руська, 226-Г

2.17.4.

Тенісні корти

вул. О.Кобилянської, 47

2.17.5.

Спортивний манеж

вул. Головна, 67

2.17.6.

Зал дзю-до

вул. І.Франка, 25

2.17.7.

Спортивний зал

вул. Б.Хмельницького, 47

2.17.8.

Спортивний зал

вул. Текстильників, 17

2.17.9.

Спортивний зал

Бульвар Героїв Сталінграду, 4-А

2.17.10.

Спортивний зал

вул. С.Гулака-Артемовського, 23

2.17.11.

Спортивний зал

вул. О.Герцена, 5

2.17.12.

Спортивний зал

вул. І.Богуна, 15

2.17.13.

Спортивний зал

вул. В.Комарова, 40

2.17.14.

Спортивний зал

вул. Парковий проїзд, 10

2.17.15.

Спортивний зал

вул. Південно-Кільцева, 5

2.17.16.

Спортивний зал

вул. Руська, 39 - вул.П.Сагайдачного, 82

2.17.17.

Спортивний зал

вул. В.Чапаєва, 43

2.17.18.

Спортивний зал

вул. А.Чехова, 23

2.17.19.

Спортивний зал

просп. Незалежності, 72

2.17.20.

Спортивний зал

просп. Незалежності, 86-Г

2.17.21.

Спортивний зал

вул. Південно-Кільцева, 9

2.17.22.

Спортивний зал

вул. В.Кочубея, 42

2.17.23.

Спортивний зал

вул. Кишинівська, 6

2.17.24.

Спортивний зал

вул. А.Міцкевича, 8

2.17.25.

Спортивний тир (траншейний та круговий)

вул. В.Василевської, 60

2.17.26.

Спортивний тир

вул. А.Чайковського, 2

2.17.27.

Спортивний тир для стрільби із лука

вул. Руська, 218

Приміщення захисних споруд цивільної оборони, що обліковуються згідно зі списком в управлінні з питань надзви-чайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернівецької міської ради

Секретар міської ради Т.Єремічук

473

Про ліквідацію міського комунального підприємства “Верховина”

Міське комунальне підприємство “Верховина” створено відповідно до рішення Чернівецької міської ради від 25.01.1992 року № 523, метою діяльності якого визначено участь у формуванні товарного ринку, здійснення торгівлі товарами народного споживання, надання послуг населенню тощо.

Зменшення обсягів реалізації продуктів харчування, кількості їх споживачів, організація закупівель товарів на тендерній основі, неспроможність підприємства конкурувати з іншими суб’єктами господарювання призвели до погіршення його фінансового стану. Підприємство починаючи з 2005 року нерентабельне, за 9 місяців поточного року збитки досягли 28,2 тис. грн., заборгованість по заробітній платі перед працівниками складає станом на 01.12.2007 року 8,5 тис. грн.

МКП “Верховина” як переможець торгів безпідставно відмовилося укладати на умовах тендерної документації договір поставки продуктів харчування для потреб дитячих дошкільних установ міста.

Результати фінансово-господарської діяльності підприємства є підставою для висновку про недоцільність подальшого його функціонування.

Відповідно до пункту 30 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Ліквідувати з 14.03.2008 року міське комунальне підприємство “Верховина”.

 1. Доручити виконавчому комітету міської ради провести необхідні організаційні заходи щодо ліквідації міського комунального підприємства “Верховина”.

 1. Організацію виконання цього рішення покласти на директора департаменту економіки міської ради Бойка І.В.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економіки, бюджету та фінансів.

Чернівецький міський голова М.Федорук

474

Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення концесійного конкурсу щодо передачі плавального басейну на вул.О.Гузар,1 в концесію

Згідно із Законом України “Про концесії”, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. №642 “Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладання договорів на об’єкти права державної та комунальної власності, які надаються в концесію”, від 12.04.2000р. №643 “Про затвердження типового концесійного договору”, на виконання рішення 19 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 30.08.2007р. №397 “Про визначення плавального басейну з належними до нього нежилими приміщеннями на вул.О.Гузар,1 об’єктом концесії”, пункту 2.1. Положення про проведення концесійного конкурсу щодо передачі в концесію майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців затвердженого рішенням 22 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 29.11.2007р. №455, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення концесійного конкурсу щодо з передачі плавального басейну з належними до нього нежилими приміщеннями на вул.О.Гузар,1 в концесію згідно з додатком.

2. В зв’язку з прийняттям пункту 1 цього рішення, вважати таким, що втратив чинність пункт 3 рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2007р. №811/20 “Про погодження проекту Положення про проведення конкурсу з передачі в концесію комунального майна, затвердження умов та складу конкурсної комісії щодо проведення конкурсу з передачі плавального басейну на вул.О.Гузар,1 в концесію”, стосовно затвердженої конкурсної комісії.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Онацьку І.І., директора департаменту економіки міської ради Бойка І.В., начальника управління по фізичній культурі та спорту міської ради Дяконюка С.В.

Чернівецький міський голова М.Федорук

Додаток

до рішення 23 сесії міської ради

V скликання 27.12.2007 № 474

СКЛАД

конкурсної комісії з підведення підсумків концесійного конкурсу та укладанню концесійного договору на надання в концесію плавального басейну з належними до нього нежилими приміщеннями на вул.О.Гузар,1

Голова комісії

Онацька

Інна Іванівна - заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів міської ради;

Заступник голови комісії

Миронова

Людмила Павлівна - начальник відділу фінансування

підприємств комунальної власності

фінансового управління міської ради міської ради;

Секретар комісії

Шпак

Олена Василівна - начальник відділу оренди майна,

управління обліку, використання та

приватизації майна департаменту

економіки міської ради;

Члени комісії

Гливка

Роман Миколайович - депутат міської ради;

Дутчак

Василь Степанович - депутат міської ради;

Дяконюк

Святослав Васильович - начальник управління по фізичній

культурі та спорту міської ради;

Колесник

Діана Семенівна - директор спортивно-оздоровчої

установи «Буковина»;

Кишлярук

В’ячеслав Васильович - депутат міської ради;

Порчук

Марія Дмитрівна - начальник відділу інвестицій міської

ради;

Пронін

Володимир Михайлович - депутат міської ради;

Рудейчук

Ілона Филимонівна - начальник юридичного управління

міської ради;

Редько

Олексій Миколайович - депутат міської ради;

Степанчук

Галина Якимівна - перший заступник директора,

начальник управління обліку,

використання та приватизації майна департаменту економіки міської ради

Сарафінчан

Валерій Лазарович - депутат міської ради.

Секретар міської ради Т.Єремічук

475
Про встановлення щомісячних доплат до пенсій окремим громадянам, які мають заслуги перед містом

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою соціального захисту окремих громадян, які мають заслуги перед містом Чернівці, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити з 01.01.2008 р. на 2008 рік щомісячну доплату до пенсії в розмірі 150 грн., нараховану з урахуванням сплати податків в розмірі 176 грн. 47 коп., окремим громадянам, які мають заслуги перед містом, згідно з додатком.

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Голік Л.В. щомісячно проводити доплати до пенсій громадянам міста, зазначеним в пункті 1 цього рішення, за рахунок цільового фонду соціально-економічного розвитку міста.

3. Організацію цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є.Д.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань праці та соціального захисту населення.

Чернівецький міський голова М.Федорук

Додаток

до рішення 23 сесії міської ради

V скликання

27.12.2007 № 475

Список громадян, які мають заслуги перед містом,

і яким встановлена на 2008 рік доплата до пенсії

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Адреса,

заслуга перед містом

 1. 2

Бердюгін Володимир Іванович

вул. С.Воробкевича, 9/7

почесний громадянин м.Чернівців

 1. 1

Бург Йосиф

Кунович

вул. митрополита Шептицького, 13/9

почесний громадянин м.Чернівців

 1. 6

Гамаль Володимир

Павлович

вул. Шолом-Алейхема, 4/15

колишній голова Садгірської районної ради

 1. 11

Євдокимова Ванда

Іванівна

вул. Червоноармійська, 63/15

почесний громадянин м.Чернівців

 1. 9

Заленський Віктор Костянтинович

вул. Головна, 96/2

ветеран війни, визволитель м.Чернівців

 1. 5

Карпенко Болеслав Григорович

вул. О.Радіщева, 6/4

колишній голова Шевченківської районної ради

 1. 13

Кубляк Костянтин

Якович

вул. Незалежності, 92-а/105

почесний громадянин м. Чернівців

 1. 8

Міхайліна Валентина Пилипівна

вул. Ф.Полетаєва, 6/35

ветеран війни, визволитель м.Чернівців

 1. 12

Полещиков Іван

Олександрович

вул. І.Богуна, 6/1

інвалід ІІ групи Великої Вітчизняної війни, визволитель м. Чернівців

 1. 3

Рига Іван

Васильович

вул. Першотравнева, 13/6-А

почесний громадянин м.Чернівців

 1. 4

Севернюк Тамара

Артемівна

вул. Головна, 191/71

поетеса, публіцист, лауреат Міжнародної премії ім. Д.Загули

 1. 10

Суров Олександр Іларіонович

вул. В.Комарова, 30/58

ветеран війни, визволитель м.Чернівців

 1. 14

Федоренко Ганна

Михеївна

вул. М.Драгоманова, 22/1

почесний громадянин м. Чернівців

Секретар міської ради Т.Єремічук

476

Про щомісячну адресну матеріальну допомогу сім’ям воїнів,

загиблих в Афганістані

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання Чернівецької міської організації Спілки ветеранів Афганістану, Чернівецької обласної організації Української Спілки ветеранів України та з метою соціального захисту сімей воїнів, загиблих в Афганістані, які проживають в місті Чернівцях, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р. в межах коштів міського бюджету на 2008 рік, передбачених по коду 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення”, щомісячну адресну матеріальну допомогу в розмірі 200 грн., нараховану з урахуванням сплати податків в розмірі 235 грн. 29 коп., сім’ям воїнів, загиблих в Афганістані, які проживають в місті Чернівцях (список додається).

2. Надати з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р. Яшину Михайлу Михайловичу, учаснику бойових дій в Афганістані, інваліду війни І групи, мешканцю м. Чернівців, який зареєстрований за адресою вул. А.Гайдара, 9-А, право отримувати щомісячну адресну матеріальну допомогу, зазначену в пункті 1 цього рішення.

3. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є.Д. і начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради Круглецьку А.Д.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань праці та соціального захисту населення.

Чернівецький міський голова М.Федорук

Додаток

до рішення 23 сесії міської

ради V скликання

від 27.12.2007 № 476

СПИСОК

сімей воїнів, загиблих в Афганістані,

для надання щомісячної адресної матеріальної допомоги

з 01.01. 2008 р. по 31.12.2008 р.

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Адреса

1.

Дабика Софія Василівна

вул. Ф.Полєтаєва, 11-а/30

2.

Дребот Марія Штефанівна

вул. У.Кармелюка, 69/3

3.

Косова Лариса Василівна

вул. Червоноармійська, 63/3

4.

Костенюк Іван Іванович

вул. Ф.Полєтаєва, 5/51

.5.

Линькова Жанна Василівна

вул. Червоноармійська, 103-Г/12

6.

Маркова Олена Михайлівна

вул. В.Комарова, 10/41

7.

Матвєєва Євгенія Григорівна

вул. Південно-Кільцева, 25/120

8.

Опаєць Костянтин Олександрович

вул. Південно-Кільцева, 10-б/205

9.

Свереда Савета Семенівна

вул. Заставнянська, 136-А

10.

Скляренко Тетяна Семенівна

вул. Університетська, 17/3

11.

Ткачук Сільва Олександрівна

вул. П.Ткачука, 30

12.

Чуляк Домніка Миколаївна

вул. В.Винниченка, 35

Секретар міської ради Т.Єремічук

477

Про часткове відшкодування витрат на проїзд у міському транспорті
Почесним донорам України м. Чернівців

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши звернення Чернівецької міської організації Товариства Червоного Хреста України, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Для часткового відшкодування витрат на проїзд у міському транспорті Почесним донорам України м. Чернівців з 01.01.2008 р. проводити виплати по 25 грн. щомісячно за рахунок коштів міського бюджету (код 090412 „Інші видатки на соціальний захист населення”).

2. Вважати таким, що з 01.01.2008 р. втратило чинність, рішення 10 сесії міської ради V скликання від 20.12.2006 р. № 189 “Про часткове відшко-дування витрат на проїзд у міському транспорті Почесним донорам України, які проживають в м. Чернівцях”.

3. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є.Д. і начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради Круглецьку А.Д.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань праці та соціального захисту населення.

Чернівецький міський голова М.Федорук

485

Про проведення розмежування земель державної

та комунальної власності в межах міста Чернівці

Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України “Про власність”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про розмежування земель державної та комунальної власності”, Наказу Держкомзему України “Про затвердження Методичних рекомендацій з розробки проектів землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності” від 16.03.2006р. №103 з метою створення умов для реалізації органами місцевого самоврядування конституційних прав власності на землю, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради продовжитироботи з розмежування земель державної та комунальної власності в межах міста Чернівці.

2. Фінансовому управлінню міської ради передбачити кошти в розмірі 250 тис. грн. на проведення робіт з розмежування земель державної та комунальної власності в межах міста Чернівці.

3. Визначити,що проведення робіт з розмежування земель державної та комунальної власності в межах міста Чернівці здійснюватиметься проектною організацію, яка буде визначена переможцем за результатами проведеного тендера відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” та Наказу Держкомзему України “Про затвердження Методичних рекомендацій з розробки проектів землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності” від 16.03.2006р. №103.

4. Звіт про проведену роботу надати в грудні 2008 року.

5. Організацію виконання цього рішення покласти на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Оленчука В.В.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва.

Чернівецький міський голова М.Федорук

Інформація про поведену роботу з розмежування

земель державної та комунальної власності в межах м. Чернівці

На виконання рішення 3 сесії міської ради У скликання від 30.06.2006р.№54 “Про проведення розмежування земель державної та комунальної власності в межах міста Чернівці” інформуємо, що у 2007 році на проведення цих робіт було передбачено 200 тис. грн., тому планувалось провести підготовчі роботи з розмежування земель державної та комунальної власності в межах м. Чернівці на території Першотравневого району. Підготовчі роботи виконуються розробником проекту за участю місцевих органів земельних ресурсів, відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і включають збір, систематизацію, аналіз та вивчення рішень про надання (передачу) і вилучення земельних ділянок, затвердження матеріалів інвентаризації земель, документації із землеустрою, земельно-кадастрових, планово-картографічних, геодезичних, містобудівних, державно-реєстраційних та інших матеріалів, які характеризують місце розташування об’єктів загальнодержавного значення, розподіл земель за формами власності, категоріями, власниками і користувачами, облік та використання земельного фонду, наявність об’єктів нерухомого майна та їх належність тощо.

21.08.2007р. затверджено тендерну документацію щодо розробки проекту розмежування земель державної та комунальної власності. Відповідно до основних умов договору на проведення підготовчих робіт з розробки проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності міста Чернівців (Першотравневий район) Виконавець виконує підготовчі роботи з розробки проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності міста Чернівців (Першотравневий район) відповідно до завдання, представленого Замовником і в строки, не пізніше встановлених Замовником. Оплата виконаних робіт проводиться на підставі акту виконаних робіт, підписаних уповноваженими представниками Замовника та Виконавця. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Виконавцем здійснюються протягом 10 календарних днів після підписання акту здавання-передачі виконаних робіт. При затримці прийняття виконаних робіт з вини Замовника, він сплачує Виконавцю пеню у розмірі 0,05% від договірної ціни за кожний день затримки, але не більше 10% відсотків від договірної ціни робіт по Договору.

17.10.2007р. в зв’язку з відсутністю пропозицій на розробку проекту розмежування земель державної та комунальної власності не відбулась процедура відкритих торгів із зменшення ціни по закупівлі робіт на проведення підготовчих робіт з розробки проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності міста Чернівців (Першотравневий район).

Заступник директора департаменту,

начальник управління земельних ресурсів В.Чинчик

489

Про затвердження величини плати за тимчасове користування місцями розташування зовнішньої реклами в м. Чернівцях та відміну раніше

прийнятих рішень

Відповідно до статті 16 Закону України ";Про рекламу"; від 11.07.2003 року № 1121-IV та керуючись Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, Законом України ";Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";, розглянувши пропозиції департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити:

1.1. Величину щомісячної плати за тимчасове користування місцями розташування зовнішньої реклами в м. Чернівцях згідно з додатком 1;

1.2. Перелік місць розміщення зовнішньої реклами згідно з додатком 2;

1.3. Порядок отримання документів (";Дозволів";) на встановлення зовнішньої виносної малогабаритної реклами в м. Чернівцях. (Додається) .

2. Уповноважити департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Оленчук В.В.) приймати рішення про надання дозволів суб’єктам підприємницької діяльності на розміщення :

2.1. Зовнішніх виносних малогабаритних двосторонніх рекламних конструкцій загальною площею до 2 кв. м., які періодично розташовуються на земельних ділянках, що перебувають в розпорядженні Чернівецької міської ради.

2.2. Зовнішніх виносних малогабаритних двосторонніх рекламних конструкцій загальною площею понад 2 кв. м., наметів літніх кафе, агітаційних наметів, парасоль, тентів та прапорів, на яких розміщена реклама, та вважати кожне як один рекламоносій із загальною площею реклами до 4 кв.м., які періодично розташовуються на земельних ділянках, що перебувають в розпорядженні Чернівецької міської ради.

3. Зобов’язати департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Оленчук В.В.) укладати договори з суб’єктами господарювання на розміщення зовнішніх виносних малогабаритних двосторонніх рекламних конструкцій загальною площею до 2 кв. м. та понад 2 кв. м., наметів літніх кафе, агітаційних наметів, парасоль, тентів та прапорів, на яких розміщена реклама, які періодично розташовуються на земельних ділянках, що перебувають в розпорядженні Чернівецької міської ради, із щомісячною оплатою згідно з визначеною додатком 1 величиною плати.

4. Районним у місті радам ( Бурега Ю.І., Ваньчицький Ю.А., Пазюк М.Д.) здійснювати контроль за виконанням суб’єктами господарювання своїх зобов’язань щодо отримання дозволів на розміщення зовнішніх виносних малогабаритних двосторонніх рекламних конструкцій, наметів літніх кафе, агітаційних наметів, парасоль, тентів та прапорів, на яких розміщена реклама, які періодично розташовуються на земельних ділянках, що перебувають в розпорядженні Чернівецької міської ради, укладанням договорів на тимчасове користування місцями розміщення зазначених рекламоносіїв.

5. Вважати такими, що втратили чинність :

5.1. Рішення 35 сесії міської ради IV скликання від 25.08.2005 року № 812 “Про затвердження величини плати за тимчасове користування місцями розташування зовнішньої реклами в М.Чернівцях та відміну раніше прийнятих рішень”.

5.2. Рішення 3 сесії міської ради V скликання від 30.06.2006 року № 60 “Про внесення змін до рішення 35 сесії міської ради IV скликання від 25.08.2005 р. № 812 “Про затвердження величини плати за тимчасове користування місцями розташування зовнішньої реклами в М.Чернівцях та відміну раніше прийнятих рішень”.

6. Рішення набуває чинності з 01.01.2008 року та підлягає опублікуванню в газеті “Чернівці”.

7. Організацію виконання цього рішення покласти на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Оленчука В.В. та голів районних у місті рад Бурегу Ю.І., Ваньчицького Ю.А. і Пазюка М.Д.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури, будівництва та екології.

Чернівецький міський головаМ.Федорук

Додаток 1 до рішення 23 сесії

міської ради V скликання

від 27.12.2007 р. №489

ВЕЛИЧИНА ЩОМІСЯЧНОЇ ПЛАТИ

за тимчасове користування місцями

розташування зовнішньої реклами в м. Чернівцях

з/п

Характеристика місця розташування реклами та рекламної конструкції

Величина

плати

1

Історико-культурна заповідна територія

20 грн. за 1 кв.м.

рекламної площі

2

Місця підвищеної рекламної ефективності

20 грн. за 1 кв.м.

рекламної площі

3

Інші місця

10 грн. за 1 кв.м.

рекламної площі

4

Виносні малогабаритні двосторонні рекламні конструкції загальною площею до 2-х кв.м.

30 грн./шт.

незалежно від місця

розташування

5

Виносні малогабаритні двосторонні рекламні конструкції загальною площею понад 2 кв.м., намети літніх кафе, агітаційні намети, парасолі, тенти та прапори, на яких розміщена реклама

45 грн./шт.

незалежно від місця

розташування

6

Чернівецькі виробники товарів і послуг.

(Крім рекламних послуг.)

Понижаючий коефіцієнт

0,75

7

Плата за розміщення соціальної реклами

Не сплачується

8

Рекламні конструкції не обладнані

освітлювальними приладами

Підвищувальний

коефіцієнт 1,5

9

Проведення рекламних акцій

На підставі

двосторонньої угоди

Секретар міської радиТ.Єремічук

Додаток 2 до рішення 23 сесії

міської ради V скликання

від 27.12.2007 р. № 473

ПЕРЕЛІК

місць розміщення зовнішньої реклами

підвищеної рекламної ефективності

1. Вул. Ю.Гагаріна (від межі історико-заповідної території до перехрестя вулиць Галицький шлях та Хотинської).

2. Вул. Галицький шлях.

3. Вул. Головна (від межі історико-заповідної території до перехрестя вулиць Головної та Південно-Кільцевої ).

4. Вул. Ізмайлівська.

5. Вул. Калинівська.

6. Вул. В.Комарова.

7. Вул. Московської Олімпіади (від вул. Руської до вул. Ізмайлівської).

8. Просп.Незалежності (від вул.М.Ковальчука до вул.Червоноармійської)

9. Вул. Південно-Кільцева (від вул. Головної до вул. Червоноармійської). ІО.Вул. Руська (від межі історико-заповідної території до вул. Південно-Кільцевої ).

11 .Вул. І.Стасюка.

12.Вул. Хотинська (від перехрестя вулиць Галицький шлях та Заводської до вул. Калинівської ).-

13.Вул. Червоноармійська (від межі історико-заповідної території до вул. Південно-Кільцевої).

ПЕРЕЛІК

місць розміщення зовнішньої реклами,

які входять в межі історико-культурної заповідної території

1. Вул. А.Барбюса.

2. Вул. Бахмацька.

3. Вул. 29 Березня.

4. Вул. Л.Бетховена.

5. Вул. Ф.Боброва.

6. Вул. О.Богомольця.

7. Пров. Ботанічний.

8. Вул. О.Боярка.

9. Вул. Буковинська.

10. Вул. І.Богуна.

11. Вул. М.Ватутіна.

12. Вул. І.Вільде.

13. Вул. Вірменська.

14. Вул. Ю.Гагаріна (до вул. Долинянської).

15. Вул. Митрополита Є.Гакмана.

16. Вул. М.Гастелло.

17. Вул. Й.Главки.

18. Вул. О.Герцена.

19. Вул. Й.Гете.

20. Вул. М.Глінки.

21. Вул. Глухівська.

22. Вул. М.Гоголя.

23. Вул. Головна (до вулиць В.Чапаєва та С.Руданського).

24. Вул. М.Горького.

25. Вул. Є.Гребінки.

26. Пров.Є.Гребінки.

27. Вул. О.Грибоєдова.

28. Вул. М.Грушевського.

29. Вул. О.Гузар.

30. Вул. О.Доброго.

31. Вул. Ч.Дарвіна.

32. Вул. М.Драгоманова.

33. Вул. М.Емінеску.

34. Вул. Г.Жукова.

35. Вул. Д.Загули.

36. Вул. М.Заньковецької.

37. Пров. Інтернаціональний.

38. Вул. Кафедральна.

39. Вул. Київська (до річки Клокучки).

40. Вул. О.Кобилянської.

41. Вул. М.Кордуби.

42. Вул. Коростенська.

43. Вул. І.Котляревського.

44. Вул. А.Кохановського.

45. Вул. М.Коцюбинського.

46. Вул. І.Крилова.

47. Вул. Кримська.

48. Вул. Куп";янська.

49. Вул. М.Лєрмонтова.

50. Вул. М.Лисенка.

51. Вул. К.Лібкнехта.

52. Вул. М.Ломоносова.

53. Вул. Р.Люксембург.

54. Вул. Львівська.

55. Пров.Львівський.

56. Вул. Марка Вовчка.

57. Вул. В.Маяковського.

58. Вул. Мінська.

61. Вул. Нагірна.

62. Пров.Нагірний.

63. Вул. С.Наливайка.

64. Вул. О.Невського.

65. Вул. М.Некрасова.

66. Вул. І.Нечуя-Левицького.

67. Площа Нижньобазарна.

68. Вул. О.Новикова-Прибоя.

69. Вул. А.Ончула.

70. Пров.І.Павлова.

71. Вул. Панаса Мирного.

72. Вул. Переяславська.

73. Вул. Першотравнева.

74. Вул. М.Пирогова.

75. Вул. О.Поповича.

76. Вул. О.Пушкіна.

77. Вул. О.Радіщева.

78. Вул. Ризька.

79. Вул. Братів Руснаків.

80. Вул. Руська (до річки Мольниці).

81. Вул. П.Сагайдачного.

82. Пров.1 П.Сагайдачного.

83. Пров.2 П.Сагайдачного.

84. Вул. Садова.

85. Вул. М.Садовського.

86. Вул. П.Саксаганського.

87. Вул. Сіді Таль.

88. Вул. В.Сімовича.

89. Вул. Г.Сковороди.

90. Площа Соборна.

91. Вул. М.Старицького.

92. Вул. Старобельська.

93. Вул. К.Стеценка.

94. Вул. О.Суворова.

95. Пров.О.Суворова.

96. Вул. Сучавська.

97. Площа Театральна.

98. Вул. Тернопільська.

99. Вул. Л.Толстого.

100. Вул. І.Тургенєва.

101. Вул. Турецька.

102. Пров.Турецький.

103. Вул. М.Удонова.

104. Вул. Ужгородська.

105. Вул. Л.Українки.

106. Вул. Українська.

107. Вул. Університетська.

108. Вул. Ю.Федьковича.

109. Площа Філармонії. ПО. Вул. І.Франка.

111. Вул. М.Фрунзе.

112. Вул. Б.Хмельницького.

113. Пров.Б.Хмельницького.

114. Вул. Хорольська.

115. Вул. О.Худякова.

116. Площа Центральна.

117. Вул. К.Цеткін.

118. Вул. П.Чайковського.

119. Вул. В.Чапаєва.

120. Пров.В.Чапаєва.

121. Вул. Челюскінців.

122. Вул. 28 Червня.

123. Вул. Червоноармійська (до вул. В.Чапаєва).

124. Вул. Т.Шевченка.

125. Вул. А.Шептицького.

126. Вул. Ф.Шіллера.

127. Вул. В.Шкіля.

128. Вул. Шкільна.

129. Пров.Шкільний.

130. Вул. Шолом-Алейхема.

131. Вул. Е.Штейнбарга.

132. Вул. МЩепкіна.

133. Вул. Н.Яремчука.

Секретар міської радиТ.Єремічук

Затверджено

Рішення 23 сесії міської ради

V скликання

від 27.12..2007р. № 489

ПОРЯДОК

отримання документів (“Дозволів”) на встановлення

зовнішньої виносної малогабаритної реклами в м. Чернівцях

Для отримання дозволу на встановлення виносної реклами (двосторонніх рекламних конструкцій загальною площею до 2-х квадратних метрів та понад 2 квадратні метри, наметів літніх кафе, агітаційних наметів, парасоль, тентів та прапорів, на яких розміщена реклама) суб’єктам підприємницької діяльності необхідно подати в департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради такі документи :

- заяву із зазначенням повної назви суб’єкта підприємницької діяльності, юридичної адреси, номера телефону та адреси, де заплановано встановлення виносної реклами ;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб’єкта підприємницької діяльності;

- світлину або комп’ютерний макет місця, запланованого для розташування виносної реклами;

- письмове погодження місця розташування виносної реклами з управлінням державтоінспекції (у разі необхідності).

Департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради узгоджується місце, де заплановано розташування виносної реклами. Після перевірки поданих документів та аналізу місця розташування, департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради приймається рішення про надання дозволу або про відмову у наданні дозволу на встановлення виносної реклами і надсилається заявникові письмова відповідь із зазначенням причини відмови.

У разі прийняття рішення про надання дозволу, департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради підписуються два примірники документів (";Дозволів";) які скріплюються печаткою, перший - видається заявникові під розпис, а другий - залишається в департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради для обліку та контролю. Видача ";Дозволу"; реєструється в журналі.

Виданий у встановленому порядку документ ";Дозвіл"; є підставою на тимчасове розташування виносної реклами та укладання договору терміном на один рік на щомісячну оплату (30 грн./шт., або 45 грн./шт.) за тимчасове користування місцем її розміщення, згідно з розрахунком затвердженим рішенням Чернівецької міської ради від 27.12.2007 р. № 489.

Після встановлення виносної реклами рекламо-розповсюджувач у п’ятиденний термін зобов'язаний надати в департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради світлину реклами на місцевості.

Термін дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається в департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради не пізніше ніж за один місяць до закінчення терміну дії дозволу. Продовження терміну дії дозволу фіксується в журналі реєстрації із внесенням відповідного запису у наданому документі (";Дозволі";).

Примітка. Виносна реклама розміщується у пішохідній зоні виключно під час роботи підприємств (організацій), що рекламують свої товари (послуги) та розміщуються на тротуарах на відстані не більше 5 м. від входу в приміщення і не повинні перешкоджати руху пішоходів.

Не допускається вмонтування в поверхню тротуарів та газонів засобів для кріплення виносної реклами, які можуть спричинити травмування пішоходів.

Контроль за виконанням суб’єктами підприємницької діяльності зобов'язань щодо отримання документів (";Дозволів";) на розміщення виносної реклами, укладанням договорів та щомісячною оплатою за тимчасове користування місцями розміщення виносної реклами покладено на відділи благоустрою та санітарно-екологічного стану районних у місті рад.

Секретар міської радиТ. Єремічук

491

Про затвердження схеми забудови комплексу об’єктів спортивного парку на вул. Комунальників

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельного кодексу України, керуючись Правилами використання та забудови території міста Чернівці, затвердженими рішенням 34 сесії міської ради ІУ скликання від 07.07.2005р. №763 та генеральним планом міста, затвердженим рішенням 26 сесії міської ради ІV скликання від 04.11.2004р. №562, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити схему забудови комплексу об’єктів спортивного парку площею 13,536 га на вул. Комунальників (додається).

2. Управлінню містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Гомонович С.С.) організувати розробку проектів забудови території, з врахуванням схеми забудови комплексу об’єктів спортивного парку на вул. Комунальників.

3. Організацію виконання цього рішення покласти на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Оленчука В.В.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва.

Чернівецький міський голова М.Федорук

492

Про хід виконання Програми сприяння залученню інвестицій у

м. Чернівцях на 2005-2007 роки, затвердженої рішенням 29 сесії

міської ради IV скликання від 23.12.2004 р. № 622 та затвердження

Програми розвитку інвестиційної діяльності в м. Чернівцях на

2008-2011 роки

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про інвестиційну діяльність», заслухавши інформацію про хід виконання Програми сприяння залученню інвестицій у м. Чернівцях на 2005-2007 роки, затвердженої рішенням 29 міської ради IV скликання від 23.12.2004 р. № 622 та розглянувши пропозиції виконавчих органів міської ради щодо Програми розвитку інвестиційної діяльності в м. Чернівцях на 2008-2011 роки, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання Програми сприяння залученню інвестицій у м. Чернівцях на 2005-2007 роки, затвердженої рішенням 29 сесії міської ради IV скликання від 23.12.2004 р. № 622, взяти до відома (додається).

2. Затвердити Програму розвитку інвестиційної діяльності в м. Чернівцях на 2008-2011 роки (додається).

3. Виконавчим органам міської ради забезпечити організацію виконання заходів Програми розвитку інвестиційної діяльності в м. Чернівцях на 2008-2011 роки та інформувати відділ інвестицій міської ради щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Відділу інвестицій міської ради (Порчук М.Д.) забезпечити координацію діяльності щодо виконання заходів Програми та підготовку узагальненої інформації виконавчому комітету міської ради і обласній державній адміністрації.

5. Про хід виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності в м. Чернівцях на 2008-2011 роки відділу інвестицій міської ради (Порчук М. Д.) інформувати сесію міської ради в грудні місяці щорічно.

6. Рішення 29 сесії міської ради IV скликання від 23.12.2004 р. № 622 «Про Програму сприяння залученню інвестицій у м. Чернівцях на 2005-2007 роки» зняти з контролю з 01.01.2008 року.

7. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М. П. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є. Д.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економіки, бюджету та фінансів.

Чернівецький міський голова М. Федорук

Затверджено

Рішення 23 сесії міської ради

V скликання

27.12.2007 №_____

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

в м. ЧЕРНІВЦЯХ на 2008-2011 роки

м. Чернівці

2007 рік

З М І С Т

Розділ 1. Характеристика Програми

Розділ 2. Економічний і соціальний потенціал міста, стан розвитку інвестиційної діяльності

  1. Інвестиційна привабливість міста

  2. Стан розвитку інвестиційної діяльності

  3. Прямі іноземні інвестиції в економіці міста

Розділ 3. Перспективи розвитку інвестиційної діяльності в місті та очікувані результати реалізації інвестиційної Програми

Розділ 4. Основні заходи з реалізації Програми

Розділ 5. Контроль за виконанням заходів Програми

1. Характеристика Програми

Програма розвитку інвестиційної діяльності в м. Чернівцях на 2008-2011 роки розроблена відповідно до чинного законодавства і враховує основні вимоги законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інноваційну діяльність» та інших нормативно-законодавчих актів, які регулюють норми інвестиційної діяльності в Україні, на розпорядження Чернівецького міського голови від 17.09.2007 р. № 526-р «Про створення робочої групи з підготовки Програми розвитку інвестиційної діяльності в місті Чернівцях на 2008-2011 роки» та враховуючи вимоги рішення Чернівецької обласної ради від 07.06.2007 р. № 135-13/07 «Про Регіональну програму сприяння залученню інвестицій в економіку Чернівецької області на 2007-2010 роки». Програма спрямована на реалізацію інвестиційної політики центральних органів державної влади в Україні і базується на основних положеннях Стратегії підвищення конкурентноспроможності м. Чернівців.

Основою Програми є заходи, розроблені з урахуванням міжнародних та внутрішніх умов залучення інвестицій. Виконання цих заходів сприятиме створенню привабливого інвестиційного клімату та розвитку інвестиційної діяльності міста для забезпечення сталого економічного зростання, покращання добробуту територіальної громади міста, а також поширенню інформації про інвестиційні можливості міста серед міжнародних інвестиційних фондів та компаній, створенню передумов для вкладення інвестицій у розвиток Чернівців.

Програма розрахована на середньострокову перспективу та є основою довгострокової політики міста у сфері інвестиційної діяльності.

Головна мета Програми розвитку інвестиційної діяльності в м. Чернівцях на 2008-2011 роки полягає в тому, щоб протягом цього періоду за рахунок підвищення рівня інвестиційної привабливості міста Чернівців досягнути суттєвого збільшення залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста, соціальну сферу та науку.

Програма розвитку інвестиційної діяльності в м. Чернівцях на 2008-2011 роки передбачає досягнення таких цілей:

- активізація інвестиційної діяльності на території міста, що забезпечить збільшення надходження коштів до міського бюджету, у першу чергу в пріоритетних для міста галузях економіки:

• залучення інвестицій для подальшого розвитку деревообробної, легкої, харчової промисловості та хімічного виробництва;

• створення нових виробництв та відновлення роботи промислових підприємств електронної галузі, приладобудування, підвищення конкурентноздатності їхньої продукції;

• впровадження екологічно чистих технологій та виробництв, енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

• розвиток туристичної та соціальної інфраструктури міста;

• розвиток транспортної інфраструктури;

• залучення інвестицій в розвиток житлово-комунального господарства;

• залучення інвестицій у будівництво та виробництво будівельних матеріалів;

- збільшення обсягів інвестицій у реальний сектор економіки (машинобудування, переробна, деревообробна, легка, харчова промисловість та хімічне виробництво) шляхом консолідації та активної дії всіх джерел фінансування, підвищення ефективності їхнього використання для досягнення стабільного соціально-економічного розвитку міста;

- покращання регуляторного та інвестиційного середовища в місті, зокрема забезпечення прозорості, відкритості, стабільності та простоти регулювання ведення підприємницької та інвестиційної діяльності;

- покращання інвестиційно-технічної інфраструктури міста з орієнтацією на задоволення потреб інвесторів;

- створення системи інвестиційного супроводу та пост-інвестиційної підтримки.

Реалізація інвестиційної політики сприятиме досягненню наступних цілей стратегічного розвитку міста:

- збільшення кількості конкурентноздатних робочих місць та рівня зайнятості, підвищення ефективності використання місцевого робочого потенціалу;

- нарощування техніко-технологічного виробничого та наукового потенціалу міста, введення в експлуатацію прогресивних іноземних і вітчизняних наукових розробок та результатів досліджень, сприяння розвитку співпраці між науковими установами, вузами і приватними компаніями;

- покращання екологічної ситуації в місті, сприяння розвитку енергоощадних та екологічно орієнтованих виробництв;

- досягнення сучасного рівня інфраструктурного забезпечення;

- залучення інвестицій у відновлення історичної спадщини, а також розвиток рекреаційного і туристичного потенціалу міста.

Виходячи з цілей Програми, необхідна реалізація заходів щодо наступних двох напрямків:

- Формування інвестиційно-привабливого іміджу м. Чернівців, що полягає в забезпеченні поінформованості потенційних інвесторів про інвестиційні можливості та умови здійснення інвестиційної діяльності в регіоні.

- Проведення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення умов інвестиційної діяльності в м. Чернівцях.

Досягнення цілей програми передбачається шляхом їх конкретизації в планах та програмах економічного розвитку міста з врахуванням можливого ресурсного забезпечення.

2. Економічний і соціальний потенціал міста, стан

розвитку інвестиційної діяльності

2.1. Інвестиційна привабливість міста

Сьогодні Чернівці є містом із промислово-економічним, значним науковим потенціалом, широкими можливостями для розвитку як внутрішніх міжрегіональних, так і зовнішніх міждержавних зв’язків. Великі перспективи міста пов’язані з близкістю Карпат як унікального регіону туризму, відпочинку та рекреації.

Спроможність Чернівців залучати інвестиції визначається багатьма чинниками, серед яких: стан технічної інфраструктури, доступність будівель і добре підготовлених ділянок для нової забудови, наявність кваліфікованої робочої сили, бізнес-клімат у місті та його імідж, значний обсяг та якість послуг, що надаються містом.

Чернівці можуть запропонувати відмінні умови для інвесторів (в тому числі для іноземних) завдяки вигідному транспортно-географічному положенню (прикордонний регіон), який забезпечує добрий доступ до національних та міжнародних ринків. Трудові ресурси міста характеризуються високим рівнем освіти. За кількістю людей, які мають вищу та середню спеціальну освіту на 1000 жителів Чернівці перевищує обласні та загальноукраїнські показники. В місті діють науково-дослідні інститути матеріалознавства, термоелектрики, медико-екологічних проблем. Ці фактори підвищують конкурентноспроможність міста щодо залучення сучасних технологічних інвестицій у сфери виробництва та послуг.

Чернівці ввійшли до п’ятірки найкомфортніших для проживання міст України за результатами дослідження, здійсненого журналом «Фокус» у 2007 році (Чернівці посіли третє місце). Дослідження тижневика охопило 50 міст України за 11 критеріями, серед яких: розвиток інфраструктури, інвестиційна привабливість, рівень безробіття, доступність житла, культурний потенціал, туристична привабливість.

2.2. Стан розвитку інвестиційної діяльності

Економічному розвитку міста сприяли реалізація цільових комплексних програм, активізація діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій та спілок. Досягнуто зростання темпів залучення інвестицій в розвиток господарства міста.

Інвестиційна діяльність відбувалася за рахунок різних джерел фінансування і була направлена на будівництво об’єктів соціальної сфери, реконструкцію, технічне переоснащення та відновлення потужностей діючих підприємств.

За січень – вересень 2007 року у розвиток економіки м. Чернівців за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 517,5 млн. грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (88,4% від загального обсягу) складали інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво, придбання машин та обладнання). На поліпшення стану об’єктів (капітальний ремонт) припадає 10,6% капітальних інвестицій, на придбання та створення необоротних матеріальних активів – 0,9%. У нематеріальні активи спрямовано 0,1% загального обсягу капітальних інвестицій.

Згідно з статистичними даними за 9 місяців 2007 року підприємствами та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 457,7 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що у 1,8 раза більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Більше половини (55%) інвестицій в основний капітал освоєно за рахунок власних коштів підприємств та організацій.

Внутрішні інвестиції в основний капітал за

джерелами фінансування у %:

Порівняно з січнем – вереснем 2006 року зросла частка інвестицій, освоєних за рахунок власних коштів підприємств та організацій, кредитів банків та інших позик та інвестиційних фондів.

У м. Чернівцях освоєно 33% усіх інвестицій в основний капітал по області. Приросту інвестицій в основний капітал досягнуто у всіх районах міста: у Першотравневому - у 2,3 раза, Садгірському – у 1,5 раза та Шевченківському – на 23,4%. У розрахунку на 1 особу в місті освоєно капітальних інвестицій та інвестицій в основний капітал більше, ніж в цілому по області на 29,3% та 23,4% відповідно, становлять 2141,2 грн. капітальних інвестицій і 1893,7 грн. інвестицій в основний капітал.

За видами економічної діяльності структура об’єктів інвестицій має наступний характер:

Види

економічної діяльності

Освоєно (використано)

інвестицій

в основний капітал

тис.

грн.

у % до

січня –

вересня

2006 р.

загального

обсягу

Всього, у тому числі:

457694

178,5

100,0

1.

Промисловість

51796

84,8

11,3

2.

Будівництво

51497

131,4

11,2

3.

Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

168616

463,8

36,8

4.

Діяльність готелів та ресторанів:

діяльність готелів

1850

1679

93,2

212,5

0,4

0,4

5.

Діяльність транспорту та зв’язку

10332

90,2

2,3

6.

Фінансова діяльність

5095

90,5

1,1

7.

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

140510

182,3

30,7

8.

Державне управління

4451

146,4

1,0

9.

Освіта

4470

81,0

1,0

10.

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

13321

240,7

2,9

11.

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

3248

69,6

0,7

12.

Надання індивідуальних послуг

338

103,0

0,1

13.

Інші

2508

51,9

0,5

У розвиток промисловості міста спрямовано 11,3% усіх інвестицій в основний капітал, їх обсяг у порівнянні з січнем-вереснем 2006 р. зменшився на 15,2%. Аналіз інвестування галузей промислового комплексу вказує на те, що 36,6 млн. грн. (70,6% від обсягу інвестицій, спрямованих у промисловість) освоєно підприємствами переробної промисловості, що на 15% більше порівняно з січнем – вереснем 2006 року. Значно зросли темпи освоєння інвестицій в основний капітал на підприємствах з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції – у 6,9 раза, легкої промисловості – у 3,6 раза, машинобудування – у 2,2 раза, хімічного виробництва – у 2,1 раза, металургійного виробництва та з виробництва готових металевих виробів – у 1,7 раза.

Із загального обсягу капіталовкладень 36,8% спрямовано в торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку. Проти січня – вересня 2006 р. інвестиції в цей вид економічної діяльності збільшилися у 4,6 раза.

Підприємства, які займаються будівництвом, використали 11,2% усіх капіталовкладень, обсяги яких порівняно з січнем – вереснем 2006 року збільшилися на 31,4%. Забудовниками у січні – вересні 2007 року завершено будівництво і введено в експлуатацію ряд виробничих об’єктів та потужностей, серед яких 3,92 км автодоріг загального користування з твердим покриттям, газозаправочну станцію на 80 заправок на добу, торговельні будівлі на 55,7 тис. кв. м. (серед яких – гіпермаркет будівельних матеріалів «Епіцентр», супермаркет «Екватор», гіпермаркет «Караван» та торгово-виставковий комплекс «Боянівка»). У жовтні 2007 року відбулося відкриття центру оптової торгівлі «Metro Cash&Carry», який займає земельну ділянку площею 4,25 га, 7 тис. кв. м. займає торгова зала. Загальні інвестиції компанії у придбання земельної ділянки, будівництво та обладнання магазину становили 117 млн. грн., створено 350 робочих місць. Введено в експлуатацію каналізаційні та водостічні мережі протяжністю 2,84 км. В поточному році підприємствами м. Чернівців виконано будівельних робіт на суму 291,4 млн. грн., що становило 129,2% до січня – вересня 2006 року.

У соціально-культурну сферу (житлове будівництво, освіта, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги; діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг) спрямовано 128,2 млн. грн. (28% від загального обсягу інвестицій), з них у житлове будівництво – 27%. Житлове будівництво і надалі залишається пріоритетним напрямком у соціальній сфері. За січень – вересень 2007 року збудовано 247 житлових будинків загальною площею 68,1 тис. кв. м., що у 2,1 раза більше, ніж за відповідний період минулого року. Переважну частку житла (77,6%) введено в експлуатацію індивідуальними забудовниками. Порівняно з січнем – вереснем 2006 року збільшилися обсяги інвестицій у сферу охорони здоров’я та надання соціальної допомоги у 2,4 раза ( у цьому році завершено будівництво ренгенкабінету міської лікарні № 4, продовжується будівництво хірургічного корпусу дитячої лікарні на вул. Буковинській, 4).

Водночас скоротилися обсяги інвестицій в основний капітал на підприємствах з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів – на 23,2% та виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 0,7%.

На підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води освоєно інвестицій в основний капітал на 15,2 млн. грн. (29,4% загального обсягу інвестицій у промисловість), що на 48% менше, ніж у січні – вересні 2006 року.

У будівництво та технічне переоснащення об’єктів транспорту і зв’язку спрямовано 2,3% обсягів інвестицій. Інвестиції у розвиток цього виду діяльності зменшилися проти січня – вересня 2006 року на 9,8%.

Також скоротилися обсяги інвестицій у сферу культури та спорту, відпочинку та розваг – на 42,4% та освіти – на 19%.

З метою залучення інвестицій в розбудову міста, збільшення надходжень до міського бюджету у 2007 році проведено 8 аукціонів по продажу земельних ділянок. Суб’єктам підприємництва продано

11 земельних ділянок несільськогосподарського призначення площею 2,0096 га для здійснення підприємницької діяльності на загальну суму 8,2 млн. грн.

Активізувалася інвестиційна діяльність малих підприємств міста.У 2007 році ними на оновлення свого виробничого потенціалу спрямовано 142,7 млн. грн. валових інвестицій в основний капітал, що більше на 25,8% ніж у 2006 році. Інвестиції здійснювали 415 малих підприємств міста. Досягнуто подальшого розвитку ринків та мікроринків: у 2007 році введено в експлуатацію мікроринки «Фермер», «Лілея» та розпочата реконструкція ринку «Садгірський», на розвиток КП МТК «Калинівський ринок» інвестовано 2057,7 тис. грн. коштів підприємства.

Протягом січня – вересня 2007 року суб’єктами підприємницької діяльності приватизовано 114 об’єктів комунальної власності територіальної громади міста загальною площею 12,9 тис. кв. м., до бюджету міста надійшли кошти у розмірі 25,8 млн. грн. На проведення ремонту приміщень комунальної власності, які передані в орендне користування, суб’єктами підприємництва інвестовано 909,5 тис. грн.

2.3. Прямі іноземні інвестиції в економіці міста

Позитивну роль у збільшенні обсягу інвестицій відіграли заходи, спрямовані на інформування потенційних вітчизняних та іноземних інвесторів про інвестиційні можливості міста. У результаті загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку міста на 01.10.2007 р. становив 22,1 млн. дол. США, що складало 91,6 долара США на одного мешканця міста. Загальний обсяг іноземних інвестицій, що надійшов в економіку міста за 9 місяців поточного року на 600 тис. дол. США більше, ніж у відповідному звітному періоді 2006 року. Прямі іноземні інвестиції станом на 01.10.2007 р. здійснили нерезиденти з 36 країн світу. Найбільшу частину складають іноземні інвестиції у промисловість (47%), у операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом (19,6%), у торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів (10,9%), у надання комунальних та індивідуальних послуг (5,1%).

В місті станом на 01.10.2007 року зареєстровано 250 підприємств з іноземними інвестиціями. За дев’ять місяців поточного року зареєстровано 19 новоутворених юридичних осіб з іноземними засновниками.

Зовнішньоекономічною експортною діяльністю займалося 169 суб’єктів підприємництва, а зовнішньоекономічною імпортною - 167 суб’єктів. Загальний обсяг зовнішньоекономічної діяльності за 9 місяців 2007 року склав 121,9 млн. дол. США, що на 4,5% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. При цьому обсяг експорту перевищує обсяг імпорту у 1,24 раза. За структурою експорту переважна частка (49%) належить експорту матеріалів, обладнання, машин. Виробництво продукції з давальницької сировини надалі відіграє значну роль в зовнішньоекономічній діяльності міста (28,6% від загального обсягу експорту), хоча вже другий рік спостерігається тенденція до зменшення цього співвідношення.

За січень-вересень 2007 року найбільшими експортерами міста були: ТОВ «Машзавод», ВАТ «Трембіта», ПП «Артон», ЗАТ ВТФК «Буковинка», ТОВ «Веритес», ВАТ «Олійножировий комбінат», ВАТ «Розма», ПП «Мелауда», ТОВ «Рікка», СП «Сузір’я». На підприємства м. Чернівців припадало 96,9% загальнообласного експорту послуг та 51,2% - імпорту.

З метою покращання залучення інвестицій та більш ефективного використання існуючих ресурсів міста, забезпечення своєчасного розгляду та реагування на інвестиційні пропозиції суб’єктів господарювання виконавчими органами міської ради проводиться анкетування промислових підприємств для визначення їх інвестиційних потреб та аналіз звернень інвесторів щодо здійснення інвестиційної діяльності. Постійно оновлюється реєстр пропозицій суб’єктів господарювання із залучення інвестицій у розвиток економіки міста, інформація про вільні земельні ділянки та виробничі приміщення, яка розміщена на офіційному веб-сайті міської ради.

Виконавчими органами міської ради створена база даних вільних приміщень виробничого призначення підприємств міста, які не відносяться до комунальної власності територіальної громади міста, і які можуть бути запропоновані суб’єктам підприємництва для організації власного бізнесу. Станом на 01.10.2007 року загальна площа вільних приміщень становила 56,6 тис. кв. м – це вільні площі ВАТ «Гравітон», ВАТ «Кварц», ВАТ «Радіотехнічний завод», АТ «Акцент ЛТД» та інші.

Вивчається питання щодо можливостей та ресурсів підприємств міста, які знаходяться в стадії банкрутства, для залучення інвестицій як внутрішніх, так і прямих іноземних, серед яких АТЗТ «Восход», АТЗВ ВТФ «Мальва», ВАТ «Денисівка».

Розроблено довідник «Економічний потенціал міста Чернівців», створено макет порталу «Чернівці інвестиційні», який включає інформацію про підприємницький клімат, ринок праці, якість життя, інфраструктуру, огляди ринків. З метою більшої інформованості про інвестиційний потенціал та прозорості процедур для потенційних інвесторів розроблені та видані нові промоційні матеріали – «Дорожня карта інвестора», інвестиційний паспорт Чернівців, буклет про інвестиційну привабливість Чернівців, диск з електронною версією зазначених матеріалів. Для активізації роботи по забезпеченню участі суб’єктів підприємницької діяльності – місцевих товаровиробників у виставках та ярмарках різних рівнів створено базу даних виставкових заходів в Україні та за її межами. Виконавчі органи міської ради систематично інформують підприємства міста про проведення вітчизняних та міжнародних заходів, що стосуються інвестиційної діяльності через офіційну веб-сторінку міської ради, засоби масової інформації.

В 2007 році створено міський туристично-інформаційний центр та координується його робота. Проведено III Буковинський туристичний ярмарок, у якому взяли участь 26 туроператорів і турагенств. Продовжується робота щодо створення туристичного бренду міста. В порівнянні з січнем-вереснем 2006 року на 15,6% збільшилась кількість туристів. Обсяг наданих туристичних послуг станом на 01.10.2007 року становить 27 млн. грн.

Згідно з Календарним планом виконання завдань Стратегії підвищення конкурентноспроможності міста Чернівців вивчається питання щодо створення муніципальної індустріально-промислової зони та розміщення товаро-розподільчих (логістичних) центрів.

Розділ 3. Перспективи розвитку інвестиційної діяльності

в місті та очікувані результати реалізації інвестиційної Програми

Незважаючи на позитивні тенденції сталого економічного зростання та підвищення реальних доходів жителів міста на сьогодні є ряд питань, вирішення яких потребує проведення заходів, які б сприяли покращанню інвестиційного клімату в місті, підвищенню його конкурентноспроможності.

Перш за все, це стосується підвищення конкурентноспроможності економіки, яке стримується:

 • слабкою конкуренцією на ринках енергоносіїв;

- повільним впровадженням новітніх технологій, високою їх енергоємністю;

- незадовільною якістю активів та низькою їх прибутковістю;

- високим процентом сплати за кредити.

Недосконалість нормативної бази з питань реалізації прав власності, неналежне забезпечення прав акціонерів, нестабільність відповідного законодавства, недосконала податкова система гальмують формування сприятливого інвестиційного іміджу як країни, так і міста.

Проблемним завданням залишається забезпечення стійкого функціонування житлово-комунальної сфери. Потребують оновлення виробничі фонди підприємств житлово-комунального господарства, впровадження енергозберігаючих технологій у їхньому виробництві. Особливо актуальні питання розв’язання екологічних проблем в місті, зокрема щодо роздільного збору твердих побутових відходів. Чималу екологічну проблему створює транспортне завантаження центральної частини міста.

Протягом останніх років в Чернівцях спостерігається активізація діяльності об’єднань громадян, створення громадських організацій. Проте, необхідно більш активніше залучати громадськість до процесу прийняття

рішень органами місцевого самоврядування, зокрема, шляхом проведення публічних слухань, громадських обговорень та консультацій, впровадження результатів досліджень об’єднань громадян.

Факторний аналіз переваг і недоліків території міста

Фактор

Переваги

Недоліки

Геополітичне положення

• вдале географічне розташування на перехресті європейських шляхів і кордонів Європейського Союзу (відстань від м. Чернівців до кордону з Румунією – 40 км) сприяє транскордонному співробітництву

• Чернівці невідомі у світі, як місто комерційних можливостей

Архітектурно- культурна спадщина

• в межах історичних ареалів Чернівців, як у своєрідному музеї під відкритим небом зосереджені духовні, культурні й адміністративні функції міста

• Чернівці – єдине цілісне міське довкілля, головним чином відображення кращих аспектів Австро-Угорської імперії

• наявність Комплексної Програми збереження об’єктів культурної спадщини

• застарілі інженерні комунікації

Населення

• Чернівці – унікальне вираження різних націй, культур і складної історії Центральної і Південно-Східної Європи

• високий освітній, професійний і культурний рівень населення

• трудова міграція

Навколишнє природне середовище

• екологічна безпека території

• наявність природних рекреаційних ресурсів

• перспективи міста пов’язані з близкістю Карпат як унікального регіону туризму та відпочинку

• брак потужностей по роздільному збору ТПВ

Житлова сфера

• наявність Генерального плану міста Чернівців

• наявність Правил використання та забудови території міста Чернівців

• різноманітність типів житла

• динамічний ринок житла

• велика частина житла старого фонду

Інженерна інфраструкту-ра, транспорт та зв’язок

• наявність усіх видів транспортних комунікацій

• розвинена система зв’язку і телекомунікацій

• розвинена транспортна мережа

• зношеність міських електричних мереж

Соціальна сфера

• високий рівень середньої і вищої освіти

• високі культурні потреби населення і наявність можливостей їхнього задоволення

• збільшення числа робочих місць

• низький рівень безробіття

• трудова міграція

Економічний потенціал

• наявність реєстру вільних земельних ділянок та вільних виробничих площ, нарощування потужності сегмента сфери послуг

• розвинена торгова інфраструктура

• розвинена фінансо-кредитна система

• активний розвиток малого підприємництва в місті

• відносно високий рівень державного регулювання підприємницької діяльності

Перелік

інвестиційно-привабливих проектів по пріоритетних напрямах залучення інвестицій

на 2008-2011 роки

з/п

Назва об’єкта

Термін

виконання

Відповідальні

за виконання

Розмір фінансування,

тис. грн.

Джерела фінансування

1.

Реконструкція об’єктів міського комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці»

2008-2010

роки

Департамент житлово-

комунального

господарства міської ради

20000,0

5000,0

Міський бюджет

Кошти інвесторів

2.

Інноваційний проект

Реконструкція великопанельних будинків із впровадженням сучасних технологій для підвищення їх теплоізоляційної здатності та енергозбереження

2008 р.

Департамент житлово-

комунального

господарства міської ради

9001,03

2769,54

2077,16

Держбюджет

Міський бюджет

Кошти мешканців

3.

Забудова території, обмеженою вулицями:

- Червоноармійською, Рівненською,

Сторожинецькою, проспектом Незалежності;

- Таджицькою, Пархоменка та провул. Смотрицького;

- В. Александрі - Дібровецької;

- А. Литвинчука;

- вул. Коломийською;

- мікрорайоном Заводським

2008-2011

роки

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

Кошти інвесторів

4.

Будівництво інженерних мереж житлової забудови, обмеженої вулицями Червоноармійською, Сторожинецькою, проспектом Незалежності

2008-2009

роки

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

20000,0

Кошти інвесторів

5.

Будівництво торгово-сервісного центру на вул. Червоноармійська, 111

2008-2011

роки

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

Кошти інвесторів

6.

Будівництво гіпермаркету «Фуршет» на вул. Галицький шлях, 11

2008 р.

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

Кошти інвесторів

7.

Будівництво багатоповерхових гаражів на вул. Руській (біля житлового будинку № 251)

2008 р.

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

Кошти інвесторів

8.

Будівництво підземного містечка на:

- площі Соборній;

- розі вул. Стасюка-проспекта

Незалежності

2008-2009

роки

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

85000,0

Кошти інвесторів

9.

Реконструкція Соборної площі з

будівництвом готелю на площі Соборній, 4

2008-2009

роки

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

20000,0

Кошти інвесторів

10.

Реконструкція архітектурного ансамблю Центральної площі

2008-2009

роки

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

20000,0

Кошти інвесторів

11.

Будівництво багатоповерхового готелю з підземним паркінгом на вул. І. Франка, 24

2008-2011

роки

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

20000,0

Кошти інвесторів

12.

Будівництво центрального міського автовокзалу

2008-2011

роки

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

15000,0

Кошти інвесторів

13.

Будівництво Палацу Спорту з льодовим майданчиком

2008-2010

роки

Управління по фізичній культурі та спорту міської ради

40000,0

Міський бюджет

Кошти інвесторів

14.

Реконструкція плавального басейну СОУ «Буковина»

2008-2009

роки

Управління по фізичній культурі та спорту міської ради

1500,0

Кошти інвесторів

15.

Будівництво аквапарку на вул. Донбасівській

2008-2009

роки

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

Кошти інвесторів

16.

Подальша розбудова об’єктів інфраструктури парку «Жовтневий» з включенням наступних об’єктів:

 • інтернет-кафе

 • літнє дитяче кафе

 • фонтан на озері № 2

 • атракціонний комплекс

 • спортивно-оздоровчий комплекс

 • кафе з човниковою станцією

 • сноутюбенгова траса

 • тенісні корти

 • багатофункціональна

площадка

 • літній театральний та танцювальний майданчики

- площадка для мінігольфу

2008 р.

2008 р.

2008 р.

2008-2010

роки

2008-2009

роки

2009-2010

роки

2009-2011

роки

2008 р.

2009 р.

2009-2011

роки

2009 р.

Управління культури

міської ради

400,0

800,0

701,0

2500,0

1200,0

250,0

800,0

150,0

100,0

2000,0

80,0

Кошти інвесторів

Кошти інвесторів

Кошти інвесторів

Кошти інвесторів

Кошти інвесторів

Кошти інвесторів

Кошти інвесторів

Кошти інвесторів

Кошти інвесторів

Кошти інвесторів

Кошти інвесторів

17.

Реконструкція внутрішніх нежилих приміщень з реставрацією фасадів пам’яток архітектури на вул. О. Кобилянської, 51,53 (центр дозвілля та кіно «Україна») з їх подальшою довгостроковою орендою

2008-2009

роки

Відділ інвестицій

міської ради

10000,0

Кощти інвесторів

Виконання Програми забезпечить створення сприятливого інвестиційного клімату в місті, відкриє його переваги і покращить привабливість Чернівців для іноземних інвесторів, а також надасть змогу відслідковувати та оперативно реагувати на зміни в інвестиційних пропозиціях та у прагненнях інвесторів. Реєстр вільних земельних ділянок та виробничих площ, придатних для придбання чи взяття в оренду інвесторами, значно спростить і активізує інвестиційні процеси в місті. Як результат, очікується зміцнення матеріально-технічної бази підприємств житлово-комунального господарства, ефективне використання ринку землі, подальший розвиток малого підприємництва, соціальної інфраструктури міста, зростання обсягів житлового будівництва, збільшення надходжень до міського бюджету. Внаслідок реалізації заходів Програми протягом 2008-2011 років планується досягти збільшення обсягу іноземних та капітальних інвестицій.

IV. Основні заходи з реалізації Програми

з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавці

Розмір фінансування,

тис. грн., в т.ч.

Джерела фінансування

2008

2009

2010

2011

Створення привабливого інвестиційного іміджу міста

1.

Аналіз інвестиційної привабливості міста:

- проведення масштабного опитування

інвесторів;

- аналіз сильних та слабких сторін міста щодо залучення інвестицій;

- проведення аналізу об’єктів інвестування із визначенням першочергових та інвестиційно- привабливих проектів

I квартал

2008 року

I квартал

2008 року

Відділ інвестицій міської ради

Департаменти міської ради, відділ інвестицій міської ради

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Міський бюджет

2.

Створення бази даних потенційних інвесторів, в тому числі:

- налагодження контактів з торговими

місіями та представництвами;

- пошук інвесторів, які працюють у пріоритетних галузях і здійснили інвестиції у країнах, що недавно увійшли в ЄС

I квартал

2008 року

Відділ інвестицій міської ради, відділ міжнародних відносин та зв’язків з громадськістю міської ради

-

-

-

-

-

3.

Формування уніфікованого стилю презентаційних матеріалів та їх друк і поширення через посольства, торговельні палати, міста-партнери, ЗМІ тощо

I квартал

2008 року

Відділ інвестицій міської ради, відділ міжнародних відносин та зв’язків з громадськістю міської ради, департамент

економіки міської ради, відділ інформації міської ради

30,0

30,0

30,0

30,0

Міський бюджет

4.

Проведення заходів з налагодження контактів з інвесторами:

- участь суб’єктів господарювання у міжнародних галузевих виставках в Україні та закордоном, місцевих виставках-ярмарках, презентації для цільових груп інвесторів під час проведення виставок

Протягом дії програми

Відділ інвестицій міської ради, департамент економіки міської ради, відділ міжнародних відносин та зв’язків з громадськістю міської ради, Чернівецька торгово-промислова палата

7,0

7,0

7,0

7,0

Міський бюджет

Кошти суб’єктів господарювання

5.

Інформування суб’єктів підприємницької діяльності щодо вільних об’єктів нерухомості (земельні ділянки, незавершене будівництво, будівлі та приміщення) через Інтернет, друковану продукцію та мультимедійні ресурси

Протягом дії програми

Департамент економіки міської ради, департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

5,0

5,0

5,0

5,0

Міський бюджет

6.

Організація міжнародних заходів з метою налагодження ділового партнерства (презентації, зустрічі, круглі столи тощо)

Протягом дії програми

Відділ міжнародних відносин та зв’язків з громадськістю міської ради, відділ інвестицій міської ради, громадські організації

10,0

10,0

10,0

10,0

Міський бюджет

7.

Просування інвестиційної привабливості та оприлюднення ходу реалізації кращих інвестиційних проектів через:

- засоби масової інформації;

- мережу Інтернет

Протягом дії програми

Відділ інвестицій міської ради,

відділ міжнародних відносин та зв’язків з громадськістю міської ради, відділ інформації міської ради

10,0

1,0

10,0

1,0

10,0

1,0

10,0

1,0

Міський бюджет

8.

Придбання матеріально-технічних та

комп’ютерних засобів, необхідних для участі у бізнес-форумах, виставках, інвестиційних заходах та для мультимедійної презентації інвестиційної привабливості міста (ноутбук, мультимедійний проектор, проекційний екран, розтяжний стенд, підставка для ноутбука, стіл для презентацій)

Перше півріччя 2008 року

Виконавчий комітет міської ради

15,0

-

-

-

Міський бюджет

Активізація інвестиційної діяльності на території міста, у першу чергу в пріоритетних для міста галузях економіки

9.

Залучення інвестицій у промисловість:

- створення нових виробництв та відновлення роботи промислових підприємств міста;

- створення промислової зони із

залученням стратегічного інвестора;

- забезпечення оновлення бази даних вільних виробничих площ підприємств, в т. ч. підприємств, що знаходяться в стадії банкрутства та комерційних площ, об’єктів нерухомості та поширення інформації щодо умов їх продажу (оренди) серед суб’ єктів господарювання і потенційних інвесторів;

- створення бази даних продукції місцевих виробників, забезпечення вільного доступу до неї

Протягом дії програми

2008 р.

Протягом дії програми

2008 р.

Департамент економіки міської ради, відділ інвестицій міської ради

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин

Департамент економіки міської ради

Департамент економіки міської ради

-

-

-

-

-

-

-

-

Кошти інвесторів

Кошти інвесторів

-

-

10.

Розвиток туристичної та соціальної інфраструктури міста:

- збір, аналіз, узагальнення інформації

про наявні туристично-привабливі об’єкти та елементи туристичної

інфраструктури;

- сприяння розробці нових туристичних маршрутів;

- розробити Програму розвитку готельного господарства м. Чернівців, в якій передбачити земельні ділянки під будівництво сучасних готелів з залученням провідних мережевих операторів

I квартал 2008 року

Протягом дії програми

III квартал1 2008 року

Департамент економіки міської ради, асоціація «Туристична Буковина», Чернівецький туристичний інформаційний центр

Департамент економіки міської ради, відділ інвестицій міської ради, департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Залучення інвестицій в розвиток житлово-комунального господарства:

- оновлення міського електротранспорту;

- впровадження проекту «Енергозберігаючі заходи в системі подачі і розподілу води м. Чернівців»;

- оптимізація витрат і втрат енергетичних і матеріальних ресурсів у сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг;

- модернізація системи теплопостачання

Протягом дії програми

2008-2009

Роки

Протягом дії програми

Протягом дії програми

Департамент

житлово-

комунального

господарства

міської ради

1525

1525

-

-

Міський бюджет, державний бюджет, кошти підприємств

(згідно Програми розвитку міського електротранспорту на

2007-2015 роки)

Міський бюджет

Міський бюджет, кошти підприємств

(згідно Програми «Про основні напрями розвитку житлово-комунального госаодарства на 2005-2010 роки)

Міський бюджет, державний бюджет

(згідно схеми реконст-

рукції теплопостачання

м. Чернівців)

12.

Розвиток транспортної інфраструктури:

- будівництво центрального міського автовокзалу та транспортно-пересадочних вузлів для забезпечення транспортного розвантаження центру міста;

- розбудова придорожньої інфраструктури та будівництво логістичних центрів

2008-2009

роки

Протягом дії програми

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

7500,0

7500,0

Кошти інвесторів

Кошти інвесторів

13.

Залучення інвестицій у будівництво та виробництво будівельних матеріалів:

- постійне оновлення банку даних інвестиційно-привабливих земельних ділянок несільськогосподарського призначення з метою надання їх суб’єктам господарювання для здійснення підприємницької діяльності, в т. ч. для будівництва комерційної нерухомості, інженерних мереж, об’єктів соціально-культурного та медичного обслуговування населення;

- інформування через засоби масової інформації потенційних інвесторів про Правила використання та забудови території м. Чернівців, перелік інвестиційно-привабливих земельних ділянок, об’єктів будівництва;

- аналіз та узагальнення досвіду залучення інвестицій містами України та інших держав у виробництво будівельних матеріалів;

- створення інформаційних матеріалів щодо привабливих інвестиційних проектів з виробництва будівельних матеріалів

Протягом дії програми

Протягом дії програми

Перше півріччя 2008 року

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

Департамент містобудівногокомплексу

та земельних відносин

міської ради, відділ

інформації міської ради

Відділ інвестицій

міської ради

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Проведення аналізу щодо можливості упорядкованого розташування автосалонів та автомагазинів в межах міста

Перше півріччя 2008 року

Департамент економіки, відділ інвестицій міської ради

-

-

-

-

-

Збільшення обсягів інвестицій у реальний сектор економіки шляхом консолідації та активної дії всіх джерел

фінансування, підвищення ефективності їх використання

15.

Передбачити при формуванні бюджету міста на 2008-2011 роки кошти на фінансування заходів для забезпечення реалізації Програми розвитку інвестиційної діяльності в м. Чернівцях на 2008-2011 роки

Протягом дії програми

Фінансове управління міської ради

6628,0

1607,5

86,0

92,0

Міський бюджет

16.

Активізувати роботу щодо залучення в економіку міста коштів міжнародної технічної допомоги, програмних коштів TACIS, USAID; Світового банку та з інших можливих джерел, зокрема для:

- проведення навчальних програм

- промоційних заходів

- розвитку транспортної інфраструктури

- розширення та зміцнення туристичної галузі

Протягом дії програми

Відділ інвестицій міської ради, відділ міжнародних відносин та зв’язків з громадськістю міської ради

-

-

-

-

-

17.

Сприяти залученню додаткових бюджетних ресурсів за рахунок активізації інструментів

муніципального запозичення

Протягом дії програми

Фінансове управління міської ради

-

-

-

-

-

Покращання регуляторного і інвестиційного середовища в місті

18.

Розробка та інформування громадськості щодо схеми проходження інвесторами дозвільно-погоджувальних процедур на етапах започаткування та ведення господарської діяльності в сфері:

- реєстрації СПД;

- набуття права оренди/власності на земельну ділянку;

- проведення будівельно-монтажних

робіт;

- набуття права оренди/власності користування об’єктами комунальної власності

Перше півріччя 2008 року

Відділ інвестицій міської ради

5,0

5,0

5,0

5,0

Міський бюджет

19.

Створення та затвердження постійно діючої конкурсної комісії з проведення інвестиційних конкурсів та затвердження положення з проведення інвестиційних конкурсів

I квартал 2008 року

Відділ інвестицій міської ради

-

-

-

-

-

20.

Проведення конференції з питань актуальних проблем інвестування та партнерства влади, комерційних та некомерційних структур

III квартал 2008 року

Відділ інвестицій міської ради

5,0

-

-

-

Міський бюджет

21.

Проведення тренінгів для працівників виконавчих органів міської ради з питань розробки інвестиційних проектів та їх супроводу

Протягом дії програми

Відділ інвестицій, відділ з питань кадрової роботи, Центр економічного розвитку, Чернівецький Бізнес-центр

-

-

-

-

-

22.

Організація конкурсу бізнес-планів щодо започаткування власного бізнесу

Протягом дії програми

Спеціалізоване формування «Молодіжна біржа» міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2,0

2,5

3,0

4,0

Міський бюджет, спонсорські кошти

23.

Залучення дитячих та молодіжних громадських організацій до вирішення питань соціально-економічного розвитку міста шляхом розробки та реалізації проектів із залученням інвестицій

Протягом дії програми

Відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

10,0

12,0

15,0

20,0

Міський бюджет, спонсорські кошти

Покращання інвестиційного-технічної інфраструктури міста з орієнтацією на задоволення потреб інвесторів

24.

Забезпечення покращання дорожньої та інженерної інфраструктури шляхом акумулювання бюджетних ресурсів на пріоритетних об’єктах з позиції розвитку інвестиційної діяльності

Протягом дії програми

Департамент житлово- комунального господарства, департамент містобудівного комплексу та земельних відносин, фінансове управління міської ради

Міський бюджет

25.

Запровадити практику забезпечення інфраструктурної підготовки потенційно-привабливих інвестиційних проектів

2008 р.

Департамент житлово- комунального господарства, департамент містобудівного комплексу та земельних відносин, відділ інвестицій міської ради

Міський бюджет

26.

Підготовка інвестиціної площадки з підведеною інженерно-технічною інфраструктурою для проведення конкурсного відбору з залучення стратегічного інвестора

2008 р.

Департамент житлово- комунального господарства, департамент містобудівного комплексу та земельних відносин, відділ інвестицій міської ради

5000,0

-

-

-

Міський бюджет

27.

Подання пропозицій виконавчому комітету та міській раді щодо можливого часткового фінансування найперспективніших інвестиційних проектів, що реалізуються в місті

Протягом дії програми

Виконавчі органи міської ради

-

-

-

-

-

Створення системи інвестиційного супроводу та пост-інвестиційної підтримки

28.

Введення практики закріплення за

інвесторами, які реалізують пріоритетні для міста проекти, за їхнім бажанням, службової особи, до функціональних обов’язків якої буде входити супроводження кроків інвестора, надання методичної та інформаційної допомоги

Протягом дії програми

Відділ інвестицій міської ради

-

-

-

-

-

29.

Розробка та впровадження форм пост- інвестиційного сприяння інвесторам (анкетування, опитування)

Протягом дії програми

Відділ інвестицій міської ради

-

-

-

-

-

V . Контроль за виконанням заходів Програми

Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань економіки, бюджету та фінансів.

Координація діяльності щодо виконання заходів Програми покладена на відділ інвестицій міської ради.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної економічної та соціальної ситуації в місті та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування заходів Програми. В ході виконання Програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів.

Узагальнення і аналіз реалізації заходів Програми та використання коштів здійснюється щоквартально. З цією метою щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом виконавчі органи міської ради, відповідальні за реалізацію запланованих заходів, подають інформацію про хід виконання Програми в відділ інвестицій міської ради. Основними функціями відділу інвестицій міської ради в частині виконання заходів Програми та контролю є:

- організація моніторингу реалізації заходів Програми;

- аналіз виконання програмних заходів;

- у разі необхідності підготовка пропозицій та їхнє обґрунтування стосовно внесення змін і доповнень до Програми.

Звіт щодо виконання Програми та передбачених нею заходів складається відділом інвестицій міської ради та щорічно заслуховується на сесії міської ради.

Секретар міської ради Т. Єремічук

Інформація

Про хід виконання Програми сприяння залученню інвестицій у м.Чернівцях на 2005-2007 роки, затвердженої рішеням 29 сесії міської ради

ІV скликання від 23.12.2004р. № 622

В ході реалізації Програми сприяння залученню інвестицій у м.Чернівцях на 2005-2007 роки виконавчими органами міської ради впродовж дії Програми виконані заходи щодо покращання інвестиційного клімату в місті. Досягнуто зростання темпів залучення інвестицій в розвиток його господарства. Як показує аналіз, інвестиційна діяльність відбувалася за рахунок різних джерел фінансування і була направлена на будівництво об’єктів соціальної сфери, реконструкцію, технічне переозброєння та відновлення потужностей діючих підприємств.

Згідно із статистичними даними за 9 місяців п.р. підприємствами та організаціями усіх форм власності у розвиток економіки м.Чернівців за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 517,5 млн. грн. капітальних інвестицій.Найвагомішу частку з них (88,4% від загального обсягу) складали інвестиції в основний капітал ( капітальне будівництво та на придбання машин та обладнання).

Основним джерелом капітальних інвестицій, як і інвестицій в основний капітал, були власні кошти підприємств та організацій ( 47,6% та 40,6% відповідно). Зросла частка витрат, освоєних за рахунок коштів місцевого бюджету і становила 15,1% ( січень-червень 2005 року - 10,4%).

Інвестиції в основний капітал склали 457,7 млн.грн., що у 1,8 раза більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Більше половини (55%) інвестицій в основний капітал освоєно за рахунок власних коштів підприємств та організацій.

Порівняно з січнем-вереснем 2006 р. у 2,3 раза зросла частка інвестицій, освоєних за рахунок власних коштів підприємств та організацій, кредитів банків, інших позик та інвестиційних фондів.

Водночас скоротилась частка інвестицій, освоєних за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів, населення на будівництво власних квартир, на індивідуальне житлове будівництво та коштів іноземних інвесторів.

У м.Чернівцях освоєно 33% усіх інвестицій в основний капітал по області. Приросту інвестицій в основний капітал досягнуто у всіх районах міста: у Першотравневому - у 2,3 раза, Садгірському - у 1,5 раза та Шевченківському - на 23,4%.

У розвиток промисловості спрямовано 11,3% усіх інвестицій в основний капітал. Підприємствами переробної промисловості освоєно 36,6 млн.грн. ( 70,6% від обсягу інвестицій, спрямованих у промисловість), що на 15% більше порівняно з січнем-вереснем 2006 року. Значно зросли темпи освоєння інвестицій в основний капітал на підприємствах з виробництва неметалевої продукції - у 6,9 раза, легкої промисловості - у 3,6 раза, машинобудування - у 2,2 раза, хімічного виробництва - у 2,1 раза, металургійного виробництва та з виробництва готових металевих виробів - у 1,7 раза.

Водночас скоротились обсяги інвестицій в основний капітал на підприємствах з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів - на 23,2% та виробництва харчових продуктів, напоїв - на 0,7%.

Із загального обсягу капіталовкладень 36,8% спрямовано в торгівлю; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку. Проти січня-вересня 2006 року інвестиції збільшились у 4,6 раза.

У будівництво та технічне переоснащення об’єктів транспорту і зв′язку спрямовано 2,3% обсягів інвестицій. Підприємства, які займаються будівництвом, використали 11,2% усіх капіталовкладень. Їх обсяги порівняно з січнем-вереснем 2006 року збільшились на 31,4%.

За видами економічної діяльності структура об’єктів інвестиціймає наступний характер:

з/п

Види економічної

діяльності

Освоєно інвестицій в основний

капітал за 2005-2007 роки, млн.грн.

2005 рік

2006 рік

9 міс.2007 року

Всього, у тому числі:

314,7

489,2

457,7

1.

Промисловість

51,5

71,0

51,8

2.

Будівництво

52,7

66,6

51,5

3.

Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

47,0

88,1

168,6

4.

Діяльність готелів та ресторанів

2,6

3,1

1,9

5.

Транспорт і зв’язок

12,5

22,0

10,3

7.

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

94,2

157,2

140,5

8.

Освіта

12,7

12,8

4,5

9.

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

3,6

17,6

13,3

10.

Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку і розваг

7,0

15,6

1,8

11.

Інші

30,9

35,2

13,5

У соціально-культурну сферу спрямовано 128,2 млн.грн. ( 28% від загального обсягу інвестицій), з них у житлове будівництво – 23,7%. Порівняно з січнем-вереснем 2006 року збільшились обсяги інвестицій у сферу охорони здоров′я та надання соціальної допомоги у 2,4 раза та у житлове будівництво – у 1,6 раза. Водночас скоротились обсяги інвестицій у сферу культури та спорту, відпочинку та розваг - на 42,4% та освіти - на 19%.

У соціальній сфері пріоритетним напрямком залишається житлове будівництво. За січень-вересень 2007 року збудовано 247 житлових будинків загальною площею 68,1 тис.кв.м., що у 2,1 раза більше, ніж за відповідний період минулого року. Переважну частку житла (77,6%) введено в експлуатацію індивідуальними забудовниками.

В поточному році підприємствами м.Чернівців виконано будівельних робіт на суму 291,4 млн.грн., що становило 129,2% до січня вересня 2006 року. Нарощення обсягів будівельних робіт спостерігалося у всіх районах міста: у Шевченківському – у 1,6 раза, Садгірському – у 1,5 раза та Першотравневому – на 21,2%.

Підприємствами м.Чернівців виконано 58,7% загальнообласного обсягу будівельних робіт.

Впродовж дії Програми забудовниками усіх форм власності завершено будівництво і введено в експлуатацію ряд виробничих об′єктів та потужностей, серед яких 3,92 км. автодоріг загального користування з твердим покриттям, автоматичні телефонні станції на 4,8 тис.номерів; 3,3 км. місцевих трубопроводів для транспортування газу; 4,04 км. каналізаційних та водостічних мереж, каналізаційний колектор на 0,3 тис. стічних вод за добу, автозаправочні станції на 105 тис. обслуговувань автомобілів за рік, газозаправочні станції на 180 заправок на добу; торговельні будівлі на 72,0 тис.кв.м. (серед них – гіпермаркет будівельних матеріалів «Епіцентр», супермаркет «Екватор», гіпермаркети «Караван», «Метро», торгово-виставковий центр «Боянівка»), підприємства ресторанного господарства та сфери послуг тощо.

На початок дії Програми показник освоєння капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу по м.Чернівці складав 519,7 грн. На даний час у м.Чернівцях у розрахунку на одну особу освоєно 2141,2 грн. капітальних інвестицій, що більше показника в цілому по області на 29,3 %.

Порівнянно з січнем-вереснем 2006р. збільшились обсяги інвестицій у сферу охорони здоров’я та надання соціальної допомоги у 2,4 раза та у житлове будівництво - у 1,6 раза.

Відповідно до затвердженого переліку інвестиційно-привабливих проектів по пріоритетних напрямах залучення інвестицій впродовж дії Програми виконані наступні заходи.

Департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради впродовж 9 місяців 2007 року освоєно 14,3 млн. грн. капітальних інвестицій, що складає 46,0% виконання річного плану по капітальному будівництву. Інвестиційна діяльність відбувалась за рахунок місцевого (86,8%) та державного бюджетів.

Виконані ремонтно-реставраційні роботи громадських споруд історичної забудови міста, меморіальних комплексів та пам’яток архітектури історичної частини міста. Завершені реставраційні роботи будинку Художнього музею, окремих будинків-пам’яток архітектури, реконструкція площі Філармонії. Продовжується реконструкція площі на розі вул.Турецької-Сагайдачного. За 9 місяців 2007 року освоєно 1329,3 тис.грн. на виконання робіт з прокладання каналізаційно-водопровідних мереж, дренажу, влаштуванню водовідведення житлових масивів міста. Продовжуються роботи на перехідних об′єктах, по яких освоєно капітальних інвестицій з міського бюджету 6,9 млн.грн., з державного бюджету – 1,9 млн. грн. :

- реконструкція інженерних мереж та дорожнього покриття вул.О.Кобилянської;

- будівництво газопроводу-відводу високого тиску від газорозподільчої станції в с.Топорівці Новоселицького району до м.Чернівців;

- будівництво будинку культури в мікрарайоні «Ленківці»;

- будівництво споруд для укріплення лівого берега р.Прут біля мікрорайону «Ленківці».

За рахунок коштів міського бюджету ( освоєно 828,9 тис.грн.) у 2007 році розпочалися роботи по будівництву 120-квартирного житлового будинку на вул.Рівненській,10; реконструкція адмінприміщень під учбовий корпус Чернівецького національного університету на вул.Кармелюка,21; реконструкція в житловий будинок гуртожитку відселенського фонду міської ради на вул.Чехова,23.

В вересні поточного року оголошено інвестиційний конкурс на забудову земельної ділянки площею 1,08 га по пр. Незалежності, 139. Відповідними рішеннями міської ради суб′єктам господарювання надано земельні ділянки в межах вулиці Таджицької - пров.Смотрицького під будівництво багатоквартирних житлових будинків. Затверджено схема забудови житлового району по вул.Лук’яновича.

За результатами інвестиційного конкурсу по реконструкції площі Соборної з використанням підземного простору визначено перможця конкурсу- ТОВ «Стрімко». На даний час оголошено конкурс на кращий проект реконструкції площі та будівництва підземного містечка.

Інвестором ТОВ «МЗМ» розроблено проект забудови підземного містечка на розі вул.Стасюка та пр.Незалежності.

МКП «Містобуд» впроваджується проект будівництва адміністративно- торговельного комплексу під муніципальні гарантії кредитування на земельній ділянці площею 0,07 га по вул.Стасюка, 28-а, загальною площєю 1700 кв.м., вартістю будівництва 6,2 млн.грн.

З метою проведення реконструкції площі Центральної проведено конкурс на кращий інвестиційний проект. За результатами конкурсу ПП «Центр-Плаза» визначено переможцем щодо виконання робіт по будівництву торгово-виставкового центру.

За результатами інвестиційного конкурсу щодо будівництва аквапарку по вул.Донбасівській інвестору ТОВ «Глобус-2020» надана земельна ділянка площею 1,0 га для будівництва аквапарку. Інвестором розроблена проектна-кошторисна документація. У 2007 році оголошено проведення інвестиційного конкурсу щодо будівництва багатоповерхового готелю з підземним паркінгом на вул.І.Франка,24.

Підготовлено акт вибору земельної ділянки на вул.Руській ( в районі житлового будинку № 251) для визначення можливості влаштування терасних автопаркінгів з фізкультурними майданчиками на верхньому ярусі.

З метою залучення інвестицій в розбудову міста, збільшення надходжень до міського бюджету постійно оновлюється інформаційна база земельних ділянок, що пропонуються для продажу аба надання в оренду на конкурсних засадах. На даний час для продажу на аукціоні налічується 13 земельних ділянок загальною площею 7,662 га; для надання в оренду на конкуретних засадах – 8 земельних ділянок загальною площею 2,4828 га.

У 2007 році проведено 8 аукціонів по продажу земельних ділянок. Суб’єктам підприємництва продано 11 земельних ділянок несільськогосподарського призначення площею 2,0096 га. для здійснення підприємницької діяльності на загальну суму 8,2 млн.грн.

На виконання заходів Програми департаментом житлово-комунального господарства міської ради за рахунок міського бюджету в поточному році здійснено інвестування об’єктів по пріоритетних напрямах, а саме:

- реконструкція зовнішнього освітлення міста - 594,4 тис.грн.;

- реконструкція водопровідних мереж - 1257,9 тис.грн.;

- реконструкція та модернізація насосно-

силового обладнання на насосних станціях - 1203,9 тис.грн. (у тому числі з 3-го підйому водогону «Дністер-Чернівці» державного - 934,3 тис.грн); та «Берегова»

За кошти міського бюджету на суму 1733,8 тис.грн. оновлено парк техніки підприємств комунальної власності.

Продовжується робота в напрямку реалізації інвестиційного проекту по будівництву заводу по сортуванню твердих побутових відходів. В поточному році на впровадження цього проекту залучено 8,7 млн.грн. коштів інвестора.

За підтримки Міністерства житлово-комунального господарства України в сфері реформування житлово-комунального господарства міста впроваджуються два інноваційні проекти:

- «Удосконалення системи управління житловим фондом та запровадження сучасних технологій з підвищення їх теплоізоляційної здатності та енергозбереження»;

- « Реконструкція індивідуального та центральних теплових пунктів в мікрорайоні «Руський».

За 9 місяців п.р. на інвестування галузі охорони здоров′я використано 874,6 тис.грн. коштів міського бюджету. Завершено будівництво ренгенкабінету міської лікарні №4 в Садгірському районі, продовжується будівництво хірургічного корпусу міської дитячої лікарні по вул.Буковинській,4. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету для збереження історичної забудови м.Чернівців у 2006 році розпочато ремонтно-реставраційні роботи 3-х пам′яток архітектури (пологовий будинок №1, будівлі міських полікліник №№ 1 та 2). В зв′язку з відсутністю у 2007 році фінансування з державного бюджету цих об′єктів роботи не завершені та потребують фінансового забезпечення на суму 10,6 млн.грн.

Для закладів охорони здоров′я придбано медичного обладнання на суму 355,9 тис.грн. Додаткові надходження за рахунок доброчинства склали 2,4 млн.грн.

Інвестування закладів сфери культури та спорту здійснювалась за рахунок коштів міського бюджету та інвесторів. Впроваджується проект Чернівецької міської ради „Розробка та впровадження інноваційних підходів забезпечення соціального партнерства Громади-Влади-Бізнесу” для збереження природно-заповідної території КП „Парк Жовтневий” та розвитку його інфраструктури. Проведено два інвестиційних конкурса. За результатами конкурсів визнано 8 переможців, з сьома з них заключені договори про спільну діяльність на будівництво об′єктів інфраструктури (атракціонний та спортивно-оздоровчий комплекси, спортивні майданчики та корти тощо). Очікувана вартість об′єктів будівництва становить 5,4 млн.грн. Крім того, за дольовою участю інвесторів планується облаштування фонтану на декоративному озері № 2 парку. Станом на 01.10.2007 року від інвесторів надійшло 135 тис.грн.

В жовтні 2007 року оголошено конкурс із залучення інвестицій в реконструкцію внутрішніх нежилих приміщень з реставрацією фасадів пам′яток архітектури на вул.О.Кобилянської, 51,53 ( колишній кінотеатр «Україна»). Орієнтована вартість проекту 10,0 млн.грн.

Відповідно до затверджених заходів за 9 місяців поточного року в галузі спорту залучені кошти інвесторів по наступних об′єктах:

- реконструкція тенісних кортів по вул.О.Кобилянської, 47 - 1303,0 тис.грн.;

- будівництво тенісних кортів по вул.Вінниченка та вул.Чкалова - 350,0 тис.грн.;

- реконструкція плавального басейну СОУ «Буковина» - 12,0 тис.грн.

Крім того, приватним підприємцем Польовим П.П. за власні кошти здійснено будівництво льодового майданчика по вул.О.Гузар, 1.

Зросла роль суб’єктів малого підприємництва у формуванні інвестиційного клімату міста. Впродовж 2007 року малими підприємствами міста на оновлення свого виробничого потенціалу спрямовано 142,7 млн.грн. валових інвестицій в основний капітал, що більше на 25,8 % ніж у 2006 році. Інвестиції здійснювали 415 малих підприємств міста. За видами економічної діяльності найбільше інвестовано малими підприємствами сфери торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку - 33,5%; операції з нерухомим майном, інжиніринг - 22,8%; будівництво – 17,4% від загального обсягу валових інвестицій в основний капітал. Значно менше вкладено коштів у розвиток сфери обробної промисловості, транспорту та зв′язку.

У розрахунку на одне підприємство за видами економічної діяльності найбільше освоювали інвестиції підприємства сфери будівництва – 110,9 тис.грн., операції з нерухомим майном - 65,0 тис.грн., торгівлі - 58,9 тис.грн.

Для подальшого розвитку ринків та мікроринків міста, проведення реконструкції, благоустрою впродовж дії Програми залучено 15,7 млн.грн. власних коштів ринків та 7,5 млн.грн. коштів суб’єктів підприємницької діяльності. Завершено реконструкцію мікроринку „Фортуна” ( приватний підприємець Старчук В.Т.), прийнято в експлуатацію торговий ряд мікроринку „Формаркет” по вул.Стасюка. Завершено будівництво критого ринку ТОВ „Формаркет”( вартість будівництва 38,2 млн.грн.), введено в експлуатацію мікроринок «Фермер» (приватний підприємець Топало В.Д.), мікроринок «Лілея» (ТОВ «Інвестбуд»), розпочата реконструкція ринку «Садгірський» (МКП «Старт»).

На розвиток КП МТК «Калинівський ринок» спрямовано 9,5 млн. грн. власних та залучених коштів.

Впродовж дії Програми суб’єктами підприємницької діяльності приватизовано 481 об’єкт комунальної власності територіальної громади міста загальною площею 111,2 тис.кв.м., до бюджету міста надійшли кошти у розмірі 144,1 млн.грн. На проведення ремонту приміщень комунальної власності, які передані в орендне користування, суб’єктами підприємництва інвестовано 5772,0 тис.грн.

Департаментом економіки міської ради постійно оновлюється інформаційна база даних вільних приміщень виробничого призначення по підприємствах міста, які не відносяться до комунальної власності територіальної громади міста, і які можуть бути запропоновані суб′єктам підприємництва для організації власного бізнесу. Станом на 01.10.2007 року загальна площа вільних приміщень становила 56,6 тис.кв.м.

Певних результатів досягнуто в роботі по залученню інвестицій зовнішньоекономічної діяльності у розвиток господарства міста. За січень-вересень 2007 року в економіку м.Чернівців іноземними інвесторами вкладено 868 тис.дол.США прямих інвестицій. Інвестування здійснювалося за рахунок внесків у вигляді рухомого і нерухомого майна – 487,1 тис.дол.США (56,1% вкладеного обсягу) та горшових внесків – 380,9 тис.дол.США ( 43,9%). Сукупний капітал нерезидентів в економіці міста на 01.10.2007 року становив 22,1 млн.дол.США, що складало 91,6 долара в розрахунку на одного мешканця міста.

Прямі іноземні інвестиції здійснили нерезиденти з 36 країн світу. Найвагоміші внески капіталу в економіку міста зробили нерезиденти з Віргінських Островів, Британських, Німеччини, Італії, США, Сполученого Королівства, Нідерландів, Франції, Домініканської Республики та Туреччини.

Слід зазначити, що 47% (10,4 млн.дол.США) обсягу прямих іноземних інвестицій отримали промислові підприємства міста, 19,6% ( 4,3 млн.) підприємства, які займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям, 10,9% (2,4 млн.) – підприємства торгівлі та сфери послуг.

Для впровадження інвестиційної діяльності, забезпечення своєчасного розгляду та реагування на інвестиційні пропозиції суб’єктів господарювання виконавчими органами міської ради проводиться щотижнево моніторинг звернень інвесторів щодо здійснення інвестиційної діяльності. Інформування суб′єктів господарювання щодо впровадження в місті заходів з інвестиційної діяльності здійснюється через засоби масової інформації та офіційний сайт міської ради в мережі Інтернет.

Суб′єкти господарювання міста є постійними учасниками міських, регіональних, Всеукраїнських та міжнародних виставок-ярмарок, Петрівського ярмарку тощо.

З метою забезпечення сталої спроможності міста щодо залучення інвестицій у розвиток економіки в рамках проекту міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку „Економічний розвиток міст” у 2006 році проведено дослідження стану інвестиційного клімату в місті шляхом анкетування суб′єктів господарювання. Результати досліджень враховані при розробці Стратегії розвитку конкурентоспроможності м.Чернівців.

В даний час виконавчими органами міської ради проводиться робота по виконанню завдань Календарного плану реалізації Стратегії конкурентоспроможності міста у напрямку залучення інвестицій у розвиток міста. До участі у роботі залучені представники ділових кіл , депутатського корпусу міської ради та науковий потенціал міста.

У 2007 році департамент економіки міської ради сприяв представництву Держкомпідприємництва України у Чернівецькій області щодо надання суб′єктам підприємництва міста часткового відшкодування за рахунок державного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються для реалізації інвестиційних проектів. За результатами конкурсного відбору прийнято рішення про надання 10 суб′єктам підприємництва міста відшкодування кредитних ставок для реалізації інвестиційних проектів на суму 400,0 тис.грн.

Впродовж 2005-2006 років міською радою спільно з Чернівецькою торгово-промисловою палатою організовано та проведено два інвестиційних Бізнес-форума з метою презентації м.Чернівців, як центру туристичної індустрії Буковини та транскордонного співробітництва; впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій у сфері будівництва та житлово-комунального господарства міста. Щорічно друкується збірник “Чернівці - інвестиційні” та інформація для потенційних інвесторів стосовно пріоритетів розвитку економіки м.Чернівців. В поточному році виготовлено збірник « Інвестиційний паспорт Чернівців» тощо.

На виконання заходів Програми у 2007 році два інвестиційних проекта міської ради надані для участі в обласному конкурсі «Кращий інвестиційний проект - 2007».

В 2007 році департаментом економіки міської ради створений міський туристично-інформаційний центр та координується його робота. Щорічно проводяться туристичні ярмарки. Продовжується робота щодо створення туристичного бренду міста. В порівнянні з січнем-вереснем 2006 року на 15,6% збільшилась кількість вдвідувачів міста. Станом на 01.10.2007 року обсяг наданих туристичних послуг становить 27 млн.грн.

Організована співпраця з Чернівецьким Бізнес-центром, на базі якого проводяться тренінги з суб′єктами малого підприємництва з питань розробки бізнес-планів та інвестиційних проектів та семінари по цьому напрямку.

До вирішення питань покращання інвестиційного клімату міста залучене спеціалізоване формування «Молодіжна біржа праці». Щорічно вона приймала участь в організації та проведенні обласного конкурсу молодіжних бізнес-проектів, а також „Молодий підприємець року”.

Даний аналіз свідчить про позитивні зміни у здійсненні інвестиційної діяльності міста. Суттєво збільшені обсяги внутрішніх інвестицій у розвиток економіки міста. Реалізуються інвестиційні проекти, покращуються економічні та організаційно-господарські умови діяльності інвесторів для збільшення обсягів інвестування.

Разом з тим, у здійсненні інвестиційної діяльності міста простежуються певні тенденції щодо зменшення обсягів залучення інвестицій у розвиток окремих галузей промисловості, на технічне переоснащення об′єктів транспорту, у сферу культури та спорту, розвиток освіти. Не в повному обсязі використовується науковий потенціал міста щодо впровадження підприємствами технологічних інновацій та інформатизації. Недостатньо розвинута туристична інфраструктура міста.

На вирішення існуючих проблем та подальший розвиток інвестиційної діяльності з урахуванням підготовки щодо відзначення 600-річного ювілею м. Чернівців направлені заходи Програми розвитку інвестиційної діяльності в м. Чернівцях на 2008-2011 роки.

Директор департаменту економіки

міської радиІ.Бойко

Начальник відділу інвестицій

міської радиМ.Порчук

Голова постійної комісії міської ради

з питань економіки, бюджету та фінансів В.Пронін

493

Про затвердження Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців.

Відповідно до статті 30 Закону України ";Про місцеве самоврядування в Україні";, ст. 13 Закону України „Про теплопостачання” та розглянувши пропозиції департаменту житлово-комунального господарства міської ради з метою реалізації заходів з реконструкції діючих та спорудження нових об’єктів теплопостачання для оптимального поєднання централізованих помірно-централізованих і автономних систем теплопостачання в м. Чернівцях, Чернівецькаміська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Схему реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців, яка розроблена проектно і науково-дослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ УкраїниВАТ „УкрНДІінжпроект” і схвалена на громадському обговоренні 17 жовтня 2007р.

2. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Шумейко О.М.) та фінансовому управлінню міської ради (Прокопець Є.Д.) при формуванні міських бюджетів на 2008-2015 роки передбачити кошти на реалізацію заходів з реконструкції та спорудження нових об’єктів теплопостачання відповідно до затвердженої Схеми реконструкціїта перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців.

3. Організацію виконання рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є.Д. і директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький міський голова М. Федорук

Затверджено

Рішення 23 сесії міської ради

Vскликання

27.12.2007 № 493

Схема

реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців

Схема реконструкції та перспективного розвитку теплопостачання м. Чернівців розроблена згідно з технічним завданням на проектні роботи департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, на виконання Закону України „Про теплопостачання”, відповідно до Методичних рекомендацій з розроблення енерго- та еколого ефективних схем теплопостачання населених пунктів України.

Схемою теплопостачання передбачається розробка та впровадження заходів щодо оптимального поєднання централізованої, помірно-централізованої і децентралізованих систем теплопостачання.

Розглянуті дві черги реконструкції системи теплопостачання міста:

Перша черга реконструкції – 2007 – 2010 роки

Друга черга реконструкції – 2011 – 2015 роки

Для розробки Схеми реконструкції систем теплопостачання міста враховані такі матеріали:

1. Генеральний план розвитку м. Чернівці, розроблений Львівським інститутом „Укрзахідцивільпроект”, 1990 р.

2. Корегування Генерального плану м. Чернівці, розроблене інститутом „Містопроект”, 2003 р.

3. Проект детального плану території житлового району по проспекту Незалежності, розроблений інститутом „Містопроект”, 2004 р.

4. Довідка про перспективу росту населення та забудови м. Чернівці, видана відділом інженерних мереж та кадастру департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради.

5. Довідка МКП „Чернівцітеплокомуненерго” про існуючу систему теплопостачання м. Чернівці.

6. Характеристика існуючих котелень, теплових мереж та теплових пунктів ОДКП „Чернівціоблтепломережа”.

7. Характеристика діючих котелень управління освіти Чернівецької міської ради.

8. Схематичний план міста з розташуванням котелень, магістральних теплових мереж та перспективної забудови об’єктів житлово-цивільного призначення.

9. Довідка ДКП „Чернівціводоканал” про водопостачання.

10. Довідка ВАТ „Чернівцігаз” про існуючу систему газопостачання.

11. Довідка Чернівецького району електричних мереж про електропостачання та перспективу розвитку електромереж міста.

В схемі наведена загальна характеристика міста, поданий аналіз існуючої системи теплопостачання з урахуванням котелень, теплових мереж, теплових пунктів та споживачів; розрахована потреба міста в тепловій енергії на 2007-2015 роки. З урахуванням місцевих умов розроблені першочергові (невідкладні) заходи щодо оптимальної роботи котелень, теплових мереж та їх можливої модернізації і реконструкції. Розроблені заходи з теплопостачання міста з урахуванням перспективи розвитку (ІІ-а черга), проведені гідравлічні розрахунки теплових мереж, визначені необхідні капіталовкладення в реконструкцію системи теплопостачання. Виконані креслення розвитку теплових мереж міста.

Аналіз існуючої системи теплопостачання

Джерела теплопостачання

За існуючим станом, теплопостачання житлово-комунального сектору міста забезпечують котельні : МКП „Чернівцітеплокомуненерго” і управління освіти Чернівецької міської ради.

Станом на 01.08.2006р. в експлуатації МКП „Чернівцітепло-комуненерго” знаходяться 27 опалювальних котелень загальною встановленою потужністю 566,7 Гкал/год (659,02 МВт), які працюють на природному газі.

Найбільш потужними є такі котельні:

 • опалювальна котельня „Південна-1” на проспекті Незалежності, 127-А з водогрійними двома котлами ПТВМ-30М та трьома котлами ПТВМ-30, загальною встановленою теплопродуктивністю 170 Гкал/год
  (197,7 МВт);

 • опалювальна котельня „Південна-3” на вул. Проектній, 5 з трьома котлами ПТВМ-30М та двома котлами ДКВР-4/13, загальною встановленою теплопродуктивністю 125,2 Гкал/год (145,6 МВт);

 • опалювальна котельня „Руська” на вул. Комунальників, 4-А з трьома котлами ПТВМ-30М та двома котлами ДКВР-4/13, загальною встановленою теплопродуктивністю 125,2 Гкал/год (145,6 МВт);

 • опалювальна котельня „Куйбишева” на вул. Максимовича, 19-А з трьома котлами КВГ-6,5, загальною встановленою теплопродуктивністю 19,5 Гкал/год (22,7 МВт);

 • опалювальна котельня „Узбецька” на вул. Узбецькій, 3 з трьома котлами КБНГ-2,5 загальною встановленою теплопродуктивністю
  7,5 Гкал/год (8,7 МВт)

Котельня „Хотинська” на вул. Хотинській, 41-Е з двома паровими котлами ДЕ-10-14 та двома водогрійними котлами КВГМ-30 експлуатується неефективно у зв’язку з низьким тепловим навантаженням – 3,91 Гкал/год
(4,5 МВт).

Решта котелень порівняно невеликих потужностей, їх основна кількість розташована у центральній частині міста, більшість з яких експлуатується з морально-застарілим та фізично зношеним обладнанням.

Опалення закладів освіти міста здійснюється, в основному, 49-ти автономними котельнями управління освіти міської ради із загальною встановленою потужністю 19,26 Гкал/год (22,4 МВт).

В більшості котелень експлуатуються водогрійні малопродуктивні котли для яких паливом, в основному, служить природний газ, за виключенням трьох котелень, які працюють на вугіллі: БТДЮ на вул. Вересневій, 10 та вул. Демократичній, 5 і ДЮСШ № 4 на вул. І.Підкови, 18-А.

За останні роки в дев’яти котельнях управління освіти міської ради проведена реконструкція з заміною неефективних котлів на сучасні котли вітчизняного виробництва типу “КОЛВІ”.

Теплові мережі

Транспортування теплоносія від котелень МКП „Чернівцітепло­комуненерго” до споживачів здійснюється водяними тепловими мережами.

Теплоносієм для системи теплопостачання є вода з температурним режимом:

 • для котельні „Південна-1”, „Південна-3”, „Руська” Т=130-70 °С;

 • для котельні „Куйбишева” Т=115-70 °С;

 • для решти котелень Т=95-70 °С.

Система теплопостачання закрита, двотрубна.

Регулювання відпуску теплової енергії – якісне.

Схема підключення споживачів до теплових мереж – залежна і незалежна.

Діючі теплові мережі прокладені підземним (канальним, безканальним) та надземним способом.

Між тепловими мережами від котелень “Південна-1” та “Південна-3” є резервні трубопроводи (перемички), що підвищує надійність існуючої системи централізованого теплопостачання .

Теплові мережі, що знаходяться на балансі МКП „Чернівцітепло­комуненерго” прокладені діаметрами 630, 529, 426, 325, 273, 219, 159, 133, 108, 89, 76, 57, 40 мм, загальною протяжністю 101,437 км (в двотрубному вимірі). Окремі ділянки теплових мереж знаходяться в незадовільному стані і потребують заміни.

До складу існуючої централізованої системи теплопостачання міста входять 36 теплових пунктів, загальною теплопродуктивністю 83,684 Гкал/год (97,329 МВт).

Потреба житлово-комунального сектора в тепловій енергії

Розрахункова теплова потреба включає існуючі теплові навантаження споживачів та перспективу росту теплових навантажень за рахунок нового будівництва котелень в період 2006-2015 роки.

На сьогодні гарячим водопостачанням споживачі, переважно, забезпечуються автономно (індивідуально), а централізоване гаряче водопостачання міста не здійснюється.

Станом на 01.08.2006 р. сумарні теплові навантаження благоустрою житлово-комунального сектора міста складають 213,703 Гкал/год (248,54 МВт), а встановлена теплова потужність котелень складає 594,30 Гкал/год
(691,17 МВт).

Таким чином, за існуючим станом, діючі опалювальні котельні міста характеризуються значним резервом потужностей, який склався внаслідок зменшення обсягів житлово-комунального будівництва та спаду промислового будівництва за попередні роки.

Потреба в тепловій енергії об’єктів нового будівництва розрахована на даних департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин.

Відповідно до очікуваних темпів житлового будівництва, введення об’єктів соцкультпобуту та росту чисельності населення, теплові навантаження розраховані згідно з СНиП 2.04.07-86 „Тепловые сети”, відповідно до „Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні”, (КТМ 204 України 244-94).

Розрахункова теплова потреба міста враховує існуючі теплові навантаження та перспективу росту теплових навантажень на розрахунковий період з урахуванням етапів будівництва.

Перспективні теплові навантаження житлово-комунального сектору розраховані за видами теплоспоживання

Споживачі

Теплові навантаження Гкал/год

(МВт)

Перша черга

(2007-2010 р.)

Друга черга

(2011-2015 р.)

1. Квартирна забудова (з урахуванням об’єктів громадського та культурно-побутового призначення),

у тому числі:

292,759

(340,478)

348,413

(405,204)

- опалення

226,338

(263,231)

280,480

(326,198)

- гаряче водопостачання

66,421

(77,247)

67,933

(79,006)

2. Садибна забудова

91,050

(105,891)

113,125

(131,564)

Разом:

383,809

(446,369)

461,538

536,768

Розрахункові теплові навантаження враховують теплову потребу на гаряче водопостачання існуючих споживачів благоустроєного житлово-комунального сектора, які на сьогодні не забезпечені централізованим гарячим водопостачанням.

Опалення садибної житлової забудови, віддаленої від джерел централізованого теплопостачання, передбачається індивідуальне, пічне з встановленням автоматизованих побутових котлів.

Заходи щодо оптимальної роботи системи теплопостачання Першої черги реконструкції (2007-2010 роки)

При прийнятті рішень із забезпечення ефективного теплопостачання міста перш за все враховувалося існуюче обладнання діючих котелень та теплових мереж від них.

По котельнях бралися до уваги: термін експлуатації обладнання, відповідність встановленої потужності тепловому навантаженню споживачів, можливість модернізації та реконструкції, забезпечення паливом (природним газом), місцеві умови тощо.

Стосовно теплових мереж бралися до уваги: термін експлуатації та їх технічний стан, пропускна здатність та завантаженість, температурний графік роботи, можливість реконструкції та переключення навантажень.

Розвиток централізованого теплопостачання міста за 2007-2010 роки розглядається з урахуванням перспективи розвитку об’єктів житлово-комунального призначення.

Теплопостачання міста на рівні теплових навантажень 2010 року передбачається здійснити за рахунок модернізації та реконструкції існуючих котелень: заміни морально та фізично зношених котлів, ремонту котлів, встановлення лічильників теплової енергії та обладнання хімводоочистки.

Забезпечення теплових навантажень за 2007-2010 роки передбачається, в основному, за рахунок модернізації і реконструкції діючих котелень міста.

В зазначений період передбачається реконструкція (заміна) окремих ділянок теплових мереж від районної котельні «Південна-1».

Автономне (індивідуальне) теплопостачання планується для таких районів нової забудови:

”ІV” - вул.Червоноармійська, Рівненська, Сторижинецька, проспект Незалежності. Сумарне теплове навантаження - 6,605 Гкал/год.

“ІІ” - вул.Руська, Сумська, Винниченка. Сумарне теплове навантаження - 2,359Гкал/год;

“ІІІ” - вул.Руська, Комунальників. Сумарне теплове навантаження

- 4,867 Гкал/год;

“І” - вул. Смотрицька, Таджицька. Сумарне теплове навантаження - 1,108 Гкал/год.

Улаштування автономного (індивідуального) теплопостачання здійснюватиметься за рахунок кошів забудовників (інвесторів).

За даними теплового балансу можна зробити висновок, що 80,5% загальної теплопотреби міста на 2007-2010 роки забезпечуватимуть чотири районні опалювальні котельні, 10,2% - малопотужні котельні, які підлягають реконструкції (будівництву), 3,2% - діючі котельні з існуючим обладнанням, 6,1% - автономні ( індивідуальні) системи теплопостачання.

З урахуванням місцевих умов, передбачається переведення окремих існуючих будинків на індивідуальне опалення. При цьому неефективні котельні виводяться з експлуатації, а для котелень, що залишаються в експлуатації передбачені заходи щодо забезпечення їх оптимальної роботи.

ПЕРЕЛІК

котелень на яківідповідно до схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців зменшується навантаження, в зв’язку з переведенням окремих будинків на індивідуальне опалення (будинки з малою кількістю квартир і розташовані на значній відстані від котелень)

№ з/п

Адреса розташування котельні

Перелік будинків, які відключаються від котелень

Опалювальна площа

будинків –

кв.м. (Гкал/год)

1.

вул.Садова, 1-Г

вул.Фрунзе,1-а

895,1 (0,09)

2.

вул.І.Франка,24

вул.І.Франка, 13

вул.І.Франка, 19

вул.І.Франка, 15

вул.І.Франка, 21

вул. Головна,42

вул. Головна,44

505,9 (0,051)

330,4 (0,033)

528,0 (0,029)

78,8 (0,008)

671,9 (0,089)

131,9 (0,013)

3.

вул.Сторожинецька,113-115 (котельня”Ветлікарня”)

вул.Гадяцька,7-А,

вул.Гадяцька,7-Б

вул.Гадяцька,7-Д

972,9 (0,065)

944,0 (0,075)

(0,086)

Техніко-економічні показники

Першої черги реконструкції системи теплопостачання

№ з/п

Найменування джерел теплової енергії

Заходи по котельням

і тепловим мережам

(капіталовкладення, в тис.грн.)

1

2

3

1.

Районна котельня «Південна - 1» на пр. Незалежності, 127-А

Капітальний ремонт та встановлення теплолічильника

2364,5

- теплові мережі

1208м

3439,3

2.

Районна котельня „Південна-3”, на вул. Проектній, 5

Капітальний ремонт та встановлення теплолічильника 893,1

3.

Районна котельня „Руська”.

на вул. Комунальників, 4-А

Встановлення теплолічильника

45,0

4.

Районна котельня „Куйбишева”, на вул. Є.Максимовича, 19-А

Встановлення теплолічильника

20,0

5.

Котельня „І. Франка”,

на вул. І.Франка, 24-А

Заміна 2х НИИСТУ-5 на

2хКСВа-0,25

172,0

6.

Котельня „С.Щедріна”, 2-й пров. У. Кармелюка, 6

Будівництво нової котельні з 2хКСВа-0,63, 1хКСВа-2,0

666,2

7.

Котельня „Станція переливання крові”,

на вул. Українській, 36

Заміна 2х НИИСТУ-5 на

1хКСВа-0,25

1хКСВа-0,63

220,5

8.

Котельня „Садова”,

на вул.Садовій,1-Г

Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25

169,5

9.

Котельня „Середня школа №32”, на вул. Л. Кобилиці, 88-В

Заміна 3х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,63

271,5

10.

Котельня “Боярко”,

на вул.О.Боярка,6-А

Заміна 6х НИИСТУ-5 на 3хКСВа-1,0

504,2

11.

Котельня „Вільде”,

на вул.І. Вільде, 6

Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,63

271,4

12.

Котельня “Тельмана”,

на вул. В.Залозецького, 97-А

Заміна 6х НИИСТУ-5 на 4хКСВа-1,0

666,3

13.

Котельня „Першотравнева”,

на вул. Першотравневій, 2-А

Будівництво нової котельні з 2хКОЛВІ-90

96,3

14.

Котельня „Дарвіна”,

на вул. Ч.Дарвіна, 4

Заміна 2х НИИСТУ-5 на

1хКСВа-0,63, 1хКСВа-

0,25

220,5

15.

Котельня „Криворізька”,

на вул. Криворізькій, 2-А

Будівництво нової котельні з

2хКОЛВІ-90

96,3

16.

Котельня „Школа-інтернат №4”, вул. Московської Олімпіади, 3-А

Заміна 3х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,63

271,4

17.

Котельня „Будинок дитини”,

на вул. В.Чапаєва, 2

Заміна 2х НИИСТУ-5 на1хКСВа-0,63, 1хКСВа-0,25

Заміна парових 2х НИИСТУ-5 на 2хКПа-0,4г

515,0

18.

Котельня „Облвиконком”,

на вул. М.Грушевського, 1

Будівництво нової котельні з

2хКСВа-0,63

358,6

19.

Котельня „Восход”,

на вул. В.Сосюри, 3

Заміна 2х Тула-1,

2хНИИСТУ-5 на 3хКСВа-0,63

406,2

20.

Котельня „Розма”,

на вул. Бережанській, 25-А

Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,63

271,5

21.

Котельня „Ветлікарня”,

на вул. Сторожинецькій, 113

Заміна 2х Універсал-6М,

2хНИИСТУ-5 на

2хКОЛВІ-120

81,2

22.

Котельня “Хотинська”

на вул. Хотинській

Будівництво нової котельні з

4хКОЛВІ-1500

3250,0

23.

Котельня „Пологовий будинок”, на вул. Є. Гребінки, 16-А

Заміна 2х НИИСТУ-5 на

2хКПа-0,4Г та 2хКБНГ-2,5 на 3хКСВа-1,0

793,2

24.

Котельня „Гімназія № 4”,

на вул. М.Щепкіна, 2

Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25

168,5

25.

Котельня „ЗОШ № 2”,

на вул. Головній,87

Будівництво нової котельні з 2хКСВа-0,25

225,0

26.

Котельня „ЗОШ №5”,

на вул. Л.Українки, 18

Заміна 2хНИИСТУ-5 на

2хКОЛВІ-170

98,3

27.

Котельня „ЗОШ № 8”,

на вул. К.Дзержика, 22

Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25

169,4

28.

Котельня „ЗОШ № 14”,

на вул. Шкільній, 3

Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25

169,4

29.

Котельня “ЗОШ № 37”

на вул. Підкови, 9

Заміна 2х Рівне-80 на

2хКОЛВІ-90

72,7

30.

Котельня „ЗОШ № 38”,

на вул. Я.Налепки, 3

Заміна 1х Рівнетерм-1 на

1хКОЛВІ-120

41,3

31.

Котельня „ЗОШ № 40”,

на вул. Осінній, 48

Заміна 1х Рівне-100, 1хБистриця-100,1хЖитомир-50

на 2хКОЛВІ-90

78,2

32.

Котельня „ДНЗ № 18”,

на вул. Сторожинецькій, 3-А

Заміна 3х Універсал на

2хКОЛВІ-90

78,2

33.

Котельня „Гімназія № 2”,

на вул. Головній, 73

Електроопалення

750,0

34.

Котельня „ЗОШ № 13”,

на вул. Немирівській, 3

Заміна 2х Рівне-45 на

2хКОЛВІ-50

27,0

35.

Котельня „ЗОШ № 17”,

на вул. Сокирянській, 18

Заміна 1х Рівне-100, 1х Житомир-40 на 2хКОЛВІ-50

27,2

36.

Котельня „ЗОШ № 25”,

на вул. Д.Благоєва, 8А

Заміна 2х НИИСТУ-5 на

2хКОЛВІ-120

80,7

37.

Котельня „ЗОШ № 29”,

на вул. А.Шептицького, 19

Заміна 2х НИИСТУ-5 на

2хКОЛВІ-170

99,8

38.

Котельня „ДНЗ № 7”,

на вул. О.Кобилянської, 21

Заміна 2х Універсал на

2хКОЛВІ-50

27,6

39.

Котельня „ДНЗ № 14”,

на вул. М. Кузнєцова, 25

Заміна 1х Бистриця-100 на

1хКОЛВІ-50

28,2

40.

Котельня ДНЗ №36,

на вул.Г.Артемовського, 36

Заміна 2х ВНИИСТО-Мч на

2хКОЛВІ-50

27,4

41.

Котельня ДНЗ №36, на

вул.С.Гулака- Артемовського, 36

Заміна 2х ВНИИСТО-Мч на

2хКОЛВІ-50

27,4

42.

Котельня “СШ №35”,

на вул.Т.Шевченка,31

Заміна 2х Житомир-50 на

2хКОЛВІ-50

27,8

43.

Котельня “Чехова-25”,

на вул. А.Чехова,25

Будівництво нової котельні з

2хКСВа-2,0

617,2

44.

Котельня „Козятинська ” ,

на вул. Козятинській, 3-А

Заміна 12-ти газових нагрівачів на 2хКСВа-0,25

229,0

45.

Котельня „ Чехова 8 ”,

на вул. А.Чехова, 8

Будівництво нової котельні з

1хКСВа-0,63, 1хКСВа-0,25

291,0

46.

Котельня „Долинянська-2”,

на вул. Долинянській, 2

Будівництво нової котельні з

2хКСВа-0,25

226,0

Всього по котельнях:

16184,3

Всього по тепломережам:

3439,3

Разом по системі

19623,6

Реалізація заходів, передбачених Схемою реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців на 2007-2010 роки потребує капіталовкладень на суму 19,63 млн.грн., у тому числі 16,19 млн. грн. – на реконструкцію (будівництво) котелень і 3,44 млн. грн. – на розвиток теплових мереж міста.

Рекомендації по теплопостачанню міста на розрахунковий період

( Друга черга реконструкції)

Для прийняття рішень з теплопостачання міста на розрахунковий період 2011-2015 роки враховувалися прийняті першочергові заходи, а також опрацьовувалися можливі варіанти щодо оптимального поєднання централізованої, помірно-централізованої та децентралізованих (автономних) систем теплопостачання.

При цьому враховувалися: місцеві умови, доцільність переобладнання групових теплових пунктів (ГТП) в квартальні котельні , можливість забезпечення споживачів централізованим гарячим теплопостачанням за рахунок підвищених параметрів теплоносія двотрубної системи теплопостачання, а також ефективність теплозабезпечення об’єктів нової житлової забудови міста.

Відповідно до теплової потреби споживачів визначалися потужності джерел теплової енергії (котелень), а гідравлічним розрахунком – пропускна здатність трубопроводів теплових мереж з урахуванням теплотехнічних характеристик котельного обладнання.

Забезпечення теплових навантажень другої черги реконструкції системи теплопостачання передбачається за рахунок модернізації діючих котелень та будівництва нових, переобладнання теплових пунктів в квартальні котельні та улаштування автономних (індивідуальних) систем теплопостачання нових об’єктів житлово-комунального призначення.

Автономним (індивідуальним) теплопостачанням забезпечуватимуться об’єкти нового житлово-комунального призначення, що плануються до будівництва на 2011-2015роки:

- мікрорайон (У)“Сторожинецький”, сумарним тепловим навантаженням 33,108 (Гкал/год);

- мікрорайон (УІ) вул. Сторожинецька, Рівненська, Червоноармійська, сумарним тепловим навантаженням 11,035 (Гкал/год);

- район (УІІІ) вул.В.Винниченка, Авангардна, В.Чорновола, сумарним тепловим навантаженням 2,757 (Гкал/год);

- район (ІХ) вул. В. Гречаного, Таджицька, сумарним тепловим навантаженням 2,757 (Гкал/год).

Улаштування автономного (індивідуального) теплопостачання здійснюватиметься за рахунок коштів забудовників (інвесторів).

Теплове навантаження (5,997 Гкал/год) нової житлової забудови в районі (УІІ) вул. Руська, Кагарлицька, Роменська забезпечуватиметься від районної котельні “Руська” на вул. Комунальників,4-А.

Баланс теплової енергії по м. Чернівці на 2007-2015 роки

№ з/п

Найменування показників

Потреба в тепловій енергії та її забезпечення

на 2007-2010р.

на 2001-2015р.

1

Районна котельня „Південна 1”, на просп. Незалежності, 127-А

94,961

(110,4400

88,325

102,722

2

Квартальна котельня “ГТП-9Ю”,

на вул.Червоноармійській,107-А

-

6,636

(7,7)

3

Районна котельня „Південна-3”,

на вул. Проектній, 5

76,323

(88,764)

64,918

(75,499)

4

Квартальна котельня

“ГТП-7Ю”,

на вул. В. Комарова, 29-Г

-

6,8

(7,908)

5

Квартальна котельня

“ГТП-11Ю”,

на вул.Південно-Кільцевій,15-Г

-

4,608

(5,356)

6

Районна котельня „Руська”,

на вул.Комунальників, 4-А

46,773

(54,400)

52,77

(61,372)

7

Районна котельня “Куйбишева”,

на вул.Є. Максимовича, 19-А

17,55

(20,40)

17,55

(20,40)

8

Котельня „І. Франка”,

на вул. І.Франка, 24-А

0,297

(0,345)

0,297

(0,345)

9

Котельня „С.Щедріна”,

на 2-ому пров.У. Кармелюка, 6

2,77

(3,22)

2,77

(3,22)

10

Котельня „Станція переливання крові”, на вул. Українській, 36

0,52

(0,60)

0,52

(0,60)

11

Котельня „Садова”,

на вул. Садовій, 1-Г

0,25

(0,29)

0,25

(0,29)

12

Котельня „Середня школа № 32”, на вул. Л.Кобилиці, 88 -В

0,72

(0,84)

0,72

(0,84)

13

Котельня “Боярко”,

на вул. О.Боярка, 6-А

2,48

(2,88)

2,48

(2,88)

14

Котельня „Вільде”,

на вул. І. Вільде, 6

0,78

(0,91)

0,78

(0,91)

15

Котельня “Тельмана”,

на вул. В.Залозецького, 97-А

2,8

(3,3)

2,8

(3,3)

16

Котельня „Першотравнева”,

на вул. Першотравневій, 2-А

0,14

(0,16)

0,14

(0,16)

17

Котельня „Дарвіна”

на вул. Ч.Дарвіна, 4

0,66

(0,77)

0,66

(0,77)

18

Котельня „Криворізька”,

на вул. Криворізькій, 2А

0,142

(0,165)

0,142

(0,165)

19

Котельня „Школа-інтернат №4”

на вул. Московської Олімпіади, 3-А

1,26

(1,46)

1,26

(1,46)

20

Котельня „Будинок дитини”,

на вул. В.Чапаєва, 2

0,45

(0,52)

0,45

(0,52)

21

Котельня „Облвиконком”,

на вул.М.Грушевського, 1

0,9

(1,05)

0,9

(1,05)

22

Котельня „Восход”,

на вул. В.Сосюри, 3

1,28

(1,49)

1,28

(1,49)

23

Котельня „Розма”

на вул. Бережанській, 25-А

1,06

(1,23)

1,06

(1,23)

24

Котельня „Ветлікарня”

на вул. Сторожинецькій, 113

0,244

(0,28)

0,244

(0,28)

25

Котельня “Хотинська”

3,91

(4,55)

3,91

(4,55)

26

Котельня „Пологовий будинок”

на вул.Є. Гребінки, 16-А

1,37

(1,59)

1,37

(1,59)

27

Котельня „Гімназія № 4”

на вул. М.Щепкіна, 2

0,328

(0,381)

0,328

(0,381)

28

Котельня „ЗОШ № 2”

на вул. Головній,87

0,360

(0,419)

0,360

(0,419)

29

Котельня „ЗОШ №5”

на вул. Л.Українки, 18

0,315

(0,366)

0,315

(0,366)

30

Котельня „ЗОШ № 8”

на вул.К.Дзержика, 22

0,187

(0,217)

0,187

(0,217)

31

Котельня „ЗОШ № 14”

на вул. Шкільній, 3

0,295

(0,343)

0,295

(0,343)

32

Котельня „ЗОШ № 37”

на вул.І.Підкови, 9

0,130

(0,151)

0,130

(0,151)

33

Котельня „ЗОШ № 38”

на вул. Я.Налепки,3

0,160

(0,186)

0,160

(0,186)

34

Котельня „ЗОШ № 40”

на вул.Осінній, 48

0,152

(0,177)

0,152

(0,177)

35

Котельня „ДНЗ № 18”

на вул. Сторожинецькій, 3А

0,120

(0,140)

0,120

(0,140)

36

„Гімназія 2”

на вул. Головній, 73

0,275

(0,320)

0,275

(0,320)

37

Котельня „ЗОШ № 13”

на вул. Немирівській, 3

0,053

(0,062)

0,053

(0,062)

38

Котельня „ЗОШ № 17”

на вул.Сокирянській, 18

0,049

(0,057)

0,049

(0,057)

39

Котельня “ЗОШ №21”

на вул.Руській,178

0,125

(0,145)

0,125

(0,145)

40

Котельня „ЗОШ № 25”

на вул. Д.Благоєва, 8А

0,199

(0,231)

0,199

(0,231)

41

Котельня „ЗОШ № 29”

на вул. А. Шептицького, 19

0,304

(0,353)

0,304

(0,353)

42

Котельня „ДНЗ № 7”

на вул. О. Кобилянської, 21

0,06

(0,07)

0,06

(0,07)

43

Котельня „ДНЗ № 14”

на вул. М.Кузнєцова, 25

0,092

(0,107)

0,092

(0,107)

444

Котельня ДНЗ №36

на вул.Г.Артемовського,36

0,078

(0,079)

0,078

(0,079)

445

Котельня “СШ №35”

на вул.Т.Шевченка,31

0,062

(0,072)

0,062

(0,072)

446

Котельня “ДНЗ №26”

на вул. Надвірній, 17

0,086

(0,100)

0,086

(0,100)

447

Котельня “ ЗОШ №33”

на вул.Червоноармійській,152-А

0,398

(0,463)

0,398

(0,463)

448

Котельня “ДНЗ №39”

на вул. Глибоцькій, 7

0,016

(0,019)

0,016

(0,019)

549

Котельня “ДНЗ №39”

на вул. Глибоцькій, 13

0,025

(0,029)

0,025

(0,029)

550

Котельня “ДНЗ №50”

на вул.Ю.Гагаріна, 89

0,04

(0,046)

0,04

(0,046)

51

Котельня “ДНЗ №48”

на вул.В.Комарова,2А

0,078

(0,091)

0,078

(0,091)

552

Котельня “Чехова 25”

на вул. А. Чехова,25

3,2

(3,72)

3,2

(3,72)

553

Котельня „Козятинська ”

на вул. Козятинській, 3А

0,4

(0,46)

0,4

(0,456)

554

Котельня „ Чехова 8 ”

на вул. А.Чехова, 8

0,6

(0,69)

0,6

(0,69)

555

Котельня „Долинянська-2”,

на вул. Долинянській, 2

0,4

(0,46)

0,4

(0,46)

Разом від реконструйованих (нових) котелень

265,459

(308,729)

272,225

(316,598)

Діючі котельні з існуючим обладнанням

9,334

(10,855)

11,322

(13,167)

Існуючі будинки, що переводяться на автономне (індивідуальне опалення)

3,027

(3,520)

3,027

(3,520)

Нова забудова на 2007-2015 роки з автономним (індивідуальним) теплопостачанням

14,939

(17,374)

61,839

(71,919)

Всього:

292,759

(340,478)

348,413

(405,204)

Загальні техніко-економічні показники

реконструкції системи теплопостачання міста на 2007-2015 роки

№№ з/п

Найменування джерел теплової енергії

Заходи по котельням і тепловим мережам

Капіталовкладення, тис. Грн.

2007 –2010 р.

2011 –2015 р.

1

2

3

4

1.

Районна котельня „Південна 1”, на просп. Незалежності, 127а

Капітальний ремонт та

встановлення теплолічильника

2364,5

Заміна 1хПТВМ-30 на

1хКВГМ-30М

860,0

- теплові мережі

1208м

3439,3

4221м

7962,3

2.

Квартальна котельня

“ГТП-9Ю”,

на вул.Червоноармійській,107-А

_

2хКСВТа-3,15, 1хКСВа-2,0

910,5

- теплові мережі

_

Використання існуючих

теплових мереж

3.

Районна котельня „Південна-3”, на вул. Проектній, 5

Капітальний ремонт та

встановлення теплолічильника

893,1

_

- теплові мережі

_

2711 м

4872,7

4.

Квартальна котельня

“ГТП-7Ю”,

на вул. В. Комарова, 29-Г

_

2хКСВТа-3,15, 1хКСВа-2,0

912,8

- теплові мережі

_

147 м

641,2

5.

Квартальна котельня

“ГТП-11Ю”,

на вул.Південно-Кільцевій,15-Г

_

2хКСВТа-3,15

690,3

- теплові мережі

_

431 м

516,1

6.

Районна котельня „Руська”,

на вул.Комунальників, 4-А

Встановлення

теплолічильника

45,0

_

- теплові мережі

_

1693 м

3439,3

7.

Районна котельня “Куйбишева”,

на вул.Є. Максимовича, 19-А

Встановлення тепло-

лічильника

20,0

Заміна 3хКВГ-6,5 на

3хКВГ- 7,56-150

931,4

- теплові мережі

Використання існуючих

теплових мереж

Використання існуючих

теплових мереж

8.

Котельня „І. Франка”,

на вул. І.Франка, 24-А

Заміна 2х НИИСТУ-5

на 2хКСВа-0,25

172,0

_

9.

Котельня „С.Щедріна”,

на 2-ому пров.У. Кармелюка, 6

Будівництво нової

котельні з2хКСВа-0,63

1хКСВа-2,0

666,2

_

10.

Котельня „Станція переливання крові”,

на вул. Українській, 36

Заміна 2х НИИСТУ-5

на 1хКСВа-0,25

1хКСВа-0,63

220,5

_

11.

Котельня „Садова”,

на вул. Садовій, 1-Г

Заміна 2х НИИСТУ-5

на 2хКСВа-0,25

169,5

_

12.

Котельня „Середня школа № 32”, на вул. Л.Кобилиці, 88 -В

Заміна 3х НИИСТУ-5

на 2хКСВа-0,63

271,5

_

13.

Котельня “Боярко”,

на вул. О.Боярка, 6-А

Заміна 6х НИИСТУ-5

на 3хКСВа-1,0

504,2

_

14.

Котельня „Вільде”,

на вул. І. Вільде, 6

Заміна 2х НИИСТУ-5

на 2хКСВа-0,63

271,4

_

15.

Котельня “Тельмана”,

на вул. В.Залозецького, 97-А

Заміна 6х НИИСТУ-5

на 4хКСВа-1,0

666,3

_

16.

Котельня „Першотравнева”,

на вул. Першотравневій, 2-А

Будівництво нової

котельні з 2хКОЛВІ-90

96,3

_

17.

Котельня „Дарвіна”

на вул. Ч.Дарвіна, 4

Заміна 2х НИИСТУ-5

на 1хКСВа-0,63,

1хКСВа-0,25

220,5

_

18.

Котельня „Криворізька”,

на вул. Криворізькій, 2А

Будівництво нової котельні з

2хКОЛВІ-90

96,3

_

19.

Котельня „Школа-інтернат №4”

на вул. Московської Олімпіади, 3-А

Заміна 3х НИИСТУ-5

на 2хКСВа-0,63

271,4

_

20.

Котельня „Будинок дитини”,

на вул. В.Чапаєва, 2

Заміна 2х НИИСТУ-5

на1хКСВа-0,63,

1хКСВа-0,25

Заміна парових

2х НИИСТУ-5 на

2хКПа-0,4г

515,0

_

21.

Котельня „Облвиконком”,

на вул.М.Грушевського, 1

Будівництво нової котельні з

2хКСВа-0,63

358,6

_

22.

Котельня „Восход”,

на вул. В.Сосюри, 3

Заміна 2х Тула-1,

2хНИИСТУ-5 на 3хКСВа-0,63

406,2

_

23.

Котельня „Розма”

на вул. Бережанській, 25-А

Заміна 2х НИИСТУ-5

на 2хКСВа-0,63

271,5

_

24.

Котельня „Ветлікарня”

на вул. Сторожинецькій, 113

Заміна 2хУніверсал6М,

2хНИИСТУ-5 на

2хКОЛВІ-120

81,2

_

25.

Котельня “Хотинська”

4хКОЛВІ-1500

3250,0

_

26.

Котельня „Пологовий будинок”

на вул.Є. Гребінки, 16-А

Заміна 2х НИИСТУ-5

на 2х КПа-0,4Г та

2х КБНГ-2,5 на

3х КСВа-1,0

793,2

_

27.

Котельня „Гімназія № 4”

на вул. М.Щепкіна, 2

Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25

168,5

-

28.

Котельня „ЗОШ № 2”

на вул. Головній,87

Будівництво нової котельні з 2хКСВа-0,25

225,0

-

29.

Котельня „ЗОШ №5”

на вул. Л.Українки, 18

Заміна 2хНИИСТУ-5

на 2хКОЛВІ-170

98,3

Будівництво окремо розта-шованої котельні з

2хКОЛВІ-170

130,6

30.

Котельня „ЗОШ № 8”

на вул.К.Дзержика, 22

Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКСВа-0,25

169,4

_

31

Котельня „ЗОШ № 14”

на вул. Шкільній, 3

Заміна 2х НИИСТУ-5

на 2хКСВа-0,25

169,4

_

32.

Котельня „ЗОШ № 37”

на вул.І.Підкови, 9

Заміна 2х Рівне-80 на

2хКОЛВІ-90

72,7

_

33.

Котельня „ЗОШ № 38”

на вул. Я.Налепки,3

Заміна 1х Рівнетерм-1

на 1хКОЛВІ-120

41,3

_

34.

Котельня „ЗОШ № 40”

на вул. Осінній, 48

Заміна 1х Рівне-100, 1хБистриця100,

1хЖитомир-50 на 2хКОЛВІ-90

78,2

_

35.

Котельня „ДНЗ № 18”

на вул. Сторожинецькій, 3А

Заміна 3х Універсал

на 2хКОЛВІ-90

78,2

_

36.

„Гімназія 2”

на вул. Головній, 73

Електроопалення

750,0

_

37.

Котельня „ЗОШ № 13”

на вул. Немирівській, 3

Заміна 2х Рівне-45 на

2хКОЛВІ-50

27,0

_

38.

Котельня „ЗОШ № 17”

на вул.Сокирянській, 18

Заміна 1х Рівне-100,

1х Житомир-40 на 2хКОЛВІ-50

27,2

_

39.

Котельня “ЗОШ №21”

на вул.Руській,178

_

Заміна 1хБистриця-100,

1хРівнетерм-96 на

1хКОЛВІ-90, 1хКОЛВІ-50

56,7

40.

Котельня „ЗОШ № 25”

на вул. Д.Благоєва, 8А

Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКОЛВІ-120

80,7

_

41.

Котельня „ЗОШ № 29”

на вул.А.Шептицького, 19

Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКОЛВІ-170

99,8

_

42.

Котельня „ДНЗ № 7”

на вул.О. Кобилянської, 21

Заміна 2х Універсал на 2хКОЛВІ-50

27,6

_

43.

Котельня „ДНЗ № 14”

на вул.М.Кузнєцова, 25

Заміна 1х Бистриця-100 на 1хКОЛВІ-50

28,2

_

44.

Котельня ДНЗ №36

на вул.Г.Артемовського,36

Заміна 2х ВНИИСТО-Мч на 2хКОЛВІ-50

27,4

_

45.

Котельня “СШ №35”

на вул.Т.Шевченка,31

Заміна 2х Житомир-50 на 2хКОЛВІ-50

27,8

_

46.

Котельня “ДНЗ №26”

на вул.Надвірній, 17

_

Заміна 6х КС-ТГ-25А на 2хКОЛВІ-50

40,8

47.

Котельня “ ЗОШ №33”

на вул.Червоноармійській,152А

_

Заміна 2х НИИСТУ-5 на 2хКОЛВІ-200

128,5

48.

Котельня “ДНЗ №39”

на вул.Глибоцькій, 7

_

Заміна 2х КС-ТГ-20 на 1хКОЛВІ-50

21,7

49.

Котельня “ДНЗ №39”

на вул.Глибоцькій, 13

_

Заміна 2х КС-ТГ-20 на 1хКОЛВІ-50

22,0

50.

Котельня “ДНЗ №50”

на вул.Ю.Гагаріна, 89

_

Заміна 2х КЧМ-2 на 2хКОЛВІ-50

40,6

51.

Котельня “ДНЗ №48”

на вул.В.Комарова,2А

_

Заміна 3х НИИСТУ-5 на 2хКОЛВІ-50

40,6

52.

Котельня “Чехова 25”

на вул.А. Чехова,25

Будівництво нової котельні з 2хКСВа-2,0

617,2

_

53.

Котельня „Козятинська ”

на вул. Козятинській, 3А

Заміна 12-ти газових нагрівачів на 2хКСВа-0,25

229,0

_

54.

Котельня „ Чехова 8 ”

на вул.А.Чехова, 8

Будівництво нової котельні з

1хКСВа-0,63,

1хКСВа-0,25

291,0

_

55.

Котельня „Долинянська-2”

на вул. Долинянській, 2

Будівництво нової котельні з

2хКСВа-0,25

226,0

_

Всього по котельнях:

16184,3

4786,5

Всього по тепломережам:

1208м

3439,3

9203м

17431,6

Разом по системі

19623,6

22218,1

Капітальні затрати на реконструкцію, будівництво котелень та теплових мереж міста будуть уточнюватися на стадії “Проект”.

За існуючим станом сумарні теплові навантаження благоустроєного житлового фонду міста складають 213,703 Гкал/год (248,54 МВт), а встановлена теплова потужність котелень складає 594,3 Гкал/год (691,17МВт).

Таким чином, діючі опалювальні котельні міста характеризуються значним резервом потужностей, який склався внаслідок: відсутності централізованого гарячого водопостачання, зменшення обсягів будівництва об’єктів житлово-комунального призначення, спаду промислового виробництва.

Загалом в місті експлуатуються 84 опалювальні котельні: 27 знаходяться на балансі МКП „Чернівцітеплокомуненерго”, 53 котельні – на балансі управління освіти Чернівецької міської ради.

Найбільш потужними, що забезпечують 84% теплової потреби міста є такі котельні: „Південна - 1”, „Південна - 3”, „Руська”, „Куйбишева”, „Узбецька”, „Хотинська”.

При цьому, котельня „Хотинська” на вул. Хотинській, 41–Е експлуатується неефективно у зв’язку з малим тепловим навантаженням споживачів та їх розташуванням на значній відстані від котельні.

Решта котелень, порівняно невеликих потужностей, експлуатується з морально застарілим та фізично зношеним обладнанням.

Опалення закладів освіти міста здійснюється, в основному, автономними вбудованими котельнями.

Транспортування теплоносія від районних котелень МКП ”Чернівцітеплокомуненерго” до споживачів забезпечується тепловими мережами, що прокладені підземним та надземним способом.

При цьому, окремі ділянки теплових мереж знаходяться в незадовільному стані, а діаметри трубопроводів не відповідають розрахунковим тепловим потокам.

До складу централізованої системи теплопостачання міста входять 36 теплових пунктів, загальною теплопродуктивністю 83,684 Гкал/год (97,329МВт).

Розрахункова теплова потреба житлово-комунального сектору міста зростатиме відповідно до очікуваних темпів житлового будівництва, введення об’єктів соцкультпобуту та росту чисельності населення і з урахуванням існуючих теплових навантажень та гарячого водопостачання складатиме:

за 2007-2010 роки – 292,759 Гкал/год (340,478 МВт);

за 2011-2015 роки – 348,413 Гкал/год (405,204МВт).

Враховуючи існуючий стан системи теплопостачання, а також місцеві умови та територіальне розташування нової забудови, з метою енергозбереження та ефективного використання паливноенергетичних ресурсів, для м. Чернівців запропонована Схема теплопостачання з заходами, спрямованими на оптимальне поєднання системи централізованого, помірно-централізованого та автономного (індивідуального) теплопостачання, що відповідає основним засадам Закону України про теплопостачання.

Відповідно, з урахуванням заходів щодо модернізації реконструкції та будівництва джерел теплової енергії, теплопостачання міста передбачається здійснити:

централізовано, від котелень – „Південна - 1”, „Південна - 3”, „Руська”;

помірно-централізовано, від котелень – „Куйбишева”, „Узбецька”, „Хотинська”, „ГТП- 9Ю”, „ГТП-7Ю”, „ГТП-11Ю”;

децентралізовано, від котелень – „Боярко”, „Тельмана”, „Пологовий будинок”, „Восход”, „Розма”;

автономно, від котелень потужністю до 1 Гкал/год, що забезпечують опалення окремих будівель житлово-комунального та освітньо-навчального призначення;

індивідуально, для окремих існуючих будинків та нового житлового будівництва від місцевих (поквартирних) систем опалення з встановленням побутових котлів.

В роботі передбачений розвиток теплових мереж від котелень міста, зокрема, заміна існуючих та будівництво нових участків теплових мереж, а також забезпечення резервування теплових мереж з метою сталого теплопостачання.

Реалізація заходів, передбачених Схемою реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців, всього потребує капітальних затрат в сумі 41841,7 тис. грн. Перша черга реконструкції - 19623,6 тис. грн., друга черга реконструкції - 22218,1 тис. грн.

Річні обсяги реконструкції та будівництва котелень і теплових мереж, а також їх фінансування визначатимуться згідно з етапами реконструкції системи теплопостачання м. Чернівців

Секретар міської ради Т.Єремічук

494

Про затвердження акта приймання – передачі у комунальну власність територіальної громади м. Чернівців трансформаторної підстанції

462 на вул. Кутузова, 4 з передачею її у власність і на баланс

ВАТ ЕК “Чернівціобленерго”

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та розглянувши пропозиції департаменту житлово-комунального господарства, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити акт приймання – передачі у комунальну власність територіальної громади м. Чернівців трансформаторної підстанції №462 на вулиці Кутузова, 4 від ВАТ “Чернівецький Домобудівний Комбінат”(додається).

2. Передати безкоштовно у власність і на баланс з відведенням землі трансформаторну підстанцію №462 на вул. Кутузова, 4 ВАТ ЕК “Чернівціобленерго” (за згодою, відповідно до листа ВАТ ЕК “Чернівціобленерго” від 14.09.2007 року № 15/3018).

3. ВАТ “Чернівецький Домобудівний Комбінат” (Савчук Н.І.) у місячний термін передати по окремому акту ВАТ ЕК “Чернівціобленерго” всю технічну документацію.

4. ВАТ ЕК “Чернівціобленерго” (Команяк Я.Я.) прийняти у власність і на баланс зазначену трансформаторну підстанцію та внести зміни в облікові документи.

5. Організацію виконання цього рішення покласти на директора депар-таменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький міський голова М.Федорук

495

Про внесення змін до Статуту

комунального підприємства “Міжнародний аеропорт ”Чернівці”

Відповідно до статті 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши клопотання комунального підприємства “Міжнародний аеропорт ”Чернівці” від 03.10.2007 р. № 23-638, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців щодо внесення змін до його Статуту, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства “Міжнародний аеропорт ”Чернівці”, затвердженого рішенням 10 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 20.12.2006 року № 195 (додаються).

2. Зобов’язати директора комунального підприємства “Міжнародний аеропорт ”Чернівці” Калинюка В.І. подати зміни до Статуту для реєстрації в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М.

Чернівецький міський голова М.Федорук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 23 сесії

Чернівецької міської ради

V скликання

27.12. 2007 р.

№ _____

Ці доповнення є невід’ємною частиною Статуту комунального підприємства “Міжнародний аеропорт ”Чернівці”, затвердженого рішенням від 20.12.2006 року

10 сесії Чернівецької міської ради

V скликання

№ 195

ЗМІНИ

до

С Т А Т У Т У

комунального підприємства “Міжнародний аеропорт ”Чернівці”

( код за ЄДРПОУ 21418761 )

м. Чернівці

2007 рік

Розділ VІІ. УПРАВЛІННЯ ТА САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

Доповнити пунктом 7.10. в наступній редакції :

“Заступники директора призначаються та звільняються з посади наказом директора підприємства за погодженням з директором департаменту житлово-комунального господарства міської ради”

Директор комунального підприємства “Міжнародний аеропорт ”Чернівці”

___________ В. Калинюк

“___” ____________ 2007 р.

“ПОГОДЖЕНО”

Директор житлово-комунального господарства міської ради

___________ О.Шумейко

“___” ____________ 2007 р.

“ПОГОДЖЕНО”

Начальник юридичного управління міської ради

___________ І. Рудейчук

“___” ____________ 2007 р.

496

Про Програму розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців

на 2008-2010 роки.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3 статті 6, пункту 1 статті 9 Закону України „Про загальну середню освіту” та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000р. № 1717 „Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”, Чернівецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на2008-2010 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню міської ради (Прокопець Є.Д.) щорічно при формуванні бюджетів передбачати видатки щодо реалізації Програми розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців на 2008-2010 роки.

3. Організацію виконання рішення покласти на начальника управління освіти міської ради Малишевську В.С., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Онацьку І.І.

4. Хід виконання Програми заслуховувати щорічно на сесії міської ради в лютому місяці, починаючи з 2009 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економіки, бюджету та фінансів, постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики.

Чернівецький міський голова М.Федорук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 23 сесії міської ради

V скликання

від 27.12.2007 року № 496

ПРОГРАМА

розвитку профільної освіти в загальноосвітніх

навчальних закладах м.Чернівців

на 2008-2010 роки

1. Загальні положення

Програма розвитку профільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м.Чернівців на 2008-2010 роки (далі - Програма) розроблена з метою створення умов для розвитку доступної та якісної системи загальноосвітньої профільної освіти та допрофесійної підготовки відповідно до вимог суспільства, що динамічно розвивається, запитів особистості та потреб держави з найповнішим використанням можливостей міста.

Підстава для Розробки Програми:

Запровадження профільного навчання в старшій загальноосвітній школі забезпечує виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання»; Закону України «Про загальну середню освіту» (п.3 ст. 6 та п.1 ст.9); Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), затвердженої Постановою колегії Міністерства освіти і науки України та Президії Академії педагогічних наук України від 22.11.2001р.№12/5-2; Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 25.09.2003р. №10/12-2; Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004р. № 24; Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4.07.2005 р. № 1013/2005; наказу Міністерства освіти і науки України від 29.07.2005 р. № 454 «Про заходи Міністерства освіти і науки України по реалізації Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»; Концепції Державної цільової соціальної програми «Школа майбутнього на 2007-2010 рр.», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р. № 160-р; наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 р. №132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12- річної школи».

Загальне управління процесом профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється управлінням освіти Чернівецької міської ради.

Науково-методичне забезпечення та психологічний супровід профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах здійснює міський методичний кабінет та Центр практичної психології і соціальної роботи.

2. Аналіз організації профільного навчання в загальноосвітніх

навчальних закладах

Запровадження профільного навчання у старшій загальноосвітній школі спрямоване на реалізацію потреб старшокласників щодо їх майбутнього професійного вибору. Профільне навчання старшокласників міста об’єктивно відповідає розвиткові європейського освітнього простору; орієнтоване на диференціацію, варіативність, багатопрофільність, поєднує загальноосвітню та професійну освіту. Основні цілі профільного навчання полягають у необхідності забезпечення умов рівного доступу до здобуття якісної загальноосвітньої профільної та допрофесійної підготовки учнівської молоді; виявленню та розвиткові професійних інтересів; реалізації ідей неперервної освіти впродовж життя.

В рамках заходів, які передбачені угодою управління освіти з міським Центром зайнятості, учні мають можливість ознайомитися з інформацією про навчальні заклади різних рівнів акредитації та умови вступу до них, стан ринку праці, потребу підприємств у кваліфікованих кадрах, вимоги до професії.

У 2007-2008 навчальному році профільне навчання здійснюється в 36 загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців з охопленням 2196 учнів у 95 класах, що становить 73,8% від загальної кількості старшокласників. Рейтинговий показник профілів складається таким чином:

профілі філологічного напряму (770 учнів - 35,1%)

профілі суспільно-гуманітарного напряму (600 учнів - 27,3%)

профілі природничо-математичного напряму (453 учні – 20,6%)

профілі технологічного напряму (344 учні – 15,7%)

профілі спортивного напряму (18 учнів - 0,8%)

профілі художньо-естетичного напряму (11 учнів 0,5%)

Аналіз результатів профільного навчання засвідчує наявність низки нерозв’язаних проблем. Найперше, це кількість і обсяги предметів в основній та старшій школі, які перевантажують учнів, а нерідко й обмежують їхній вибір. Проблемою залишається неналежна кадрова підготовка, низький рівень матеріального та навчально-методичного забезпечення, недосконала нормативна-правова база профільного навчання, в якій не передбачено здійснення поділу на групи та не окреслено нормативи їх наповнюваності при вивченні профільних дисциплін.

Організація профільного навчання з предметів освітньої галузі „Технології” особливо ускладнюється через недостатність забезпечення матеріально-технічної бази. На сьогоднішній день, повноцінне утримання відповідної матеріальної бази, здійснення висококваліфікованого кадрового забезпечення, у більшості випадків, є непосильним для окремо взятого загальноосвітнього навчального закладу.

За такої ситуації, навчальні заклади надають перевагу суспільно-гуманітарному, природничому, та філологічному напрямам профілізації. При цьому учні, які за своїми нахилами та здібностями зорієнтовані на робітничі професії, не мають можливості зреалізувати свій потенціал, а регіони держави недоотримують кваліфікованих робітників.

Щоб забезпечити рівний доступ старшокласників до профільної та початкової допрофесійної підготовки, пропонується така модель профільної школи: зміст профільних предметів реалізовуватиметься з інваріативної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти, що дасть змогу обирати конкретну пріоритетну галузь.

3. Мета та завдання Програми

Основною метою Програми є об’єднання потужного потенціалу міста у забезпеченні умов доступної та якісної загальноосвітньої профільної освіти та допрофесійної підготовки учнів школи ІІІ ступення для задоволення їх професійних потреб.

Вартість програми складає: 5208,7 тис.грн

В тому числі на:

- здійснення поділу на групи для вивчення профільних предметів

1620,7 тис.грн

- запровадження робітничих професій 267,0 тис.грн

- модернізацію та створення матеріально-технічної бази навчальних

кабінетів профільних предметів та навчально-виробничих

майстерень 3321,0 тис.грн

Виконання Програми забезпечить:

- створення умов для оптимального вибору учнями загальноосвітніх навчальних закладів майбутньої професії відповідно до їх індивідуальних особливостей, здібностей та з урахуванням потреб ринку праці; формування в учнівської молоді прагнення до трудової діяльності та професійної самореалізації;

- здійснення оптимізації мережі навчальних закладів та освітніх установ з урахуванням матеріально-технічного та кадрового забезпечення для реалізації Концепції профільного навчання;

- можливість розробити механізми фінансування і договірних відносин між навчальними закладами та їх партнерами при введенні зовнішніх форм організації профільного навчання та залучення додаткових коштів з місцевого бюджету для якісної реалізації Програми;

- залучення до роботи в профільних класах висококваліфікованих педагогічних працівників;

- коригування змісту навчальних програм; ліцензування програм з професійної підготовки, надання можливості випускникам отримати посвідчення про здобуття професії (фаху) з правом подальшого працевлаштування.

4. Етапи реалізації Програми та її фінансове забезпечення

Етапи реалізації Програми визначені за напрямами: організаційно-концептуальний, практичний, аналітичний, – кожен з яких передбачає:

1.Організаційно-концептуальний напрям:

 • розробити модель розвитку профільної освіти міста, в якій визначити локальні групові інтереси загальноосвітніх навчальних закладів, прийняти рішення про співпрацю з зовнішніми партнерами, окреслити спільні напрямки діяльності, основні стратегії, заходи і механізми розвитку; виявити ресурси (людські, матеріально-технічні, фінансові) реалізації Програми.

січень – вересень 2008 року

 • забезпечити координацію інформаційних і ресурсних потоків між школами, вищими навчальними закладами, іншими партнерами та відкритий доступ громадян до інформації щодо профілізації кожного загальноосвітнього навчального закладу міста (через дошки оголошень, ЗМІ, WEB- сайти ).

червень-липень 2009 року

 • створити ефективну систему профорієнтаційної роботи з учнями через співпрацю з Центром зайнятості та споживачами. Розробити спільну з Центром зайнятості програму профорієнтації з робітничих професій для загальноосвітніх навчальних закладів.

червень-вересень 2008 року

2. Практичний напрям:

Згідно з державним планом переходу на 12-річний термін навчання:

 • розширити мережу профільних класів в загальноосвітніх навчальних закладах та забезпечити залучення додаткових коштів з міського бюджету на здійснення поділу класів на групи для вивчення профільних предметів при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів (іноземні мови в ліцеях) згідно з додатком 1;

2008 – 2010 роки

 • створити опорні заклади,що забезпечуватимуть надання профільної освіти, допрофесійної та професійної підготовки учнів з різних загальноосвітніх навчальних закладів, згідно з додатком 2;

вересень 2008 року

 • створити освітній округ «Садгора», до складу якого включити загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади Садгірського району з метою ширшого запровадження профілів навчання та інтеграції закладів згідно з додатком 3;

вересень 2008 року

 • запровадити допрофесійну та професійну підготовку учнів з робітничих професій на базі Центру освіти молоді, школи–інтернату № 2 та інших загальноосвітніх навчальних закладів для задоволення потреби у робітничих професіях на місцевому ринку праці, згідно з додатком 4;

вересень 2008 – 2010 роки

 • посилити партнерські стосунки «школа – вищий навчальний заклад» та розробити нові моделі контактів «школа – підприємство», «школа – виробництво», «школа – споживач», запровадити навчально–виховні комплекси, згідно з додатком 5;

вересень 2008 – 2010 роки.

 • модернізувати та створити матеріально-технічну базу навчальних кабінетів з профільних предметів, згідно з додатком 6;

червень 2008-2010 роки.

 • забезпечити ефективне використання інваріантної та варіативної складових робочих навчальних планів на вивчення предметів профільного циклу;

2008-2010 роки

 • удосконалити систему допрофільної підготовки учнів 8-9 класів (анкетування, проведення групових і масових заходів, екскурсій, залучення фахівців різних спеціальностей, батьків);

2008-2010 роки

 • розширити мережу факультативів, спецкурсів, гуртків для учнів 8-9 класів з метою поглибленого вивчення окремих предметів.

2008-2010 роки

3. Аналітичний напрям:

 • організувати моніторингове спостереження за виконанням Програми;

2008-2010 роки

 • запровадити моніторинг якості профільної освіти з урахуванням різних моделей профільного навчання;

вересень 2008 року

 • здійснити координацію дій, аналіз результатів моніторингу якості профільної освіти та виконання Програми; забезпечити поширення позитивного досвіду, корекцію цілей, громадське обговорення, визначити перспективи подальшої роботи.

2010 рік

5. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

 • впровадження нових моделей профільного навчання, здійснення висококваліфікованого кадрового забезпечення;

 • створення умов для вибору учнями профілю навчання за інтересами;

 • забезпечення оснащення кабінетів для профільного навчання старшокласників; створення та модернізацію матеріально-технічного обладнання навчально-виробничих майстерень;

 • налагодження конструктивних зв’язків між школами, вищими навчальними закладами, підприємствами краю;

 • ліцензування профільних програм та надання можливості випускникам отримувати посвідчення про здобуття професії (фаху) з правом подальшого працевлаштування;

 • запровадження системного моніторингового спостереження за якістю профільного навчання;

 • забезпечення діалогу населення зі школами у вирішенні проблем профілізації Чернівецьких шкіл.

6. Механізми реалізації Програми та її фінансове забезпечення

Програма здійснюється з урахуванням:

 • розширення мережі профільних класів в загальноосвітніх навчальних закладах та необхідності залучення додаткових коштів з міського бюджету на здійснення поділу класів на групи для вивчення профільних предметів;

 • створення опорних закладів, освітнього округу „Садгора”, навчально-виховних комплексів та налагодження зовнішніх партнерських стосунків „школа – вищий навчальний заклад”, „школа-підприємство”, „школа-виробництво”, „школа-споживач” з метою надання профільної освіти;

 • необхідності забезпечення допрофесійної та професійної підготовки учнів для задоволення потреби в робітничих професіях на місцевому ринку праці;

 • модернізації та створення матеріально-технічної бази кабінетів з профільних предметів;

 • удосконалення системи допрофільної підготовки учнів та розширення мережі факультативів, спецкурсів, гуртків для учнів 8-9 класів.

Реалізація Програми здійснюється протягом 2008-2010 років.

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів міського бюджету та інших надходжень.

Відповідальний виконавець: управління освіти міської ради та директори загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Секретар міської ради Т. Єремічук

497

Звіт про виконання плану роботи Чернівецької міської ради на 2007 рік

Відповідно до частини 1 пункту 7 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт про виконання плану роботи Чернівецької міської ради за червень-грудень 2006 року затвердити (додається).

Чернівецький міський голова М.Федорук

З В І Т

про виконання плану роботи Чернівецької міської ради на 2007 рік

План роботи Чернівецької міської ради на 2007 рік затверджений рішенням 11 сесії міської ради V скликання від 29 грудня 2006 року № 210. Згідно з планом на пленарних засіданнях міської ради передбачалося розглянути 42 питання, з яких 25 планових та 17 в порядку контролю за раніше прийнятими рішеннями.

Із 42 питань, що були передбачені планом, на сесіях міської ради розглянуто 41. Не розглянуто в порядку контролю одне питання «Про хід виконання Комплексної програми збереження об’єктів культурної спадщини міста Чернівців на 2004-2008 роки», затвердженої рішенням 24 сесії міської ради IV скликання від 26.08.2004 р. № 541 в зв’язку з ліквідацією виконавчого органу міської ради – відділу з питань охорони культурної спадщини, яке відповідно до плану роботи міської ради планується розглянути на пленарному засіданні міської ради в квітні 2008 року.

На Дні депутата розглянуті всі заплановані 6 питань.

Відповідно до Регламенту міської ради V скликання за поданнями постійних комісій, депутатів, виконавчих органів міської ради до порядку денного сесій міської ради було внесено 239 питань.

Всього на сесійних засіданнях міської ради розглянуто 281 питання.

Із них у сфері:

- бюджету і фінансів - 17

- земельних відносин та місто-

будування - 122

- економіки та комунальної власності - 41

- житлово-комунального господарства - 23

- гуманітарній та соціального захисту - 27

- інших - 51

Постійними комісіями міської ради під час попереднього обговорення проектів рішень на своїх засіданнях було внесено 818 зауважень та пропозицій.

На сесіях міської ради в поточному році затверджено:

- Коригування історико-культурного архітектурного опорного плану і проекту зон охорони пам’яток та визначення меж та режимів використання історичних ареалів міста Чернівців;

- містобудівну концепцію регенерації житлових кварталів центральної частини міста;

 • Тимчасові правила благоустрою міста Чернівців.

Програми:

- «Молодь» підтримки дітей, молоді та сімей на 2007-2008 роки;

- асфальтування доріг в м. Чернівцях до 2015 року;

- пріоритетних напрямків розвитку міста Чернівців до 2011 року;

- розвитку міського електротранспорту в м. Чернівцях на 2007-2015 роки;

- реконструкції водоканалізаційних мереж, систем теплопостачання, модернізації технологічного обладнання та капітального ремонту приміщень харчоблоків і пралень дошкільних навчальних закладів м. Чернівців на 2008-2010 роки;

- охорони і раціонального використання земель м. Чернівців на 2007 рік.

Положення:

- про порядок внесення об’єктів торгівлі та сфери послуг в базу даних міста Чернівців і встановлення зручного для населення режиму їх роботи;

- про порядок будівництва та встановлення гаражів на території міста Чернівців (в новій редакції);

- про порядок розрахунку плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців;

- про зняття одно-, шестиквартирних будинків з балансу житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців та передачу їх з комунальної власності у власність власникам квартир;

- про порядок залучення та встановлення граничного розміру коштів замовників для розвитку соціально-культурної інфраструктури м. Чернівців (в новій редакції);

- про проведення концесійного конкурсу щодо передачі в концесію майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців.

При обговоренні питань порядку денного сесій депутатами подано 6 депутатських запитів, висловлено 45 усних зауважень та пропозицій, про виконання яких депутати проінформовані. Більшість зауважень та пропозицій виконані, частини взята на контроль та врахована на перспективу.

План роботи Чернівецької міської ради на 2007 рік вважати таким, що виконаний.

Секретар міської ради Т.Єремічук

498

Про план роботи Чернівецької міської ради на 2008 рік

Відповідно до частини 1 пункту 7 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити план роботи Чернівецької міської ради на 2008 рік (додається ).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Єремічука Т.М.

Чернівецький міський голова М. Федорук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 23 сесії міської ради

V скликання

27.12.2007 № 498

П Л А Н

роботи Чернівецької міської ради на 2008 рік

Питання, які плануються для розгляду на сесійних засіданнях міської ради в:

Січні

1. Питання відведення, оренди, передачі у власність та продажу земельних ділянок.

Оленчук В.В.

Редько О.М.

Лютому

1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2007 рік.

Прокопець Є.Д.

Пронін В.М.

2. Питання відведення, оренди, передачі у власність та продажу земельних ділянок.

Оленчук В.В.

Редько О.М.

3. Про хід виконання Програми робіт з реконструкції та капітального ремонту дахів житлового фонду м. Чернівців, затвердженої рішенням 23 сесії міської ради IV скликання від 08.07.2004 р. № 504.

Шумейко О.М.

Охотський О.Є.

4. Про хід виконання Програми розвитку молодіжного будівництва та забезпечення молоді житлом у м. Чернівцях на 2003 – 2012 роки, затвердженої рішенням 12 сесії міської ради IV скликання від 26.06.2003 року № 242.

Прокопець Є. Д.

Коцур Н.І.

Березні

1. Питання відведення, оренди, передачі у власність та продажу земельних ділянок.

Оленчук В.В.

Редько О.М.

2. Про стан організації дозвілля в закладах культури міської комунальної власності.

Онацька І.І.

Мельничук С.В.

3. Про хід виконання міської цільової Програми розвитку туризму на 2004-2010 роки, затвердженої рішенням 23 сесії міської ради IVскликання від 08.07.2004 року № 491.

Бойко І.В.

Пронін В.М.

4. Про хід виконання Програми “Захист” на 2007-2009 роки, затвер-дженої рішенням 10 сесії міської ради V скликання від 29.11.2007 року №187.

Прокопець Є. Д.

Горбатюк І. І.

5. Про хід виконання Програми реконструкції та капітального ремонту внутрішньобудинкових та дворових інженерних мереж житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2006-2010 роки, затвердженої рішенням 5 сесії міської ради V скликання від 22.08.2006 р. № 104.

Шумейко О.М.

Охотський О.Є.

Квітні

1. Питання відведення, оренди, передачі у власність та продажу земельних ділянок.

Оленчук В.В.

Редько О.М.

2. Про роботу районних у місті Чернівцях рад щодо забезпечення належного утримання житлового фонду комунальної власності.

Ваньчицький Ю.А.

Бурега Ю.І.

Пазюк М.Д.

Шумейко О. М.

Охотський О.Є.

3. Про хід виконання Програми модернізації, заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2004-2010 роки, затвердженої рішенням 14 сесії міської ради IV скликання від 25.09.2003 р. № 300.

Шумейко О.М.

Охотський О.Є.

4. Про хід виконання Програми каналізування міста Чернівців на 2005-2015 роки, затвердженої рішенням 42 сесії міської ради IV скликання від 23.03.2006 р. № 966.

Оленчук В.В.

Шумейко О.М

Редько О.М.

Охотський О.Є.

5. Про хід виконання Комплексної програми збереження об’єктів культурної спадщини міста Чернівців на 2004-2008 роки, затвердженої рішенням 24 сесії міської ради IV скликання від 26.08.2004 року № 541.

Травні

1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 квартал 2008 року.

Прокопець Є.Д.

Пронін В.М.

2. Питання відведення, оренди, передачі у власність та продажу земельних ділянок.

Оленчук В.В.

Редько О.М.

3. Звіт постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Охотський О.Є.

4. Про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2005-2010 роки, затвердженої рішенням 34 сесії міської ради IV скликання від 07.07.2005 року № 759.

Шумейко О.М.

Охотський О.Є.

Червні

1. Питання відведення, оренди, передачі у власність та продажу земельних ділянок.

Оленчук В.В.

Редько О.М.

2. Про хід виконання рішення 17 сесії міської ради У скликання від 31.05.2007року № 335 “Про стан утримання та організації роботи дитячих та спортивних майданчиків за місцем проживання в місті Чернівцях”.

Онацька І.І.

Мельничук С.В.

Тавровський Л.З.

Забродський В.І.

3. Про хід виконання Програми реконструкції мереж електропостан- ня житлового фонду територіальної громади м. Чернівців на 2006-2010 р., затвердженої рішенням 42 сесії міської ради IV скликання від 23.03.2006 р. № 979.

Шумейко О.М.

Охотський О.Є.

Липні

1. Питання відведення, оренди, передачі у власність та продажу земельних ділянок.

Оленчук В.В.

Редько О.М.

2. Про хід виконання рішення 8 сесії міської ради від 27.10.2006 р. № 146 “Про стан малих річок та перспективи використання міських озер”.

Шумейко О.М.

Оленчук В.В.

Охотський О.Є.

Серпні

1. Питання відведення, оренди, передачі у власність та продажу земельних ділянок.

Оленчук В.В.

Редько О.М.

2. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2008 року.

Прокопець Є.Д.

Пронін В.М.

3. Звіт постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва.

Редько О.М.

4. Про санітарно-екологічний стан міста Чернівців тапро хід виконання Концепції сталого екологічного розвитку міста Чернівців, затвердженої рішенням 3 сесії міської ради IV скликання від 27.06.2002 р. № 34.

Шумейко О.М.

Бурега Ю.І.

Ваньчицький Ю.А.

Пазюк М. Д.

Охотський О.Є.

Вересні

1. Питання відведення, оренди, передачі у власність та продажу земельних ділянок.

Оленчук В.В.

Редько О.М.

2. Про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг в місті Чернівцях до 2015 року, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради V скликання від 04.04.2007 року №288.

Шумейко О.М.

Охотський О.Є.

3. Про хід виконання Програми щодо забезпечення пожежної безпеки в м. Чернівцях на 2003-2010 роки, затвердженої рішенням 10 сесії міської ради ІV скликання від 24.04.2003 р. № 207.

Самолюк В.Я.

Тавровський Л.З.

Бурега Ю.І

Ваньчицький Ю.А.

Пазюк М. Д.

Забродський В.І.

Жовтні

Перше засідання

Урочисте засідання міської ради, присвячене 600-річчю міста Чернівців.

Друге засідання

1. Питання відведення, оренди, передачі у власність та продажу земельних ділянок.

Оленчук В.В.

Редько О.М.

2. Про хід виконання рішення 20 сесії міської ради V скликання від 28.09.2007 року № 403 “Про стан матеріально-технічної бази дитячих навчальних закладів м. Чернівців та організації їх роботи із забезпечення гармонійного розвитку дитини”.

Онацька І.І.

Мельничук С.В.

Листопаді

1. Питання відведення, оренди, передачі у власність та продажу земельних ділянок.

Оленчук В.В.

Редько О.М.

2. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2008 року.

Прокопець Є.Д.

Пронін В.М.

3. Про роботу департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради з реалізації Генерального плану міста Чернівців щодо житлової забудови.

Оленчук В.В.

Редько О.М.

4.Про стан попередження злочинності серед неповнолітніх у місті Чернівцях.

Онацька І.І.

Мельничук С.В.

5. Про хід виконання рішення 7 сесії міської ради V скликання від 28.09.2006 р. № 113 “Про стан організації руху транспорту в місті та його паркування”.

Шумейко О.М.

Охотський О.Є.

6. Про хід виконання рішення 26 сесії міської ради IV скликання від 04.11.2004 року № 576 “Про організацію робіт по збору, вивезенню та утилізації твердих побутових відходів з території приватної забудови м. Чернівців та розрахунки населення з надавачами таких послуг”.

Шумейко О.М.

Бурега Ю.І

Ваньчицький Ю.А.

Пазюк М. Д.

Охотський О.Є.

Грудні

1.Питання відведення, оренди, передачі у власність та продажу земельних ділянок.

Оленчук В.В.

Редько О.М.

2. Про міський бюджет на 2009 рік.

Прокопець Є.Д.

Пронін В.М.

3. Звіт про виконання плану роботи Чернівецької міської ради на 2008 рік.

Єремічук Т.М.

Забродський В.І.

4. Про план роботи Чернівецької міської ради на 2009 рік.

Єремічук Т.М.

Забродський В.І.

5. Про стан матеріально-технічного забезпечення позашкільних та спортивних дитячих закладів міста Чернівців.

Онацька І.І.

Мельничук С.В.

6. Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Чернівців на 2008 рік та затвердження Програми соціально-економічного розвитку міста Чернівців на 2009 рік.

Бойко І.В.

Пронін В.М.

7. Про хід приватизації об’єктів комунальної власності м. Чернівців в 2008 році та затвердження Переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації в 2009 році.

Бойко І.В.

Пронін В.М.

8. Про хід виконання Програми відновлення та заміни водовідвідних елементів покрівель житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2006-2008 роки, затвердженої рішенням 2 сесії міської ради V скликання від 25.05.2006 р. № 28.

Шумейко О.М.

Охотський О.Є.

Крім вищезазначених питань на сесійні засідання міської ради виконавчими органами та постійними комісіями міської ради планується розглянути питання в порядку контролю за раніше прийнятими рішеннями, згідно з додатком.

Питання, які плануються для розгляду на Дні депутата в:

Лютому

Про хід підготовки до відзначення 600-річчя міста Чернівців.

Килинич В.О. – радник міського голови

Квітні

Про роботу міського комунального підприємства “ Міськсвітло”.

Чубатюк В.М.- директор міського комунального підприємства “Міськсвітло”.

Червні

Про стан надходження податків та зборів в місті Чернівцях.

Пердейчук М.Д .- начальник податкової інспекції у місті Чернівцях.

Серпні

Про стан державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців в місті Чернівцях.

Михайлова Н.І. – начальник відділу державної реєстрації міської ради

Жовтні

Про роботу міського комунального підприємства “Міський центр організації пасажирських перевезень”

Кожуленко І.В.- директор міського кому-нального підприємства “Міський центр організації пасажирських перевезень ”

Грудні

Про результати перевірок щодо використання бюджетних коштів міськими бюджетними установами та підприємствами комунальної власності.

Мінтянський І. С. - начальник контрольно-ревізійного відділу м. Чернівців

Секретар міської ради Т. Єремічук

Додаток до рішення

23 сесії міської ради

V скликання

27.12.2007 № 498

Перелік питань,

які планується розглянути в порядку контролю на сесіях міської ради та засіданнях постійних комісій в 2008 році

п/п

Назва рішення

Де розглядатиметься, дата розгляду

Відповідальні за підготовку

1.

Про хід виконання рішення 7 сесії міської ради V скликання від 28.09.2006 р. № 118 «Про проведення нормативної грошової оцінки земель міста Чернівців»

Засідання комісії міської ради з пи-тань земельних від-носин, архітектури та будівництва

лютий

Оленчук В.В.

Чинчик В.В.

Редько О.М.

2.

Про хід виконання рішення 15 сесії міської ради V скликання від 04.04.2007 року № 274 «Про затвердження Програми охорони і раціонального використання земель м. Чернівців на 2007 рік»

Засідання комісії міської ради з пи-тань земельних від-носин, архітектури та будівництва

березень

Оленчук В.В.

Чинчик В.В.

Редько О.М.

3.

Про хід виконання рішення 18 сесії міської ради V скликання від 12.07.2007 року № 365 «Про пере-дачу з власності територіальної громади міста Чернівців у державну власність проїжджих частин автомобільних доріг та вулиць міста»

Засідання комісії міської ради з пи-тань житлово-кому-нального господар-ства та охорони навколишнього середовища

березень

Шумейко О.М.

Охотський О.Є.

4.

Про хід виконання рішення 19 сесії міської ради V скликання від 30.08.2007 року № 393 «Про скасування пункту 6 додатку 1 до рішення 28 сесії міської ради ІV скликання від 01.12.2004 р. № 607 та винесення земельної ділянки на вул. Немирівській (в масиві житлової забудови) площею 0,38 га на конкурс»

Засіданні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навко-лишнього середовища

березень

Оленчук В.В.

Редько О.М.

5.

Про хід виконання рішення 16 сесії міської ради У скликання від 245.04.2007 року № 298 “Про роботу департаменту місто-будівного комплексу та земельних відносин міської ради щодо переведення земельних ділянок садівничих товариств під індиві-дуальну житлову забудову.”

Сесія міської ради

квітень

Оленчук В.В.

Гомонович С.С.

Редько О.М.

6.

Про хід виконання міської цільової комплексної Програми підтримки дітей, молоді та сімей “Молодь” на 2007-2008 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради V скликання від 04.04.2007 року № 276

Засідання комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики

травень

Онацька І.І.

Мельничук С.В.

7.

Про хід виконання рішення 16 сесії міської ради У скликання від 24.04.2007 року № 297 “Про містобудівну концепцію регене-рації житлових кварталів цен-тральної частини міста”.

Сесія міської ради

травень

Оленчук В.В.

Редько О.М

8.

Про хід виконання рішення 9 сесії міської ради У скликання від 29.11.2006 р. № 174 “Про регулювання водних відносин у місті Чернівцях”

Засіданні комісії міської ради з пи-тань житлово-ко-мунального господ-дарства та охорони навколишнього середовища

травень

Шумейко О.М.

Охотський О.Є.

9.

Про хід виконання рішення 18 сесії міської ради V скликання від 12.07.2007 року № 346 «Про перспективу подальшого викорис-тання земельної ділянки площею 0,6801 га, розташованої в м. Чер-нівцях на розі вулиць І.Стасюка та В.Комарова»

Засіданні комісії з питань законності, прав людини, рег-ламенту, депутат-ської діяльності та етики

червень

Оленчук В.В.

Бойко І.В.

Гомонович С.С.

Редько О.М.

10

Про хід виконання рішення 19 се-сесії міської ради V скликання від 30.08.2007 року № 396 «Про передачу у заставу майнових прав (грошових коштів) МКП “Чернівцітеплокомуненерго”, що є комунальною власністю територі- альної громади Чернівців, для за-безпечення зобов’язань цього під-приємства по договору про надання невідновлювальної кредитної лінії»

Сесія міської ради

вересень

Шумейко О.М.

Пронін В.М.

11.

Про хід виконання рішення 21 сесії міської ради V скликання від 25.10.2007 року №439 «Про передачу у позичку (безоплатне користування) іудейській релі-гійній організації «Буковини» «Темпль» колишньої культової будівлі-синагоги на вул. М.Са-довського, 11»

Сесія міської ради

вересень

Бойко І.В.

12.

Про хід виконання рішення 9 сесії міської ради V скликання від 29.11.2006 року № 179 «Про передачу в заставу майнових прав, що є комунальною власністю територіальної громади м.Чернівців, для забезпечення зобов’язань міського комунального підприємства “Чернівцітепло-комуненерго” по договору про надання невідновлювальної кредитної лінії»

Сесія міської ради

листопад

Прокопець Є. Д.

Шумейко О.М.

13

Про хід виконання рішення 9 сесії міської ради V скликання від 29.11.2006 р. №175 “Про стан забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів міста комп’ютерною технікою, сучасним навчально-технічним обладнанням та затвердження Комплексної програми технічного оснащення загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернівців на 2007-2010 роки”.

Сесія міської ради

листопад

Онацька І.І.

Мельничук С.В.

14.

Про хід виконання рішення 3 сесії міської ради У скликання від 30.06.2006 року № 48 “Про проведення розмежування земель державної та комунальної власності в межах міста Чернівців”.

Сесія міської ради

грудень

Оленчук В.В.

Редько О.М.

15.

Про хід виконання Програми поступового оснащення житлового фонду м. Чернівців приладами обліку та регулювання споживання води, газу і теплової енергії на 2002-2008 роки”, затвердженої рішенням 23 сесії міської ради ІІІ скликання від 25.12.2001 р. № 486“.

Сесія міської ради

грудень

Шумейко О.М.

Охотський О.Е.

16

Про хід виконання Програми відновлення та заміни водо-відвідних елементів покрівель житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2006-2008 роки, затвердженої рішенням 2 сесії міської ради V скликання від 25.05.2006 р. № 28.

Сесія міської ради

грудень

Шумейко О.М.

Охотський О.Є.

Секретарміської ради Т.Єремічук

499

Про внесення змін та доповнень до рішення 1 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 05.05.2006р. № 7 «Про постійно діючий тендерний комітет Чернівецької міської ради для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на засадах міжвідомчої координації»

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», Чернівецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до рішення 1 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 05.05.2006р. № 7 «Про постійно діючий тендерний комітет Чернівецької міської ради для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на засадах міжвідомчої координації», а саме:

1.1. Вилучити з назви, тексту рішення та Положення про постійно діючий тендерний комітет Чернівецької міської ради для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на засадах міжвідомчої координації, слова «на засадах міжвідомчої координації».

1.2. Пункт 2.1.2 розділу ІІ «Формування тендерного комітету» Положення викласти в такій редакції:

«Не є посадовими особами та представниками учасників, їх близькими родичами, посадовими особами об’єднань підприємств, їх представниками та близькими родичами».

1.3. Вилучити з Положення пункт 2.6.

2. Організацію виконання цього рішення покласти на секретаря міської ради Єремічука Т.М.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економіки, бюджету та фінансів.

Чернівецький міський голова М.Федорук

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державна санітарно-епідеміологічна служба україни

  Документ
  ... флюорограф. Згідно програмисоціально-економічногота культурного розвитку Ставищенського району на 2006 рік у 2008 ... шенням 52 сесії Бучанської міської ради У скликання від 28.05.09р. затверджена Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Буча на ...
 2. ИСС Зодчий (СНиП ГОСТ ДБН ДСТУ) – нормативные документы в строительстве

  Документ
  ... .12.2006. "ПроПрограмусоціально-економічногота культурного розвитку міста Києва на2007 рік" 3506. Рішення КМР N 5/665 від 25.01.2007. "Прозатвердження Основних ...
 3. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського матеріали конференції

  Документ
  ... винесення насесію Кременчуцької міської ради проектів рішень, спрямованих на спрощення порядку створення та орган ... «Про державне прогнозування та розроблення програмекономічного і соціальногорозвитку України» (визначення правових, економічних та ...
 4. Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць

  Документ
  ... ія, Стратегія таПрограма е-урядування, а також їх включення до складу Програмисоціальноготаекономічногорозвитку України таПрограми діяльності Каб ... їні на2007-2015 роки ”/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.102. 6.Про заходи ...
 5. Збірка тез доповідей

  Документ
  ... видатки на розвиток соціально-культурної сфери, що спрямовуються на реалізацію програмсоціально-економічногота культурного розвитку відпов ... затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 571 від 11.12.2003 року та ...

Другие похожие документы..