Главная > Документ


 1. līmeņa

Augstākās profesionālās izglītības

studiju programma

Mazā un vidējā biznesa vadība”

(kods-4134505)

Akreditācijas materiāli

Rīga

2005. gads

SATURS

1. Licence 4

2.Studiju programmas perspektīvais vērtējums Latvijas valsts interešu kontekstā 5

2.1. Studiju programmas atbilstība pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam 5

2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un darba

devēju aptaujas rezultāti 7

2.3. Pieteicēja garantijas 11

3. Studiju programmas apraksts 12

3.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 12

3.2. Studiju programmas uzbūves princips un organizācija 17

3.3. .Profesionālā prakse 19

4 Mazā un vidējā biznesa vadībastudiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un Eiropas valstīs 20

4.1. Studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas studiju programmām 20

4.2. Studiju programmas salīdzinājums ar Eiropas valstu izglītības programmām 22

5. Studiju programmas īstenošana 24

5.1. Studiju formas un metodes 24

5.2. Studentu zināšanu novērtēšana 24

5.3.Programmas vadība 26

6. Akadēmiskais personāls 27

6.1. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 27

6.2. Akadēmiskā personāla saraksts 28

6.3. Akadēmiskā personāla metodiskais un pētnieciskais darbs 34

6.4.Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmacības un attīstības politika 39

7. Studenti 40

7.1. Studentu imatrikulācija 40

7.2. Studējošo skaits 40

7.3. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 40

7.4. Studentu aptauja 40

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 41

8. Reklāmas un informatīvie izdevumi 42

9. Studiju programmas finanses 43

10. Materiāli tehniskā bāze 44

11. Studiju programmas metodiskais nodrošinājums 45

11.1.Bibliotēka....................................................................................................................... 45

12. Studiju programmas informatīvā bāze 47

13. Ārējie sakari 48

13.1. Darba devēji 48

13.2. Augstskolas 48

13.3. Vieslektori 50

14. Studiju programmas attīstības plāns 51

14.1. Studiju programmas mācību procesa attīstības virzieni 51

14.2. Akadēmiskā personāla attīstības iespējas 52

14.3. Starptautiskā sadarbība ar augstskolām 52

14.4. Materiāli tehniskās bāzes attīstība 52

14.5. Imatrikulēto un plānoto studentu skaits 53

15. Kopsavilkums 54

16. Pielikumi 56

2. Studiju programmas perspektīvais vērtējums Latvijas valsts interešu kontekstā

Reformas Latvijas ekonomikā un darba tirgus attiecības veicina būtisku pārmaiņu nepieciešamību izglītības sistēmā. Darba tirgum nepieciešami speciālisti ar mūsdienu prasībām atbilstošu kvalifikāciju. Tas atbilst arī Latvijas profesionālās izglītības sistēmas reformas mērķim – uz darba tirgu orientētas profesionālās izglītības sistēmas izveide. Attīstoties vispārējai modernizācijai, sadzīves organizēšana mūsdienās kļuvusi vienkārša, tādējādi nepārprotami mainījies arī mūsu dzīves modelis.

Latvijas demokratizācijas periodā strauji pieaugusi interese par izglītību kopumā un ekonomikas izglītību tai skaitā. Izglītības programma «Mazā un vidējā biznesa vadība», kuru realizē Baltijas Krievu Institūts, nodrošina pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Tā tiek strukturizēta tādējādi, lai audzēkņi divu studiju gadu laikā iegūtu ne tikai nepieciešamās teorētiskās zināšanas, bet arī uz praktisku pieredzi orientētu izglītību, saskaņā ar Latvijā un starptautiskajā apritē pastāvošām prasībām un ieteikumiem.

Pēc studiju programmas apgūšanas students var turpināt studijas BKI vai citā augstskolā līdzīga virziena programmā vai strādāt darbā atbilstoši savai izvēlētajai specialitātei kā uzņēmējdarbības speciālists, kurš spēs patstāvīgi strādāt komercpakalpojumu sfērā, vadīt darba grupas, strādāt uzņēmumos un tūrisma biznesa sfērā.

Viss augstāk minētāis apstiprina, ka studentu sagatavošana BKI (koledžas līmeņa) profesionālo studiju programmas “Mazā un vidējā biznesa vadība” ietvaros, kura paredz minēto uzdevumu risināšanu, ir un būs aktuāla, un veicinās Latvijas un ES valstu ekonomikas un biznesa attīstību.

Darba devēju aptaujas liecina, ka sabiedrības pieprasījums pēc speciālistiem mazā un vidējā biznesā, komercpakalpojumu sfērā un tūrisma biznesa jomā pastāvīgi pieaug kā valsts sektorā, tā arī privātsektorā (ražošanā, celtniecībā, tūrisma biznesā).

Programma „Mazā un vidējā biznesa vadība” kā Baltijas Krievu institūta struktūrvienība piedalās „Krišjāņa Barona” Latvijas studentu un docētāju mobilitātes programmā. Programmas mērķis ir sekmēt Latvijas augstskolu sadarbību un veicināt studentu un docētāju apmaiņu starp augstskolām. Programma studentiem dod iespēju noteiktu laika periodu studēt citā augstskolā. Rezultāta studenti iegūst sev papildus kredītpunktus. Docētājiem ir iespēja strādāt pētnieciskos projektos, kuros iesaistās vairākas augstskolas.

Baltijas Krievu institūta interneta mājas lapas adrese ir www.bki.lv

2.1. Studiju programmas atbilstība pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam

Izglītības programma «Mazā un vidējā biznesa vadība» nodrošina pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Tā tiek strukturizēta tādējādi, lai audzēkņi divu gadu laikā iegūtu ne tikai nepieciešamās teorētiskās zināšanas, bet arī uz praktisku pieredzi orientētu izglītību, saskaņā ar Latvijā un starptautiskajā apritē pastāvošām prasībām un ieteikumiem.

Studiju programma tika izstrādāta atbilstoši pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības standartam (Latvijas Republikas MK Noteikumi Nr. 141 no 2001. gada 20. marta) un Augstskolu likumam, kā ari profesijas standartam.

2.1.tabula

Atbilstoši mācību programmas standartiem (Latvijas Republikas MK Noteikumi Nr. 141 no 2001. gada 20. marta)

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarta prasības

Mazā un vidējā biznesa vadība studiju programmas saturs

1. Programmā jābūt šādām pamatdaļām:

  1. mācību kursi (ne mazāk 56 KP)

  1. prakse (ne mazāk 16 KP)

  1. kvalifikācijas darbs (ne mazāk 8 KP)

- mācību kursi 56 KP

- prakse 16 KP

- kvalifikācijas darbs 8 KP

 1. Mācību kursu obligāto saturu jāveido:

  1. vispārizglītojošiem mācību kursiem

(ne mazāk 20 KP)

  1. nozares mācību kursiem (ne mazāk 36 KP)

   1. obligātie mācību kursi

   2. konkrētās profesijas mācību kursi

   3. izvēles mācību kursi

vispārizglītojošie mācību kursi

20 KP

nozares mācību kursi - 36 KP

- obligātie mācību kursi 18 KP

- konkrētās profesijas mācību kursi 12 KP

- izvēles mācību kursi 6 KP

4. Programmas apjomam jābūt no 80 – 120 KP

Programmas apjoms ir :

80 KP

2.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un darba devēju aptaujas rezultāti

Lai izveidotu programmu atbilstoši darba tirgus prasībām, celt tās kvalitāti un veiktu korekcijas, kuras optimizēs absolventu sagatavotības līmeni, ”Mazā un vidējā biznesa vadība” programma izstrādāja aptaujas lapas, kurās lūdza darba devējus novērtēt savu darbinieku (programmas absolventu ) pēc šādiem rādītājiem:

 1. Zināšanu un prasmju atbilstība darbinieka ieņemamajam amatam;

 2. Darbinieka, kā personības, īpašību novērtējums;

 3. Ieteikumi programmas izglītības kvalitātes uzlabošanai.

Aptaujas rezultāti tiek apkopoti un izanalizēti, lai uzlabotu un papildinātu studiju programmu, veiktu labojumus atsevišķu mācību kursu saturā un prakšu vadīšanā. Ar aptaujas dokumentāciju var iepazīties Baltijas Krievu institūta analītiskajā nodaļā.

Darba devēju 2004. gadā veikto aptauju rezultāti un atsauksmes liecina, ka darba devēji ir apmierināti ar programmas absolventiem un studentus uzskata par kvalificētiem speciālistiem, augstu vērtē viņu profesionālās iemaņas un personīgās īpašības. Īpaši tiek uzsvērta absolventu iniciatīva darbā, prasme profesionāli risināt uzdevumus un vēlme celt savu kvalifikāciju.

2.2. tabula

Studiju programmas atbilstība profesijas standartam, Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists


Pienākumi

Uzdevumi

Disciplīna

1. Piedalīties uzņēmuma administrēšanā.

  1. Koordinēt uzņēmuma (filiāles) komercdarbību un struktūrvienības darbu.

  2. Plānot un organizēt personāla darbu.

  3. Analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību, tā rezultātus un ziņot vadībai.

  4. Pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem un institūcijām.

  5. Sagatavot un piedalīties sanāksmēs par kompetencē esošiem profesionāliem jautājumiem.

  6. Organizēt struktūrvienības iekšējo pārskatu un atskaišu sastādīšanu vadības grāmatvedības ietvaros.

  7. Parraudzīt zemāka līmeņa darbinieku pienākumu izpildi.

  8. Sekot darba aizsardzības sistēmas darbībai struktūrvienībā.

1. Menedžments

2. Mārketings

3. Tūrisma būtība un tirgus

4.Tūrisma produkts un tūrisma operatora darbība

5.Uzņēmējdarbības ekonomika

6.Viesnīcu darba organizācija

8. Gramatvedība

9. Sociāla-psiholoģija

10. Komercdokumentācija un lietišķā saskarsme (angļu val.)

11. ES tirgus apgrozījuma tiesiskā regulēšana

12. Eiropas darba tiesības

13. Nodokļi un nod. aplikšana

14. Profesionālā svešvaloda

15. Uzņēmējdarbības tiesības

2. Veikt problēmu izpēti un to risinājuma piedāvājumu.

2.1. Piedalīties uzņēmuma (filiāles) stratēģijas un taktikas izstrādāšanā un realizēšanā.

2.2. Analizēt esošās un iespējamās uzņēmējdarbības problēmas, veicinot uzņēmuma konkurētspēju.

2.3. Analizēt cēloņus un sekas uzņēmuma procesos un meklēt problēmas risinājumus.

2.4. Pētīt klientu vajadzības.

2.5. Konsultēt darbiniekus.

2.6. Uzņēmējdarbības ekonomika

1.Vispārējā un ekonomiskā statistika

2. Menedžments

3. Mārketings

4. Uzņēmējdarbības ekonomika

5. Tūrisma būtība un tirgus

6.Makroekonomika

7. Tūrisma produkts un tūrisma operatora darbība

8. Ekskursiju plānošana un vadība

9.Mikroekonomika

10. Audivizuālā komunikācija

11.Augstākā matemātika

12.Loģika

13.Varbūtības teorija un matemātiskā statistika

3. Piedalīties nepieciešamo resursu sagādē un produkcijas realizācijā.

3.1. Analizēt nepieciešamo piegāžu daudzumu, piegādes kvalitāti un novērtēt tās ietekmi uz uzņēmuma darbības rezultātiem.

3.2. Sekot materiālo resursu racionālai izmantošanai.

3.3. Analizēt, plānot, nodrošināt preču krājumus.

3.4. Veikt ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (darījumu sagatavošanu, līgumu slēgšanu ar piegādātājiem, klientiem un organizācijām).

3.5. Pārzināt cenu veidošanas metodes un prast tās reāli pielietot.

1. Mārketings

2. Menedžments

3. Tūrisma būtība un tirgus

4. Tūrisma produkts un tūrisma operatora darbība

5. Eiropas darba tiesības

6. Uzņēmējdarbības ekonomika

7. Nodokļi un nodokļu aplikšana

8.Makroekonomika

9.Mikroekonomika

10. Ekskursiju plānošana un vadība

11. Uzņēmējdarbības tiesības

12. Vispārējā un ekonomiskā statistika

13. Varbūtības teorija un matemātiskā statistika

4. Izmantot mūsdienu informācijas tehnoloģijas.

4.1. Lietot IT tehniku profesionāla lietotāja līmenī.

4.2. Pārzināt biroja tehnikas lietošanu.

4.3. Racionalizēt filiāles (struktūrvienības) darbu, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas.

1. Informātika

2. Vispārējā un ekonomiskā statistika

3. Reklāmas un PR tehnoloģijas

4. Profesionālā valsts valoda

5. Profesionālā svešvaloda

6. Viesnīcu darba organizācija

7. Tūrisma ģeogrāfija, kurortoloģija un ekoloģija kurortoloģija

8. Lietišķā etiķete

9.Ekonomiskie aprēķini elektroniskās tabulās

10. ES tirgus apgrozījuma tiesiskā regulēšana

5. Pārzināt komercdarbību un nodarbinātību reglamentējošos tiesību aktus.

5.1. Orientēties komercdarbību regulējošo normatīvo aktu sistēmā.

5.2. Orientēties finansu (nodokļu) sfēru regulējošo normatīvo aktu sistēmā.

5.3. Orientēties nodarbinātību regulējošo tiesību aktu sistēmā.

5.4. Orientēties patērētāju tiesību aizsardzības jautājumos.

5.5. Sekot likumdošanas un citu normatīvo aktu izmaiņām.

1. Tiesību zinātnes pamati

2. Eiropas darba tiesības

3. Uzņēmējdarbības tiesības

4. Nodokļi un nodokļu aplikšana

5. Tūrisma produkts un tūrisma operatora darbība

6. Apdrošināšana un medicīnas pamati tūrismā

7. Komercdokumentācija un lietišķā saskarsme (angļu val.)

8. ES tirgus apgrozījuma tiesiskā regulēšana

9. Lietišķā etiķete

6.Pārzināt nozares komercdarbības vidi

6.1. Orientēties nozares statistika

6.2. Izprast klientu uzvedību ietekmējošos faktorus

6.3. Sekot produktu attīstības tendencēm

6.4. Koordinēt partnerattiecības ar piegādātājiem

6.5. Pārzināt konkurentu uzvedību tirgū

6.6. Organizēt un piedalīties reklāmas pasākumos

1. Vispārējā un ekonomiskā statistika

2. Reklāmas un PR tehnoloģijas

3. Tūrisma produkts un tūrisma operatora darbība

4. Viesnīcu darba organizācija

5. Uzņēmējdarbības ekonomika

6. Ekskursiju plānošana un vadība

7. Mārketings

8. Menedžments

Kā redzams no tabulas studiju programma “Mazā un vidējā biznesa vadība” izveidota atbilstoši ar profesionālo standartu Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists.

2.3. Pieteicēja garantijas

Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas likvidācijas gadījumā:

Programma garantē saviem studentiem, ka konkrētās studiju programmas likvidācijas gadījumā, tiks piedāvāta iespēja turpināt studijas Baltijas Krievu Institūta valsts akreditētajā studiju programmā “Uzņēmējdarbība” un Daugavpils Universitātē, ar kuru noslēgts atbilstoša satura līgums (sk.zemāk, līgums ar Daugavpils Universitāti Pielikums Nr.1 un programmas “Uzņēmējdarbība” akreditācijas lapa Pielikums Nr.2).

3. Studiju programmas apraksts

3.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi

Mērķi:

 • speciālistu sagatavošana, kuri būs spējīgi veiksmīgi strādāt mazā un vidējā biznesā mūsdienu tirgus apstākļos,

 • nodrošināt teorētisko un praktisko sagatavotību šādos jautājumos:

  • konkrēto vadības situāciju risināšanā, kuras rodas komercdarbības procesu realizācijā;

  • izmāntot mārketinga instrumentāriju tirgus analīzē;

  • izmāntot organizācijas tiesiskās normas komercdarbības jomā

 • studentu sagatavotība humanitārajās, sociāli – ekonomiskajās, matemātiskajās vispārizglītojošajās disciplīnās līdz līmenim, kas ļauj koledžas programmas beidzējiem turpināt augstāko izglītību otrajā profesionālas augstākās izglītības līmenī.

Lai sasniegtu programmas nospraustos mērķus, tiek risināti sekojošie uzdevumi:

Vispārizglītojošo mācību kursu grupā:

 • LR tiesību un likumdošanas sistēmas pamatu apgūšana, it īpaši daļā, kas skar komercdarbību;

 • diskrētās matemātikas un matemātiskās statistikas metožu apgūšana ar ekonomisko un komerciālo procesu analīzi;

 • varbūtības teorijas rezultātu apgūšanas metodes ar sociālo un ekonomisko un tirgus mārketinga procesu izpētes palīdzību;

 • iegūt pamatiemaņas darbā ar biroja darbiem nepieciešamajām datorprogrammām;

 • iegūt pamatiemaņas preču un pakalpojumu izplatīšanā, tājā skaitā izmāntojot Interneta tiklu..

Nozares obligāto, konkrēto un izvēlēs mācību priekšmetu grupā:

 • studentu sagatavošana, kas ļauj zināt un prast izmantot ekonomikas attīstības objektīvās tendences, ekonomiskās sistēmas funkcionēšanas likumsakarības, fiskālās būtības, naudas kreditēšanas, sociālo un investīciju politiku;

 • statistiskās informācijas iegūšanas un apstrādes metožu apgūšana, mikroekonomisko līmeņa metodoloģisko pamatu analīze tirgus sfērā;

 • menedžmenta metodoloģisko un organizacionāli-tiesisko aspektu apgūšana, tirgus segmentācijas principi, metodes un mērķi.

 • studenta sagatavošana, kas ļaus viņam veikt analītisko darbu, novērtējot sociāli – ekonomisko situāciju un izvēlēties konkrētās komercdarbības realizācijas formas un veidus;

 • iegūt profesionālās iemaņas mazā un vidējā biznesa vadības, mārketinga, komerciālajā un reklāmas darbības jomā;

 • praktisko iemaņu ieguve mazo un vidējo komercuzņēmumu finansiālās vadības sfērā, loģiskas pieejas realizācijā izejvielu un gatavo produkciju organizēšanā.

APSTIPRINU

BKI rektora v.I. A.Vocis

________________________________

200__.g."___".____________________

BALTIJAS KRIEVU INSTITŪTS

Mācību plāns profesionālās studiju programmas "Mazā un vidējā biznesa vadība"

pilna laika

Spec.kods.4134505

1. līmeņa profesionālās izglītības kvalifikācija -(uzņēmējdarbības speciālists)

1 kredītpunkts - 40 akadēmiskās stundas.

Diploma saņemšanai ir nepiciešams saņemt ne mazāk kā 80. kredītpunktus

Nr. p.k.

Disciplīnas nosaukums

Kredīt punkti

Stundu sadalījums pa kursiem un semestriem

Kontroles forma

1.kurss

2.kurss

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

eks.

iesk.

Vispārizglītojošie mācibu kursi

1

Augstākā matemātika

3

3

 

 

 

1

 

2

Loģika

2

2

 

 

 

1

 

3

Bisnesa latviešu valoda (krievu pl.)/svešvaloda II (latviešu pl.)

2

2

 

 

 

1

 

4

Informātika

3

3

 

 

 

1

 

5

Bisnesa svešvaloda

6

3

3

 

 

1

1

6

Varbūtīb.teor. un matemāt. statistika

3

 

 

3

 

1

 

7

Tiesību zinātnes pamati

1

1

 

 

 

 

1

 

Kopā KP:

20

14

3

3

 

6

2

Nozares macību kursi (ne mazak 36 KP)

Nozares obligātie, izvēles un konkrētās profesijas mācību kursi

1

Mārketings

3

 

 

3

1

 

2

Ekonomiskie aprēiķini elektroniskās tabulās

3

 

3

 

 

1

 

3

Menedžments

3

 

 

 

3

1

 

4

Nodokļi un nodokļu aplikšana

2

 

2

 

 

1

 

5

Mikroekonomika

3

 

3

 

 

1

 

6

Vispārējā un ekonomiskā statistika

2

 

 

2

 

1

 

7

Matemātiskā ekonomika

2

 

2

 

 

1

8

Eiropas darba tiesības

2

 

 

2

 

 

1

9

Grāmatvedība

3

 

 

3

 

1

 

10

Uzņēmējdarbības ekonomika

3

 

 

3

 

1

 

11

Reklāmas un PR tehnoloģija

1

 

1

 

 

 

1

12

Uzņēmējdarbības tiesības

2

 

 

 

2

1

 

13

Lietišķā etiķete

1

 

 

1

 

 

1

14

Komercdokumentācija un lietišķā saskarsme

1

 

 

 

1

 

1

Nozares izvēles mācību kursi

15

Loģistika

2

 

2

 

 

 

1

16

Makroekonomika

3

 

3

 

 

1

 

17

Tūrisma būtība un tirgus

2

2

 

 

 

 

1

18

Kultūras un reliģijas vēsture

1

 

1

 

 

1

 

19

Apdrošināšana un medicīnas pamati tūrismā

2

 

2

 

 

 

1

20

Tūrisma ģeogrāfija, kurortoloģijā un ekoloģija kurortoloģijā

1

1

 

 

 

1

 

21

Ekoloģija

1

 

 1

 

 

1

22

Audivizuālā komunikācija

1

 

 

 

1

 

1

23

ES tirgus apgrozījuma tiesiskā regulēšana

1

 

 

 

1

 

 

24

Sociālā psiholoģija

1

 

 

 

1

1

 

 

Kopā KP

36

3

12

14

7

 

 

Prakse 16 KP

1

Tūrisma produkts un tūrisma operātora darbība (prakse)

 

 

3

 

 

1

2

Ekskursiju plānošana un vadība (prakse)

 

3

 

 

 

 

1

3

Viesnīcu darba organizācija (prakse)

 

 

2

 

 

1

4

Sociāli - psiholoģiskais trenings (prakse)

 

 

 

 

2

 

1

5

Auto vadīšanas drošības tiesiskie un tehniskie pamati(prakse)

 

 

 

3

 

 

1

6

Prakse

 

 

 

3

 

1

 

Kopā prakse :

16

3

5

3

5

 

 

Kvalifikācijas eksamens

1

Kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana

8

 

 

 

8

 

 

 

Kopā KP

80

20

20

20

20

 

 

Studiju programmas "Mazā un vidējā biznesa vadība"

vadītājs

prof.V.Streļčonoks

APSTIPRINU

BKI rektora v.I. A.Vocis

________________________________

200__.g."___".____________________

BALTIJAS KRIEVU INSTITŪTS

Mācību plāns profesionālās studiju programmas "Mazā un vidējā biznesa vadība"

nepilna laika

Spec.kods.4134505

1. līmeņa profesionālās izglītības kvalifikācija -(uzņēmējdarbības speciālists)

1 kredītpunkts - 40 akadēmiskās stundas.

Diploma saņemšanai ir nepiciešams saņemt ne mazāk kā 80. kredītpunktus

Nr. p.k.

Disciplīnas nosaukums

Kredīt punkti

Stundu sadalījums pa kursiem un semestriem

Kontroles forma

1.kurss

2.kurss

3.kurs

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

5.sem.

eks.

iesk.

Vispārizglītojošie mācibu kursi

1

Augstākā matemātika

3

3

 

 

 

 

1

 

2

Loģika

2

2

 

 

 

 

1

 

3

Biznesa latviešu valoda (krievu pl.)/svešvaloda II (latviešu pl.)

2

2

 

 

 

 

1

 

4

Informātika

3

3

 

 

 

 

1

 

5

Biznesa svešvaloda

6

3

3

 

 

 

1

1

6

Varbūtīb.teor. un matemāt. statistika

3

 

 

3

 

 

1

 

7

Tiesību zinātnes pamati

1

1

 

 

 

 

 

1

 

Kopā KP:

20

14

3

3

 

 

6

2

Nozares macību kursi (ne mazak 36 KP)

Nozares obligātie, izvēles un konkrētās profesijas mācību kursi

1

Mārketings

3

 

 

3

 

 

1

 

2

Ekonomiskie aprēiķini elektroniskās tabulās

3

 

3

 

 

 

1

 

3

Menedžments

3

 

 

 

3

 

1

 

4

Nodokļi un nodokļu aplikšana

2

 

2

 

 

 

1

 

5

Mikroekonomika

3

 

3

 

 

 

1

 

6

Vispārējā un ekonomiskā statistika

2

 

 

2

 

 

1

 

7

Matemātiskā ekonomika

2

 

2

 

 

 

 

1

7

Loģistika

2

 

2

 

 

 

 

1

8

Eiropas darba tiesības

2

 

 

2

 

 

 

1

9

Grāmatvedība

3

 

 

3

 

 

1

 

10

Uzņēmējdarbības ekonomika

3

 

 

3

 

 

1

 

11

Reklāmas un PR tehnoloģija

1

 

1

 

 

 

 

1

12

Uzņēmējdarbības tiesības

2

 

 

 

2

 

1

 

13

Lietišķā etiķete

1

 

 

1

 

 

 

1

14

Komercdokumentācija un lietišķā saskarsme

1

 

 

 

1

 

 

1

Nozares izvēles mācību kursi

15

Loģistika

2

 

2

 

 

 

 

1

16

Makroekonomika

3

3

 

 

 

 

1

 

17

Tūrisma būtība un tirgus

2

2

 

 

 

 

 

1

18

Kultūras un reliģijas vēsture

1

 

1

 

 

 

1

 

19

Apdrošināšana un medicīnas pamati tūrismā

2

 

2

 

 

 

 

1

20

Tūrisma ģeogrāfija, kurortoloģijā un ekoloģija kurortoloģijā

1

1

 

 

 

 

1

 

21

Ekoloģija

1

 

 

 

 

1

22

Audivizuālā komunikācija

1

 

 

 

1

 

 

1

23

ES tirgus apgrozījuma tiesiskā regulēšana

1

 

 

 

1

 

 

 

24

Sociālā psiholoģija

1

 

 

 

1

 

1

 

 

Kopā KP

36

3

12

14

7

 

 

 

Prakse 16 KP

1

Tūrisma produkts un tūrisma operātora darbība (prakse)

 

 

 

 

3

 

 

1

2

Ekskursiju plānošana un vadība (prakse)

 

1

2

 

 

 

1

3

Viesnīcu darba organizācija (prakse)

 

 

 

 

2

 

4

Sociāli - psiholoģiskais trenings (prakse)

 

 

 

 

 

2

 

1

5

Auto vadīšanas drošības tiesiskie un tehniskie pamati (prakse)

 

 

 

 

6

Prakse

 

 

 

 

 

3

 

1

 

Kopā prakse :

16

1

2

 

5

8

 

 

Kvalifikācijas eksamens

1

Kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana

8

 

 

 

 

8

 

 

 

Kopā KP

80

18

17

17

12

16

 

 

Studiju programmas "Mazā un vidējā biznesa vadība"

vadītājs

prof.V.StreļčonoksСкачать документ

Похожие документы:

 1. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

  Документ
  ... . Rēzeknes augstskolas profesionālo studiju programma „Ekonomika”. Rēzeknes augstskolas mācību programma Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma "Ekonomika" ...
 2. Baltijas starptautiskā akadēmija profesionālās augstākās izglītības studiju programma finanšu vadība

  Документ
  ... ā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmās ir vismaz 16 kredītpunkti, otrā līmeņa profesionālās izglītības studiju programmās ir vismaz ...
 3. OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA

  Документ
  ... PSIHOLOĢIJAS KATEDRA Otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma Surdopedagogs KODS: 4614105 Apstiprināts ...
 4. Rēzeknes augstskola pedagoģijas fakultāte pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju p rogramma „ vides dizains „

  Документ
  ... Augstākās profesionālās izglītības studiju programma Vides dizains” pirmā līmeņa pilna / nepilna laika studiju programma. Studiju ilgums – pilna laika studij ...
 5. Akadēmiskā maģistra studiju programma “Filoloģija” Akreditācijas materiāli Rēzekne

  Документ
  ... “Finanšu un grāmatvedības vadība”; 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “EKONOMIKA” ar specializ ... āciju “Finanšu un grāmatvedības vad ...

Другие похожие документы..