Главная > Документ


Latvijas Republikas

Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS studiju programmas akreditācijai

Augstākās izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586

adrese un tālruņa numurs Tālr. 67034560

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas 3341000218

apliecības numurs

Studiju programmas nosaukums Tiesību zinātnes bakalaura akadēmiskā

studiju programma

Studiju programmas kods 43380

Studiju programmas īstenošanas ilgums 3 gadi jeb 6 semestri pilna laika klātienes

un apjoms studijās

3,5 gadi jeb 7 semestri nepilna laika klātienes studijās

4 gadi jeb 8 semestri nepilna laika neklātienes

studijās

120 kredītpunkti

Prasības, uzsākot studiju programmas Vispārējā vidējā izglītība

apguvi

Iegūstamais grāds Sociālo zinātņu bakalaura grāds

tiesību zinātnē

Vieta, kurā īsteno studiju programmu Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte,

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV - 1586

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru Docente, Dr.iur. Anita Rodiņa,

augstākās izglītības iestāde pilnvarojusi studiju programmas direktore

kārtot ar licencēšanu saistītos jautājumus

LU Juridiskās fakultātes dekāne prof. K.Strada-Rozenberga

Tiesību zinātnes bakalaura akadēmiskās

studiju programmas direktore Doc. A. Rodiņa

Satura rādītājs

 1. Senāta lēmums par studiju programmas virzīšanu akreditācijai

 2. Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija

 3. Studiju programmas akreditācijas lapas kopija

 4. Līgums ar Rīgas Stradiņa Universitāti

 5. Titullapa

 6. Studiju programmas anotācija

 7. Studiju programmas vispārējais raksturojums

7.1. Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti

7.2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa

7.3. Salīdzinājums ar Latvijas un divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu tāda paša līmeņa studiju programmām

7.4.Studiju programmas organizācija

7.5. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

7.6.Imatrikulācijas nosacījumi

7.7.Studiju programmas praktiskā realizācija

7.8.Vērtēšanas sistēma

7.9.Studējošie

7. 10.Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls

7.11. Studiju programmas īstenošanai nepieciešamais un iesaistītais palīgpersonāls

7.12. Studiju programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības un to uzdevumi

7. 13.Ārējie sakari

7.14.Studiju programmas attīstības plāns

7.15.Studiju programmas SVID analīze

 1. Studiju programmas izmaksu aprēķins

 2. Studiju plāni

10. Pielikumi

10.1. Pielikums Nr. 1 - Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti

10.2. Pielikums Nr. 2 – Informācija par studiju programmas realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem, mācībspēku saraksts

10.3. Pielikums Nr. 3 – Mācībspēku CV

10.4. Pielikums Nr. 4 - Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli, anketu paraugi

10.5. Pielikums Nr. 5 – Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu institūciju finansētos projektos no 2004.gada līdz 2009. gadam

10.6. Pielikums Nr. 6 – Studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku publikācijas, sagatavotā mācību literatūra un piedalīšanās konferencēs no 2004. gada līdz 2009. gadam

10.7. Pielikums Nr. 7 – Studiju programmas materiāli tehniskais nodrošinājums

10.8. Pielikums Nr. 8 – Metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādāšanai

10.9. Pielikums Nr. 9 – Rīgas Stradiņa Universitātes Tiesību institūta tiesību zinātņu akadēmiskās bakalaura studiju programmas studiju plāns; Tartu Universitātes tiesību zinātņu akadēmiskās bakalaura studiju programmas studiju plāns; Orhūsas Universitātes tiesību zinātņu akadēmiskās bakalaura studiju programmas studiju plāns

10. 10. Pielikums Nr. 10 - Atsauksmes no Rīgas Stradiņa Universitātes un Rīgas Juridiskās augstskolas

10.11. Pielikums Nr. 11 – Saņemtās atsauksmes par studiju programmu no profesionālām organizācijām

10.12. Pielikums Nr. 12 – Noslēgtie sadarbības līgumi

10.13. – Pielikums Nr. 13 – Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām

10.14. Pielikums Nr. 14 – Izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs

Senāta lēmums par studiju programmas virzīšanu akreditācijai

NAV PIEEJAMS ELEKTRONISKI

LU REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS KOPIJA

NAV PIEEJAMA ELEKTRONISKI

STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS LAPA

NAV PIEEJAMA ELEKTRONISKI

VIENOŠANĀS AR RSU

NAV PIEEJAMA ELEKTRONISKI

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Tiesību zinātne” (43 380)

sociālo zinātņu bakalaura grāda tiesību zinātnē

iegūšanai

Programme of Academic Studies in Law

for receiving Social Science Bachelor degree in Law

Programmas direktore

Anita Rodiņa,

docente, Dr.iur.

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Tiesību zinātnes studiju Juridiskās fakultātes

programmu padomes sēdē Domes sēdē

15.12.2009. prot.nr.13 un 16.12.2009. prot.nr.19 un

5.05.2010. prot. nr. 6 5.05.2010. prot. nr. 6

Padomes priekšsēdētājs Domes priekšsēdētājs

___________________ __________________

(paraksts) (paraksts)

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas LU Senāta sēdē

komisijas sēdē 16.03.2010. 24.04.2010.

lēm.nr.11 lēm.nr.379

Priekšsēdētājs Senāta priekšsēdētājs

___________________ ___________________

(paraksts) (paraksts)

6. Studiju programmas anotācija

Akadēmiskā augstākā izglītības studiju programma „Tiesību zinātne” sociālo zinātņu bakalaura grāda iegūšanai tiesību zinātnē ir paredzēta augstākā līmeņa profesionālu juristu sagatavošanai, realizējot to kopā ar profesionālās maģistrantūras programmu „Tiesību zinātne”.

Akadēmiskā augstākā izglītības studiju programma „Tiesību zinātne” sociālo zinātņu bakalaura grāda iegūšanai tiesību zinātnē (turpmāk - studiju programma) tika izveidota un pirmo reizi akreditēta 2004.gadā, nolūkā pielāgot augstākās izglītības studiju programmas tiesību zinātnē Boloņas deklarācijas uzstādījumiem, lai veiksmīgi iekļautos vienotā Eiropas izglītības telpā.

Studiju programma ir vērsta uz teorētisko juridisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi, sagatavojoties pastāvīgai darbībai izvēlētā nozarē.

Studiju ilgums studiju programmā pilna laika klātienes studijās ir trīs akadēmiskie gadi jeb seši semestri, nepilna laika klātienes studijās – trīs ar pusi gadi jeb septiņi semestri un nepilna laika neklātienes studijās - četri gadi jeb astoņi semestri. Kopējais studiju programmas kredītpunktu apjoms ir 120 kredītpunkti.

Obligātajā daļā (A daļa) studējošie apgūst gan tiesību zinātnes pamatus, metodoloģiju un vēsturi, gan arī tiesību zinātnes apakšnozaru pamatprincipus, struktūru, kā arī tiesību zinātnes pamata apakšnozaru materiālās un procesuālās tiesības, tai skaitā jaunākās attīstības tendences un sasniegumus teorijā un praksē, aptverot arī problēmas starpnozaru aspektā. Kopumā obligātās daļas studiju kursi veido 98 kredītpunktus, no kuriem 4 kredītpunkti ir paredzēti par diviem studiju darbiem un 10 kredītpunkti par bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Ierobežotās izvēles daļā (B daļa) studējošie var izvēlēties studiju kursus tiesību vēsturē un teorijā, kā arī apgūt tiesību apakšnozaru specifiskus novirzienus. Ierobežotās izvēles daļā studējošiem jāizvēlas studiju kursi, kas kopā veido 20 kredītpunktus.

Izvēles daļā (C daļā) studējošie var brīvi izvēlēties citu zinātņu nozaru studiju kursus, kurus piedāvā Latvijas Universitāte (turpmāk - LU). Izvēles daļā studējošiem jāizvēlas studiju kursi, kas kopā veido 2 kredītpunktus.

Lai iegūtu sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē, studējošam ir jāizpilda visas studiju programmas prasības un jāaizstāv sekmīgi bakalaura darbs.

Lai uzsāktu studiju programmas apguvi, nepieciešama vidējā izglītība.

Studiju programmas finansēšanas avots ir studiju maksa, ko veido juridisko un fizisko personu līdzekļi, kā arī valsts budžeta līdzekļi.

Studiju programma izstrādāta konsultējoties ar juristu profesionālām organizācijām, pilnveidota atbilstoši mācībspēku, studentu un absolventu ieteikumiem, kā arī vadoties no līdzīgām studiju programmām ārvalstu augstskolās.

7. Studiju programmas vispārējais raksturojums

7.1. Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti

Studiju programmas mērķi ir šādi:

- realizēt valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas akadēmiskās studijas tiesību zinātnē;

- nodrošināt studējošiem iespēju apgūt teorētisko zināšanu un pētniecības kompetences tiesību zinātnē, tādejādi nodrošinot iespējas iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu akadēmisko izglītību;

- sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus;

- sniegt studējošiem zināšanas un kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas apguves varētu turpināt studijas maģistrantūrā.

Studiju programmas mērķi tiks sasniegti, risinot šādus uzdevumus:

- sniedzot studējošiem nepieciešamās zināšanas un prasmes tiesību zinātnē, realizējot studiju programmā paredzētos studiju kursus;

- nodrošinot secīgu studiju kursu apguvi augstā kvalitātē;

- piesaistot viskvalificētākos mācībspēkus studiju kursu docēšanai, tai skaitā ārvalstu lektorus;

- sniedzot studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavojot studējošos turpmākām zinātniskās pētniecības studijām;

- sekmējot studējošo konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū;

- realizējot iekšējo kvalitātes kontroli studiju programmas kvalitātes nodrošināšanai;

- sadarbojoties ar darba devējiem, citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā radot plašākas iespējas studējošiem studijām citās ārvalstu augstskolās;

- piesaistot arvien vairāk ārvalstu studentus;

- veicinot studējošo personības vispusīgu attīstību.

Studiju programmas rezultāti ir plānoti šādi:

- kvalificētu un konkurētspējīgu tiesību zinātnes speciālistu sagatavošana, kuri:

- spēj patstāvīgi realizēt (tai skaitā piemērot) Latvijas un starptautisko tiesību normas, principus,

- spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot informāciju;

- spēj patstāvīgi sagatavot tiesību aktus;

- spēj risināt konkrētus uzdevumus un problēmjautājumus, izmantojot juridisko jautājumu risināšanas metodoloģiju, tai skaitā debates, argumentēšanu, kā arī citas pieejas un metodes,

- spēj neatkarīgi demonstrēt un argumentēt savu viedokli, ieteikt risinājumus problēmjautājumu šķetināšanai,

- spēj demonstrēt prasmes, kas profesionālām problēmām ļauj rast radošus risinājumus,

- spēj patstāvīgi demonstrēt zināšanas un izpratni, profesionālu pieeju darba pienākumu izpildē,

- pēc nepieciešamības spēj darboties grupā vai arī strādāt individuāli, sagatavot precīzus un akurātus pētījumus, ziņojumus, uzņemties atbildību un iniciatīvu,

- spēj izvērtēt savas darbības ietekmi uz sabiedrību un valsti,

- spēj veikt pētniecību izvēlētajā apakšnozarē;

- spēj demonstrēt tādas kompetences kā saskarsmes, komunikāciju prasmes, organizatoriskās un plānošanas prasmes, spēj uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi, izprot jurista ētiku;

- studējošais spēj motivēt savu izvēli turpmākajām studijām jurista kvalifikācijas ieguvei, kompetenču pilnveidošanai.

Šī studiju programma kopā ar maģistra (profesionālo) studiju programmu „Tiesību zinātne” piedāvā studiju modeli tiesību zinātnē, kas ir salīdzinoši jauns. Studiju modelis, kas piedāvā trīs gadu studijas akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanai tiesību zinātnē un divu gadu studijas maģistra profesionālā studiju programmā profesionālās jurista kvalifikācijas un maģistra grāda iegūšanai tiesību zinātnē, pirmo reizi LU Juridiskajā fakultātē tika izstrādāts, akreditēts un ieviests 2005.gadā, balstoties uz 1999.gada 19.jūnija Boloņas deklarāciju „Eiropas augstākās izglītības telpa”. Šī deklarācija paredz sasniegt vienveidīgu augstākās izglītības sistēmu Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas ir priekšnoteikums elastīgas augstākās izglītības sistēmas izveidei visā Eiropas Savienībā. Boloņas deklarācijā iekļautais uzstādījums attiecīgi ļauj novērst šķēršļus savstarpējai izglītības atzīšanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, tādejādi veicinot gan brīvu pakalpojumu kustības apriti, gan atvieglojot brīvu darbaspēka kustību. Šāds studiju modelis paver iespējas tiesību zinātnes bakalaura studiju programmas absolventiem brīvi izvēlēties maģistrantūras studiju programmas Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskas zonas augstskolās, kā arī paver iespējas plašākai ārvalstu studentu piesaistei, tai skaitā radot iespēju studentu apmaiņai studiju procesa ietvaros studiju kursu apgūšanai citās Eiropas Savienības augstākās izglītības iestādēs. Tāpat šāds modelis sekmē pasniedzēju apmaiņu starp Eiropas Savienības augstākās izglītības iestādēm.

Tādejādi, pielāgojot tiesību zinātnes studiju programmas, tai skaitā šo studiju programmu Boloņas deklarācijā noteiktajiem standartiem, tiek sekmēta tādu mērķu sasniegšana kā:

1) iekļaušanās vienotā Eiropas Savienības augstākās izglītības standartā;

2) konkurētspējīgākas izglītības nodrošināšana gan vietējā, gan starptautiskā darba tirgū;

3) brīvas konkurences veicināšana starp augstākās izglītības iestādēm attiecībā uz izglītības pakalpojumu sniegšanu.

Izvērtējot studiju programmas mērķus, uzdevumus un arī plānotos rezultātus, secināms, ka tie atbilst LU misijai – dot iespējas studējošiem iegūt darba tirgū nepieciešamās iemaņas, augstāko izglītību un attīstīt sevi zinātniskajā darbā, tādejādi veicinot Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi.

7.2. Studiju programmas perspektīvai novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa

Studiju programmas perspektīvo novērtējumu no Latvijas valsts interešu viedokļa nosaka šādi pamata kritēriji:

1) studiju programmas atbilstība valstī noteiktajam akadēmiskās izglītības standartam;

2) studiju programmas atbilstība Eiropas Savienības vienotās izglītības telpas modelim;

3) studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam.

7.2.1.Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam

Studiju programmas saturs un struktūra atbilst Ministru kabineta 2002.gada 3.janvāra noteikumiem Nr. 2 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”. Studiju programmas saturs īsteno minētajos noteikumos norādītos mērķus un uzdevumus. Proti, tas nodrošina studējošiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi tiesību zinātnē un sniedz zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas. Studiju programmas saturs atbilst minētajā ārējā normatīvajā aktā noteiktajām specifiskajām prasībām attiecībā uz studiju apjomu, ilgumu un programmas saturu, t.i., 13., 14., 15., 16. un 18. punktā noteiktajām prasībām. Programmas atbilstība šīm normām ir šāda:

STANDARTS

STUDIJU PROGRAMMA

13.Bakalaura studiju programmas apjoms pilna laika studijās un nepilna laika studijās ir 120 līdz 160 kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā 10 kredītpunktu ir bakalaura darbs. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoņi semestri.

Programmas apjoms ir 120 kredītpunktu, no kuriem 10 kredītpunktu ir bakalaura darbs.

Studiju ilgums pilna laika klātienes studijās ir 6 semestri, bet nepilna laika klātienes studijās – 7 semestri, savukārt, nepilna laika neklātienes studijās – 8 semestri.

14.Bakalaura studiju programmu veido tās obligātā daļa (ne mazāk kā 50 kredītpunktu), obligātās izvēles daļa (ne mazāk kā 20 kredītpunktu) un brīvās izvēles daļa.

Programmas obligāto daļu (A daļas studiju kursi) veido 98 kredītpunkti, ierobežoto izvēles daļu (B daļas studiju kursi) – 20 kredītpunkti, bet izvēles daļu (C daļas studiju kursi) – 2 kredītpunkti.1

15. Bakalaura studiju programmas obligātajā saturā ietver:

1) attiecīgās zinātņu nozares vai apakšnozares pamatnostādnes, principus, struktūru un metodoloģiju (ne mazāk kā 25 kredītpunkti),

2) zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības vēsturi un aktuālās problēmas (ne mazāk kā 10 kredītpunktu),

3) kā arī zinātņu nozares vai apakšnozares raksturojumu un problēmas starpnozaru aspektā (ne mazāk kā 15 kredītpunktu).

1) studiju programmā zinātņu nozares vai apakšnozares pamatnostādnes, principi, struktūra un metodoloģija kopumā pārsniedz 25 kredītpunktus, jo to apgūst praktiski visos studiju kursos (Tiesību teorija, Konstitucionālās tiesības, Civiltiesību vispārīgā daļa, Saistību tiesības (Vispārīgā un Sevišķā daļa), Lietu tiesības I un Lietu tiesības II, Ģimenes tiesības, Mantojuma tiesības, Civilprocess, Krimināltiesības (Vispārīgā un Sevišķā daļa), Kriminālprocess, Administratīvās tiesības, Administratīvā procesa tiesības, Starptautiskās publiskās tiesības,

Starptautiskās privāttiesības. Mācība par kolīziju normām, Eiropas Savienības tiesības)

2) zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības vēsture un aktuālās problēmas kopumā pārsniedz 10 kredītpunktu apjomu. Obligātajā daļā ir paredzēts studiju kurss Latvijas tiesību vēsture (4 kredītpunkti). Līdztekus tam attiecīgie jautājumi ir iekļauti gandrīz katrā studiju kursā (sīkāk skatīt studiju kursu aprakstus Pielikumā Nr.1)

3) zinātņu nozares vai apakšnozares raksturojums un problēmas starpnozaru aspektā pārsniedz 15 kredītpunktu apjomu. Attiecīgie jautājumi tiek studēti vairākos studiju kursos, piemēram, Latvijas tiesību vēsture, Vācu valoda juristiem, Angļu valoda juristiem, Tiesību teorija, Konstitucionālās tiesības, Jurista ētika, Studiju darbs I, Studiju darbs II, kā arī studiju kursos Tradicionālā loģika, Latviešu valodas kultūra, Latīņu valoda u.c., jo juridisko zinātņu jautājumu pilnvērtīga apguve nav iespējama neaplūkojot tiesību jautājumus saistībā ar citām nozarēm, piemēram, ekonomiku, filozofiju, politiku, vēsturi, ētiku, psiholoģiju, valodniecību.

16. Bakalaura grādu — izglītības zinātņu bakalaurs, humanitāro zinātņu bakalaurs, sociālo zinātņu bakalaurs, dabaszinātņu bakalaurs, inženierzinātņu bakalaurs, lauksaimniecības zinātņu bakalaurs, veselības zinātņu bakalaurs un vides zinātņu bakalaurs — piešķir radniecīgu zinātņu nozaru grupā atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijā noteiktajām izglītības tematiskajām grupām.

Programmas sekmīgas apguves rezultātā tiek piešķirts sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē.

18. Bakalaura grāds dod tiesības turpināt akadēmiskās studijas maģistra studiju programmā tajā pašā vai radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē (saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem konkrētajā maģistra studiju programmā).

Iegūtais bakalaura grāds ļauj turpināt studijas akadēmiskās un profesionālās maģistra studiju programmās.

Ņemot vērā to, ka studiju programmas sekmīgas apguves rezultātā tiek piešķirts akadēmisks grāds tiesību zinātnē, bet ne iegūta profesionālā kvalifikācija, šeit netiek analizēta studijas programmas atbilstība jurista profesijas standartam.

7.2.2. Studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam

Lai novērtētu LU Juridiskā fakultātē realizēto programmu absolventu konkurētspēju darba tirgū, Juridiskā fakultāte ir izstrādājusi darba devēju aptaujas anketu par LU Juridiskās fakultātes studentiem (absolventiem) (skatīt Pielikumā Nr. 4).2

Aptaujātie darba devēji pārstāv praktiski visas privātās un publiskās nodarbinātības nozares. LU Juridiskās fakultātes studiju programmu absolventu zināšanas un prasmes ir vērtējusi Satversmes tiesa, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja, Tiesībsarga birojs, Augstākā tiesa, VAS „Latvijas Gaisa satiksme”, VAS „Elektronisko sakaru direkcija”, Veselības ministrija, Administratīvā apgabaltiesa, Valsts kanceleja, Uzņēmumu reģistrs, Valsts vides dienests, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments, SIA „Jūrmalas ūdens”, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, zvērinātu advokātu birojs Liepa, Skopiņa/Borenius, zvērināta advokāta A.Grūtupa birojs.

Izanalizējot iesūtītās aptaujas anketas, secināms, ka darba devēji LU Juridiskās fakultātes realizēto programmu absolventu zināšanas un prasmes vērtē atzinīgi. Vairums no respondentiem norāda, ka to apliecina studentu spējas praktiski pielietot studiju laikā iegūtās zināšanas. Piemēram, Satversmes tiesas iesniegtajā anketā tiek norādīts, ka tiesnešu palīgi, kas ir Juridiskās fakultātes absolventi, nekavējoties ir spējuši stāties pie sarežģīto darba pienākumu veikšanas, kas apliecina augstu teorētisko un praktisko sagatavotību.

Tāpat tiek norādīts, ka LU Juridiskās fakultātes absolventu konkurētspēja darba tirgū, salīdzinot ar citu Latvijā akreditētu Juridisko fakultāšu studentiem, ir augsta. Atbildot uz šo jautājumu, tiek arī komentēts, ka LU ir plaši pazīstama ar augstām prasībām un augsti kvalificētu akadēmisko personālu. Tāpat ir komentēts, ka LU Juridiskās fakultātes studējošo zināšanu līmenis esot augstāks, nekā citu līdzīgu programmu studējošiem citās augstskolās, un ka LU studenti ir labāk sagatavoti, salīdzinot ar citām Latvijas mācību iestādēm.

Vairums darba devēju pozitīvi novērtē absolventu spējas plānot un organizēt savu un savu padoto darbu, prezentēt un argumentēt savu viedokli. Piemēram, Valsts prezidenta kancelejas iesniegtā anketā tiek norādīts, ka absolventi spēj saprotami izklāstīt savu viedokli, pamatojot to ar objektīvi un rūpīgi izsvērtu argumentāciju. Anketās tiek arī uzsvērts, ka spējas sniegt savu viedokli lielā mērā ir atkarīgas no studenta personības. Tiek arī ieteikts studiju procesā vairāk attīstīt prasmes savu viedokli aizstāvēt un argumentēt. Pozitīvi tiek novērtētas absolventu komunikācijas prasmes.

Anketās ir izteikti arī priekšlikumi un ierosinājumi, kā, piemēram, lielāku uzsvaru likt uz cilvēka pamattiesību apgūšanu. Ieteikums ir ņemts vērā, palielinot studiju kursa Konstitucionālās tiesības kredītpunktu apjomu no 5 un 6 un mainot kursa saturu. Tāpat tiek rosināts veicināt praktisko iemaņu attīstīšanu, starptautisko privāttiesību padziļinātu apgūšanu. Arī šāds priekšlikums ir apsvērts, iekļaujot studiju programmā studiju kursu Starptautiskās privāttiesības. Mācība par kolīziju normām, kā arī uzlabojot citu studiju kursu saturu. Tiek rosināts vairāk sadarboties ar praktiķiem, tai skaitā zvērinātiem advokātiem, kā arī vairāk attīstīt praktiskas ievirzes prasmju attīstībā.

Anketās norādītā kritika, ierosinājumi katrā ziņā ir ņemti vērā un arī turpmāk tiks ņemti vērā, realizējot studiju programmu, tādejādi nodrošinot un ceļoti absolventu konkurētspēju darba tirgū.

Shematiski aptaujas rezultāti ir atspoguļoti Pielikumā Nr. 4.

LU Juridiskā fakultāte ir saņēmusi visnotaļ pozitīvas atsauksmes par studiju programmu no Latvijas Zvērinātu notāru padomes, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes, Ģenerālprokuratūras, Augstākās tiesas, Latvijas Juristu biedrības, Tieslietu ministrijas (skatīt Pielikumu Nr. 11). Visās minētajās atsauksmēs ir norādīts, ka atsauksmju sniedzēji rekomendē akadēmisko bakalaura studiju programmu atkārtotai akreditācijai.

Tādejādi var secināt, ka studiju programmas absolventi ir labi sagatavoti un spēj konkurēt darba tirgū, apliecinot šīs studiju programmas atbilstību darba tirgus prasībām.

7.3.Salīdzinājums ar Latvijas un divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu tāda paša līmeņa studiju programmām

7.3.1.Salīdzinājums ar Latvijas augstskolas tāda paša līmeņa studiju programmu

Studiju programmas salīdzinājums veikts ar tāda paša līmeņa Rīgas Stradiņa Universitātes studiju programmu tiesību zinātnē, proti, akadēmisko bakalaura studiju programmu.

Latvijas Universitāte

Rīgas Stradiņa Universitāte

Kopējais studiju programmas apjoms – 180 ECTS

Obligātie studiju kursi (A daļa): 147 ECTS

Ierobežotās izvēles studiju kursi (B daļa): 30 ECTS

Izvēles studiju kursi (C daļa): 3 ECTS

Kopējais studiju programmas apjoms – 180 ECTS

Obligātie studiju kursi (A daļa): 75 ECTS

Ierobežotās izvēles studiju kursi (B daļa): 84 ECTS

Izvēles studiju kursi (C daļa): 21 ECTS

Obligātie studiju kursi:

Tiesību teorija 6 ECTS

  Latvijas tiesību vēsture 6 ECTS

  Jurista ētika 3 ECTS

  Konstitucionālās tiesības 9 ECTS

  Administratīvās tiesības 6 ECTS

  Administratīvā procesa tiesības 4,5 ECTS

  Civiltiesību vispārīgā daļa 4,5 ECTS

  Saistību tiesības. Vispārīgā daļa 6 ECTS

  Saistību tiesības. Sevišķā daļa 6 ECTS

  Civilprocess 9 ECTS

  Eiropas Savienības tiesības 6 ECTS

  Starptautiskās publiskās tiesības 6 ECTS

  Lietu tiesības I 3 ECTS

  Lietu tiesības II 3 ECTS

  Ģimenes tiesības 3 ECTS

  Mantojuma tiesības 3 ECTS

  Darba tiesības 4,5 ECTS

  Krimināltiesības. Vispārīgā daļa 6 ECTS

  Krimināltiesības. Sevišķā daļa 6 ECTS

  Kriminālprocess 9 ECTS

  Starptautiskās privāttiesības. Mācība par

  kolīziju normām 3 ECTS

  Vācu valoda juristiem/Angļu valoda juristiem 4,5 ECTS

Studiju darbs I 3 ECTS

Studiju darbs II 3 ECTS

  Latviešu valodas kultūra 3 ECTS

  Latīņu valoda 3 ECTS

  Tradicionālā loģika 3 ECTS

Obligātie studiju kursi:

Tiesību teorija 4,5 ECTS

Latvijas valsts tiesību vēsture 3 ECTS

Profesionālā ētika 3 ECTS

Konstitucionālās tiesības 4,5 ECTS

Administratīvās tiesības 4,5 ECTS

Administratīvais process 3 ECTS

Ievads civiltiesībās 4,5 ECTS

Saistību tiesības 4,5 ECTS

Civilprocess 4,5 ECTS

Eiropas tiesības 4,5 ECTS

Starptautiskās publiskās tiesības 3 ECTS

Juridiskā retorika 3 ECTS

Tiesību socioloģija 4,5 ECTS

Eiropas valstu tiesību vēsture 4,5 ECTS

Ievads tiesību zinātnē 3 ECTS

Politika un tiesības 4,5 ECTS

Loģika 3 ECTS

Tiesiskā informātika un statistika 3 ECTS

Vispārējā un tiesību psiholoģija 4,5 ECTS

Tiesību filozofija 4,5 ECTS

Juridiskās metodes 4,5 ECTS

Komerctiesības 4,5 ECTS

Ierobežotās izvēles studiju kursi:

Vispārīgā valsts zinātne 4,5 ECTS

Tiesību aizsardzības iestādes Latvijā un ārvalstīs 3ECTS

Eiropas tiesību vēsture I 3 ECTS

Eiropas tiesību vēsture II 3 ECTS

Romiešu civiltiesību pamati 4,5 ECTS

Datu aizsardzības tiesības 3 ECTS

Starptautisko cilvēktiesību pamati 3 ECTS

Juridisko tekstu analīze un rakstīšana 4,5 ECTS

Baznīcas tiesības 3 ECTS

Apdrošināšanas tiesības 3 ECTS

Nodokļu tiesības 3 ECTS

Patērētāju aizsardzības tiesības 3 ECTS

Dzīvokļu tiesības 3 ECTS

Bankrota tiesības 3 ECTS

Ārvalstu konstitucionālās tiesības 3 ECTS

Kriminoloģija 3 ECTS

Kriminālistika 4,5 ECTS

Sodu izpildes tiesības 3 ECTS

Intelektuālā īpašuma tiesības 3 ECTS

Sociālās tiesības 3 ECTS

Administratīvās tiesas process 3 ECTS

Pašvaldību tiesības 3 ECTS

Tiesu psihiatrija 3 ECTS

Tiesu medicīna 3 ECTS

Ierobežotās izvēles studiju kursi:

Svešvaloda (angļu v.) jurisprudencē 6 ECTS

Svešvaloda 6 ECTS

Starptautiskās privāttiesības 4,5ECTS

Lietu tiesības 4,5 ECTS

Pašvaldību tiesības 3 ECTS

Darba tiesības 4,5 ECTS

Cilvēktiesības 3 ECTS

Vides tiesības 3 ECTS

Medicīnas tiesības 4,5 ECTS

Farmācijas tiesības 4,5 ECTS

Tiesu psihiatrija 3 ECTS

Tiesu medicīna 3 ECTS

Eiropas Savienības sociālās tiesības 4,5 ECTS

Veselības aprūpes organizāciju tiesības 3 ECTS

Izvēles studiju kursi 3 ECTS

Izvēles studiju kursi 21 ECTS

Bakalaura darbs 15 ECTS

Bakalaura darbs 15 ECTS

Programmu studiju kursu salīdzinājums norāda uz vairākām atšķirībām.

Pirmkārt, obligāto studiju kursu apjoms Rīgas Stradiņa Universitātes studiju programmā ir ievērojami mazāks. Proti, LU studiju programmā paredzēti obligātie studiju kursi 147 ECTS apmērā, kamēr Rīgas Stradiņa Universitātes programmā obligātie studiju kursi sastāda tikai 75 ECTS.

Otrkārt, ir vairākas atšķirības obligāto studiju kursu saturā. LU studiju programmā obligātie studiju kursi aptver visas tiesību zinātņu apakšnozares, kamēr Rīgas Stradiņa Universitātes studiju programmas obligātā daļa dažas tiesību zinātņu apakšnozares aptver tikai daļēji, piemēram, civiltiesības un starptautiskās tiesības, bet dažas izslēdz vispār, piemēram, krimināltiesības. Rīgas Stradiņa Universitātes studiju programma kopumā gan dod iespēju apgūt visas tiesību zinātņu apakšnozares, bet kā ierobežotās izvēles studiju kursus, piemēram, civiltiesības, vai kā izvēles studiju kursus, piemēram, krimināltiesības.

Treškārt, Rīgas Stradiņa Universitātes studiju programmas obligātā daļa ietver vairāk tiesību teorijas un starpnozaru studiju kursus, kas savukārt LU studiju programmā ir iekļauti ierobežotās izvēles daļā.

No salīdzinājuma secināms, ka LU Juridiskajā fakultātē īstenotā studiju programma nodrošina to, ka studējošie obligātajā daļā apgūst studiju kursus, kas aptver visas tiesību zinātņu apakšnozares, tādejādi sniedzot studentiem izpratni par tiesību sistēmu kopumā, tās sastāvdaļām un apakšnozaru savstarpējo mijiedarbību. Rīgas Stradiņa Universitātes programmā arī nav paredzēta studiju darbu izstrādāšana, kas attīsta studējošo prasmes izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas patstāvīgas zinātniskās izpētes veikšanai. Studiju darbu izstrādāšana Juridiskās fakultātes ieskatā kalpo kā priekšnosacījums veiksmīgai bakalaura darba izstrādāšanai.

Vienlaikus jāņem vērā, ka Rīgas Stradiņa Universitātes bakalaura studiju programma ir vairāk vērsta uz tādu tiesību speciālistu sagatavošanu, kuri būtu specializējušies medicīnas, sociālo, sabiedrības veselības un rehabilitācijas tiesību jomās.Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studiju programmas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studiju programmas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studiju programmas akreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studiju programmas akreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studiju programmas akreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Programmas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studiju programmas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studiju programmas realizēšanas ...

Другие похожие документы..