Главная > Документ


Pārsvarā studiju ilgums LU ir viens semestris.

7.13.5. Akadēmiskā personāla veiktais darbs ārvalstu izglītības iestādēs

Juridiskās fakultātes akadēmiskais personāls arvien aktīvāk iesaistās darbā ārvalstu izglītības iestādēs, tai skaitā arī Erasmus/Life Long Learning programmas ietvaros, kas liecina par akadēmiskā personāla izaugsmi un konkurētspēju. Akadēmiskā personāla veiktais zinātniskais vai pētnieciskais darbs ārvalstu izglītības iestādēs ir šāds:

2005. gads

Vārds

Uzvārds

Valsts

Organizācija

Darba veids

Ringolds

Balodis

Zviedrija

Sodertornas Augstskola

Lasīt lekcijas Konstitucionālajās un Administratīvajās tiesībās.

Ringolds

Balodis

Igaunija

Igaunijas Augstākās izglītības akreditācijas centrs

Piedalīties starptautiskajā akreditācijas komisijā, kas izvērtē Tartu un Tallinas Universitātes darbu.

2006. gads

Vārds

Uzvārds

Valsts

Organizācija

Darba veids

Kaspars

Balodis

Vācija

Minsteres Universitāte

Pētīt Vācijas tiesību doktrīnu un tiesu praksi mācību grāmatas ";Ievads civiltiesībās"; sagatavošanai.

Ringolds

Balodis

Polija

Bialostokas Universitāte

Lasīt Erasmus/Life Long Learning programmas ietvaros vieslekcijas.

Jānis

Lazdiņš

Vācija

Minsteres Universitāte

Veikt darbu viesdocenta statusā

Jānis

Lazdiņš

Krievija

Novgorodas Universitāte

Lasīt lekcijas Novgorodas Jaroslava Gudrā universitātē.

Māris

Lejnieks

Francija

Nantes Universitāte

Piedalīties 4. Eiropas jūras tiesību izpētes kolokvijā.

Sanita

Osipova

Krievija

Novgorodas Universitāte

Lasīt lekcijas Novgorodas Jaroslava Gudrā universitātē.

Kristīne

Strada-Rozenberga

Lietuva

M. Romerisa Universitāte

Lasīt lekcijas Erasmus/Life Long Learning programmas ietvaros.

2007. gads

Vārds

Uzvārds

Valsts

Organizācija

Darba veids

Artūrs

Kučs

Itālija

Eiropas Starpuniversitāšu centrs cilvēktiesībās un demokratizācijā

Piedalīties Eiropas starpuniversitāšu centra cilvēktiesībās un demokratizācijā sanāksmē un veikt iestrādes gadagrāmatas starptautiskajās tiesībās projektam.

Artūrs

Kučs

Lietuva

Viļņas Universitāte

Piedalīties Telders tiesu izspēles sacensību iztiesāšanā kā LU Juridiskās fakultātes pārstāvim.

Artūrs

Kučs

Itālija

Eiropas Starpuniversitāšu centrs

Piedalīties Eiropas starpuniversitāšu centra organizētā tiesu izspēlēs cilvēktiesībās projekta izstrādē un veikt pētniecisko darbību.

2008. gads

Vārds

Uzvārds

Valsts

Organizācija

Darba veids

Edmunds

Broks

Lielbritānija

Bangoras Universitāte

Piedalīties ES tiesību sacensībās (European Moot Court Competition).

Māris

Lejnieks

Nīderlande

Leidenes Universitāte

PiedalītiesTelders International Moot Court Competition sacensībās.

Māris

Lejnieks

Grieķija

Atēnu Universitāte

Piedalīties Eiropas 5. jūras tiesību izpētes kolokvijā.

Elita

Nīmande

Polija

Bialistokas Universitāte

Lasīt lekcijas Erasmus/Life Long Learning programmas ietvaros.

Elita

Nīmande

Polija

Bialistokas Universitāte

Lasīt lekcijas pasniedzēju apmaiņas programmas ietvaros

2009. gads

Vārds

Uzvārds

Valsts

Organizācija

Darba veids

Diāna

Hamkova

Lietuva

Viļņas Universitāte

Lasīt lekcijas Erasmus/Life Long Learning programmas ietvaros.

Inga

Kačevska

Austrija

PACE universitāte

Piedalīties komercarbitrāžas tiesu izspēlē kopā ar LU Juridiskās fakultātes komandu.

Māris

Lejnieks

Lietuva

M. Romerisa Universitāte

Piedalīties Jessup Baltijas kausa sacensībās.

Elita

Nīmande

Lietuva

Viļņas Universitāte

Lasīt lekcijas Erasmus/Life Long Learning programmas ietvaros.

7.14. Studiju programmas attīstības plāns

Studiju programmas attīstības plāns kopumā atbilst tiem attīstības koncepcijas principiem, kas iekļauti LU akadēmiskās attīstības koncepcijā. Tas nozīmē, ka arī šīs studiju programmas attīstības plāns ir pamatā tam, lai LU attīstītos un būtu Latvijas vēsturiski nozīmīgākais izglītības, zinātnes un kultūras centrs, kurā tiek apvienots un attīstīts Latvijas galvenais mācību un pētnieciskais potenciāls arī sociālo zinātņu jomās.

Tāpat studiju programmas attīstības plāns balstās uz Valsts zinātniskās institūcijas Latvijas Universitātes darbības stratēģiju 2010.-2016. gadam. Atbilstoši tai LU darbības mērķis ir virzība uz starptautiski konkurētspējīgu, Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, ko paredzēts sasniegt trīs stratēģiskos virzienos:

 1. ar izcilības atbalstu, veicinot konkurētspējīgu zinātnisko darbību un programmu īstenošanu, piesaistot labākos mācībspēkus, attīstot sadarbību ar izcilākiem zinātnes un izglītības centriem;

 2. ar jaunrades veicināšanu;

 3. ar atvērtības nodrošināšanu, paaugstinot ārvalstu studentu, docētāju iesaistīšanu, sadarbojoties ar privāto sektoru, veicinot izglītības un zinātniskās darbības piedāvājuma atbilstības nodrošināšanu valsts un tautsaimniecības vajadzībām.

Studiju programmas sekmīgas attīstības nodrošināšanai veicami šādi uzdevumi:

 1. turpināt studiju programmas pilnveidošanas procesu, reaģējot uz pārmaiņām, lai pielāgotu to jaunākajām tiesību zinātnes attīstības tendencēm un normatīvās vides norisēm Latvijā un starptautiskajā telpā;

 2. pilnveidot studiju programmas saturu, pamatojoties uz darba devēju un studējošo vajadzību analīzi;

 3. novērst studiju kursu satura pārklāšanos, nodrošināt to pilnveidošanu un aktualizēšanu;

 4. sadarboties ar citām Latvijas un ārvalstu augstākajām mācību iestādēm pieredzes apmaiņai studiju programmas tematiskajās jomās;

 5. piesaistīt studiju programmai Latvijas un ārvalstu augsta akadēmiskā un profesionālā līmeņa pasniedzējus;

 6. sadarboties ar darba devējiem, pētot viņu pieprasījumu darbinieku izglītības kvalitātei un profesionālajām zināšanām, lai paaugstinātu studiju programmas konkurētspēju Latvijas darba tirgū;

 7. rast iespēju regulāri pilnveidot materiāltehnisko bāzi, papildinot bibliotēkas krājumus ar jaunākajiem izdevumiem tiesību zinātnē, nodrošinot pieeju juridiskajām tiešsaistes datu bāzēm, kā arī nodrošinot pasniedzējus ar modernāko tehnisko aprīkojumu;

 8. rosināt pasniedzējus sagatavot jaunus mācību līdzekļus un mācību grāmatas;

 9. rast iespēju studentiem veikt pētniecisko darbu un pieredzes iegūšanu ārvalstīs;

 10. rast iespēju pasniedzēju regulārai kvalifikācijas paaugstināšanai, veicinot viņu dalību starptautiskos zinātniskos projektos un viņu stažēšanos ārvalstīs;

 11. rosināt absolventu tālākizglītību, lai nodrošinātu akadēmiskā personāla atjaunināšanu un papildināšanu;

 12. izstrādāt un piedāvāt studiju kursus svešvalodās, lai pēc iespējas vairāk piesaistītu interesentus Erasmus/Life Long Learning projekta ietvaros no citu sadarbības augstskolu studējošo vidus.

7.15. Studiju programmas SVID analīze

Stiprās puses (S)

Vājās puses (V)

- Latvijas Universitātes prestižs +2

- Studiju programmas modeļa atbilstība Eiropas izglītības telpas vienotām prasībām +2

- Mūsdienu prasībām atbilstoša

informācijas tehnoloģiju

infrastruktūra +2

-Studiju programmas atbilstība jurista profesijas standartam +2

- Daudzpusīgs kursu piedāvājums +2

- Sadarbība un kontakti ar darba

devējiem +2

- Sadarbība ar juristu profesionālajām organizācijām +3

- Pasniedzēju akadēmiskā un profesionālā pieredze +3

- Augstas prasības programmas kursu realizācijai +2

S” KOPĀ: +20

- Pilnībā nepietiekams materiāli tehniskais nodrošinājums -2

- Nepietiekoši finansu resursi mācību spēku un studentu zinātniskajiem pētījumiem – 3

V” KOPĀ: -5

S+V= 20-5= 15

Iespējas programmas attīstībai (I)

Draudi programmas realizācijai (D)

- Absolventu akadēmiskās karjeras iespējas +3

- Kvalificēta darbaspēka pieprasījums

darba tirgū +3

- Absolventu konkurētspēja +3

- Sadarbības iespējas ar Latvijas un ārvalstu augstskolām +2

- Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā +2

I” KOPĀ:+13

- Iespējamā konkurence ar Latvijā pastāvošajām studiju programmām -2

- Ierobežota iespēja studēt ekonomiskās krīzes apstākļos par privātpersonu līdzekļiem - 3

- Studējošo skaita samazināšanās demogrāfijas ietekmē - 2

D” KOPĀ: -7

I+D= 13-7=6

Studiju programmas SVID kopējā vērtība: (15;6).4

8. Studiju programmas izmaksu aprēķins

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne”

izmaksu aprēķins uz 1 studentu 2010.gads

Apz.

Normatīvs

Aprēķinātie lielumi

1

2

6

N1

darba alga uz vienu studiju vietu gadā

Ls 529,80

N2

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Ls 127,63

N3

komandējumu un dienesta braucienu izmaksas

Ls 1,69

N4

pakalpojumu apmaksa

Ls 44,77

N5

materiāli, energoresursi, ūdens un inventārs

Ls 40,98

N6

grāmatu un žurnālu iegāde

Ls 10,46

N7

iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas

Ls 35,34

Tb - vienas studiju vietas izmaksas gadā (N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)

Ls 791

Juridiskās fakultātes dekāne, prof. K.Strada-Rozenberga

9. STUDIJU PLĀNI


Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studijuprogrammas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studijuprogrammas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studijuprogrammas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studijuprogrammasakreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studijuprogrammas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAIProgrammas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studijuprogrammas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studijuprogrammas realizēšanas ...

Другие похожие документы..