Главная > Документ


7.11. Studiju programmas īstenošanai nepieciešamais un iesaistītais palīgpersonāls

Studiju programmas palīgpersonāla raksturojums un uzdevumi studiju programmas īstenošanā ir šādi:

Amata nosaukums

Skaits

Uzdevumi

Dekāna palīgs

1

1.Studējošo aptauju organizēšana saskaņā ar LU tiesību aktiem.

Izpilddirektors

1

1. Fakultātes finanšu līdzekļu kontrolēšana, materiālo vērtību un telpu racionāla un lietderīga izmantošana.

2. Fakultātes ieņēmumu un izdevumu plāna kontrolēšana un realizācija, fakultātes infrastruktūras attīstības pārraudzīšana.

3.Pasniedzēju slodzes uzskaite un nodarbību saraksta plānošana, telpu noslodzes kontrole.

4.Patstāvīga normatīvo aktu izmaiņu uzraudzīšana, fakultātes dekāna un fakultātes personāla informēšana un konsultēšana par LU darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un LU tiesību aktiem.

5. Fakultātes studentiem un darbiniekiem labvēlīgas darba vides nodrošināšana un kontrolēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ugunsdrošības un apsardzes jautājumus pārzināšana fakultātē.

Sekretāre

1

1.Fakultātes lietvedības pārzināšana un kārtošana atbilstoši nomenklatūrai un LU lietvedības dokumentiem. Dokumentu noformēšanas pareizības kontrole atbilstoši normatīvajiem aktiem. Dokumentu sistematizēšana un lietu veidošana atbilstoši fakultātes nomenklatūrai.

2.Ienākošo / izejošo fakultātes dokumentu noformēšana.

3.Dekāna norādījumu sagatavošana, reģistrācija, to pavairošana un izsūtīšana.

4.Izziņu, izrakstu, paziņojumu u.c. dokumentu sagatavošana.

5.LU vadības un administrācijas rīkojumu un norādījumu, dekāna norādījumu un Domes lēmumu izpildes termiņu kontrolēšana.

6. Fakultātes diplomu pielikumu noformēšana.

Studiju metodiķe nodaļā (pilna laika un nepilna laika)

6

1.Nodaļā sagatavoto dokumentu noformēšanas pareizības kontrole atbilstoši tiesību aktiem.

2.Nodaļā saņemto norādījumu un LU rīkojumu pildīšana atbilstoši noteiktai kārtībai.

3.Pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo lietu uzglabāšana līdz to nodošanai arhīvā; nepieciešamo dokumentu sagatavošana lietu nodošanai arhīvā.

4.Studentu konsultēšana par studiju procesa organizēšanu fakultātē un LU kopumā, LU tiesību aktu izskaidrošana, metodiskas palīdzības sniegšana studentiem.

5.Studentu savlaicīga informēšana par darba organizāciju un izmaiņām darba organizācijā atbilstoši tiešā vadītāja un programmas direktoru norādījumiem.

6.Studentu lietu kārtošana, nepieciešamo ierakstu veikšana studiju dokumentācijā un LUIS sistēmā un citu ar studiju dokumentāciju saistītu darbību veikšana.

7.Absolventu dokumentācijas sagatavošana un diploma pielikumu noformēšana.

Studiju metodiķe katedrā (struktūrvienībā)

5

1.Katedrā saņemto un nosūtāmo dokumentu (korespondences) reģistrācija, šķirošana un kustības organizēšana atbilstoši noteiktai kārtībai.

2.Katedrā saņemto norādījumu un LU rīkojumu pildīšana atbilstoši noteiktajai kārtībai.

3.Katedras mācībspēku un mācībspēku, kuri pasniedz tiesību kursus citu zinātņu nozaru studentiem, ieņemamo amatu, kategoriju un kvalifikācijas pārzināšana.

4.Katedras un nejuridisko specialitāšu studentu studiju darbu reģistrēšana (tai skaitā diplomdarbu un maģistra darbu reģistrēšana LUIS sistēmā) un ar to saistītās dokumentācijas izstrādāšana un apkopošana.

5.LU pieprasījumu, pasniedzēju apzināšana, kursu pieteikumu, programmu atjaunināšanas un pārapstiprināšanas koordinēšana un saskaņošana ar Juridiskās fakultātes katedrām un citām LU fakultātēm par Juridiskās fakultātes piedāvātajiem tiesību kursiem studentiem, kas nestudē tiesību zinātnes.

6.Piedalīšanās iestājpārbaudījumu organizatoriskajos darbos.

Informācijas sistēmu administrators

1

1.Uzstādīt un konfigurēt datortehniku, informācijas pārraides un apstrādes tehniku.

2.Veikt nepieciešamo datortehnikas un informācijas pārraides un apstrādes tehnikas apkopi.

3.Veikt sīkus datortehnikas un informācijas pārraides un apstrādes tehnikas remontus.

4.Programmatūras uzturēšana.

5.Sistēmas drošības nodrošināšana.

6.Kontrolēt datoru ekspluatācijas noteikumu ievērošanu.

7.Fakultātes mājas lapas uzturēšana.

Datortīkla administrators

1

1.Datorklasē saņemto norādījumu un LU rīkojumu pildīšana atbilstoši noteiktajai kārtībai.

2.Datorklasē strādājošo studentu uzraudzīšana un kontrole.

3.Studentu konsultēšana darbā ar datortehniku.

4.Studentu konsultēšana un apmācība informatīvo datu bāžu un LUISa izmantošanā.

5.Studentu konsultēšana un apmācība bakalaura, diplomdarbu un maģistra darbu saglabāšanai PDF formātā.

Juridiskās prakses un palīdzības centra direktors

1

1.Konsultantu – pasniedzēju un praktiķu – piesaistīšana Centra darbā ar mērķi sekmēt studentu apmācību un iesaistīšanu juridiskās palīdzības sniegšanā.

2.Studentu apmaiņas vizīšu un sadarbības ar šādiem centriem ārvalstīs organizēšana.

3.Studentu darbības juridiskās palīdzības sniegšanā organizēšana un nodrošināšana.

Starptautisko sakaru koordinators

1

1.Starptautisko sadarbības programmu ietvaros notiekošo studentu apmaiņas pasākumu organizēšana.

2.Starptautisko studentu apmaiņas programmu koordinēšana – atlases konkursa organizēšana, palīdzība studentu pieteikumu dokumentu sagatavošanā.

3.Korespondence ar starptautiskajiem partneriem, starptautisko partneru vizīšu organizēšana.

rmācijas par starptautisko sadarbību u.c. aktivitātēm (konferences, semināri, zinātniskie konkursi, studijas, stipendijas) apstrāde; dekāna, fakultātes personāla un studentu informēšana.

7.12. Studiju programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības un to uzdevumi

Struktūrvienība

Uzdevumi

Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra

1.Sagatavot kvalificētus speciālistus starptautisko un Eiropas tiesību zinātnēs.

2.Sekmēt studiju programmu satura pilnveidošanos un kvalitātes paaugstināšanos, iekļaujot studiju programmu apguvē jaunas teorētiskas un praktiski piemērojamas atziņas.

3.Veikt fundamentālus pētījumus starptautisko un Eiropas tiesību pētnieciskajās nozarēs: Starptautiskajās publiskajās tiesībās, starptautiskajās privātajās tiesībās, starptautiskajās cilvēktiesībās, jūras tiesībās, Eiropas Savienības tiesībās.

anizēt speciālistu papildizglītošanu.

5.Veikt konsultatīvi informējošu darbību par starptautisko tiesību pētnieciskajām metodēm un uzkrāt šādai darbībai nepieciešamo informāciju.

6.Popularizēt sabiedrībā zināšanas par starptautiski tiesiskām saistībām un veicināt iedzīvotāju tiesisko izglītošanu.

7. Sadarboties ar citām institūcijām iekšzemē un ārzemēs.

8.Programmas realizācijai katedra nodrošina šādu studiju kursu docēšanu: Eiropas Savienības tiesības, Starptautiskās publiskās tiesības, Starptautisko cilvēktiesību pamati, Starptautiskās privāttiesības. Mācība par kolīziju normām, Studiju darbs I un Studiju darbs II, Bakalaura darbs .

Tiesību teorijas un vēstures katedra

1.Zinātniski un praktiski attīstīt tiesību teorijas un vēstures nozari.

2.Sniegt topošajiem juristiem zināšanas tiesību teorijā, tiesību filozofijā un tiesību vēsturē.

3.Sekmēt studiju programmu satura pilnveidošanos un kvalitātes paaugstināšanos, iekļaujot studiju programmu apguvē jaunas teorētiskas un praktiski piemērojamas atziņas.

4.Veikt fundamentālus pētījumus tiesību teorijas un vēstures pētnieciskajās nozarēs: tiesību teorija, tiesību vēsture, tiesību filozofija, tiesību socioloģija, jurista ētika, u. c.

anizēt speciālistu papildizglītošanu.

6.Veikt konsultatīvi informējošu darbību par jurisprudences pētnieciskajām metodēm un uzkrāt šādai darbībai nepieciešamo informāciju.

7.Popularizēt sabiedrībā zināšanas par tiesībām.

8.Sadarboties ar citām institūcijām iekšzemē un ārzemēs.

9.Programmas realizācijai katedra nodrošina šādu studiju kursu docēšanu: Tiesību teorija, Latvijas tiesību vēsture, Vispārējā valsts zinātne, Eiropas tiesību vēsture I, Eiropas tiesību vēsture II, Nodokļu tiesības, Jurista ētika, Studiju darbs I un Studiju darbs II, Bakalaura darbs.

Krimināltiesisko zinātņu katedra

1.Sagatavot kvalificētus speciālistus krimināltiesiskajās zinātnēs.

2.Sekmēt studiju programmu satura pilnveidošanos un kvalitātes paaugstināšanos, iekļaujot studiju programmu apguvē jaunas teorētiskas un praktiski piemērojamas atziņas.

3.Veikt fundamentālus pētījumus krimināltiesisko zinātņu nozarēs- krimināltiesībās, kriminālprocesā, kriminālistikā, kriminoloģijā u.c.

4.Piedalīties speciālistu papildizglītošanas pasākumos.

5.Veikt konsultatīvi informējošu darbību par krimināltiesisko zinātņu nozaru pētnieciskajām metodēm un uzkrāt šādai darbībai nepieciešamo informāciju.

6.Popularizēt sabiedrībā juridiskās zināšanas un sekmēt iedzīvotāju tiesisko izglītošanu.

7.Sadarboties ar citām institūcijām iekšzemē un ārvalstīs.

8.Programmas realizācijai katedra nodrošina šādu studiju kursu docēšanu: Krimināltiesības. Vispārīgā daļa, Krimināltiesības. Sevišķā daļa, Kriminālprocess, Tiesību aizsardzības iestādes Latvijā un ārvalstīs, Kriminoloģija, Sodu izpildes tiesības, Kriminālistika, Studiju darbs I un Studiju darbs II, Bakalaura darbs.

Civiltiesisko zinātņu katedra

1.Nodrošināt zinātnisko bāzi kvalificētu speciālistu sagatavošanā.

2.Sekmēt studiju programmu satura pilnveidošanos un kvalitātes paaugstināšanos, iekļaujot studiju programmu apguvē jaunas teorētiskas un praktiski piemērojamas atziņas.

3.Veikt fundamentālus pētījumus privāttiesību pētnieciskajās nozarēs: civiltiesības, komerctiesības, darba tiesības, kā arī procesuālās tiesības u.c.

anizēt speciālistu papildizglītošanu.

5.Veikt konsultatīvi informējošu darbību par privāttiesību pētnieciskajām metodēm un uzkrāt šādai darbībai nepieciešamo informāciju.

6.Popularizēt sabiedrībā jaunākās atziņas civiltiesiskajās zinātnēs.

7.Sadarboties ar citām institūcijām iekšzemē un ārzemēs.

8.Programmas realizācijai katedra nodrošina šādu studiju kursu docēšanu: Civiltiesību vispārīgā daļa, Saistību tiesības. Vispārīgā daļa, Saistību tiesības. Sevišķā daļa, Lietu tiesības I, Lietu tiesības II, Darba tiesības, Civilprocess, Ģimenes tiesības, Mantojuma tiesības, Romiešu civiltiesību pamati, Juridisko tekstu analīze un rakstīšana, Apdrošināšanas tiesības, Dzīvokļu tiesības, Patērētāju aizsardzības tiesības, Intelektuālā īpašuma tiesības, Sociālās tiesības, Bankrota tiesības, Studiju darbs I un Studiju darbs II, Bakalaura darbs.

Valststiesību zinātņu katedra

1.Sagatavot kvalificētus speciālistus valststiesību zinātnēs.

2.Sekmēt studiju programmu satura pilnveidošanos un kvalitātes paaugstināšanos, iekļaujot studiju programmu apguvē jaunas teorētiskas un praktiski piemērojamas atziņas.

3.Veikt fundamentālus pētījumus publisko tiesību pētnieciskajās nozarēs: administratīvajās tiesībās, konstitucionālajās tiesībās, datu aizsardzības tiesībās, baznīcu tiesībās, pašvaldību tiesībās, muitas tiesībās u.c.

anizēt speciālistu papildizglītošanu.

5.Veikt konsultatīvi informējošu darbību par publisko tiesību pētnieciskajām metodēm un uzkrāt šādai darbībai nepieciešamo informāciju.

6.Popularizēt sabiedrībā zināšanas par valststiesībām.

7.Sadarboties ar citām institūcijām iekšzemē un ārzemēs.

8.Programmas realizācijai katedra nodrošina šādu studiju kursu docēšanu: Konstitucionālās tiesības, Administratīvās tiesības, Baznīcas tiesības, Administratīvā procesa tiesības, Datu aizsardzības tiesības, Pašvaldību tiesības, Ārvalstu konstitucionālās tiesības, Administratīvās tiesas process, Studiju darbs I un Studiju darbs II, Bakalaura darbs.

LU Valodu centrs

1. Nodrošināt studiju kursu Vācu valoda juristiem un Angļu valoda juristiem docēšanu.

LU Vēstures un filozofijas fakultāte

1. Nodrošināt studiju kursa Tradicionālā loģika docēšanu.

LU Humanitāro zinātņu fakultāte

1.Nodrošināt studiju kursu Latviešu valodas kultūra un Latīņu valoda docēšanu.

7.13.Ārējie sakari

7.13.1.Sadarbība ar darba devējiem

Juridiskā fakultāte pastāvīgi sadarbojas ar izpildvaras, likumdevējvaras un tiesu varas institūcijām, kā arī juristu profesionālajām organizācijām. Par to liecina arī saņemtās visnotaļ pozitīvās atsauksmes no Latvijas Zvērinātu notāru padomes, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes, Ģenerālprokuratūras, Augstākās tiesas, Latvijas Juristu biedrības, Tieslietu ministrijas (skatīt atsauksmes Pielikumā Nr.11).

Sadarbība ar darba devējiem notiek abpusēji. Proti, darba devēji gan no publiskā, gan no privātā nodarbinātības sektora ir ieinteresēti, lai Juridiskās fakultātes mācībspēki piedalītos dažādās aktivitātēs kā speciālisti savā tiesību apakšnozarē. Savukārt, Juridiskā fakultāte no darba devējiem cer sagaidīt ieteikumus studiju programmu satura uzlabošanai, tās attīstībai. Abpusēja sadarbība notiek, rīkojot kopīgus pasākumus, konferences, seminārus (skatīt sadaļu 7.7.)

Lai pilnveidotu LU studiju programmas, zinātniski pētnieciskā darba kvalitāti, tiesību jautājumu izpēti, LU Juridiskā fakultāte ir noslēgusi Sadarbības līgumu ar Zvērinātu Advokātu padomi, Prokuratūru, Augstāko tiesu un Tieslietu ministriju. Sadarbību ar darba devējiem apliecina arī viņu piedalīšanās aptaujās par šo studiju programmu.

Bez minētā vairāki studiju programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki ieņem augstākā līmeņa amatus publiskajā un privātajā nodarbinātības sektorā. Tā Satversmes tiesas tiesneši ir asociētais profesors K. Balodis, lektors J.Jelāgins. Lektors G.Kūtris ir Satversmes tiesas priekšsēdētājs. Vairāki no studiju programmas realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem ir tiesneši, t.sk., Latvijas Republikas Augstākās tiesas senatori kā asociētā profesore J.Briede, profesors K.Torgāns, docents J.Neimanis. Profesore I.Čepāne ir Latvijas Republikas 9.Saeimas deputāte, bet lektors G.Kusiņš ir Saeimas Juridiskā biroja vadītājs. Bez minētā vairāki mācībspēki strādā gan augsta līmeņa izpildvaras amatos (profesors R.Balodis ir valsts Galvenais notārs) un neatkarīgās institūcijās, gan privātajā sektorā, piemēram, praktizē kā zvērināti advokāti (docents J. Kārkliņš, lektors G.Bērziņš, lektors M.Krūmiņš, lektors A.Bitāns u.c.).

Augsto Juridiskās fakultātes mācībspēku kompetenču līmeni apliecina arī tas, ka mācībspēki regulāri tiek iesaistīti dažādu likumprojektu izstrādē (piemēram, asociētā profesore J. Briede ir viena no Administratīvā procesa likuma autorēm, lektors A.Strupišs, docents A.Lošmanis ir piedalījušies Komerclikuma izstrādē) un izskatīšanā valsts institūciju darba grupās un Saeimas atbildīgajās komisijās.

Juridiskās fakultātes mācībspēki – docenti J.Kārkliņš un A.Kučs – ir zvērinātu advokātu eksaminācijas komisijas locekļi, bet lektors A.Bitāns un lektors L.Liepa ir zvērinātu notāru eksaminācijas komisijas locekļi.

Juridiskās fakultātes mācībspēki sadarbojas arī ar Izglītības un Zinātnes ministriju ikgadējās skolēnu zinātniskās konferences rīkošanā un praktiskā realizācijā. Tāpat Juridiskās fakultātes mācībspēki ir piedalījušies jurista profesijas standarta izstrādē, kas patlaban ir stājies spēkā.

7.13.2.Sadarbība ar citām līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs

Juridiskās fakultātes sadarbība ar citām līdzīgām studiju programmām Latvijā galvenokārt izpaužas tādejādi, ka citu augstskolu profesori un Juridiskās fakultātes profesori darbojas profesoru un promocijas padomēs, mācībspēki un arī studējošie sadarbojas zinātniskos projektos, konferencēs, semināros. Tāpat Juridiskās fakultātes mācībspēki, ja nepieciešams, konsultē citu augstskolu mācībspēkus.

Juridiskā fakultāte veic aktīvu sadarbību ar ievērojamu skaitu Eiropas universitāšu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo akreditācijas periodu, Juridiskā fakultāte ievērojami ir palielinājusi starptautiskās sadarbības iespējas un formas.

Juridiskajai fakultātei ir noslēgti sadarbības līgumi ar šādām universitātēm:

Universität Bremen (Vācija);

Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald (Vācija);

Freie Universität Berlin (Vācija);

Universität Konstanz (Vācija);

Aarhus Universitet (Dānija);

Hogeschool Rotterdam (Nīderlande);

Hogeschool Utrecht (Nīderlande);

Université de Paris X (Francija);

Université de Savoie (Francija);

Université de Bordeaux (Francija);

Universidad de la Laguna (Spānija);

Uniwersytet w Białymstoku (Polija);

Uniwersytet Śląski (Polija);

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polija);

Uniwersytet Łódzki (Polija);

Università di Teramo (Itālija);

Università del Salento (Itālija);

Vilniaus Universitetas (Lietuva);

Universität Zürich (Šveice).

LU Juridiskā fakultāte sadarbojas ar Vācijas akadēmiskās apmaiņas dienestu (DAAD).

7.13.3. Ārvalstu vieslektoru skaits studiju programmā

Kā to bija norādījis Novērtēšanas komisijas eksperts dr.iur., dr.habil.sc.pol. T.Jundzis, Juridiskā fakultāte iepriekšējā akreditācijas periodā lielāku uzmanību pievērsa vieslektoru piesaistīšanai. Nenoliedzami, ka šādas iespējas nodrošina LU dalība Erasmus/Life Long Learning programmā.

Vieslekcijas studiju programmas studējošiem ir lasījuši šādi ārvalstu akadēmiskie mācībspēki:

2007. gads

Anatolijs Kolodkins (Krievija);

Čārlza R. Simpsona III (Amerikas Savienotās Valstis)

2008. gads

Arnolds Lehmanns-Rihters (Arnolds Lehmann-Richter) (Vācija);

Martijs fon empels (Martijn van Empel) (Nīderlande);

Jānis Šulmeisters (Jānis Schulmeisters) (Amerikas Savienotās Valstis)

2009.gads

Monika Gižinska (Monika Giżyńska) (Polija);

Jozefs Strzeleckis (Jozefs Strzelecki) (Polija);

Katrīna Ertle (Vācija);

Tomass Šmits (Vācija);

Tils Dembeks (Till Dembeck) (Vācija);

Vilfrīds Šluters (Wilfried Schlüter) (Vācija);

Endrjū Burs (Andrew Burr) (Lielbritānija);

Irēna Kulla (Irena Kull) (Igaunija).

7.13.4. Ārvalstīs studējošo un ārvalstu studentu skaits studējošo apmaiņas (Erasmus/Life Long Learning) programmas ietvaros

Ārvalstīs studējošo studentu skaits ir šāds:

Valsts

Skaits pa

akadēmiskajiem

gadiem

Skaits kopā

2005./2006.

2006./2007.

2007./2008.

2008./2009.

2009./2010.

Vācija

3

-

3

3

4

13

Itālija

-

1

-

-

1

2

Nīderlande

-

3

2

2

2

9

Francija

-

1

2

1

3

7

Dānija

-

1

-

1

-

2

Spānija

-

-

1

-

1

2

Polija

-

-

-

1

-

1

Ungārija

-

-

-

-

2

2

Pārsvarā studiju ilgums ārvalsts universitātēs ir viens semestris.

Ārvalstu studējošo skaits studiju programmā ir šāds:

Valsts

Skaits pa

akadēmiskajiem

gadiem

Skaits

kopā

2004./2005.

2005./2006.

2006./2007.

2007./2008.

2008./2009.

2009./2010.

Vācija

1

3

4

1

-

1

10

Igaunija

1

-

-

-

-

-

1

Šveice

1

-

1

-

-

-

2

Francija

-

2

1

2

2

2

9

Dānija

-

-

1

-

-

-

1

Lietuva

-

-

-

1

2

-

3

Polija

-

2

2

1

2

3

10

Itālija

-

-

-

-

-

1

1

Gruzija

-

-

-

1

-

-

1Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studijuprogrammas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studijuprogrammas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studijuprogrammas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studijuprogrammasakreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studijuprogrammas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAIProgrammas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studijuprogrammas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studijuprogrammas realizēšanas ...

Другие похожие документы..