Главная > Документ


asoc. prof. Kaspars Balodis

Tiesību maģistra un tiesību doktora studiju programmas direktors:

prof. Kalvis Torgāns

Apstiprināts

LU Tiesību zinātnes studiju programmu

padomes sēdē 30.10.2006 (prot. nr. 3)

un LU Juridiskās fakultātes Domes sēdē

30.10.2006 (prot. nr.9)

________________________________

Domes priekšsēdētājs prof. K.Torgāns

________________________________

Studiju programmu padomes priekšsēdētājs

asoc. prof. K.Balodis

1. Studiju programmu saturs, organizācija un praktiskā realizācija

1.1. Tiesību bakalaura studiju programma

Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija pašnovērtējuma periodā nav mainīta, jo tiesību bakalaura studiju programma ir jauna studiju programma, kura LU tika ieviesta pakāpeniski pārejot uz Boloņas deklarācijas nostādnēm atbilstošām juridiskās izglītības programmām un, kurā pirmā jauno studentu uzņemšana notika tikai 2005. gada vasarā.

1.2. Tiesību maģistra akadēmisko studiju programma

Pašnovērtējuma periodā studiju programmas B daļā izveidoti jauni kursi, kas tiks docēti ar 2006./2007. akadēmisko gadu: “Cilvēktiesību aizsardzība un konstitucionālā kontrole” un “Krimināltiesību un kriminālprocesuālo tiesību teorijas un prakses aktuālās problēmas”.

Tiesību zinātņu maģistra studiju programmā tika izveidota un apstiprināta jauna apakšprogramma specializācijā „Civiltiesiskās zinātnes – B”. Nepilna laika klātienē tika uzņemti 30 studenti. Studiju process šajā specializācijā tiks realizēts ar 2006./2007. akadēmisko gadu.

1.3. Tiesību doktora studiju programma

Pārskata periodā paplašinājies doktorantu vadītāju loks, iesaistot doktorantu vadīšanā mācībspēkus, kas tiesību doktora grādu ieguvuši nesen (doc. Aivars Lošmanis, lekt. Jautrīte Briede).

2. Studiju programmās studējošie

2.1. Tiesību bakalaura studiju programma

Ievērojot LU rektora I. Lāča 17.05.2005. rīkojumu Nr.1/98, Juridiskajā fakultātē 2005./2006. akadēmiskajā gadā tika veikta studējošo aptauja pamatstudiju programmās, tai skaitā aptaujājot 440 tiesību bakalaura programmā studējošos. Veicot aptaujas, prioritāte bija noskaidrot atsevišķu studiju kursu kvalitāti un to mācībspēku, kuri 2005./2006. kandidēja uz ievēlēšanu akadēmiskajos amatos darba kvalitātes vērtējumu no studējošo viedokļa. Tāpat tika veiktas aptaujas par to pasniedzēju darba kvalitāti, par kuru darbību bija saņemti atkārtoti studenti iesniegumi. Aptauju realizācijā iesaistījās studentu pašpārvalde.

Apkopojot aptaujās iegūtos rezultātus var secināt, ka studējošie ir apmierināti ar studiju programmu un tās realizācijā iesaistīto mācībspēku darba kvalitāti. Lielākā daļa mācībspēku, par kuru darbību aptaujāti studenti, ir vērtēti labi un ļoti labi. Arī tie pasniedzēji, par kuriem atsevišķi studenti bija izteikuši pretenzijas tika pozitīvi novērtēti no studējošo puses, kas ļauj secināt, ka viņu darba kvalitāte ir atbilstoša prasībām un problēmas ir veidojušās saskarsmē ar atsevišķiem studējošiem. No studentiem ir saņemti arī ieteikumi studiju kursu kvalitātes uzlabošanai, kas gan būtiski neatšķiras no fakultātes realizētās programmas un studiju kursu docēšanas. Tas nozīmē, ka studenti ir kopumā vērtē pozitīvi tiesību bakalaura studiju programmas kvalitāti.

2.2. Tiesību maģistra akadēmisko studiju programma

2006.gadā Juridiskajā fakultāte tika veikta tiesību maģistra akadēmisko studiju programmas studējošo aptauja, kurā tika aptaujāti 118 studējošie. Tiesību maģistra studiju programmas studējošo aptaujas rezultāti rāda, ka studenti kopumā ir apmierināti ar studiju kvalitāti. 33% aptaujāto anketās norādījuši, ka ir daļēji apmierināti ar studiju kvalitāti, bet 67 % ir apmierināti ar studiju kvalitāti studiju programmā.

Jautājumā par fakultātes tehnisko nodrošinājumu tikai 7.3 % studējošo uzskata, ka fakultātes resursi ir augstā līmenī. 91 % studējošo uzskata, ka fakultātes resursi ir apmierinošā līmenī, bet 1.7 % to ir novērtējuši zemā līmenī.

18% studentu anketās ir norādījuši, ka informācijas apmaiņa starp studentiem un fakultātes vadību labi organizēta, savukārt 73% studenti uzskata, ka tā ir apmierinoša, bet 9% studenti – slikti organizēta.

Tiesību maģistra studiju programmā absolventu anketu rezultāti rāda, ka 83 % tiesību maģistra studiju programmas absolventu ir apmierināti ar studiju kvalitāti šajā studiju programmā. 17 % maģistra studiju programmas ir daļēji apmierināti.

Tiesību maģistra programmā 95 % absolventu anketās ir norādījuši, ka iegūto zināšanu un iemaņu pielietojamība praksē novērtējama kā pilnīgi apmierinoša, savukārt vidēji 5% to ir norādījuši kā daļēji apmierinošu. Nevienā anketā nebija norādīts neapmierinošs novērtējums.

2.3. Tiesību doktora studiju programma

Doktora studiju programmas īstenošanas būtiskākais aspekts 2005./2006. akadēmiskajā gadā bija doktorantu studijas Dānijas un Latvijas FEU sadarbības projekta ietvaros. Īpaša uzmanība tika pievērsta projekta ietvaros studējošo 10 doktorantu studiju progresam, lai nodrošinātu disertāciju iesniegšanu 2006.gada oktobrī.

3. Studiju programmās nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls (tiesību bakalaura, tiesību maģistra akadēmisko studiju, doktora programma)

2005./2006. akadēmiskajā gadā Juridiskajā fakultātē (Domē un Juridiskās zinātnes profesoru padomē) notikušajās akadēmiskā personāla vēlēšanās ievēlēti 1 profesore, 2 docenti, 14 lektori. No darba fakultātē sakarā ar darba līguma izbeigšanos aizgājis viens asociētais profesors un viens lektors. 2005./2006. akadēmiskā gada 1.oktobrī fakultātes studiju programmu īstenošanā bija iesaistīti 83 akadēmiskā personāla locekļi un pieaicinātie mācībspēki (2004./2005.gada 1.oktobrī fakultātes studiju programmu īstenošanā bija iesaistīti 99 akadēmiskā personāla locekļi un pieaicinātie mācībspēki). Akadēmiskā personāla (ieskaitot pieaicinātos mācībspēkus) un studentu skaita attiecība studiju programmā 2005./2006. akadēmiskajā gadā bija 1:27 (83 mācībspēki un 2220 studējošie).

No akadēmiskā personāla attīstības un augstākā līmeņa studiju programmu (maģistra, doktora) nodrošināšanas viedokļa īpaši pozitīvi vērtējams, ka pašnovērtējuma periodā nākamās pakāpes akadēmiskajos amatos ir ievēlēti augsti kvalificēti fakultātes mācībspēki, kuriem ir doktora grāds un liela pieredze pedagoģiskajā un zinātniskajā darbā. Par profesori ievēlēta Sanita Osipova, par docentiem − Aivars Lošmanis un

Jānis Neimanis. Jāatzīmē, ka ievērojot lielo studentu skaitu fakultātē, joprojām nepietiekams ir profesoru skaits.

Akadēmiskā personāla publikācijas un līdzdalību konferencēs sk. pielikumā nr. 2 un nr. 3.

4. Studiju programmu finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums (kopā visām programmām)

Studiju programmu finansēšanas galvenie avoti ir studiju maksas ieņēmumi un valsts budžeta finansējums. Tiesību bakalaura un tiesību maģistra studiju programmās pašnovērtējuma periodā valsts budžeta finansējums nav būtiski mainījies. Tiesību bakalaura studiju programmā par valsts budžeta līdzekļiem studē 208 studenti jeb 18,39% no kopējā studentu skaita programmā, tiesību maģistra akadēmisko studiju programmā par valsts budžeta līdzekļiem studē tikai 44 studenti, t.i. 18,8 % no kopējā skaita, bet tiesību doktora studiju programmā par valsts budžeta līdzekļiem studē 33 doktoranti. jeb 35,48% no kopējā doktora programmā studējošo skaita.

2006.gada pavasarī, fakultātei pārejot uz jaunu LU Darba samaksas nolikumam atbilstošu akadēmiskā personāla darba samaksas sistēmu, līdz 89% procentiem palielinājās atalgojuma īpatsvars fakultātes budžetā. Pie turpmākajiem uzdevumiem studiju programmu finansiālo vajadzību apmierināšanā pieder naudas līdzekļu iegūšana, piedaloties pētniecības, akadēmiskajos un starptautiskajos projektos.

Pašreizējo materiāli tehnisko nodrošinājumu, īpaši LU 2006. gada budžeta kontekstā, nevar uzskatīt par pietiekamu studiju programmu sekmīgai īstenošanai. Būtiska problēma ir nepietiekamais auditoriju skaits fakultātes telpās Raiņa bulvārī 19, kā arī finansējuma trūkums telpu remontam. Fakultātes mācībspēku rīcībā nodoto portatīvo datoru skaits ir pieaudzis līdz 37.

Pašnovērtējuma periodā uzlabojusies studiju programmu apgāde ar juridisko literatūru, to pārsvarā iegādājoties par līdzekļiem, kas fakultātei grāmatu iepirkšanai iedalīti centralizēti no LU budžeta centralizētajiem līdzekļiem. No 2005./2006. akadēmiskā gada studentiem un mācībspēkiem nodrošināta pieeja starptautiski nozīmīgajai „Westlaw” elektroniskajai datu bāzei, kā arī Vācijas nozīmīgākajai elektroniskajai jurisprudences datu bāzei „Beck-Online”.

5. Ārējie sakari (kopā visām programmām)

2005./2006. akadēmiskajā gadā sekojoši viesprofesori no Dānijas augstskolām (Kopenhāgenas Biznesa skolas un Dienviddānijas universitātes) tiesību maģistra akadēmiskās studiju programmas ietvaros vadīja vairākus lekciju kursus, katru 32 stundas semestrī ( 2 kredītpunkti):

Prof. Jens Fejø, Asoc.prof Steen Treumer - Valsts iepirkumi Eiropas Savienībā;

Asoc.prof. Ole Bruun Nielsen, Prof. Jens Vedsted-Hansen - Cilvēktiesības Eiropā;

Prof. asistents, ph.d. Jakobsen, Søren Sandfeld - Elektronisko sakaru tiesības Eiropas Savienībā;

Asoc. prof. Birgitte Egelund Olsen, asoc. prof. Pernille Wegener Jessen - PTO tiesības no Eiropas perspektīvas.

Augstākminētos maģistra programmus kursus noklausījās un ar vieslektoriem sadarbojās attiecīgo juridiskās zinātnes apakšnozari pārstāvošās katedras jaunie mācībspēki, kuri nākotnē varēs patstāvīgi docēt līdzīgus kursus.

Socrates/Erasmus apmaiņas līgumu skaits pašnovērtējuma periodā nav mainījies (14). Asoc. prof. Ringolds Balodis 2005/2006. akadēmiskajā gadā Erasmu/Programmas programmas ietvaros kā viesdocētājs lasīja lekcijas Bjalistokas Universitātē (Polija) baznīcu tiesībās.

No darba devējiem un sociālajiem partneriem pašnovērtējuma periodā ciešākā sadarbība bija ar Tieslietu ministriju un tiesu varas institūcijām. Parakstīts sadarbības līgums ar Latvijas Republikas Augstāko tiesu. No juristu amatu pašpārvaldēm fakultātes ciešākais sadarbības partneris ir Zvērinātu advokātu padome. Fakultātes mācībspēki pašnovērtējuma periodā aktīvi piedalījušies Latvijas Republikas likumprojektu izstrādes darba grupās, īpaši civiltiesību (komerctiesību), krimināltiesību un valststiesību apakšnozarēs.

6. Studiju programmu stipro un vājo pušu, iespēju, draudu analīze (kopā visām programmām)

Stiprās puses

 • interese par studijām LU tiesību zinātņu studiju programmām Latvijā joprojām ir nemainīgi liela gan pamatstudijās, gan augstākā līmeņa studijās;

 • studējošo pieplūdumu maģistra akadēmisko studiju palielina tas, ka vairākās reglamentētajās juridiskās profesijās likums prasa maģistra grādu;

 • darba devēji (tiesu sistēma, advokatūra, valsts institūcijas) pozitīvi vērtē maģistrantūras, kā arī doktorantūras studijas un ievēro tās pretendentu atlasē un karjerā.

Vājās puses

 • mazs studiju programmu īstenošanā iesaistīto profesoru un asociēto profesoru skaits, bet ļoti liels pieaicināto mācībspēku īpatsvars;

 • nepietiekams studiju finansējums no valsts budžeta;

 • nepietiekama uzmanība dažos studiju kursos veltīta mācību līdzekļu, īpaši mācību grāmatu sagatavošanā.

Iespējas

 • mācībspēku un studējošo apmaiņas intensificēšana ar ārvalstu augstskolām;

 • mācībspēku iesaistīšanās starptautiskajos zinātniskajos projektos.

Riski

 • ierobežotas iespējas pietiekami strauji uzlabot materiāli tehnisko un finansiālo nodrošinājumu;

 • zemās akadēmiskā personāla algu pamatlikmes apdraud jauno mācībspēku iesaistīšanu zinātniski pedagoģiskajā darbā, līdz ar to akadēmiskā personāla straujāku paaudžu maiņu. Tomēr 2006. gadā ieviestā jaunā darba samaksas sistēma devusi algu pieaugumu, mazinot šo risku.

Pašnovērtējuma ziņojuma pielikums nr. 1 (kvantitatīvie dati)

2.8.1. Studējošo skaits:

Dati uz 2006. gada 1. oktobri1. gadā imatri-kulēto studentu skaitsStudējošo skaits pa studiju gadiemKopā mācāsT.sk. par maksuAbsol-ventu skaitsEksma-trikulēto skaits (Atbi-rums)1.2.3.4.5.6.bakalaura235256209221---68647815247maģistra14715383----23619611317doktora2020191011--6036212

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas

2005./2006Aptauja par studiju programmu:

aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa studiju gadiemAptauja par studiju kursiem: aptaujāto studiju kursu skaitsAbsolventu aptauja:

aptaujāto absolventu skaits1.2.3.4.5.6.bakalaura230210-5-maģistra 5167 - - - -1172doktora8653----

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs Juridiskās fakultātes studiju programmās (dati par LU ievēlēto personālu uz 2006. g. 1. oktobri):

Amats, grāds2005/2006u.t.t.u.t.t.Profesori5Asociētie profesori5Docenti2Lektori:32t.sk: ar doktora grādu 1ar maģistra grādu 25citi*6Asistenti:1t.sk: ar doktora grādu 0ar maģistra grādu 1citi*0Akadēmiskais personāls KOPĀ45* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām)

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. oktobri)

Amats 2005/2006iesprofesori3Viesdocenti1Vieslektori6Asistenti2Studiju kursu docētāji (stundu pasniedzēji)26t.sk: ar doktora grādu 0ar maģistra grādu 20citi*6Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ38* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām)

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme:

2005/2006u.t.t.u.t.t.Studē doktorantūrā27Ieguvuši doktora grādu1Apguvuši profesionālās pilnveides programmu2Akadēmiskajā atvaļinājumā2

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība:

2005/2006u.t.t.u.t.t.Dalība pētnieciskos, akadēmiskos un citos projektos (projektu skaits)29Dalība zinātniskās konferencēs (konferenču skaits) 63Pārskata gada laikā tapušo publikāciju skaits127Studējošo iesaiste pētnieciskos projektos (studējošo skaits)8

2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa:

ValstsSkaits pa akadēmiskajiem gadiem2005./2006.u.t.t.u.t.t.Mācībspēku apmaiņaNo Latvijas uz ārvalsti11 (Erasmus)No ārvalsts uz Latviju11Studējošo apmaiņaNo Latvijas uz ārvalsti1412 (Erasmus)No ārvalsts uz Latviju127 (Erasmus)

Pašnovērtējuma ziņojuma pielikums nr. 2

Publikācijas tiesību teorijā un vēsturē

Profesore Sanita Osipova

 1. Greifsvaldē par Baltijas valstu civiltiesībām nolasīts ievada referāts “Baltische Rechtstradition”, kurš publicēts izdevumā ";Zivilrechtsform im Baltikum";, 2006.

 2. Tiesību socioloģija kā juridiska zinātne un tās ģenēze // Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. – 703. sēj. – 63. – 85. lpp.

 3. Sabiedrība tiesību socioloģijas skatījumā.// Likums un Tiesības. – 2006. – 8. sēj.- Nr.4 (80) – 98. – 112.lpp.

 4. S.Osipova, I.Roze. Tiesiskais nihilisms postsociālistiskā sabiedrībā. Legal Nihilism in the post-socialist society. / 2004. gada 29.-30. janvārī LU Juridiskā fakultātē notikusī Starptautiskā zinātniskā konference “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX-XXI gs. mijā”. International Scientific Conference “Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries”. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2006. – 227. - 241. lpp. un p. 234. - 244.

Asociētais profesors Jānis Lazdiņš

 1. Darba tiesību ģenēzes un evolūcijas aspektu analīze Latvijā (XIX – XXI gs.). Analysis of aspects of genesis and evolution of labour law in Latvia 19th- 21st centuries. / 2004. gada 29.-30. janvārī LU Juridiskā fakultātē notikusī Starptautiskā zinātniskā konference “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX-XXI gs. mijā”. International Scientific Conference “Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries”. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2006. – 128. – 134. lpp. un p. 135 – 142.

 2. Baltu un līvu privāttiesību paražas. // Jurista Vārds. 2006. 15. augustā – Nr. 32 (435), 1. – 9. lpp.

 3. Vēsturiskā tiesību skola un Latvija. // Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. – 703. sēj. – 21. – 43. lpp.

Docents Jānis Neimanis

Teleoloģiskā redukcija: Latvijā mazpazīstama tiesību tālākveidošanas metode. Teological Reduction: Method of Further Development of Law Little Known in Latvia. / 2004. gada 29.-30. janvārī LU Juridiskā fakultātē notikusī Starptautiskā zinātniskā konference “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX-XXI gs. mijā”. International Scientific Conference “Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries”. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2006. – 248. - 262. lpp. un p. 255. - 270.

Lektore Ieva Roze

 1. S.Osipova, I.Roze. Tiesiskais nihilisms postsociālistiskā sabiedrībā// Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21.gs. mijā. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2006, 227. – 241.lpp.

 2. Legal Sociology in the Process of Legislation and Law Application in Europe. Nolasīts Starpt. Socrates/Erasmus koordinatoru sanāksmē-kolokvijā 2004.gada 27.-29.maijā LU Juridiskajā fakultātē. // Law and Justice, Special Issue, 2005, p.13.-15.

Lektore Diāna Apse

 1. Tiesību palīgavoti un Satversmes tiesa. // Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. – 703. sēj. – 7. – 20. lpp.

 2. Interplay of Subsidiary Sources of Law in Constitutional and Administrative jurisdiction. Nolasīts Starpt. Socrates/Erasmus koordinatoru sanāksmē-kolokvijā 2004.gada 27.-29.maijā LU Juridiskajā fakultātē. // Law and Justice, Special Issue, 2005, p.17.-21.

 3. Palīgavotu mijiedarbības aspekti administratīvajā un Satversmes tiesas jurisdikcijā. Aspects of the Interaction of Additional Sources of Law in the Administrative Jurisdiction of the Senate of the Supreme Court and the Jurisdiction of the Constitutional Court. / 2004. gada 29.-30. janvārī LU Juridiskā fakultātē notikusī Starptautiskā zinātniskā konference “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX-XXI gs. mijā”. International Scientific Conference “Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries”. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2006. – 263. - 280. lpp. un p. 271. - 286.

Lektors Juris Jelāgins

Satversmes tiesā izskatītās lietas par tiesībām uz taisnīgu tiesu. // Jurista Vārds, 2005. 25. oktobrī, nr. 40 (395).

Lektors Aigars Strupišs

Kapitālsabiedrības valdes locekļu pienākumi un atbildība: ieskats Latvijas komerctiesību problemātikā. Obligations and Liability of Members of the Board of Directors of a Capital Company: Insight into the Probems of Latvian Commercial Law. / 2004. gada 29.-30. janvārī LU Juridiskā fakultātē notikusī Starptautiskā zinātniskā konference “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā XX-XXI gs. mijā”. International Scientific Conference “Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries”. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2006. – 113.- 127. lpp. un p. 120. – 134.

Publikācijas valststiesībās

Asociētais profesors Ringolds Balodis

 1. Das Recht der Religionsgemeinschafen in Letland/ Wolfgang Lienemann/ Hans-Richard Reuter (Hrsg.) Das Recht der Religionsgemeinschaften in Mittel-, Ost – und Südosteuropa/ Nomos Varlagsgesellschaft, Baden 2005.s.235 - 259.

 2. Church and State in Latvia/ State and Church in the European Consortium for State and Church research, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden – Baden second ed., 2005.p.253-282.

 3. Apvienotās Karalistes parlamenta organizācija un funkciju specifika/ Likums un Tiesības – R.: Ratio iuris, 2005 maijs, 7.sējums nr.5 (69)

 4. Staat und Kirche in Lettland/ Gerhard Robbers (Hrsg.) Staat und Kirche in der Europäischen Union/ Zweite Auflage Nomos Verlagsgesellschaft , Baden – Baden 2005.s. 279 – 310.

 5. School – Religion Relations: Republic of Latvia. – Revue. Eurpeenne de Droit Public, 2005; Vol.17 (1)spring p.397 – 408 .

 6. Cвязь релuгuu u медuцuны в npaвoвoм аспекте Псuчологuя для нас 2005.10(23) c.12-17: 2005/11&12 (24/25) c.17- 19] .lv/modules.php

 7. Исследованue ceкт в соедuнных Штатах Амерuкu/ Псuхолодuя для нас #2,15 февраль 2005 Рuга с.2 -17] .lv/modules.php?op=modload&name=News&file=article&side=516&mode=thread&order=o&thold=o&opic=196&parent=9

 8. Церковь u брак: традuцuu u тенденцuu/ Псuхолодuя для нас #2, (17) aпрель 2005 Рuга с. 22 – 27]

 9. Civilizācijas, jurisprudences un reliģijas tendenču cēloņsakarības/ Bizness & Pilsonība 2005. Nr.1 jūnijs .lv/modules.php

Lektors Henrijs Buks-Vaivads

Valsts pārvaldes attīstības galvenās tendences Latvijas Republikā (The main trends in the development of state administration in the Republic of Latvia) .Starptautiskā zinātniskā konference Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21.gs mijā Rīgā, Latvijas Universitāte 2006

Lektore Jautrīte Briede

Faktiskās rīcības jēdziens, tā attīstība tiesību transformācijas periodā Baltijas valstīs un faktiskās rīcības norobežošana no administratīvā akta .(Concept of Actual Action and its Development in the Period of Transformation of Law in the Baltic States and Separation of Actual Action from an Administartive Act). Starptautiskā zinātniskā konference Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21.gs.mijā, Latvijas Universitāte 2006

Lektore Anita Rodiņa

 1. Konstitucionālā sūdzība: teorija un prakse Latvijā. (Constitutional comlaints: theory and practicle in Latvia). Starptautiskā zinātniskā konference Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21.gs.mijā.Latvijas Universitāte 2006

 2. Konstitucionālā sūdzība – īpašuma tiesību aizsardzības institūts Latvijā. 7. starptautiskās zinātniskās konferences„Īpašums, tā apgrūtinājumi. Problēmas, risinājumi, iespējas” rakstu krājums. Rīga: Biznesa Augstskola Turība, 2006

Publikācijas Starptautiskajās un Eiropas tiesībās

Lektors Edmunds Broks

Zaudējumu atlīdzināšana ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem - Eiropas Kopienu Tiesas prakse, Jurista Vārds, 2006. gada 28.marts, Nr.13 (416).

Lektors Arnis Buka

Application Of The Preliminary Rulings Procedure In Latvia. Publicets krājumā: First Year in the European Union: Current Legal Issues. Proceedings of the international conference, 29-30 April, 2005. Riga, 2005, 464.lpp.

Lektors Aldis Čevers

 1. Ārējās tirdzniecības darījumu noslēgšanas kārtība. Latvijas Tirgotājs. 2005. Nr.8 (183)

 2. Valsts kā partneris starptautiskajās komerciālajās attiecībās. Latvijas Tirgotājs. 2005. Nr.9 (184)

 3. A.Gulbis, A.Čevers. Muitas darbības pamati.R.2006. 234 lpp. – nodots tipogrāfijā

Lektors Artūrs Kučs

 1. International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea. Aland Islands Peace Institute, 2005., p. 20 lpp.

 2. Cik demokrātiska ir Latvija, Demokrātijas audits. Likuma vara un taisnīguma nodrošināšana. Latvijas Universitāte, 2005., 10 lpp.

 3. Report of 2005 for the Network of Independent Experts on the EU Charter of Fundamental Rights (Article 11 and Article 13). 4 lpp.

 4. Nacionālo minoritāšu konvencija – Eiropas pieredze Latvijai. Eiropas Padomes Informācijas centrs, 2006, 60 lpp.

Lektors Māris Lejnieks

 1. Par Latvijas - Krievijas miera līguma spēkā esamību, Jurista Vārds, 11.07.2006 27 (430)

 2. Actio in rem Latvijā - kāpēc, kad un kā?, Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21.gadsimta mijā, LU JF, Rīga, 2006.

Asistente Sanda Mitte

 1. Plāno paplašināt tirgotāju iespējas. Supermārkets. Ziema, 2005., nr.4 (26),
  14.-16.lpp.

 2. No 1.maija Latvijā ieviesta dinamisko iepirkumu sistēma. Supermārkets &
  Gastromāns. Pavasaris/Vasara 2006, 2006., nr.1 (27/28), 49.-51.lpp.

 3. Godīgas starptautiskās tirdzniecības aizsākumi Latvijā. Latvijas tirgotājs,
  2006., nr.7 (194), 26.-28.lpp.

Publikācijas civiltiesībās

Profesors Jānis Rozenfelds

 1. Collision between Internal Defects of a Transaction Disposing of Immovable Property and the Land Register Deed in the Case-law of Latvian Courts. Law and Justice. Special Issue. 2005, 56-61

 2. Torgāns K. Judikatūras teorija un pielietojamā judikatūra. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds. 2005.gada 13.decembrī, nr.47. 1.-5. lpp.

 3. Valdījuma teorijas un valdījuma tiesiskā regulējuma reformas nepieciešamība. Referāts LU konferencē 2006. gada 9. februārī

 4. Solution for Collision between Internal Defects of Allienation Transaction of Immovable Property and the Land Register Deed in the Latvian Court Practice – Harmonization of Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20-th and 21-st Centuries. Riga 2006, p. 106 – 112

Profesore Ilma Čepāne

 1. Teritorijas plānošana un īpašuma tiesības. Konferences krājums: Teritorijas plānojums – priekšnosacījums ilgtspējīgai attīstībai. 8.lpp.

 2. Tiesības uz taisnīgu tiesu kā personas pamattiesības: aktuālās problēmas. Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas un Latvijas Republikas Satversmes tiesas seminārs. Tiesiskas valsts princips un tiesības uz taisnīgu tiesu. Bīriņi. 2005.gada jūnijs.

 3. Vara un tauta: tuvināšanās iespējas? Referāts PBLA konferencē. Likums un Tiesības, 2005., nr.8 (72), 253-254. lpp.

 4. Tiesības uz taisnīgu tiesu kā personas pamattiesības. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds, nr.36 (391). 1-4.

 5. Kādas ir teritoriālās plānošanas problēmas. Jurista Vārds. 8.11.2005. Nr.42

 6. Būvniecības procesā pieņemto lēmumu pārsūdzēšana un būvniecības kontroles mehānismu uzlabošana. Likums un Tiesības, 2005, Nr.10 (74), 302.- 311.lpp.

 7. “The Right to a Fair Court as One of the Most Important Principles in Realization of the Constitutional Control”. Tiesību principi un politiskā realitāte konstitucionālajā tiesvedībā. Erevāna. 2005.gada 28.09.-02.10.

 8. Čepāne I., Meiere S. Dabas resursu īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā. R. 2006. 170.-171.lpp.

Profesors Kalvis Torgāns

 1. Saistību tiesības. 1.daļa Mācību grāmata. R.:TNA 2006, 315 lpp.

 2. Civilprocesa likuma komentāri. Trešais papildinātais izdevums. Autoru kolektīvs. Prof. K.Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. – Rīga, TNA, 2006, 976 lpp. (K.T. – 9.-18., 20., 25., 48.1., 50.1., 61.-66.nodaļa)

 3. Torgāns K., Rozenfelds J., Bitāns A. Latvijas privāttiesību piemērošana un pilnveidošana Eiropas Savienības ietvaros. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2005.gadā. R. 2006. 177.-178.lpp.

 4. Вина и другие основания ответственности в гражданском праве России, Латвии и проектах унификации. Гражданское законодательство Российской Федерации лал правовая среда гражданского общества: Материалы Международной научно-практической конференции: В 2 т. Краснодар: Просвещение-Юг, 2005. Т. 1. 80-85 с.

Asociētais profesors Kaspars Balodis

 1. Komersanta uzņēmums kā civiltiesību subjects. Likums un Tiesības, nr.3 (67). 66.-71. lpp.

 2. Tiesisko darījumu noslēgšana elektroniskā formā. Likums un Tiesības, nr.7 (71). 204.-211. lpp.

 3. Fiduciāro darījumu vieta Latvijas privāttiesību sistēmā. Likums un Tiesības, nr.9 (73). 270-279

 4. Contractual Aspects ofv Formation and Composition of Commercial Partnerships. Juridica International. Law Review University of Tartu. p 79-84

Docents Aivars Lošmanis

 1. Uzņēmumu analīzes (due diligence) procedūras problēmu risinājumi Vācijas un Latvijas tiesībās. “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21. gadsimta mijā”. Starptautiskā zinātniskā konference. R. 2006. 61.-77. lpp.

 2. Lošmanis A., Bērziņš G. Parādnieka tiesiskās aizsardzības ieviešanas aspekti. “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21. gadsimta mijā”. Starptautiskā zinātniskā konference. R. 2006. 392.-401. lpp.

Lektore Silvija Meiere

 1. Sabiedrības iespējas ietekmēt publiskās varas lēmumu būvniecības un vides jomā. Elektroniskais žurnāls #1 „Būvniecība”, http://test.delna.lv/spriedumi

 2. Tiesības uz taisnīgu tiesu vai sabiedrības iebiedēšana. Jurista Vārds. 28.03.2006., nr. 13 (416)

Lektors Gaidis Bērziņš

 1. Izsole maksātnespējas procesā. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds, 2005.gada 13.decembrī, nr.47 (402) 8-11.lpp.

 2. K.Torgāns, J.Rozenfelds, B.Broka, A.Lošmanis, G.Bērziņš, M.Grudulis, A.Bitāns – Latvijas privāttiesību piemērošana un pilnveidošana Eiropas savienības ietvaros. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2004.gadā. // LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. Rīga, 2005, Nr.10., 183.-185.lpp

Lektors Agris Bitāns

 1. “Gaidāms nemantiskā (morālā) kaitējuma lomas pieaugums”. “Dienas bizness”/Saldo. Nr. 7 (34). 2006.gada aprīlis.

 2. OCTA sedz nelielu daļu no nemantiskā kaitējuma. Dienas bizness/ Saldo, Nr.15 (21) 2005.gada septembris

Lektors Mārcis Krūmiņš

 1. ";Latvijas Civilprocesa likums un prakse";. Sorbonas Universitāte. Parīze. 2005.gada 22-24.jūnijs.

 2. Civilprocess un intelektuālā īpašuma tiesības. Likums un Tiesības. 2006.gada septembris.

Lektore Daina Ose

Darba tiesību pamati. R. 2006. RTU. 42. lpp.

Publikācijas krimināltiesībās

Profesors Uldis Krastiņš

Lai diskutētu, jāzina, par ko. Latvijas Vēstnesis. Jurista Vārds. 2005. 4. oktobris, nr.37, 6. lpp.Taisnīgums un nodarījuma kvalifikācija. Starptautiskā zinātniski praktiskā konferences rakstu krājums: Kriminālprocesuālais taisnīgums. Rīga: LPA, 2005., 65. – 69. lpp.Taisnīgums un nodarījumu kvalifikācija. „Jurista Vārds”. 2005.gada 25.oktobris, nr.40.Mantisko nodarījumu teorētiski praktiski kvalifikācijas jautājumi. „Jurista Vārds”. 2005.gada 22.novembris un 2005.gada 29.novembrī. Nr.44 un 45.Krastiņš U. Mincs P. Krimināltiesību kurss. Vispārīgā daļa ar U. Krastiņa komentāriem. Rīga: TNA, 2005. 2 a.l.Krastiņš U., V.Liholaja. Salīdzināmās krimināltiesības. Austrija, Šveice, Vācija – 4 a.l.Atkārtotu noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija. „Jurista vārds”, 2006.gada 11.aprīlī – 0,6 a.l.Krimināllikuma normu tiesas interpretācijas risinājumi: Tiesu harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21.gs.mijā. LU Juridiskā fakultāte, 2006. - 0,3 a.l.У.Крастиньш. Об уголовно-правовых мерах воздействие на юридических лиц. В сб.История развития уголовного права и ее значение для современности.-М.Лекс Эст, 2006. - 0,3 a.l.У.Крастиньш Вопросы применения норм о мерах принудительного воздействия к юридическим лицам. – В.сб Конституционные основы уголовного права. М.: ТК Велби , 2006. - 0,2 a.l.

Profesore Valentija Liholaja

 1. Kā vērtēt „Robina Huda” lietu. Latvijas Vēstnesis.Jurista Vārds. 2005. 20. septembris, nr.35; 2005. 27. septembris, nr.36, 1 a.l.Kriminālprocesuālais taisnīgums, noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija un soda noteikšana. Kriminālprocesuālais taisnīgums: Starptautiskā zinātniski praktiskā konference. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2005, 0.3 a.l.Liholaja V. Mincs P. Krimināltiesības. Sevišķā daļa ar V. Liholajas komentāriem. Rīga: TNA, 2005, 2.5 a.l.Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināltiesībās. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006.Salīdzināmās krimināltiesības. Latvija, Austrija, Šveice, Vācija. Pielikumā šo ārvalstu kriminālkodeksu tulkojums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006.Cilvēku tirdzniecības noziegumi: būtība un tiesu prakse. Krimināllikuma 1541 un 1651 pants. Jurista Vārds, 2006. 28.marts Nr.13 un 4.aprīlis Nr.14Jautājumā par krimināllikuma normu atbilstību starptautiskajām krimināltiesībām. Starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21.gs. mijā”. Rīga, 2006.Конституционная свобода миности и некоторые вопросы квалификации торговли людьми . Конституционные основы уголовного права. Материалы I Всероссийского конгресса по уголовному праву, посвященного 10 летию Уголовного кодекса Российской Федерации. Москва: Проспект, 2006. Уголовно-правовая защеета неродшь неродившейся жизни: история и современность. История развития уголовного права и ее значение для современнойе материалы 5. Международной научно – практической конференции. Москва: ЛексЭст, 2006.Нкоторые соображения по поводу обеспеления соблюдения справедливости в уголовно – правовых отношениях. Уголовное право: Стрателия развития в 21.веке. Сборник материалов международной научно – практической конференции Москва: Масковская государственная юридическая академия, 2006.

Asociētā profesore Kristīne Strada-Rozenberga

 1. Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa izpratne, mērķis un kriminālprocesa tiesību avoti/ Rakstu kopas „Pārmaiņu laiks kriminālprocesā” 1.raksts//Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 21.02.2006- kopā 0,6 a.l., katrai autorei 0,3 a.l.Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa veidi, uzbūves raksturojums un pamatprincipi/ Rakstu kopas „Pārmaiņu laiks kriminālprocesā” 2.raksts//Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 14.03.2006- kopā 0,8 a.l., katrai autorei 0,4 a.l.Aizturēšanas kriminālprocesuālā būtība un izpausme//Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 24.04.2006- 1,4 a/lStrada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa dalībnieki/ Rakstu kopas „Pārmaiņu laiks kriminālprocesā” 3.raksts//Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 23.05.2006., turpinājums 30.05.2006- kopā 3,6 a.l., katrai autorei 1,8 a.l.Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Pierādīšana un izmeklēšanas darbības/ Rakstu kopas „Pārmaiņu laiks kriminālprocesā” 4.raksts//Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 13.06.2006- kopā 1,6 a.l., katrai autorei 0,8 a.l.Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Procesuālie piespiedu līdzekļi un procesuālās sankcijas/ Rakstu kopas „Pārmaiņu laiks kriminālprocesā” 5.raksts//Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 04.07.2006- kopā 01,6 a.l., katrai autorei 0,8 a.l.

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Procesuālie termiņi, dokumenti un mantiskie dokumenti/ Rakstu kopas „Pārmaiņu laiks kriminālprocesā” 6.raksts//Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 01.08.2006., turpinājums 08.08.2006- kopā 2,2 a.l., katrai autorei 1,1 a.l.Ā.Meikališa K.Strada-Rozenberga Kriminālprocess – sturktūrloģiskās shēmas ar paskaidrojumiem –– 10 a.l.

Asociētā profesore Ārija Meikališa

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa izpratne, mērķis un kriminālprocesa tiesību avoti/ Rakstu kopas „Pārmaiņu laiks kriminālprocesā” 1.raksts//Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 21.02.2006- kopā 0,6 a.l., katrai autorei 0,3 a.l.Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa veidi, uzbūves raksturojums un pamatprincipi/ Rakstu kopas „Pārmaiņu laiks kriminālprocesā” 2.raksts//Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 14.03.2006- kopā 0,8 a.l., katrai autorei 0,4 a.l.Strada-Rozenberga K. Aizturēšanas kriminālprocesuālā būtība un izpausme//Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 24.04.2006- 1,4 a/lStrada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa dalībnieki/ Rakstu kopas „Pārmaiņu laiks kriminālprocesā” 3.raksts//Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 23.05.2006., turpinājums 30.05.2006- kopā 3,6 a.l., katrai autorei 1,8 a.l.Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Pierādīšana un izmeklēšanas darbības/ Rakstu kopas „Pārmaiņu laiks kriminālprocesā” 4.raksts//Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 13.06.2006- kopā 1,6 a.l., katrai autorei 0,8 a.l.Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Procesuālie piespiedu līdzekļi un procesuālās sankcijas/ Rakstu kopas „Pārmaiņu laiks kriminālprocesā” 5.raksts//Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 04.07.2006- kopā 01,6 a.l., katrai autorei 0,8 a.l.Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Procesuālie termiņi, dokumenti un mantiskie dokumenti/ Rakstu kopas „Pārmaiņu laiks kriminālprocesā” 6.raksts//Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 01.08.2006., turpinājums 08.08.2006- kopā 2,2 a.l., katrai autorei 1,1 a.l.Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K. Kriminālprocess – sturktūrloģiskās shēmas ar paskaidrojumiem –– 10 a.l.Apcietinājuma tiesiskās reglamentācijas reforma//Latvijas Vēstnesis, jurista Vārds 21.03.2006. – 1 a.l.

Docents Andrejs Vilks

Jaunā narkotisko vielu ierobežošanas un kontroles valsts programma tiek pieņemta Latvijā. ECAD Newsletter. 7.izlaidums, Nr.83. 2005.gada septembris /nyH6/news83lat.pdf Narkodīleri no Rīgas dodas uz Angliju. ECAD Newsletter. 1. izlaidums Nr. 87. 2006.g. februāris /nyh6/news87lat.pdf Narkotiku kontrole un profilakse Latvijā. ECAD Newsletter. 8. izlaidums, Nr. 84. 2005.g. oktobris /nyH6/news84lat.pdf Sagatavots raksts LZA krājumam ‘’Ekonomiskā noziedzība un sociālā drošība’’ Atb. Zinātniskais redaktors Aivars TabūnsCietumi – ārstē vai kropļo? // Neatkarīgā Rīta avīze. 28.04, 2006.Вилкс А.Я., Тэсс Л.В. Проституция - профессия или преступление? Рига, 2006, 273 стр.Вилкс А.Я. Торговля людьми и органами человека: криминологические, политические и социальные проблемы. Рига, 2006, 412 стр. Globalizācijas kriminogēnās tendences un policijas izglītības problēmas//Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences ‘’Policijas izglītība Latvijā un Eiropā’’ materiāli. Rīga, LPA, 2006, 126 – 135 lpp.

Lektors Gunārs Kūtris

Izmeklēšanas tiesneši: jauns institūts kriminālprocesā // Jurista Vārds. 2006.g.10.janvāris, Nr.2, 1.-4.lpp.Izmeklēšanas tiesneši: jauns institūts kriminālprocesā // Jurista Vārds. 2006.g. 17.janvāris, Nr.3, 6.-9.lpp.

Lektors Elita Nīmande

1. Eksperta atzinuma novērtēšanas aspekti. A.Liedem veltītās konferences materiālu krājums.2. Kriminālistiskā identifikācija un tās nozīme. Konferences materiālu krājums.

3. Eksperta atzinums un tā novērtēšana. Semināra materiālu krājums.

 1. Lektore Agra ReigaseKriminālpolitika – jēdziens, saturs, struktūra.-Administratīvā un kriminālā justīcija, 2005. Nr.3 0,6 a.l.Uzdevumi krimināltiesībās. Vispārīgā daļa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 5,38 a.l.Sastādīts un pavairots palīgmateriāls studijām „Piespiedu līdzekļi krimināltiesībās”. Šajā palīgmateriālā apkopotas pēdējo gadu publikācijas par soda un citu piespiedu līdzekļu jautājumiem. Apjoms – 188lpp.

Lektore Evija Vīnkalna

Nepieciešamās un nejaušās cēloņsakarības izpratne krimināltiesībās. Starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21.gs.mijā”. Rīga, LU : 2006

Lektore Diāna Hamkova

Goda un cieņas krimināltiesiskā aizsardzība Baltijas jūras reģiona valstīs (kopīgais un atšķirīgais). Starptautiskā Zinātniskā konference „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21gs.mijā”. Rīga, 2006. 647.lpp.

Pašnovērtējuma ziņojuma pielikums nr. 3

Konferences

Profesore Sanita Osipova

 1. Влияние Болоньского процесса на юридическое оброзование в Латвии. /2005. gada 10.-11. novembrī Novgorodā (Krievija) Jaroslava Gudrā Universitātē notikušajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē: «Эволюция политической и правовой культуры: влияние европейского фактора».

 2. Nacionālās jurisprudences ģenēze pēc Latvijas Republikas dibināšanas. / 2005. gada 24.-25. oktobrī notikušais Letonikas I kongress.

Profesore Ilma Čepāne

 1. Atsevišķi īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā. Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21. gadsimta mijā. Starptautiskā zinātniskā konference. R. 2006. 436.-443. lpp.

 2. “Īpašuma tiesības kā cilvēka pamattiesības”. VII starptautiskā zinātniski praktiskā conference “Īpašums, tā aprobežojumi: problēmas, risinājumi, iespējas”. R. 2006.

 3. “Teritorijas plānošanas un būvniecības aktuāli jautājumi tiesu praksē”. Tiesības uz taisnīgu tiesu. Problēmas un risin;ajumi. Reģionālā konference. Rēzekne.2006.gada septembris.

Profesore Valentija Liholaja

Viskrievijas krimināltiesību kongress, kas veltīts KF Kriminālkodeksa 10gadei

Profesors Jānis Rozenfelds

 1. Nekustamā īpašuma atsavināšanas darījuma iekšējo trūkumu un zemesgrāmatu akta ieraksta kolīzijas risinājums Latvijas tiesu praksē.- Starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20. – 21. gs. mijā. Rīga 2006, 100 -112 lpp.

 2. Negligence. Newsletter for IBA annual conference. Chicago, 17. -26. September 2006

Profesors Kalvis Torgāns

Privāto līgumu brīvība un publiskās varas aktu ietekme uz to. Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21. gadsimta mijā. Starptautiskā zinātniskā konference. R. 2006. 9-23 lpp.

Profesors Uldis Krastiņš

B Участие 1. Всеросийско конгресе по уголовному праву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса Российской Федерации. Москва, МГУ им. М.В.Ламоносова 25-26 Мая 2006г.LU 64.konferences ietvaros notikusī prof. A.Liedes simtgadei veltītā zinātniski-praktiskā konference par kriminālprocesa aktuāliem jautājumiem R., LU, 2006.gada 15.februāris. Ievada ziņojums, vadīšana

Asociētais profesors Kaspars Balodis

Latvijas komercsabiedrību darbības tiesiskie aspekti Eiropas Savienības kontekstā. “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21. gadsimta mijā”. Starptautiskā zinātniskā konference. R. 2006. 49.-60. lpp.

Asociētais profesors Jānis Lazdiņš

 1. Опыт реституции прав земельной собственности (недвижимости) после 1990 года Латвии. / 2005. gada 10.-11. novembrī Novgorodā (Krievija) Jaroslava Gudrā Universitātē notikušajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē: «Эволюция политической и правовой культуры: влияние европейского фактора».

 2. Vēsturiskās tiesību skolas ietekme uz Latvijas tiesībām. / 2005. gada 24.-25. oktobrī notikušais Letonikas I kongress.

Asociētā profesore Kristīne Strada-Rozenberga

LU 64.konferences ietvaros notikusī prof. A.Liedes simtgadei veltītā zinātniski-praktiskā konference par kriminālprocesa aktuāliem jautājumiem R., LU, 2006.gada 15.februāris – uzstāšanās par tēmu „Aizturēšanas kriminālprocesuālā būtība un izpausme Latvijas kriminālprocesā”

Asociētā profesore Ārija Meikališa

LU 64.konferences ietvaros notikusī prof. A.Liedes simtgadei veltītā zinātniski-praktiskā konference par kriminālprocesa aktuāliem jautājumiem R., LU, 2006.gada 15.februāris – uzstāšanās par tēmu „Apcietinājuma tiesiskās reglamentācijas reforma Latvijas Kriminālprocesā”

Asociētais profesors Ringolds Balodis

 1. Viļņa (Lietuva). 2006.gada 26.maijs-Mykolo Romerio Universitātes Juridiskās Fakultātes Konstitucionālo tiesību katedras, Lietuvas Cilvēktiesību Centra rīkotā starptautiskā zin. konf. „Problems of the Application of the Equality principle”. Nolasīts referāts „Lygiateisiškumo principas ir dominuojančios religijos statusas Baltijas valstybése”

 2. Tîrgus-Mureş (Rumānija), 2006.gada 31.maijs – 3.jūnijs. International Conference on Economics, Law and Management nacionālais referāts „Evolution of Constitutionaly of the republic of Latvia: from 1918-2006

Docents Jānis Neimanis

 1. Juridiskā metodoloģija reformu laikā 20. gs. beigās. / 2005. gada 24.-25. oktobrī notikušais Letonikas I kongress.

 2. Globalizācijas ietekme uz nacionālajām publiskajām tiesībām. / starptautiskā konference ";Robežu paplašināšana: identitātes un kopienas"; LU Sociālo zinātņu fakultātē 11.11.2005.

Docents Aivars Lošmanis

SIA dalībnieku pirmpirkuma tiesības uz kapitāla daļām. LU 64. konference 2006. gada 9. februārī

Docents Andrejs Vilks

Starptautiska konference „Globalizācijas tendences pasaulē un Baltijas reģiona valstu problēmas” 2005.gada 18. aprīli. RSU22. – 23.februāris 2006. Piedalīšanās Rēzeknes augstskolas konferencē un uzstāšanās ar tēmu par sociāli pedagoģisko darbu sociālo deviāciju profilaksē2006. g.3.marts uzstāšanās RSU zinātniskajā konferencē pat tēmu ‘’Eiropas Studiju fakultāte RSU zinātniskās darbības kontekstā’’2006. g. 3.marts uzstāšanās RSU zinātniskajā konferencē sociālo zinātņu sekcijā par tēmu GLOBALIZĀCIJAS SOCIĀLI TIESISKĀS PROBLĒMAS -NEARISINĀMO PRETRUNU ESKALĀCIJAS METASTĀZESSagatavoti un apkopoti materiāli par terorisma novēršanas problēmām Latvijā. (no 14. līdz 17. martam 2006.g. Varšavā notika konference par terorisma problēmām)2006. g. 23. martā piedalīšanās prezentācijā par pētījuma rezultātiem par netradicionālās medicīnas metodēm (Rīgas Stradiņa Universitātē)2006.gada 19.maijā piedalīšanās Latvijas policijas akadēmijas starptautiskajā zinātniski praktiskajā koneferencē Policijas izglītība Latvijā un Eiropā. Uzstāšanas ar referātu „Globalizācijas kriminogēnās tendences un policijas izglītīvas problēmas”2006.gada 1.-2.jūnijā piedalīšanās starptautiskajā „Eiropas pilsētas pret narkotikām (ECAD)” rīkotajā konferencē. Uzstāšanas ar referātu „ Corruption as Impediment in Fight against Drugs”2006.gada 27.-28.septembrī piedalīšanās Pasaules antikriminālā un antiteroristiskā forumā un KF valsts Domes organizētajā starptautiskajā konferencē „Pasaules sabiedrība pret noziedzību un terorismu”. Uzsatāšanas ar referātu „The Present Development tendences of terrorism and Threets to State Security”2006.gada 9.-11. oktobrī piedalīšanas Daugavpils universitātes starptautiskajā konferencē „Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos”. Uzstāšanas ar referātu „Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas problēmas juridiskās izglītības sistēmā”

Lektore Elita Nīmande

Eksperta atzinuma novērtēšanas aspekti. LU gadskārtējā konference. Rīga.Criminal liability of a legal person: how and does it work? Starptautisks seminārs. Sigulda.Kriminālistiskā identifikācija un tās nozīme. “Sabiedrība. Cilvēks. Drošība. 2006”. Starptautiska konference. Rīga. Eksperta atzinums un tā novērtēšana. LPA zinātniski praktisks seminārs. Rīga.

Lektore Diāna Hamkova

Dalība LU konferencē ar referātu „Noziedzīgs nodarījums un administratīvs pārkāpums”. 2005.gads

Lektors Gunārs Kūtris

 1. Referāts “Izmeklēšanas tiesneša procesuālais statuss kriminālprocesā” / LU zinātniskajā konferencē, Rīgā, 2006.gada 15.februārī.Referāts «Valsts atbalsts tiesu varai un tās normatīvais regulējums» / ASV un Latvijas tiesnešu un advokātu starptautiskajā konferencē «Tiesneši un advokāti profesiju saskarsmē: Kopīgais un atšķirīgais Latvijas un Amerikas tiesību sistēmā», Rīgā, 2006.gada 8.-9.jūnijā.Referāts «The European Arrest Warrant and Latvian Constitutional Law» (Eiropas apcietinājuma orderis un Latvijas konstitucionālās tiesības) / VIII Starptautiskajā kongresā par Eiropas konstitucionālajām tiesībām, Vācijā, Rēgensburgā, 2006.gada 23.-24.jūnijā.Referāts «Nozīmīgākie secinājumi Latvijas Republikas Satversmes tiesas nolēmumos 2005./2006.gadā» / Sestajā Lietuvas un Latvijas Konstitucionālo tiesu tiesnešu konferencē «Personas sociālās tiesības tiesu jurisprudencē» 2006.gada 28.-29.septembris, Dubiņģi, Lietuva.

Lektore Violeta Zeppa-Priedīte

LU 64.konferences ietvaros notikusī prof. A.Liedes simtgadei veltītā zinātniski-praktiskā konference par kriminālprocesa aktuāliem jautājumiem R., LU, 2006.gada 15.februāris – uzstāšanās par tēmu „Kriminālprocesuālās imunitātes problemātika”

Lektors Henrijs Buks-Vaivads

Atēnas. 2006.g.14.-16.septembris. Starptautiska konference par Administratīvās kapaciotātes jautājumiem Eiropā”.

Lektore Anita Rodiņa

 1. Starptautiskā zinātniskā konference „Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas” Rīgā, 2006. gada 2. jūnijā. Nolasīts referāts „Konstitucionālā sūdzība – īpašuma tiesību aizsardzības institūts Latvijā”

 2. LU rīkotā gadskārtējā konference Rīgā, 2006. gada 2. februārī. Nolasīts referāts „LR Satversmes tiesas sprieduma izpildes problemātika”

Lektors Juris Jelāgins

Tiesiskās domas atspoguļojums sabiedrisko un tiesību zinātņu žurnālā “Jurists” (1928 – 1940). / 2005. gada 24.-25. oktobrī notikušais Letonikas I kongress.

Lektors Lauris Liepa

Juridiskā profesija konkurences tiesību izvērtējumā. / 2005. gada 24.-25. oktobrī notikušais Letonikas I kongress.

Lektore Diāna Apse

Sekundārie tiesību avoti un tiesnešu atsevišķās domas. / 2005. gada 24.-25. oktobrī notikušais Letonikas I kongress.

Lektore Elīna Grigore-Bāra

Sociālistiskās domāšanas ietekme uz nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu. / 2005. gada 24.-25. oktobrī notikušais Letonikas I kongress.

Lektore Silvija Meiere

 1. Stratēģiska rakstura prasības, kas vērstas pret sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā. LU 64. konference 2006. gada 9. februārī

 2. Atbildības priekšnoteikumi un ar tiem saistītās problēmas vides jomā. Vides ministrijas organizēta konference par tēmu: ES direktīvas par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu un direktīvas prasību pārņemšanu Latvijā, kas notika 14.10.2005. Vides ministrijā.

Lektors Agris Bitāns

 1. Darījuma dalībnieku riski hipotēkas nodibināšanas un realizācijas procesā saistībā ar kredītiestādes finansētā nekustamā īpašuma iegādi. Starptautiskā konference „Darījumu neitrāla pārraudzība. Notāra loma hipotekārās kreditēšanas procesā” 2005.gada 23.septembris. R.

 2. “Morālā un fiziskā kaitējuma kompensēšana Kriminālprocesa likumā”. Reģionālā zinātniski-praktiskā konference „Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmas” 2005.gada 9.decembris. Jelgava.

 3. Darījumu neitrāla pārraudzība. Notāra loma hipotekārās kreditēšanas procesā.” Rīga. 2005, 23.sept.

 4. National Report on Tort 2005. Konference 2005.gada 30. martā.

Lektors Mārcis Krūmiņš

Civilprocesa nonivelēšana. LU 64. konference 2006. gada 9. februārī

Lektore Velga Slaidiņa

 1. Darba tiesību duālā daba. LU zinātniskā konference. 2005.gads

 2. Satversmes 91. pantā ietvertā principa interpretācija Satversmes tiesā. Starptautiskā konstitucionālo tiesnešu sanāksme. 2005.gads.

Lektore Daina Ose

Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā. LU 64. konference. 2006.

Lektors Artūrs Kučs

LU 64 Zinātniskā konference. Tiesības uz vārda brīvību un tās ierobežojumi: Latvijas Republikas Satversmē un starptautiskajos cilvēktiesību līgumos. 2006.gada 2.februāris.

Lektors Arnis Buka

1. Konference “First Year in the European Union: Current Legal Issues”. (Riga, 2005) – ref. “Application of the Preliminary Rulings Procedure In Latvia”.

2. Konference “The National Application and Implementation of the European Union Law” (Viļņa, 2005) – referāts “Eiropas tiesas spriedumu saistošais spēks”.Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studijuprogrammas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studijuprogrammas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studijuprogrammas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studijuprogrammasakreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studijuprogrammas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAIProgrammas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studijuprogrammas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studijuprogrammas realizēšanas ...

Другие похожие документы..