Главная > Документ


3. pielikums

akadēmiskā personāla piedalīšanās zinātniskās konferencēs

2006./2007. akad. stud. gads

Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras pasniedzēju piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs:

D.Apse:

2007. g. 24.-27. janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar referātu „Izpratnes par sekundārajiem tiesību avotiem maiņa – izaicinājums Latvijas tiesiskajai domai”. Rīga, Latvija.

E.Grigore – Bāra:

2007. g. 24.-27. janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar referātu “Īpašuma piespiedu atsavināšanas institūta pirmsākumi Eiropā”. Rīga, Latvija.

D.Iļjanova:

2007. g. 24.-27. janvāris, dalība LU JF starptautiskā zinātniskā konferencē “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar referātu “ Tiesību normas jēdziena attīstība”. Rīga, Latvija.

J.Jelāgins:

2007.g. 22-23.novembis, dalība LU JF starptautiskā zinātniskā konferencē ";Voldemāra Kalniņa simtgadei veltīta starptautiska zinātniska piemiņas konference";. Rīga, Latvija.

J.Lazdiņš:

2007. g. 24.-27. janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar referātu “ Latvijas tiesību sistēmas ģenēzes un evolūcijas (transformācijas) aspekti Eiropas tiesību kontekstā”. Rīga, Latvija.

2007. gada 23. marts, piedalīšanās St.-Pēterburgā IM universitātes starptautiskā zinātniskā konferencē: „Бунты, революции, перевароты в истории Российской государственности ⁄ к 90-летию Февралькой и Октябрьской революций” ar referātu: „Песенная революция в Латвии. Юридическая преемственность”.

2007. g. 4.-5. jūnijs, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē Tamperē, Somijā “European Civilization Space: Baltic Dialogue” ar referātu „Aspects of the genesis and the evolution of law in Latvia in the context of law in the Baltic region.”

2007. g. 10-14. oktobris, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē Rodā, Grieķijā “Dialogue of Civilizations. The Fifth General Meeting” ar referātu:

Dynamics of public finances in Latvia before and after accession to the EU”.

R.Markvarts:

2007. g. 24.-27. janvāris, dalība LU JF starptautiskā zinātniskā konferencē “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar referātu “ Inovācija Latvija Lisabonas stratēģijas konteksta ”. Rīga, Latvija.

2007. g. 14.-16. maijs, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē „PATLIB - your partner in innovation. Seviļā, Spānijā ar referātu „Innovation and Technology Transfer Centres in Latvia – First Steps towards Business”.

2007. g. 13.-16. jūnijs, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē Uppsalā, Zviedrijā „ETD 2007: Added values to e-theses” ar referātu „The University of Latvia ETD program: a case study of local practice.”

S.Osipova:

2007. gada 4. - 5. jūnijs, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē Tamperē, Somijā “European Civilization Space: Baltic Dialogue” ar referātu “Genesis of national jurisprudence in Latvia after the proclamation of the Republic of Latvia in 1918”

2007. g. 24.-27. janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar referātu “Īpašuma piespiedu atsavināšanas institūta pirmsākumi Eiropā”. Rīga, Latvija.

M.Vucāne:

2007. g. 24.-27. janvāris, dalība LU starptautiskā zinātniskā konferencē “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās” ar referātu “Īpašuma piespiedu atsavināšanas institūta pirmsākumi Eiropā”. Rīga, Latvija.

Civiltiesisko zinātņu katedras pasniedzēju piedalīšanās:

1) Starptautiskās zinātniskās konferencēs:

Balodis, K. Komercdarījumu tiesiskā regulējuma aktuālās problēmas. //Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 25.01.2007.

Bitāns, A. Personisko tiesību vieta civiltiesiskajā regulējumā. //Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 25.01.2007.

Čepāne, I. Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanas tiesiskās problēmas. //Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 26.01.2007.

Čepāne, I. Cilvēka tiesības uz labvēlīgu vidi. Jaunā Ignalina – ieguvumi un draudi. Starptautiska konference. Rīga. 26.01.07.

Čepāne, I. Vai likums aizsargā alejas?. “Alejas no Kuldīgas ielas līdz Latvijas pagastiem”. Starptautiska konference. Rīga. 14.09.07.

Kārkliņš, J. Atsevišķi līgumtiesību modernizācijas aspekti LR Civillikumā. //Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 26.01.2007.

Krūmiņš, M. Intelektuālais īpašums un civilprocess. //Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 25.01.2007.

Lībiņa-Egner I. Personības privātuma tiesību attīstība tiesību tālākveidošanā. //Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 26.01.2007.

Lošmanis, A. SIA kapitāla daļu pirmpirkuma tiesības. // Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 26.01.2007.

Meiere, S. Personas subjektīvo vides tiesību aizsardzība Latvijas tiesu praksē. // Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 26.01.2007.

Ose, D. Tiesu izpildītāju institūta vieta tiesu sistēmā un tā izaugsme reformas gaitā. // Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 26.01.2007.

Rozenfelds, J. Latvijas privāttiesību attīstības tendences pēc neatkarības atjaunošanas de facto. // Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 25.01.2007.

Torgāns, K. Cēloniskais sakars kā kaitējuma atlīdzības priekšnoteikums. // Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 25.01.2007.

Torgāns, K. Starptautiska zinātniska konference: ";Šķīrējtiesas Baltijā: mūsdienu
aktualitātes";,(Arbitration in the Baltics: Contemporary Issues). Organizators
Rīgas Juridiskā augstskola, Rīgā, 01.06.2007.

Torgāns, K. Piedalīšanās ar ziņojumu Eiropas Pirkuma līguma likuma modeļa izstrādes starptautiskā seminārā (5 valstis), Roma, 09.12.2006.

2) Zinātniskās konferencēs:

Čepāne, I. Teritoriālās plānošanas un būvniecības aktuālie tiesiskie jautājumi tiesu praksē. Referāts zinātniski praktiskajā konferencē „Tiesības uz taisnīgu tiesu. Problēmas. Risinājumi” Rēzeknes augstskolā, Rēzeknē, 28.09.2006.

Krūmiņš, M. Civilprocesa turpmākās attīstības tendences. Tieslietu ministrija. Rīga. 9.08.2007.

Krūmiņš, M. Intelektuālā īpašuma aizsardzība un civilprocess. Tieslietu ministrijas konference. Rīga. 19.09.2007.

Lībiņa-Egner, I. 8.Sabiedriskās politikas forums “Naudas aprite veselības aprūpē”. Referāts “Ārsta papildprakses juridiskais regulējums”. Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, 23.08.2007.

Lībiņa-Egner, I. Konference Latvijas masu mediju loma demokrātiskas sabiedrības veidošanā. Referāts “Divu pamattiesību sadursme: vārda (preses) brīvība un personas tiesības uz privātuma aizsardzību”. Pasaules Brīvo latviešu apvienība sadarbībā ar Latvijas Universitāti, 07.09.2007.

Lībiņa-Egner, I. Konstitucionālās politikas seminārs. Bīriņi 2007. Referāts “Personības tiesības kā tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību izpausme”. Publisko tiesību institūts, 26.07.2007.

Meiere, S. Tiesu loma vides politikas mērķu sasniegšanā. Referāts zinātniski praktiskajā konferencē „Tiesības uz taisnīgu tiesu. Problēmas. Risinājumi” Rēzeknes augstskolā, Rēzekne, 28.09.2006.

Ose, D. Tiesas paziņojumi un izsaukumi, un tiesas dokumentu izsūtīšana. Tieslietu ministrijas konference. 19.09.2007.

Konferences

Valststiesību zinātņu katedras pasniedzēju piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs:

Balodis, R. Rīga (Latvija), 2007. gada 25. janvāris, Latvijas Universitāte – Starptautiskā zinātniskā konference ’’Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās’’/ ’’The Harmonization of Laws in the Baltics Sea Region After the Enlargment of the EU’’. Plenārsēde. ’’

Valsts tiesību attīstība Latvijā: otrais neatkarības laiks”

(Development of State Law in Latvia: Second Period of Independence)

Balodis, R. 1. XVIII Congresso dell’European Consortium for Church and State Research ’’Lo spazio pubblico europeo: risorse e finaziamenti per le Confessioni religiose’’ Università degli Studi di Messoma Facoltà di Giursprudenza Sicilia (Italia) November 17-18 (Report about situation in Latvia)

Briede, J. Rīga (Latvija), 2007. gada 25. janvāris, Latvijas Universitāte – Starptautiskā zinātniskā konference ’’Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās’’/ ’’The Harmonization of Laws in the Baltics Sea Region After the Enlargment of the EU’’.

Tiesības būt uzklausītam: tiesību saturs, attīstība, problemātiskie aspekti, judikatūra”

( Rights to be Heard: Contents of Rights, Development, Problematic Aspects and Judicature)

Rodiņa, A. Rīga (Latvija), 2007. gada 25. janvāris, Latvijas Universitāte – Starptautiskā zinātniskā konference ’’Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās’’/ ’’The Harmonization of Laws in the Baltics Sea Region After the Enlargment of the EU’’.

Satversmes tiesas kolēģiju lēmumi, to nozīme Satversmes tiesas procesā”

( Decisions of Constitutional Court Juries, Their Implications for the Constitutional Court Proceedings)

Buks – Vaivads, H. Rīga (Latvija), 2007. gada 25. janvāris, Latvijas Universitāte – Starptautiskā zinātniskā konference ’’Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās’’/ ’’The Harmonization of Laws in the Baltics Sea Region After the Enlargment of the EU’’.

Administratīvo tiesību attīstības problēmas un panākumi Latvijā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā”

(Problems and Achievements of Administrative Law Development in Latvia since Joining the European Union)

Kovaļevska, A. Rīga (Latvija), 2007. gada 25. janvāris, Latvijas Universitāte – Starptautiskā zinātniskā konference ’’Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās’’/ ’’The Harmonization of Laws in the Baltics Sea Region After the Enlargment of the EU’’.

Tiesības uz labu pārvaldību Baltijas valstīs”

(The Right to Good Management in the Baltic States)

Kārkliņa, A. Rīga (Latvija), 2007. gada 25. janvāris, Latvijas Universitāte – Starptautiskā zinātniskā konference ’’Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās’’/ ’’The Harmonization of Laws in the Baltics Sea Region After the Enlargment of the EU’’.

Valsts galvas aizstāšanas institūts Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs”

( The Institution of Replacement of Head of the State in Latvia and Other Countries of the European Union)

Krimināltiesisko zinātņu katedras pasniedzēju piedalīšanās:

Starptautiskās zinātniskās konferences:

Hamkova Diāna:

2007. gads 21. – 27. janvāris, piedalīšanās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautiskā zinātniskā konferencē: „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašinās”. Uzstāšanās par tēmu: Gods un cieņa kā krimināltiesiskās aizsardzības objekti Baltijas jūras reģiona valstīs.

Hamkova Diāna:

2007. gads 31, maijs – 1. jūnijs, piedalīšanās Maskavas Valsts universitātes (Krievija) II Starptautiskajā Krimināltiesību kongresā „Системность в уголовном праве”. Uzstāšanās par tēmu: Уголовная-правовая защита чести и достоинства государственного должостного лица.

Krastiņš Uldis:

2007. gads 21. – 27. janvāris, piedalīšanās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautiskā zinātniskā konferencē: „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašinās”. Uzstāšanās par tēmu: Juridiskās personas atbildības krimināltiesiskie aspekti.

Krastiņš Uldis:

2007. gads 31, maijs – 1. jūnijs, piedalīšanās Maskavas Valsts universitātes (Krievija) II Starptautiskajā Krimināltiesību kongresā „Системность в уголовном праве”. Uzstāšanās par tēmu: Системность и иные уголовно-правовые меры принудительного воздействия.

Kūtris Gunārs:

2007. gads 21. – 27. janvāris, piedalīšanās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautiskā zinātniskā konferencē: „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašinās”. Uzstāšanās par tēmu: Process par noziedzīgi iegūtu mantu: tiesiskais regulējums Eiropā un problemātika.

Kūtris Gunārs:

2007. gads 23.-24. augusts, piedalīšanās starptautiskā seminārā: „Noziegumu upuri- kā kompensēt kaitējumu”. Uzstāšanās par tēmu: Kompensācija nozieguma upuriem: tiesiskās problēmas.

Kūtis Gunārs:

2007. gads 5.-6. oktobris, XII Erevānas (Armēnija) starptautiskā konference „International experience of the cooperation between Constitutional Courts and ombudsmen in the field of ensuring and protection of human rights”. Uzstāšanās par tēmu:„Ensuring and protection of human rights in the sphere of cooperation of the bodies of Constitutional Jurisdiction and Defender of Human Rights (Ombudsmen)” (Konstitucionālās justīcijas un Tiesībsarga sadarbība cilvēktiesību nodrošināšanā un aizsardzībā).

Liholaja Valentija:

2007. gads 21. – 27. janvāris, piedalīšanās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautiskā zinātniskā konferencē: „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašinās”. Uzstāšanās par tēmu: Cilvēku tirdzniecības krimināltiesiskie aspekti: starptautiskā un nacionālā pieredze.

Liholaja Valentija:

2007. gads 31, maijs – 1. jūnijs, piedalīšanās Maskavas Valsts universitātes (Krievija) II Starptautiskajā Krimināltiesību kongresā: „Системность в уголовном праве”. Uzstāšanās par tēmu: Четкая нормативная база как условие правильной квалификации преступных деяний. (5 lpp. vai 0,2 a.l.)

Meikališa Ārija:

2007. gads 21. – 27. janvāris, piedalīšanās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautiskā zinātniskā konferencē: „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašinās”. Uzstāšanās par tēmu: Cilvēktiesību ievērošana izmeklēšanas darbību veikšanā.

Meikališa Ārija:

2007. gads 23.-24. augusts, piedalīšanās starptautiskā seminārā: „Noziegumu upuri- kā kompensēt kaitējumu”. Uzstāšanās par tēmu: Kriminālprocesuālo normu ietekme nepilngadīgo noziedzības samazināšanā.

Meikališa Ārija:

2007. gada 4.-7.oktobris, piedalīšanās starptautiskā zinātniski – praktiskā konferencē (Moldova, Kišiņeva) : „Nepilngadīgo noziedzība- sociāls fenomens.” Uzstāšanās par tēmu: Kriminālprocesuālo normu ietekme nepilngadīgo noziedzības samazināšanā.

Nīmande Elita:

2007. gads 21. – 27. janvāris, piedalīšanās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautiskā zinātniskā konferencē: „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašinās”. Uzstāšanās par tēmu: Kriminālistikas izpratnes problemātika.

Reigase Agra:

2007. gads 21. – 27. janvāris, piedalīšanās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautiskā zinātniskā konferencē: „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašinās”. Uzstāšanās par tēmu: Krimināllikums kā kriminālpolitikas realizācijas forma. (9 lpp. vai 0,6 a.l.)

Strada-Rozenberga Kristīne:

2007. gads 21. – 27. janvāris, piedalīšanās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautiskā zinātniskā konferencē: „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašinās”. Uzstāšanās par tēmu: Krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību attīstības galvenie aspekti Latvijā 1990.-2007. gadam.

Strada-Rozenberga Kristīne:

2007. gads 23.-24. augusts, piedalīšanās starptautiskā seminārā: „Noziegumu upuri- kā kompensēt kaitējumu”. Uzstāšanās par tēmu: Noziedzīgā nodarījumā cietusī persona un cietušais kriminālprocesā- izpratne, statuss un aktuālā problemātika.

Strada-Rozenberga Kristīne:

2007. gada 4.-7.oktobris, piedalīšanās starptautiskā zinātniski – praktiskā konferencē (Moldova, Kišiņeva) : „Nepilngadīgo noziedzība- sociāls fenomens.” Uzstāšanās par tēmu: Kriminālvajāšanas alternatīvas un to ietekme uz nepilngadīgo noziedzību

Vilks Andrejs:

2007. gads 21. – 27. janvāris, piedalīšanās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautiskā zinātniskā konferencē: „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašinās”. Uzstāšanās par tēmu: Kriminogēnās tendences Baltijas reģiona valstīs pēc ES paplašināšanās un noziedzības kontroles stratēģijas.

Vilks Andrejs:

2007.gads 10. maijs – 12. maijs, piedalīšanās ECAD mēru konferencē Stambulā.

2007.gads 23. augusts – 24.augusts, starptautiskā semināra „Crime Victims: Compensating Detriment” un uzstāšanās ar ziņojumu „Noziegumu upuru kvantitāte Latvijā – ceļā no noziegumu kaitējuma uz taisnīgu kompensāciju”.

2007. gads 23. – 24. februāris, piedalīšanās Rēzeknes augstskolas konferencē un uzstāšanās ar tēmu par juridiskās un sociāli pedagoģiskās izglītības nozīmi deviantīvās uzvedības profilaksē.

2007.gads 24. – 25. janvāris, piedalīšanās Latvijas Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē un uzstāšanās ar referātu Kriminogēnās tendences Baltijas reģiona valstīs.

2007.gads 28. jūnijs – 2. jūlijs, piedalīšanās 20. Baltijas reģiona valstu kriminologu seminārā Sankt-Pēterburgā: „Crime and Deviance in the Changing Word”. Uzstāšanās ar referātu par narkomānijas un noziedzības stāvokli Latvijā.

2007.gads 9. maijs, piedalīšanās CEPOL organizētajā seminārā Rīgā LPA. Uzstāšanās ar tēmu: ‘’Latvian way of implementing Community Policing: theory and practice’’.

2007.gads 19.-20. septembris, piedalīšanās ECAD starptautiskajā konferencē (Milānā): „Strategy, Management and Communication Against Drug Addiction’’

Vīnkalna Evija:

2007. gads 21. – 27. janvāris, piedalīšanās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautiskā zinātniskā konferencē: „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašinās”. Uzstāšanās par tēmu: Cēloņsakarības loma grupveida nodarījumos.

Vīnkalna Evija:

2007. gads 31, maijs – 1. jūnijs, piedalīšanās Maskavas Valsts universitātes (Krievija) II Starptautiskajā Krimināltiesību kongresā „Системность в уголовном праве”. Uzstāšanās par tēmu: Причинная связь в угуловном праве: терия и закон.

Zeppa-Priedīte Violeta:

2007. gads 21. – 27. janvāris, piedalīšanās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautiskā zinātniskā konferencē: „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašinās”. Uzstāšanās par tēmu: Kriminālprocesuālā imunitāte ES tiesību telpā. (9 lpp. vai 0,6 a.l.)

Starptautisko tiesību un Eiropas tiesību katedras pasniedzēju piedalīšanās:

1) Starptautiskā zinātniskās konferencēs:

Arnis Buka:

2007. gada 27.aprīlis - 28.aprīlis, piedalīšanās Latvijas Zinātņu akadēmijas, Juridiskās koledžas un Mykolas Romeris University starptautiskā konference: „The Third Year within the European Union: Topical Problems in Managment of Economics and Law”. Tēma: „Internation of national constitutional courts and European Court of Justice: some issues in the context of the preliminary rulings”

Arnis Buka:

2007. gada 24.janvāris - 27.janvāris, Piedalīšanās Latvijas Universitātes starptautiskajā konferencē “Harmonization of Law in the Baltic Sea Region after Enlargement of the European Union”. Uzstāšanās tēma: “Eiropas tiesas judikatūra kā Latvijas tiesību avots”.

Inga Kačevska:

2007. gada 24. janvāris-27.janvāris, piedalīšanās Latvijas Universitātes starptautiskajā konferencē “Harmonization of Law in the Baltic Sea Region after Enlargement of the European Union”. Uzstāšanās tēma: „Piemērojamās tiesību normas starptautiskam šķīrējtiesas procesam (Latvijas pieredz)”.

Inga Kačevska:

2007. gada 10. maijs – 11. maijs, piedalīšanās Stockholm University Conference „Arbitration – Judge or Service Provider”;

Inga Kačevska:

2007. gada 1. jūnijs, piedalīšanās konferencē: Arbitration in the Baltics: Contemporary Issues, Rīga, Latvija, 2007. gada 1. jūnijs.

Artūrs Kučs:

2007. gada 25. janvāris – 27. janvāris, piedalīšanās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes organizētā starptautiskā konferencē: „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc Eiropas Savienības paplašināšanās”, uzstāšanās ar referātu: „Starptautisko normu ietekme uz cilvēktiesību piemērošanu Latvijas tiesību sistēmā.”.

Māris Lejnieks:

2007. gada 25. janvāris – 27. janvāris, piedalīšanās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes organizētā starptautiskā konferencē: „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā pēc Eiropas Savienības paplašināšanās”, referāta tēma: „Starptautiski tiesiskās normas tiešo piemērošanu determinējošie faktori”.

2) zinātniskās konferencēs:

Artūrs Kučs:

2007. gada 7. septembris, piedalīšanās Latvijas Universitātes organizētā konferencē ”Latvijas masu mediju loma demokrātiskas sabiedrības veidošanā”, uzstāšanās ar referātu:Tiesības uz vārda brīvību un tās ierobežojumi medijos– saprātīga līdzsvara meklējumos”.

Artūrs Kučs:

2007. gada 24. augusts, piedalīšanās Rīgas Juridiskās augstskolas un Eiropas Padomes Informācijas centra organizētais seminārā ";Jaunākie Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi un Latvijas aktualitātes";, uzstāšanās ar referātu ”Latvijas pieredze ANO Rasu diskriminācijas izskaušanas konvencijas īstenošanā”.

3. pielikums

Akadēmiskā personāla piedalīšanās zinātniskajās konferencēs

2007./2008. akad. stud. gads

Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras pasniedzēju piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs:

1. Apse, D. 2007.g. 23. novembris, dalība LU JF starptautiskā zinātniskā konferencē „Voldemāra Kalniņa simtgadei veltīta starptautiska zinātniska piemiņas konference” ar referātu „Kazuistikas nozīme Latvijas tiesību teorijā un vēsturē”. Rīga, Latvija.

2. Roze, I. 2007.g. 23. novembris, dalība LU JF starptautiskā zinātniskā konferencē „Voldemāra Kalniņa simtgadei veltīta starptautiska zinātniska piemiņas konference” ar referātu „Ļeva Petražicka ieguldījums tiesiskās domas attīstībā Latvijā”. Rīga, Latvija.

3. Grigore-Bāra, E. 2007.g. 23. novembris, dalība LU JF starptautiskā zinātniskā konferencē „Voldemāra Kalniņa simtgadei veltīta starptautiska zinātniska piemiņas konference” ar referātu ";Īpašuma tiesību izpratne baltu un līvu paražu tiesībās";. Rīga, Latvija.

4. Grigore-Bāra, E. Dalība un referāts 2008. g.2. oktobrī, dalība JU JF starptautiskā zinātniskā konferencē ";Profesora Arveda Švābes 120 jubilejai starptautiska zinātniska piemiņas konference"; ar referātu „Ekspropriācijas tiesiskais regulējums Baltijas guberņās 19.gs.” Rīga, Latvija.

5. Lazdiņš, J.«Международно-правовые механизмы защиты прав человека» 22-23 мая, Сп-Петербург РГПУ им. А.И. Герцена. Реферат: Проблема соблюдения принципа справедливости в налоговой политике как неотъемлемый элемент механизма защиты прав человека.

6. Lazdiņš, J. A. Švābes 120 gadu jubilejai veltīta st. zin. konf. 2. oktobrī „Arveds Švābe politiķis, vēsturnieks, jurists un .... (1888. – 1959.)”.Rīga, Latvija.

7. Lazdiņš, J. Dynamics of public finances in Latvia before and after accede to EU. World Public Forum “Dialogue of Civilizations The Fifth General Meeting Rhodes, Greece, October 10 - 14, 2007.

8. Lazdiņš, J. 2007.g. 23. novembris, dalība LU JF starptautiskā zinātniskā konferencē „Voldemāra Kalniņa simtgadei veltīta starptautiska zinātniska piemiņas konference” ar referātu „1918. gada 18. novembrī dibinātās Latvijas Republikas privāttiesību avotu identificēšanas problēmas un ar to saistītā tiesu prakse.” Rīga, Latvija.

9. Vucāne, M. 2007.g. 23. novembris, dalība LU JF starptautiskā zinātniskā konferencē „Voldemāra Kalniņa simtgadei veltīta starptautiska zinātniska piemiņas konference” ar referātu „Būtiskākais tiesību vēstures zinātnes devums pagasttiesu un bāriņtiesu vēstures izpētē” Rīga, Latvija.

10. Vucāne, M. Dalība un referāts 2008. g.2. oktobrī, dalība JU JF starptautiskā zinātniskā konferencē ";Profesora Arveda Švābes 120 jubilejai starptautiska zinātniska piemiņas konference"; ar referātu „Pagasttiesa Arveda Švābes izpratnē” Rīga, Latvija.

11. Liepa, L. 2007.g. 5., 6. novembris, dalība Monreālas Universitātes Ētikas izpētes centra, Latvijas Cilvēktiesību Centra un Kanādas Vēstniecības organizētajā Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Ethics in Democracy”ar referātu ";The Role of a Judge in Democracy";. Rīga, Latvija.

12. Osipova, S. 2008. g. 22.–23. maijs, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē «Международно-правовые механизмы защиты прав человека», kuru organizēja Krievijas Sankt Pēterburgas Gercena vērdā nosauktā pedagoģiskā valsts universitāte ar referātu „Идейная основа прав человека по доктрине романо-германских и англо- американаских правоведов.” Sankt Pēterburga, Krievija

13. Osipova, S. 2007. gada 10.–14. oktobrī dalība „Fifth General Meeting of the World Public Forum „Dialoge of Civilazition”, kas notika Rodā Grieķijā, ar referātu „Globalization, language and chenges in legal culture”.

14. Osipova, S. 2008. gada 2. oktobrī dalība Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedras rīkota konferencē ”Profesoram Arvedam Švābem 120” ar referātu „Vēsture, tiesību vēsture un nacionālā identitāte Latvijā 20. gs”.

Civiltiesisko zinātņu katedras pasniedzēju piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs:

15. Bitāns, A. 2007.g. 22.–23.novembris, dalība LU JF „Valdemāra Kalniņa simtgadei veltīta starptautiska zinātniska piemiņas konference” ar referātu „Personiska tiesību mantošanas iespēja Romiešu tiesībās un Latvijas civillikumā”. Rīga.

16. Bitāns, A. 2008.g. 27.–29.marts, dalība Austrijas Zinātņu Akadēmijas Deliktu tiesību nodaļas un Eiropas deliktu un apdrošināšanas tiesību centra starptautiskā zinātniskā konferencē par deliktu tiesībām (Tort Law) ar referātu „Deliktu tiesību aktualitātes Latvijā 2007.gadā”. Vīne.

17. Damane, L. 2007.g. 22.–23.novembris, dalība LU JF „Valdemāra Kalniņa simtgadei veltīta starptautiska zinātniska piemiņas konference” ar referātu „Notariālā akta aspekts neatņemamās mantojuma daļas izdalīšanas procesā”. Rīga.

18. Rozenfelds, J. 2007.g. 22.–23.novembris, dalība LU JF „Valdemāra Kalniņa simtgadei veltīta starptautiska zinātniska piemiņas konference” ar referātu „Romiešu civiltiesību pamatu kursa pasniegšanas metodika LU un tās ietekme uz Latvijas tiesībām”. Rīga.

19. Torgāns, K. 2007.g. 25.novembris, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu „Banku līgumi Latvijas civiltiesībās un Eiropas Līgumu kodeksa projekts”. Eiropas privāttiesību juristu akadēmija. Itālija (Pavia).

20. Torgāns, K. 2007.g. 14.–17.novembris, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē „European Development of Law” ar referātu „Eiropas iniciatīvu ietekme uz Latvijas civiltiesību attīstību”. Tartu, Igaunija.

21. Broka, B. 2008.gada 4.augusts, dalība American Legal Writing Institute organizētajā starptautiskā zinātniskā konferencē Etkin Avukatlik Becerileri (Legal Writing) ar referātu „Beginning a legal skill programm”. Stambula, Turcija.

Piedalīšanās zinātniskās konferencēs

22. Čepāne, I. 2007.g. 16.novembris, dalība nedēļas žurnāla “Jurista Vārds” jubilejas konferencē: veltīta 500.numura iznākšanai ar referātu „Teritorijas plānošanas tiesiskā regulējuma aktuālās problēmas”. Rīga.

23. Lībiņa-Egner I. 2008.g. 25.aprīlis, dalība Latvijas Juristu biedrības zinātniskā konferencē „Lisabonas līgums un Eiropas Savienības jaunie tiesiskie pamati” ar referātu „ Lisabonas līgums un pamattiesību attīstība”. Rīga.

24. Bitāns, A. 2007.g. 16.novembris, dalība nedēļas žurnāla “Jurista Vārds” jubilejas konferencē: veltīta 500.numura iznākšanai ar referātu „Problemātiskie aspekti nemantiskā kaitējuma civiltiesiskajā aizsardzībā”. Rīga.

25. Broka, B. 2007.g. 11.decembris, dalība Tiesībsarga zinātniskā konferencē ar referātu „Līgumu slēgšanas brīvība un diskriminācijas aizliegums – tiesību normās un praksē”. Rīga.

26. Broka, B. 2008.g. 14.maijs, dalība zinātniskā konferencē par aktuālajiem komerctiesību jautājumiem ar referātu „Negodprātīgas komercprakses aizlieguma tiesiskā regulējuma aktualitātes” BA „Turība”, Rīga.

27. Ose, D. 2007.g. 12.decembris, dalība Tiesībsarga zinātniskā konferencē ar referātu „Vai īrniekam ir iespēja sevi aizsargāt?”Rīga.

Starptautisko tiesību un Eiropas tiesību zinātņu katedras pasniedzēju piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs:

28. Kučs, A. 2008.g. 8. maijs, dalība Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense sadarbības tīkla organizētajā seminārā „Eiropas augstskolu pārstāvjiem tiesību un politikas zinātnēs” ar referātu „Boloņas procesa ietekme uz studiju procesu. Dažādu valstu augstskolu kopīgi veidotu programmu ieviešanas iespējas.”

29. Čevers, A. 2007.g. novembris, dalība Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Mikolas Romeris Universitatē „Starptautiskā biznesa administratīvo problēmu risināšanas perspektīvas” ar referātu ";Stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontrole mūsdienu apstākļos";. Viļņa, Lietuva

30. Čevers, A. 2008.g. aprīlis, dalība Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Eiropa un muita 21. gadsimtā”ar referātu „Muitas funkciju realizēšanas problēmas mūsdienu apstākļos”. Minska

31. Kačevska, I. 2008.g. 6.jūnijs, dalība Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Возврат денежных средств” ar referātu „Практика взыскания внешнеэкономических долгов в ЕС”. Minska

32. Kačevska, I. 2008.g. 1.oktobris, dalība Tieslietu ministrijas organizētajā starptautiskā privāttiesību konferencē ar referātu „Paralēlās un saistībās tiesvedības Latvijā un trešajās valstīs”. Rīga

Piedalīšanās zinātniskās konferencēs

33. Kačevska, I. 2008. g. 29.augusts, dalība zinātniskajā konferencē „Conducting International Arbitral Proceedings” ar referātu „New draft Arbitration Act”. Liepāja

34. Kačevska, I. 2008.g. 25.aprīlis, dalība zinātniskajā konferencē „Starptautiskās/ nacionālās šķīrējtiesas strīdu risināšanas veids - stūrakmens vai vēlamais rezultāts"; ar referātu Šķīrējtiesas sprieduma apstrīdēšanas un izpildes process. LTRK.

35. Kačevska, I. 2008.g. 8.oktobris, dalība Tieslietu ministrijas organizētā zinātniskā konferencē par aktuālajiem civilprocesa problēmjautājumiem 2007.-2008. gadā ar referātu „Mūsdienu starptautiskās arbitrāžas tiesības un šķīrējtiesas Latvijā”. LPA, Rīga.

36. Buka, A. 2008.g. 25.aprīlis, dalība zinātniskā konferencē ";Lisabonas līgums un Eiropas Savienības jaunie tiesiskie pamati"; ar referātu „Pārmainās EKT darbībā pēc Lisabonas līguma”. Rīga.

Valststiesību zinātņu katedras pasniedzēju piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs:

37. Balodis, R. 2007. g. 15.–18. novembris, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē Annual meeting of the European Consortium for State and Church research ( Nicosia, Cyprus) ar referātu par cilvēktiesību realizāciju saistībā ar reliģijas brīvību Latvijā „The application of article 9 of the European Convention on Human Rights, and other articles of the Convention which deal with religious freedom in the European Union countries”. Nicosia, Cyprus.

38. Balodis, R. 2008.g. 2.–5. oktobris, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē „XX Annual Congress Of The European Consortium For Church & State” ar referātu „Reliģija un Krimināltiesības: Latvijas Republikas situācija”. Jarvenpaa, Finland.

39. Buks-Vaivads, H.

2007.g. 1.–3. novembris dalība starptautiskā zinātniskā konferencē EuReSIS net Thessaloniki, 1st. General Assambly European Studies on Religion and State in the 21st Century ar referātu Cilvēktiesību attīstība LR. Greece.

Krimināltiesisko zinātņu katedras pasniedzēju piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs:

40. Zeppa Priedīte, V.

2008.g. 24.–26.maijs, dalība starptautiskā speciālizēto pretkorupcijas iestāžu konferencē ";Pretkorupcijas iestāžu stiprināšana"; ar referātu ";Latvijas pretkorupcijas iestādes vājie un stiprie institucionālie un funkcionālie aspekti";. Lisabona.

42. Strada-Rozenberga, K.

2008.g. 11.–12.aprīli, dalība starptautiskā zinātniskā konferencē „Mācoties Eiropas Savienībā. Tiesības - demokrātijas balsts”, ar referātu „Starptautiskajā kriminālprocesuālajā sadarbībā - teorija un prakse”. Rīgas Juridiskā augstskola, Latvija.

43. Meikališa, Ā.

2008.g. 24.–25.janvāris, dalība LPA VI Starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē „Nepilngadīgo drošība un aizsardzība” ar referātu „Kriminālprocesa īpatnības izmeklēšanas darbībās ar nepilngadīgajiem”. Rīga.

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs:

44. Liholaja, V.

2007.gada 16.novembrī, dalība nedēļas žurnāla „Jurista Vārds” jubilejas konferencē, veltīta 500 numura iznākšanai, ar ziņojumu „Tiesu prakse un judikatūra: kopīgais un atšķirīgais”. LU, Rīga.

45. Strada-Rozenberga, K.

2007.gada 16.novembris, dalība nedēļas žurnāla „Jurista vārds” jubilejas konferencē, veltīta 500.numura iznākšanai ar referātu „Publiskā un privātā apsūdzība kriminālprocesā”. LU, Rīga.

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Juridiskā fakultāte

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
”TIESĪBU ZINĀTNES”

(Programmas kods 43380)

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

TIESĪBU ZINĀTNES”

(Programmas kods 45380 )

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA

JURIDISKĀ ZINĀTNE”

(Programmas kods 51380)

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Par 2006./2007. akadēmisko gadu

Tiesību bakalaura un tiesību maģistra studiju programma akreditēta no 2004.g. 6. aprīļa līdz 2010.g. 31. decembrim

Tiesību doktora studiju programma akreditēta no 2002.g. 27. marta līdz 2008.g. 31. decembrim

Tiesību bakalaura studiju programmas direktors:Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studijuprogrammas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studijuprogrammas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studijuprogrammas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studijuprogrammasakreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studijuprogrammasakreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studijuprogrammas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMSSTUDIJUPROGRAMMASAKREDITĀCIJAIProgrammas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studijuprogrammas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studijuprogrammas realizēšanas ...

Другие похожие документы..