Главная > Документ


Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

"Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība"

Latvijas Republikas izglītības klasifikācijas kods 42345

Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums

Jelgava, 2006

S a t u r s

 1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 3

 2. Studiju programmas organizācija 3

 3. Studiju programmas atbilstība 4

 4. Studiju programmas praktiskā realizācija 5

 5. Vērtēšanas sistēma 10

 1. Studējošie 12

6.1. Studējošo skaits programmā 12

6.2. Sekmības un atskaitīšanas rādītāji un to analīze 13

6.3. 1.kursā imatrikulēto skaits 14

6.4. Absolventu skaits 14

6.5. Studējošo aptaujas un to analīze 14

6.6 Absolventu aptauja un to analīze 15

6.7. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 15

 1. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 15

7.1. Akadēmiskā personāla skaits 16

7.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība 18

7.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības politika 18

7.4. Finansēšanas un infrastruktūras nodrošinājums. 19

 1. Ārējie sakari 20

8.1. Saistība ar darba devējiem 20

8.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 21

8.3. Kvalifikācijas celšana 22

8.4. Ārvalstu vieslektoru skaits programmā 23

8.5. Studējošie, kas ir studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros 23

8.6. Ārvalstu studējošo skaits programmā 23

 1. Studiju programmas attīstības plāns 23

Pielikumi

 1. pielikums. Aptauju organizēšanas komisijas darba rezultātu apkopojums

 2. pielikums. Zinātniskā darba apakškomisijas ziņojums

 3. pielikums. Mācību materiāli tehniskās bāzes novērtējuma apakškomitejas ziņojums

 4. pielikums. Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības profesionālā bakalaura studiju programmas priekšmetu anotācijas

 5. pielikums. Studiju programmas „Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” orientējošās izmaksas

 1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi

“Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības” profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus ēdināšanas uzņēmumu un viesnīcu darba organizēšanai un vadīšanai, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientiem.

Studiju programmas uzdevumi ir sniegt studentiem teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas:

 • Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācijā, vadīšanā, tehnoloģisko procesu projektēšanā;

 • Viesnīcu darba organizācijā un vadīšanā;

 • Kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana ēdināšanas un viesnīcu uzņēmumu klientiem.

Studiju ilgums pilna laika studijās - 4 gadi, nepilna laika - 5 gadi. Šīs studijas programmas studenti apgūst restorānu un viesnīcu vadītājam nepieciešamās zināšanas. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas vadītājs ir profesors, ž. I.Skrupskis (LLU Senāta 2003. gada 12.februāra lēmums Nr.156)

Programmas realizācijai ir saņemta licence par tiesībām īstenot profesionālo augstākās izglītības bakalaura studiju programmu “Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” (45811) profesionālā bakalaura grāda uzņēmējdarbībā un restorānu un viesnīcu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai (licences Nr.04056-8, 28.03.2003).

 1. Studiju programmas organizācija

Darbības efektivitāti palielina detalizēta īstermiņa plānošana, kas nosaka katra studiju semestra prioritātes un darbības apjomu un tiek iekļauti akadēmiskā gada kalendārā, struktūrvienību darba plānos un konkrētā studiju programmā. Studiju programmas mērķis ir:

 • vispusīga kvalificēta, konkurentspējīga speciālistu sagatavošana, atbilstoši sagaidāmajam darba tirgus pieprasījumam;

 • mērķtiecīgas un racionālas studijas.

Studiju programmas studiju plāns sastāv no šādām sadaļām:

 • vispārizglītojošie studiju kursi;

 • nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi;

 • nozares profesionālās specializācijas kursi;

 • brīvās izvēles studiju priekšmeti.

Izmaiņas studiju programmā

Atbilstoši MK noteikumu Nr.481/20.11.2001. „Nolikums par augstākās izglītības otrā līmeņa profesionālām programmām” prasībām, ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības studiju programmā ir veiktas sekojošas izmaiņas:

2004./2005. studiju gadā :

 • mainīts prakšu apjoms visiem kursiem – pēc I kursa teorētiskās daļas – 6 nedēļas (6,0 KP), pēc II kursa – 6 nedēļas (6,0 KP), pēc III kursa – 6 nedēļas (6,0 KP) un pēc IV kursa 8 nedēļas (8,0 KP). Līdz ar to prakšu apjoms sasniedz 26 KP.

 • priekšmeti, kuru apjoms nepārsniedz 1,0 KP, apvienoti kopējos tematiskos un pēc satura atbilstošos blokos, piemēram, „Zinātniskā darba pamati” ietver arī „Patentzinības” un „Pētnieciskā darba pamatus”; Tūrisma ģeogrāfija ietver „Telpa un vide” un „Tūrisma ģeogrāfiju”.

2005./2006. studiju gadā:

 • mainīta studiju priekšmetu teorētisko kursu un kursa darbu attiecība, iekļaujot teorētiskajā kursā arī kursa darba izstrādei atvēlētos kredītpunktus, piemēram, „Viesnīcu dienesti”, „Telpu kopšanas tehnoloģija”, „Ražošanas un apkalpošanas organizācija”, „Viesnīcu un ēdināšanas vadība”, „Uztura gatavošanas tehnoloģija” un „Tirgzinības”.

 • studiju priekšmetu teorētiskais apjoms palicis iepriekšējais, noņemot kursa darbu izstrādāšanu sekojošos priekšmetos: „Uztura fizioloģijā”, „Produktos, to pārstrādē”, „Patērētāja politikā” un „Tūrisma organizācijas pamatos”.

2006./2007. studiju gadā:

 • studiju programma tiks papildināta ar jauniem studiju priekšmetiem – “Uzņēmuma stratēģiskā vadība”(1,5 KP) un “Loģistika viesmīlībā”(1,5 KP);

 • pārstrukturēti studiju priekšmeti „Uztura gatavošanas tehnoloģija” (10KP) un „Uztura fizioloģija”(3KP), izveidojot jaunu priekšmetu „Uztura mācība”(5KP), kurā iekļauti „Uztura fizioloģija”(3KP) un „Uztura gatavošanas tehnoloģijas” sadaļa Prečzinība(2KP);

 • studiju priekšmets „Ražošanas un apkalpošanas organizācija” (4 KP) sadalīts divos atsevišķos priekšmetos „Apkalpošanas organizācija”( 2KP) un „Ražošanas organizācija”(2KP);

 • pārveidots studiju priekšmets „Tūrisma serviss”(2,5KP) par „Viesmīlības serviss”(2KP), izmainot arī studiju priekšmeta saturu;

 • izmainīts studiju priekšmeta „Tūrisma ģeogrāfija”(2,5KP) saturs, izslēdzot studiju priekšmetu „Telpa un vide” kā neatbilstošu no šīs studiju programmas;

 • mainīts priekšmetu sadalījums pa semestriem, ievērojot priekšmetu pēctecības principu, piemēram, „Apkalpošanas organizācija” un „Ražošanas organizācija”, „Tehnoloģiskās iekārtas” un „Personāla vadība”.

 1. Studiju programmas atbilstība

Saskaņā ar 2001. gada 20. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 481 „Nolikums par augstākās izglītības otrā līmeņa profesionālām programmām” prasībām, ir nepieciešams atbilstošs profesiju standarts ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības studiju programmas absolventiem. Studiju programmai piemēro profesiju standartu " Uzņēmumu un iestāžu vadītājs" ar reģistrācijas Nr. PS 0070, kas apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 16. maija rīkojumu Nr. 283 – ko uzskata kā atbilstošu šai studiju programmai un piešķiramai kvalifikācijai – restorānu un viesnīcu vadītājs. Tomēr šajā standartā izvirzītās prasības un piešķiramās kvalifikācijas apraksts nevar tikt piemērojams ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības studiju programmas absolventiem un būtu pārskatāms.

4. Studiju programmas praktiskā realizācija

Pasniegšanas metodes

Studiju programmas realizācijai izmantotas standartizētas pasniegšanas metodes - lekcijas, praktiskie darbi, laboratorijas darbi un semināri. Jaunu tehnoloģiju apgūšana saistīta ar datortehnikas izmantošanu priekšmetā "Tehnoloģiskās iekārtas", kuras prasmju apguves veicināšanai izmantots kompaktdiskā izstrādāts lekciju materiāls.

Katedru normatīvā mācību darba apjoma aprēķina ieviešana ļāva pāriet no 24 stundām uz ne vairāk kā 16 auditoriju stundām, palielinot studentu patstāvīgo studiju īpatsvaru. 1 KP atbilst 16 stundām, bet pārējais ir patstāvīgais darbs.

Izmaiņas studiju programmas realizācijā

Mainīts lekciju un praktisko darbu īpatsvars studiju priekšmetā „Ekonomikas teorija”. Šo daļu attiecība ir 1:1. Šīs izmaiņas atļauj arī šis pamatstudiju programmas absolventiem studēt citu augstskolu maģistra studiju programmās ar ekonomikas novirzienu.

Programmas realizācijas resursu analīze

Lai pilnveidotu studiju programmas realizāciju un nodrošinātu studējošos ar nepieciešamajiem mācību materiāliem, katedras docētāji ir sagatavojuši un izdevuši daudzveidīgus mācību līdzekļus:

 • Skrupskis I., Melgalve I., Vītola V., Kozule V., Kauliņš U. Konditorejas izstrādājumi un to funkcionālā nozīme. Mācību palīgmateriāli. – Jelgava, LLU, 2004. – 60 lpp.

 • V.Rozenbergs Pārtikas aprites noteikumi. Mācību līdzeklis datorsalikumā. 2004.

 • Sagatavota izdošanai vārdnīca: V.Kozule, G.Krūmiņa, V.Rozenbergs, I.Skrupskis Kulinārijas vārdnīca.

 • Izstrādātas 4 darba burtnīcas priekšmetā Viesnīcu un ēdināšanas vadība - L.Medne;

 • Izstrādāti metodiskie norādījumi bakalaura darba izstrādāšanai – I.Milleres redakcijā;

 • Izstrādāti metodiskie norādījumi kursa darbam Ražošanas organizācijā - I.Milleres redakcijā;

LLU rīkotais gadskārtējais mācību grāmatu un mācību palīglīdzekļu konkurss stimulē mācībspēkus nodrošināt studentus ar patstāvīgajām studijām nepieciešamiem materiāliem.

4. kursa ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības studenti piedalās arī katedras organizētajā zinātniski praktiskajā konferencē ar ziņojumiem par izstrādāto bakalaura darbu tematiku.

Ekonomikas ministrijas rīkotajā 2004./2005.studiju gada absolvente Inese Mihailova konkursā ieguva 1.vietu kategorijā par inovatīvāko bakalaura darbu tūrisma jomā.

2003./2004. studiju gadā izstrādātie un aizstāvētie bakalaura darbi, to izstrādātāji un vadītāji, arī Valsts eksaminācijas komisijas vērtējums ir atspoguļots 1.tabulā.

1.tabula

2003./2004.studiju gadā izstrādātie un aizstāvētie bakalaura darbi

Nr.

Uzvārds, vārds

Diplomdarba nosaukums

Darba vadītājs

Darba novērtējums

Briede Lāsma

“Konditorejā pielietoto garšvielu un garšaugu izmantošanas iespējas”

lekt. J.Ķīvīte

Labi

(7)

Buraja Agnese

“Ergonomiskā telpu tīrīšana”

lekt. I.Zeibote

Ļoti labi

(8)

Dambrāne Irīna

“Krievu tautas uztura tradīcijas”

lekt. G.Krūmiņa

Ļoti labi

(8)

Dzene Laura

“Uzņēmējdarbības vides analīze un praktiskā pielietojuma iespējas lauku tūrismā”

asist. L.Medne

Teicami

(9)

Elksnīte Edīte

“Valsts finansējums tūrisma attīstībai Latvijā”

asist. V.Dzelzkalēja

Labi

(7)

Grigoroviča Inese

“Dabas takas Latvijā ”

asist. V.Dzelzkalēja

Labi

(7)

Īve Rita

“Aprūpes centra “Zemgale” darbības analīze ” un ES struktūrfondu piesaistīšanas iespējas

asist. L.Medne

Ļoti labi

(8)

Jaudzema Vita

“Ēdināšanas uzņēmumu analīze Ogres pilsētā”

asist. L.Medne

Teicami

(9)

Kalniņa Iveta

“Apkārtējai videi draudzīgu mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu izvēle lauku tūrisma mītnēs”

lekt. I.Zeibote

Teicami

(9)

Kārkle Gita

“Viesmīlības nozares personāla novērtējums Aizkraukles rajonā”

asist. R.Riekstiņa-Dolģe

Teicami

(9)

Klimantoviča Kristīne

“Dārzeņu izmantošana saldo ēdienu gatavošanā”

lekt. G.Krūmiņa

Ļoti labi

(8)

Kodola Santa

“Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumam”

asoc.prof. A.Blija

Labi

(7)

Kokina Kristīne

“Jauniešu ēdienkartes sastādīšana”

lekt. V.Kozule

Labi

(7)

Maikūns Sergejs

“UV spektru izmantošana tauku kvalitātes raksturošanā”

doc. M.Kūka

Teicami

(9)

Mazūdre Inita

“Jūras produkti uzturā”

lekt. G.Krūmiņa

Ļoti labi

(8)

Mazūdre Līga

“Dārzeņu aukstās mērces”

lekt. G.Krūmiņa

Labi

(7)

Meijere Laura

“Viesu mājas “Atpūtas” biznesa plāns”

doc. ciņš

Gandrīz labi

(6)

Miglāne Baiba

“Pilis kā tūrisma objekts”

asist. V.Dzelzkalēja

Labi

(7)

Mūrniece Īrisa

“Pieejamības risinājumi ēdināšanas uzņēmumos”

asist. I.Millere

Izcili

(10)

Novožilova Nataļja

“Racionāla uztura aspekti” (studentu uzturs)

prof. I.Skrupskis

Labi

(7)

Šmitmane Dita

“Ķīniešu tautas uztura tradīcijas”

lekt. G.Krūmiņa

Ļoti labi

(8)

Tjumenceva Nataļja

“Medus uzturvērtības analīze”

prof. I.Skrupskis

Labi

(7)

Tomase Antra

“Viesnīcu vērtēšanas kritēriju salīdzināšana”

A.Līdums

Ļoti labi

(8)

Tribande Dina

“Investīciju piesaistes formas un kredīta iespējas lauku tūrismā”

asist. L.Medne

Ļoti labi

(8)

Ņesteroviča Jekaterina

“Grūtnieču uzturs”

prof. I.Skrupskis

Labi

(7)

Rešetina Inese

“Ziemas aktīvā tūrisma infrastruktūras elementu izvērtēšana”

asist. I.Millere

Ļoti labi

(8)

Riekstiņa Lita

“Ēdināšanas darba organizācijas analīze skolu ēdnīcās Tukuma rajonā”

asist. L.Medne

Teicami

(9)

Smirnova Tatjana

“Sojas produktu izmantošana uzturā”

prof. I.Skrupskis

Gandrīz labi

(6)

Sondare Dace

“Mazu bērnu (līdz 1 gadam) ēdienkartes pamatojums”

lekt. V.Kozule

Labi

(7)

Širaka Kristīne

“Medību tūrisms Latvijā”

asist. M.Apškalēja

Labi

(7)

Škapare Sanita

“Golfa attīstība Latvijā”

asist. V.Dzelzkalēja

Ļoti labi

(8)

Ūpe Agnese

“Tīrīšanas līdzekļu izvēle viesnīcās”

lekt. I.Zeibote

Ļoti labi

(8)

Vaicekauska Iluta

“Ceļu infrastruktūras ietekme uz tūrisma attīstību Latvijā”

asist. V.Dzelzkalēja

Labi

(7)

Vasiļjeva Inga

“ Četrzvaigžņu viesnīcu piedāvātā produkta analīze”

asist. L.Medne

Ļoti labi

(8)

Vičaka Aiva

“Ēdināšanas uzņēmuma tehnoloģiskās projektēšanas priekšnosacījumi”

asist. I.Millere

Labi

(7)

Vorobjova Natālija

“Personāla darba stimulēšanas sistēmas izstrādāšana ēdināšanas uzņēmumā”

doc. K.Kirila

Ļoti labi

(8)

2004./2005. studiju gadā izstrādātie un aizstāvētie bakalaura darbi, to izstrādātāji un vadītāji, arī Valsts eksaminācijas komisijas vērtējums ir atspoguļots 2.tabulā.

2.tabulaСкачать документ

Похожие документы:

 1. Rīgas tehniskā universitāte materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte licenzētās akadēmiskās maģistra studiju programmas " materiālu nanotehnoloģijas" (45526)

  Документ
  ... un aizstāvēšanu ražošanas un uzņēmējdarbības organizēšanas katedras maģistra profesionālo studiju programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, virziens “Uzņēmējdarbības ...
 2. HIGHER SCHOOL OF PSYCHOLOGY Professional bachelor’s study programme

  Документ
  ... - Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. - 309 lpp. Alsiņa, R. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes: mācību līdzeklis ... meņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Sociālās palīdzības organizators” īstenošanu Psiholoģijas augstskol ...
 3. The report of the self-estimation committee for catering and hotel management study program professional bachelors’ study program " catering and hotel management (qualification code of latvia republic – 42345)

  Документ
  ... . Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 50. Rīga, SIA „Rīgas viļņi”, 1998. – 36.lpp. Studiju process ... /tālmācības kurss/ Latvijas Universitāte – R.: SIA “Izglītības soļi” 2003. – 314 lpp. Buģina V. Galvenie termini un ...
 4. Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2010 gada septembrī vispārīgie zinātnes un kultūras jautājumi (udk sākas ar 0)

  Документ
  ... mācību priekšmetu "Datormācības ekonomistiem" akadēmisko un profesionālo bakalaura studiju programmu ietvaros ... un ekonomiskie aspekti un to ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā : monogrāfija / Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte ...

Другие похожие документы..