Главная > Документ


LATVIJAS UNIVERSITĀTE

OPTOMETRIJAS BAKALAURA (kods 43722) UN MAĢISTRA

(kods 45722) STUDIJU PROGRAMMAS

AKADĒMISKĀ GRĀDA DABASZINĀTŅU BAKALAURS UN DABASZINĀTŅU MAĢISTRS OPTOMETRIJĀ IEGŪŠANAI

Programmas direktors:

Ivars Lācis

profesors, Dr.habil.phys.

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU FMF Optometrijas Fizikas un matemātikas

studiju programmu fakultātes

padomes sēdē 13.03.2007. Domes sēdē 14.03.2007.

protokola Nr.1 protokola Nr.3/2007.

padomes priekšsēdētājs Domes priekšsēdētājs

I.Lācis U. Raitums

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas LU Senāta sēdē

sēdē _________________.

lēmums Nr. lēmums Nr.

Priekšsēdētājs Senāta priekšsēdētājs

J.Krūmiņš J.Rozenvalds

 1. PIETEIKUMI STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

Raiņa bulv. 19,

Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 7034301

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs

Nr. 3341000218

Studiju programmas nosaukums

Optometrijas bakalaura akadēmiskā studiju programma

Studiju programmas kods

43722

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

4 gadi jeb 8 semestri pilna laika

klātienes studijās

5 gadi jeb 10 semestri nepilna laika

neklātienes studijās

160 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Vispārēja vidējā izglītība

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu bakalaura grāds optometrijā

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU Fizikas un matemātikas fakultāte, Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa, Ķengaraga ielā-8, Rīga, LV – 1063

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Profesors, Dr.h.fiz. Ivars Lācis,

studiju programmas direktors

LU Fizikas un matemātikas fakultātes dekāns

prof. M. Auziņš

Paraksts

Optometrijas bakalaura studiju programmas direktors

prof. I. Lācis

Paraksts

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes

novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

Raiņa bulv. 19,

Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 7034301

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs

Nr. 3341000218

Studiju programmas nosaukums

Optometrijas bakalaura akadēmiskā studiju programma

Studiju programmas kods

43722

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

3 gadi jeb 6 semestri pilna laika

klātienes studijās

4 gadi jeb 8 semestri nepilna laika

neklātienes studijās

120 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Vispārēja vidējā izglītība

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu bakalaura grāds optometrijā

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU Fizikas un matemātikas fakultāte, Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa, Ķengaraga ielā-8, Rīga, LV – 1063

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Profesors, Dr.h.fiz. Ivars Lācis,

studiju programmas direktors

LU Fizikas un matemātikas fakultātes dekāns

prof. M. Auziņš

Paraksts

Optometrijas bakalaura studiju programmas direktors

prof. I. Lācis

Paraksts

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes

novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

Raiņa bulv. 19,

Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 7034301

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs

Nr. 3341000218

Studiju programmas nosaukums

Optometrijas maģistra akadēmiskā studiju programma

Studiju programmas kods

45722

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

2 gadi jeb 4 semestri pilna laika

klātienes studijās

2,5 gadi jeb 5 semestri nepilna laika

neklātienes studijās

80 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Dabaszinātņu bakalaura grāds optometrijā

Iegūstamais grāds

Dabaszinātņu maģistra grāds optometrijā

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU Fizikas un matemātikas fakultāte, Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa, Ķengaraga ielāb8, Rīga, LV-1063

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Profesors Dr.h.fiz. Ivars Lācis,

studiju programmas direktors

LU Fizikas un matemātikas fakultātes dekāns

prof. M. Auziņš

Paraksts

Optometrijas maģistra studiju programmas direktors

prof. I. Lācis

Paraksts

 1. SATURS

1.PIETEIKUMI STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI 2

2.SATURS 5

3.Latvijas Universitātes Senāta lēmums par studiju programmu apstiprināšanu 6

4.Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija 7

5.Studiju programmu akreditācijas lapu kopijas 8

6.Vienošanās par sadarbību programmu likvidācijas gadījumā 9

7.AIP lēmums par skaitliski nelielas programmas īstenošanu 10

8.Pašnovērtējuma ziņojums 11

8.1. Studiju programmu mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti 12

8.1.1. Optometrijas Bakalaura studiju programmas mērķi 12

8.1.2. Programmas uzdevumi 13

8.1.3. Optometrijas bakalura studiju plānotie rezultāti 13

8.1.4. Optometrijas Maģistra studiju programmas mērķi 14

8.1.5. Programmas uzdevumi 15

8.1.6. Optometrijas maģistra studiju plānotie rezultāti 16

8.2. Optometrijas studiju programmu organizācija 16

8.3. Studiju programmas izvērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 18

8.4. Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un citās ES valstīs 19

8.5. Studiju programmu praktiskā realizācija 25

8.6. Zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēma 27

8.6.1. Galvenās novērtēšanas formas 27

8.6.2. Vērtēšanas sistēmas analīze 28

8.7. Akadēmiskais personāls 29

8.7.1. Akadēmiskā personāla skaitliskais sastāvs un kvalifikācija 29

8.7.2. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas un apmācības politika 30

8.8. Studiju programmu finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 31

8.9. Sadarbība un partneri 32

8.9.1. Sadarbība ar darba devējiem 33

8.9.2. Darba devēju aptauja par absolventu nodarbinātību nākamajiem 6 gadiem 33

8.9.3. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās izglītības programmas 34

8.10. Studenti 34

8.10.1. Studējošo un absolventu skaits 34

8.10.2. Studējošo un absolventu aptaujas analīze 36

8.11. Zinātniskais darbs 37

8.12. Studiju programmu izmaksu aprēķins 38

Nobeigums 41

PIELIKUMI 43

1. Bakalaura studiju programmu plāni un kursu apraksti 43

2. Maģistra studiju programmas plāns un kursu apraksti 225

3. Studentu aptaujas rezultāti 289

4. Programmu realizācijā iesaistīto mācībspēku saraksts 292

5. Programmu pamata kadēmiskā personāla zinātniskās biogrāfijas (Curriculum vitae) 294

7. Studiju programmu nodrošinājums ar mācību literatūru (bibliotēka) 359

8. Noslēguma darbu izstrāde un vērtēšana 361

8.1. LU „Noslēguma darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība” 361

8.2. Metodisks palīglīdzeklis vadītājam un recenzentam 377

9. Atsauksmes no augstskolām un profesionālajām organizācijām
379

10. Zinātniskais darbs 385

11. Pašnovērtēšanas protokols 391

12. Diploma pielikumi 394

 1. Latvijas Universitātes Senāta lēmums par studiju programmu apstiprināšanu

 2. Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija

 3. Studiju programmu akreditācijas lapu kopijas

 4. Vienošanās par sadarbību programmu likvidācijas gadījumā

 1. AIP lēmums par skaitliski nelielas programmas īstenošanu

 2. Pašnovērtējuma ziņojums

Anotācija

Optometrijas bakalaura studijas ir redzes zinātnē un primārās redzes aprūpes mūsdienu problēmātikā balstītas plaša profila studijas. Latvijas Universitātes piedāvātajā studiju programmā iegūstamais grāds, līdzīgi kā Lielbritānijā, ASV un Austrālijā ir dabas zinātnēs, bet papildus profesionālās prasmes un iemaņas ir no primārās redzes aprūpes jomas - optometrijas. Studiju programmas akadēmiskais saturs pamatā veidojas no dabaszinātņu priekšmetiem un tādām, speciāli izvēlētām, medicīnas sastāvdaļām, kuras attiecas uz cilvēka redzes sistēmu. Programmas procentuālajā sadalījumā var atrast: bioloģiju – 9%, ķīmiju – 12%, medicīnu un redzes fizioloģiju – 24%, fiziku un jo sevišķi tās apakšnozari optiku – 15%. Pārējie priekšmeti pārstāv matemātiku, inženierzinātnes un citas jomas. Programma sastāv no trim (obligātā, ierobežotās izvēles un brīvās izvēles) daļām ar četrgadīgā plāna kredītpunktu summu 160, vai trīsgadīgā plāna kredītpunktu summu 120.

Obligātā daļa (A daļa) – (99 vai 71 kredītpunkti, attiecīgi) satur dabaszinātņu pamatkursus – fizikā, ķīmijā, bioloģijā, mikrobioloģijā un bioķīmijā; specializācijas pamatkursus – anatomijā, acu slimībās un klīniskās diagnostikas pamatos kā arī bakalaura darbu.

Ierobežotās izvēles daļā (B daļa) – (45 kredītpunkti, abos plānos) satur humanitāros, sociālos, dabaszinātņu, optometrijas un medicīnas kursus.

Brīvās izvēles daļa (C-daļa) – (16 vai 3 kredītpunkti, attiecīgi). Brīvā daļa programmā netiek atspoguļota. Kursu izvēli brīvās izvēles daļā nosaka students pats.

Ievads

LU Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas bakalaura un maģistra studiju programmu pašnovērtējuma ziņojums sniedz ieskatu programmu attīstības perspektīvās, kā arī piedāvā studiju procesa un pētnieciskā darba analīzi Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā.

Pašnovērtējuma ziņojums ir sagatavots, apspriests un apstiprināts Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā, piedaloties Optometrijas studiju programmu padomei, mācību spēkiem un studentiem.

8.1. Studiju programmu mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti

8.1.1. Optometrijas Bakalaura studiju programmas mērķi

Programmas vispārējie mērķi ir:

 • Nodrošināt programmas studentiem tādu atbalsta un studiju vidi, kas veicina personības vispusīgu attīstību un profesionālu pilnveidi;

 • Sniegt studējošajiem pamatu viņu turpmākai profesionālajai darbībai primārajā redzes aprūpē, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt ar pacientu redzes defektiem saistītas problēmas;

 • Šo studiju juridiski fiksētais mērķis ir dabaszinātņu bakalaura optometrijā akadēmiskā grāda iegūšana.

Sekmīgam programas studentam ir jāapliecina spējas gan dažādās dabaszinātņu jomās, gan interese par medicīnu un iemaņas patstāvīgi strādāt ar tādiem cilvēkiem, kam nepieciešama redzes korekcija.

Akreditācijai piedāvāto optometrijas bakalaura studiju programmu paredzēts īstenot, izmantojot četrgadīgu un trīsgadīgu plānu. Divu plānu ieviešana ir saistīta ar Latvijas Universitātes pāreju uz sešu semestru pirmā līmeņa bakalaura studijām. Optometrijas un Redzes zinātnes nodaļā pāreja uz sešu semestru akadēmisko bakalaura studiju programmu ir plānota sākot ar 2007./2008. mācību gada 1. kursa studentu uzņemšanu. Savukārt pēdējie studenti pēc četrgadīgā plāna savas bakalaur studijas pabeigs 2010. gadā.

Imatrikulācijas prasības, uzsākot bakalaura studiju programmas apguvi, neatkarīgi no konkrētā plānojuma pa gadiem, ir pretendenta vispārējo vidējo izglītību apliecinošs dokuments, kā arī nokārtoti centralizētie eksāmeni matemātikā un latviešu valodā.

Mūsu konkrētie mērķi ir nodrošināt studentus ar:

 • Teorētiskām un lietišķām zināšanām par redzes sistēmas anatomiskajiem, fizioloģiskajiem aspektiem un priekšstatiem par redzes uztveres darbību;

 • Zināšanām par redzes sistēmas strukturālām un funkcionālām anomālijām, kā arī praktiskām iemaņām redzes stāvokļu diagnostikā;

 • Detalizētām zināšanām par redzes korekcijas līdzekļiem un to pielietojamību konkrētos gadījumos;

 • Spējām teorētiskās zināšanas pārvērst konkrētos ar pacienta stāvokli saistītos lēmumos redzes ambulancē;

 • Komunikāciju un citām personālajām prasmēm, lai spētu veidot dialogu ar kolēģiem un pacientiem;

 • Sapratni par optometrijas vietu un lomu redzes primārās aprūpes sistēmā, kā arī ētiskajiem, profesionālajiem un citiem optometrista darbību ierobežojošiem faktoriem;

 • Spējām patstāvīgi turpināt izglītību un profesionālo pilnveidi visa mūža garumā.

Optometrijas bakalaura grāds, (Dabaszinātņu bakalaurs optometrijā), dod tiesības turpināt akadēmiskās studijas optometrijas maģistra vai profesionālajā studiju programmā, vai arī citā izvēlētā augstāka līmeņa programmā radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē.

8.1.2. Programmas uzdevumi

Programmas galvenais uzdevums ir sniegt studējošajiem zinātnisku pamatu viņu turpmākai profesionālajai darbībai primārajā redzes aprūpē, attīstot zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt ar pacientu redzes defektiem saistītas problēmas. Programma arī dod iemaņas studejošo turpmākajam zinātniskajam darbam. Īstenojamai programmai ir jānodrošina studējošajiem:

 • iespēju apgūt akadēmisko programmu atbilstoši MK noteikumiem par „Valsts akadēmiskās izglītības standartu” un studiju programmu klasifikatoram (kvalifikācijas kods 43722);

 • attīstīt patstāvīgas mācīšanās prasmes un motivāciju, kas nepieciešamas, lai turpmāk varētu ar augstu patstāvības pakāpi realizēt savas tālākās studijas;

 • iespējas teorētisko zināšanu apguvei dabaszinātņu pamatnozarēs, veidojot izpratni par redzes zinātnes un optometrista prakses ciešo saistību;

 • iespēju iepazīties ar optometrista profesionālās darbības pamatiemaņām, kā arī praksē pārbaudīt savu gatavību patstāvīgam darbam ar pacientiem;

 • prasmes moderno tehnoloģiju lietošanā, informācijas ieguvē, atlasē un apstrādē, piemēram darbs ar datoru, saziņa globālajā tīmeklī, eksperimentālo datu apstrādē ar statistikas programmām u.c.;

8.1.3. Optometrijas bakalura studiju plānotie rezultāti

Pēc sekmīgi izpildītas bakalaura programmas optometrijā studentam ir jādemonstrē:

 • Sapratne, zināšanas un prasmes pielietot teoriju augstākās matemātikas un vispārīgās fizikas priekšmetos studiju priekšmetu programmu apjomos;

 • Zināšanas par acs anatomiju un redzes fizioloģiju šūnu darbības modeļu ietvaros;

 • Pārliecinošas spējas pielietot praksē datoru, angļu valodu un citas komunikatīvās iemaņas darbam kolektīvā;

 • Spējas lasīt un interpretēt vienkāršus eksperimentālos un pārskata rakstus par optometriju un redzes refraktīvo defektu korekciju;

 • Zināšanas par optometrijas un redzes zinātnes pamatatziņām un to izmantošanu redzes refraktīvo defektu korekcijā;

 • Spējas pasniedzēja vadībā veikt eksperimentāla rakstura pētījumus ar pacientiem par optometrijas un redzes zinātnes problēmām.

 • Stabila interese par karjeras turpināšanu optometrijā un/vai redzes zinātnē.

Lai iegūtu grādu „Dabaszinātņu bakalaurs optometrijā”, studentam pilnībā jāapgūst studiju programma, jāizpilda prasības visos studiju kursos, jāizstrādā un jāaizstāv bakalaura darbs un jānokārto gala pārbaudījums optometrijā (eksāmens – tests).

8.1.4. Optometrijas Maģistra studiju programmas mērķi

Optometrijas maģistra studijas ir padziļinātu teorētisko zināšanu iegūšana un pētniecības iemaņu un prasmju attīstīšana studenta izvēlētā redzes zinātnes apakšnozarē. Nodaļas vēlme ir darbu studiju kursos plaši atbalstīt ar izvērstiem pētījumiem mūsdienīgās laboratorijās un zinātniskās periodikas studijām bibliotēkā vai tīmeklī. Studentiem regulāri jāpiedalās zinātniskajā nodaļas seminārā un jāatskaitās par patstāvīgo pētījumu attīstības gaitu izvēlētajā maģistra darba virzienā.

Programmas vispārējie mērķi ir:

 • Nodrošināt programmas studentiem tādu pētniecības un studiju vidi, kas veicina akadēmiskas personības vispusīgu attīstību un patstāvīgas zinātniskās darbības uzsākšanu;

 • Sniegt konsultatīvo atbalstu tēmas izvēlē, materiālo un tehnisko atbalstu eksperimentālo iekārtu izbūvē;

 • Nodrošināt infrastruktūru darbībai Redzes zinātnē.

Akreditācijai piedāvāto optometrijas maģistra studiju programmu paredzēts īstenot, izmantojot divgadīgu plānu klātienes studijām un par vienu semestri garāku plānu nepilna laika neklātienes studijām. Programmas zinātniskā ievirze un nepieciešamība pētījumus sasaistīt ar konkrētām primārās redzes aprūpes sistēmas vajadzībām nosaka to, ka tuvākajos gados nodaļas kolektīvam jāvelta paaugstināta uzmanība nepilna laika studiju organizēšanai maģistratūrā.

Imatrikulācijas prasības, uzsākot maģistra studiju programmas apguvi ir LU Optometrijas bakalaura studiju programmā iegūts akadēmiskais grāds „Dabaszinātņu bakalaurs optometrijā” vai optometrijas augstāko profesionālo izglītību apliecinošs diploms. Tiesības turpināt akadēmiskās studijas optometrijas maģistra programmā ir arī citu bakalaura vai augstāko profesionālo studiju programmu beidzējiem, kurās ir ietverta atbilstošās (optometrijas) bakalaura studiju programmas obligātā daļa. Studijas maģistra studiju programmā var uzsākt arī personas ar ārzemēs iegūtu augstāko vai profesionālo izglītību, kuras saturs un apjoms atbilst LU Optometrijas bakalaura studiju programmas prasībām.

Programmas konkrētie mērķi ir:

 • Nodrošināt studentus ar teorētiskām un lietišķām zināšanām par redzes uztveres neiroanatomiskajiem un matemātiskajiem modeļiem;

 • Zināšanām par psihofizikālo eksperimentālo darba vietu veidošanu, izmantojot datorsimulācijas un vizuālos stimulus uz datoru monitoriem;

 • Detalizētām zināšanām par redzes neirofizioloģiju un tās eksperimentālajiem pētījumiem;

 • Spējām teorētiskās zināšanas pielietot konkrētu projektu realizācijai;

 • Šo studiju juridiski fiksētais mērķis ir akadēmiskā grāda „Dabaszinātņu maģistrs optometrijā” iegūšana.

8.1.5. Programmas uzdevumi

Īstenojamā programma pieprasa veidot mērķiem atbilstošu akadēmisko vidi un:

 • nodrošināt iespēju apgūt akadēmisko programmu atbilstoši MK noteiktajam „Valsts akadēmiskās izglītības standartam” (kvalifikācijas kods 45722);

 • attīstīt studentos prasmes, izmantojot teorētiskās zināšanas un iemaņas darbā ar zinātnisko periodiku, veidot izpratni par konkrētas redzes zinātnes problēmas pētīšanas iespējām jaunā vidē un multidisciplinārā kontekstā;

 • maģistra studiju programmas ietvaros iemācīt studentus gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijās skaidri un viennozīmīgi izklāstīt savu pētījumu secinājumus, dodot tiem loģisku eksperimentos vai modelēšanā balstītu pamatojumu;

 • attīstīt studentos iemaņas patstāvīgu zinātnisko pētījumu veikšanai un publikāciju sagatavošanai kā arī radīt viņos interesi par doktorantūru.

8.1.6. Optometrijas maģistra studiju plānotie rezultāti

Pēc sekmīgi izpildītas maģistra programmas optometrijā studentam ir jādemonstrē:

 • Pārliecinošas un detalizētas zināšanas par redzes sistēmas neirofizioloģiju un redzes uztveres modeļiem;

 • Zināšanas par pasaules vadošajiem akadēmiskajiem centriem redzes zinātnē un spējas veidot nepieciešamos akadēmiskos kontaktus;

 • Pārliecinošas spējas pielietot praksē svešvalodas, komunikatīvās un organizatoriskās iemaņas projektu kolektīvu veidošanai un to vadīšanai;

 • Spējas interpretēt eksperimentālos un teorētiskos rakstus par optometriju un redzes zināti;

 • Spējas patstāvīgi plānot un veikt eksperimentāla rakstura pētījumus ar pacientiem par optometrijas un redzes zinātnes problēmām;

 • Stabila interese par karjeras turpināšanu optometrijā un/vai redzes zinātnē.

8.2. Optometrijas studiju programmu organizācija

Optometrijas bakalaura un maģistra studiju programmu kopējā struktūra pašnovērtējuma perioda laikā, kopš akreditācijas būtiski nav mainījusies. Arī līdzsvars starp obligātajiem un ierobežotās izvēles kursiem ir saglabāts iepriekšējā līmenī. Taču līdz ar nodaļas zinātniskās infrastruktūras uzlabošanos ir palielināts laboratorijas un praktisko darbu īpatsvars. Tāpat var atzīmēt bibliotēkas nodrošinājuma izaugsmi, kas savukārt, atļauj palielināt studentu patstāvīgā darba īpatsvaru un veikt izmaiņas studiju darba metodikā.

Apzinoties lielo primārās redzes aprūpes speciālistu pieprasījumu darba tirgū, struktūrvienības pašas zinātnisko mērķu, uzdevumu un iespēju izmaiņas, kā arī lai nodrošinātu augstākās izglītības kvalitāti Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā, tika izlemts veikt apmācības plānu reformu bakalaura studijās, tam tam pakārtojot nelielas korekcijas studiju kursu programmu saturā. Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā apmācības struktūra tiks mainīta, ar mērķi nodrošināt studējošiem iespēju iegūt pirmo grādu trijos gados, kas būtu ērti salīdzināms un pielietojams ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Tāpēc prioritāra uzmanība tika pievērsta studiju priekšmetu satura reformai/pieskaņošanai pārejai uz divpakāpju (3 + 2) augstāko izglītību. Studiju kursu docētājiem savukārt tiek pieprasīta viņu veidoto un īstenoto programmu satura atbilstība tādām prasībām, kuras pavērtu nodaļas absolventiem lielākas iespējas darba tirgū un/vai ceļu uz dažādiem tālāko studiju vai praktiskā darba tipiem. Nodaļa ir sagatavojusies papildus darba slodzei pārejas posmā, kad vienlaicīgi nāksies īstenot bakalaura studijas pēc abiem studiju plāniem, proti, trīsgadīgā un četrgadīgā.

Optometrijas bakalaura un maģistra studiju programmu satura un struktūras reorganizācija

Pārejot uz trīsgadīgu bakalaura programmas realizācijas plānu, studiju programma tika sadalīta četros blokos: vispārīgo disciplīnu bloks; optikas, optometrisko instrumentu un tehnoloģiju bloks; medicīnas pamatdisciplīnu bloks; acs un redzes anatomijas un fizioloģijas disciplīnu bloks. Studiju programmas pamatbloku apjoma procentuālais sadalījums pa kredītpunktiem rāda, ka vispārīgajām disciplīnām (dabas zinātnes un matemātika) tiek atvēlēts par 11% mazāks apjoms, salīdzinājumā ar speciālajiem priekšmetiem (acs un redzes disciplīnu bloks) kopā ar bakalaura darbu. Bakalaura studiju programmas apjoma procentuālais sadalījums trīsgadīgajam studiju plānam ir sekojošs:

1. vispārīgo disciplīnu bloks = 30% (36 kr.p.); 2. optikas, optometrisko instrumentu un tehnoloģiju bloks = 18% (22 kr.p.); 3. medicīnas pamatdisciplīnu bloks = 15% (18 kr. p.); 4. acs un redzes disciplīnu bloks = 24.5% (29 kr.p.); 5. brīvās izvēles studiju kursi – 2.5% (3 kr. p.); 6. bakalaura darbs un gala eksāmens = 10% (12 kr. p.).

Nepieciešamība īstenot divus studiju plānus pieprasīja arī nelielas korekcijas studiju priekšmetu sarakstā un apjoma kredītpunktos. Piemēram, trīsgadīgajā bakalaura studiju programmā netiek piedāvāti priekšmeti: „Klīniskās refrakcijas laboratorija I & II”, „Redzes refraktīvie defekti III”, „Medicīniskā deontoloģija”. Četros studiju kursos radās nepieciešamība mainīt arī apjomu kredītpunktos: „Binokulārā redze” (trīsgadīgajā plānā 3, bet četru gadu plānā 4 kredītpunkti), „Oftalmiskā optika I” (trīsgadīgajā plānā 3, bet četru gadu plānā 4 kredītpunkti), „Redzes refraktīvie defekti II” (trīsgadīgajā plānā 3, bet četru gadu plānā 4 kredītpunkti), „Saskarsmes psiholoģija” (trīsgadīgajā plānā 2, bet četru gadu plānā 4 kredītpunkti). Šīs izmaiņas optometrijas bakalaura studiju programmā daļēji tiek kompensētas ar studiju priekšmetiem profesionālajā un maģistra studiju programmā.

Pozitīvās iezīmes bakalaura studijās

Pie tām pieskaitāma vispārīgo disciplīnu apjoma palielināšana kombinācijā ar dažādu ar primāro redzes aprūpi un redzes zinātni saistītu disciplīnu pasniegšanu. Studenti programmu beidzot, iegūst ne tikai akdēmisku izglītību, bet arī profesionālās pamatiemaņas. Programmas saturs atspoguļo optometrijas kā integratīvas disciplīnas specifiku - programmā ietverti dažādu zinātņu nozaru priekšmetu bloki. Zināma vieta paredzēta praktisko iemaņu attīstībai patstāvīgā praktiskā darbā mācību laboratorijās un studentu ambulancē.

Lai arī bakalaura studiju programmā nav īpaši izdalītas sadaļas vispārlietojamo iemaņu apgūšanai, jāatzīmē, ka studiju kursos „Lietišķā statistika un datu apstrādes metodes” un „Informācijas vākšanas un apstrādes metodes dabas zinātnēs”, studenti tiek apmācīti IT atbalstītu rīku lietošanai ne tikai optometrijai specifisko eksperimentālo datu apstrādei.

Uzlabojumi Maģistra studiju programmā

Pārskata periodā iegūtā pieredze ir novedusi pie slimībām un redzes anomālijām veltīto studiju kursu izmaiņām. Piemēram, studiju kursi acs priekšējo un mugurējo daļu slimībās ir daļēji nomainīti ar vairāk redzes elektrofizioloģijā specializētu priekšmetu. Tajā galvenā uzmanība veltīta statistiski viduvētu un individuāli atšķirīgu subjektu redzes garozas elektroniski detektējamu elektromagnētisko signālu pierakstam un analīzei. Acu slimības jaunajā priekšmetā parādās tikai kā anomālas atkāpes no nosacītās „normas”. Maģistra studiju programma metodiski ir ievērojami uzlabojusies pateicoties nodaļas eksperimentālās bāzes jaunieguvumiem. Tā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu būtiski palielinājies laboratorijas un praktisko nodarbību stundu skaits redzes fizioloģijā, acu kustībās un virknē citu studiju priekšmetu. Pateicoties nodaļas docētāju pašaizliedzīgai darbībai ir izdevies uzlabot zinātnisko semināru apmeklējumus un panākt, ka aktīva līdzdalība semināros summēta ar patstāvīgo darbu gatavojot ziņojumus un zinātniskos referātus aizpilda būtisku studiju darba apjomu.

8.3. Studiju programmas izvērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa

Latvijas Universitātē piedāvātās optometrijas studiju programmas akadēmisko grādu iegūšanai dabas zinātnēs un profesionālajam diplomam optometrijā ir vienīgās šāda tipa programmas Latvijas augstskolās. Tās kopā veido noslēgtu grupu, kas spēj nodrošināt kā programmas īstenošanai un izaugsmei nepieciešamos akadēmiskos kadrus, zinātnisko bāzi ar bakalaura un maģistra darbu izstrādi saistīto pētījumu veikšanai, tā arī mācību laboratoriju, ambulanču un literatūras krājumu, kas nepieciešams primārās redzes aprūpes speciālistu sagatavošanai. Svarīgi atzīmēt, ka Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā uzkrātais zinātniskās aparatūras un profesionālo optometrisko instrumentu kopums tiek izmantots arī to acu ārstu kvalifikācijas palielināšanai, kas valstī praktizē kā optometristi. Pēdējos gados, pēc Latvijas iestāšanās ES, valstī primārās sedzes aprūpes organizācija un pakalpojumu klāsts iedzīvotājiem sāk arvien vairāk tuvināties Rietumeiropas standartiem. Proti, vairums, optometristu pakalpojumu tiek sniegti nevis valsts poliklīnikās, bet privātās specializētās firmās. Vienlaicīgi notiek arī skaitliskas izmaiņas iedzīvotāju procentuālajā attiecībā pret primārās redzes aprūpes speciālistiem. Piemēram, ja Latvijā un pārējās Baltijas republikās 1992. gadā bija viens acu ārsts uz aptuveni 20000 valsts iedzīvotāju, tad patreiz uz vienu primārās redzes aprūpes speciālistu varam rēķināties ar 12000 iedzīvotājiem. Tuvāko gadu laikā šo potenciālo klientu skaits, līdzīgi kā Lielbritānijā, varētu kristies līdz 8000. Minētā un brīvā tirgus diktētā tendence, neapgāžami demonstrē nepieciešamību pēc optometristiem un citiem primārās redzes aprūpes speciālistiem, kurus valstī gatavo tikai Latvijas Universitātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā. Tāpēc varam būt pārliecināti par mūsu studiju programmu nepieciešamību. Taču šis ”monopolam” raksturīgais stāvoklis, vienlaikus ar pārējiem nelielas valsts augstākās izglītības sistēmas aspektiem, apgrūtina programmas salīdzināšanu ar kādu analogu Latvijā. Igaunijas universitātēs optometrijas speciālistus vēl negatavo, bet Lietuvā, Šauļu universitātē ar mūsu nodaļas akadēmisko mācību spēku atbalstu, tikai pirms gada ir atvērta dabaszinātņu bakalaura programma optometrijā. Tāpēc programmas optometrijā pēc iegūstamā grāda var tikt salīdzinātas ar dabas zinātņu attāliem analogiem mūsu republikā, vai tā saucamo ”Eiropas diplomu optometrijā”, vai arī ES valstu, piemēram, Madrides universitātes studiju programmu.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (3)

  Документ
  ... , Jelgava Personas kods: 090338-10159 Izglītība: 1957-1962 Latvijas universitāte, fizikas un ... Noslēguma darba vāka paraugs LATVIJAS UNIVERSITĀTE BAKALAURA DARBS RĪGA 2006 7. pielikums Studenta ... js as.prof. J.Cepītis Optometrijas un redzes zinātnes, tel ...
 2. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (5)

  Документ
  ... Kursa nosaukums Kombinatorikas elementi Kursa kods Mate3043 Kredītpunkti 3 ECTS ... Noslēguma darba vāka paraugs LATVIJAS UNIVERSITĀTE BAKALAURA DARBS RĪGA 2006 7. pielikums ... – 3 gadi matemātikas – 4 gadi optometrijas – 4 gadi. Fakultātē ir divas piecgad ...
 3. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  ... programmas kods 45 440) ir izstrādāta un tiek realizētas Latvijas Universitātes ... 2 kredītp. Eksperimentālā fizika II, Optometrijas bak. progr. A daļa 4 kredītp ... Noslēguma darba vāka paraugs LATVIJAS UNIVERSITĀTE BAKALAURA DARBS RĪGA 2006 7. pielikums ...
 4. Dabaszinātņu bakalaura ķīmijā ( 301) dabaszinātņu maģistra ķīmijā (4644301) un dabaszinātņu doktora ķīmijā studiju programmas

  Документ
  ... Latvijas Universitāte ir vadošā Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt visplašāko bakalaura ... Laboratorijas darbi organiskajā ķīmijā optometrijas bakalaura studijām, Rīga, LU, 1998. ... Personas kods: Izglītība: 1968.-1973. Latvijas universitāte, sve ...
 5. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... „Māszinības” Studiju programmas kods 41723 Studiju programmas īstenoš ... metodika” Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un ... te, A. Kvēpu noteikšana gaisā : bakalaura darbs. LU Ķīmijas fakultāte. Rīga : Latvijas Universitāte ...

Другие похожие документы..