Главная > Документ


Nobeigums

Pašnovērtējuma ziņojums ir veidots sadarbojoties visiem Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas docētājiem ar studentiem, doktorantiem un darba devējiem. Tas ir apspriests un apstiprināts Optometrijas Studiju programmu padomes sēdē 2007. gada 13. martā.

Konspektīvs programmas SVID analīzes kopsavilkums.

Stiprās puses:

 • Liels speciālistu pieprasījums Latvijas un ES darba tirgū.

 • Zinātniskajos pētījumos balstītas studijas.

 • Starptautiskās sadarbības projektu plašā ģeogrāfija.

 • Programmu starpnozaru raksturs un pasniedzēju augstā kvalifikācija.

 • Sekmīgā sadarbība ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām.

Vājums:

 • Nelielais studentu skaits, jo sevišķi maģistra programmā.

Izaicinājumi:

 • Maģistra studiju programmas prestiža palielināšana.

 • Konkurence ar medicīnas studiju programmu absolventiem.

 • Savlaicīgi (piecu gadu laikā) pabeigt jauno doktoru - mācību spēku sagatavošanu.

Draudi:

 • Izteiktu ārēju draudu programmai nav. Taču nepietiekama produktivitāte doktoru sagatavošanā izaicinājumu par jaunajiem mācību spēkiem var pārvērst draudā.

Konspektīvs programmas attīstības plāna kopsavilkums.

Programmu ilglaicīgas attīstības nodrošināšanai ir nepieciešams turpināt laboratoriju un specializētās nozaru bibliotēkas pilnveidošanu. Laikā līdz 2013. gadam šo procesu īstenošanai aktīvi jāiesaistās ES programmās līdzekļu piesaistei.

Samazinot noslodzi tiešajā mācību darbā, ir jāpalielina akadēmiskā personāla aktivitāti līdzdalībai LZP un Universitātes zinātnisko projektu konkursos.

Tuvākajos gados jāpalielina resursi zinātnisko asistentu un jauno zinātnieku piesaistei Nodaļas darbā, jo sevišķi zinātnisko projektu izpildei.

Jāatbalsta aktīva studentu iesaistīšanās starptautiskās apmaiņas programmās un jāatrod stratēģiskie sadarbības partneri ilgtermiņa zinātnisko un studiju programmu īstenošanai.

Koncentrēt resursus maģistra programmas pilnveidei, izstrādājot atbalsta programmu nepilna laika studiju īstenošanai.

PIELIKUMI

1. Bakalaura studiju programmu plāni un kursu apraksti

N.p.k.

Kursa kods

Lpp.

Astoņu semestru studiju programmas plāns

45

Sešu semestru studiju programmas plāns

46

Augstākā matemātika I

Mate1066

48

Augstākā matemātika II

Mate2023

51

Acs farmakoloģija

Medi3170

54

Acs anatomija un fizioloģija

Medi2012

58

Binokulārā redze

Fizi4006

62/67

Bioķīmija

Biol2031

72

Briļļu tehnoloģija I

Fizi2112

79

Briļļu tehnoloģija II

Fizi4005

82

Cilvēka anatomija

Medi1039

84

Informācijas vākšanas un apstrādes metodes dabaszinātnēs

Mate1030

88

Lietišķā statistika un datu statistiskās apstrādes metodes.

Mate2022

93

Fizika dabas zinātnēm

Fizi1003

96

Vispārējā fizioloģija

Biol2214

102

Ievads acu slimībās

Medi3021

108

Ievads optometrijā

Fizi1246

110

Kolorimetrija un fotometrija

Fizi1386

113

Kontaktlēcas

Fizi3241

117

Medicīniskā fizika.

Fizi2134

121

Mikrobioloģija

Biol3020

126

Oftalmiskā optika II

Fizi3256

130

Oftalmiskā optika I

Fizi3240

133/136

Optika I

Fizi2024

139

Optometriskie instrumenti I

Fizi2009

143

Optometriskie Instrumenti II

Fizi3010

146

Optiskie materiāli

Fizi2005

149

Optika II

Fizi2169

152

Organiskā ķīmija

Ķīmi1205

156

Redzes fizioloģija

Medi3002

160

Redzes refraktīvie defekti I

Fizi3011

166

Redzes refraktīvie defekti II

Fizi3017

170/173

Saskarsmes psiholoģija

PsiH2040

176/178

Specseminārs

Fizi5263

180

Vispārējā patoloģija

Medi4172

184

Angļu valoda I

Valo1448

189

Angļu valoda II

Valo1449

191

Bioloģija

Biol3008

193

Fizikālā ķīmija

Ķīmi1031

196

Klīniskās refrakcijas laboratorija I

Fizi3254

198

Klīniskās refrakcijas laboratorija II

Fizi3254

201

Neirofizioloģija

Medi3171

204

Redzes refraktīvie defekti III

Fizi4013

208

Uzvedības optometrija

Fizi5265

211

Medicīniskā deontoloģija

Medi4169

214

Bakalaura eksāmens

Fizi4029

217

Optometrijas bakalaura studiju programma pilna laika klātienes studiju forma (8 semestri)

(programmas nosaukums) (pilna/nepilna laika) (studiju ilgums)

Kursa nosaukums

1. gads

2. gads

3. gads

4. gads

Kopā

Pārbaudes veids

Docētājs

1.s.

2.s.

3.s.

4.s.

5.s.

6.s.

7.s.

8.s.

Obligātā daļa (A daļa)

1. Fizika dabas zinātnēm

-

5

-

-

-

-

-

-

5

Pārbaudījums

Prof. M. Auziņš

2. Organiskā ķīmija

5

-

-

-

-

-

-

-

5

Pārbaudījums

Doc. D. Cēdere

3. Bioloģija

-

-

3

-

-

-

-

-

3

Pārbaudījums

Doc. E. Slava

4. Optika I

-

-

3

-

-

-

-

-

3

Pārbaudījums

Prof. M. Ozoliņš

5. Optika II

-

-

-

4

-

-

-

-

4

Pārbaudījums

Prof. I. Lācis

6. Bioķīmija

-

-

-

3

-

-

-

-

3

Pārbaudījums

Prof. N. Sjakste

7. Mikrobioloģija

-

-

-

-

4

-

-

-

4

Pārbaudījums

Prof. A. Žilēviča

8. Augstākā matemātika I

6

-

-

-

-

-

-

-

6

Pārbaudījums

Doc. J. Buls

9. Augstākā matemātika II

-

3

-

-

-

-

-

-

3

Pārbaudījums

Doc. J. Buls

10. Optometriskie instrumenti I

-

-

-

3

-

-

-

-

3

Pārbaudījums

Doc. P. Cikmačs

11. Optometriskie instrumenti II

-

-

-

-

2

-

-

-

2

Pārbaudījums

Doc. V. Grabovskis

12. Cilvēka anatomija

-

4

-

-

-

-

-

-

4

Pārbaudījums

Lekt. K. Eglīte

13. Vispārējā fizioloģija

-

-

4

-

-

-

-

-

4

Pārbaudījums

Asoc. Prof. L. Ozoliņa

14. Acs anatomija un fizioloģija

-

-

-

6

-

-

-

-

6

Pārbaudījums

Lekt. S. Purviņa

15. Redzes fizioloģija

-

-

-

-

-

3

-

-

3

Pārbaudījums

Lekt. L. Apsīte

16. Ievads acu slimībās

-

-

-

-

-

4

-

-

4

Pārbaudījums

Lekt. S. Purviņa

17. Acs farmakoloģija

-

-

-

-

-

2

-

-

2

Pārbaudījums

Lekt. S. Purviņa

18. Ievads optometrijā

2

-

-

-

-

-

-

-

2

Pārbaudījums

Prof. I. Lācis

19.Oftalmiskā optika I

-

-

-

-

4

-

-

-

4

Pārbaudījums

Doc. P. Cikmačs

20. Redzes refraktīvie defekti I

-

-

-

-

3

-

-

-

3

Pārbaudījums

Doc. G. Krūmiņa

21. Redzes refraktīvie defekti II

-

-

-

-

-

4

-

-

4

Pārbaudījums

Asist. J. Fridrihsons

22. Binokulārā redze

-

-

-

-

-

-

4

-

4

Pārbaudījums

Asist. A. Švede

23. Medicīniskā deontoloģija

-

-

-

-

-

-

3

-

3

Pārbaudījums

Asist. A. Balgalve

24. Vispārējā patoloģija

-

-

-

-

-

-

-

4

4

Pārbaudījums

Prof. I. Taivans

Ierobežotās izvēles daļa (B daļa)

25. Optiskie materiāli

2

-

-

-

-

-

-

-

2

Pārbaudījums

Doc. V. Grabovskis

27. Kolorimetrija un fotometrija

-

-

-

2

-

-

-

-

2

Pārbaudījums

Prof. M. Ozoliņš

28. Medicīniskā fizika

-

-

2

-

-

-

-

-

2

Pārbaudījums

Prof. M. Ozoliņš

29. Informācijas vākšanas un apstrādes metodes dabas zinātnēs

3

-

-

-

-

-

-

-

3

Pārbaudījums

Doc. J. Dzenis

30. Lietišķā statistika un datu statistiskās apstrādes metodes

-

-

2

-

-

-

-

-

2

Pārbaudījums

Doc. J. Dzenis

31. Neirofizioloģija

-

-

-

-

3

-

-

-

3

Pārbaudījums

Asoc. Prof. L. Ozoliņa-Moll

32. Saskarsmes psiholoģija

-

4

-

-

-

-

-

-

4

Pārbaudījums

Asist. I. Freimane

33. Kontaktlēcas

-

-

-

-

-

-

2

-

2

Pārbaudījums

Asist. A. Balgalve

34. Oftalmiskā optika II

-

-

-

-

-

3

-

-

3

Pārbaudījums

Doc. P. Cikmačs

35. Briļļu tehnoloģija I

-

-

3

-

-

-

-

3

3

Pārbaudījums

Doc. V. Grabovskis

36. Briļļu tehnoloģija II

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Pārbaudījums

Doc. V. Grabovskis

37. Klīniskās refrakcijas laboratorija I

-

-

-

-

-

-

2

-

2

Pārbaudījums

Lekt. L. Apsīte

38. Klīniskās refrakcijas laboratorija II

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Pārbaudījums

Lekt. L. Apsīte

39. Specseminārs

-

-

-

-

-

-

2

-

2

Pārbaudījums

Prof. M. Ozoliņš

40. Redzes refraktīvie defekti III

-

-

-

-

-

-

5

-

5

Pārbaudījums

Asist. J. Fridrihsons

41. Fizikālā ķīmija

-

-

3

-

-

-

-

-

3

Pārbaudījums

Doc. S. Takers

42. Uzvedības optometrija

-

-

-

-

-

-

2

-

2

Pārbaudījums

Asist. A. Balgalve

41. Angļu valoda I

2

-

-

-

-

-

-

-

2

Pārbaudījums

Lekt. M. Kreicberga

42. Angļu valoda II

-

2

-

-

-

-

-

-

2

Pārbaudījums

Lekt. M. Kreicberga

42. Izvēles kurss (C-kurss)

-

2

3

-

5

4

2

-

16

43. Bakalaura eksāmens (A-daļā)

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Pārbaudījums

Asist. J. Fridrihsons

Bakalaura darbs (A-daļā)

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Aizstāvēšana

Kopā A daļā

13

12

10

16

12

13

7

16

99

Kopā B daļā

7

6

7

4

3

3

11

4

45

Brīvās izvēles daļā (C daļā)

-

2

3

-

5

4

2

-

16

Kopā programmā 120 kredītpunkti

20

20

20

20

20

20

20

20

160Скачать документ

Похожие документы:

 1. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (3)

  Документ
  ... , Jelgava Personas kods: 090338-10159 Izglītība: 1957-1962 Latvijas universitāte, fizikas un ... Noslēguma darba vāka paraugs LATVIJAS UNIVERSITĀTE BAKALAURA DARBS RĪGA 2006 7. pielikums Studenta ... js as.prof. J.Cepītis Optometrijas un redzes zinātnes, tel ...
 2. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (5)

  Документ
  ... Kursa nosaukums Kombinatorikas elementi Kursa kods Mate3043 Kredītpunkti 3 ECTS ... Noslēguma darba vāka paraugs LATVIJAS UNIVERSITĀTE BAKALAURA DARBS RĪGA 2006 7. pielikums ... – 3 gadi matemātikas – 4 gadi optometrijas – 4 gadi. Fakultātē ir divas piecgad ...
 3. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  ... programmas kods 45 440) ir izstrādāta un tiek realizētas Latvijas Universitātes ... 2 kredītp. Eksperimentālā fizika II, Optometrijas bak. progr. A daļa 4 kredītp ... Noslēguma darba vāka paraugs LATVIJAS UNIVERSITĀTE BAKALAURA DARBS RĪGA 2006 7. pielikums ...
 4. Dabaszinātņu bakalaura ķīmijā ( 301) dabaszinātņu maģistra ķīmijā (4644301) un dabaszinātņu doktora ķīmijā studiju programmas

  Документ
  ... Latvijas Universitāte ir vadošā Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt visplašāko bakalaura ... Laboratorijas darbi organiskajā ķīmijā optometrijas bakalaura studijām, Rīga, LU, 1998. ... Personas kods: Izglītība: 1968.-1973. Latvijas universitāte, sve ...
 5. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... „Māszinības” Studiju programmas kods 41723 Studiju programmas īstenoš ... metodika” Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un ... te, A. Kvēpu noteikšana gaisā : bakalaura darbs. LU Ķīmijas fakultāte. Rīga : Latvijas Universitāte ...

Другие похожие документы..