Главная > Документ


8.10.2. Studējošo un absolventu aptaujas analīze

Aptaujas rezultāti, kas ir apkopoti tabulā (3. pielikums, tabula 3.1.), liecina par studiju programmu atbilstību izvirzītajam mērķim. Aptaujātie apstiprina to, ka programmu saturs nodrošina iespējas iegūt atbilstošos akadēmiskos grādus. Taču studentu viedoklis un ieteikumi liecina arī par nepieciešamību pilnveidot programmu saturu, studiju procesa organizāciju un praktisko realizāciju, lai arī turpmākajos gados varētu uzturēt nepieciešamo prasību līmeni un nodrošinātu tālāko progresu.

Lai iegūtu neatkarīgu studiju procesā iesaistīto personu vērtējumu mācību procesa kvalitātei, 2006. gada rudens semestra beigās tika veikta optometrijas bakalaura, maģistra un profesionālās studiju programmas studentu aptauja. Šajā aptaujā studentiem tika lūgts novērtēt studiju kursa un pasniedzēja darba kvalitāti, atzīmējot tikai vienu no piedāvātajiem atbilžu variantiem (”pilnīgi piekrītu”, “drīzāk piekrītu”, “drīzāk nepiekrītu”, “pilnīgi nepiekrītu”, “nevaru pateikt”) uz anketas jautājumiem.

Izvērtējot aptaujas par studiju kursiem rezultātus (tab. Nr 7.3), ir novērojams, ka studiju kursu reitingā vadošās vietas ieņem studiju kursi, kuri ir tieši saistīti ar optometrijas specialitāti un zināšanu praktisko pielietojumu. Studenti atzīmē, ka kursu apgūšanu ievērojami atvieglo praktiskie darbi ar iekārtām (piem., Acu kustības un akomodācija, Optometriskie instrumenti). Liela nozīme studiju kursu popularitātē ir arī pasniedzēja profesionālajai kompetencei.

Studentu ieteikums, palielināt praktisko darbu apjomu pilnībā saskan arī ar mācību spēku uzskatiem, taču virknē gadījumu fizisko iekārtu iegāde nav bijusi iespējama ierobežotā nodaļas budžeta dēļ. Taču palielināts apjoms praktiskās pieredzes iegūšanai klīnikās galvenokārt ir saistīts tikai ar nodarbību plānošanu un tehniski nelielām papildus izmaksām darba algu fondā. Tāpēc šo ieteikumu var realizēt vieglāk un ieviest daudz īsākos termiņos.

Absolventu aptaujas rezultāti rāda, ka programmu absolventi pārsvarā strādā atbilstoši izvēlētajai profesijai un iegūtajai specializētajai izglītībai, proti tādu ir 86%. Mūsu bijušie studenti uzskata, ka turpmākās izglītošanās jomā, nodaļā īstenotās studiju programmas dod iespēju turpināt studijas optometrijas nozarē. Iegūtās zināšanas ir arī pietiekamas, lai absolvents varētu studēt citās, ar iegūto specialitāti nesaistītās, nozarēs. Taču rēķinoties ar mūsu absolventu aptaujas rezultātiem ir redzams, ka nodaļai ir jāturpina pilnveidoties un jāveic atbilstošas programmas pilnveidojošas izmaiņas vismaz studiju plānos.

8.11. Zinātniskais darbs

Nodaļā zinātniskais darbs tiek attīstīts kā fundamentālo tā arī lietišķo pētījumu virzienos. Fundamentālo pētījumu apjoms vēl nav pārāk izteikts, taču jau var runāt par vairāku apakšvirzienu izdalīšanos. Ļoti strauji attīstās redzes uztveres pētījumi profesora Māra Ozoliņa vadībā. Grupā, kuras uzmanība pievērsta plašam jautājumu lokam, jāizdala darbi redzes stimulēto potenciālu (doktorants Gatis Ikavnieks), krāsu redzes fizikālo un fotometrisko modeļu izstrādes (maģistrants Varis Karitāns) un redzes receptīvo lauku modelēšanas (doktorants Sergejs Fomins) jomās. Profesora Ozoliņa vadībā ir uzsākti arī acs aberāciju pētījumi in situe. Attīstās arī acu kustību, to neirālo modeļu izpēte profesora Ivara Lāča vadībā (doktorants Roberts Paeglis). Šī grupa lielu uzmanību velta arī lietišķajiem pētījumiem par acu kustību pieraksta izmantošanu lasīšanas stilu, mācību grāmatu un web lappušu noformēšanai. Interesanta Nodaļas specifika saistās ar lektoru Jāņa Fridrihsona un Andas Balgalves zinātniskajiem pētījumiem praktiskajā optometrijā un redzes korekciju metodēs. Zinātnisko pētījumu veikšanai ir izveidota atbalsta struktūra LU Cietvielu fizikas institūtā – Optisko materiālu laboratorija. Plašāku informāciju par laboratorijas darbu saistībā ar studiju procesu var iegūt no CFI gadagrāmatām, skat. pielikumu 10.

8.12. Studiju programmu izmaksu aprēķins

Izmaksu aprēķināšana programmai Optometrijas bakalaurs

Nr.

Parametra nosaukums

Rin

da

Aprēķina formula

Aprēķinātais lielums

I

Tiešās studiju programmas izmaksas

Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēķins vienam studentam gadā

Amats

Pasniedzēja vidējā darba alga mēnesī

Pasniedzēju īpatsvars studiju programmas nodrošināšanai

profesors

LVL798,00

16,0%

1

D1=A1*B1

127,68

Asociētais profesors

LVL638,00

11,0%

2

D2=A2*B2

70,18

docents

LVL 510,00

42,0%

3

D3=A3*B3

214,20

Lektors

LVL 408,00

11,0%

4

D4=A4*B4

44,88

Asistents

LVL 326,00

20,0%

5

D5=A5*B5

65,20

Pasniedzēja vidējā alga gadā, LVL

6

D6=(D1+D2+D3+D4+D5)*12

6265,68

Vidējais studentu skaits uz 1 pasniedzēju

7

X

8

Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, LVL

8

D8= D6/D7

783,21

Pārējo darbinieku skaits uz 1 pasniedzēju (neskaitot saimniecības personālu)

9

X

1,0

Pasniedzēju un pārējo darbinieku algu fonda attiecība stud. progr.

10

X

1,5

Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, LVL

11

D11=D8*D9/

D10

522,14

N1

Darba algas fonds uz vienu studentu gadā, LVL

12

D12=D8+D11

1305,35

N2

Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu gadā (24,09%), LVL

13

D13=D12*0,2409

314,46

N3

Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL

14

X

2,00

Pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā 1 studentu, LVL

15

X

5.80

Citi pakalpojumi (kopēšana, tipogrāfija, fax u.c.), LVL

16

X

47,27

N4

Pakalpojumu apmaksa kopā

17

D17=D15+D16

53,07

Mācību līdzekļu un materiālu iegāde vienam studentam gadā, LVL

18

X

29,63

Kancelejas preces un cits mazvērtīgais inventārs

19

X

8,20

N5

Materiāli un mazvērtīgā inventāra iegāde uz 1 studentu gadā

20

D20=D18+D19

37,83

Mācību grāmatas uz 1 studentu gadā, LVL

21

X

13.00

Grāmatu kalpošanas laiks gados

22

X

10

1 grāmatas cena, LVL

23

X

20,00

Grāmatu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL

24

D24=D21*D23/D22

26,00

Žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā

25

X

7,00

N6

Grāmatas un žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā

26

D26=D24+D25

33,00

Sportam uz 1 studentu gadā, LVL

27

X

5,00

Pašdarbībai uz 1 studentu gadā, LVL

28

X

3,00

N7

Studentu sociālajam nodrošinājumam 1 studentu gadā

29

D29=D27+D28

8,00

Iekārtu iegāde uz 1 studentu gadā, LVL

30

X

45,00

Investīcijas iekārtu modernizēšanai – 20% no inventāra izmaksām

31

X

0,20

Izmaksas iekārtu modernizēšanai, LVL

32

D32=D30*D31

9,00

N8

Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL

33

D33=D30+D32

54,00

Kopā tiešās izmaksas uz 1 studentu gadā – summa no N1 līdz N8, LVL

34

D34=D12+D13+D14+

D17+D20+D26+D33

1807,70

II Netiešās studiju programmas izmaksas

N9

Izdevumi LU darbības nodrošināšanai: Lu bibliotēkai, zemes nodoklis, telpu noma, īre, ēku ekspluatācijas izdevumi, telefona abonēšanas un pakalpojumu izmaksas, komunālie pakalpojumi, tekošais remonts, īpašās programmas u.c. uz 1 nosacīto studentu gadā (37,00%), LVL

35

D35=D34*0,30

668,85

Pavisam kopā viena studējošā studiju izmaksas gadā, LVL

36

2476,55

Dekāns Vārds uzvārds

Izmaksu aprēķināšana programmai Optometrijas maģistrs

Nr.

Parametra nosaukums

Rin

das Nr.

Aprēķina formula

Aprēķinātais lielums

I

Tiešās studiju programmas izmaksas

Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēķins vienam studentam gadā

Amats

Pasniedzēja vidējā darba alga mēnesī

Pasniedzēju īpatsvars studiju programmas nodrošināšanai

profesors

LVL798,00

27,0%

1

D1=A1*B1

215,46

Asociētais profesors

LVL638,00

0%

2

D2=A2*B2

0

docents

LVL 510,00

73,0%

3

D3=A3*B3

372,30

Lektors

LVL 408,00

0%

4

D4=A4*B4

0

Asistents

LVL 326,00

0%

5

D5=A5*B5

0

Pasniedzēja vidējā alga gadā, LVL

6

D6=(D1+D2+D3+D4+D5)*12

7053,12

Vidējais studentu skaits uz 1 pasniedzēju

7

X

6

Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, LVL

8

D8= D6/D7

1175,52

Pārējo darbinieku skaits uz 1 pasniedzēju (neskaitot saimniecības personālu)

9

X

1,0

Pasniedzēju un pārējo darbinieku algu fonda attiecība stud. progr.

10

X

1,5

Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, LVL

11

D11=D8*D9/

D10

783,68

N1

Darba algas fonds uz vienu studentu gadā, LVL

12

D12=D8+D11

1959,20

N2

Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu gadā (24,09%), LVL

13

D13=D12*0,2409

471,97

N3

Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL

14

X

2,00

Pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā 1 studentu, LVL

15

X

5.80

Citi pakalpojumi (kopēšana, tipogrāfija, fax u.c.), LVL

16

X

47,27

N4

Pakalpojumu apmaksa kopā

17

D17=D15+D16

53,07

Mācību līdzekļu un materiālu iegāde vienam studentam gadā, LVL

18

X

29,63

Kancelejas preces un cits mazvērtīgais inventārs

19

X

16,20

N5

Materiāli un mazvērtīgā inventāra iegāde uz 1 studentu gadā

20

D20=D18+D19

45,83

Mācību grāmatas uz 1 studentu gadā, LVL

21

X

13.00

Grāmatu kalpošanas laiks gados

22

X

10

1 grāmatas cena, LVL

23

X

32,00

Grāmatu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL

24

D24=D21*D23/D22

41,60

Žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā

25

X

2500

N6

Grāmatas un žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā

26

D26=D24+D25

66,60

Sportam uz 1 studentu gadā, LVL

27

X

5,00

Pašdarbībai uz 1 studentu gadā, LVL

28

X

3,00

N7

Studentu sociālajam nodrošinājumam 1 studentu gadā

29

D29=D27+D28

8,00

Iekārtu iegāde uz 1 studentu gadā, LVL

30

X

60,00

Investīcijas iekārtu modernizēšanai – 20% no inventāra izmaksām

31

X

12,00

Izmaksas iekārtu modernizēšanai, LVL

32

D32=D30*D31

24,00

N8

Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL

33

D33=D30+D32

104,00

Kopā tiešās izmaksas uz 1 studentu gadā – summa no N1 līdz N8, LVL

34

D34=D12+D13+D14+

D17+D20+D26+D33

2702,67

II Netiešās studiju programmas izmaksas

N9

Izdevumi LU darbības nodrošināšanai: Lu bibliotēkai, zemes nodoklis, telpu noma, īre, ēku ekspluatācijas izdevumi, telefona abonēšanas un pakalpojumu izmaksas, komunālie pakalpojumi, tekošais remonts, īpašās programmas u.c. uz 1 nosacīto studentu gadā (37,00%), LVL

35

D35=D34*0,30

999,99

Pavisam kopā viena studējošā studiju izmaksas gadā, LVL

36

3702,65

Dekāns Vārds uzvārdsСкачать документ

Похожие документы:

 1. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (3)

  Документ
  ... , Jelgava Personas kods: 090338-10159 Izglītība: 1957-1962 Latvijas universitāte, fizikas un ... Noslēguma darba vāka paraugs LATVIJAS UNIVERSITĀTE BAKALAURA DARBS RĪGA 2006 7. pielikums Studenta ... js as.prof. J.Cepītis Optometrijas un redzes zinātnes, tel ...
 2. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (5)

  Документ
  ... Kursa nosaukums Kombinatorikas elementi Kursa kods Mate3043 Kredītpunkti 3 ECTS ... Noslēguma darba vāka paraugs LATVIJAS UNIVERSITĀTE BAKALAURA DARBS RĪGA 2006 7. pielikums ... – 3 gadi matemātikas – 4 gadi optometrijas – 4 gadi. Fakultātē ir divas piecgad ...
 3. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

  Документ
  ... programmas kods 45 440) ir izstrādāta un tiek realizētas Latvijas Universitātes ... 2 kredītp. Eksperimentālā fizika II, Optometrijas bak. progr. A daļa 4 kredītp ... Noslēguma darba vāka paraugs LATVIJAS UNIVERSITĀTE BAKALAURA DARBS RĪGA 2006 7. pielikums ...
 4. Dabaszinātņu bakalaura ķīmijā ( 301) dabaszinātņu maģistra ķīmijā (4644301) un dabaszinātņu doktora ķīmijā studiju programmas

  Документ
  ... Latvijas Universitāte ir vadošā Latvijas augstskola, kurā iespējams iegūt visplašāko bakalaura ... Laboratorijas darbi organiskajā ķīmijā optometrijas bakalaura studijām, Rīga, LU, 1998. ... Personas kods: Izglītība: 1968.-1973. Latvijas universitāte, sve ...
 5. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... „Māszinības” Studiju programmas kods 41723 Studiju programmas īstenoš ... metodika” Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Optometrijas un ... te, A. Kvēpu noteikšana gaisā : bakalaura darbs. LU Ķīmijas fakultāte. Rīga : Latvijas Universitāte ...

Другие похожие документы..