Главная > Документ


Latvijas izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

Augstākās izglītības iestādes Vidus prospekts 36/38

juridiskā adrese un telefons Jūrmala, LV-2010, Latvija

Tālr.: 67752507, e – pasts st-skola@apollo.lv

Augstākās izglītības iestādes

reģistrācijas apliecības numurs Nr. 2947002472

Studiju programmas nosaukums Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Biomedicīnas laborants”

Studiju programmas kods 41722

Studiju programmas īstenošanas 2 gadi jeb 4 semestri pilna laika klātienes

ilgums un apjoms studijās 80 kredītpunkti, iepriekšējā izglītība vispārēja vidējā izglītība

Prasības, sākot studiju programmas

apguvi vidējā izglītība

Iegūstamā kvalifikācija biomedicīnas laborants 3212 03

Vieta, kurā īsteno studiju programmu LU P.Stradiņa medicīnas koledža,

Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru Aelita Koha, studiju programmas vadītāja,

augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi izglītības metodiķe, lektore, maģ.izgl.zin.

kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas direktore Ilga Eriņa

SATURA RĀDĪTĀJS

Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu

4

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas reģistrācijas apliecība

5

Studiju programmas akreditācijas kopija

7

Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošiem tiek nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā

7

TITULLAPA

10

STUDIJU PROGRAMMAS ANOTĀCIJA

11

PROGRAMMAS VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS

12

1. Biomedicīnas laboranta profesionālās augstākās izglītības pirmā līmeņa studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti

12

2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa

13

3. Studiju programmas atbilstība izglītības standartam un biomedicīnas laboranta profesijas standartam

15

4. Studiju programmas salīdzinājums ar citām Latvijas un ES studiju programmām

23

5. Studiju programmas organizācija

30

6. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

36

7. Imatrikulācijas nosacījumi

38

8. Studiju programmas praktiskā realizācija

39

8.1. Studiju programmas praktiskā realizācija, sadarbība ar vadošajām medicīnas preču firmām

40

9. Vērtēšanas sistēma

41

10. Studējošie

43

10.1. Studējošo un absolventu aptaujas analīze.

43

10.2. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

49

11. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls

52

12. Nepieciešamais palīgpersonāla raksturojums biomedicīnas laborantu programmas īstenošanā

54

13. Struktūrvienību uzskaitījums

55

14. Ārējie sakari

55

14.1 Sadarbība ar darba devējiem

55

14.2. Sadarbības projekti

56

15. Studiju programmas attīstības plāns

57

16. Studiju programmas „Biomedicīnas laborants” SVID analīze

59

STUDIJU PROGRAMMAS IZMAKSU APRĒĶINS

60

STUDIJU PLĀNS

61

PIELIKUMI

65

Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti

65

Informācija par studiju programmas realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem

140

Akadēmiskā personāla CV

142

Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli, anketu paraugi

171

Prakses līgumi

182

Prakses nolikums

193

Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu institūciju finansētajos projektos un galvenās zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra

203

Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums

212

Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darba izstrādei

218

Latvijas un ES studiju programmas studiju plāni ar kuriem veikta salīdzināšana

235

Atsauksmes no profesionālajām organizācijām

247

Profesijas standarts

250

Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām

256

Diploma pielikuma paraugs

261

Vienošanās protokoli par studiju pēctecības iespējām RTU un LU

274

Ieskats Latvijas laborantu asociācijas un P.Stradiņa medicīnas koledžas asociācijas biedru aptaujas rezultātos

279

SENĀTA LĒMUMS PAR STUDIJU PROGRAMMAS APSTIPRINĀŠANU

LATVIJAS UNIVERSITĀTES P.STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽAS REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS KOPIJA

(nav pieejama elektroniskā forma)

STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS KOPIJA

(nav pieejama elektroniskā forma)

DOKUMENTS, KAS APLIECINA, KA STUDIJU PROGRAMMAS LIKVIDĀCIJAS GADĪJUMĀ STUDĒJOŠIEM TIEK NODROŠINĀTA IESPĒJA TURPINĀT IZGLĪTĪBAS IEGUVI CITĀ STUDIJU PROGRAMMĀ

(nav pieejama elektroniskā forma)

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības studiju programma

BIOMEDICĪNAS LABORANTS

(kods 41722)

First level higher education study program

BIOMEDICAL LABORATORY ASSISTANT

Iegūstamā kvalifikācija – biomedicīnas laborants – kods 3212 03

Biomedical laboratory assistant – code 3212 03

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas

Direktore Ilga Eriņa

APSTIPRINĀTA

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas

Medicīnas tehnoloģiju katedras studiju programmu padomes sēdē 01.06.2010.

protokola Nr. 3 – 10/14

padomes priekšsēdētājs

tka

APSTIPRINĀTA

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas

padomes sēdē 01.07.2010.

protokola Nr. 7

padomes priekšsēdētājs

D.Erkena

APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas

sēdē ________________

lēmums Nr. __________

Priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTA

LU Senāta sēdē

_____________________

lēmums Nr. ____________

Senāta priekšsēdētājs

STUDIJU PROGRAMMAS ANOTĀCIJA

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Biomedicīnas laborants (kods 41722) mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus, mūsdienīgi izglītotus, kompetentus un darba tirgū konkurētspējīgus biomedicīnas laborantus, ietverot profesionāli teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes, veidojot brīvu, atbildīgu un radošu personību. Biomedicīnas laboranti iegūst laboranta speciālista kvalifikāciju, kas atbilst ceturtajam kvalifikācijas līmenim. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Biomedicīnas laborants” izveidota saskaņā ar Latvijas Augstskolu likumu, LR MK noteikumiem „Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu” Nr.141, 20.03.2001.

Biomedicīnas laboranta profesionālās izglītības saturu nosaka „biomedicīnas laboranta” profesijas standarts, kurā šī kvalifikācija tiek raksturota šādi: „Biomedicīnas laborants ir ārstniecības persona, kurš piedalās izmeklējumu pirmsanalītiskajā, analītiskajā un pēcanalītiskajā procesā ārstniecības iestāžu, veterinārmedicīnas, vides un bioloģisko zinātņu, diagnostikas un pētniecības laboratorijās.”

Studiju programmas „Biomedicīnas laborants” kopējais stundu apjoms ir 80 kredītpunkti.

Studējošie iegūst zināšanas vispārizglītojošos studiju kursos (kopējais kredītpunktu apjoms 20 KP), nozares studiju kursos (kopējais kredītpunktu apjoms 14KP), profesijas studiju kursi (20 KP), kā arī izvēles studiju kursi (kopējais kredītpunktu skaits 2 KP), praktiskās iemaņas iegūst un nostiprina mācību praksē (kopējais prakses apjoms 16 KP), izstrādā un aizstāv kvalifikācijas darbu (8 KP). Kopējais studiju ilgums ir 2 gadi pilna laika klātienes studijām.

Pamatojoties uz Augstskolu likumu 51.panta „Studiju vietu skaita noteikšana” biomedicīnas laboranta studiju programmā studiju vietu skaitu nosaka izglītības un zinātnes ministrs. Pieprasījumu koriģē, saskaņojot ar nozares ministriju un balstoties uz darba devēju un Latvijas laborantu asociācijas dotajām rekomendācijām.

PROGRAMMAS VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS

1. Biomedicīnas laboranta profesionālās augstākās izglītības pirmā līmeņa studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti

Studiju programmas mērķis: sagatavot augsti kvalificētus, mūsdienīgi izglītotus, kompetentus un darba tirgū konkurētspējīgus biomedicīnas laborantus, ietverot profesionāli teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes, veidojot brīvu, atbildīgu un radošu personību.

Studiju programmas uzdevumi:

 • nodrošināt teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu, prasmju un profesionālās attieksmes atbilstību biomedicīnas laboranta profesijas standartam, darba tirgus prasībām un starptautiskajai praksei;

 • pilnveidot studentu profesionālās zināšanas un prasmes laboratorā diagnostikā: izmeklējamo materiālu bioloģiskā, bioķīmiskā, mikrobioloģiskā, klīniskā, biofizikālā, imunoloģiskā, seroloģiskā, imunohematoloģiskā, hematoloģiskā, koaguloģiskā, imūnķīmiskā, citoloģiskā, histoloģiskā, ģenētiskā un citā izmeklēšanā;

 • nodrošināt praktisko iemaņu apguvi koledžas pirmsklīnikas un klīniskās prakšu bāzēs ;

 • attīstīt studentu pētnieciskās analīzes spējas un pētnieciskā darba iemaņas, radošās un sociālās aktivitātes;

 • pilnveidot studentu paškompetenci, sociālo kompetenci, vērtību kompetenci, atbildības kompetenci un inovatīvo kompetenci, lai sagatavotu aktīvai pilsoņa dzīvei demokrātiskā sabiedrībā;

 • attīstīt komunikācijas un komandas darba prasmes;

 • sekmēt topošā speciālista atbildību par savas profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu, nepārtraukti pilnveidojot savas zināšanas un prasmes, kā arī veicinot savas profesijas attīstību.

Plānotais rezultāts: sagatavot diagnostikas un pētniecības nozares speciālistu, ārstniecības personu - biomedicīnas laborantu:

  • ar spējām pielietot teorētiskās zināšanas praksē, kritiski domāt un risināt problēmas, skaidri un precīzi apkopot un sniegt iegūto informāciju, kā arī sazināties valsts valodā un vismaz 2 svešvalodās,

  • ar spējām konkurēt darba tirgū un reaģēt uz izmaiņām tajā, kā arī pilnveidot savas zināšanas un prasmes, balstoties uz iegūto izglītības un metodisko bāzi, kā arī apgūtajām profesionālajām prasmēm un iemaņām,

  • ar spējām profesionāli pielietot mūsdienīgas laboratorijas lietojumprogrammas, iekārtas, aparatūru, elektroniskos sakaru līdzekļus kvalitatīvai un patstāvīgai profesionālo pienākumu veikšanai; veikt darba plānošanu, organizēšanu un rezultātu izvērtēšanu dažāda profila laboratorijās u.c.,

  • kurš strādā ārstniecības iestāžu, veterinārmedicīnas, vides un bioloģisko zinātņu, diagnostikas un pētniecības laboratorijās,

  • kurš spēj apmācīt un organizēt mācības darbiniekiem un studentiem.

2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa

Latvijas valsts interesēs ir profesionāli izglītoti, labi sagatavoti biomedicīnas laboranti, kuri izprot un spēj praksē realizēt laboratoriskās izmeklējumu metodes. Tā kā laboratorā diagnostika ir medicīnas zinātnes joma, kas nepārtraukti attīstās uz jauno tehnoloģiju bāzes, notiek tehnoloģiju nomaiņa, automatizācija un datorizācija, speciālistiem ir jāorientējas jaunākajās profesionālajās tendencēs, izprotot tās metodes un tehnoloģijas.

Biomedicīnas laboranti ir pieprasīti arī citu nozaru laboratorijās, kā piemēram, vides un uztura izmeklējumu laboratorijās un dažāda tipa ģenētikas laboratorijās.

Latvijas laborantu asociācijas veiktais pētījums norāda uz biomedicīnas laboranta profesijas novecošanos – lielāko īpatsvaru veido personas, kas ir ieguvušas laboranta vai feldšera-laboranta specialitāti laika posmā no 1955g. līdz 1986.g., kopā tas veido 52% (sk. 1.att) no aptaujātajiem respondentiem (ieskatu aptaujas rezultātos sk. 15. pielikumā). Laboratoriskā diagnostika ir medicīnas zinātnes joma, kas nepārtraukti attīstās uz jaunu tehnoloģiju bāzes, tādēļ biomedicīnas laborantam kā speciālistam ir jāorientējas un jāpārzin jaunākās profesionālās tendences, un jāspēj pielietot modernās tehnoloģijas.

1. att. Praktizējošo biomedicīnas laborantu skaits atbilstoši absolvēšanas gadam.

67% no aptaujātajiem respondentiem uzskata, ka ilgāks laiks topošo speciālistu sagatavošanas procesā ir jāvelta praktisko iemaņu apgūšanai un nostiprināšanai.

Savukārt 61% aptaujāto respondentu, kas tika iepazīstināti ar studiju programmu un tās realizēšanu, minēja, ka ir nepieciešams iekļaut papildus studiju kursus (kvalitātes kontrole, procedūru tehnika, infekciju slimības u.c.), kas tika ņemts vērā pilnveidojot studiju programmu.

Turklāt LU P.Stradiņa medicīnas koledžas biomedicīnas laborantu studiju programmas darba devēju veiktā aptaujā 67% respondentu uzsver, ka studiju programma atbilst darba tirgus prasībām; tik pat liels respondentu skaits uzskata, ka absolventu iegūtās zināšanas ir atbilstošas profesionālajai darbībai, savukārt 33% uzskata, ka iegūtas zināšanas ir daļēji atbilstošas (aptaujas rezultātus sk. 3. pielikumā).

Pēc aptaujas rezultātiem var secināt, ka studentiem ir pietiekamas praktiskās un teorētiskās zināšanas, viņi pārzina un orientējas mūsdienu informāciju tehnoloģijās un ir spējīgi strādāt patstāvīgi.

Absolventu skaits kuri ir strādājuši un turpina strādā aptaujātajās iestādēs pēdējo 6 gadu laikā sastāda 51 biomedicīnas laboranti.

Darba devēju gatavība piedalīties studiju procesa pilnveidošanā, piemēram, novadot lekciju kursus par inovācijām nozarē un studiju programmas popularizēšanu dažādos masu mēdijos ir samēra pasīva. Darba devēji gatavi darboties studiju procesa pilnveidē un popularizēšanā ir 43%, noliedzoši atbildēja 28% un 29% respondentu nav par to domājuši. Analizējot šos jautājumus, lai uzlabotu studiju programmas kvalitāti un atpazīstamību ir jāpilnveido sadarbība ar darba devējiem, lai motivētu piedalīties studiju procesa pilnveidošanā un popularizēšanā.

3. Studiju programmas atbilstība Profesionālās augstākās izglītības standartam un biomedicīnas laboranta profesijas standartam

Studiju programma „Biomedicīnas laborants” ir izstrādāta atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 141 par „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. Programmas un studiju kursa apjoms ir noteikts kredītpunktos. Kredītpunkts ir uzskaites vienība, kas atbilst studējošo 40 darba stundām.

Tabula Nr.1.Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studiju programmas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studiju programmas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studiju programmas akreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studiju programmas akreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS studiju programmas akreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studiju programmas akreditācijai, kura strādā pie studiju programmas un studiju procesa uzlabošanas ...
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  ... ministrijas Augstākās izglītības departamentam PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Programmas realizēšanā iesaistīto augst ... principi”), kā arī studiju programmas gatavošana akreditācijai. 9.8. Vērtēšanas sistēma Studiju programmas realizēšanas ...

Другие похожие документы..