Главная > Документ


Бердянський державний педагогічний університет


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 21 травня 2009 року

Том 1.

Педагогічні науки

Бердянськ

2009УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. – Педагогічні науки. – Том 1. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – 240 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №6 від 02.04.2009 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Баханов Костянтин Олексійович – д.пед.н., проф., член-кор. АПСН, зав. каф. всесвітньої історії, правознавства та методики навчання історії, проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Черезова Ірина Олександрівна – к.психол.н., доц., зав. каф. психології, проректор з виховної роботи; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., директор Інституту філології; Папанова Валентина Анатоліївна – к.іст.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету; Юхно Юрій Михайлович – к.екон., доц., декан економічного факультету; Макаренко Лілія Василівна – к.пед.н., доц., декан факультету естетичного та фізичного виховання; Рогозін Ігор Вікторович – к.фіз.-мат.н., доц., декан факультету технологій інженерної та комп’ютерної графіки; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., доц., декан факультету комп’ютерних технологій та систем; Шишкін Геннадій Олександрович – к.пед.н., доц., декан фізико-математичного факультету; Крамаренко Алла Миколаївна – к.пед.н., доц., декан факультету початкової освіти та практичної психології; Казанцеві Лариса Іванівна – к.пед.н., доц., декан соціально-педагогічного факультету.

У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 21 травня 2009 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми педагогіки, психології та управління навчальними закладами.


© Бердянський державний педагогічний університет

ЗМІСТ

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Сумик Тетяна. Педагогічні погляди просвітителів Приазов’я в 20-30 роки ХХ століття

9

Мосейко Катерина. Сучасний погляд на проблеми навчання і виховання у педагогічній спадщині К.Зінківського

10

Назаренко Вікторія. Духовна основа людини як визначальна якість її особистості

12

Старовєрова Надія. Методичний комплекс вивчення історії розвитку методу проектів у педагогіці

13

Бакшеєва Юлія. Н.Лубенець про суспільне дошкільне виховання

15

Драганова Юлія. Є.Водовозова про трудове виховання

17

ПСИХОЛОГІЯ

Шепель Ольга. Психологічні аспекти визначення віку

19

Пирлик Марина. Вплив факторів ризику на психологічне здоров’я старшокласників

20

Кудієнко Олена. Вплив родини на психологічне здоров’я старшокласників

22

Герегієв Василь, Донських Катерина. Характеристика стану психологічного здоров’я студентів факультету початкової освіти та практичної психології

24

Курочка Вікторія. Розробка засобів психологічної реабілітації дітей-інвалідів

26

Орешето Юлія. Виховання особистості як шлях її соціалізації

28

Кадук Тетяна. Взаємозв’язок навчальних досягнень та акцентуацій характеру в юнацькому віці

29

Борсук Світлана. Принципи наукового стилю мислення

31

Каравайкина Ольга. Изучение творческого воображения студентов педвуза

33

Проскуренко Дар’я. Факторы, влияющие на адаптацию студентов в процессе академической мобильности

35

Паревская Ирина. Значение психологического фактора в проектах по устной истории

37

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Негрій Інна. Особливості словесної творчості старших дошкільників

39

Швачунова Ольга. Виховання вольових якостей дошкільника

41

Овсянникова Олена. Місце художньої літератури у вихованні дітей дошкільного віку

42

Ружина Наталя. Створення предметно-ігрового середовища як умова організації режисерських ігор дітей старшого дошкільного віку

44

Дорофєєва Кристина. Дидактична гра як засіб розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку

45

Матвєєва Ганна. Рухи під музику в системі організації здорового способу життя дошкільників

47

Баранова Поліна. Малі фольклорні форми як засіб залучення дітей до мистецтва танцю

49

Бондаренко Наталя. Інтерактивні форми методичного керівництва фізкультурно-оздоровчою роботою в дошкільному навчальному закладі

51

Вергун Олена. Формування зв’язних висловлювань міркувань у дітей 6-го року життя

52

Северин Тетяна. Педагогічні умови формування зв’язності мовлення дітей 5-го року життя

53

Стовбун Ірина. Вплив дидактичних ігор з математичним змістом на інтелектуальний розвиток дітей старшого дошкільного віку

55

Ногіна Яна. Дидактична іграшка як засіб розумового розвитку дітей раннього віку

57

Старцева Аліна. Роль аудіовізуальної культури у вихованні дошкільників

59

Угрін Галина. Проблема інтегрованого підходу до формування в дошкільників елементів математики

60

Уколова Нелли. Предшкольное образовательное пространство развивающего воспитания ребёнка

62

Зінченко Людмила. Популяризація здорового способу життя серед дітей дошкільного віку шкіл-інтернатів

66

ПЕДАГОГІКА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Сенченко Яна. Сучасний контекст розвитку шкільної початкової освіти

69

Грязнова Надія. Міжособистісні стосунки в молодшому шкільному віці

70

Чубенко Вікторія. Розвиток творчого потенціалу молодших школярів у процесі навчально-виховної діяльності

72

Саакян Арміне. Комп’ютеризація навчального процесу в початковій школі

74

Радченко Ольга. Розвиток нетрадиційних форм організації навчання в сучасній початковій школі

76

Галич Катерина. Психологічні умови екологічного виховання молодших школярів

78

Верещак Галина. Формування в молодших школярів умінь удосконалювати власні висловлювання

79

Лавриненко Катерина. Формування в молодших школярів умінь користуватися лінгвістичними словниками на уроках рідної мови

81

Поліщук Анна. Умови навчання молодших школярів творчої проектної діяльності

83

Самура Анна. Формування моральних якостей у молодших школярів

84

Малихіна Ольга. Психолого-педагогічні проблеми адаптації дитини до школи

86

Заблоцька Катерина. Формування та корекція мотивації учіння молодших школярів

88

Фільчакова Анна. Дидактична характеристика системи оцінювання навчальних досягнень молодших школярів

89

Шелудько Марина. Спостереження та практичні завдання-дослідження як методи екологічного виховання молодших школярів

91

Нестеренко Олег. Екологічне виховання молодших школярів як основне завдання початкової ланки освіти

93

Холод Анастасія. Кохання в юності – фізіологічна потреба організму чи передумова сімейного життя?

95

Ліхачова Любов. Формування мотивів до самостійної навчальної діяльності у молодших школярів

97

Мирошниченко Ирина. К вопросу о использовании информационных технологий на уроках математики в начальной школе

98

Дмитрова Кристина. Учебно-познавательная игра в начальных классах

101

Тилик Катерина. Теоретичні аспекти використання пізнавальних завдань випереджаючого характеру в процесі навчання 6-річних учнів

102

Фоменко Вікторія. Психолого-педагогічні передумови використання коміксів як засобу формування іншомовних мовленнєвих умінь в учнів молодшого шкільного віку

104

Cлива Ганна. Формування готовності молодшого школяра до праці

106

Сіра Юлія. Теоретичні засади організації творчої роботи молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

108

Чубенко Вікторія. Особливості використання техніки бісерного плетіння на уроках трудового навчання: технічної і художньої праці в початковій школі

110

Асєєва Олена. Розвиток творчих здібностей молодших школярів

112

Куцель Людмила. Комп’ютерне забезпечення організації образотворчої діяльності молодших школярів

114

Гаврилюк Вікторія. Використання комп’ютерно-орієнтованих ігор на уроках трудового навчання в початковій школі

115

Пустовойтенко Людмила. Комп’ютеризоване діагностування аутизму дітей молодшого віку

117

Балута Ольга. Проблема збереження психологічного здоров’я учнів початкової школи

119

Сидоренко Юлія. Шляхи формування рефлексивних умінь
майбутніх учителів початкової школи

121

ФІЗИЧНЕ ТА ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Волкова Олена. Роль лікувальної фізкультури у фізичній реабілітації підлітків з нейроциркулярною дистонією

123

Харина Наталя. Порівняльна характеристика методів фізичної реабілітації у жінок та чоловіків із інфарктом міокарда

124

Сидоренко Максим. Педагогічні умови продовження національних традицій у творчості дитячих фольклорних колективів

126

Демченко Олександра. Мистецтво диригента як вид музичної діяльності

128

Насипайко Наталя. Сучасні підходи до інтеграції в естетичному циклі загальноосвітньої школи

129

Балабан Тетяна. Зміна ціннісних орієнтирів у педагогічній теорії і практиці 90-х років

131

Ніколенко Раїса. Формування комунікативних умінь майбутніх вчителів музики

133

Шапаренко Христина. Ігри на уроках музики, їх роль та значення

134

Озерова Марина. Розвиток компетентнісно-орієнтованого навчання за кордоном

136

Квасневська Вікторія. Компетентнісний підхід як світова тенденція освіти

138

Василенко Лілія. Конференція

139

Приходько Юлия. Принципы выразительности исполнения произведений школьным хором

141

Кальницкая Наталья. Взаимодействие семьи и школы в системе дополнительного музыкального образования

143

Мельникова Анна. Древнерусские традиции и принципы музыкального обучения народной ориентации

144

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Донських Катерина. Наукова сутність поняття “готовність майбутнього вчителя початкової школи до організації проектної діяльності молодших школярів”

147

Малихіна Ольга. Особливості професійної спрямованості студентів педагогічного ВНЗ

148

Черноног Ірина. Системний підхід у формуванні ключових компетенцій випускників педагогічного ВНЗ

150

Лубкіна Світлана. Інтерактивні технології навчання в професійній освіті

152

Тесленко Юлія. Роль самостійної діяльності
в професійній підготовці студентів

154

Браілко Дар’я. Інтегративний підхід до вибору та використання методів навчання у професійній освіті

155

Бєлікова Валентина. Формування життєвої компетентності учнів як крок до їх професійного самовизначення

157

Нішаналієв Роберт. Про шляхи підвищення професійної підготовки

159

Савченко Олена. До питання щодо впровадження проблемного навчання

160

Бурцева Светлана. Современные подходы к организации творческой деятельности будущих педагогов

162

Малярчук Вікторія. Формування логічної культури студентів у сучасних умовах

163

Клімова Юлія. Професійна підготовка вчителя у сучасних умовах

165

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Дороніна Світлана. Самостійність як чинник попередження та розв’язання конфліктів

168

Кулибка Тетяна. Організація соціально-педагогічної діяльності з формування здорового способу життя серед старшокласників

170

Теслицький Володимир. Формування готовності практичного психолога до професійної діяльності у сфері дитячо-юнацького спорту

172

Доля Наталя. Формування соціальної компетентності школярів засобами культурно-дозвіллєвої діяльності

173

Пейчева Марина. Формування культурно-дозвіллєвих запитів сучасної молоді

175

Каптур Оксана. Соціально-педагогічна допомога неповнолітнім злочинцям, що повернулися з місць позбавлення волі

177

Груба Олена. Формування статевої диференціації дітей середнього віку

179

Мельник Катерина. Формування культури спілкування в сучасної учнівської молоді

180

Дузенко Наталя. Вплив сучасного телебачення на становлення особистості підлітка

183

Стребкова Наталя. Вплив засобів масової інформації на соціальне виховання дітей та молоді

185

Урлов Михайло. Вплив масової культури та ЗМІ на формування свідомості молодої людини

186

Метель Марина. Соціально-педагогічні умови попередження та подолання залежності від комп’ютерних ігор у молоді

188

Ольхова Марина. Теорія і практика виховання культури міжособистісних взаємин у сім’ї і школі

190

Величко Ольга. Виховання культури міжнаціонального спілкування в учнівської молоді

192

Гиренко Сергей. Страх – “болезнь” современного общества

194

Орел Ольга. Шляхи виживання молодої сім’ї в умовах кризи

196

КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Лугова Світлана. Корекція порушень мовлення в дітей із затримкою психічного розвитку

198

Кіосова Олена. Використання ігрової діяльності у процесі виправлення заїкання

199

Кляцка Ірина. Розвиток творчої уяви як засіб оптимізації корекції відставання в мовленнєвому розвитку шестирічних дітей із затримкою психічного розвитку

201

Котляр Євгенія. Сюжетно-рольова гра як засіб розвитку вербальної комунікації дітей із загальним недорозвиненням мовлення шостого року життя

202

Кочетова Олена. Корекція загального недорозвинення мовлення у дітей із інтелектуальною й мовленнєвою недостатністю

204

Пергата Ольга. Корекційно-педагогічна робота з дітьми раннього віку із церебральним паралічем

206

Григоренко Ганна. Комплексна логопедична робота з корекції темпо-ритмічних порушень мовлення в заїкуватих підлітків і дорослих

207

Куляба Віта. Корекційна робота з подолання затримки мовленнєвого розвитку дітей з дизартрією

209

Вороніна Анастасія. Логопедична робота з усунення загального недорозвинення мовлення у дошкільників із психічною депривацією

211

Ткачова Марина. Логопедична робота з розвитку сприйняття усного

212

Чанаях Наталія. Комплексна корекційно-логопедична робота з дітьми раннього віку із затримкою психічного розвитку

214

Краус Олена. Комплексний логопедичний вплив при порушеннях мовлення й слуху в дітей дошкільного віку

216

Линдіна Євгенія. Педагогічні шляхи виявлення та корекції стертої дизартрії

218

Петраш Вікторія. Розвиток мовлення у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення

219

Мартем’янова Юлія. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку

221

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Ванярха Наталя. Формування професійної компетентності керівника через діяльність в органах студентського самоврядування

223

Сабельников Станіслав. Актуальні питання синергетичного підходу до управління підготовкою педагогічних кадрів

224

Яцуненко Анна. Гуманізація цілісного навчально-виховного процесу

226

Обрізан Лілія. Педагогічне керівництво по створенню комфортного середовища в загальноосвітніх школах

228

Пінчук Валентина. Управління системою методичної роботи в загальноосвітній школі

229

Лазуренко Наталя. Керівництво розвитком інноваційних процесів
у загальноосвітній школі

232

Міщенко Максим. Особливості впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності директора школи

233

Літвінцев Микола. Патріотичне та правове виховання в освітньому процесі

235

Костюк Кристина. Проблеми виховання педагогічно занедбаних дітей

237

Крот Тетяна. Згуртування дитячого колективу як педагогічна проблема

238

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Тетяна Сумик,Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей (2)

  Документ
  Збірник тез наукових доповідей студентів. Том 3. Природничі науки МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях ...
 2. Міністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей

  Документ
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях науки 13 травня 2010 року Том 2. ...
 3. М іністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей

  Документ
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях науки 15 травня 2008 року Том 2. ...
 4. Міністерство освіти і науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей (3)

  Документ
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях науки 21 травня 2009 року Том 2. ...
 5. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на Днях ...

Другие похожие документы..