Главная > Документ


Saturs

LU Reģistrācijas apliecības kopija

LU Latgales Reģistrācijas apliecības kopija

LU Valkas filiāles Reģistrācijas apliecības kopija

Veselības zinātņu bakalaura māszinībās studiju programmas akreditācijas lapas kopija

Studiju programmas licences kopija

LU Valkas filiāles nolikums

LU Latgales filiāles nolikums

Vienošanās starp LU un RSU par studiju iespēju nodrošināšanu

programmas likvidācija gadījumā

Studiju programmas vispārējais raksturojums

Studiju programmas izmaksu aprēķins

Studiju plāns

Pielikumi

Nr.1 Pieprasījums darba tirgū

Nr.2 Absolventu darba vietu sadalījums

Nr.3 ES studiju programmas

Nr.4 Studiju programmas materiāli tehniskais nodrošinājums

Nr.5 Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls

Nr.6 Mācībspēku CV

Nr.7 Akadēmiskā personāla piedalīšanās projektos un galvenās zinātniskās publikācijas, mācību literatūra

Nr.8 Studiju kursu vērtēšanas kritēriji

Nr.9 Metodiskie norādījumi

Nr.10 Studiju kursu apraksti

Nr.11 Atsauksmes par studiju programmu filiālēs

Nr.12 Studentu un absolventu aptaujas rezultāti

Nr.13 Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām filiālēs

Nr.14 LU Latgales filiāles dokumentācija

Nr.15 LU Valkas filiāles dokumentācija

Nr.16 Diploma pielikums

3

4

5

6

7

8

11

15

18

34

37

42

45

47

63

128

133

168

184

191

207

286

290

295

301

338

362

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

Šarlotes iela 1 a

Rīga, LV-1001, Latvija

Tālr.: 7370665

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs

Nr. 3341000218

Studiju programmas nosaukums

Veselības zinātņu bakalaura māszinībās grāda iegūšanai, akadēmiskā studiju programma

Studiju programmas kods

43765

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

3 gadi jeb 6 semestri pilna laika

klātienes studijās

120 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Māszinību bakalaura studiju programmā uzņem

medicīnas koledžas absolventus – 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai vidējo profesionālo izglītību - kvalifikācija māsa, un/vai kvalifikāciju - vecmāte, zobārstniecības māsa, biomedicīnas laborants.

Iegūstamais grāds

Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU medicīnas fakultāte

Šarlotes 1 a, Rīga LV-1001

LU Latgales filiāle, Smilšu 90, Daugavpils, LV-5400

LU Valkas filiāle, Beverīnas 3, Valka, LV-4700

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Inese Paudere

studiju programmas direktore

LU Medicīnas fakultātes dekāns

Paraksts prof.U.Vikmanis

Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās studiju programmas direktore

Paraksts I.Paudere

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

MĀSZINĪBU PROGRAMMA

VESELĪBAS ZINĀTŅU BAKALAURS MĀSZINĪBĀS (kods 43765)

BAKALAURA GRĀDA IEGŪŠANAI

Nursing Bachelor’s degree

Programmas direktore:

Inese Paudere,

Māszinību maģistre/Pedagoģijas maģistre

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Medicīnas nozaru studiju programmu Medicīnas fakultātes

padomes sēdē 14.01.2008. Domes sēdē 14.01.2008.

protokola Nr. 1 protokola Nr. 2840/2

padomes priekšsēdētājs Domes priekšsēdētājs

_______________ _________________

(paraksts) (paraksts)

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas LU Senāta sēdē

sēdē 08.02.2008. 25.02.2008

lēmums Nr. 4 lēmums Nr. 76

Priekšsēdētājs Senāta priekšsēdētājs

___________________ ____________________ (paraksts) (paraksts)

Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās studiju programmas anotācija

Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās studiju programmas darbība uzsāka LU MF 2000 gadā, tās ir turpinošas izglītības programmas māsu akadēmiskajā izglītībā, kuru nepieciešamību noteica pārmaiņas veselības aprūpes sistēmā, veselības aprūpes pārvaldē un izglītībā.

Vadoties no izglītības pakāpju un profesionālās kvalifikācijas līmeņiem, Veselības zinātņu bakalaura māszinībās studiju programmā uzņem reflektantus ar 1. līmeņa profesionālo augstāko vai vidējo profesionālo izglītību kvalifikācija māsa un pielīdzinātās kvalifikācijas vecmāte, zobārstniecības māsa, biomedicīnas laborants.

Medicīnas koledžu (ar 2004 gadu) absolventus, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, uzņem LU noteikumos noteiktā kārtībā, pielīdzinot 60 kredītpunkti no apgūtā kursu apjoma koledžā..

Veselības zinātņu bakalaura studiju programmas apjoms ir 120 kreditpunkti, programmā ir ietverti kursi - māszinību teorijas, pētniecības metodes, aprūpes vadīšana un pedagoģiskās prasmes.

Veselības zinātņu bakalaurs/ maģistrs māszinībās studiju programmas vispārējs raksturojums

Mērķi un uzdevumi

Mērķi:

Nodrošināt akadēmiskas izglītības iegūšanu Veselības zinātņu nozarē māszinībās un ar tām saistītajās humanitārās un sociālās zinātnēs. Attīstīt studentos aktīvu informācijas iegūšanas veidu, zinātniski pētnieciskās prasmes un kritisku teorētisko un praktisko zināšanu izvērtēšanu un pielietošanu. Veicināt profesionālo izaugsmi un intelektuālo potenciālu, attīstot pētniecību māszinībās.

Uzdevumi:

1. Nodrošināt iespēju apgūt akadēmisku izglītību māszinībās

2. Attīstīt filozofisku domāšanu un pētniecību, aplūkojot parādības no dažādiem aspektiem, novērtēt zināšanu saturu un attīstīt spējas izteikt savu viedokli, pamatojoties uz māsu prakses pētījuma datiem.

3. Analizēt veselības aprūpes pārmaiņas Latvijas sabiedrībā un sagatavot akadēmiskās izglītības māsas darbam atšķirīgās veselības aprūpes sfērās.

4. Sniegt zināšanas par nodarbinātību un uzņēmējdarbību veselības aprūpes sistēmā. māsu darba organizēšanu un vadīšanu.

5. Sniegt pedagoģiskās zināšanas veselības aprūpētājiem par sabiedrības , ģimenes un indivīda veselības veicināšanu , uzturēšanu.

Plānotie rezultāti:

Zināšanas

 1. Padziļinātas zināšanas māszinību teorijās vēsturē, teoriju izstrādē un analīzē, māsu prakses filozofijā.

 2. Padziļinātas zināšanas veselības aprūpes darba vadīšanā un organizēšanā. Sabiedrības un indivīda veselības aprūpes un uzturēšanas izglītošanā.

 3. Pētniecības metožu un pētniecības darba organizācijas un realizācijas izpratne;

 4. Zināšanas lietvedības , ekonomikas, tiesību zinātnēs.

Prasmes

 1. Lietot teorētiskās zināšanas māszinību prakses parādību noteikšanā, analīzē, izvērtēšanā un darbību prognozēšanā.

 2. Vadīt un organizēt veselības aprūpes procesu un ar to saistītos praktiskos pasākumus.

 3. Veikt veselības aprūpes darba pētījumus un izmantot savu un cita veikto pētījuma rezultātus veselības aprūpes darbā.

 4. Lietot teorētiskās zināšanas sabiedrības un indivīda izglītošanā veselības aprūpes un uzturēšanas jautājumos.

Programmas perspektīvais novērtējums un attīstība

LU Veselības zinātņu bakalaura un maģistra studiju programmas nodrošina akadēmisko izglītību māsām. Tā ir turpinoša izglītības programma V kvalifikācijas līmenī.

Programmas pastāvēšanas 7 gados iestājeksāmenos saglabājas konkurss pirmos trīs gadus tuvu 3 pretendentiem uz vienu studiju vietu. 2004. gadā palielinās uzņemto studentu skaits (1.tab.):

1.tab.

Uzņemšanas gads

Reflektantu konkurss

2001.gads

3,2

2002.gads

2,94

2003.gads

2,64

2004.gads

0,97 (Palielinās uzņemamo studentu skaits)

2005. gads

1,33

2006.gads

1.09

2007.gads

0.99

Lai novērtētu absolventu pieprasījumu darba tirgū un darba devēja viedokli, tika veikts pētījums bakalaura darba ietvaros bakalaura studiju programmas beidzēja Daiga Kurele 2004/2005 gadā darbā: „Māsu ar augstāko izglītību darba tirgus darba devēja skatījumā” sniedza kvalitatīva pētījuma rezultātus, kas atspoguļoja māsu pieprasījumu darba tirgū un informāciju par māsu nepieciešamajām zināšanām. Pētījumā tika apzināta informācija no darba devējiem par 161 māsu ar akadēmisko izglītību, 3261 praktizējoša māsu un 5675 citiem veselības aprūpes darbiniekiem. Piecu lielāko Latvijas klīniku statistika liecina, ka tajās ir nodarbinātas 129 māsas ar augstāko izglītību. Intervētie darba devēji 68% gadījumu atzinuši nepieciešamību pēc māsām ar augstāko izglītību darba tirgū, 31% sniedza atbildi - ”grūti pateikt”. Nepieciešamās profesionālās kompetences atspoguļotas diagrammā (skat. Pielikums Nr.1)

Kopš studiju programmas uzsākšanas ir bijuši pieci izlaidumi kopā absolvējuši 353 absolventi. Bakalaura studiju programmā 315 absolventi. Bezdarbnieki studiju programmu absolvējušie nav reģistrēti (skat. Pielikums Nr.2).

Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam

Studiju programma tika veidota ņemot vērā Eiropas direktīvas par reglamentētajām profesijām sarakstā direktīvas 77/452 EEC un ES 1989.g. 10.X. direktīvas Nr.89/595/EEC profesijām. Izstrādes gaitā programmas salīdzinājums tika veikta ar Ziemeļeiropas valstu programmām Zviedrijas Karolinskas Institūta Māszinību programmu un Somijas Helsinku Universitātes studiju programmu māszinībās. Programmas analīzi un atbalstu sniedza Latvijas māsu asociācija. Akreditācijas periodā programmas struktūra nav mainīta, papildināti B daļas kursi „Farmakoekonomika”(2kr), „Medicīnas vēsture” (2kr), „Uzvedības medicīna”(2kr) atbilstoši izmaiņas veiktas sadarbībā ar studējošiem.

Salīdzinot studiju programmas apjomu ar akadēmiskās izglītības standartu Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās studiju programmas A daļa satāda 66 kr – standarts nosaka – ne mazāk kā 50 kr; B daļa – programmā satur 42 kr- standarts nosaka ne mazāk kā 20 kr. Bakalaura darba izstrādēi ir atvēlēti 10 kr atbilstoši akadēmiskās izglītības standartam.

Baltijas valstīs tiek realizēta bakalaura un maģistra studiju programma māszinībās. Visu valstu programmas veidotas pamatojoties uz Eiropas direktīvām par reglamentētām profesijām. Viļnas Universitātes (Lietuva) bakalaura māszinībās studiju programma ir 4 gadi (160 kredīti) uzņem pēc vidusskolas. Zviedrijas Upsalas universitātē Māszinību bakalaura studiju programma 120 kredīti, atbilstoši katras valsts izglītību reglamentējošiem dokumentiem tiek izvēlēta optimālākais bakalaura studiju programmas apjoms (skat. Pielikums Nr.3).

Studiju programmas organizācija

Māszinību bakalaura studiju programmas fiksētais studiju laiks ir trīs gadi (6 semestri), paredzot programmā studējošiem obligātos studiju kursus (A daļa), izvēles studiju kursu (B daļa) un citu zinātņu nozaru kursu (C daļa).

A daļu saturiski veido māszinību obligātie studiju priekšmeti – 55%, (māszinību pamati, pedagoģija māszinībās, māsu darba vadīšana un organizēšana, pētniecība māszinībās).

B daļu veido obligātās izvēles daļas priekšmeti - 35%, (bakalaura grādam atbilstošās zinātnes priekšmeti un citu zinātņu nozaru atbilstošie studiju kursi - socioloģija, ekonomika, tiesību zinātne, svešvaloda u.c.).

C daļu veido - 10% brīvās izvēles kursi no LU piedāvātā C studiju kursu saraksta.

Māszinību bakalaura akadēmiskās studijas ir virzītas uz studējošā augstākās akadēmiskās izglītības iegūšanu, iemaņu veidošanu zinātniski pētnieciskajā darbā. Iegūstot Māszinību bakalaura grādu, studējošajiem ir iespēja turpināt akadēmiskās studijas maģistratūrā Latvijā un ārvalstu augstskolās, kā arī pēc māszinību maģistratūras ir iespēja turpināt zinātniskās studijas doktorantūrā Latvijā un ārvalstu augstskolās.

Kopš iepriekšējās akreditācijas saistībā ar studiju programmas kursu pielīdzināšanu, mainīti vietām 2 un 4, 3 un 5 semestri. Nodrošinot secīgu izglītības kursu turpināšanu 1 līmeņa augstākās profesionālās studiju programmas beidzējiem. Izmaiņas iniciētas ar 2006/2007 ak. studiju gadu.

2007/2008 studiju gadā uzsākta studiju programmas realizācija Latgales un Vidzemes filiālēs pamatojoties uz reģionālo speciālistu pieprasījumu. Studiju programmas organizācija ir identiska darba organizācijai LU Rīgā.

Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

Studiju programmas finansējumu sastāda studentu mācību maksa par katru semestri, 2007/2008 ak. g. studiju maksa ir - 900 Ls, 2004/2005 ak.g. studijas uzsākušajiem studentiem sastāda 550 Ls un pirms 2003./2004. ak.g uzsākušajiem studijas 420 Ls, kā arī piešķirtās LU budžeta 2002/2003.ak.g.- 20, 2003./2004. ak g.- 20, 2004./2005. ak g.- 30, 2005/2006/2007/2008 ak.g -30 vietas.

Bakalaura studiju programmas uzņemto studentu skaits ir dubultojies kopš iepriekšējās akreditācijas. 2004/2005 studiju gada tika uzņemti 103 studenti, maģisra studiju programmā – 21 studentus, 2005/2006 studiju gadā – 91 students. 2007 g. uzņemto studentu skaits ir mazāks kā iepriekšējos gados, tas ir saistīts ar koledžas diplomu pielīdzināšanu un studentu skaita pieaugumu 2. kursā. LU filiālēs uzņemti 26 studenti.

Studiju programmas realizēšanas vieta ir Šarlotes iela 1a, kur mācību procesam ir atvēlētas 3 auditorijas, 2001./2002.ak.gadā remontētas, iekārtots kabinets profesoriem, telpa pasniedzējiem, studiju metodiķim un palīgtelpas. 2002.gada septembrī atvērta datoru klase, kas paredzēta visu studējošo mācību procesam. Studentiem ir pieejama SPSS programmatūra, kura paredzēta akadēmisko darbu statistikas apstrādei.

LU Vidzemes filiālē Valkā studiju programmas realizācija notiek Beverīnas ielā 3, Latvijas-Igaunijas institūtā nodrošina mācību telpas, datorklasi, metodisk kabinetu, konferenču zāli un Raiņa 28, mācību telpas. LU Latgales filiālē Daugavpilī Smilšu ielā 90, mācību process realizē Rīgas Tehniskās Universitātes Daugavpils filiāles telpās. Ar institūcijām ir noslēgts līgums par telpu nomu.

Literatūras iegāde studiju programmas ietvaros nenotiek, grāmatas tiek pasūtītas, kā pieprasījumi LU centrālajā bibliotēkā, kā arī Rīgā Medicīniski zinātniskajā bibliotēkā. Tiek pasūtītas speciālās literatūras izdevumi māsu prakses pētniecībā. Studiju programmas docētāji piedalās monogrāfiju un tulkoto darbu izdošanas darbā, lai nodrošinātu ar nepieciešamos mācību literatūru. 2000g. – Jumavas, ‘’Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata’’; 2001 – metodiskais materiāls „Pētniecības metodes māszinībās” S.Lapiņa, ; 2004 g. - Jumava, „VIPS modelis. Pacientu aprūpes dokumentēšanā”.

LU Latgales filiālei ir noslēgts līgums ar Latgales centrālo bibliotēku par tās materiālu bāzes izmantošanu. Valkas filiāles Filiāles studentiem ir pieejami LU Valkas filiāles, Valkas rajona padomes Izglītības pārvaldes, Latvijas – Igaunijas institūta bibliotēku resursi, kā arī Valkas pilsētas bibliotēkas resursi. LU filiāles ir nodrošinātas ar tehnisko aprīkojumu- multimediju sistēmu, kodoskopiem un videosistēmu (skat.pielikumu Nr.4).

Aprīkojuma iegāde notiek centralizēti LU Medicīnas fakultātes ietvaros. Studiju programmas direktors iesniedz pieprasījumu Fakultātes dekānam (atbildīgajam par līdzekļu izlietojumu), kurš izskata un sniedz atbildi. 2004./2005. ak. gadā jauns tehniskais aprīkojums netika iegādāts. 2006/2007 gadā tika aprīkota studentu virtuve-kafijas telpa, kā arī filiālu telpu aprīkojums un infrastruktūra ir veidota un pielāgota studentu studiju procesa nodrošināšanai un atpūtas iespējām.

Imatrikulācijas noteikumi

Imatrikulācija Māszinību studiju programmā notiek atbilstoši LU kopējiem studiju imatrikulācijas noteikumiem. Māszinību bakalaura studiju programmā uzņem:

  1. medicīnas koledžu absolventus ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kvalifikācija māsa;

  2. medicīnas skolas absolventus ar vidējo profesionālo izglītību kvalifikācija māsa un pielīdzinātās kvalifikācijas vecmāte, zobārstniecības māsa, biomedicīnas laborants. Medicīnas koledžas beidzēji (ar 2004.g) - 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiek ieskaitīti 2 kursa pavasara semestrī, pielīdzinot 60 kredītstundas no koledžas studiju kursiem.

Studiju programmas praktiskā realizācija

Izmantotās pasniegšanas metodes.

Māszinību studiju programmās studiju darba formas ir lekcijas, konsultācijas, semināri- 50%, diskusijas –10%, grupu darbs – 10%, studentu patstāvīgās studijas bibliotēkā, individuālais pētnieciski praktiskais darbs 30% , kursa darbi - Pedagoģiskā darba projekts un Klīniskā intervija un diskusija. Paredzēts programmas pieejamības nodrošināšanai attīstīt e-kursus. Studiju programmu realizē 55 mācību spēki. 2007/2008 ak.gadā studiju darbu nodrošina programmas docētāji LU filiālēs.

Studiju programma nodrošina nepieciešamo prasmju un kompetences apguve darba tirgum, par to liecina veiktā darba devēju aptauja un studiju programmas beidzēju intervijas. Darba devēju intervija atspoguļo praktizējošas māsas nepieciešamās zināšanas un prasmes dažādos kvalifikācijas līmeņos. Vadības, aprūpes un izglītošanas teorētiskā kompetences nepieciešamas visos māsu amatu līmeņos gan nodaļas māsai, gan izglītības māsai, gan vecākai māsai, gan klīnikas galvenajai māsai. Tomēr darba devēji neatzīmē zinātniski pētniecisko iemaņu nepieciešamību, pretējs ir aptaujāto absolventu viedoklis –„zinātniski pētnieciskās iemaņas palīdz risināt aprūpes darba esošās un perspektīvās problēmas” (Skat. Pielikums Nr.1).

Studiju programmas kvalitātes nodrošināšana

Veselības zinātņu studiju programmas realizācijā LU un LU filiālēs ir iesaistīti 55 pasniedzēji no tiem 27 (49%) ar maģistra grādu, 10 (18%) ar habilitētā doktora grādu, 11 (20%) profesori, 7 (13%) asociētie profesori (medicīnas, filozofijas, ekonomikas, vēstures u.c.nozarēs) (skat. Pielikumu Nr.5, Pielikums Nr.6 ). LU filiālēs iesaistīto docētāju sadalījums ir atzīmēts pielikumā. Studiju kursu realizāciju programmā veic programmas pamata pasniedzēji, pieaicināti filiāļu nozaru speciālisti ķirurģijā un terapijā.

Studiju programmas pasniedzēji savas akadēmiskās zināšanas papildina semināros, konferencēs, starptautiskos semināros un sadarbības projektos, kuri pamatā norit māszinību speciālistiem sadarbojoties ar medicīnas koledžām un māsu sabiedriskām organizācijām. Latvijā zinātniski pētnieciskā darbība veselības aprūpē – māszinībās ir jauns iesākums un šobrīd lēnām attīstās sagatavojot akadēmisku pamatu turpmākam darbam.

Kvalitātes nodrošināšanai tiek izmantota studējošo darba izvērtējums, studējošo viedokļa uzklausīšana, tikšanās laikā gan anketējot individuāli katra kursa noslēgumā. Sadarbība ar darba devējiem un sabiedriskām māsu organizācijām ir būtisks faktors kvalitātes uzturēšanai. Regulāras akadēmiskā personāla tikšanās un diskusijas par studiju procesu un programmas darba norisi sekmē kvalitātes kultūras attīstību. Nozīmīgs ieguldījums kvalitātes nodrošināšanā ir ikgadējais programmas pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanas process, kā arī programmas gatavošana akreditācijas procesam.

Studentu iesaistīšana pētniecības projektos

Bakalaura studiju programmās studenti beidzot studijas izstrādā bakalaura darbu, kas ir individuāli veikts pētījums.

Bez gala darba rakstīšanas, jau studiju laikā bakalaura studiju programmas studenti veic patstāvīgi pētījumus studiju kursu “Pedagoģiskā darba projekts”-2.semestrī , “Klīniskā intervija un diskusija” – 5.semestrī ietvaros. Kursu ietvaros studenti attīsta un apgūst analītisko domāšanu un slēdzienu veidošanas procesu. Kā arī kursu saturs ļauj studentiem patstāvīgi veikt izvēlētās tēmas izpēti, analīzi un sintezēt jaunas atziņas kuras iespējams pielietot praksē.

2 kursa studenti 2006 gada februārī un 2007 gada februārī uzsāka studijas Florences Universitātes māszinību programmā Sokrates programmas ietvaros. Jauna studiju mobilitātes programma tiek attīstīta 2008. gadā sadarbībā ar Zviedrijas universitāti.

Mācību prakses plānojums studiju programmā

Bakalaura studiju programmā 2.semestrī A daļā ir iekļauts studiju kurss “Pedagoģiskā darba projekts”, kas veido ne tikai zinātniski pētnieciskās iemaņas , bet arī pedagoģiskās prasmes, izglītojošā darba plānošanā un realizācijā; 5. semestrī A daļā “Klīniskā intervija un diskusija”- veselības aprūpes darba vadības prasmes un 2. semestra B daļā “Kritiskā domāšana” , kas veido studentu prasmi kritiski domāt ne tikai mācību procesā, bet arī savā praktiskajā darbībā. Studiju programmu ietvaros pilnveidotas tiek studentu pētniecība prasmes - veicot patstāvīgus pētnieciskos darbus. 3 semestra noslēgumā studenti rīko un vada konferenci – semināru studējošām māsām, praksē realizējot teorētiskās zināšanas darba organizācijas un vadības jomā. Praktisko un teorētisko zināšanu integrācija praksē tiek realizēta organizējot studentus darba grupās, kurās izstrādā darba plānu un realizē tos.

Vērtēšanas sistēma

Māszinību studiju programmās studiju darba un studiju rezultātu kontroles formas ir: nepārtraukta novērtēšana un zināšanu novērtēšana semestra kursa noslēgumā. Studiju rezultātu kontroles formas ir mutiski un rakstiski eksāmeni, ieskaites, esejas, projektu darbi, individuālie pētījumi un prakses apraksti un pašvērtējums. Studentu zināšanu vērtēšana katrā kursā norit ievērojot 10 ballu sistēmu, nosakot katra kursa specifikai noteiktus vērtēšanas kritērijus (skat. Pielikums Nr.8 ). Par kursā noteiktiem vērtēšanas kritērijiem students tiek informēts uzsākot studiju kursu.

Māszinību bakalaura studiju noslēgumā ir bakalaura darba izstrāde (10 kredītpunkti). Kā arī par šo darbu vērtēšanas kritērijiem studenti tiek informēti pirms darba uzsākšanas. Akadēmiskos darbus vada pieredzējuši speciālisti nozarē. Studenti ar zināšanu vērtēšanas sistēmu tiek iepazīstināti studiju kursa sākumā. Pieaugot studentu plūsmai 2004/2005 studiju gada noslēgumā bija pieci 1 kursa studenti, kuri nenokārtoja studiju saistības atsevišķos A,B.C daļas kursos. Ņemot vērā studējošo sastāvu (vidējais vecums 34 g.) un to motivāciju studēt, turpinošos kursos nesekmīgo studentu studiju programmā nav.

Studentu studiju darba rezultātus vērtē 10 ballu sistēmā, uzskatot studiju rezultātu vērtējumu - 4 balles(gandrīz viduvēji) par zemāko sekmīgo novērtējumu.

Studējošo skaits

Akreditācijas periodā studentu skaits studiju programmās ir palielinājies. Kopš 2004 gada septembra studējošo skaits ir dubultojies. 10% studējošiem ir iespēja studēt par LU dotācijām. Septiņu gadu periodā bakalaura studiju programmā eksmatrikulēti 28 studenti nenokārtojuši akadēmiskās saistības (2.tab.), bet maģistra studiju programmā 2 maģistranti (3.tab).

Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās:

2.tab

1.gadā imatrikulēto

studentu skaits

Studentu skaits pa studiju gadiem

Kopā mācās

T.sk. par maksu

Absol-

ventu

skaits

Eksmatri-kulēto

skaits (Atbirums)

1.

2.

3.

4.

5

6

2000.g.

59

59

65

6

130

130

5

2001.g.

51

51

59

65

175

175

6

1

2002.g.

52

52

49

59

160

160

65

1

2003.g.

52

52

50

50

152

152

51

6

2004.g.

103

103

51

52

206

206

51

10

2005.g.

91

90

103

51

244

244

52

5

2006.g.

73

73

89

102

264

254

53

4

2007.g.

59

59

77

114

248

208

90

1

2007.g

Tai skaitā Latgales filiāle

12

12

-

-

-

-

-

12

9

-

-

Tai skaitā Valkas filiāle

12

12

-

-

-

-

-

12

9

-

-Скачать документ

Похожие документы:

 1. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (4)

  Документ
  ... Universitātes reģistrācijas apliecības kopija Studiju programmas licences kopija Studiju programmas akreditācijas lapas kopija Līgums ... , Latgales Attīstības aģentūrā, pašvaldību attīstības nodaļās, sociāli ...
 2. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (6)

  Документ
  ... kopija) ..........3 Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija (nav pieejama elektroniska kopija) ..............4 Studiju programmas akreditācijas lapas kopija ... . Vīksna A. Latgales ārsti un ārstniecība. 1772–1918. Rīga: LU, 2004. 212 ...
 3. Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

  Документ
  ... LATVIJAS UNIVERSITĀTES REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS KOPIJA 3.Studiju programmas akreditācijas lapas kopija (studiju programm ... šanās un reģistrācijas noteikumiem studijām LU Sociālo zinātņu fakultā ... aizliegums (1865-1904) un Latgales grāmatniecība pēc tā ...
 4. Profesionālā maģistra studiju programma

  Документ
  ... DU: 5. pielikums: Daugavpils Universitātes reģistrācijas apliecības kopija 6. pielikums: Daugavpils Universitātes Sen ... /1998./ Reģionālo attīstības aģentūru darbības koncepcija Latvijā /1999./ Latgales reģiona ...
 5. P stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža rēzeknes filiāle pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma ārstniecība

  Документ
  ... āles reģistrācijas apliecība. Reģistrācijas apliecības kopija pievienota 1. pielikumā. Filiāle darbojas uz P.Stradiņa veselības un ... ākajām izglītības iestādēm un pašvaldības institūcijām Latgales reģionā; veidot ...

Другие похожие документы..