Главная > Документ


Latvijas Republikas

Izglītības un zinātnes ministrijas

Augstākās izglītības departamentam

PIETEIKUMS

STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Programmas realizēšanā iesaistīto augstāko izglītības iestāžu nosaukumi

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

Latvijas Universitāte

Rīgas Stradiņa Universitāte

Augstāko izglītības iestāžu juridiskās adreses

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

Lielā iela 2

Jelgava, LV-3001, Latvija

Tālr.: + (371) 3022584

Fakss: + (371) 3027238

Latvijas Universitāte

Raiņa bulv. 19

Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: + (371) 7034301

Fakss: + (371) 70 34 513

Rīgas Stradiņa Universitāte

Dzirciema iela 16

Rīga, LV-1007, Latvija

Tālr.: + (371) 7409224

Fakss: + (371) 7471815

Augstāko izglītības iestāžu reģistrācijas apliecību numuri

LLU Nr. 2841101568

LU Nr. 3341000218

RSU Nr. 3341202042

Studiju programmas nosaukums

Akadēmiskā starpaugstskolu maģistra studiju programma “Uzturzinātne

Studiju programmas kods

45722

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

 • 2 gadi jeb 4 semestri pilna laika klātienes studijās, 80 kredītpunkti

 • 2,5 gadi jeb 5 semestri, 80 kredītpunkti

 • 3 gadi jeb 6 semestri nepilna laika neklātienes studijās, 80 kredītpunkti

Prasības sākot studiju programmas apguvi

Augstākā profesionālā izglītība medicīnā vai zobārstniecībā, bakalaura vai maģistra grāds bioloģijā, ķīmijā, vides zinātnēs, veselības zinātnēs (māszinībās, sabiedrības veselībā, ergoterapijā, fizioterapijā, rehabitoloģijā), farmācijā, pārtikas ķīmijā, bioķīmijā, pārtikas tehnoloģijā, sporta pedagoģijā un veselības izglītībā, veterinārmedicīnā un citās radniecīgās nozarēs

Iegūstamais grāds

Veselības zinātņu maģistrs uzturzinātnē

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

Latvijas Universitāte

Rīgas Stradiņa Universitāte

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestādes ir pilnvarojušas kārtot ar licencēšanu saistītos jautājumus

Studiju programmas direktore,

as.prof. Ida Jākobsone

LLU Mācību prorektors, _____________________ prof. Arnis Mugurēvičs

LU Mācību prorektors, _____________________ prof. Juris Krūmiņš

RSU Mācību prorektore, _____________________ prof. Ilze Akota

Studiju programmas direktore, _____________________ as.prof. Ida Jākobsone

SATURS

1. Augstskolu (LLU, LU un RSU) Senātu lēmumi par studiju programmas

apstiprināšanu 5

2. Augstskolu (LLU, LU un RSU) reģistrācijas apliecības 6

3. Augstskolām (LLU, LU un RSU) izsniegtās licences par tiesībām īstenot

Starpaugstskolu maģistra studiju programmu “Uzturzinātne” (45722) 7

4. Augstākās izglītības studiju programmu licencēšanas komisijas protokols

Nr. 19 (2006.g.31.janvāris) par ieteikumu uzsākt studentu apmācību ar

2006.gada 1.septembri 8

5. Augstākās izglītības padomes atzinums par programmas īstenošanas

nepieciešamību 9

6. Dokumenti, kas apliecina, ka pieteicējs studiju programmas likvidācijas

gadījumā nodrošinās programmā studējošiem iespēju turpināt izglītības

ieguvi citā studiju programmā (fakultāšu Domes lēmumi) 10

7. Studiju programmas titullapas 11

8. Studiju programmas anotācija 12

9. Studiju programmas vispārējais raksturojums 13

9.1. Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie

rezultāti 13

9.2. Studiju programmas novērtējums 16

9.2.1. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas

valsts interešu viedokļa 16

9.2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam 17

9.3. Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām

Latvijā un ārvalstu augstskolās 17

9.4. Studiju programmas organizācija 22

9.4.1. A daļas studiju kursu raksturojums 22

9.4.2. B daļas izvēles kursu raksturojums 27

9.4.3. Maģistra darbs 30

9.5. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 31

9.5.1. Programmas finansēšanas avoti 31

9.5.2. Programmas infrastruktūras nodrošinājums 31

9.6. Imatrikulācijas noteikumi 32

9.7. Studiju programmas praktiskā realizācija un kvalitātes nodrošināšana 33

9.7.1. Studiju programmas praktiskā realizācija 33

9.7.2. Kvalitātes nodrošinājums studiju programmā 34

9.8. Vērtēšanas sistēma 34

9.9. Studējošie 35

9.9.1. Studējošo skaits 35

9.9.2. Studējošo aptaujas analīze 35

9.9.3. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 36

9.10. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 36

9.10.1. Akadēmiskā personāla sastāvs 36

9.10.2. Akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskā darbība, projektu

vadība 37

9.10.3. Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība, attīstība 37

9.11. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums, norādot to uzdevumus

programmas īstenošanā 38

9.12. Struktūrvienību uzskaitījums, norādot to uzdevumus programmas

īstenošanā 40

9.13. Akadēmiskā personāla ārējie sakari 42

9.14. Studiju programmas attīstības plāns 44

9.15. Studiju programmas SVID analīze 45

Pielikumi

 1. Starpaugstskolu (LLU, LU, RSU) Sadarbības līgums 46

 2. Studiju saturs un studiju plāns; Latvijas augstskolu ieguldījums studiju

programmas realizēšanā 59

 1. Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti 71

 2. Informācija par studiju programmas realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem 158

a) Mācībspēku saraksts, norādot kvalifikāciju, akadēmisko amatu un statusu

b) Mācībspēku CV

 1. Programmas izmaksas 249

 2. Diploma pielikuma paraugs 251

 3. Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu

institūciju finansētajos projektos 256

 1. Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas 259

 2. Piemērs imatrikulācijas pārbaudījuma testam dabaszinātnēs 266

 3. Noslēguma darba izstrādes un aizstāvēšanas kārtība 267

 4. Latvijā radniecīgās akreditētās maģistra studiju programmas 268

 5. Salīdzināmās ārvalstu studiju programmas 269

 6. Materiāli tehniskā bāze 270

 7. Studiju programmas “Uzturzinātne” aptaujas anketa par 1.semestri 271

 8. Latvijas Republikas Uztura padomes sēdes protokols Nr. 4 (14.12.2006) 272

 9. Atsauksmes par Starpaugstskolu maģistra studiju programmu

“Uzturzinātne” 273

17. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 275

1. Augstskolu (LLU, LU un RSU) Senātu lēmumi par akadēmiskās maģistra studiju programmas “Uzturzinātne”

apstiprināšanu

 1. LLU Senāta 2004.gada 11.februāra lēmums Nr. 4-227 (Senāta priekšsēdis I.Liepa, sekretāte T.Tabunova)

 2. LU Senāta 2004.gada 29.marta lēmums Nr. 235 (Senāta priekšsēdētājs M.Auziņš, sekretāre I.Upacere)

 3. RSU Senāta 2004.gada 16.marta lēmums Nr. 1-2/16 (Senāta priekšsēdētājs J.Anšelevičs, sekretāre I.Kreibe)

2. Augstskolu (LLU, LU un RSU) reģistrācijas apliecības

 1. LR Izglītības un zinātnes ministrijas izdotā Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 2841101568, izdota LLU 07.08.2001 (valsts sekretārs A.Sarnovičs)

 2. LR Izglītības un zinātnes ministrijas izdotā Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 3341000218, izdota LU 02.02.2000 (valsts sekretārs G.Tomsons)

 3. LR Izglītības un zinātnes ministrijas izdotā Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 3341202042, izdota RSU 18.03.2003 (valsts sekretārs A.Sarnovičs)

3. Augstskolām (LLU, LU un RSU) izsniegtās licences

par tiesībām īstenot

Starpaugstskolu akadēmisko maģistra studiju programmu “Uzturzinātne” (45722)

 1. LR Izglītības un zinātnes ministrijas 21.06.2005. LLU izsniegtā Licence Nr. 04056-18 par tiesībām īstenot studiju programmu “Uzturzinātne”

 2. LR Izglītības un zinātnes ministrijas 11.04.2005. LU izsniegtā Licence Nr. 040477-43 par tiesībām īstenot studiju programmu “Uzturzinātne”

 3. LR Izglītības un zinātnes ministrijas 21.06.2005. RSU izsniegtā Licence Nr. 04055-14 par tiesībām īstenot studiju programmu “Uzturzinātne”

4. Augstākās izglītības studiju programmu licencēšanas komisijas

Protokols Nr. 19 (2006.g.31.janvāris)

par ieteikumu uzsākt studentu apmācību ar 2006.gada 1.septembri

Komisijas protokola pilnu kopiju skat. iesniegtajā Akreditācijas pieteikumā, latviešu valodas versijas izdrukā.

5. Augstākās izglītības padomes atzinums

par programmas īstenošanas nepieciešamību

Augstākās izglītības padomes atzinuma pilnu kopiju skat. iesniegtajā Akreditācijas pieteikumā, latviešu valodas versijas izdrukā.

6. Dokumenti, kas apliecina, ka pieteicējs studiju programmas likvidācijas

gadījumā nodrošinās programmā studējošiem iespēju turpināt izglītības

ieguvi citā studiju programmā (fakultāšu Domes lēmumi)

1) Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) vadības vienošanās ar LLU Pārtikas Tehnoloģijas fakultātes vadību (02.07.2007.g. vienošanās Nr.011 – 0802/222), ka gadījumā, ja programmas “Uzturzinātne” īstenošana tiks pārtraukta, visi šīs programmas maģistri varēs turpināt izglītību LLU maģistra programmā “Pārtikas zinātne”

2) Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Domes lēmums (Nr.5/6-4 no 23.05.2007.g.), ka gadījumā, ja studiju programmas “Uzturzinātne” realizēšana tiks pārtraukta, fakultāte nodrošinās studējošiem iespēju iegūt izglītību Dabas zinātņu maģistra studiju programmā ķīmijā.

3) Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Domes lēmums (Nr.8 no 2007.gada 19.jūnija), ka gadījumā, ja studiju programmas “Uzturzinātne” realizēšana tiks pārtraukta, fakultāte nodrošinās studējošiem iespēju iegūt izglītību Dabas zinātņu maģistra studiju programmā bioloģijā

7. Studiju programmas titullapas

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

Latvijas Universitāte

Rīgas Stradiņa Universitāte

Starpaugstskolu

akadēmiskā maģistra studiju programma

“Uzturzinātne” (45722)

INTER-UNIVERSITY
ACADEMIC MASTER`S STUDY PROGRAM

NUTRITION SCIENCE” (45722)

Iegūstamais grāds: Veselības zinātņu maģistrs uzturzinātnē

OBTAINABLE DEGREE: HEALTH SCIENCES MASTER IN NUTRITION SCIENCE

Programmas direktore

Dr.ķīm., as.prof. Ida Jākobone

Iesniegtajā akreditācijas pieteikumā ir pievienotas programmas “Uzturzinātne“ titullapas, kuras apstiprinājušas augstskolu (LLU, LU, RSU) pārvaldes institūciju vadības pārstāvji un atbildīgo struktūrvienību par programmas realizēšanu pārstāvji:

2004.gadā:

LLU Senāta priekšsēdētājs (prof.J.Liepa)

LU Senāta priekšsēdētājs (prof.M.Auziņš)

RSU Senāta priekšsēdētājs (prof. J.Anšelēvičs)

2007. gadā:

LLU PārtikasTehnoloģijas fakultātes Domes priekšsēdētāja as.prof. I.Ciproviča

LU Kvalitātes novērtēšanas kom. priekšsēdētājs prof.J.Krūmiņš

LU Ķīmijas fakultātes Domes priekšsēdētāja as.prof. A.Prikšāne

LU Bioloģijas fakultātes Domes priekšsēdētājs prof. J.I.Aivars

LU Medicīnas fakultātes dekāns prof. U.Vikmanis

RSU Rehabilitācijas fakultātes Domes priekšsēdētājs as.prof. A.Vētra

RSU Uztura akadēmiskās skolas direktore L.V.Neimane

Par programmas realizāciju atbildīgie augstskolu mācībspēki

LLU prof. D.Kārkliņa

LU as.prof. I.Jākobsone

LU as.prof. U.Kondratovičs

LU prof. R.Ligere

8. STUDIJU PROGRAMMAS ANOTĀCIJA

Latvijā līdz 2006./2007. akadēmiskajam gadam nebija maģistru studiju programmas uzturzinātnē, kas sagatavotu konkurētspējīgus speciālistus sabiedrības veselības attīstībai, kuri pārzinātu uzturzinātnes teoriju un spētu to izmantot zinātniskos pētījumos un uztura jautājumu praktiskā risināšanā saskaņā ar ES un PVO (Pasaules Veselības Organizācija) galvenajām stratēģiskām tendencēm un LR Veselības Ministrijas izstrādātajām pamatnostādnēm un rīcības plānu “Veselīgs uzturs Latvijai 2003 – 2013”.

Akadēmiskā Starpaugstskolu maģistrantūras studiju programma Veselības zinātnes maģistra grāda uzturzinātnē iegūšanai stratēģiski veidota kā integrēta studiju programma, aptverot fizioloģiskos, bioķīmiskos aspektus, klīniskās uztura zinātnes jaunākos sasniegumus, medicīnas zinātnes nozares un uztura mijiedarbību, pārtikas un uztura politiku, pārtikas un pārtikas ražošanas drošumu. Programmas apguve nodrošina zināšanas par cilvēka organisma darbību šūnu, audu un orgānu līmenī, sniedz izpratni par organismā notiekošajiem bioķīmiskajiem procesiem, pārmaiņām organismā visos līmeņos slimību gadījumos, cilvēka veselību ietekmējošiem faktoriem un to novēršanas iespējām.

Kā akadēmiskai programmai liela uzmanība tiek veltīta pētījumu metodikas apguvei, prasmju un zināšanu attīstīšanai, pētījumu atziņu integrēšanai praksē. To nosaka mācību procesa organizācija, kur programmas īstenošanā tiek sasaistīti atsevišķu zinātņu disciplīnu un augstskolu pasniedzēji un zinātnieki.

Starpaugstskolu studiju programma ir uzsākusi sagatavot kvalificētus zinātniekus uzturzinātnes jomā, kuri spēs sniegt konsultācijas par veselīgu uzturu visā cilvēka dzīves laikā, strādāt kā uzturzinātnes speciālisti slimnīcu, pansionātu, veco ļaužu namos un pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas blokos un iesaistīsies veselības izglītības programmu īstenošanā skolās, domās par jaunu un veselīgu pārtikas produktu izstrādi pārtikas ražošanas uzņēmumos un spēs veikt zinātniski pētniecisko darbību šajā virzienā.

Akadēmiskā maģistra studiju programma ir izstrādāta atbilstoši LR Augstskolu likuma prasībām, kā arī maģistru studiju nolikumam LLU, LU un RSU un balstoties uz starptautisko studiju programmu analīzi “Uzturzinātnē”. Programmas specifika, salīdzinot ar jau esošajām ārvalstu studiju programmām, ir tās teorētisko pamatu un argumentācijas saistība ar Latvijas konkrētajām problēmām un situāciju.

Studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti, ilgums: 4 semestri - pilna laika klātienes studijas; 5 semestri – nepilna laika klātienes studijas; 6 semestri – nepilna laika neklātienes studijas. Maģistra studiju programmu veido A daļas pamatkursi un B daļas izvēles kursi, kursa darbs un maģistra darbs.

Studiju process ir organizēts pēc moduļu principa, paredzot studentu aktīvu patstāvīgo darbu. Studiju programmu realizē LLU, LU un RSU vadošie mācībspēki, Latvijā atzīti pārtikas un uzturspeciālisti, kas šobrīd aktīvi ir iesaistījušies valsts pārtikas un uzturpolitikas izveidē. Iespēju robežās tiks uzaicināti arī ārvalstu speciālisti. Maģistra programmas studentiem būs iespējas aprobēt savus zinātniskos pētījumus vietējās un starptautiskās konferencēs un piedalīties SOCRATES/ERASMUS apmaiņas programmās.

Sekmīgi izstrādājot maģistra darbu, studentam piešķir Veselības zinātņu maģistra akadēmisko grādu uzturzinātnē.

9. STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS

9.1. Studiju programmas mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti

Programmas īstenošanas mērķis ir sagatavot kvalificētus uzturzinātnes speciālistus, kuri ir ieguvuši padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas, pētniecības iemaņas un spēj patstāvīgi veikt zinātniskās pētniecības darbu uztura, pārtikas, bioķīmijas, pārtikas ķīmijas un toksikoloģijas jomā, kuri spēj analizēt, kritiski izvērtēt un ģenerēt jaunas idejas un alternatīvas pieejas uzturzinātnē sabiedrības veselības veicināšanai un ar uzturu saistīto slimību aizkavēšanai, lai realizētu Pasaules Veselības organizācijas, Eiropas Savienības un Latvijas uzturpolitikas mērķus.

Programmas uzdevums ar A moduļu kursiem dot maģistrantiem iespēju iegūt pamatzināšanas uzturzinātnē, pārtikas zinātnē, veselības zinātnē un teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas zinātniski pētnieciskā darbā (skat. 3.pielikumu):

 • Sniegt padziļinātas zināšanas par uztura zinātnes fundamentālajiem principiem, par zinātniski pamatotu uztura prioritāro nozīmi veselības nodrošināšanā visā dzīves cikla garumā;

 • Dot iespēju apgūt mūsdienīgas un efektīvas metodes uztures un vielmaiņas novērtēšanai dažādu vecuma grupu cilvēkiem;

 • Dot zināšanas par pārtikas produktu un uzturvielu sastāvdaļām to ķīmisko uzbūvi, pārvērtībām pārstrādes un uzglabāšanas laikā, un par to kvantitatīvā daudzuma noteikšanas metodēm;

 • Sniegt zināšanas par vielu maiņas un tās regulācijas molekulārajiem pamatiem, par mūsdienu ģenētisko sasniegumu un bioķīmijas pielietojumu uzturzinātnē.

 • Sniegt zināšanas par atsevišķu pārtikas produktu ražošanā pielietojamām tehnoloģijām un biotehnoloģijām (ĢMO), par pārtikas produktu ražošanā izmantoto piedevu un uztura bagātinātāju raksturojumu un izmantošanas iespējām un par pārtikas produktu kvalitātes un drošuma rādītāju nodrošināšanas iespējām.

 • Sniegt zināšanas par sievietes uztura īpatnībām visa mūža laikā;

 • Dot zināšanas par starptautiskām prasībām vesela bērna uzturam dažādos bērnības periodos, par ārstniecisko uzturu biežāko bērnu slimību gadījumā;

 • Dot izpratni par makro un mikro uzturvielu nozīmi fiziskajās aktivitātēs, un par iespējām ietekmēt dažādus fizioloģiskus sarežģījumus garīgajās slodzēs ar uzturu;

 • Dot izpratni par uztura ietekmi uz vecu cilvēku veselības stāvokli;

 • Atklāt uztura lomu mutes veselības nodrošināšanā;

 • Iepazīstināt ar dažādiem uztura izraisītiem imunoloģiskiem un ģenētiskiem traucējumiem, to iemesliem un diagnostiku;

 • Iepazīstināt studentus ar zinātniski pamatotu medicīniskā uztura ārstēšanas metodi klīnikā hronisku slimību gadījumos;

 • Iepazīstināt studentus ar zinātniski pamatotu medicīniskā uztura pielietošanas pamatprincipiem, izmantojamajām metodēm, ārstnieciskajiem līdzekļiem akūtu saslimšanu gadījumos;

 • Iepazīstināt studentus ar uztura psiholoģijas īpatnībām pacientiem ar neirotiskiem, uzvedības un depresīviem traucējumiem;

 • Iepazīstināt studentus ar svarīgākajām sabiedrības veselības atziņām, veselības un slimību biežuma mērīšanas metodēm, epidemioloģisko pētījumu veidiem;

 • Iemācīt studentiem vispārīgās statistikas, varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas pamatjēdzienus un metodes;

 • Sekmēt studentus integrēt dažādos kursos iegūtās zināšanas un iemaņas uztura jomā, lai varētu izprast un attīstīt pārtikas un uztura politikas Eiropeisku pielietojumu, speciālu vērību pievēršot tās attīstībai Latvijā.

 • Sekmēt studentu profesionālo un individuālo iemaņu un kompetences attīstību zināšanu izmantošanai veselīga uztura izglītībai dažādās populācijās.

Ar B izvēles kursiem atbilstoši maģistrantu priekšzināšanām dot iespējas apgūt nepieciešamās priekšzināšanas A moduļu kursu apguvei un nodrošināt pamatpriekšmetu padziļinātu apguvi (skat.3.pielikumu)

 • Pilnveidotu studentu lasīšanas, rakstīšanas un runas iemaņas uz specialitātes leksikas bāzes;

 • Iepazītos ar dažādām operāciju sistēmām un darbu multimēdiju vidē. Padziļināta biroja programmu pakešu izmantošana. Informācijas meklēšana un atlase izmantojot Vispasaules tīmekļa dažādas pārlūkprogrammas;

 • Iegūtu zināšanas par pārtikas piedevām un uztura bagātinātājiem, to lietošanas un izplatīšanas kārtību;

 • Iegūtu zināšanas par ūdeni kā pārtikas būtisku sastāvdaļu;

 • Apgūt zināšanas par mikroorganismiem, to nozīmi pārtikas produktu ražošanā un bojāšanās izraisīšanā;

 • Sniegt padziļinātas zināšanas skābekļa atvasinājumu, brīvo radikāļu, kā arī antioksidantu un esenciālo mikroelementu bioķīmijā;

 • Sniegt informāciju par sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu funkcionēšanu;

 • Sniegt informāciju par pārtikas produktu iepakojumu;

 • Iepazīstināt studentus ar uztura izraisīto alerģijām, diagnostikas metodēm un terapijas pamatprincipiem;

 • Iepazīstināt studentus ar ģenētiskiem un iegūtiem faktoriem kas nosaka ēstgribu, uztura uzņemšanu un ķermeņa svara regulāciju, par nervu un endokrīno sistēmu mijiedarbību smadzenēs;

 • Iepazīstināt studentus ar lipīdu vielmaiņas traucējumiem un metabolo sindromu;

 • Dot izpratni par uztura terapiju jeb diētām un izvērtēt uztura būtisko nozīmi slimību profilaksē;

 • Iepazīstināt studentus ar medicīnas ētikas pamatprincipiem;

 • Dot zināšanas par aptaukošanos (etioloģija, klasifikācija, ietekme uz veselību un dzīvildzi) un par aptaukošanās ārstēšanas metodēm;

 • Padziļināt izpratni par profilakses pamatprincipiem, profilakses programmu plānošanu un realizēšanu sekmējot situācijas uzlabošanos sabiedrības veselības un uztura jomā.

Pēc studiju programmas apguves studenti spēs:

  • Kritiski analizēt un ietekmēt uztura un pārtikas politikas attīstības gaitu Latvijā un Eiropā, kā arī pasaulē un sekmēt iemaņu apgūšanu efektīvai uztura un pārtikas politikas plānošanai (ieviešana, monitorings, novērtēšana, u.c.).

  • Izmantot iegūtās zināšanas, lai kritiski izvērtētu enerģijas un uztura rekomendētās vērtības un vadlīnijas Latvijā un Eiropā;

  • Kritiski izvērtēt atšķirības uzturvielu daudzuma nodrošināšanā atkarībā no fiziskās aktivitātes, fizioloģiskā un veselības stāvokļa;

  • Argumentēt ieteiktos uztura un veselības riskus dažādās jaunās situācijās

  • Izveidot stratēģijas individuālai zināšanu apguvei un ilglaicīgai uztura zinātnes akadēmiskai attīstībai;

 • Orientēties uztures un vielmaiņas novērtēšanas metožu būtībā un šo metožu nozīmē uzturvielu deficīta agrīnā atklāšanā;

 • Izprast pārtikas produktu sastāvdaļu bioķīmiskās, fermentatīvās un ķīmiskās pārvērtības, izmantojot teorētiskās atziņas par vielas uzbūvi;

 • Izstrādāt un ieteikt dažādām cilvēku grupām zinātniski pamatotu sabalansētu diennakts uzturu;

 • Izprast ģenētisko sasniegumu un bioķīmijas pielietojuma iespējas uzturzinātnē;

 • Izprast barības uzņemšanas, gremošanas un pamatsubstrātu izmantošanas funkciju konkrētos regulācijas mehānismus;

 • Ieteikt pareizu un sabalansētu uzturu dažādiem sievietes dzīves periodiem;

 • Izprast izmaiņas organismā novecošanas procesā, barības vielu uzsūkšanos, metabolismu audos;

 • Izprast mutes nozīmi uztura uzņemšanā, gremošanas un uzsūkšanās procesā;

 • Izprast uztura lomu imūndeficīta un ģenētisko traucējumu korekcijā un profilaksē;

 • Modificēt medicīnisko uzturu hronisko slimību slimniekiem, balstoties uz apgūtajiem zinātnes atzinumiem par hronisko slimību cēloņiem, rašanās mehānismiem, klīniku, ārstēšanas pamatprincipiem;

 • Modificēt medicīnisko uzturu akūtās situācijās, balstoties uz apgūtajiem zinātnes atzinumiem par akūtu stāvokļu etioloģiju, malnutrīcijas mehānismiem, klīniku, ārstēšanas pamatprincipiem;

 • Izprast epidemioloģisko pētījumu plānošanas paņēmienus, veselības aprūpes sistēmas funkcionēšanu, veselības datu ieguves avotus un dažādu problēmu noskaidrošanai veicamo pētījumu uzbūves pamatprincipus;

 • Apstrādāt mērījumu rezultātus un anketēšanas datus, izmantojot datorus; veikt vienkāršāko statistisko hipotēžu pārbaudi un izveidot savu datu bāzi.

 • Analizēt un izvērtēt dažādu valstu uzturpolitikas stratēģijas;

 • Analizēt un izvērtēt jaunāko informāciju un tendences pārtikas produktu ražošanā, tirgū un šo produktu pielietojamību uzturā veselības veicināšanai;

 • Veikt epidemioloģiskus un socioloģiskos pētījumus, identificēt un novērtēt ar uzturu un ēšanas paradumiem saistītos riska faktorus, veikt to analīzi un izteikt priekšlikumus stāvokļa uzlabošanai;

 • Sekmēt veselīga uztura pamatprincipu ieviešanu, tādējādi veicinot slimību profilaksi;

 • Piedalīties uzturproblēmu izpētē un monitorēšanā ar sekojošu rezultātu izmantošanu apmācības programmās;

 • Plānot un vadīt pētījumus uzturzinātnē, sekmējot maģistra studiju beigušo speciālistu zinātnisko konkurentspēju pasaules un Eiropas uzturzinātņu jomā;

 • Turpināt akadēmisko izglītību (doktorantūrā) veselības zinātnes specialitātē;

 • Strādāt ar uztura un pārtikas jautājumiem saistītās izglītības iestādēs;

 • Strādāt kā uzturzinātnes un pārtikas speciālists: klīnikās, dažāda tipa slimnīcās, rehabilitācijas centros, sabiedrības veselības institūcijās, profesionālā sporta komandā, reportieris eksperts uztura jautājumos plašsaziņas līdzekļos, pārtikas tirgvedības speciālists, pārtikas produktu eksperts, veselības veicināšanas speciālists, eksperts normatīvo dokumentu izstrādē pārtikas jomā, patērētāju aizsardzības speciālists.
Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studiju programmas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studiju programmas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studiju programmas akreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studiju programmas akreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS studiju programmas akreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studiju programmas akreditācijai, kura strādā pie studiju programmas un studiju procesa uzlabošanas ...
 5. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studiju programmas akreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...

Другие похожие документы..