Главная > Документ


4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu:

Atzīme (nozīme)

Atzīmes īpatsvars šīs programmas studentu vidū

10 (izcili)

9 (teicami)

8 (ļoti labi)

7 (labi)

6 (gandrīz labi)

5 (viduvēji)

4 (gandrīz viduvēji)

3-1 (neapmierinoši)

Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme:

4.5. Kvalifikācijas klase: "Standarta"

Kvalifikācijas klases "Standarta" piešķiršanas kritērijus skat.6.1. punktā.

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU

5.1. Turpmākās studiju iespējas:

Tiesības studēt doktorantūrā

5.2. Profesionālais statuss:

Nav paredzēts piešķirt

6. PAPILDINFORMĀCIJA

6.1. Sīkāka informācija:

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopa ar diplomu Sērija ___ Nr. ___.

Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Latvijas Universitāte.

Starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma "Uzturzinātne" ir akreditēta no _______ 2007. līdz _____.2013.

Papildinājums punktam 4.4

kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēķina kā: av=sum(a*f)/sum(f), kur: av - svērtā vidēja atzīme, a -studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un B dalās kursu, f- šā kursa apjoms kredītpunktos.

Papildinājums punktam 4.5

Kvalifikācija klases "Standarta" piešķiršanas kritēriji: - izpildītas visas programmas prasības.

6.2. Papildinformācijas avoti:

Latvijas Universitāte,

Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija LV-1586, fakss: 7225039;

Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC),

Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-7225155, fakss: +371-7221006,

e-pasts: diplomi@aic.lv

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS

 1. Datums:

 2. Paraksts un tā atšifrējums: (paraksts) J.Krūmiņš

 3. Pielikuma apstiprinātāja amats: LU mācību prorektors, prof.

 4. Zīmogs vai spiedogs:

(zīmogs)

ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ

Skat. nākamās divas lappuses

7. pielikums

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PIEDALĪŠANĀS STARPTAUTISKAJOS PROJEKTOS, LZP UN CITU INSTITŪCIJU FINANSĒTAJOS PROJEKTOS

Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu institūciju finansētajos projektos

Nr.

Projekta nosaukums

Vadītājs

Projekta izpildes termiņš

Finansē-juma avots

Uztura bagātinātāju ķīmiskās kompozīcijas un antiradikālās aktivitātes raksturojums

I.Jākobsone

2007

LZP

Virsmas aktīvo maleīnskābes atvasinājumu sorbcijas likumību pētījumi un analīzes metožu izstrāde gāzu-šķidrumu un augstefektīvās šķidrumu hromatogrāfijas (AŠH) apstākļos

P.Mekšs

2007

LZP

Smago metālisko elementu piesārņojuma novērtēšanas metožu pilnveidošana modulētā ekosistēmā — gaiss, augsne un skuju koki

A.Vīksna

2007

LZP

Mikrocirkulācijas asinsvadu vazomocija: magnetisko lauku un temperatūras ietekme

J.Aivars

2007

LZP

Aptaukošanās signālu insulīna un leptīna mijiedarbība ar smadzeņu opioīdiem un Y neiropeptīdu uztura atalgošanas sistēmā.

J.Sīpols

2007

LZP

Latvijā sastopamo ērču pārnēsāto infekciju -ērlihiozes, laima boreliozes un ērču encefalīta izsaucēju molekulāri ģenētiska izpēte

V.Baumanis

2007

LZP

Biochemistry during maturation of Nordic cheese varieties

I.Ciproviča

2007

Norfa network P.Nr.619004/Vo1/ sted 195

Integrating Safety and Enviromental Knowledge into Food Studies towards European Sustainable Development

D.Kārkliņa

2007

Erasmus

Prebiotiķu īpašību izpēte un to pielietojums jaunu funkcionālu pārtikas produktu izgatavošanā

D.Kārkliņa

2007

LZP

Bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtā piena kvalitatīvā sastāva izvērtējums

I.Ciproviča

2007

LZP

Dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgo moduļu izstrāde Latvijas starpaugstskolu maģistra studiju programmai uzturzinātnē

I.Jākobsone

2008

ESF

Studiju procesa modernizācija Pārtikas tehnoloģijā” projekta izstrāde un realizācija

I.Ciproviča

2008

ESF

Lauksaimniecības izejvielu pārstrādes un uztura ilgspējīgas sistēmas izveide sabiedrības veselības veicināšanai

D.Kārkliņa

2008

LZP

EDEN – Emerging infectious diseases

V.Baumanis

2009

EC 6. ietvars

Jaunu, funkcionālām sastāvdaļām bagātu pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas” Valsts pētījumu programmā

D.Kārkliņa

2009

Valsts pētījumu programma

Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību

mba

2009

Valsts pētījumu programma

Augstvērtīgas Latvijas ogas: no šķirnes līdz kvalitatīvam, veselīgam un drošam produktam

D.Kārkliņa

2009

Valsts pētījumu programma

Autotransporta  dūmgāžu radītā piesārņojuma (ar kvēpiem, metāliskiem elementiem, benzolu) izpēte un noteikšanas metožu pilnveidošana

A.Vīksna

2005

LU

Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā

D.Kārkliņa

2005

LZP

Food Quality and Safety projekta Chemical Food Safety Network for the Enlarging Europe

D.Kārkliņa

2006

ES 6.Ietvara 5.Prioritāte

Autotransporta degvielu un komunālā saimniecībā lietotā kurināmā radītā piesārņojuma izvērtēšana Rīgā

A.Vīksna

2006

LU

Gāzu hromatogrāfijas analīžu metodes realizācijai sagatavotu pārtikas produktu kvalitātes izvērtēšanai

L.Dukaļska

2006

IZM

Pētījumi par augu ekstraktu ķīmisko sastāvu un ietekmi uz patogēniem mikroorganismiem un cilvēka un dzīvnieku dabisko mikrofloru

I.Jākobsone

2006

LU

Vīrusu asociētais juvenilais artrīts: patoģenēzes pētījums

mba

2006

LZP

Aptaukošanās signālu insulīna un leptīna mijiedarbība ar smadzeņu opioīdiem un Y neiropeptīdu uztura atalgošanas sistēmā

R.Ligere

2006

LZP

8. pielikums

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA GALVENĀS ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS

Akadēmiskā personāla pēdējo gadu galvenās zinātniskās publikācijas

 1. J.Golushko, P.Mekšs I. Shyshkina, S. Galushko Separation of triazine, phenyl urea and some other herbicides by reversed-phase high performance liquid chromatography. Latv. Ķīm. Žurn., 2005, 4, 357-363.

 2. J.Kviesis, S.Katkeviča, P.Mekšs, A.Zicmanis. – High-performance liquid and gas chromatography - mass spectrometry of promising surfactants – alkyl(polyglyceroyl)maleates. - Latvian J. Chem., 2005, N 4, pp. 364-374.

 3. Jorgensen N., Holm P.E., Laursen J., Viksna A., Pind N. EDXRF Multi-elemental Mapping of Heavy Metal Containing Pesticide Residues on Formen Horticultural Soil. Environmental International, 2005, 31, 43-52.

 4. Osite A., Steinberga I., Kleperis J., Viksna A. Analysis of PM10 monitoring results in Riga in connection with origin sources. Proceeding book of 14th International Symposium “Transport and air pollution” 1-3 June 2005, Graza, Austria, pp. 241-250.

 5. Osite A., Viksna A., Pastare S., Nulle S., Balcerbule Z. The investigation of annual and seasoal variations of some heavy metal ions in the Baltezers aquifers. Innovations in the Field of Water Supply, Proceeding in Sanitation and Water Quality Management, Conference for young professionals, 15 – 17 June 2005, Bucharest, Romania, 2005, 462 - 468.

 6. Pastare I., Viksna A., Pastare S. The efficiency of ozonation in drinking water treatment process in Riga city, Proceeding in Sanitation and Water Quality Management, Conference for young professionals, 15 – 17 June 2005, Bucharest, Romania, 2005, 32 - 36.

 7. J. Kviesis, P. Mekšs. Katjonaktīvo maleīnskābes atvasinājumu sorbcija apgrieztās fāzes augstefektīvās šķidrumu hromatogrāfijas apstākļos, izmantojot jonogēnās kustīgās fāzes. Latv. Ķīm. Žurn. 2006, 2, 134-140.

 8. J. Golushko, P. Mekšs, I. Shyshkina , S. Galushko. Prediction of conditions in reverse phase liquid chromatography using chemical structure and column characteristics. Latv. Ķīm. Žurn. 2006, 4, 356-364

 9. A.Zicmanis, G.Vavilina, S.Drozdova, P.Mekss, M.Klavins. – Alkylation of ambident indole anion in ionic liquids. - International conference “Green Solvents for Processes”. Book of Abstracts. Fridrichshafen, Germany, 2006, p. 85.

 10. G.Vavilina, A.Zicmanis, P.Mekss, M.Klavins. – Dual conversion of metal nitrites in molten salt media. - International conference “9th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry”. Book of Abstracts. Napoli, Italy, 2006, P16, p. 72.

 11. A.Zicmanis, A.Ozoliņa, P.Mekšs, M.Kļaviņš. – Alkylation of ambident 2-phenylindan-1,3-dione anion in ionic liquid medium and structure of alkylation products. - Latvian J. Chem., 2006, N 2, pp. 141-145.

 12. A. Zicmanis, G. Vavilina, S. Drozdova, M. Klavins, P. Mekss. - Ionic liquids – both solvents and reagents. - Latvian J. Chem.,, 2006, N 3, pp. 301-302.

 13. J.Kviesis, P.Mekšs, A.Zicmanis. – HPLC of quaternary ammonium surfactants on microparticulate weak cation-exchange meterials. – Latvian J. Chem., 2006, N 4, pp. 365-370.

 14. Osite A., Viksna A., Pastare S., Nulle S., Balcerbule Z. Annual and seasoal variations of some heavy metals in the Lakes Mazais and Lielais Baltezers. Latvijas ķīmijas žurnāls, 2006, Nr 2, 183-188.

 15. Viksna A., Osite A., Standzenieks P., Analysis of single pine tree needles. Proceeding book of 23st International Workshop on Macro and Trace Elements. Ed.: M. Anke, et.al, 27 September 2006, Jena, Germany, pp. 134-139.

 16. Rudovica V., Katkevics J., Vīksna A.. Studies of lead and cadmium pollution level in pine seedlings. Proceeding book of 23st International Workshop on Macro and Trace Elements. Ed.: M. Anke, et.al, 27 September 2006, Jena, Germany, pp. 134-139.

 17. A. Zicmanis, G. Vavilina, S. Drozdova, P. Mekss, M. Klavins. – Alkylation of ambident indole anion in ionic liquids. – Centr. Eur. J. Chem., 2006, DOI: 10.2478 / s11532-006-0063-8, 13 pp (published online December 6, 2006).

 18. A.Senkāns, J.Meija, I.Jākobsone. Olbaltumvielu satura noteikšana pārtikas produktos. LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences zinātnisko rakstu krājums.  2002. 159-165.lpp.

 19. I.Koņavska, V.Voļskis, I.Jākobsone. Dzīvsudraba un arsēna saturs pārtikas produktos, to izejvielās un dzeramajā ūdenī. LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences zinātnisko rakstu krājums.  2002. 165-169.lpp.

 20. Dz. Blaua, M. Teiteļbauma, A. Selina, I. Jākobsone. Nitrītu daudzuma noteikšana gaļas izstrādājumos. LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Starptautiskās konferences zinātnisko rakstu krājums “Nekaitīgi pārtikas produkti veselīgam uzturam”. Jelgava, 2003., 110–112. lpp.

 21. V. Bartkēvičs, A. Afanasjeva, I. Jākobsone. Histamīna saturs Latvijas zivju produkcijā. LLU PTF Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Nekaitīgi pārtikas produkti veselīgam uzturam” referātu krājums, Jelgava, LLU, PTF, 2003., 112–117. lpp.

 22. I. Jākobsone, I. Nakurts, S. Rusiņa. Stenda referāts “Latvijas pārtikas ķīmiskais piesārņojums” pārtikas izstāde “Riga Food – 2003”

 23. I. Jākobsone, I. Nakurts, A. Senkāns. Presented poster “Chemical pollutionin Latvian foodstaffs” at the Pre-Summit Symposium on Innovative Research in Dairy Science and Technology, 7 till Septemeber 9, 2003 in Brugge (Belgium).

 24. T. Kokareva, T. Imune, I. Jākobsone. Determination of Caffeine in Food Products. LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences zinātnisko rakstu krājums “Nekaitīgi pārtikas produkti veselīgam uzturam”. Jelgava, 2003., 133–136. lpp

 25. I. Andersone, I. Nakurts, I. Jākobsone, R. Verhe (Gent, Belgium). Isolation and characterization of phenolic compounds in extra virgin olive oil by GC and HPLC. LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums “Pārtikas produktu inovatīvās attīstības tendences” Jelgava, 2004., 164-169.lpp.

 26. A. Senkāns, S. Rusiņa, I. Jākobsone. Stability estimation of rape oil. LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums “Pārtikas produktu inovatīvās attīstītības tendences” Jelgava, 2004., 170-175.lpp.

 27. S.Vucāne,I.Cinkmanis,I..Jāparing of Shitake Mushrooms and Plants Antiradical Activity. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums ”Pārtikas produktu inovatīvās attīstības tendences”.Jelgava, LLU, PTF, 2004., 157.-160.lpp.

 28. I.Andersone, I.Jākobsone. Referāts ”Persistent Organic Pollutants and Food”. Konference “Transatlantic Quality and Safety Systems in the Agro Food Chain”. Gentes universitāte. 15.-19.09.2004.

 29. siņa, I.Jākobsone. Stenda referāts 9. Starptautiskā pārtikas izstādē “Rīga Food 2004.”Pētījumi par rapšu eļļu un augu izcelsmes antioksidantiem”. Oficiālais katalogs “Rīga Food 2004.” 8.-11.09.2004., 31.lpp.

 30. I.Jākobsone, I.Andersone, V.Bartkevics. Noturīgais organiskais piesārņojums un pārtika. Starptautiskā konference Eko-Balt 2005, Rīga, 5.-6.maijā; Rakstu krājums, 61.lpp.

 31. I.Kirhnere, G.Pužulis, I.Jākobsone. Latvijā audzētie augļi, ogas, dārzeņi un garšaugi – dabīgo antioksidantu avoti. Referāts Starptautiskā zinātniski praktiskās konferencē, Jelgava, LLU, 2005.11.05.; Stenda referāts 10. Starptautiskā pārtikas izstādē “Riga Food 2005.”

 32. Blija, A., Markevica, L. (2005) Microbiological Risks in the Technological Processing of Hot Smoked Meat Products. Culinary Arts and Sciences V. Global and National Perspectives. Editors: J.S.A.Edwards, B.Kowrygo&K.Rejman. Worshipful Company of Cooks Research Centre 2005. pp.387.

 33. Kārkliņa, D., Blija, A., Skudra, L., Vaivode, I., Mančinska, Z. (2005) Riska cēloņu izpēte karsti kūpināto gaļas izstrādājumu tehnoloģiskajā procesā. LLU raksti Nr.15(310), Jelgava, lpp. 73-80.

 34. Ciproviča, I., Kārkliņa, D., Beitāne, I. (2005) The stimulating of growth of Bifidobacterium lactis in milk enriching with lactulose. Proceedings of Innovations in traditional foods, INTRAFOOD 2005, Ed. by P.Fito and F.Toldra. Printed on behalf of Elsevier, London. Vol. II, pp. 951-954 p.

 35. Kamolina, E., Dukalska, L. (2005) Colour changes and lipid oxidation in protective gas atmosphere packed fresh rainbow trout and ground-meat. Proceedings of Innovations in traditional foods, INTRAFOOD 2005, Vol. I, Valencia, ELSEVIER printed London, pp.205–208.

 36. Kārkliņa, D., Ciproviča, I., Beitāne, I. (2005) Effect of lactulose as bifidogenic factor on growth of Bifidobacterium lactis in milk fermentation. Proceeedings of the 4th Congress of Food Technology, 18-19 February, Athenas, Greece, 72-77 p.

 37. Ciproviča, I., Zagorska, J. (2005) Evaluation of Microbiological contamination in Latvian organic milk, Proceedings of the 5th International Conference Culinary Arts and Science ICCAS 05, 27.06. –1.07. 2005. Warszawa Agricultural University, Poland, 250-253 pp.

 38. Zagorska, J., Ciproviča, I. (2005) The comparision of chemical pollution between organic and conventional milk, International Scientific conference „Research for Rural Development 2005”, 18-21 May 2005. LUA, Latvia, 196 – 198 pp.

 39. Grāmatiņa, I, Kreicbergs, V. (2005) β-glucan in hydrolysed soluble and insoluble oat fractions. Research For Rural Development, International Scientific Conference Proceeding, Jelgava, pp.191-196

 40. Muizniece-Brasava, S., Dukalska, L. (2005) PHB composite materials for dairy product packaging, Naro. Tech., 5th International Symposium Materials made from Renewable Resources, Proceedings, Messe Congress Center Erfurt, Germany, S2-16

 41. Rakcejeva, T., Skudra, L., Dukalska, L. (2005) Optimum Shelf Life Prediction of Bread With Germinated Grains. 5 International Scientific Conference Proceedings “Culinary Arts and Sciences Global and National Perspectives 005”, Warsaw, Poland, pp. 351 – 359.

 42. Rumba I., Gandzs A. 2005, HHV-6 un Parvovīrusa B19 infekciju sastopamība pacientiem ar Juvenīlo Artrītu, LU Raksti, sadaļā Medicīna, 2005(in press), 7 lpp.

 43. Rumba I., Gandzs A., 2005, HHV-6 un Parvovīrusa B19 infekciju sastopamība pacientiem ar Juvenīlo Artrītu, LU Raksti, sadaļā Medicīna, 2005(in press), 7 lpp.

 44. Aksiks I., Pukitis E., Vestermanis V., Karklins E., 2005, Pain relieve after vertebroplasty, in patients with osteoporotic, metastatic vertebral compression fractures and haemangiomas. , In: Book of Proceedings “Neurological Surgery”, Ed.Abdeslam El Khamlichi, Marrakesh, v.1, pp.37-40.

 45. Aksiks I., Sverzickis R., Valeinis E., Pukitis E., 2005, Neuronavigation for Surgery of Multiple Brain Lesions. In: Book of Proceedings “Stereotactic and Funtional Neurosurgery”, Ed.Mario Meglio, Rome, pp.271-275.

 46. Aksiks I., Sverzickis R., Valeinis E., Pukitis E., 2005, Neuronavigation for Surgery of Multiple Brain Lesions, 13th World Congress of Neurological surgery, Marrakesh..

 47. Aksiks I., Pukitis E., Vestermanis V., Karklins E., 2005, Pain relieve after Vertebroplasty, 13th World Congress of Neurological surgery, Marrakesh.

 48. Aksiks I., Sverzickis R., Valeinis E., Pukitis E., 2005, Neuronavigation for Surgery of Multiple Brain Lesions., 13th World Congress of Neurological surgery, Marrakesh.

 49. Knipše G., Markovs J., Isajevs S., Rozentāle B., 2005, IL-2 receptora (CD25) šķīstošās formas loma holestatiskā hepatīta diagnostikā. 4. Pasaules latviešu ārstu kongress, Rīga, 19-20.

 50. Markovs J., Knipshe G., Isajevs S., Rozentale B., Zilevica A., 2005, Immunohistochemical distribution of the TGF-beta in the liver cells of patients with chronic hepatitis C. 4th Asian Pacific International Congress of anatomists, 206-207.

 51. Markovs J., Isajevs S., Knipshe G., 2005, Immunological tolerance and recurrent tonsillitis. Eesti Arst, 6, 74-76.

 52. Markovs J., Isajevs S., Knipshe G., 2005, Autocrine regulation of palatine tonsil infammation substance P: role of lymphocytes and macrophages. Cell. Biol. Int. 29, 1107.

 53. Cupriks L., Knipshe G., 2005, Development of speed-strength qualities in relation to body size and sport results in powerlifting. 4th International Conference of strength training, 157-158.

 54. Knipshe G., Cupriks L., 2005, Movement stucture at changes of muscle kinematics in conditions of different loads. 9th International Scientific Conference of IASK, 158.

 55. Cupriks L., Knipshe G., Gravitis U., 2005, Dynamics of muscle contraction parameters after a special training with biological feed-back. International Scientific and methodical Conference, 134.

 56. Knipshe G., Cupriks L., 2005, Muscle tension aging differentiation of the schoolchildren. X International Scientific Conference „Physical activity of people at different age”, 26.

 57. Markovs J., Knipshe G., Isajevs S., Rozentāle B., Žileviča A. 2005, Immunohistochemical distribution of the TGF-beta in the liver cells of patients with chronic hepatits C., 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists. 7-10 September. Kusadasi, Turkey. Abstract Book, p.207.

 58. Biķis E., Rumba I., Krauča M., Lanka I., 2005, Bērnu veselības aprūpe Latvijā – aktualitātes un perspektīvas, Rīgā 2005.gada 17.jūnijā, Latvijas Ārstu kongresa sēdē: „Kā prātīgi organizēt bērnu veselības aprūpi Latvijā.

 59. Daugule I., Rumba I., Ejderhamn. 2005, Previous antibacterial treatment due to concomitant infections in preschool children is associated with a lower Helicobacter pylori positivity, Scand J Infect Dis. 2005;37(5), 326-9.

 60. Nikitina-Zake L., Rajalingham R., Rumba I., Sanjeevi CB., 2005, Killer cell immunoglobulin-like receptor genes in Latvian patients with type 1 diabetes mellitus and healthy controls. Ann N Y Acad Sci. 2004 Dec;1037:, 161-9.

 61. Bratslavska O., Rumba I., 2005, Human parvovirus B19 and the spectrum of diseases caused by this virus. Latvian Academy of sciences. Section B, Vol. 59 (2005), No.3/4., pp.20-30.

 62. Rumba I., Kozireva S., Ivanova K., Saulīte I., Bracslavska O. 2005, HHV-6 un parvovīrusa B19 infekciju sastopamība pacientiem ar juvenilo artrītu. , Latvijas universitātes raksti, 2005. medicīna, 15(iespiešanā).

 63. Rumba I., Legzdina I., Medne A., 2005, Primary osteoporosis profile in Latvian children. , Of 3rd International Bone health conference in children. Bone 36, 2005, S1-S102.

 64. Rumba I., Sjakste T., Poudžiunas I., Sjakste N., 2005, Juvenile idiopathic arthritis associations with PSMA 6 gene. Clinical Experimental Rheumatology, 2005, P-035.

 65. Rumba I., Ivanova K., Braclavska O., Kozireva S., 2005, HHV-6 un parvovīrusa B19 infekciju sastopamība pacientiem ar juvenilo artrītu. Latvijas Universitātes 63. konference, Rīga, 2005,

 66. Lejnieks A., Aizstrauta T., Ādamsone I., Matule D., Rasa I., Rumba I., Platkājis A., Vestermanis V., 2005, Osteoporozes diagnostika, profilakse un ārstēšanas vadlīnijas. Latvijas Osteoporozes biedrība, Rīga, 2005.

 67. Rumba I., 2005, Sistēmas sarkanās vilkēdes gadījums. Latvijas Reimatologu asociācijas sēde. Rīga, 2005.

 68. Rumba I., 2005, Streptokoku infekcija un tās reimatoloģiskās konsekvences. Latvijas Pediatru asociācijas sēde. Rīga, 2005.

 69. Rumba I., 2005, Bērnu reimatoloģijas aktualitātes un perspektīvas. P. Stradiņa KUS iekšķīgo slimību klīnikas sēde. Rīga, 2005.

 70. Poudžiunas I., Sjakste T., Sjakste N., Rumba I., 2005, Cilvēka PSMA 6 gēna saistība ar juvenīlo idiopātisko artrītu Latvijas populācijā. Latvijas Reimatologu asociācijas sēde. Rīga, 2005.

 71. Baumanis V., Lazdiņš M., Pliss M. u.c. Human Y chromosome and its role in human pathology and population phylogenetic studies. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, 2005, 59, Nn.3/4,p. 20-30.

 72. Baumanis V., Lazdiņš M., Pliss M. u.c. Mitochondrial DNA portrait of Latvians: towards the understanding of the genetic structure of Baltic-speaking populations. Ann Hum Genet. 2006 Jul;70(Pt 4), 439-458.

 73. I.Jākobsone, A.Kukāre, V.Bartkevičs, I.Stumpe-Vīksne. Impact of different technological hydrocarbons in food producēts. 3rd Central European congress on Food, 22-24 May 2006. Sofia (Bulgaria), poster, Book of Abstracts, p.177.

 74. Aivars J., Veliks V. Gustsons P u.c. Changes of monoamine concentratin in rat brain under the influence of static magnetic field. Proceeding of the Latvian Academy of Sciences, Section B. 60(1). 2006, pp. 40-44.

 75. Aivars J., Plakane L., Sīpols J. Oxygen uptake efficiency in endurance-trained humans during acute hypoxia. Proceeding of the Latvian Academy of Sciences, Section B. Vol. 60, No. 5/6 (646/547), 2006., pp. 20-23.

 76. Aivars. J., Plakane L., Grēve M. u.c. Blood glucose level in endurance-trained climbers at high altitude. Proceeding of the Latvian Academy of Sciences, Section B. Vol. 60, No. 5/6 (646/547), 2006. pp. 24-29.

 77. Baumanis V., Lazdiņš M., Krūmiņa A., Pliss M. u.c. Genetic relationship between Latvinas and neighbouring populations, revealed by mitichondrial analysis. The FEBS Journal, v.273,S.1, 2006, 326.

 78. Baumanis V., Krūmiņa A., Pliss M., Zeltiņa A. Mitochondrial genotypes and heteroplasmy associated with longevity in the Latvian population. 3rd International Conference on Functional Genomics of Ageing. Abstracts, Palermo Italy, 2006. p.23.

 79. Baumanis V., Ranka R. Expression of hypothetical B.garinii protein from erp gene family in E. coli. The FEBS Journal, 2006, v.273,S.1

 80. Ciproviča, I., Beitane, I. (2006) Raudzētu piena produktu uzturvērtības paaugstināšanas iespējas/ Starptautiskās zinātniskās konferences „Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas Higiēna” raksti, 48-52 lpp.

 81. Muizniece-Brasava, S., Dukalska, L. (2006) Impact of biodegradable PHB packaging composite materials on dairy product quality. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Raksti, 16 (311), Jelgava, pp. 81–89.

 82. Muizniece-Brasava, S., Dukalska, L., Tupureina, V., Savenkova, L., Dzene, A. (2006) Light Transmission and Water Vapour Permeability of PHB Composite Materials, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Raksti,16 (311), Jelgava, pp. 90–95.

 83. Muizniece-Brasava S., Dukalska L., Savenkova L., Tupureina V. & Dzene A. (2006) Poly-b-hydroxybutyrate composite materials as environmentally friendly food packaging. IUFoST 13th World congress of food science & technology, Proceedings, pp. 1503–1504.

 84. Muizniece-Brasava, S., Dukalska, L. (2006) The properties of poly--hydroxybutirate composite materials used as environmentally friendly food packaging. Chemine Technologija, 4 (42) Kaunas, pp. 55–63.

 85. Duma, M., Karklina, D. (2006) Fortified wheat grains with microelement selenium. International scientific conference “Research for rural development 2006”, 17-20 May, 2006, Jelgava, Latvia, pp.210-213

 86. Zagorska, J., Ciproviča, I., Kārkliņa, D. (2006) Heavy metals in organic milk ISEKI – Food book “Case studies in Food Safety and Environmental Health”, Portugal, 75 – 79 pp.

 87. Kruma, Z., Kreicbergs, V., Adams, A. (2006) Volatile compounds in aromatized oils with basil, oregano and thyme. Research for Rural Development 2006. International Scientific Conference Proceedings, Jelgava: 2006, pp. 218-223.

 88. Gramatina, I., Kreicbergs, V. (2006) Influence of Hydrolysed oats insoluble fraction on Dough Quality Research for Rural Development 2006. International Scientific Conference Proceedings, Jelgava: 2006, pp. 205-209.

 89. Kruma, Z., Kreicbergs, V., Adams A. (2006) Volatile compounds in oils aromatized with spices grown in Latvia // Chemina Technologia, 4 (42): pp.74 – 79.

 90. Straumite, E., Kunkulberga, D., Kreicbergs, V. (2006) Latvian rye flour quality assessment //Chemine technologija, 4 (42): pp. 31-36.

 91. .Rumba I., Poudžiunas I., Sjakste T. Genetic studies in juvenile idiopathic arthritis. Abstract 3rd. Baltic rheumatology conference, Riga, 2006.

 92. Rumba I., Legzdiņa I. Medne A. Bone mineral density (BMD) at diagnosis in juvenile idiopathic artrhritis (JIA) in cohort of Latvian children. Ann. Rheum. Dis., 2006., Vol. 65., Suppl. 11., p. 647.

 93. Puķītis A., Stāka A. Aizkuņģa dziedzera cistisko veidojumu diagnostika, izmantojot endoskopiskās ultrasonogrāfijas aspirācijas punktāta analīzi. Latvijas Universitātes raksti, 694 sēj., Medicīna, IV, 98-101.

9. pielikums

PIEMĒRS

IMATRIKULĀCIJAS PĀRBAUDĪJUMA TESTAM DABAS ZINĀTNĒS

Ar imatrikulācijas pārbaudījuma testa dabaszinātnēs piemēru var iepazīties programmas “Uzturzinātne” pieteikuma akreditācijai 2007.gada latviešu valodas versijas izdrukā; interesēties programmas realizēšanā iesaistīto augstskolu Akadēmiskajos departamentos un pie programmas direktora.

10. pielikums

NOSLĒGUMA DARBA IZSTRĀDES UN AIZSTĀVĒŠANAS KĀRTĪBA

Maģistra darbs jānoformē un jāaizstāv saskaņā ar maģistra augstskolā (maģistra augstskola – augstskola ,kurā maģistrs ir iestājies) spēkā esošo rektora rīkojumu par noslēguma darba izstrādi un aizstāvēšanas kārtību (skat.programmas akreditācijas pieteikuma 9.4.3.nodaļā).

Piemēru “Noslēguma darba izstrādes un noformēšanas kārtība” skat. starpaugstskolu maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” pieteikuma akreditācijai latviešu valodas izdrukas 10.pielikumā, kā piemērs dota Latvijas Universitātē spēkā esošā kārtība; interesēties programmas realizēšanā iesaistīto augstskolu Akadēmiskajos departamentos un pie programmas direktora.


11. pielikums

LATVIJĀ RADNIECĪGĀS

AKREDITĒTĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS

Pielikumā ievietotas Latvijā radniecīgo akreditēto maģistra studiju programmu akreditācijas lapas:

 1. 08.06.2004.gadā Izglītības un zinātnes ministrijas ( IZM) izdotā Studiju programmas akreditācijas lapa (Nr.026-698) dod tiesības Latvijas Lauksaimniecības universitātei īstenot maģistra studiju programmu ”Pārtikas zinātne”(4554102);

 2. 13.09.2006. īstenot gadā IZM izdotā studiju programmu akreditācijas lapa (Nr.012-1046) dod tiesības Latvijas Universitātei īstenot maģistra studiju programmu “Bioloģija”(45420);

 3. 02.05.2001.gadā IZM izdotā studiju programmu akreditācijas lapa (Nr.012-0266) dod tiesības Latvijas Universitātei īstenot maģistra studiju programmu “Ķīmija”.

Latvijā akreditēto radniecīgo maģistra studiju programmu raksturojumu skat. starpaugstskolu maģistra studiju programmas “Uzturzinātne” pieteikuma akreditācijai 9.2. un 9.3. nodaļās; vai skat.10.pielikumu latviešu valodas izdrukā, interesēties programmas realizēšanā iesaistīto augstskolu Akadēmiskajos departamentos un pie programmas direktora.

12. pielikums

SALĪDZINĀMĀS ĀRVALSTU

STUDIJU PROGRAMMAS

Pielikumā apkopotas izdrukas no salīdzināto ārvalstu studiju programmu augstskolu mājas lapām :

http://www.uku.fi/opiskelu/ojk/

http://www.gla.ac.uk/hummanutrition;

http://www.allsew.U.Gent.he/aremautd/JCFSN.html;

http:www.washington.edu/students/crscat/nutrit.html

Latvijas starpaugstskolu akadēmiskās maģistra studiju programmas “Uzturzinātne“ salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām ārvalstu augstskolās dots programmas pieteikuma akreditācijai 9.3.nodaļā; interesēties programmas realizēšanā iesaistīto augstskolu Akadēmiskajos departamentos un pie programmas direktora.

13. pielikums

MATERIĀLI TEHNISKĀ BĀZE

Pielikumā apkopota informācija par:

  1. programmā iesaistīto Latvijas augstskolu nodrošinājumu ar mācību literatūru un periodiskajiem izdevumiem;

  2. programmā iesaistīto Latvijas augstskolu bibliotēku nodrošinājumu (tiešsaistes datu bāzes, katalogi un kartotēkas);

  3. Latvijas bibliotēku elektronisko kopkatalogu.

Par materiāli tehnisko nodrošinājumu skat. akreditācijas pieteikuma 9.5.2.nodaļā, un iesniegtā Akreditācijas pieteikuma latviešu valodas versijas 13.pielikumā; interesēties programmas realizēšanā iesaistīto augstskolu Akadēmiskajos departamentos un pie programmas direktora.

14. pielikums

STUDIJU PROGRAMMAS “UZTURZINĀTNE”APTAUJAS ANKETA PAR 1.SEMESTRI

Pielikumā ievietota aptaujas anketas veidlapa; aptaujas rezultātu izvērtējums dots programmas pieteikuma akreditācijai 9.9.nodaļā; vai skat. 14.pielikumu pieteikuma latviešu valodas izdrukā; interesēties programmas realizēšanā iesaistīto augstskolu Akadēmiskajos departamentos un pie programmas direktora.

15. pielikums

LR UZTURA PADOMES SĒDES PROTOKOLS NR. 4 (14.12.2006)

Sīkāku informāciju skat. programmas akreditācijas pieteikuma 9.2.1. nodaļā un iesniegtā Akreditācijas pieteikuma latviešu valodas versijas 15.pielikumā; interesēties programmas realizēšanā iesaistīto augstskolu Akadēmiskajos departamentos un pie programmas direktora.

16. pielikums

ATSAUKSMES PAR LATVIJAS STARPAUGSTSKOLU MAĢISTRA STUDIJU

PROGRAMMU “UZTURZINĀTNE”

Atsauksmes par programmu ir saņemtas no:

  1. Veselības Ministrijas;

  2. Diētas ārstu asociācijas;

  3. Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas;

  4. Paula Stradiņa Universitātes klīniskās slimnīcas;

  5. Daugavpils Universitātes

Atsauksmes ievietotas iesniegtā Akreditācijas pieteikuma latviešu valodas versijas izdrukas 16.pielikumā; interesēties programmas realizēšanā iesaistīto augstskolu Akadēmiskajos departamentos un pie programmas direktora.

Daugavpils Universitātes atsauksmi skat.274.lapā.

Atsauksme par LLU, LU un RSU starpaugstskolu akadēmisko maģistra studiju programmu “Uzturzinātne”(kods 45722)

Sākot ar 2006./2007. akadēmisko gadu Latvijā tiek realizēta starpaugstskolu līmenī pirmā akadēmiskā maģistra studiju programma “Uzturzinātne” veselības zinātņu maģistra grāda uzturzinātnē iegūšanai.

Latvijā līdz 2006./2007. akadēmiskajam gadam nebija šādas studiju programmas uzturzinātnē, kas sagatavotu konkurētspējīgus speciālistus sabiedrības veselības attīstībai, kuri pārzinātu uzturzinātnes teoriju un spētu to izmantot zinātniskos pētījumos un uztura jautājumu praktiskā risināšanā saskaņā ar ES un PVO (Pasaules Veselības Organizācija) galvenajām stratēģiskām tendencēm un LR Veselības Ministrijas izstrādātajām pamatnostādnēm un rīcības plānu “Veselīgs uzturs Latvijai 2003 – 2013”.

 • Akadēmiskā maģistra studiju programma ir izstrādāta atbilstoši LR Augstskolu likuma, MK noteikumu Nr.2 un MK noteikumu Nr.821 prasībām, kā arī balstoties uz Eiropas un ASV valstu augstskolu studiju programmu analīzi uzturzinātnē un saskaņā ar starpaugstskolu Sadarbības līgumu, kurš noslēgts starp universitātēm 2004.gada 29.novembrī.

 • Programmas specifika, salīdzinot ar jau esošajām ārvalstu studiju programmām, ir tās teorētisko pamatu un argumentācijas saistība ar Latvijas konkrētajām problēmām un situāciju.

Studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti, ilgums: 4 semestri - pilna laika klātienes studijas; 5 semestri – nepilna laika klātienes studijas; 6 semestri – nepilna laika neklātienes studijas. Maģistra studiju programmu veido A daļas pamatkursi un B daļas izvēles kursi, kursa darbs un maģistra darbs.

 • Studiju process ir organizēts pēc moduļu principa, paredzot studentu aktīvu patstāvīgo darbu. Studiju programmu realizē LLU, LU un RSU mācībspēki (40 Latvijas augstskolu docētāji, 83% no kuriem ir zinātņu doktori), Latvijā atzīti pārtikas un uzturspeciālisti, kas šobrīd aktīvi ir iesaistījušies valsts pārtikas un uzturpolitikas izveidē. Iespēju robežās tiks uzaicināti arī ārvalstu speciālisti. Maģistra programmas studentiem būs iespējas aprobēt savus zinātniskos pētījumus vietējās un starptautiskās konferencēs un piedalīties SOCRATES/ERASMUS apmaiņas programmās .

 • Garants veiksmīgai studiju programmas realizēšanai ir augstskolu nodrošinājums ar mācību literatūru un periodiskiem izdevumiem un pieejamība augstskolu bibliotēku tiešsaistes bāzēm , kā arī Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansēto projektu realizēšana. ESF līdzfinansētie projekti ir devuši iespēju dabaszinātņu laboratorijas aprīkot ar starptautiskam līmenim atbilstošām analītiskām aparatūrām, kā arī tiek strādāts pie. projekta, kurš tiek realizēts no 2005.gada 1.oktobra līdz 2008.gada 31.jūlijam. Projekta nosaukums: Dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgo moduļu izstrāde Latvijas starpaugstskolu maģistru studiju programmai uzturzinātnē. Projekta rezultātā tiek pārstrādāti 16 kursi un to metodiskie materiāli, tie būs pieejami e-vidē un iespiestā veidā, 10 kursi būs pieejami angļu valodā. Kursu pārstrādāšanā kā eksperti piedalās attiecīgo kursu tematikā vadošie LLU, LU un RSU mācībspēki.

 • Ņemot vērā visus minētos aspektus, rekomendēju akreditēt LLU, LU un RSU realizēto akadēmisko maģistra studiju programma “Uzturzinātne”.

DU studiju prorektore, doc., Dr.biol. Irēna Kaminska

09.07.2007.

17. pielikums

REKLĀMAS UN INFORMATĪVIE IZDEVUMI PAR STUDIJU IESPĒJĀM

Pielikumā ir sekojoši materiāli:

  1. Buklets par Uzturzinātnes programmu;

  2. Informācija no LU mājas lapas par Programmas atklāšanas pasākumu LU ar Izglītības un zinātnes ministres piedalīšanos;

  3. Sludinājums par studentu uzņemšanu Radio Skonto (2006.g.jūlijā);

  4. Stends izstādē “Riga Foof 2006”;

  5. Stends izstādē “Skola 2007”.

Reklāmas un informatīvie izdevumi ir ievietoti iesniegtā Akreditācijas pieteikuma latviešu valodas versijas izdrukas 17.pielikumā; interesēties programmas realizēšanā iesaistīto augstskolu Akadēmiskajos departamentos un pie programmas direktora.

 Vairākos moduļos ietverto kursu realizēšanā pašreizējā programmas īstenošanas variantā plānota Latvijas augstskolu mācībspēku sadarbība.

) Izstrādājot Starpaugstskolu maģistra studiju programmas pašnovērtējuma principus, par pamatu tika ņemts LU rektora prof. I.Lāča rīkojums Nr 1/97 “Par akadēmisko un profesionālo studiju programmu pašnovērtēšanu”

279Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... ģistra studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas laikposmā kopš akreditācijas ........................... 7.4.1. Studiju programmas ...
 2. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (2)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības iestādes ... Muceniece kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studiju programmas direktore LU Medic ...
 3. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  ... novērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... cijas apliecības kopija Studiju programmas akreditācijas lapas kopija Dokuments ... nav pieejama elektroniskā formā) Studiju programmas akreditācijas lapas kopija (nav ...
 4. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  ... ātes novērtēšanas centram PIETEIKUMS studiju programmas akreditācijai Augstākās izglītības iestādes ... ēmiskās maģistra studiju programmas akreditācijai, kura strādā pie studiju programmas un studiju procesa uzlabošanas ...
 5. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  ... ērtēšanas centram PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI Augstākās izglītības ... Studiju programmas akreditācijas kopija 7 Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas ... pieejama elektroniskā forma) STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS KOPIJA (nav ...

Другие похожие документы..