Главная > Документ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Затверджено

Голова приймальної комісії

Волинського національного

університету імені Лесі Українки

_______________проф. І.Я. Коцан

„______” ___________ 2011 р.

ПРОГРАМА

вступного випробовування ізмузейної справи та охорони культурної спадщини для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня ";Магістр"; спеціальності ";Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури";

Луцьк, 2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступне випробування з музейної справи та охорони культурної спадщини має на меті перевірку засвоєння теоретичних знань в галузі музейної справи, охорони культурної спадщини та історії, навичок роботи із планування, добору експонатів, пояснювальних матеріалів для побудови експозиції, формування колекцій, комплектування музейних фондів, а також проведення заходів і наукових досліджень, що забезпечують збереження музейних предметів, історичних і культурних пам’яток. Вміти застосовувати набуті знання, методи і методики наукових досліджень. Випускники мають продемонструвати здатність володіти технологією роботи з документами, навички застосування одержаних знань при вирішенні професійних завдань, готовність працювати в умовах збільшення об’єму інформації в межах підприємств та архівних установ, розширення економічних, політичних та культурних зв’язків на території України і за кордоном.

Вступне випробування з документознавства включає питання з курсів: Пам’яткознавство, Історії музеїв світу, Історії музейної справи в Україні, Науково-фондової роботи музеїв, Науково-дослідної роботи музею, Експозиційної роботи музеїв, Музейної педагогіки. Ці завдання відповідають кваліфікаційним вимогам до фахівця підготовленого відповідно до освітньо–професійної програми напряму ";Культура";.

Критерії оцінювання

На вступному випробуванні за кожну правильну відповідь абітурієнту нараховується певна кількість балів, яка зростає пропорційно до рівня складності:

100-123 бали,

124-151 балів,

152-176 балів,

177-200 балів.

200 - 177 балів виставляється абітурієнтам, які в повному обсязі виконали завдання, продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, фактами, подіями, термінами; адекватно оперують ними при розв'язанні завдань; виявили творчу самостійність, здатність аналізувати факти, які стосуються посталених проблем.

176 - 152 бал виставляється за умови достатньо повного виконання завдань. Розв'язання завдання має бути правильним, логічно обгрунтованим, демонструвати знання теоретичного матеріалу, творчо-пізнавальні уміння. Разом з тим у роботі може бути допущено декілька несуттєвих помилок.

151 - 124 балів виставляється за знання, які продемонстровані в неповному обсязі. Вони, як правило, носять фрагментарний характер. Теоретичні і фактичні знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що абітурієнт недостатньо обізнаний з літературними джерелами з навчальної дисципліни і не може критично оцінити педагогічні факти, явища, ідеї.

123 - 100 балів виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни та її понятійно-категоріального апарату абітурієнт зовсім не знає. Відповідь вказує, що програмовим матеріалом абітурієнт не володіє.

ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

Пам’яткознавство як наукова дисципліна

Пам’яткознавство в системі наукових знань. Об’єкт, предмет, завдання та методи пам’яткознавства. Базові терміни пам’яткознавства. Напрямки пам’яткознавчих досліджень. Значення теоретичного пам’яткознавства у забезпеченні пам’яткоохоронної діяльності.

Класифікація пам’яток

Визначення терміну пам’ятка. Критерії поціновування та відбору пам’яток. Системи та принципи класифікації пам’яток. Категорії, типи та види пам’яток. Понятійно-термінологічні аспекти проблем класифікації пам’яток.

Зміст поняття ";пам’ятка";, його еволюція у ХІХ – на початку ХХІ ст.

Становлення поняття ";пам’ятка";. Термін ";старожитності"; у наукових та правових практиках ХІХ ст. Розбіжності та нечіткість формулювання терміну ";історична пам’ятка"; у Російські імперії та їх вплив на розвиток пам’яткознавства. Еволюція змісту поняття ";пам’ятка"; у радянській Україні. Сучасні критерії визначення пам’яток історії та культури.

Теоретичні засади вивчення і збереження культурної спадщини в Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст.)

Розробка й обговорення нормативних документів стосовно світського і церковного пам’яткознавства в Російській імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. Роль Міністерства внутрішніх справ, Міністерства народної освіти і Синоду у виробленні правових положень пам’яткознавства. Діяльність наукових та громадських товариств у справі вироблення концептуальних положень пам’яткоохоронної роботи.

Історичне пам’яткознавство Волині у ХІХ – на початку ХХ ст.

Формування зацікавленості старожитностями Волині. Внесок Київської і Віленської археографічних комісій у дослідження її пам’яток. Пам’яткознавча діяльності місцевих товариств: Волинського губернського статистичного комітету, історико-статистичного комітету з опису церков і парафій Волинської єпархії, православних церковних братств Луцька, Володимира-Волинського і Житомира, Волинського церковно-археологічного товариства, Товариства дослідників Волині, Братства імені Князів Острозьких. Пошукова й пам’яткоохоронна робота музейних закладів Волині.

Розвиток пам’яткознавства в незалежній Україні

Проблеми інституціолізації та організаційного оформлення українського пам’яткознавства. Створення єдиної державної системи охорони пам’яток. Законодавче регулювання пам’яткоохоронної сфери в Україні. Пам’яткоохоронна діяльність наукових та громадських організацій. Підготовка ";Зводу пам’яток історії та культури України";. Розвиток теоретичних аспектів українського пам’яткознвства.

Міжнародні організації та угоди щодо охорони пам’яток.

Пам’яткоохоронна діяльність ЮНЕСКО. Робота Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ІСОМОS), Міжнародного центру досліджень у галузі консервації й реставрації культурних цінностей (ІККРОМ), Міжнародної ради музеїв (ІСОМ) у сфері пам’яткознавства. Охорона культурних цінностей у випадку воєнних конфліктів. Гаазька конвенція 1954 р. про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Венеціанська хартія 1964 р. та її доповнення. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 р.

Сучасне пам’яткоохоронне законодавство України та система охорони пам’яток.

Сучасний підхід до збереження і використання культурних цінностей. Закони України щодо охорони культурної спадщини: Конституція України, Закони України ";Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"; від 21 вересня 1999 р. та ";Про охорону культурної спадщини"; від 8 червня 2000 р. Співвідношення термінів ";пам'ятки історії та культури"; та ";культурна спадщина";.

Музеї, бібліотеки та архіви в системі пам’яткознавчих досліджень.

Специфіка музейного, бібліотечного та архівного пам’яткознавства. Законодавче регулювання музейної, бібліотечної та архівної діяльності. Діяльність музеїв, архівів та бібліотек у справі обліку та збереження пам’яток. Інформативність музейних фондів для вивчення пам’яток. Документальні пам’ятки в архівних фондах. Роль бібліотек у збереженні і поширенні пам’яткознавчої інформації. Науково-дослідна та видавнича діяльність музеїв, архівів і бібліотек

Осередки пам’яткознавчих досліджень в сучасній Україні.

Історія та діяльність Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Основні напрями роботи та перспективи Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури і туризму України. Структура та напрямки діяльності Центру пам’яткознавства.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Актуальні питання виявлення і дослідження пам’яток історії та культури. 2 ч. - Ч.1. - К.: Інститут історії України НАН України, 1999. - 255 с.

 2. Акуленко В.І. Охорона пам’яток культури в Україні (1917-1990). – К.: Вища школа, 1991. – 274 с.

 3. Акуленко В.І., Юнак Н.Ш. Гуманізм і варварство: Про врятування культурних цінностей у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. – К.: Товариство “Знання” УРСР, 1987. – 45 с.

 4. Бевз М.В. Методологічні аспекти збереження, реставрації та регенерації заповідних містобудівних ансамблів і комплексів // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м.Святогірськ Донецької області 25-27 травня 2005 року. – Слов’янськ, 2005. – С.14-20.

 5. Богуславский М.М. Международная охрана культурних ценностей. - М.: Просвещение, 1979. — 314 с.

 6. Бондаренко Г. Історичне краєзнавство Волині. – Луцьк: РВВ ";Вежа";, 2003. – Книга 1. – 247 с.

 7. Бондаренко Г. Історичне краєзнавство Волині. – Луцьк: РВВ ";Вежа";, 2003. – Книга 2. – 215 с.

 8. Борисенко В.Й. Пам’ятні місця боротьби українського народу за незалежність України в другій половині XVII ст. // Праці центру пам’яткознавства. – К., 2001. – Вип.3. – С.93-108.

 9. Гаврилюк С.В. Історичне пам’яткознавство Волині, Холмщині і Підляшшя (ХІХ – початок ХХ ст.). – Луцьк: РВВ “Вежа”, 2001. – 532 с.

 10. Галайба В. Пам’ятник Олександрові ІІ в Києві // Пам’ятки України. – 2001. - №4. – С.126-129.

 11. Геппенер Н. Всеукраїнське музейне містечко // Пам’ятки України. – 2001. - № 1/2. – С.112-145.

 12. Глан И.В. Этот исчезающий вещный мир. – М.: Знание, 1990. – 188 с.

 13. Денисенко Г.Г. Проблема дослідження пам’яток воєнної історії ХХ ст. // Праці центру пам’яткознавства. – К., 2001. – Вип.3. – С.109-125.

 14. Жуков Ю.Н. Память Отечества: (Сохранение культурно-исторического наследия в СССР). – М.: Знание, 1988. – 64 с.

 15. Загальнодержавна програма збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки. Закон України // Голос України. – 2004. – 4 червня. – С.22-23.

 16. Заремба С. Нариси з історії українського пам'яткознавства. — К.: ТОВ Видавництво „Аратта”, 2002. - 204 с.

 17. Зарубіжний досвід збереження нерухомої історико-культурної спадщини // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. – К., 1998. – С.91-103.

 18. Збірник нормативно-правових актів з питань охорони культурної спадщини. – Луцьк, 2005. – 95 с.

 19. Игнаткин И.А. Охрана памятников истории и культуры. – К.: Вища, школа, 1990. – 223 с.

 20. Колосок Б.В. Пам’ятки містобудування та їх охорона // Праці центру пам’яткознавства. – К., 2001. – Вип.3. – С.49-72.

 21. Кушниренко М.М., Особенности организации охраны исторической застройки в Шотландии // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м.Святогірськ Донецької області 25-27 травня 2005 року. – Слов’янськ, 2005. – С.73-83.

 22. Логвин Г. Етика реставратора і науковця // Пам’ятки України. – 2001. - №4. – С.17-23.

 23. Никитин М.К., Мельникова Е.П. Химия в реставрации: Справочное пособие. – Л.: Химия, 1990. – 302 с.

 24. Памятники истории и культуры Украинской РСР: Каталог-справочник. – К.: Наукова думка, 1987. – 736 с.

 25. Петровський О.М., Мороз В.Р. Проблеми збереження культових споруд пам’яток архітектури та шляхи її вирішення // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м.Святогірськ Донецької області 25-27 травня 2005 року. – Слов’янськ, 2005. – С.99-100.

 26. Поливач К.А. Історико-культурна спадщина як фактор розвитку регіонів та населених місць України // Український географічний журнал. – 2005. - № 1. – С.35-62.

 27. Прибєга Л. Міжнародна рада з питань пам’яток і визначних місць (ICOMOS): 1965-2005 рр. // Пам’ятки України. – 2005. - №2. – С.148-150.

 28. Прибєга Л.В. До питання морфологічного аналізу пам’ятки архітектури // Праці центру пам’яткознавства. – К., 2001. – Вип.3. – С.34-48.

 29. Сохранность документов / Отв. ред. Д.М.Флятте. – Л.: Наука, 1987.- 152с.

 30. Сучасні інформаційні технології в охороні та дослідженні пам’ятника історії та культури // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. – К., 1998. – С.91-103.

 31. Хведченя С.Б. Особенности использования разновременных карт в изучении памятников истории и культуры // Физико-географические процессы и охрана окружающей среды: Сб. науч. тр. – К., 1991. – С.106-109.

ІСТОРІЯ МУЗЕЇВ СВІТУ

Зародження музейної справи в добу античності.

Колекції предметів музейного значення у святилищах, храмах та пінакотеках Стародавньої Греції. Колекціонування в період еллінізму. Пам’ятки мистецтва в приватних та громадських зібраннях Стародавнього Риму. Рух за публічний доступ до музейних цінностей. Проекти і спроби створення нових прамузейних моделей та їх роль у політиці Стародавнього Риму. Занепад музейної справи в Римській імперії під натиском ранньо-християнської ідеології.

Особливості протомузейної епохи в Західній Європі.

Твори мистецтва в державних та храмових скарбницях Європейського Середньовіччя. Розвиток приватного колекціонування. Відмінність між римсько-західноєвро­пейським та елліно-візантійським варіантами реалізації музейної потреби.

Розвиток музейної справи в ренесансну добу.

Сприятливі умови для розвитку музейної справи та засоби реалі­зації музейної потреби. Провідні прамузейні моделі: храми, палаццо, науково-освітні центри. Розширення складу пам’яток музейного значення. Визначне місце творів мистецтва в колекціях доби Відродження. Перші спроби каталогізації культурно-історичних пам’яток та теоретичного забезпечення музейної справи. Загальні результати еволюції музейної справи протягом прафеноменального періоду.

Поява музеїв у Європі.

Термінологія Ренесансних експозицій. Кабінети і галереї епохи Відродження: студіоло, антикварії, кунсткамери. Феномен музею в Італії. Галерея Уффіци. Ватиканський комплекс та його музейні функції. Музей як ідея у працях європейських мислителів ХVІІ–ХVІІІ ст.

Природниче колекціонування в Європі в ХVІ–ХVІІ ст.

Детермінанти появи і розвитку природничо-наукових кабінетів. Перші природничо-наукові кабінети європейських дослідників ХVІ ст. Природничо-наукові кабінети академій і наукових товариств у ХVІІ ст. Анатомічні театри і кабінети.

Колекціонування і перші публічні музеї епохи Просвітництва (ХVІІІ ст.).

Ідеологія Просвітництва і концепція публічного музею. Формування першого публічного музею. Зростання педагогічних функцій музею. Осмислення місця музеїв у культурному житті. Колекціонери епохи Просвітництва. Початок профілізації музейних зібрань. Формування музейних мереж у європейських країнах: початкова стадія. Формування художнього ринку, інституту атрибутування пам’яток.

Розвиток музейної справи в XIX – на початку XX ст.

Формування суспільної музейної свідомості, поява традиційної (академічної) моделі музейного закладу, її соціальні функції. Кількісне зростання музейних закладів у Європі. Профільна структура національних музейних мереж. Склад музейних зібрань, засоби демонстрації пам’яток. Сис­тема обліку, збереження та дослідження музейних цінностей. Форми спілкування з музейною аудиторією. Фахівці музейної справи – представники різних наукових дисциплін. Фіксація емпіричного досвіду музейництва та проблема теоретичного забезпечення. Роль приватного колекціонування в розвитку музейної справи. Державні заходи та громадські ініціативи в музейній сфері.

Розвиток музейної справи в другій половині ХХ ст.

Наслідки Другої світової війни для розвитку музейної справи. Початок міжнародного співробітництва в музейній галузі: створення ІКОМ. «Музейний вибух» 1960-1970-х рр.: передумови, сутність, наслідки. Існування музеїв «нового типу» одночасно із традиційними музеями, принципові відмінності в музейних моделях. Рівень теоретичного забезпечення музейної діяльності. Новий етап і форми міжнародної співпраці в музейній сфері. Використання музеями сучасних науково-технічних засобів. Новітнє розуміння музею та його соціальних функцій; нові критерії оцінки музейної діяльності. Реституція музейних цінностей як актуальна проблема та шляхи її вирішення. Роль електронних засобів інформації у сфері музейництва.

Особливості розвитку музейної справи в Америці.

Особливості започаткування та еволюції музейництва в США та Канаді: специфічне культурно-історичне підґрунтя, основні етапи, корпоративна політика, елітарна та демократична тенденції, децентралізація та демократизація, поліфонічний характер музейної мережі, високий рівень музеологічних досліджень, велика ефективність використання новітніх науково-технічних засобів. Українська діаспора і музейне будівництво США та Канади. Зародження, становлення та основні етапи розвитку музеїв Латинської Америки. Специфічні особливості музейної мережі й організації музейництва латино­американських країн. Музеї світового значення на американському континенті.

Особливості розвитку музейної справи в Африці і Австралії.

Африка: особливості музейної потреби серед місцевого населення та переселенців. Археологічна та мистецька спадщини, як основні об’єкти музеєфікації. Національні та місцеві музеї африканських країн. Особливе значення міжнародної допомоги для розвитку музейної справи на Африканському континенті.

Музейництво Австралії: специфічні умови й етапи становлення, профілізація музейної мережі, визначні музеї, перспективні проекти.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Вайдахер Ф. Загальна музеологія: Посібник / Перекл. з нім. В.Лозинський, О.Лянг, Х.Назаркевич. – Львів: «Літопис», 2003.

2. Грицкевич В. П. История музейного дела до конца XVІІІ века. В 2-х частях. –Спб., 2001.

3. Музеи мира / ред. группа: О.Елисеева, Т.Евсеева. – М.: Мир энциклопедий, 2006.

4. Юренева Т.Ю. Музееведение: Учеб. для студ. вуз.- М.: Академический Проект, 2003.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА МУЗЕЮ

Назвіть і проаналізуйте основні напрями науково-дослідної роботи музеїв.

Профільні і музеєзнавчі наукові дослідження в музеї. Науковий пошук у межах профільних наукових дисциплін (історії, біології, літератури, мистецтвознавства тощо). Дослідження музейних предметів як історичного джерела. Пріоритетні напрями музеєзнавчих досліджень (власне науково-дослідна, науково-фондова, науково-експозиційна, науково-масова робота). Музейні колекції в музеєзнавих дослідженнях.

Розкрийте характер наукових досліджень у музеї як поліфункціональному закладі (на прикладі експозиційної чи інших видів наукової роботи музею).

Наукові дослідження носять комплексний і багатосторонній характер, Базуються на профільнонаукових, музеєзнавчих, психолого-педагогічних, соціологічних та інших дослідженнях. Міждисциплінарний характер наукових досліджень у музеї.

Охарактеризуйте Волинський краєзнавчий музей як науково-дослідницьку установу .

Наукова концепція ВКМ і основні етапи його становлення і розвитку. Музей як науково-дослідницький центр. Основні напрями науково-дослідної роботи: власне науково-дослідна робота, науково-фондова, науково-експозиційна, наукова масово-освітня, науково-методична, науково-видавнича.

Визначіть структуру і дайте характеристику наукової концепції музею (краєзнавчого чи історичного профілю).

Мета, завдання, способи їх реалізації. Організація роботи музею. Перспективний і поточний план роботи. Визначення профілю музею. Наукова концепція комплектування фондів. Наукова концепція побудови експозиції. Проект художнього оформлення експозиції.

Наукові дослідження в процесі комплектування фондів. Визначіть структуру і дайте характеристику наукової концепції комплектування фондів.

Визначення основних завдань комплектування фондів і створення наукової концепції комплектування фондів (наукове обгрунтування, визначення тематики, місця збору, шляхів збиральницької роботи: індивідуальні виїзди, експедиції, закупівля експонатів, тощо, час і т. інше).

Особливості комплектування експонатів різних фондових груп. Вироблення методики наукових досліджень орієнтованих на комплектування фондів.

Охарактеризуйте сучасні наукові технології в дослідженні музейних предметів і їх значення в атрибуції і збереженні пам'яток.

Наукові дослідження в процесі реставрації музейних предметів. Використання комп'ютерних технологій для дослідження пам'яток. Рентгенографічні дослідження в атрибуції та експертизі музейних предметів. Використання радіовуглецевого методу для датування творів мистецтва. Останні дослідження технологічних особливостей за допомогою оптико-фізичних та фізико-хімічних методів. Дослідження в ультрафіолетових променях. Фізичні, хімічні, біологічні дослідження музейних предметів та умов їх зберігання.

Назвіть форми і охарактеризуйте результати наукових досліджень у музеї, їх специфіку.

Результати різних форм музейної роботи визначаються, як музейний продукт (експозиція, лекція, екскурсія, публікація, тематико-експозиційний план, наукова-концепція і т. інше).

Результати наукових досліджень: експозиційні і публікаторські. Стаціонарні і пересувні музейні експозиції, виставки. Традиційні типи видань (наукові статті, звіти експедицій, серійні музейні видання і т. інше). Специфічні музейні видання (наукові каталоги за групами фондів, колекціями, наукові альбоми, публікації документів, путівники по фондах та експозиції).

Профільні історичні і музеєзнавчі дослідження – основа створення і функціонування профільної музейної експозиції. Дайте характеристику.

Наукові дослідження в процесі підготовки музейної експозиції. Вибір науково-експозиційної теми і напрями її дослідження. Робота з джерелами і літературою. Робота в архіві з документальними джерелами. Відбір експонатів у фондах музею, комплектування експонатів з досліджуваної теми.

Музеєзнавчі дослідження – основа експозиційної діяльності. Музейний експонат, як об'єкт комунікації. Музейно-психологічні дослідження – шлях до активізації процесу комунікації, підвищення його ефективності.

Розкрийте роль музейної педагогіки і музейної соціології в дослідженні музейних форм комунікації.

Навчально-виховний процес, як складова частина музейної діяльності, предмет дослідження музейної педагогіки. Наукова програма ";Музей – школі";. Виховання музейної культури відвідувача.

Музей як соціальний інститут. Соціологічні дослідження: виявлення через діяльність музею суспільних потреб; вплив музею на суспільство; специфіка функціонування пам'яток історії та культури в музейному середовищі; вивчення відношення різних груп населення до музею, їх потреб і ціннісних орієнтирів; взаємозв'язок між внутрішньомузейною і позамузейною діяльністю.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Оголошення міністерства освіти і науки молоді та спорту україни

  Документ
  ... газети «ОсвітаУкраїни» від 16.05.2011р. №35-36 (1206) ОГОЛОШЕННЯ МІНІСТЕРСТВАОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТАСПОРТУУКРАЇНИ З метою ... підвищення рівня теоретичної та практичної пі ...
 2. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 0 1135 м Київ проспект Перемоги

  Документ
  ... Міністерствоосвіти і науки, молоді таспортуУкраїни, Національна академія педагогічних наукУкраїни, Міністерствоосвіти і науки, молоді таспорту АРК, Постійна комісія з освіти і науки, справам молоді таспорту ...
 3. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (15)

  Документ
  ... збірнику Міністерстваосвіти і науки, молоді таспортуУкраїнита розміщені на офіційному веб-сайті Міністерстваосвіти і науки, молоді таспорту: (www ...
 4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (11)

  Диплом
  ... ів України, Міністерствоосвіти і науки, молоді таспортуУкраїни безкоштовно надсилає до Міністерстваосвіти і науки, молоді таспорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних ...
 5. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 01135 м Київ проспект Перемоги (12)

  Документ
  ... збірнику Міністерстваосвіти і науки, молоді таспортуУкраїнита розміщені на офіційному веб-сайті Міністерстваосвіти і науки, молоді таспорту: (www ...
 6. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

  Диплом
  ... збірнику Міністерстваосвіти і науки, молоді таспортуУкраїнита розміщені на офіційному веб-сайті Міністерстваосвіти і науки, молоді таспорту: (www ...

Другие похожие документы..