Главная > Документ


Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības

departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes

novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā Raiņa bulv. 19

adrese un telefons Rīga, LV – 1586, Latvija

Tālr.: 7034301

Augstākās izglītības iestādes

reģistrācijas apliecības numurs Nr. 3341000218

Studiju programmas nosaukums Farmācijas maģistra akadēmiskā

studiju programma

Studiju programmas kods 45725

Studiju programmas īstenošanas 2 gadi jeb 4 semestri pilna

ilgums un apjoms laika klātienes studijās

80 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas

apguvi Veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā vai profesionālās studiju programmas farmācijā diploms

Iegūstamais grāds Veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā

Vieta, kurā īsteno studiju programmu Latvijas Univesitāte Medicīnas fakultāte Šarlotes iela 1a, Rīga,

LV- 1001

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru Profesore, Dr. hab.biol. Ruta

augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi Muceniece

kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus studiju programmas direktore

LU Medicīnas fakultātes dekāne mba-Rozenfelde

Farmācijas bakalauru studiju

programmas direktore prof. R.Muceniece

SATURS

Lpp.

1. Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu 4

2. Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija 5

3. Studiju programmas akreditācijas lapas kopija 6

4. AIP atzinums par studiju programmas īstenošanas nepieciešamību 7

5. Līgums ar RSU par farmācijas studentu pārņemšanu LU farmācijas

programmas likvidācijas gadījumā 8

6. Titullapa 9

7. Pašnovērtējuma titullapa 10

7.1. Studiju programmas anotācija 11

8. Programmas vispārējs raksturojums 12

8.1. Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un

plānotie rezultāti 12

8.2. Studiju programmas perspektīvais izvērtējums no

Latvijas valsts interešu viedokļa 12

8.2.1. programmas atbilstība Medicīnas fakultātes mērķiem 12

8.2.2. programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam 13

8.2.3. studiju programmas atbilstība akadēmiskas izglītības

standartam 14

8.3. Salīdzinājums ar Latvijas un Eiropas Savienības valstu

atzītu augstskolu farmācijas studiju programmām 14

8.4. Studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas 15

8.5. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras

nodrošinājums 16

8.5.1. studiju programmu finansēšanas avoti 16

8.5.2. infrastruktūras nodrošinājums 16

8.5.2.1. klausītavu un nodarbību telpu atbilstība

programmu realizācijas mērķiem un uzdevumiem 16

8.5.2. 2. Mācību resursu pieejamība studentiem 16

8.6. Imatrikulācijas noteikumi 17

8.7. Studiju programmas praktiskā realizācija 18

8.7.1. Izmantotās studiju metodes un formas, darba tirgum

nepieciešamo prasmju un kompetenču apguve 18

8.7.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība

un tās ietekme uz studiju procesu 19

8.7.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajos projektos 19

8.7.4. Mācību prasmes kursi studiju programmā 20

8.8. Vērtēšanas sistēma 20

8.8.1. Studentu sekmju vērtēšana 20

8.8.2. Kvalitātes vērtēšana studiju programmā 21

8.8.2.1. Kvalitātes monitoringa pasākumi 21

8.9. Studējošie 23

8.9.1. Studējošo skaits akreditācijas periodā 23

8.9.2. Studējošo un absolventu aptauju analīze 23

8.9.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 24

8.10. Studiju programma nodarbinātais akadēmiskais personāls 25

8.10.1. LU amatos ievēlētais akadēmiskais personāls 25

8.10.2. Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā

personāla pētnieciskie virzieni un to rezultāti,

projektu vadība 25

8.10.3. Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana,

apmācība un attīstība 26

8.11. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums 26

8.12. Struktūrvienību uzskaitījums 27

8.13. Ārējie sakari 27

8.13.1. sadarbība ar darba devējiem 27

8.13.2. sadarbība ar citām līdzīgām studiju

programmām Latvijā un ārvalstīs 28

8.13.3. Akadēmiskais personāls, kas strādājis

ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko darbu ārvalstīs 28

8.13.4. Ārvalstu vieslektoru skaits 29

8.13.5. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo

apmaiņas programmu ietvaros 29

8.14. Studiju programmas attīstības plāns 30

8.15. Studiju programmas SVID analīze 31

8.16. Studiju programmas izmaksu aprēķins 34

8.17. Studiju plāns 35

PIELIKUMI 37

Pielikums Nr.1. Studiju programmā iekļauto kursu apraksti 38-73

Pielikums Nr.2. Informācija par mācībspēkiem 74

a) mācībspēku saraksts 75

b) mācībspēku CV 76-103

Pielikums Nr.3. un Nr.4. Studējošo, absolventu, darba devēju aptaujas,

anketu paraugi 104-112

Pielikums Nr.5. Akadēmiskā personāla piedalīšanās pētniecības un izglītības

projektos 113-116

Pielikums Nr.6. Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas

un sagatavotā mācību literatūra 117-124

Pielikums Nr.7. Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 125-129

Pielikums Nr. 8.Metodiskie norādījumi kā izstrādāt maģistra darbu 130-144

Pielikums Nr. 9. Metodiskie norādījumi par farmaceitiskās

prakses veikšanu 145-159

Pielikums Nr. 10. Salīdzinājums ar citām farmācijas maģistru

studiju programmām 160-164

Pielikums Nr.11. Atsauksmes no ārvalstu universitātēm 165-168

Pielikums 12. Atsauksmes no profesionālām organizācijām 169-172

Pielikums Nr. 13. Sadarbības un prakses līgumi 172-176

Pielikums Nr.14. Diploma pielikums 178-

Pielikums 15. Reklāmas un informatīvie izdevumi 179-182

Senāta lēmums

LU reģistrācijas apliecības kopija

Studiju programmas akreditācijas apliecības kopija

AIP atzinuma kopija

Vienošanas līgums ar RSU

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

FARMĀCIJAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

FARMĀCIJAS MAĢISTRS”

(kods 45725)

VESELĪBAS ZINĀTŅU MAĢISTRA GRĀDA FARMĀCIJĀ IEGŪŠANAI

Master degree program in pharmacy ‘Master of Pharmacy” for receiving the

Health science master degree in pharmacy (code 45725)

Programmas direktore:

Ruta Muceniece

Profesore, Dr.hab.biol.

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Medicīnas fakultātes Studiju programmu Medicīnas fakultātes

padomes sēdē 12.01.2010 Domes sēdē. 12.01.2010

protokola Nr. 1 protokola Nr.2840/1

padomes priekšsēdētāja Domes priekšsēdētājs

prof. mba-Rozenfelde prof. A.Vīksna

______________ ________________

(paraksts) (paraksts)

APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas LU Senāta sēdē

sēdē

lēmums Nr. lēmums Nr.-

Priekšsēdētājs Senāta priekšsēdētājs

prof. J.Krūmiņš prof. J. Rozenvalds

(paraksts) (paraksts)

FARMĀCIJAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS

FARMĀCIJAS MAĢISTRS”

pašnovērtējums

 1. PROGRAMMAS ANOTĀCIJA

Farmaceita izglītību regulē Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, LR likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 29.11.2006, MK noteikumi Nr.2 (03.01.2003) „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” un MK noteikumi Nr.68 (19.02.2002.) „Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”. ES direktīvas atļauj V pielikuma 5.6.1. punktā uzskaitīto izglītības programmu saturu grozīšanu, lai to pielāgotu zinātnes un tehnikas progresam. Lielākā daļā pasaules universitāšu farmācijas programmu absolventi uzsāk savu farmaceita darba karjeru aptiekās, klīnikās, farmaceitiskās firmās vai farmaceitiskās ražotnēs kā farmācijas bakalauri un maģistri, bet vidēji 10-20 % farmācijas maģistru turpina studijas doktorantūrā, lai iegūtu farmācijas zinātņu doktora grādu. 2004. gadā Rīgā ES TAIEX eksperti veica Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) farmācijas izglītības programmu ekspertīzi, kurā jau tad atzina Latvijā realizēto farmācijas programmu atbilstību ES standartiem. Mūsdienās lielākajā daļā valstu studiju programmas netiek dalītas akadēmiskās un profesionālās, bet universitātēs realizētās bakalauru un maģistru programmas uzskata par akadēmiskām. Visas studiju programmas sagatavo absolventus darbam specialitātē, un visās universitāšu programmās uzsver zinātnes sasniegumu izmantošanu izglītībā.

LU Medicīnas fakultātē (MF) kopš 2000/2001 m.g. ir atvērta studiju programma farmācijā, kas veidota pēc modeļa 3 gadi bakalaura studijas + 2 gadi maģistra studijas. Farmācijas maģistra grāds dod absolventiem iespējas turpināt studijas doktorantūrā, kā arī pēc 3 gadu stažēšanās sertificēta farmaceita vadībā, kārtot farmaceita sertifikācijas eksāmenu un iegūt farmaceita sertifikātu, kas dod tiesības kļūt par aptiekas vadītāju, atbildīgo farmaceitu, vadīt praktikantus un pildīt citus ar normatīvajiem aktiem noteiktos sertificēta farmaceita pienākumus. Līdzšinējā pieredze rāda, ka 98% LU MF Farmācijas bakalauru programmas absolventu turpina studijas farmācijas maģistra studiju programmā.

LU MF darbības mērķis ir īstenot farmācijas studiju programmu pēctecību, sākot ar bakalauru līmeni un beidzot ar mūžizglītības kursiem farmaceitiem, nodrošināt studiju programmu akadēmiskā līmeņa un zinātnisko sasniegumu vienotību, lai radītu un pilnveidotu Latvijas Republikai nepieciešamo intelektuālo potenciālu farmācijas nozarē un ar to cieši saistītās profesionālās jomās. LU Farmācijas programma ir iesaistījusies Eiropas valstu farmācijas programmu sadarbības tīklā PHARMINE. Katru gadu Eiropas Farmācijas fakultāšu asociācijai tiek nosūtīts ziņojums par programmas saturu.

Farmācijas maģistra studiju programmas saturs ir plānots maģistra kompetences deskriptoru izpildei. Balstoties uz bakalaura kompetences līmeņa, maģistra kompetences tiek iegūtas zinātnē sakņotās studijās, kuru būtiska sastāvdaļa ir pētniecisks darbs, patstāvīgu atziņu un secinājumu izdarīšana.

Farmācijas maģistru studiju programma ir sagatavota atkārtotai akreditācijai ar divgadīgu studiju plānu (80 KP) un studiju turpinājumu farmācijas doktora studiju programmā, kura ir akreditēta līdz 2014. gadam. Programmas obligātajā daļā ir 74 kredītpunkti (KP), ieskaitot maģistra darbu (20 KP) un praksi farmaceitiskajos uzņēmumos (24 KP), obligātajā izvēles daļā jāizvēlas - 6 KP. Programmā studē apmēram 70-80 studenti. Studiju kursus vada 15 augsta līmeņa docētāji, no tiem 2 profesori, 4 asociētie profesori, 5 docenti, 1 lektore un 3 pieaicināti speciālisti no zinātniskiem institūtiem un centriem. 88% docētāju ir zinātniskie grādi, bet lektore un 2 pieaicinātie speciālisti ir doktoranti vai doktora grāda pretendenti. Par ieguldījumu farmaceitu izglītības un farmaceitisko zinātņu attīstībā 2007.g. prof. R.Muceniece saņēma Latvijā augstāko farmācijas speciālistu balvu – H.Grindeļa medaļu un 2009.g. goda nosaukumu „Gada farmaceits - 2009”.

8. Programmas vispārējais raksturojums

8.1. Studiju programmu īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti

Patlaban īstenotā farmācijas maģistru programma tiek atkārtoti akreditēta. Studiju programmas mērķi un uzdevumi nav būtiski mainījušies. Tie ir precizēti atbilstoši jaunajām ES direktīvām par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, kuras pieņēma 2005.gadā agrākās direktīvas 85/432/EEK vietā.

Programmas mērķis:

 1. sniegt studentiem atbilstoši programmas līmenim teorētisko zināšanu un to pielietošanas kopumu farmācijas zinātnes apakšnozarēs un tām radniecīgās zinātņu nozarēs patstāvīgai pētniecības darbībai maģistra darba izstrādāšanā un aizstāvēšanā, kā arī sagatavot studējošos darbam farmaceitiskās darbības uzņēmumos un izglītības turpinājumam doktora studiju programmā.

Programmas uzdevumi ir:

 • attīstīt studentu radošā un patstāvīgā darba iemaņas, akcentējot zinātniski pamatotu pieeju veselības aizsardzības un farmaceitiskās aprūpes sniegšanā;

 • sniegt padziļinātas zināšanas par medikamentiem un medikamentu ražošanā izmantotajām vielām, par farmācijas tehnoloģijām, medikamentu kvalitātes kontroles metodēm, farmakoekonomiku un sociālo farmāciju;

 • pievērst lielu vērību jaunākajiem zinātnes sasniegumiem farmācijas pamatdisciplīnās un labas farmācijas prakses normatīvos;

 • iepazīstināt studentus ar modernām pētniecības metodēm, kā arī ar Nacionālajām valsts prioritātēm un pasaulē pieņemtajām farmaceitiskās izglītības vadlīnijām, kas ļauj veidot kopīgu darba tirgu ES valstīs;

 • sagatavot studentus patstāvīgai zinātniski-pētnieciskai darbībai, maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai, kā arī izglītības turpinājumam doktora studiju programmās;

 • attīstīt studentos spēju strādāt internacionālās un starpnozaru speciālistu komandās;

 • veicināt studentu piedalīšanos ERASMUS apmaiņas programmās;

 • sniegt pietiekamas zināšanas par normatīvo aktu prasībām, kas saistītas ar farmācijas praksi un sagatavot studentus farmaceitiskās prakses programmas izpildīšanai.

Plānotie rezultāti: izglītoti veselības zinātņu maģistri farmācijā.

8.2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa

8.2.1. atbilstība LU Medicīnas fakultātes (MF) mērķiem

LU MF tiek realizētas studiju programmas:

 • ārstniecības profesionālā studiju programma,

 • māszinību akadēmiskās un profesionālās bakalaura un akadēmiskās maģistra programmas,

 • farmācijas akadēmiskās bakalaura un farmācijas maģistra programmas,

 • doktora studiju programma „Medicīna un farmācija”.

Tādējādi MF īsteno savu mērķi sagatavot veselības zinātņu speciālistus minētajās veselības zinātņu nozarēs.

Fakultāti vada dekāne un prodekāns. Katrai studiju programmai ir ar LU Senāta lēmumu apstiprināts programmas direktors, kurš veic studiju programmas vadību.

Lēmumus par studiju programmu izmaiņām un attīstību pieņem MF Studiju programmu padome un tos apstiprina fakultātes Dome. Domē un Studiju programmu padomē līdzdarbojas studentu pašpārvaldes pārstāvji.

8.2.2. Programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam

( darba un izglītības tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību programmas absolventiem)

ES direktīvas 2005/36/EK un LR likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, nosaka, ka farmaceita izglītības diploms apliecina, ka tā īpašnieks apguvis vismaz piecus gadus ilgu studiju programmu, kas ietver: vismaz četrus gadus ilgu universitātes izglītību un vismaz sešus mēnešus ilgu praktisko izglītību farmaceitiskās darbības uzņēmumā. Farmaceita izglītībai jānodrošina zināšanas un prasmes:

veikt zāļu formu sagatavošanu, zāļu izgatavošanu, standartizāciju un kontroli, zāļu kvalitātes pārbaudi, zāļu uzglabāšanu un izplatīšanu vispārēja un slēgta tipa aptiekās, zāļu lieltirgotavās un zāļu ražošanas uzņēmumos, informācijas un konsultatīvā darbību farmācijas jomā.

Detalizēts farmācijas darba tirgus pētījums Latvijā nav veikts. Aptiekās strādājošo farmaceitu sertifikācijas reģistrs uzrāda tikai aptiekās strādājošo sertificēto farmaceitu skaitu. Līdz 2008. gadam farmaceitu trūkums valstī bija manāms, jo LR ir vairāk kā 820 aptiekas, bet reģistrēti tikai 1574 farmaceiti ar augstāko izglītību. Šie skaitļi rāda, ka vidēji uz 1 aptieku ir mazāk par 2 farmaceitiem ar augstāko izglītību. Kopš 2005.g. (pirmais LU farmācijas maģistru izlaidums) LU maģistru programmu ir absolvējušas 112 personas. Absolventiem ir tiesības pēc 3 gadu nostrādāšanas aptiekā kārtot sertifikācijas eksāmenu. No 66 absolventiem, kuriem ir pagājuši 3 gadi kopš universitātes diploma saņemšanas, 50 ir saņēmusi farmaceita sertifikātu. Tātad 78% no LU absolventiem, kuriem ir 3 gadu darba stāžs, strādā kā sertificēti farmaceiti.

Pēc Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) datiem apmēram 50-60% LU un RSU absolventu strādā aptiekās. Farmaceitu potenciālās darba vietas Latvijā ir farmaceitiskās firmas, zinātniski pētnieciskie institūti, farmācijas un ķīmijas rūpniecības uzņēmumi, to produkcijas kvalitātes kontroles un testēšanas laboratorijas, vides pārvaldes institūcijas, vides un pārtikas kvalitātes laboratorijas un profesionālo žurnālu redakcijas. Pēdējos gados situācija darba tirgū mainās un studenti plāno darbu ārzemēs, kur farmaceiti ir ļoti pieprasīti. Darba vietu pieejamība Latvijā turpmākajos gados nav prognozējama. Tomēr 2009/2010.g. LU Farmācijas maģistra programmas visiem absolventiem darba vietas ir nodrošinātas.

Par darba devēju atbalstu topošu farmaceitu izglītībā liecina stipendijas, ko saņem farmācijas programmu studenti. Diemžēl 2009.g. stipendijas piešķīra tikai viena firma „Sentor Farm Aptiekas AS”. Pēc farmācijas maģistru studiju programmas teorētiskās daļas izpildes studenti iziet aptieku praksi un līdz šim no prakses vietām ir saņēmuši ļoti labus novērtējumus – dominē 9 un 10 balles. Pēc prakses studenti saņem prakses vadītāja atsauksmi, kas dod ikgadēju pārskatu par darba devēju apmierinātību ar studentu zināšanu līmeni. Papildus darba devēji aptaujāti mutiskās sarunās, telefonaptaujās un anonīmās anketu aptaujās (Pielikums Nr.4; Pielikums Nr.12). Šajās aptaujās un atsauksmēs dominē uzskats, ka programmās ir pārāk maz kontaktstundu un praktisko darbu. Darba devēji uzskata, ka bibliotēkā lasot grāmatas nevar apgūt farmācijas programmu un neatbalsta LR Augstskolu likumā noteikto 50% pašmācīšanas apjomu. Darba devēji nevar novērtēt absolventu patstāvīgo lēmumu pieņemšanas vai vadītāju spējas, jo 3 gadus absolventiem jāstrādā sertificēta farmaceita vadībā un patstāvīgs darbs nav atļauts. Vēl darba devēji uzskata, ka viņu aptaujāšana neparāda programmas labās vai sliktās puses, jo viņi raksturo savā uzņēmumā strādājošos LU absolventus kā cilvēkus ar savām rakstura īpašībām, kas nav atkarīgas no augstskolas saņemtā diploma. Atzinīgi tiek novērtētas datorprasmes un zināšanu papildināšanas tieksmes.

8.2.3. studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības programmu standartam

Starptautiskos dokumentos par diplomu un akadēmisko grādu savstarpēju atzīšanu ir uzsvērts, ka visās ES valstīs veselības zinātņu izglītības programmas ir regulējamo profesiju sarakstā. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2005/36/EK un LR likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” nosaka, ka farmaceita izglītības diploms apliecina, ka tā īpašnieks apguvis vismaz piecus gadus ilgu studiju programmu, kas ietver:

 • vismaz četrus gadus ilgu universitātes izglītību;

 • un programmas noslēgumā vismaz sešus mēnešus ilgu nedalītu praksi publikai atvērtās aptiekās vai dalītu laiku publiskajās un slimnīcu aptiekās.

LR likumā ir noteikts, ka tiesības uzsākt farmaceita darbību apliecina augstākās izglītības diploms par akreditētas profesionālās vai akadēmiskās farmaceita studiju programmas apguvi, un attiecībā uz atsevišķiem profesionālās darbības veidiem farmācijas jomā, kuru veikšanai ir izvirzītas paaugstinātas prasības MK var noteikt, ka izglītība papildināma ar praktisko izglītību vai praksi attiecīgajā jomā.

Farmācijas maģistra studiju programma sastādīta atbilstoši LR Augstskolu likumam, LR Izglītības likumam, LR likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, Boloņas deklarācijai „Eiropas augstākās izglītības telpa”. Boloņa, 19.okt.1999, MK noteikumiem Nr.2 03.01.2003 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, MK noteikumiem Nr.68 (19.02.2002.) „Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”, LU Satversmei un LU studiju programmu nolikumam. Studiju kursu apjoms ir izteikts kredītpunktos (KP) un ECTS kredītpunktos.

Farmācijas maģistra studiju programmas atbilstība MK Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu ir parādīta 1. tabulā.

1.tabula. Farmācijas maģistru studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam

Studiju programmas un to daļa

Standarts (KP)

LU MF farmācijas programma (KP)

Maģistra studiju programma

80

80

Obligātā daļa

Ne mazāk kā 30

30

Maģistra darbs

Ne mazāk kā 20

20

Obligātās izvēles daļa

Nav noteikta

6

Brīvās izvēles daļa

Nav noteikts

-

Teorētisko atziņu aprobācija

Ne mazāk par 15

24 (farmaceitiskā prakse)

Līdzīgi kā citās Eiropas valstīs LU farmācijas bakalaura programma veido pamatu no kopējās 200 KP (300 ECTS) farmaceita izglītības programmas. Farmācijas maģistra studiju programma ir Farmācijas bakalaura programmas turpinājums.

8.3. Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un citās ES valstīs

Latvijā farmaceitus sagatavo Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) un LU. RSU tiek realizēta piecgadīga farmācijas studiju profesionālā programma. Tā kā farmaceita izglītība pieder pie reglamentētajām profesijām, abās universitātēs – LU un RSU neatšķiras programmu pamatkursi, bet atšķiras programmu struktūra (3+2 modelis vai 5 gadi). Līdzīga aina ir arī citās ES valstīs (Pielikums Nr.10). Ir valstis, kuras pievienojās Boloņas deklarācijas atbalstītājvalstīm, un ir valstis, kur joprojām farmaceitu apmācība notiek 5-gadīgās farmācijas maģistru vai farmaceita diploma programmās un 3-gadīgās bakalauru studiju programmās. Tomēr visās farmaceitu izglītības programmās ir ievērotas ES direktīvas 2005/36/EK prasības. Farmācijas maģistra diplomu saņem pēc vismaz 5 gadu studijām, izpildot 200 KP, jeb 300 ECTS kredītpunktu programmu. Pēc pamatkursu salīdzinājuma farmācijas studiju programmas valstīs neatšķiras (Pielikums Nr.10; Pielikums Nr.11). Programmas ir salīdzinātas pēc publicētiem materiāliem un personīgi tiekoties. 2006.g. septembrī LU farmācijas programmu apmeklēja Utrehtas universitātes Farmācijas fakultātes darbinieki un dekāns, prof. H.Leufkens. Farmācijas programmas abas valstīs tika salīdzinātas un konstatētas līdzības (bakalaura un maģistra programmas) un atšķirības (Utrehtas universitātē farmaceiti mācās 6 gadus; 4+2). 2007.g. prof. R.Muceniece un V.Kluša stažējās Florences universitātē, Itālijā un salīdzināja farmaceitu programmas. Divas LU farmācijas bakalaures pēc 2. kursa turpināja studijas Modēnas universitātē, Itālijā. Itālijā farmāciju studējošie mācās 5 gadus un saņem farmācijas doktora grādu – PharmD. Laba sadarbība ir izveidojusies ar Helsinku universitāti, Somijā, kur farmaceiti iegūst izglītību pēc Boloņas modeļa 3+2 (pielikumā Nr.10 Helsinku (Somija) un Skopjes, Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija) universitāšu farmācijas programmu studiju plāni).

8.4. Studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas

(laika periodā kopš iepriekšējās akreditācijas)

Kopš iepriekšējās akreditācijas LR likumdošana attiecībā uz programmu standartu nav mainījusies, arī jaunā ES direktīva 2005/36/EK ir tiešs iepriekšējās direktīvas ES 85/432/EEC atkārtojums ar vienīgo precizējumu, ka farmaceitiskajai praksei jābūt nedalītai 6 mēnešu praksei aptiekā programmas beigās. Tāpēc LU Farmācijas maģistru programmas struktūra nav mainīta.

LU MF Farmācijas maģistra studiju programmu veido:

A daļa: Obligātie kursi 30 KP

Maģistra darbs 20 KP

Farmaceitiskā prakse 24 KP

B daļa: obligātās izvēles kursi 6 KP

Kursu apjoma procentuālais sadalījums pa zinātņu nozarēm ir:

27 % farmācijas ķīmijas kursi,

35 % farmaceitisko zinātņu kursi,

20 % bioloģijas-medicīnas kursi,

15.5% sociālās farmācijas un ekonomikas kursi

2.5 % farmācijas likumdošana

B daļā kā obligātās izvēles kursi tiek piedāvāti kursi 12 KP apjomā, no kuriem ir jāizvēlas kursi 6 KP apjomā.

Izmaiņas ir bijušas dažu kursu KP pārdalē. Kurss „Jaunu zāļu radīšanas stratēģija” no 4 KP ir samazināts uz 2 KP, bet kurss „Klīniskā farmakoloģija” no 2 KP palielināts uz 4 KP. Tagad programmā ir Klīniskā farmakoloģija I un Klīniskā farmakoloģija II.

Mainīts kursa „Darba drošība un vides aizsardzība” nosaukums uz nosaukumu ‘Arodveselība un drošība darbā’.

B daļā iekļauts jauns kurss „Biofarmācija” 2 KP. B daļas kursi tiek realizēti, ja pēc iepriekšējas aptaujas uz tiem pierakstās ne mazāk ka 25 studenti. B daļā nerealizētie kursi ir arhivēti un pēc pieprasījuma tos var aktivēt.

Lai arī obligātās A daļas kursi ir palikuši tie paši, docētāji regulāri pārskata to saturu, ietverot tajos informāciju par farmācijas visjaunākajām aktualitātēm šīsdienas skatījumā. Atbilstošu kursu saturos ir ieviestas farmaceitiskās aprūpes tēmas, ir atjaunoti visi studiju kursu apraksti pēc jaunām LU uzskaites un reģistra formām (LUIS), papildināta mācību literatūra, iepirktas bibliotēkā jaunas mācību grāmatas un pieejas datu bāzēm, ieviests vienots standarts LU bakalauru un maģistru darbu datorizdruku un elektronisko kopiju noformēšanai. Visi absolventi saņem diplomus ar ES standartiem atbilstošiem diplomu pielikumiem.

Izmaiņas ir arī maģistra darbu vadītāju kvalifikācijā. Pēc jaunajiem LU noteikumiem maģistra darbus drīkst vadīt tikai personas ar zinātņu doktora grādu.

8.5. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

8.5.1. studiju programmu finansēšanas avoti

Nozīmīgākie studiju programmu finansēšanas avoti akreditācijas periodā ir bijušas studentu mācību maksas. Studiju maksas lielumu LU akadēmiskajam gadam nosaka ar rektora rīkojumu ne vēlāk kā līdz katra gada 1. martam. Studiju procesa finansējums no valsts budžeta līdzekļiem ir niecīgs. Farmācijas maģistru studiju programmā ir tikai 9 budžeta vietas abos kursos. 4 farmācijas maģistriem 2009. gadā izdevās iegūt ESF maģistrantu stipendijas. Papildus studentu mācību maksām laboratorijas darbiem nepieciešamo materiālu iegādei ir izmantoti docētāju zinātniskie granti: LZP finansējums docētāju fundamentālo pētījumu veikšanai un docētāju citi granti vai līgumdarbi. Diemžēl Veselības zinātņu programmām ES struktūrfondu atbalsts nav bijis.

8.5.2. infrastruktūras nodrošinājums

Farmācijas maģistru programmā studējošo skaits uz 2009.g. 1.oktobri bija 69 studenti. 1. gadā imatrikulēto studentu skaits tiek plānots atbilstoši bakalauru programmas absolventu skaitam. Nodarbības notiek auditorijās, datorklasēs, laboratorijās, mācību vizīšu un maģistru darbu izstrādes laikā arī ārpus universitātes. Farmaceitiskā prakse notiek Latvijas aptiekās un ārzemēs, iespējams saņemt stipendijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros praksei ārzemēs (ERASMUS Training program). Atbilstīgu kursu realizācija tiek pasūtīta Ķīmijas (ĶF) un Ekonomikas un vadības (EVF) fakultātēm. Šo fakultāšu infrastruktūra papildina Medicīnas fakultātes (MF) infrastruktūru un nodrošina farmācijas studentu apmācīšanu (Pielikumā Nr. 7 dati par auditorijām un laboratorijām). ĶF ir bijis ES fondu finansējums aparatūras iegādei, kuru izmanto arī farmācijas programmas kursu docēšanai.

8.5.2.1. klausītavu un nodarbību telpu atbilstība programmu realizācijas mērķiem un uzdevumiem

Telpu izmantošana tiek plānota atbilstīgi kursā esošajam studentu skaitam.

Lekcijas un semināri galvenokārt notiek MF telpās Šarlotes ielā 1a, EVF telpas Aspazijas bulv. 5 un ĶF telpās Kr.Valdemāra ielā 48. Auditorijas ir piemērotas 20-50 klausītājiem. Laboratorijas vidēji ir 40-42 m2 telpas un pēc darba drošības noteikumiem piemērotas 10 individuālā darba vietām (4 m2 uz vienu cilvēku). MF tiecas nodrošināt studijas ar auditorijām un demonstrācijas līdzekļiem: visās studiju auditorijās Šarlotes ielā 1a ir uzstādīti datu/audio/video projektori, arī ĶF četrās auditorijās ir stacionāri projektori. Visas auditorijas apgādātas ar kodoskopiem.

8.5.2. 2. Mācību resursu pieejamība studentiem

1) bibliotēkas

Patstāvīgam darbam, lai sagatavotos pārbaudījumiem farmācijas studiju programmas studenti izmanto LU bibliotēkas (LUB) infrastruktūru (kopējais fonds – 1997081 vienību, lasītāju apkalpošanas telpu kopplatība 1463 m2) un līdz šim izmantoja arī Latvijas Medicīnas bibliotēku (LMB) (kopējais fonds 725272 iespieddarbu vienību, lasītāju apkalpošanas telpu kopplatība 207 m2). Visas bibliotēkas ir vienotā starpbibliotēku tīklā. Pasūtījumus var veikt izmantojot kopkatalogu. Šajā akreditācijas periodā vairāk grāmatas iepirktas 2007. un 2009. gadā (pielikums Nr.7).

2) LUIS

Studentiem obligāti jāizmanto elektroniskā sistēma LUIS sekmīgas savu studiju gaitas nodrošināšanai (reģistrēšanās kursiem, savas informācijas kontrolei, maģistra darbu ievadei sistēmā un tml). LUIS ir reģistrēti visi kursi un LU mājaslapā atrodami dokumenti lejuplādēšanai, piemēram, nolikumi, rektora rīkojumi, lēmumi.

3) E-universitāte un e-vide

Studiju kursu apgūšanai ievērojamos apmēros tiek izmantotas WebCT iespējas. 2007. gadā uz universitātes servera atrodas 15 farmācijas programmai piemēroti kursi, kuri ir farmācijas pamatzinātnēs. Maģistriem galvenokārt tiek sniegta visjaunākā publicētā informācija lekciju veidā, uzaicināti vieslektori, organizētas macību vizītes. Kā e-resursi tiek izmantotas LUB piedāvātās e-grāmatas, bet studiju materiālu nosūtīšanai docētāji izmanto E-pastu.

4) laboratorijas un aparatūra

Praktisko iemaņu apgūšanai studenti izmanto gan mācību, gan zinātniskās laboratorijas, kas ir kopīgas visām LU fakultātēm. ĶF nodrošina kursus „Zāļu vielu instrumentālā analīze”, „Hromatogrāfija” un „Zāļu kvalitātes kontrole”. Šajos kursos izmanto modernu aparatūru vispārīgās ķīmijas, neorganiskās ķīmijas, organiskās ķīmijas, kvalitatīvās analīzes, kvantitatīvās analīzes, instrumentālās analīzes, polarogrāfijas, fizikālās ķīmijas, hromatogrāfijas, rentgenstruktūranalīzes laboratorijās. Kurss „Jaunu zāļu radīšanas stratēģija” notiek Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (OSI). MF ir iekārtojusi Zāļu formu tehnoloģijas un farmakognozijas laboratoriju. Ļoti liels ieguldījums ķīmijas kursu infrastruktūras attīstībā ir diviem LU Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) projektiem. Projekta Biotehnoloģijas, biomedicīnas, organiskās sintēzes, vides zinātnes un ekoloģijas nozaru zinātniskās infrastruktūras modernizēšana LU ietvaros iegādātas piecas modernas pētniecības iekārtas, kas tiek izmantotas ne tikai pētnieciskajam darbam, bet arī studiju procesa realizēšanā – jonizētās plazmas spektrometrs ICP-MS, pulveru rentgendifraktometrs, elementanalizators, gaisa aerosolu daļiņu frakcionētā paraugu ievākšanas iekārta un gaisa aerosolu daļiņu skaitītājs, kuru kopējā vērtība pārsniedz 250 000 Ls. Savukārt ERAF projekta Dabas zinātņu studiju infrastruktūras attīstība LU ietvaros iegādāts ļoti daudzveidīgs laboratorijas aprīkojums par kopējo summu ~ 205 000 Ls un renovētas ķīmijas laboratorijas telpas ~ 250 m2 Kronvalda bulvārī 4, kur ir iekārtota arī mikroskopijas klase 25 darbavietām. Pielikumā Nr. 7 sniegts materiāli tehniskās bāzes raksturojums.

8.6. Imatrikulācijas nosacījumi

Vispārējie studentu uzņemšanas noteikumi tiek apstiprināti LU Senāta sēdē, un katru gadu tiek izdots rektora rīkojums par imatrukulācijas noteikumiem konkrētajā mācību gadā. Farmācijas maģistru studiju programmā imatrikulē personas ar veselības zinātņu bakalaura grādu farmācijā vai otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības diplomiem farmācijā. Konkurss uz budžeta vietām notiek atbilstoši vidējai svērtajai atzīmei.

Ārvalstnieku pieteikšanās un reģistrācija notiek saskaņā ar LU rektora apstiprinātajiem noteikumiem “Par ārvalstnieku pieteikšanos un reģistrāciju studijām”.Скачать документ

Похожие документы:

 1. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

  Документ
  (c) SZF domes lēmums, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošie varēs turpināt mācības LU Informācijas un bibliotēkzinību maģistra programmā
 2. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (6)

  Документ
  Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošajiem tiek nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi cita studiju programmā
 3. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (5)

  Документ
  10.5. Pielikums Nr. 5 – Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu institūciju finansētos projektos no 2004.gada līdz 2009.
 4. PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI (4)

  Документ
  Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošiem tiek nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā
 5. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (3)

  Документ
  Augstākā profesionālā izglītība medicīnā vai zobārstniecībā, bakalaura vai maģistra grāds bioloģijā, ķīmijā, vides zinātnēs, veselības zinātnēs (māszinībās,
 6. Pieteikums studiju programmas akreditācijai (1)

  Документ
  Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Akreditācijas komisija 1 . gada 2.septembrī pieņēma lēmumu par Politikas zinātnes bakalaura studiju programmas akreditāciju.

Другие похожие документы..