Главная > Документ


Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень № 2

нових надходжень літератури

у лютому 2011 року

м. Дніпропетровськ

0Загальний відділ

0

Д85

Дуцяк, Ігор Зенонович

Методи формування гіпотез : Монографія / І. З. Дуцяк. – К. :

Вид.-поліграф. центр ";Київ. ун-т";, 2006. – 173 c. – 17 грн. 96 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Вісник : Зб. наук. праць: Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Вип. 4 / Львівський національний університет ім. Івана Франка ; Гол. ред. В. Голубко. – Л. : Львів. нац. ун-т

ім. І. Франка, 2009. – 268 c. – 23 грн. 45 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Л89

Львівський національний університет імені Івана Франка

Вісник : Зб. наук. праць: Серія Журналістика. Вип. 32 / Львівський національний університет імені Івана Франка ; Гол. ред.

М. Нечиталюк. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2009. – 296 c. –

24 грн. 41 к. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

М62

Минуле, сьогодення, майбутнє = Prius. Praesens. Posterius : Фотоальбом. – Л. : ТзОВ ";ЗУКЦ";, Б. р. – 36 c. : ілюстр. – До 400-ліття Наукової бібліотеки Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)

0

Т31

Теле- та радіожурналістика : Зб. наук. праць. Вип. 9, Ч. 2 / Гол. ред.

В. В. Лизанчук; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2010. – 422 c. – 74 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004 - Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

004:33

А56

Аль-Равашдех, Адиль Галиб Мустафа

Информационное обеспечение оперативного анализа показателей финансового рынка : Дис. ... канд. тех. наук: 05.13.06 / А. Г. Аль-Равашдех. – Д., 2010. – 151 c. + Автореферат. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

004.43(075)

Б72

Бобровский, С.

DELPHI 5 : Учеб. курс / С. Бобровский. – С.Пб. : Питер, 2001. – 640 c. : ил. – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.43

К36

Керниган, Брайан

Язык программирования С / Б. Керниган, Д. Ритчи ; Пер.с англ. и ред. В. Л. Бродового. – 2-е изд. – М. : Изд. дом. ";Вильямс";, 2006. – 304 c. : ил. – (Сер. книг по программированию от Prentice Hall). – 44 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.38

К75

Кочубей, Олександр Олексійович

Прикладна теорія цифрових автоматів : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

О. О. Кочубей, О. В. Сопільник. – Д. : Лыра ЛТД, 2006. – 220 c. –

Реком. МОНУ. – 9 грн. 60 к.

Кільк. прим.: 191 (КСХ. – 5, Чз2. – 2, УБП. – 161, Чз8. – 2, ФТФ. – 1, Б3. – 20)

004.42

Л36

Левин, Александр Шлемович

Самоучитель полезных программ / А. Ш. Левин. – 6-е изд. – СПб. : Питер, 2010. – 704 c. + Електрон. текстові дані (1 DVD-ROM). – (Самоучитель Левина). – 110 грн. 18 к. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

М15

Макашарипов, Сергей

Программирование баз данных на Visual Basic 5 в примерах /

С. Макашарипов. – С.Пб. : Питер, 1997. – 256 c. : ил. – (Советы профессионала). – 30 грн. Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.655

М19

Малкольм, Греэм

Программирование для Microsoft SQL Server 2000 с использованием XML : [ Практ. руков. ] / Г. Малкольм. – М. : Русская редакция, 2002. – 320 c. : ил. + СD-ROM. – 35 грн. Кільк. прим.: 1 (ФТФ. – 1)

004.43

М30

Марченко, Александр Иванович

Программирование в среде TURBO PASCAL 7.0 / А. И. Марченко,

Л. А. Марченко. – 9-е изд. – К. : ВЕК: Спб.: Корона-Век, 2007. – 464 c. – 44 грн. Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.42

М87

Мошер, Сью

Руководство по Microsoft Exchange : Включает описание Microsoft Outlook, Exchange 5.5 и Windows Messaging / С. Мошер ; Пер.c англ.

А. В. Кузьмина. – М. : Русская редакция; ТОО "; Channel Trading Ltd.";, 1998. – 654 c. + Электрон. текст. данные 1 CD-ROM. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.43(075.8)

Н50

Немнюгин, Сергей Андреевич

TURBO PASCAL : Учеб. пособ. для студ. вузов / С. А. Немнюгин. – С.Пб. : Питер, 2003. – 492 c. : ил. – (Учеб. для вузов). – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.43(075.8)

Н50

Немнюгин, Сергей Андреевич

TURBO PASCAL : Учеб. пособ. для студ. вузов / С. А. Немнюгин. – С.Пб. : Питер, 2001. – 496 c. : ил. – (Учеб. для вузов). – 40грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004(063)

О-26

Обчислювальні методи і системи перетворення інформації : Зб. праць наук.-техн. конф.,( м. Львів, 7-8 жовтня 2010 р.), присв. 70-річчю від дня народж. проф. Б. О. Попова, / Фіз.- мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України. – Л., 2010. – 280 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43(076)

П12

Павловская, Татьяна Александровна

С++. Объектно-ориентированное программирование : Практикум: Учеб. пособ. для студ. вузов / Т. А. Павловская, Ю. А. Щупак. – С.Пб. : Питер, 2004. – 256 c. : ил. – (Учеб. пособ.). – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.655

П79

Проектирование и реализация баз данных Microsoft SQL Server 2000, Учебный курс MCAD/MCSE, MCDBA : Офиц. учеб. пособ. для самоподготовки: Пер. с англ. – 2-е изд., испр. – М. : Изд.-торг. дом. ";Русская редакция";, 2003. – 512 c. : ил. + CD-ROM. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.42

Р17

Разработка приложений на Microsoft Visual C++ 6.0 : Учебный курс / Microsoft Corporation ; Пер.с англ. Д. Ю. Мишина. – 2-е изд. – М. : Русская редакция, 2001. – 704 c. : ил. + Электрон. текст. данные

1 CD-ROM. – (Гарантия квалификации). – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

С11

С# = Beginning C# / Кол. авт.:К. Ватсон, М. Веллиназо, О. Корнс и др. – М. : Лори, 2005. – 861 c. : ил. – (Программист - программисту). –

60 грн. Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.65(075.8)

С40

Система управління базами даних Microsoft Access для самостійного вивчення : Навч. посіб. / Уклад.: Н. В. Баловсяк, І. А. Григоришин,

Л. В. Кулібаба; Київ. нац. торгов.-екон. ун-т та ін. – К. : ДаКор; КНТ, 2006. – 156 c. – (Інформатика та комп'ютерна техніка). – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.43

Ф91

Фролов, Александр Вячеславович

Microsoft Visual J++. Создание приложений и аплетов на языке Java.

Ч. 1 / А. В. Фролов, Г. В. Фролов. – М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 1997. – 288 c. – (Библиотека системного программиста, Т. 32). – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43

Х45

Хилайер, Скотт

Программирование Active Server Pages / С. Хилайер, Д. Мизик ;

Пер.с англ. Ю. Ю. Артемова. – М. : Рус. Редакция, 1999. – 296 c. : ил. – (Технология программирования). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.43(03)

Ш57

Шилдт, Герберт

Полный справочник по С / Г. Шилдт ; Пер.с англ. А. Г. Беляева,

И. В. Константинова и др. – 4-е изд. – М. : Изд. дом ";Вильямс";, 2002. – 704 c. : ил. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

004.43

V-75

VISUAL C++ 5.0. Руководство разработчика / Беннет Д. и др. ;

Пер.с англ. и ред. В. Л. Бродового. – К.; М.; СПб : Диалектика, 1998. – 768 c. : ил. – 50 грн. Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

1 - Філософія. Психологія

1

Д54

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Вісник. Т. 18, № 9/2 : Серія: Філософія. Соціологія. Політологія.

Вип. 20 (1) / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара ; Гол. ред. ради М. В. Поляков; Відп. ред. П. І. Гнатенко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2010. – 235 c. – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

К23

Карлсон, Алан

Шведский эксперимент в демографической политике : Гуннар и Альва Мюрдали и межвоенный кризис народонаселения / А. Карлсон ;

Пер.с англ. Б. Пинскера. – М. : ИРИСЭН, Мысль, 2009. – 312 c. – (Социология). – 117 грн. 77 к. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

К56

Ковнєров, Олександр Євгенійович

Професійні чесноти як чинник стабільності ділового колективу

( соц.- філос. аналіз ) : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 /

О. Є. Ковнєров. – Д., 2010. – 192 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1(075.8)

К82

Кривуля, Олександр Михайлович

Філософія : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. М. Кривуля. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 592 c. – Реком. МОНУ. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Л63

Лисоколенко, Тетяна Володимирівна

Ірраціональний досвід в українській філософській думці XVI-XIX ст. : Дис. .... канд. філос. наук: 09.00.05 / Т. В. Лисоколенко. – Слов'янськ, 2010. – 192 c. + Автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

М18

Малахов, Віктор Аронович

Етика : Навч. посіб. для студ ВНЗ / В. А. Малахов. – 6-те вид. – К., 2006. – 384 c. – Допущ. МОНУ. – 30 грн. Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

1

П12

Павленко, Игорь Васильевич

Феноменология эстетического сознания как проблема философии языка Г. Г. Шпета : Дис. ... канд. филос. наук / И. В. Павленко. – Д., 2010. – 195 c. + Автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

Р34

Резникова, Мария Александровна

Философско-правовая концепция метафизического учения

Вл. Соловьева : Дис. ... канд.филос. наук; 09.00.05 / М. А. Резникова. – Д., 2009. – 229 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

С16

Салій, Анатолій Володимирович

Віра як гносеологічна категорія в філософії Мартіна Бубера та

Лева Шестова : Дис. ...канд філос. наук: 09.00.05 / А. В. Салій. – Д., 2010. – 188 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

С42

Скиба, Елеонора Костянтинівна

Особливості становлення гендерної теорії у філософії постмодернізму (історико-філософський аналіз) : Дис. ...канд. філос. наук: 09.00.05 /

Е. К. Скиба. – Д., 2010. – 205 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

С65

Сорока, Юлия Георгиевна

Видеть, мыслить, различать: социокультурная теория восприятия : Монография / Ю. Г. Сорока. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2010. –

336 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С79

Степанов, Вячеслав Володимирович

Антропологічні виміри німецького містицизму: Мехтільда Магдебурзька та Майстер Екхарт : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / В. В. Степанов. – Д., 2009. – 189 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1

Х21

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Вісник. Т. 615 : Серія ";Теорія культури і філософія науки"; / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ; Кер. ред. кол. І. З. Цехмістро. – Х : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 202 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Х21

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Вісник. Т. 552. Наука, теологія, постмодерн : Серія: теорія культури і філософія науки. Вип. 2 / Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна ; Кер. ред. кол. І. З. Цехмістро. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2002. – 157 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Х21

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Вісник. Т. 552. Наука, теологія, постмодерн : Серія: теорія культури і філософія науки. Вип. 1 / Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна ; Кер. ред. кол. І. З. Цехмістро. – Х. : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2002. – 210 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Х21

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Вісник. Т. 501. Проблеми буття людини : Серія ";Теорія культури і філософія науки"; / Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна ; Кер. ред. кол. І. З. Цехмістро. – Х; Суми : ХНУ

ім. В. Н. Каразіна, 2001. – 143 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Ш28

Шаталович, Александр Михайлович

Этико-сотериологическая концепция эроса в православной религиозно-философской традиции : Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.05 / А. М. Шаталович. – Д., 2009. – 213 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

159.9 - Психологія

15

А64

Ананьев, Борис Герасимович

Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – 3-е изд. – С.Пб. : Питер, 2001. – 288 c. – (Мастера психологии). – 19 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

15

Э30

Эйдемиллер, Эдмонд Георгиевич

Психология и психотерапия семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. – 4-е изд., перераб. и доп. – С.Пб. : Питер, 2010. – 672 c. – (Мастера психологии). – 128 грн. 75 к. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2 - Релігія. Теологія

2

Б77

Бойков, Олег Юрійович

Церковно-релігійні структури в духовному і соціокультурному житті Півдня України кінця Х1Х - поч. ХХ ст. : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. Ю. Бойков. – Херсон, 2009. – 215 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

2

Б90

Буланова, Наталія Миколаївна

Земні силуети віри : Історія церков Кам'янського (Дніпродзержинська): Іст. нарис / Н. М. Буланова. – Д. : Січ, 2000. –

110 c. : ілюстр. – 7 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

3 - Суспільні науки. Статистика. Політика.

Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 - Демографія. Соціологія. Статистика

311()75.8)

М25

Мармоза, Анатолій Тимофійович

Практикум з теорії статистики : Навч. посіб. для підгот. фахів. екон. спец. у ВНЗ / А. Т. Мармоза. – 2-ге вид.,перероб. та допов. – К. : Ельга: Ніка-Центр, 2004. – 348 c. – 27 грн. Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

312

С79

Стеценко, Софія Григорівна

Демографічна статистика з основами демографії : Підруч. для студ. ВНЗ / С. Г. Стеценко. – К. : Вища школа, 2005. – 415 c. – Затв. МОНУ. – 28 грн. Кільк. прим.: 61 (КСХ. – 5, УБП. – 22, Б4. – 21, УБГ. – 10, Чз2. – 1, ЧзП. – 1, Чз8. – 1)

32 - Політика

32(477)

Г54

Глівинський, Антон Олександрович

Соціально-політичні розмежування і розвиток партійної системи сучасної України : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 /

А. О. Глівинський. – Д., 2010. – 228 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

327

Д46

Дипломатична академія України

Науковий вісник. Вип. 13. Зовнішня політика і дипломатія :Історичний та сучасний виміри / Дипломатична академія України ; Гол. ред. кол.

Б. І. Гуменюк. – К. : Вид-чий дім ДЕМІД, 2007. – 240 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

Д46

Дипломатична академія України

Науковий вісник. Вип. 14. Зовнішня політика і дипломатія :Історична ретроспектива, традиції, сьогодення / Дипломатична академія України ; Гол. ред. кол. Б. І. Гуменюк. – К. : Вид-чий дім ДЕМІД, 2008. – 292 c. – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

Д46

Дипломатична академія України

Науковий вісник. Вип. 15. Світова та українська дипломатія: Історичний досвід, сучасний стан, перспективи / Дипломатична академія України ; Гол. ред. кол. Б. І. Гуменюк. – К. : Вид-чий дім ДЕМІД, 2009. – 490 c. – 30 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

Ж87

Жулинський, Микола Григорович

Нація. Культура. Література: національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури : Зб. статей /

М. Г. Жулинський. – К. : Наук. думка, 2010. – 560 c. – 299 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

32(477)

З-38

Захаренко, Костянтин Володимирович

Інституційний розвиток молодіжних організацій як складової громадянського суспільства в сучасній Україні : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / К. В. Захаренко. – Д., 2010. – 211 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32

К82

Кривошеїн, Віталій Володимирович

Політична ризикологія: концептуально-парадигмальні та науково-праксеологічні засади : Дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.01 /

В. В. Кривошеїн. – Д., 2010. – 444 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32(477)

К89

Кукуруз, Оксана Володимирівна

Політична опозиція в Україні та Польщі: порівняльний аналіз : Монографія / О. В. Кукуруз ; НАН України. Ін-т держави і права

ім .В. М. Корецького. – К. : Наук. думка, 2010. – 198 c. – Проект ";Наукова книга - 2010"; (молоді вчені). – 98 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

32(477)

М15

Макаренко, Богдан Геннадійович

Захист прав людини як чинник забезпечення політичної стабільності в сучасній Україні : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Б. Г. Макаренко. – Д., 2010. – 213 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

32

М59

Миколенко, Дмитро Валерійович

Політичні системи та режими зарубіжних країн новітнього часу : Програма спец. курсу для студ. іст. ф-ту / Д. В. Миколенко. – Х. :

ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 31 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

Н54

Нерсесянц, Владик Сумбатович

История политических и правовых учений : Учеб. для вузов /

В. С. Нерсесянц. – М. : Норма, 2007. – 704 c. – 63 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

32(075.8)

С69

Социальная политика региона: теория и практика : Учеб. пособ. для студ. вузов / Под ред. И. П. Скворцова. – М. : КНОРУС, 2010. – 448 c. – 64 грн. 11 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

С83

Стратегічні пріоритети : Наук.- аналіт. щокв. зб. №1 (14), 2010 /

Гол. ред. А. В. Єрмолаєв; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2010. – 176 c. – 15 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

С83

Стратегічні пріоритети : Наук.- аналіт. щокв. зб. №2 (15), 2010 /

Гол. ред. А. В. Єрмолаєв; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2010. – 184 c. – 15 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

С83

Стратегічні пріоритети. Нові світові тенденції та зовнішня політика України : Наук.- аналіт. щокв. зб. № 3 (16), 2010 / Гол. ред.

А. В. Єрмолаев; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2010. – 160 c. –

15 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

Ш95

Шуліка, Андрій Андрійович

Трипартизм як інститут політичної системи сучасної України : Дис. ... канд. політ. наук:23.00.02 / А. А. Шуліка. – Д., 2010. – 211 c. + Автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

33 - Економіка. Економічні науки

33с6

Б68

Бланшар, Кен

Лидерство: к вершинам успеха / К. Бланшар ; Пер.с англ. под ред.

Т. Ю. Ковалевой. – С.Пб. : Питер, 2011. – 368 c. – (Теория менеджмента). – 102 грн. 54 к. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Б83

Бортис, Генрих

Институции, поведение и экономическая теория. Вклад в классико-кейнсианскую политическую экономию / Г. Бортис ; Пер.с англ.

Е. Первухиной и Т. Бардадым. – К. : Изд. дом ";Киево-Могилянская академия";, 2009. – 598 c. – 50 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33И(075.8)

В68

Волоснікова, Наталія Миколаївна

Міжнародні економічні відносини : Навч. посіб. для студ. менеджерських спец. / Н. М. Волоснікова, С. О. Климова ; За ред.

С. І. Архієреєва. – Х. : ХТУ ";ХПІ";, 2010. – 272 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33И

Д54

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Вісник. Т. 17, № 10/2 : Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Вип.1 / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара ; Гол. ред. ради М. В. Поляков; Відп. ред.

І. Л.Сазонець. – Д. : Вид-во ДНУ, 2009. – 103 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

33с6(075.8)

Е45

Економіка підприємства : Підручник / За заг.ред. С. Ф. Покропивного. – 2-е вид., перероб. та допов. – К. : КНЕУ, 2005. –

528 c. – Затв. МОНУ. – 30 грн. Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

33

Е45

Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти : Аналіт. доповідь / Кер. авт. кол.: Я. А. Жаліло; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2010. – 96 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Е45

Економічна та соціальна географія : Наук. зб. Вип. 1 (61) / Відп. ред. С. І. Іщук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2010. – 254 c. –

Присв. 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

К72

Костенко, Максим Миколайович

Адаптація управління регіональним розвитком до динамічних процесів в системі національної економіки : Дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03 / М. М. Костенко. – Д., 2010. – 324 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

33(075.8)

Л84

Лук'янова, Валентина В'ячеславівна

Економічний ризик : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Лук'янова,

Т. В. Головач. – К. : Академвидав, 2007. – 464 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

331

М17

Максименко, Д. В.

Формування кадрового потенціалу виноградарсько-виноробних господарств Закарпаття : Монографія / Д. В. Максименко ; Мукачів. держ. ун-т. – Мукачево : Карпатська вежа, 2010. – 216 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н34

Наукові праці НДФІ : Наук. зб. 1 (50) / Гол. ред. С. Л. Лондар; Акад. фін. управ. Наук.-досл. фін. ін-т. – К., 2010. – 162 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н34

Наукові праці НДФІ : Наук. зб. 2 (51) / Гол. ред. С. Л. Лондар; Акад. фін. управ. Наук.-досл. фін. ін-т. – К., 2010. – 159 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

О-60

Опарін, Валерій Михайлович

Фінанси (Загальна теорія) : Навч. посіб. для студ. екон. спец ВНЗ /

В. М. Опарін. – 2-е вид., допов. і перероб. – К. : КНЕУ, 2005. – 240 c. – Допущ. МОНУ. – 30 грн. Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

33

П32

Підгрушний, Григорій Петрович

Промисловість і регіональний розвиток України : Монографія /

Г. П. Підгрушний ; Ін-т географії НАН України. – К. : Ін-т геогр.

НАН України, 2009. – 300 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

П76

Пріоритети реформування податкової політики України: як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності? : Аналіт. доповідь / За ред. Я. А. Жаліла; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2010. –

80 c. – 6 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Р32

Регіональна економіка : Навч. посіб. для ВНЗ / Авт.: А. П. Голіков,

О. Г. Дейнека, Л. О. Розднякова та ін. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 316 c. – Реком. МОНУ. – 35 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33с5(075.8)

Р64

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : Підручник / За ред. В. В. Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. –

8-ме вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 350 c. – (Вища освіта ХХ1 століття). – Допущ. МОНУ. – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

33

Р83

Руденко, Микола Данилович

Энергия прогресса : Очерки по физ. экономике / М. Д. Руденко. – К. : Михайлюта А. А., 2010. – 544 c. – 50 грн. Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

33с8

С36

Сільське господарство України .Стат. зб. 2003 / Під заг. керів.

Ю. М. Остапчука. – К. : Держкомстат України, 2004. – 314 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

С53

Сніжко, Оксана Володимирівна

Фінансовий розвиток трансформаційних економік: структурно-функціональний аналіз : Монографія / О. В. Сніжко. – К. : Вид.-полігр. центр ";Київ. ун-т";, 2009. – 815 c. – 70 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Т33

Теоретичні та прикладні питання економіки : Зб. наук. праць. Вип. 21 / Відп. ред. А. В. Шегда; Київ. нац. ун-т ім .Т. Шевченка. – К. :

ВПЦ";Київ. ун-т";, 2010. – 370 c. – 15 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(477)

Т33

Теоретичні та прикладні питання економіки : Зб. наук. праць. Вип. 22 / Відп. ред. А. В. Шегда; Київ. нац. ун-т ім .Т. Шевченка. – К. :

ВПЦ";Київ. ун-т";, 2010. – 294 c. – 12 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(477)

Т33

Теоретичні та прикладні питання економіки : Зб. наук. праць. Вип. 23 / Відп. ред. А. В. Шегда; Київ. нац. ун-т ім .Т. Шевченка. – К. :

ВПЦ";Київ. ун-т";, 2010. – 286 c. – 12 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34 - Право. Юриспруденція

34(075.8)

В29

Венедиктов, Валентин Семенович

Трудовое право Украины : Учеб. пособ. для юрид. вузов /

В. С. Венедиктов. – Х. : Фирма ";Консум";, 2004. – 304 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

В41

Вибори Президента України 2010 року : Інформ.-аналіт. вид. /

Гол. редкол. В. М. Шаповал; Центр. виборча комісія. – К. : Фенікс, 2010. – 904 c. : ілюстр. – 150 грн. Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

34

Д30

Демидов, Григорий Викторович

Комментарий к Конституции Автономной Республики Крым : Принятой на 2-й сессии ВР АРК 21 окт. 1998 г. / Г. В. Демидов. – К. :

К. И. С., 2010. – 152 c. – 8 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-19

Законотворчість: Практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України / Заг. ред. і упорядкуван. О. І. Суслової; Програма сприяння Парламенту II; Програма розвитку законотворчої політики. – К., 2010. – 180 c. – 8 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-38

Захист прав людини і основоположних свобод : Матер. Всеукраїнського тижня права ( 6-11 грудня 2010 р. Дніпропетровськ, ДНУ ім. О. Гончара) / Уклад.: О. Л. Соколенко та ін.; ДНУ

ім. О. Гончара. Юрид. ф-т, Каф. адміністр. і кримін. права. – Д. :

Вид-во ДНУ, 2010. – 50 c. – 4 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

З-41

Збірник рішень судів за результатами розгляду справ за позовами суб'єктів виборчого процесу на виборах Президента України 2010 року / Гол. ред. кол. В. М. Шаповал; Центральна виборча комісія. – К. : Фенікс, 2010. – 872 c. – 140 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34(075.8)

К78

Кравченко, Віктор Віталійович

Конституційне право України : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. В. Кравченко. – 4-те вид., випр. та допов. – К. : Атіка, 2007. – 568 c. – Реком. МОНУ. – 42 грн. Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

34

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Вісник : Серія юридична. Вип. 51 / Львівський національний університет ім. Івана Франка ; Гол. ред. В. Т. Нор. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2010. – 476 c. – 47 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

О-31

Оверковська, Тетяна Костянтинівна

Правові засади охорони земель від забруднення та псування в Україні : Монографія / Т. К. Оверковська. – Вінниця : ПП ";Едельвейс";, 2010. – 220 c. – 10 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

С79

Стеценко, Валентина Юріївна

Обов'язкове медичне страхування в Україні (адміністративно-правові засади запровадження) : Монографія / В. Ю. Стеценко. – К. : Атіка, 2010. – 320 c. – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

С91

Сучасне українське медичне право : Монографія / За заг. ред.

С. Г. Стеценка. – К. : Атіка, 2010. – 496 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Х91

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран :

В 2-х т.: Учеб. пособ. для студ. вузов. Т. 1. Древний мир и Средние века / Отв. ред. Н. А. Крашенникова. – М. : Норма, 2009. – 816 c. – 52 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

36 - Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

36

К82

Криза розподільчої пенсійної системи в Україні та напрямки диверсифікації ";пенсійного портфеля"; : Аналіт. доп. / Авт.: О. М. Птщуліна, О. П. Коваль, А. М. Авчухова; За ред. Я. А. Жаліла; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2010. – 104 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37 - Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

378

В56

Вкарбовані в літопис науки : [Біографії вчених] / Уклад.

С. М. Куделко, А. В. Григор'єв. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 208 c. – 20 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075.8)

В67

Волкова, Наталія Павлівна

Педагогіка : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. П. Волкова. – 3-тє вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 616 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 47 грн.; 50 грн. Кільк. прим.: 4 (УБП. – 3, Б4. – 1)

378.094

(477.63)

Д54

Дніпропетровска консерваторія ім М. Глінки 1898 - 2008 : [Ювіл. вид. присв. 110 -річчю муз. навч. закладу] / Під заг. ред. Т. Медведнікової. – Д. : АРТ-Прес, 2008. – 240 c. : ілюстр. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Ж91

Журавський, Юрій Йосипович

Харківський університет у роки Великої Вітчизняної війни : Монографія / Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль. – 2-е вид., випр. і допов. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 200 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

П52

Полтавський державний педагогічний університет

ім. В. Г. Короленка

Педагогічні науки : Зб. наук. праць. Вип. 2 / Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка ; Гол. ред.

М. Степаненко. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 180 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

П54

Поляков, Микола Вікторович

Класичний університет: від ідей античності до ідей Болонського процесу : Синопсис / М. В. Поляков, В. С. Савчук ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2009. – 180 c. – Текст викладено 8-ма мовами. На обкл. та тит. назва англ. мовою. – 20 грн. Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 2, УБГ. – 1, УБП. – 1, Б3. – 1, Б4. – 1, Б5. – 1)

378(016)

П84

Професори Харківського національного університету імені

В. Н. Каразіна : Біобібліогр. довідник / За ред. В. С. Бакірова. – Х. :

ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 372 c. : ілюстр. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Т35

Терещенко, Олексій Іванович

Про час, про себе : Із серії ";Спогади вчених та вихованців ХДУ"; /

О. І. Терещенко. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 152 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Т66

Третій український педагогічний конгрес : Зб. наук. праць 3-го Всеукр. пед. конгресу (Львів, 2006) / Співгол. редкол. В. Кремень. – Л. : Сполом, 2010. – 524 c. – 30 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(075.8)

Ф66

Фіцула, Микола Миколайович

Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. – К. : Академвидав, 2010. – 456 c. – (Альма-матер). – Реком. МОНУ. – 55 грн. Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

378(016)

Ч-49

Леонид Феоктистович Черногор - профессор Харьковского университета : Биобиблиогр. указ. / Уклад. С. В. Панасенко. – Х. :

ХНУ им. В. Н. Каразина, 2010. – 64 c. –6грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4 - Мова. Мовознавство

Б12

Бабич, Тетяна Валеріївна

Семантичні перетворення слів у поетичному тексті : Дис. ...канд. філол. наук: 10.02.01 / Т. В. Бабич. – Д., 2010. – 174 c. + Без автограф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

42

Б73

Богацкий, Игорь Святославович

Бизнес-курс английского языка / И. С. Богацкий, Н. М. Дюканова. –

5-е изд., испр. – К. : ООО ";ИП Логос-М";: СПД Космарский М. С., 2009. – 352 c. : ил. – (Вас ждет успех). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

Д75

Дрозд, Л. М.

Українська мова : Практикум: Навч. посіб. для студ. 1-х курсів нефілол. спец. / Л. М. Дрозд. – 1-е вид. – Херсон : Штрих+, 2008. –

184 c. – 20 грн. Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

З-12

Забашта, Роман Валентинович

Функциональная идеология как способ описания лексики ( на материале номинативных единиц со значением ";лицо"; в современном русском языке) : Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / Р. В. Забашта. – Симф., 2009. – 261 c. + Автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

З-14

Загнітко, Анатолій Панасович

Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування : [Посібник ] / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2006. –

480 c. – 12 грн. Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

42

З-38

Зацний, Юрій Антонович

Соціолінгвістичні аспекти вивчення словникового складу сучасної англійської мови : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. А. Зацний,

Т. О. Пахомова, В. Ю. Зацна ; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2004. – 284 c. – 16 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

З-91

Зубков, Микола Григорович

Сучасна українська ділова мова : Підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / М. Г. Зубков. – 9-те вид., випр. і допов.. – Х. : Весна:

ФОП Співак Т. К., 2010. – 400 c. – 28 грн. Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

І-90

Іванова, Наталія Анатоліївна

Структурно-семантична адаптація і переосмислення англіцизмів та їх відбиття у російськомовних виданнях України : Дис. ... канд. філол. наук / Н. А. Іванова. – Д., 2009. – 237 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

42

Л76

Лондон, Джек

Зов предков = The Call of the Wild : Повесть / Д. Лондон. – К. : Знання, 2006. – 135 c. – (Б-чка для изуч. англ. яз.). – Облож., тит. и текст на англ. яз. – 12 грн. Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

407

Л89

Львівський національний університет імені Івана Франка

Вісник : Серія іноземні мови. Вип. 17 / Львівський національний університет імені Івана Франка ; Гол. ред. Р. С. Помірко. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2010. – 218 c. – 32 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

П12

Падалка, Руслана Миколаївна

Динаміка прізвищ Слов'янського р-ну Донецької області (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.) : Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Р. М. Падалка. – Слов'янськ, 2009. – 304 c. + Автореферат. – Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

42(03)

П69

Практический словарь делового английского языка / Сост. А. В. Козлов, Л. А. Девель. – М.; С.Пб. : ЭРВИ, 1991. – 206 c. – 33 руб.

35 коп., 10 грн. Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 3, Б5. – 1, Чз8. – 1, УБГ. – 2)

42

П77

Приходько, Ганна Іллівна

Способи вираження оцінки в сучасній англійській мові : Монографія / Г. І. Приходько ; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2001. – 362 c. – 11 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

П78

Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики :

Зб. наук. праць. Вип. 16 / Відп. ред. Н. М. Корбозерова; Київ. нац. ун-т

ім. Т. Шевченка. – К. : Логос, 2009. – 575 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

П78

Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики :

Зб. наук. праць. Вип. 18 / Відп. ред. Н. М. Корбозерова; Київ. нац. ун-т

ім. Т. Шевченка. – К. : Логос, 2010. – 510 c. – Присв. 110-ій річниці від дня народж. О. О. Андрієвської. – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

С23

Сборник упражнений по грамматике английского языка : Пособ. для студ. пед. ин-тов и ун-тов / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер,

О. Н. Кожевникова и др. – К. : Фирма ";ИНКОС";, 2009. – 224 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 2)

4

С91

Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Зб. наук. праць. Вип. 14 / Відп. ред. І. Сабадаш; УжНУ. – Ужгород : Вид-во УжНУ ";Говерла";, 2010. – 197 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

491

С92

Східнослов'янські мови в їх історичному розвитку : Зб. наук. праць, присв. 100-річчю від дня народж. проф. С. П. Самійленка / Відп. ред.

В. А. Чабаненко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – 178 c. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Ф91

Фролова, Ірина Євгеніївна

Стратегія конфронтації в англомовному дискурсі : Монографія /

І. Є. Фролова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 344 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

Х98

Художній текст - слово - образ: лінгвостилістичний аналіз : Монографія / За ред. М. І. Голянич. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. – 408 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

5 - Математика та природничі науки

50 - Загальні відомості про математичні та природничі науки

502.14

К40

Ким ти був, коли був молодим? : Спогади учасників руху студ. Дружин по охороні природи (ДОП) України / Упоряд.: О. В. Василюк, В. І. Ільницька. – К. : Нац. еколог. центр України, 2010. – 216 c. : ілюстр. – 8 грн. Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.175

М77

Моніторинг довкілля : Підруч. для студ. ВНЗ / Авт.: В. М. Боголюбов, М. О. Клименко, В. Б. Фокін та ін.; Під. ред. В. М. Боголюбова; Вінницький нац. техн. ун-т. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 232 c. – Реком. МОНУ. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

502/504(470+

570)

О-93

Оценка воздействия на окружающую среду и российская общественность 1979-2002 годы : Монография / Авт. кол.:

П. Ф. Агаханянц, А. Н. Антипов, С. Г. Голубева и др.; Сост. и отв. ред. А. В. Дроздов. – М. : Тов-во науч. изд. КМК, 2006. – 427 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

502.14

П83

Протидія глобальній зміні клімату в контексті Кіотських домовленостей: український вимір : Аналіт. доповідь. – К. : НІСД, 2010. – 48 c. – 4 грн. Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51 - Математика

51(075.8)

В55

Вища математика: математ.аналіз, диференціальні рівняння : Підруч. для студ. ВНЗ / І. І. Веренич, В. П. Лавренчук, Г. С. Пасічник та ін. – Чернівці : Рута, 2008. – 267 c. – Затв. МОНУ. – 33 грн.

Кільк. прим.: 2 (УБП. – 2)

517(076)

В93

Высшая математика : Сб. задач: Учеб. пособ. для студ. техн. вузов / Под общ. ред. П. Ф. Овчинникова. – К. : Вища школа, 1991. – 455 c. -5 5грн.

Кільк. прим.: 38 (КСХ. – 3, УБП. – 26, КПМ. – 2, Б3. – 5, Чз2. – 2)

517(076)

Д18

Данко, Павел Ефимович

Высшая математика в упражнениях и задачах : Учеб. пособ. для студ. вузов. Ч. 2 / П. Е. Данко, А. Г. Попов. – 2- е изд. – М. : Высшая школа, 1974. – 464 c. – 30 грн. Кільк. прим.: 100 (ВНЛ. – 4, УБП. – 96)

518

Д30

Демидович, Борис Павлович

Основы вычислительной математики : Учеб. пособ. для студ. высш. техн. учеб. завед / Б. П. Демидович, И. А. Марон. – 4-е изд., испр. – М., 1970. – 664 c. – 1 р. 54 к.; 30 грн.

Кільк. прим.: 131 (Б3. – 50, УБП. – 74, ВНЛ. – 7)

514.12(075.8)

Е91

Ефимов, Николай Владимирович

Краткий курс аналитической геометрии : Учеб. для студ. вузов /

Н. В. Ефимов. – М. : Наука, 1975. – 272 c. – 10 грн., 47 к.

Кільк. прим.: 32 (ВНЛ. – 8, УБП. – 22, Б3. – 2)

517(075.8)

З-86

Зорич, Владимир Антонович

Математический анализ : Учеб. для студ. ун-тов по спец. ";Математика"; и ";Механика";. Ч. 1 / В. А. Зорич. – М. : Наука, 1981. –

543 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 22 (Б3. – 12, КСХ. – 2, ВНЛ. – 1, УБП. – 7)

519.8

К13

Кадочникова, Яна Евгеньевна

Методы и алгоритмы решения непрерывных задач оптимального разбиения множеств с ограничениями : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.05.01 / Я. Е. Кадочникова. – Днепродзержинск, 2009. – 199 c. + Автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

518.12

К85

Крылов, Владимир Иванович

Вычислительные методы : Учеб. пособ. для вузов. Т.2. / В. И. Крылов, В. В. Бобков, П. И. Монастырный. – М. : Наука, 1977. – 399 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 54 (ВНЛ. – 10, Б3. – 23, УБП. – 19, Чз2. – 2)

51-7

Л89

Львівський національний університет ім. І.Франка

Вісник : Зб. наук. праць: Серія Прикладна математика та інформатика. Вип. 15 / Львівський національний університет ім. І.Франка ; Гол. ред. Г. Шинкаренко. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 347 c. – 42 грн. 87 к.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517(076)

М62

Минорский, В. П.

Сборник задач по высшей математике : [Учеб. пособ.] /

В. П. Минорский. – Б.м. : ЮРАЙТ, 2009. – 352 c. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

517(076)

М62

Минорский, Василий Петрович

Сборник задач по высшей математике : Учеб. пособ. для высш. техн. учеб. завед. / В. П. Минорский. – 11-е изд., стер. – М. : Наука, 1971. – 352 c. : ил. – 60 к.; 40 грн.

Кільк. прим.: 40 (Б3. – 6, УБП. – 30, КСХ. – 1, Б4. – 2, ВНЛ. – 1)

517.53

С34

Сидоров, Юрий Викторович

Лекции по теории функций комплексного переменного : Учеб. пособ. для студ. вузов / Ю. В. Сидоров, М. В. Федорюк, М. И. Шабунин. – М. : Наука, 1976. – 403 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 175 (КСХ. – 3, Б3. – 1, Чз2. – 3, УБП. – 168)

519.2

Ю83

Юрченко, Ігор Валерійович

Методи стохастичного моделювання систем : Монографія /

І. В. Юрченко, Л. І. Ясинська, В. К. Ясинський. – Чернівці : Прут, 2002. – 416 c. – Автограф. – 20 грн. Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

52 - Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

529.7

Ч-49

Чернин, Артур Давыдович

Физика времени / А. Д. Чернин. – М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. л-ры, 1987. – 224 c. – (Биб-чка ";Квант";. Вып. 59). – 6 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 4, ФТФ. – 1, Б3. – 1)

53 – Фізика

539.3

А62

Амиро, Игорь Яковлевич

Ребристые цилиндрические оболочки / И. Я. Амиро, В. А. Заруцкий, П. С. Поляков ; Ин-т мех. АН УССР. – К. : Наук. думка, 1973. – 248 c. – 8 грн. Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)

533

Г13

Газовая динамика. Избранное : В 2-х т. Т. 1 / Ред.-сост. А. Н. Крайко, А. Б. Ватажин, А. Н.Секундов. – 2-е изд., испр. – М. : Физматлит, 2005. – 720 c. – 65 грн. Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

533

Г13

Газовая динамика. Избранное : В 2-х т. Т. 2 / Ред.-сост. А. Н. Крайко, А. Б. Ватажин, А. Н.Секундов. – 2-е изд., испр. – М. : Физматлит, 2005. – 752 c. – 65 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

53(083)

Г74

Гофман, Юлий Владимирович

Законы, формулы, задачи физики : Справочник / Ю. В. Гофман. – К. : Наук. думка, 1977. – 576 c. – 30 грн. Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

530.1(075.8)

И83

Иродов, Игорь Евгеньевич

Задачи по общей физике : Учеб. пособ. для студ. вузов /

И. Е. Иродов. – М. : Наука, 1979. – 367 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 31 (КСХ. – 3, УБП. – 28)

539.3

К59

Козінов, Сергій Віталійович

Періодичні системи тріщин на межі поділу різнорідних матеріалів : Дис....канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / С. В. Козінов. – Д., 2010. – 160 c. + Автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

539.213

Л88

Лысенко, Александр Борисович

Кинетика формирования метастабильных кристаллических и аморфных фаз при закалке из расплава и лазерном оплавлении поверхности : Дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.04.07 / А. Б. Лысенко. – Днепродзержинск, 2009. – 383 c. + Автореф. – Б. ц..

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

533.697

М47

Мелашич, Сергей Васильевич

Аэродинамическая оптимизация профилей компрессорных решеток на основе численного моделирования турбулентных течений : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.05 / С. В. Мелашич. – Д., 2010. – 184 c. + Автореферат. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

533

П75

Прикладні проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу : Матер. 3-ї Міжнар. наук. конф., 4-6 лист. 2010 р. (пам'яті Віктора Кузьмича Хруща) / Відп. ред. О. О. Кочубей; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2010. – 196 c. – 10 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

539.3

С45

Скрипочка, Татьяна Анатольевна

Большие деформации однородных и армированных нитями эластичных цилиндров : Дис. ... канд. физ. - мат. наук: 01.02.04 /

Т. А. Скрипочка. – Д., 2010. – 156 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

537.311

С50

Смит, Роберт Аллан

Полупроводники : [ Учеб. пособ. ] / Р. А. Смит ; Пер.с англ. под. ред. Н. А. Пенина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Мир, 1982. – 560 c. : ил. – 2 р. 70 к.; 30 грн. Кільк. прим.: 19 (КСХ. – 1, УБП. – 18)

53(09)

Т52

Толок, Владимир Тарасович

Физика и Харьков / В. Т. Толок, В. С. Коган, В. В. Власов ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Х. : Тимченко А. Н., 2009. – 408 c. : ил. – 50 грн. Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(075.8)

Ф36

Феймановские лекции по физике: Задачи и упражнения с ответами и решениями : Пер. с англ. / Под общ. ред. А. П. Леванюка. – М. : Мир, 1969. – 624 c. – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

53

Ф36

Фейнман, Р.

Фейнмановские лекции по физике. Вып. 9. Квантовая механика /

Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс ; Пер.с англ. Г. И. Копылова. – М. : Мир, 1967. – 259 c. – 1 р. 25 к.; 20 грн.

Кільк. прим.: 6 (УБП. – 4, ВНЛ. – 2)

539.1(060.55)

Х21

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Вісник. № 887 : Сер. Фізична ";Ядра, частинки, поля";. Вип. 1 /45/

/ Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ; Гол. ред.

І. І. Залюбовський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 140 c. –

10 грн. Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.1(060.55)

Х21

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Вісник. № 845 : Сер. Фізична ";Ядра, частинки, поля";. Вип. 1 /41/

/ Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ; Гол. ред.

І. І. Залюбовський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 129 c. –

10 грн. Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.1(060.55)

Х21

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Вісник. № 868 : Сер. Фізична ";Ядра, частинки, поля";. Вип. 3 /43/

/ Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ; Гол. ред.

І. І. Залюбовський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 120 c. –

10 грн. Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.1(060.55)

Х21

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Вісник. № 859 : Сер. Фізична ";Ядра, частинки, поля";. Вип. 2 /42/

/ Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ; Гол. ред.

І. І. Залюбовський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 115 c. –

10 грн. Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

530.182

Ч-49

Черногор, Леонид Феоктистович

О нелинейности в природе и науке : Монография / Л. Ф. Черногор. – Х. : ХНУ, 2008. – 528 c. : ил. – 50 грн. Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

54 - Хімія. Кристалографія. Мінералогія

548(075.8)

Б15

Бадіян, Євгеній Юхимович

Практична кристалографія : Навч. посіб. для студ. техн. спец. ВНЗ /

Є. Ю. Бадіян. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 144 c. – Реком. МОНУ. – 20 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

541.12

Д73

Древинг, Владимир Петрович

Правило фаз с изложением основ термодинамики / В. П. Древинг,

Я. А. Калашников. – М. : МГУ, 1964. – 455 c. – 2 р.; 20 грн.

Кільк. прим.: 21 (УБП. – 18, ВНЛ. – 3)

54

М12

Магістеріум : Магістерські програми. Вип. 40. Хімічні науки /

Гол. редкол. А. Ф. Бурбан; Нац. ун-т ";Києво-Могилянська академія";. – К. : ТОВ ";АГРАР МЕДІА ГРУП";, 2010. – 52 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(082)

Н35

Національний університет ";Києво-Могилянська академія";

Наукові записки. Т.105. Хімічні науки і технології / Національний університет ";Києво-Могилянська академія"; ; Відп. ред. В. С. Брюховецький. – К. : ТОВ ";Аграр Медіа Груп";, 2010. – 58 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

548.3

С13

Савин, Валерий Васильевич

Кристаллохимия промежуточных фаз и аморфных сплавов на основе переходных металлов : Монография / В. В. Савин, Е. Ю. Костенко ; Запорожский нац. ун-т. – Запорожье : ЗНУ, 2005. – 348 c. – 13 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54

С77

Стародуб, Володимир Олександрович

Теоретико-групові методи в хімії : Навч. посіб. для студ. хім. спец. ВНЗ / В. О. Стародуб. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 192 c. – Реком. МОНУ. – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54:615(075.8)

Ф24

Фармацевтична хімія : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / За заг. ред.

П. О. Безуглого. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2008. – 560 c. – Реком. МОНУ. – 101 грн. Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

54:615(075.8)

Ф24

Фармацевтична хімія : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / За заг. ред.

П. О. Безуглого. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2006. – 552 c. – Реком. МОНУ. – 72 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

55 - Геологія. Науки про землю

55(060.55)

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Вісник : Зб. наук. праць: Серія геологічна. Вип. 23 / Львівський національний університет ім. Івана Франка ; Гол. ред. М. М. Павлунь. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 236 c. – 32 грн. 23 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

550.34

Ч-49

Черногор, Леонид Феоктистович

Космос, Земля, человек:актуальные проблемы / Л. Ф. Черногор. – Х. : ХНУ, 2010. – 192 c. : ил. – 12 грн. Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

56 -Палеонтологія

56(082)

П14

Палеонтологічний збірник. № 40 / Відп. ред. Р. Лещух; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 139 c. – 21 грн. 45 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

56(082)

П14

Палеонтологічний збірник. № 41 / Відп. ред. Р. Лещух; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 146 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57 - Біологічні науки в цілому

577.3(075.8)

А98

Ашмарин, Игорь Петрович

Молекулярная биология : Избр. разделы: Учеб. пособ. для биол. и хим. спец. вузов / И. П. Ашмарин. – 2-е изд., испр. и доп. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1977. – 367 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 73 (КСХ. – 4, УБП. – 69)

57(075.8)

Б63

Біологія : Навч. посіб. для уч. спец. шкіл, ліцеїв та гімназій / За ред.

В. О. Мотузного. – К. : Вища школа, 2005. – 622 c. : ілюстр. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

575

Д79

Дубинин, Н. П.

Общая генетика / Н. П. Дубинин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1976. – 572 c. – 3 р. 94 к.; 25 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 2, УБП. – 5)

577.34

К46

Кіцно, Валентин Омелянович

Основи радіобіології та радіоекології : Навч. посіб. для студ. ВНЗ /

В. О. Кіцно, С. В. Поліщук, І. М. Гудков. – 3-тє вид., випр. та допов. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 320 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн. 40 к.

Кільк. прим.: 2 (УБП. – 2)

57(060.55)

Л89

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Вісник : Зб. наук. праць: Серія біологічна. Вип. 52 / Львівський національний університет ім. Івана Франка ; Гол. ред. В. Федоренко. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 212 c. – 18 грн. 27 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

579(075.8)

М89

Мудрецова-Висс, Клавдия Алексеевна

Микробиология, санитария и гигиена : Учеб. для студ. учеб. заведений, обуч. по спец. ";Товароведение и экспертиза товаров"; /

К. А. Мудрецова-Висс, В. П. Дедюхина. – 4-е изд. – М. : ИД ";ФОРУМ";; ИНФРА-М, 2009. – 400 c. – (Высшее образование). – 78 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

579

О-35

Овчаренко, Леонід Павлович

Метагеномний аналіз мікроорганізмів довкілля : Монографія /

Л. П. Овчаренко, Н. О. Козировська. – К. : Спринт Принт, 2008. –

256 c. – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

575

С79

Стент, Гюнтер

Молекулярная генетика : Монография / Г. Стент, Р. Кэлиндар ;

Пер. с англ. Ю. Н. Зографа и др., ред. С. И. Алиханяна. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Мир, 1981. – 646 c. : ил. – 35 грн.

Кільк. прим.: 27 (КСХ. – 4, УБП. – 23)

58 - Ботаніка

58(076)

Б86

Ботаніка. Практикум : Навч. посіб. для підгот. фахів. в аграр. ВНЗ /

За заг. ред. Б. Є. Якубенка. – 6-те вид., перероб. та допов. – К. : Арістей, 2008. – 340 c. : ілюстр. – 67 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

581

Г34

Генкель, Павел Александрович

Физиология жаро- и засухоустойчивости растений : Монография /

П. А. Генкель. – М. : Наука, 1982. – 280 c. – 3 р. 40 к.; 20 грн.

Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 3, УБП. – 5)

582.638

К20

Капелюш, Н. В.

Біологія платанів в урботехногенних умовах степової зони України : Монографія / Н. В. Капелюш, В. П. Бессонова. – Д.; Запоріжжя : ДДАГ: Дике поле, 2010. – 196 c. – 10 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

581.5(477)

К55

Кобів, Валентина Миколаївна

Популяційна організація Symphytum Cordatum Waldst. et kit, eх Willd. в українських Карпатах і на суміжних рівнинних територіях : Дис. .... канд. біолог. наук: 03.00.16 / В. М. Кобів. – Д., 2010. – 183 c. + Автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

581.1(075.8)

Л33

Лебедев, Сергей Иванович

Физиология растений : Учеб. для студ. вузов / С. И. Лебедев. –

3-е изд., перераб. и доп. – М. : Агропромиздат, 1988. – 543 c. – (Учеб. и учеб. пособ. для студ. вузов). – 30 грн.

Кільк. прим.: 107 (КСХ. – 4, УБП. – 103)

6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 - Загальні питання прикладних наук

61 - Медичні науки

611(084)

А92

Атлас анатомии человека / Сост. Г. А. Голубкова. – Х.; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 528 c. : ил. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

61

В85

Вступ до медичної геології : У 2-х т. Т. 1 / За ред. Г. І. Рудька,

О. М. Адаменка. – К. : Академпрес, 2010. – 736 c. : ілюстр. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

61

В85

Вступ до медичної геології : У 2-х т. Т. 2 / За ред. Г. І. Рудька,

О. М. Адаменка. – К. : Академпрес, 2010. – 736 c. : ілюстр. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

618.11

Е45

Експериментальні аспекти порушення репродуктивної функції : Монографія / Т. Ю. Вознесенська, Т. В. Блашків та ін. – К. :

ПП Лисенко М. М., 2010. – 184 c. – 10 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

612.018

Л99

Ляшенко, Валентин Петрович

Посібник до вивчення курсу ";Гормональна регуляція фізіологічних функцій"; / В. П. Ляшенко, Г. Г. Сидоренко. – Д. : РВВ ДНУ, 2010. –

20 c. – 2 грн. Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

614

О-92

Охорона здоров'я та права людини : Ресурсний довідник: Пер. з англ. / За ред. Д. Коена, Т. Езер та ін.; За наук. ред. І. Сенюти. – 5-те вид., допов. – Л. : Медицина і право, 2011. – 600 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616.5(03)

Р 60

Родионов, А. Н.

Справочник по кожным и венерическим заболеваниям /

А. Н. Родионов. – СПб. : Питер, 1997. – 256 c. – (Практическая медицина). – 8 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

62 Машинобудування. Техніка в цілому

621.371

А72

Антропов, Олег Сергійович

Відновлення спотворених сигналів та зображень із використанням неквадратичної регуляризації : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 /

О. С. Антропов. – Д., 2009. – 169 c. + Автореферат. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

621.3

Б77

Бойко, Віталій Іванович

Електронні засоби автоматизації виробництва : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. І. Бойко, Л. М. Дехтярьова. – К. : НМЦВО, 2002. – 273 c. – Допущ. МОНУ. – 35 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

622.279

Г36

Геолого-геохимические процессы в газоконденсатных месторождениях и ПХГ / В.И. Петренко, В. В. Зиновьев, В. Я. Зленко и др. – М. : ООО ";Недра-Бизнесцентр";, 2003. – 511 c. : ил. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

629.7

Г63

Гольдштейн, Юрий Михайлович

Динамика полёта неуправляемых головных частей с обгорающим теплозащитным покрытием : Дис. ... канд. техн. наук: 05.07.09 /

Ю. М. Гольдштейн. – Д., 1991. – 134 c. + Без автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

620.9(075.3)

Е62

Енергозбереження та пом'якшення змін клімату : Посіб. з пом'якшення змін клімату і раціон. використання енергії та ресурсів для уч. загальноосв. закладів / А. В. Праховник, Є. М. Іншеков, В. І. Дешко та ін. – К., 2008. – 120 c. : ілюстр. – 15 грн. Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

621.454

З-15

Задонцев, Владимир Антонович

Динамика кавитирующих шнекоцентробежных насосов ЖРДУ и обеспечение продольной устойчивости системы ЖРДУ - корпус ракеты : Дис. ... д-ра техн. наук: 05.07.05 и 05.07.02 / В. А. Задонцев. – Д., 1991. – 75 c. + Без автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

621.454

И20

Иванов, Станислав Михайлович

Исследование двухфазного полидисперсного течения продуктов сгорания в сопловом тракте крупногабаритного РДТТ : Дис. ... канд. техн. наук: 05.07.05 / С. М. Иванов. – Д., 1992. – 132 c. + Без автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

621.45

Л59

Линский, Николай Федорович

Герметичность пневмоклапанов летательных аппаратов при воздействии вибрации : Дис. ... канд. техн. наук: 05.07.02 /

Н. Ф. Линский. – Д., 1993. – 177 c. + Без автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

621.45

Л86

Луценко, Василий Иванович

Моделирование течений газа со вдувом и отсосом массы в системах охлаждения высокотеплонапряженных узлов ракетных двигателей : Дис. ... канд. техн. наук: 05.07.11 и 05.07.05 / В. И. Луценко. – Д., 1991. – 215 c. + Без автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

620.3(075.8)

Н25

Наноматериалы, нанопокрытия, нанотехнологии : Учеб. пособ. /

Н. А. Азаренков, В. М. Береснев, А. Д. Погребняк и др. – Х. : ХНУ

им. В. Н. Каразина, 2009. – 209 c. – 10 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.311

Н35

Національний університет ";Львівська політехніка";

Вісник. № 677. Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / Національний університет ";Львівська політехніка"; ; Відп. ред.

Є. П. Пістун. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту ";Львівська політехніка";, 2010. – 159 c. – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.38

Н35

Національний університет ";Львівська політехніка";

Вісник. №681. Електроніка / Національний університет ";Львівська політехніка"; ; Відп. ред. Д. Заячук. – Л. : Нац. ун-т ";Львівська політехніка";, 2010. – 211 c. – 30 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.8

Н35

Національний університет ";Львівська політехніка";

Вісник. №678. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / Національний університет ";Львівська політехніка"; ; Відп. ред.

І. В. Кузько. – Л. : Нац. ун-т ";Львівська політехніка";, 2010. – 119 c. –

22 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.454

Н63

Николаев, Алексей Дмитриевич

Параметрическая оптимизация осевых шнековых преднасосов и демпфирующих устройств ЖДРУ в задаче обеспечения продольной устойчивости ракет-носителей : Дис. ... канд. техн. наук: 05.07.05 /

А. Д. Николаев. – Д., 1991. – 281 c. + .Без автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

629.7

П31

Печеневская, Татьяна Михайловна

Исследование динамики и вопросы выбора проектных параметров протяженных вращающихся субспутников : Дис. ... канд. техн. наук: 05.07.09 / Т. М. Печеневская. – Д., 1992. – 453 c. + Без автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

621.454

П56

Пономаренко, Сергей Иванович

Математическое моделирование работы РДТТ с системой вдува в задачах распознавания неисправностей и определения характеристик : Дис. ... канд. техн. наук: 05.07.05 / С. И. Пономаренко. – Д., 1991. –

179 c. + Без автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

624

П75

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Вісник. № 2 - 3 (143-144) / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури ; Гол. ред. В. І. Большаков. – Д. : ПДАБА, 2010. – 122 c. – 12 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.7

Т38

Техническая механика ракетно-космических систем : Сб. науч. тр. Вип. 6 / Отв. ред. В. В. Пилипенко; Ин-т техн. мех. АН Украины. – К. : Изд. ИТМ АН Украины, 1992. – 235 c. : ил. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.76

Т38

Технология производства космических ракет : Учеб. для вузов /

Е. А. Джур, С. И. Вдовин, Л. Д. Кучма и др. – Д. : Изд-во ДГУ, 1992. – 184 c. – 10 грн., 15 грн.

Кільк. прим.: 106 (КСХ. – 9, УБП. – 92, ФТФ. – 5)

629.7

Ф75

Фоков, Александр Анатольевич

Синтез программных движений и исследование динамики космического аппарата с бортовым манипулятором : Дис. ... канд. техн. наук: 05.07.09 / А. А. Фоков. – Д., 1992. – 158 c. + Без автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

621.45

Х20

Харитонов, Владимир Викторович

Исследование интерцепторной системы регулирования вектора тяги ракетных двигателей : Дис. ... канд. техн. наук: 05.07.05 /

В. В. Харитонов. – Д., 1991. – 142 c. + Без автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

621.371

Ч-49

Черногор, Леонид Феоктистович

Дистанционное радиозондирование атмосферы и космоса : Учеб. пособ. для студ. вузов / Л. Ф. Черногор. – 2-е изд. перераб. и доп. – Х. : ХНУ, 2009. – 500 c. : ил. – 50 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

629.7

Ч-49

Черногор, Леонид Феоктистович

Радиофизические и геомагнитные эффекты стартов ракет : Монография / Л. Ф. Черногор. – Х. : ХНУ, 2009. – 386 c. : ил. – 40 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.454

Ч-49

Черных, Сергей Васильевич

Возмущающие и управляющие моменты в поворотном сопловом блоке крупногабаритного РДТТ : Дис. ... д-ра техн. наук: 05.07.05 /

С. В. Черных. – Д., 1992. – 137 c. + Без автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

629.454

Ш77

Шнякин, Владимир Николаевич

Исследование нетрадиционных способов зажигания в ЖРД с многократным запуском в полете : Дис. ... канд. техн. наук: 05.07.05 /

В. Н. Шнякин. – Д., 1996. – 157 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

63 - Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

63(477.53)(09)

Б46

Бентежний талант хлібороба: штрихи до портрета агроеколога Семена Антонця / Уклад.: В. М. Самородов, С. В. Поспєлов; Наук. ред.

В. М. Самородов. – Полтава : Дивосвіт, 2010. – 236 c. – (Історико-бібліографічна серія ";Постаті аграрної та біологічної науки Полтавщини: факти, документи, бібліографія";. Кн. 8). – Приурочено до 75-річчя від дня народж. С. С. Антонця. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630.(477)

К75

Кочина, Елена Валерьевна

Экологические особенности рекреационного потенциала лесов степной зоны юго-востока Украины : Дис. ... канд. биолог. наук: 03.00.16 / Е. В. Кочина. – Донецк, 2010. – 264 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

631 4(075.8)

Н19

Назаренко, Іван Іванович

Грунтознавство : Підруч. для студ. природн. спец. ВНЗ /

І. І. Назаренко, С. М. Польчина, В. А. Нікорич. – 3-тє вид. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. – 400 c. – Затв. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

63(060.55)

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Науковий вісник : Сер. ";Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва";. Вип.151, Ч. 1 / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; Відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП, 2010-. – 342 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63(060.55)

Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Науковий вісник : Сер. ";Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва";. Вип.151, Ч. 2 / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; Відп. ред.

Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП, 2010. – 398 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

63(09)

Н73

Новиков, Юрий Федорович

ХХI - ый: стать или не быть : Сельское хозяйство: история и философия, экология и экономика, настоящее и будущее. Крестьянство: Кто мы? Куда идем? / Ю. Ф. Новиков. – Запорожье : ЗГУ, 1999. –

695 c. – 10 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.95(477.53)

О-64

Органічне землеробство: з досвіду ПП ";Агроекологія"; Шишацького району Полтавської області : Практ. реком. – Полтава : РВВ ПДАА, 2010. – 200 c. – 20 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.1

П65

Почвоведение : Учеб. для ф-тов агрохим. и почвовед. с. х. вузов /

Под ред. И. С. Кауричева и И. П. Гречина. – М. : Колос, 1969. – 543 c. : ил. – 25 грн. Кільк. прим.: 120 (УБП. – 116, КСХ. – 4)

633.88(03)

С21

Саутин, Василий Иосифович

Определитель лесных растений медицинского назначения /

В. И. Саутин. – М. : Лесная пром-сть, 1978. – 247 c. : ил. – 1 р. 80 к.;

20 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

630*9

С80

Стиранівський, Олег Андрійович

Природоохоронні засади транспортного освоєння гірських лісових територій : Монографія / О. А. Стиранівський, Ю. О. Стиранівський. – Л. : РВВ НЛТУ, 2010. – 208 c. – 15 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

68 - Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681.2 -Приладобудування в цілому. Прилади.

Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.2

В47

Вимірювальна техніка та метрологія : Міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 71 / Відп. ред. Б. І. Стадник. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2010. –

192 c. – 30 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

7 - Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

711.4

П78

Проблеми розвитку міського середовища : Наук.- техн. зб. Вип. 3 / Гол. ред. М. В. Омельяненко; Нац. авіац. ун-т. – К. : НАУ, 2010. –

196 c. – 10 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

71- Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

78.082

А39

Акімов, Дмитро І.

Роксолана = ROKSOLANA : Балет в 2-х актах, 10-ти сценах: Увертюра 1, 2, 3 сцен / Д. І. Акімов. – Нотне вид. – К. : МАРТИС ";Золотая Фортуна";, 2009. – 336 c. : ілюстр. + CD-ROM. – Передмова на

13 мовах. – 70 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

785.72

П42

Повзун, Людмила Іванівеа

Ансамблева творчість піаніста-концертмейстера / Л. І. Повзун ; Одеська держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. – О. : Фотосинтетика, 2009. – 106 c. – 7 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

79 - Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

791.44(477)

У45

Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання :

Зб. наук. ст. / Упоряд. Л. Брюховецька. – К. : Ред. журн. ";Кіно-Театр";: Задруга, 2010. – 250 c. : ілюстр. – (Б-ка журн. ";Кіно-Театр";). – В основі збірника - матер. Міжнар. наук. конф. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8 - Літературознавство

8

А61

Аметова, Эльмира Куртмоллаевна

Тетралогия Б. Зайцева ";Путешествие Глеба"; и традиции русской автобиографической прозы : Дис.. ... канд. филол. наук: 10.01.02 /

Э. К. Аметова. – Ялта, 2009. – 200 c. + Без автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

82

А64

Англістика та американістика : Зб. наук. праць. Вип. 6 / Гол. ред.:

А. І. Анісімова; ДНУ ім. О. Гончара. Каф. англ. філології. – Д. :

Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2009. – 144 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

8

Б91

Бураго, Дмитрий Сергеевич

";Миф Киева"; как художественный концепт в русской романтической литературе Х1Х ст. : Дис. ... канд. филол. наук: 10.01.02 / Д. С. Бураго. – Х., 2009. – 196 c. + Автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

В39

Вечканова, Елліна Юріївна

Формування і розвиток критичної думки Нортропа Фрая (компаративний аспект) : Дис. ...канд. філол. наук; 10.01.05 /

Е. Ю. Вечканова. – Д., 2010. – 188 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Д64

Долга, Наталя Миколаївна

Модус перехідності в англійській та російській ";малій прозі"; рубежу Х1Х - ХХ ст. (неоромантизм і неореалізм) : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Н. М. Долга. – О., 2010. – 202 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

К88

Кудина, Алла Леонидовна

Жанровое своеобразие произведений Михаила Арцыбашева : Дис. ... канд. филол. наук: 10.01.02 / А. Л. Кудина. – Кировоград, 2008. – 165 c. + Автореферат. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Л38

Левченко, Олексій Володимирович

Класика та модернізм 1930-1940-х рр. як інтертекст романістики

А. Мердок : Дис. ...канд. філол. наук: 10.01.04 / О. В. Левченко. – Д., 2010. – 219 c. + Автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

М17

Максютенко, Олена Валеріївна

Проблема автора в прозі Лоренса Стерна : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / О. В. Максютенко. – Д., 2010. – 237 c. – Б. ц., Автореф.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

П33

Пирогова, Кристина Михайлівна

Художня інтерпретація образу козацтва в українській поезії другої половини Х1Х - початку ХХ ст. : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 /

К. М. Пирогова. – Д., 2010. – 192 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Р69

Ромазан, Олена Олександрівна

Художнє втілення гендерних проблем у творчості Сильвії Платт та Оксани Забужко : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / О. О. Ромазан. – Івано-франківськ, 2010. – 204 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Т19

Тарарак, Марина Юрьевна

Поэзия И. Эренбурга в контексте русской поэзии первой половины

ХХ в. : Дис. ... канд. филол. наук: 10.01.02 / М. Ю. Тарарак. – Х., 2009. – 173 c. + Автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Т47

Тішкіна, Олена Михайлівна

Світоглядна парадигма героїв прози Любові Яновської : Дис. ...канд. філол. наук: 10.01.01 / О. М. Тішкіна. – Д., 2010. – 188 c. + Автореф. –

Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Ф84

Франція та Україна: науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур : Матеріали XIV Міжнар. конф. / ДНУ.Філол.

ф-т; Упоряд. Л. В. Пономарьова. – Д. : Пороги, 2010. – 308 c. – (Філологічні науки). – Укр.,рос., фр., англ. та нім.мовами. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84 - Художня література

84(4Укр-4Дні)6

Б91

Бурковський, Олексій

Зелений сполох / О. Бурковський. – Д., 2009. – 400 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

9 Географія. Біографії. Історія

9

К43

Киридон, Алла Миколаївна

Державно-церковні відносини в Радянській Україні 1917-1930-х рр.: історіографічний дискурс : Монографія / А. М. Киридон ; Наук. ред.

С. С. Троян. – Рівне : РІС КСУ, 2010. – 127 c. – (Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії). – 7 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902 - Археологія

902

Д54

Дніпропетровский історико-археографічний збірник : Зб. статей з нагоди 60-річного ювілею Євгена Абрамовича Чернова. Вип. 4 /

Гол. ред. О. І. Журба. – Д. : Ліра, 2010. – 316 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

91 - Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

91(075.4)

Г74

Готовимся к экзамену по географии : Физическая и экон. география мира / Н. В. Алисов, И. М. Кузина, Н. А. Марченко и др. – 2-е изд. – М. : Айрис-пресс, 2003. – 352 c. – (Домашний репетитор). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б5. – 1)

94 - Загальна історія

94(477)

Б12

Бабічева, Олена Сергіївна

Анархізм та повстанський рух в Центральній та Південно-Східній Україні в період національно-демократичної революції (1917-1921 рр.) : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. С. Бабічева. – Дніпродзержинськ, 2010. – 194 c. + Автореферат. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

Б94

Бушин, Віктор Сергійович

Південноукраїнське повітове місто кінця XVIII - початку XX століття: формування міського середовища Павлограда : Дис. ...канд. іст. наук: 07.00.01 / В. С. Бушин. – Д., 2010. – 237 c. Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

В29

Венгер, Наталія Вікторівна

Менонітське підприємництво та модернізація Півдня Російської імперії : Дис.... д-ра іст. наук: 07.00.02 / Н. В. Венгер. – Д., 2010. – 400 c. + Автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

Г37

Герінбург, Ольга Вікторівна

Роль Херсонського губернського земства у вивченні демографічної ситуації у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. В. Герінбург. – Херсон, 2009. – 328 c. + Автореферат. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

Ж87

Жулковська, Ольга Андріївна

";Бабусю, розкажи мені справжню казку"; / О. А. Жулковська. – Т. : ТзОВ ";Терно-граф";, 2007. – 56 c. : ілюстр. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

К20

Каппелер, Андреас

Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад : Монографія / А. Каппелер ; Пер.з нім. Х. Назаркевич, М. Крикун. – Л. : Вид-во Укр. Катол. Ун-ту, 2005. – 360 c. – (Історія країн світу. Історія Росії). – 39 грн. Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 3, ВЧЗ. – 1, ЧзГ. – 1)

94

К43

Киридон, Алла Миколаївна

Минуле в інтерпретаціях істориків: п'ять розвідок про пам'ять : Монографія / А. М. Киридон ; Наук. ред. С. С. Троян. – Рівне : РІС КСУ, 2010. – 128 c. – (Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії). – 7 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(4)

М59

Миколенко, Дмитро Валерійович

Македонське питання у 1878-1919 рр. : Тем. план і метод. реком. до спец. курсу для студ. іст. ф-ту заоч. відділ. спец. ";Всесвітня історія"; /

Д. В. Миколенко. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 24 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

М70

Мицик, Юрій Андрійович

Як козаки воювали : Іст. розповіді про запорізьке козацтво /

Ю. А. Мицик, С. М. Плохій, І. С. Стороженко. – 2-ге вид. випр. й допов. – Д. : Січ, 1991. – 302 c. : іл. – (Давно се діялось колись). – 5 руб. 20 грн. Кільк. прим.: 12 (УБГ. – 6, КСХ. – 3, ЧзГ. – 1, Чз3. – 2)

94(477)

М71

Місто нашої долі Дніпродзержинськ : Ілюстроване науково-презентаційне видання / Упоряд. Н. М. Буланова. – Дніпродзержинськ : Вид-чий Дім ";Андрій";, 2010. – 256 c. : ілюстр. – (Бібліотека ";Кам'янське - Дніпродзержинськ";). – 260-річчю Дніпродзержинська присв. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Н17

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Зб. наук. праць. Вип. 7 / Відп. ред. С. І. Світленко; ДНУ ім. О. Гончара. Каф. історії України. – Д. : Вид-во ДНУ, 2009. – 370 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

94(477)

П15

Пам'ять народу: геноцид в Україні голодом 1932-1933 років. Свідчення. Кн. 1 / Упоряд.: О. Веселова, О. Нікілєв; Відп. ред.

В. Смолій. – К. : ВД ";Калита";, 2009. – 936 c. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

П15

Пам'ять народу: геноцид в Україні голодом 1932-1933 років. Свідчення. Кн. 2 / Упоряд.: О. Веселова, О. Нікілєв; Відп. ред.

В. Смолій. – К. : ВД ";Калита";, 2009. – 920 c. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

П20

Патриляк, Іван Казимирович

Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – К. : Видавець ПП

Лисенко М. М., 2010. – 590 c. – 46 грн.67к Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

П57

Поплавський, Олег Олександрович

Донецько-Криворізька радянська республіка : Дис. ... канд. іст. наук; 07.00.01 / О. О. Поплавський. – Д., 2010. – 228 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

С47

Сливенко, Вячеслав Альбертович

Державна політика у сфері боротьби з кримінальною злочинністю на Півдні України в 1921-1928 рр, : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 /

В. А. Сливенко. – Д., 2010. – 243 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)

С92

Схід-Захід : Іст.- культуролог. зб. Вип.13-14: Спец. вид. Історична пам'ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи / За ред.

В. В. Кравченка. – Х. : ТОВ ";НТМТ";, 2009. – 428 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Х21

Харківське історико-філологічне товариство

Збірник : Нова серія: Нові розвідки, матеріали та публікації, рецензії. Т. 12 / Харківське історико-філологічне товариство ; Гол. редкол.

Л. В. Ушкалов; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди та ін. – Х. : ХІФТ, 2006. – 408 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

Х21

Харківське історико-філологічне товариство

Збірник : Нова серія: Нові розвідки, матеріали та публікації, рецензії. Т. 13 / Харківське історико-філологічне товариство ; Гол. редкол.

І. Л. Михайлин; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди та ін. – Х. : ХІФТ, 2009. – 371 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

94(477)

Ч-75

Чорнобай, Павло Олексійович

Формування технічної інтелігенції на Катеринославщині наприкінці Х1Х - на початку ХХ ст. : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 /

П. О. Чорнобай. – Д., 2010. – 201 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

94(477)(03)

Ц58

Циганок, Ніна Олександрівна

Дніпродзержинську - 250 : Історико-краєзнавчий довідник /

Н. О. Циганок. – Д. : Пороги, 2000. – 47 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)(075.8)

С24

Світлична, Валентина Василівна

Історія України : Навч. посіб. для ВНЗ / В. В. Світлична. – 3-те вид. – К. : Каравела, 2008. – 400 c. – Реком. МОНУ. – 42 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

«Бюлетень нових надходжень лiтератури» є щомiсячним виданням та включає нові надходження документів (книг) до Наукової бібліотеки. Бюлетень – складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковiй бiблiотецi з 1992 року. Копiю бюлетеня можна замовити i одержати як в паперовому, так i в електронному варiантi. Бюлетень створено за допомогою програмного пакету „УФД/Бібліотека” (версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами (шифр та автор/назва документу). Загальна кількість надходжень за місяць 280 назв документів.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх бібліотеки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет факультету прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова бібліотека природничо-технічних наук

УБГ - Учбова бібліотека гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ - Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку № 3

Чз8 - Читальна зала корпусу 4

Укладач бази даних: Воропай А. Т., Міщенко Л. І., Пікуш С. А.,

Венглінська О. В.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп’ютерна верстка: Воропай А. Т.

Вiдповiдальний за випуск: Кубишкiна С. В.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека (2)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотека Бюлетень № 12 нових надходжень літератури у грудні 2010 року м. Дніпропетровськ 0 – Загальний відділ 0 Б48 ...
 2. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека

  Документ
  ... Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотека Бюлетень № 11 нових надходжень літератури у листопаді 2010 року м. Дніпропетровськ ... 1) 519.6 Д54 Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. О. Гончара Вісник Т.18. №8. ...
 3. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека (3)

  Документ
  Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури у червні-липні 2011 року м. Дніпропетровськ Основні розділи ...
 4. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека бюлетень (1)

  Документ
  ... Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2011 року м. Дніпропетровськ ... хімічного факультету Дніпропетровськогонаціональногоуніверситету імені ОлесяГончара (Наукові ...
 5. Дніпропетровський національний університет ім олеся гончара наукова бібліотека бюлетень (2)

  Документ
  ... Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончараНаукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2011 року м. Дніпропетровськ ... КСХ. – 5) 57 Д54 Дніпропетровськийнаціональнийуніверситет ім. ОлесяГончара. Вісник №7, Т.19 : ...

Другие похожие документы..