Главная > Документ


Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

Raiņa bulv. 19,

Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 7034301

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs

Nr. 3341000218

Studiju programmas nosaukums

Socioloģijas doktora studiju programma

Studiju programmas kods

51313

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

3 gadi jeb 6 semestri pilna laika klātienes studijās

4 gadi jeb 8 semestri nepilna laika neklātienes studijās

144 kp

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Maģistra grāds socioloģijā (M.soc./ M.sc.soc.), citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs vai maģistra grādam atbilstoši augstākās izglītības diplomi

Iegūstamā kvalifikācija

Socioloģijas doktors (Dr.sc.soc.)

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU Sociālo zinātņu fakultāte, Socioloģijas nodaļa, Lomonosova 1, Rīga, LV 1019

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

LU SZF dekāns

Prof. Tālis Tisenkopfs

studiju programmas direktors

Prof. Juris Rozenvalds

Socioloģijas doktora studiju programmas direktors

Prof. Tālis Tisenkopfs

STUDIJU PROGRAMMAS ANOTĀCIJA

Latvijas Universitātes socioloģijas doktora studiju programma ir augstākā līmeņa akadēmiskās izglītības programma socioloģijā. Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus socioloģijā. Studijas notiek Latvijas Zinātņu nozaru sarakstā apstiprinātajās socioloģijas apakšnozarēs: socioloģijas teorija un vēsture, lietišķā socioloģija, sociālā antropoloģija, sociālā politika un sociālā darba organizācija, kultūras un masu komunikācijas socioloģija, lauku socioloģija, organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija, politikas socioloģija. Imatrikulējoties studijām, doktorantam jāizvēlas, kādā apakšnozarē viņš specializēsies. Programma atbalsta arī jaunus pētījumu virzienus par aktuāliem sabiedrības attīstības jautājumiem (ekonomikas, zinātnes un tehnoloģijas, inovāciju, reģionālās attīstības socioloģija uc.) un veicina doktorantu specializāciju atbilstoši viņu zinātniskajām interesēm.

Programmas realizācijā iesaistīti vadošie Latvijas sociologi A. Tabuns, T. Tisenkopfs, B. Zepa, A. Zobena, tiek pieaicināti vieslektori. Zinātniskie vadītāji iesaista doktorantus starptautiskos un vietējos pētnieciskos projektos. Sadarbībā ar LU SPPI un EVF studentiem tiek piedāvāta iespēja studēt LU doktorantūras skolās „Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā” un „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana”. Tas paplašina jauno zinātnieku specializācijas iespējas, paaugstina viņu kvalifikāciju un konkurētspēju starptautiskā mērogā.

Studijas tiek realizētas atbilstoši programmai un doktorantu individuālajiem plāniem. Galvenās studiju sastāvdaļas ir promocijas darba izstrāde (100 kp), promocijas eksāmeni, teorētiskie kursi, zinātniska publikācija, piedalīšanās bakalaura studiju programmas realizācijā un individuālās studijas un pētniecība. Studiju apjoms ir 144 kredītpunkti, ilgums – 3 gadi pilna laika klātienē vai 4 gadi nepilna laika klātienē.

Programmā ir 15 studiju vietas, tajā skaitā 10 budžeta vietu. Iestājpārbaudījums notiek pārrunu veidā par doktora darba tēmu. Nepieciešamā iepriekšējā izglītība ir maģistra grāds socioloģijā (M.soc./ M.sc.soc.), citās sociālajās vai humanitārajās zinātnēs vai maģistra grādam atbilstoši augstākās izglītības diplomi.

Latvijas Universitātē darbojas promocijas padome socioloģijā, politikas zinātnē un komunikāciju zinātnē, kas nodrošina disertāciju aizstāvēšanu. Iegūstamais grāds: Socioloģijas doktors (Dr.sc.soc.). Studiju programma akreditēta līdz: 2010. gada decembrim.

Programmas realizāciju organizē un vada socioloģijas doktora studiju padome. Studiju programmas direktors ir prof. Tālis Tisenkopfs (talis.tisenkopfs@lu.lv).

7.4. Studiju programmas organizācija

7.4.1. Doktora studiju apjoms

Socioloģijas doktora studiju programmas apjoms ir 144 kp. Studiju programma var tikt realizēta pilna laika klātienes studijās (6 semestri) un nepilna laika neklātienes studijās (8 semestri). Studiju laikā doktorantam ir tiesības pieprasīt studiju pārtraukumu, kura piešķiršanas kārtību un ilgumu nosaka LU doktora studijas reglamentējoši dokumenti. Pilna laika klātienes studijas ilgst 3 gadus (52 nedēļas gadā; 40 stundas nedēļā), no kurām 48 ir darba nedēļas un 4 atvaļinājuma nedēļas. Nepilna laika studijām atvēlēti četri gadi, paredzot 36 darba nedēļas gadā (40 stundas nedēļā).

7.4.2. Studiju programmas struktūra

1. tabula

Socioloģijas doktora studiju programmas uzbūve

Studiju saturs un forma

Obligātā daļa (A)

Izvēles daļa (B)

Promocijas darbs

100

Promocijas eksāmeni

10

Teorētiskie kursi

14

4

Zinātniska publikācija

2

Piedalīšanās bakalaura studiju programmas realizācijā

8

Individuālās studijas un pētniecība

6

KOPĀ

126

18

Socioloģijas doktora studiju programmas obligātās daļas (A daļas) apjoms ir 126 kp. To veido promocijas darbs (100 kp), promocijas eksāmeni (10 kp), socioloģijas doktora programmas teorētiskie kursi (14 kp) un zinātniska publikācija (2 kp). Obligātās daļas (A) studiju kursi ir kopīgi visiem programmas studentiem.

Socioloģijas doktora studiju programmas izvēles daļas (B daļas) apjoms ir 18 kp, ko studenti var iegūt, nokārtojot teorētiskos kursus, piedaloties bakalaura studiju programmu realizācijā un veicot individuālās studijas un pētniecību. Izvēles daļā studentiem jāsavāc: 4 kp teorētiskajos kursos; 8 kp – piedaloties bakalaura programmas realizācijā; 6 kp – veicot individuālās studijas un pētniecību. B daļu doktorants veido atbilstoši savai specializācijai. Kredītpunktu proporcijas B daļa var mainīta. Tam nepieciešams doktoranta pamatojums un saskaņojums ar zinātnisko vadītāju, programmas direktoru un doktora studiju programmas padomi.

Gan obligātās, gan izvēles daļas kursiem var tikt pielīdzināti studiju kursi, kurus doktoranti ir apguvuši vai nokārtojoši Latvijas Universitātē un citās universitātēs, ja šo kursu klausīšanos ir akceptējusi doktora studiju programmas padome.

2. tabula

Socioloģijas doktora studiju programmas struktūra: obligātā daļa (A daļa)

Studiju saturs

Kredītpunktu skaits

Vadība/kursu docētāji

PROMOCIJAS DARBS (100 kp)

Doktora pētījuma projekta, pētījuma plāna izstrāde un zinātniskās literatūras analīze

14

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Doktora darba teorētiskās daļas sagatavošana

16

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Doktora pētījuma metodoloģijas izstrāde

14

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Doktora pētījuma veikšana

16

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Promocijas darba pirmā varianta uzrakstīšana un apspriešana

20

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Promocijas darba galīgā varianta uzrakstīšana un priekšaizstāvēšana

20

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

PROMOCIJAS EKSĀMENI (10 kp)

Promocijas eksāmens socioloģijas apakšnozarē

4

Doktora studiju programmas padomes izveidota un rektora apstiprināta komisija

Promocijas eksāmens specializācijā

4

Promocijas eksāmens svešvalodā

2

TEORĒTISKIE KURSI (14 kp)

Doktorantu teorētiskais seminārs

6

prof. T.Tisenkopfs

prof. A.Tabuns

prof. B.Zepa

prof. A.Zobena

Jaunākās tendences sociālajā teorijā

4

prof. T.Tisenkopfs

prof. A.Tabuns

prof. B.Zepa

prof. A.Zobena

prof. I.Brikše

Dr. N.Muižnieks

Prof. J.Rozenvalds

Doc. B.Bela

Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes

4

prof. B.Zepa

prof. A.Tabuns

prof. T.Tisenkopfs

prof. V.Zelče

prof. Ž.Ozoliņa

doc. B.Bela

ZINĀTNISKA PUBLIKĀCIJA (2 kp)

Zinātniska publikācija

2

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

Socioloģijas doktora studiju programmas struktūra: izvēles daļa (B daļa)

Studiju saturs

Kredītpunktu skaits

Vadība/kursu docētāji

TEORĒTISKIE KURSI (4 kp)

Doktorantūras skolas starpdisciplinārais seminārs par postpadomju telpu

4

Dr. Nils Muižnieks

Komunikācijas zinātnes mūsdienu teorijas

4

Dr. Skaidrīte Lasmane

Prof. I.Brikše

Prof. B.Sporāne

PIEDALĪŠANĀS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMU REALIZĀCIJĀ (8 kp)

Socioloģijas bakalaura studiju programmas studiju kursa sagatavošana un realizācija

6

Socioloģijas studiju padome, zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

Bakalaura darba socioloģijā vadīšana un recenzēšana

2

Socioloģijas studiju padome, zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

Kursa darba socioloģijas bakalaura studiju programmā vadīšana un recenzēšana

2

Socioloģijas studiju padome, zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

Asistēšana socioloģijas bakalaura studiju programmas kursā

2

Socioloģijas studiju padome, zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

INDIVIDUĀLĀS STUDIJAS UN PĒTNIECĪBA (6 kp)

Zinātnisku rakstu publikācijas recenzējamos zinātniskos izdevumos

4

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

Zinātnisku rakstu publikācijas nerecenzētos zinātniskos izdevumos, krājumos

2

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

Maza apjoma zinātniskās publikācijas

2

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros

2

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

Piedalīšanās ar referātiem Latvijas zinātniskās konferencēs un semināros

2

Zinātniskais vadītājs

Stažēšanās ārvalstu universitātēs vai pētnieciskajos institūtos

4

Profesors ārvalstu universitātē, doktora studiju padome

Piedalīšanās ārvalstu universitāšu doktora programmu studiju kursos

4

Profesors ārvalstu universitātē, zinātniskais vadītājs

Piedalīšanās ārvalstu universitāšu doktorantu un jauno zinātnieku vasaras skolās

4

Attiecīgā pasākuma vadītāji, doktora studiju padome

Piedalīšanās ar patstāvīgu zinātnisku ieguldījumu zinātniskajos projektos profesoru vai vadošo pētnieku vadībā

2

Zinātniskais vadītājs, doktorantūras padome

Socioloģijas doktora studiju programmas obligātās daļas (A daļas) galvenais saturs ir promocijas darba izstrāde (100 kp). Vispārējās prasības promocijas darbiem nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi „Par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām” (27.12.2005, nr. 1000), “Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” (27.12.2005, nr. 1001) un “Noteikumi par promocijas padomēm un promocijas procesu Latvijas Universitātē” (12.04.2006, nr. 1/67).

Promocijas darbam jābūt oriģinālam, patstāvīgi veiktam zinātniskās kvalifikācijas darbam, kas dod būtisku ieguldījumu socioloģijas attīstībā.

Promocijas darba forma var būt disertācija, monogrāfija vai zinātnisku rakstu kopums. Šo darba formu detalizēts raksturojums sniegts 2. pielikumā.

Saskaņā ar socioloģijas doktora programmu un LU Socioloģijas un politikas zinātnes Promocijas padomes nolikumu, promocijas darbam jāatbilst sekojošām prasībām:

 1. promocijas darbā ir pamatota tēmas izvēle, definēti pētījuma mērķi un uzdevumi, raksturoti zinātnes iepriekšējie sasniegumi tēmas izpētē Latvijā un pasaulē, raksturotas izmantotās metodes, izklāstīti un izvērtēti darbā gūtie rezultāti un atziņas, apkopoti secinājumi un formulētas aizstāvēšanai izvirzāmās tēzes;

 2. darbā lietotas mūsdienīgas sociālo zinātņu metodes;

 3. darba rezultāti ir publicēti zinātniskos izdevumos vai monogrāfijā(s),

 4. par darba rezultātiem ir referēts starptautiskās zinātniskās konferencēs vai semināros;

 5. darbs nav viltojums vai plaģiāts un nav izdarīts cits zinātniskās ētikas pārkāpums;

 6. darba apjoms nav mazāks par 300 000 zīmēm (bez pielikumiem).

Prasības promocijas darba struktūrai, noformējumam, darba rezultātu publiskošanai ir noteiktas programmas 2. pielikumā “Metodiskie norādījumi promocijas darba izstrādei socioloģijā”.

Promocijas darba izstrādē doktorantiem jāvadās pēc programmā noteiktās kārtības un darba apjoma sadalījuma pa semestriem.

Promocijas eksāmeni: Studiju laikā doktorantam jānokārto trīs promocijas eksāmeni: eksāmens izvēlētajā socioloģijas apakšnozarē, eksāmens specializācijā un eksāmens svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā). Promocijas eksāmeni nostiprina doktorantu zināšanas un profesionālo kompetenci izvēlētajā socioloģijas apakšnozarē un specializācijā, kā arī prasmi lietot svešvalodu akadēmiskajā darbā.

Promocijas eksāmena socioloģijas apakšnozarē mērķis ir iegūt dziļas un sistemātiskas zināšanas izvēlētajā socioloģijas jomā un prast tās demonstrēt akadēmiskā diskusijā. Doktoranti var kārtot eksāmenus šādās LZP apstiprinātajās socioloģijas apakšnozarēs: socioloģijas teorija un vēsture un lietišķā socioloģija, sociālā antropoloģija, sociālā politika un sociālā darba organizācija, kultūras un masu komunikācijas socioloģija, lauku socioloģija, organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija, politikas socioloģija. Imatrikulējoties studijām, doktorantam jāizvēlas, kādā apakšnozarē viņš specializēsies. Eksāmenā doktorantam jāapliecina akadēmiska kompetence savā apakšnozarē, jāprot raksturot, analizēt un vērtēt jaunākās tendences, virzienus un pētniecības perspektīvas konkrētajā apakšnozarē. Promocijas eksāmena programma socioloģijas apakšnozarēs dota 3. pielikumā.

Promocijas eksāmens specializācijā tiek pieskaņots promocijas darba tēmai un virzienam un tiek kārtots tajā socioloģijas pētniecības jomā / virzienā, kurā doktorants izstrādā disertāciju. Eksāmena mērķis ir padziļināt doktoranta zināšanas izvēlētajā pētījumu virzienā un specializācijas jomā. Promocijas eksāmenā specializācijā doktorantam jādemonstrē dziļa izpratne par teorētiskajām pieejām, metodēm un zinātniskajām atziņām viņa izvēlētajā pētījumu jomā. Jāparāda orientēšanās un kompetence, analizējot līdzīgus pētījumus, jāpārzina un jāprot izskaidrot jaunākās tendences, pieejas un metodes attiecīgajā pētījumu jomā.

Promocijas eksāmenu svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā) doktorants kārto reizē ar promocijas eksāmenu specializācijā, daļu ziņojuma un diskusijas veicot svešvalodā. Doktoranta/-es valodas prasmes šāda formāta eksāmenā tiek vērtētas ar atsevišķu atzīmi. Nepieciešamības gadījumā eksaminācijas komisijas sastāvā tiek iekļauti svešvalodu speciālisti. Promocijas eksāmenā svešvalodā doktorantam/-ei jāparāda prasme zinātniski uzstāties svešvalodā un veidot argumentāciju, izmantojot zinātnisko terminoloģiju angļu vai vācu, vai franču valodā.

Promocijas eksāmenu konkrēto programmu nosaka doktora studiju programmas padome katram doktorantam individuāli atbilstoši viņa specializācijai un promocijas eksāmenu kursa aprakstos formulētajām prasībām. Eksāmenus pieņem socioloģijas doktora studiju padomes izveidota un LU rektora apstiprināta promocijas eksāmenu komisija.

Obligātās daļas (A daļas) teorētiskie kursi veido padziļinātas zināšanas par doktora darba izstrādes teorētiskajiem un metodoloģiskajiem aspektiem, jaunākajām tendencēm un virzieniem mūsdienu sociālajās teorijās, jaunākajām pētījumu stratēģijām, metodoloģijā un metodēm. Šo kursu docēšanā iesaistīti SZF profesori un vadošie pētnieki no Socioloģijas, Politikas zinātnes un Komunikāciju studiju nodaļām, SPPI, kā arī viesprofesori. Tas sekmē starpdisciplināras perspektīvas veidošanos. Svarīga A studiju sastāvdaļa ir doktorantu teorētiskie semināri, kuros notiek promocijas darba posmu prezentēšana un apspriešana. Semināri notiek visā studiju laikā un tie dod iespēju doktorantiem savstarpēji apspriest disertāciju izstrādi, profesoriem vērtēt un komentēt doktorantu sagatavotās promocijas darbu daļas, veicina akadēmisku domu apmaiņu.

A daļas teorētiskie kursi ir pieskaņoti divām galvenajām specializācijas apakšnozarēm: kurss „Jaunākās tendences sociālajā teorijā” – apakšnozarei „Socioloģijas teorija un vēsture”, kurss „Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes” – apakšnozarei „Lietišķā socioloģija”.

Obligātajā (A daļā) iekļauta arī zinātniskas publikācijas sagatavošana, kas nepieciešama promocijas darba aizstāvēšanai un doktoranta akadēmiskās rakstības prasmju nostiprināšanai.

Socioloģijas doktora studiju programmas izvēles daļu (B daļu) doktorants veido individuāli, atbilstoši savai specializācijai un zinātniskajām interesēm. Doktorantiem izvēles daļā kopā ir jāiegūst 18 kp. Veidojot B daļas individuālos studiju plānus, doktoranti var izvēlēties no B daļas teorētisko kursu piedāvājuma, kombinēt kredītpunktu ieguvi par piedalīšanos bakalaura programmas realizācijā un iegūt kredītpunktus par individuālajām studijām un pētniecību. B daļas teorētiskajos kursos jāiegūst 4 kp, par piedalīšanos bakalaura programmas realizācijā – 8 kp, individuālajās studijās un pētniecībā – 6 kp.

Izvēles daļā programma piedāvā doktorantiem iespējas veidot savus individuālos plānus atbilstoši specializācijai, promocijas darba tēmai un akadēmiskajām interesēm. B daļas teorētisko kursu ietvaros tiek piedāvāts LU doktorantūras skolas „Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā” izstrādāts starpdisciplinārs kurss „Doktorantūras skolas starpdisciplinārais seminārs par postpadomju telpu”. Šis kurss dod iespējas padziļināt teorētiskās un praktiskās zināšanas par postsociālisma sabiedrību. Doktoranti var izvēlēties arī kursu „Komunikācijas zinātnes mūsdienu teorijas” (Komunikācijas zinātnes doktora programmā).

B daļā doktorantiem paredzēta iesaistīšanās bakalaura studiju programmu realizēšanā 8 kp apjomā, gatavojot un docējot studiju kursus, asistējot profesoriem studiju kursos, vadot un recenzējot bakalaura un kursa darbus.

B daļa piedāvā plašas izvēlēs iespējas individuālo studiju un pētniecības aktivitātēs, kopumā deviņas studiju formas: zinātnisku rakstu publikācijas recenzējamos zinātniskos izdevumos, piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros, stažēšanās ārvalstu universitātēs u.c.

Studentam jāseko, lai viņš izpilda nepieciešamo kredītpunktu apjomu katrā B sadaļā, bet pieļaujot variācijas konkrētā darba veidā. Ja dibinātu apsvērumu dēļ students vēlas mainīt izvēles sadaļu kredītpunktu proporciju (nemainot kopējo iegūstamo kredītpunktu skaitu – 18), vienas B sadaļas studiju aktivitātes var aizvietot ar citu B sadaļu aktivitātēm, ja tam piekrīt zinātniskais vadītājs un doktora studiju padome.

7.5. Būtiskās izmaiņas programmā kopš iepriekšējās akreditācijas

Kopš iepriekšējās akreditācijas programmā notikušas sekojošas būtiskas izmaiņas:

 • Promocijas darba apjoms palielināts no 80 kp. līdz 100 kp.

 • Promocijas darba izstrāde sadalīta sešos posmos (pa semestrim) iepriekšējo piecu posmu vietā un katram posmam izstrādāts pilnveidots kursa apraksts.

 • Ieviesti jauni teorētiskie kursi: „Jaunākās tendences sociālajā teorijā”, „Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes”, „Doktorantūras skolas starpdisciplinārais seminārs par postpadomju telpu”, „Komunikācijas zinātnes mūsdienu teorijas”.

 • Kursam „Doktorantu teorētiskais seminārs” kredītpunktu apjoms samazināts no 12 uz 6 kp.

 • Ieviests jauns A (obligātās) daļas kurss „Zinātniska publikācija”, kas iepriekš bija B (izvēles) daļā.

 • Precizēta doktorantu piedalīšanās bakalaura studiju programmu realizācijā (B daļa) un izstrādāti un precizēti 4 kursu apraksti.

 • Precizēti un pārstrādāti individuālo studiju un pētniecības kursu apraksti (kopskaitā 9).

 • Programma nostiprināta, mazināta sadrumstalotība, kursu skaits samazināts no 34 uz 28 kursiem.

 • Pārstrādāti, papildināti un uzlaboti visi kursu apraksti atbilstoši LU prasībām, iestrādājot atjaunotu kursa saturu, prasības, apgūstamās zināšanas un prasmes, atjaunotu literatūras sarakstu.

 • Precizēts programmas kvalitātes nodrošināšanas un studiju kontroles mehānisms.

 • Izveidota sadarbība ar politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes doktora studiju programmām un LU doktorantūras skolām „Politisko sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā” un „Latvijas tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšanas sociāli-ekonomiskie, vadības, juridiskie un informācijas tehnoloģiju aspekti”.

 • Ieviesti ikgadējos pašnovērtējuma ziņojumos un doktorantu aptaujās formulētie būtiskie priekšlikumi programmas uzlabošanai (jauni teorētiskie kursi, uzlabota studiju organizācija un kontrole).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (1)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ...
 2. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (4)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes ... sadarbības tīklā / Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Praktisko ...
 3. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (3)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ... ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju skolas matemātikas standartu struktūras un satura izstrādē un ekspertu ...
 4. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (6)

  Документ
  ... Paraksts I.Paudere Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes nov ...
 5. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (5)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ... īmējama aktīvā sadarbība ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju. Mācībspēki piedalās skolas matem ...

Другие похожие документы..