Главная > Документ


Studiju programmā iekļauto kursu apraksti

Obligātā daļa (A DAĻA)

PROMOCIJAS DARBS

STUDIJU KURSA APRAKSTS

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

STUDIJU KURSA PIETEIKUMS

APSTIPRINU:

dekāns/nodaļas vadītājs

_______________________

(paraksts)

2010. gada ____________

Kursa nosaukums

Doktora pētījuma projekta, pētījuma plāna izstrāde un zinātniskās literatūras analīze

Kredītpunkti

14

Kopējais stundu skaits

560

Lekciju stundu skaits

Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu stundu skaits

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;

5-6 – maģistra; 7 – doktora;

T – tālākizglītības

7

Priekšzināšanas

Zinātņu nozare vai apakšnozare

Socioloģija

Ekvivalentais studiju kurss

KURSA AUTORS (-I)

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Aivars

Tabuns

220353-10314

Tālis

Tisenkopfs

280757 - 10686

KURSA ANOTĀCIJA

Kursa ietvaros detalizēti izvērš doktora pētījuma pieteikumā iezīmētās promocijas darba idejas, tā mērķi, uzdevumi, hipotēzes, teorijas un metodes. Doktorantam jāanalizē apakšnozares un specializācijas tēmas akadēmiskā literatūra.

REZULTĀTI

Zināšanas. Doktorants iegūst zināšanas par promocijas darba strukturēšanu, izvēlētās apakšnozares līdzšinējiem pētījumiem un teorētiskām perspektīvām.

Prasmes, iemaņas. Doktorants apgūst iemaņas liela apjoma akadēmisko darbu plānošanā, akadēmiskās literatūras analīzē un atlasē.

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
 • Promocijas darba plāna un literatūras analīzes kopsavilkuma prezentācija Doktorantu teorētiskajā seminārā;

 • Doktora studiju padomei iesniegts promocijas darba projekts un plāns (20 000 rakstu zīmes) un zinātniskās literatūras analīzes kopsavilkums (40 000 rakstu zīmes) - 100%.

KURSA PLĀNS

Nr. p.k.

Tēma

Paredzētais apjoms stundās

Doktora pētījuma projekta un pētījuma plāna izstrāde

K12, I120

Zinātniskās literatūras analīze un literatūras pārskata sagatavošana

K4, I420

Promocijas darba projekta un plāna un zinātniskās literatūras pārskata apspriešana ar vadītāju pirms prezentēšanas doktorantu teorētiskajā seminārā

K4

K – konsultācijas ar zinātnisko vadītāju

I – Individuālais darbs

KURSA SATURS

 1. Doktora pētījuma projekta un pētījuma plāna izstrāde

(Konsultācija – 12 stundas, individuālais darbs – 120 stundas)

Doktorantam jāsagatavo doktora pētījuma projekts un pētījuma plāns 20 000 rakstu zīmju apjomā. Šajā dokumentā jāpamato: doktora darba tēma, problēma, idejas un hipotēzes, galvenie pētnieciskie jautājumi, izmantojamās teorētiskās pieejas un konkrētās teorijas, jāieskicē arī paredzētā pētījuma metodoloģija un metodes un iespējamā lauka darba organizācija. Šo dokumentu students sagatavo, konsultējoties ar zinātnisko vadītāju, un prezentē to doktorantu teorētiskajā seminārā.

 1. Zinātniskās literatūras analīze un literatūras pārskata sagatavošana

(Konsultācija – 4 stundas, individuālais darbs – 420 stundas)

Doktorantam jāveic zinātniskās literatūras atlase un strukturēšana atbilstoši promocijas darbam un jāsagatavo zinātniskās literatūras pārskats. Tas jāprezentē doktorantu teorētiskajā seminārā. Zinātniskās literatūras pārskata apjoms ir 40 000 zīmju.

 1. Promocijas darba projekta un plāna un zinātniskās literatūras pārskata apspriešana ar vadītāju pirms prezentēšanas doktorantu teorētiskajā seminārā

(Konsultācija – 4 stundas)

Pirms promocijas darba projekta, plāna un zinātniskās literatūras pārskata prezentēšanas doktorantu teorētiskajā seminārā, doktrants kopā ar savu zinātnisko vadītāju konsultējas par prezentācijas saturu un struktūru.

LITERATŪRA

Mācību pamatliteratūra

1.

Oliver, P. (2004). Writing your thesis. London: Sage Publications.

2

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 2nd ed. London: Sage Publications.

Papildliteratūra

1.

Roberts, C. M. (2004). The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to planning, writing, and defending your dissertation. Thousand Oaks: Corwin Press.

2

Thomas, R. M., Brubaker, D. L. (2008). Thesis and dissertations. A guide to planning and writing. Thousand Oaks: Corwin Press; Sage Publications.

Periodika, interneta resursi un citi avoti

1.

Writing and Presenting Your Thesis or Dissertation /dissthes/

2.

How to Write Your Thesis http://www.ldeo.columbia.edu/~martins/sen_sem/thesis_org.html

3.

Writing your thesis http://www.vitae.ac.uk/researchers/1240/Writing-your-thesis.html

4.

Writing your thesis http://www.socialsciences.leiden.edu/graduateschool/mtl/writing/

Kursa autora (-u) paraksts (-i):

Datums

REĢISTRĒTS

LU informatīvajā sistēmā

2010. gada __________

STUDIJU KURSA APRAKSTS

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

STUDIJU KURSA PIETEIKUMS

APSTIPRINU:

dekāns/nodaļas vadītājs

_______________________

(paraksts)

2010. gada ____________

Kursa nosaukums

Doktora darba teorētiskās daļas sagatavošana

Kredītpunkti

16

Kopējais stundu skaits

640

Lekciju stundu skaits

Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu stundu skaits

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;

5-6 – maģistra; 7 – doktora;

T – tālākizglītības

7

Priekšzināšanas

Doktora pētījuma projekta, pētījuma plāna izstrāde un zinātniskās literatūras analīze

Zinātņu nozare vai apakšnozare

Socioloģija

Ekvivalentais studiju kurss

KURSA AUTORS (-I)

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Aivars

Tabuns

220353-10314

Tālis

Tisenkopfs

280757 - 10686

KURSA ANOTĀCIJA

Doktorants sagatavo promocijas darba teorētiskās daļas melnrakstu, analizē savas pētījumu virziena un tēmas teorētiskās perspektīvas, precizē darbā izmantotos jēdzienus, izstrādā sava promocijas darba teorētisko perspektīvu.

REZULTĀTI

Zināšanas. Doktorants iegūst izvērstas zināšanas par savas tēmas nozīmīgākajām teorijām, to jēdzienu interpretāciju.

Prasmes, iemaņas. Doktorants apgūst iemaņas analizēt dažādas teorētiskās perspektīvas.

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
 • Promocijas darba teorētiskās daļas melnraksta prezentācija Doktorantu teorētiskajā seminārā;

 • Doktora studiju padomei iesniegts promocijas darba teorētiskās daļas melnraksts (60 000 rakstu zīmes) – 100%.

KURSA PLĀNS

Nr. p.k.

Tēma

Paredzētais apjoms stundās

Zinātniskās literatūras studijas

K12, I240

Promocijas darba teorētiskās daļas sagatavošana

K12, I376

K – konsultācijas ar zinātnisko vadītāju

I – Individuālais darbs

KURSA SATURS

 1. Zinātniskās literatūras studijas

(Konsultācijas – 12 kredītpunkti, individuālais darbs – 240 stundas)

Konsultējoties ar darba vadītāju doktorants iepazīstas ar savas tēmas nozīmīgākajām teorijām, to jēdzienu interpretāciju (aptuveni 500 lappušu apjomā); izvēlas savam darbam piemērotāko teorētisko perspektīvu, analizē tās priekšrocības un ierobežojumus. Kursa nokārtošanu notiek 2. semestra beigās Doktora studiju padomes atestācijas sanāksmē.

 1. Promocijas darba teorētiskās daļas sagatavošana

(Konsultācijas – 12 kredītpunkti, individuālais darbs – 376 stundas)

Otrajā semestrī doktoranti turpina darbu pie literatūras analīzes un izstrādā doktora darba teorētisko daļu. To prezentē un apspriež doktorantu teorētiskajā seminārā. Darba teorētiskās daļas orientējošais apjoms ir 60 000 zīmju. Tam jāpievieno izlasītās literatūras avotu saraksts. Seminārā doktoranti gūst atgriezenisko saikni un ieteikumus teorētiskās daļas uzlabošanai. Promocijas darba teorētiskā daļa ir jāprezentē arī Doktora studiju padomes atestācijas sanāksmē 2. semestra beigās.

LITERATŪRA

Mācību pamatliteratūra

1.

Oliver, P. (2004). Writing your thesis. London: Sage Publications.

2

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 2nd ed. London: Sage Publications.

Papildliteratūra

1.

Roberts, C. M. (2004). The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to planning, writing, and defending your dissertation. Thousand Oaks: Corwin Press.

2

Thomas, R. M., Brubaker, D. L. (2008). Thesis and dissertations. A guide to planning and writing. Thousand Oaks: Corwin Press; Sage Publications.

Periodika, interneta resursi un citi avoti

1.

Writing and Presenting Your Thesis or Dissertation /dissthes/

2.

How to Write Your Thesis http://www.ldeo.columbia.edu/~martins/sen_sem/thesis_org.html

3.

Writing your thesis http://www.vitae.ac.uk/researchers/1240/Writing-your-thesis.html

4.

Writing your thesis http://www.socialsciences.leiden.edu/graduateschool/mtl/writing/

Kursa autora (-u) paraksts (-i):

Datums

REĢISTRĒTS

LU informatīvajā sistēmā

2010. gada __________

STUDIJU KURSA APRAKSTS

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

STUDIJU KURSA PIETEIKUMS

APSTIPRINU:

dekāns/nodaļas vadītājs

_______________________

(paraksts)

2010. gada ____________

Kursa nosaukums

Doktora pētījuma metodoloģijas izstrāde

Kredītpunkti

14

Kopējais stundu skaits

560

Lekciju stundu skaits

Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu stundu skaits

Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;

5-6 – maģistra; 7 – doktora;

T – tālākizglītības

7

Priekšzināšanas

Doktora darba teorētiskās daļas sagatavošana

Zinātņu nozare vai apakšnozare

Socioloģija

Ekvivalentais studiju kurss

KURSA AUTORS (-I)

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Aivars

Tabuns

220353-10314

Tālis

Tisenkopfs

280757 - 10686

KURSA ANOTĀCIJA

Doktorants(-e) izstrādā pētniecisko metodoloģiju, pētniecisko instrumentāriju un analīzes metodoloģiju.

REZULTĀTI

Zināšanas. Doktorants iegūst izvērstas zināšanas par apakšnozarē pētnieciskām stratēģijām, metodoloģiju, pētījumu analīzes metodēm.

Prasmes, iemaņas. Doktorants apgūst iemaņas plānot datu iegūšanu, apkopošanu un analīzi.

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI
 • Pētījuma metodoloģijas, instrumentārija un analīzes metodoloģijas prezentācija Doktorantu teorētiskajā seminārā;

 • Doktora studiju padomei iesniegta doktora pētījuma metodoloģija un instrumentārija projekts (aptuveni 10 000 rakstu zīmes) un rezultātu analīzes metodoloģija (aptuveni 10 000 rakstu zīmes) – 100%

KURSA PLĀNS

Nr. p.k.

Tēma

Paredzētais apjoms stundās

Doktora pētījuma metodoloģijas un instrumentārija izstrāde

K12, I260

Rezultātu analīzes metodoloģijas sagatavošana

K12, I276

K – konsultācijas ar zinātnisko vadītāju

I – Individuālais darbs

KURSA SATURS

 1. Doktora pētījuma metodoloģijas un instrumentārija izstrāde

(Konsultācijas – 12 stundas, individuālais darbs – 260 stundas)

Konsultējoties ar darba vadītāju doktorants izstrādā pētījuma metodoloģiju un instrumentārija projektu, kurā pamato datu ieguves metodoloģiju, metodes un procedūras. Dokumenta apjoms - 10 000 zīmju. Dokumentā jāraksturo pētījuma metodoloģija, procedūras un norise, jāpamato lauka darba organizācija un metodes, jāpamato empīriskā materiāla analīzes pieejas un datu ieguves metodes un instrumentārijs. Lauka darba metodoloģijā tiek pamatots, kā atbilstoši doktora pētījuma projektam un plānam tiks vākta informācija, dati. Instrumentārija projektā tiek parādītas pētniecības procedūras. Trešajā semestrī students veic lauka darba testa pētījumus atbilstoši sagatavotajai metodoloģijai.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (1)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ...
 2. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (4)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes ... sadarbības tīklā / Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Praktisko ...
 3. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (3)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ... ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju skolas matemātikas standartu struktūras un satura izstrādē un ekspertu ...
 4. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (6)

  Документ
  ... Paraksts I.Paudere Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes nov ...
 5. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai (5)

  Документ
  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai LR IZM Augstākās izglītības departamentam Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas ... īmējama aktīvā sadarbība ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju. Mācībspēki piedalās skolas matem ...

Другие похожие документы..