Главная > Документ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЇМ. ІВАНА ФРАНКА

МИХАЙЛО РУТИНСЬКИЙ

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Київ-2004

ПЕРЕДМОВА

Історія в'їздного й внутрішнього туризму в Україні нараховує багато тисячоліть. Ще на світанку історії до українських берегів прибували з торговими цілями галери з древніх Егеїди й Фінікії (суч. Сирія). Тисячоліття по тому на українських шляхах товпилися купці й подорожні з Генуї і Венеції, тисячами сходилися до сакральних святинь Києво-Печерської і Почаївської лавр прочани з Молдови, Валахії, Білорусі й Росії. Приїжджали на відпочинок й подовгу оздоровлялися імператори найбільшої за всю історію людства Російської імперії, а згодом - і чільники найвищих рангів Совєтської імперії.

Україна повсякчас ";йшла у ногу"; з Європою і щодо розвитку організованого рекреаційного туризму та розбудови відповідної інфраструктури. Освоювалися ресурси лікувальних вод і грязей, один за одним ";виростали"; оздоровчі заклади (Шкло, 1576 р., Саки, 1799 р., Трускавець, 1827 р., Одеса, 1829 р., Євпаторія, 1890 р. і т.д.). Семимильними кроками розвивалася маркетингово-рекламна індустрія популяризації чорноморських курортів. (Напр., до більшовицької революції 1917 року один з найбільш вдалих курортно-туристичних путівників - ";Москвичь Г. Черноморское побережье. Иллюстрированньїй практический путеводитель. Изд. 22-е, испр. и доп. - Петроград: Редакция путеводителей, 1915"; - користувався серед споживачів настільки великою популярністю, що до- і перевидавався 21 раз).

Одне лише геопросторове розташування вже саме по собі є, без перебільшення, унікальним туристичним ресурсом, що визначає Україну як велику туристичну державу. Простягаючись від тінистих пралісів Полісся до величних гірських узвишь і сонячного субтропічного узбережжя Південного берега Криму, від лісистих Карпат до квітчастих ";островів"; цілинного до­нецького степу, Україна володіє потужним природоресурсним потенціалом розвитку туризму. Унікальна Трипільська спадщина

ІУ-ІН тис. до Р.Х.; ";степові піраміди";, мегалітичні споруди і кам'яні фундаменти укріплених городищ войовничих індо-арійських племен II тис. до Р.Х., що доходили походами до Великобританії, Єгипту, Індії; архітектурно-мистецька спадщина еллінської цивілізації і кургани царів Великої Скіфії І тис. до Р.Х.; городища давніх слов'ян й старокняжі міста Русі-України І тис. - 1-ої третини II тис; пам'ятки козацької доби й самобутньої духовно-матеріальної культури українського народу, а зрештою й екзотична для іноземного туриста спадщина комуністичної доби творять багатющий історико-культурний потенціал розвитку туризму. Третьою вагомою передумовою розвитку туризму в нашій державі є доволі розгалужена туристична індустрія й бажання національних бізнес-кіл працювати за сучасними стандартами світової індустрії туризму.

Курс ";Географія туризму України"; охоплює широке коло питань вивчення:

• теоретико-методичного арсеналу українознавчо-геоту-

ристських досліджень;

 • різноаспектних природної і суспільної складових націо­
  нального туристичного потенціалу;

 • характерних рис та особливостей геопросторової орга­
  нізації туристичного комплексу держави і її окремих регіонів;

 • існуючих проблем і перспектив становлення в Україні
  модерної туріндустрії та повноцінної інтеграції її в глобальну
  мережу світової індустрії туризму.

Названа вище сукупність теоретико-методологічних і прикладних рис туризму в Україні як вагомого соціально-економіко-географічного аспекту людської життєдіяльності окреслює дисциплінарний предмет відповідного вузівського курсу в структурі навчальної програми фахової підготовки менеджерів туризму.

Навчально-методичний посібник з курсу ";Географія туризму України"; розроблено для спеціалізованої фахової

підготовки студентів ВУЗів України, які навчаються за спеці­альністю ";туризм"; та спеціалізацією ";менеджмент туризму";.

Мета курсу: сформувати в студентів, що опановують професію менеджерів туризму, фаховий світогляд й базовий рівень знань щодо геопросторових аспектів організації і функціонування національного туристичного комплексу в контексті його ринково-економічної модернізації й глоба-лізаційного входження в світову індустрію туризму.

Курс ";Географія туризму України"; розрахований на аудиторну і самостійну (домашню) роботу студента. З метою якіснішого засвоєння лекційного матеріалу, детальнішого розгляду ключових тем курсу та з урахуванням підготовки менеджерів, що займатимуться практичною організацією туристичного бізнесу в Україні, 24 год. (44 %) академічного часу відведено на семінарські й практичні заняття.

Фахові знання, набуті студентами впродовж вивчення курсу ";Географія туризму України";, в подальшому закріплюються під час проведення літньої краєзнавчої туристичної практики.

Поточний та підсумовуючий контроль якості знань та практичних умінь, набутих у процесі вивчення курсу ";Географія туризму України";, здійснюється шляхом:

 • поточного контрольно-тестового моніторингу успішності
  засвоєння навчального матеріалу;

 • бального оцінювання знань, набутих в процесі підготовки
  семінарських занять, та вмінь, проявлених у процесі виконання
  практичних робіт;

 • підсумовуючого контролю обсягу набутих знань.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ КУРСУ:

Частина І. ГЕОТУРИСТИКА В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ГЕОГРАФІЧНОГО УКРАЇНОЗНАВСТВА

Тема 1. Географія туризму України як наукова дисципліна й окремий напрямок суспільно-географічного українознавства. Об'єкт, предмет та основні завдання наукової дисципліни. Загальнонаціональний, регіональний та локальний рівні українознавчо- геотуристських досліджень.

Тема 2. Історична періодизація і наукова спадщина українознавчо-геотуристських досліджень: персонали, найві-

доміші праці.

Тема 3. Теоретико-методологічна міждисциплінарність геотуристики. Система основних методів досліджень. Сучасні суспільно-ринкові запити щодо змісту та прикладної об'єкт-предметної націленості національних геотуристських досліджень.

Частина II. ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ РИСИ

ГЕОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Тема 4. В'їздний та внутрішній туристичні потоки. Часова динаміка, структурний (за видами/цілями туризму) та геопро-сторовий розподіл туристичного потоку.

Тема 5. Ресурсний потенціал туристичного комплексу

України.

Тема 6. Геотуристичні аспекти організації та функціонування підприємств санаторно-курортного господарства України.

Тема 7. Геотуристичні аспекти організації та функціо­нування підприємств тимчасового проживання, харчування й дозвілля.

Частина III. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

ГЕОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Тема 8. Регіональна диспропорція ресурсного й інфраструк-турного потенціалу національного туристичного комплексу. Проблеми інтегрального туристського районування України.

Тема 9. Західно-Поліський економічний район: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та пер­спективи розвитку туристичного бізнесу.

Тема 10. Центрально-Поліський економічний район: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу.

Тема 11. Північно-Східний економічний район: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспек­тиви розвитку туристичного бізнесу.

Тема 12. Карпатський економічний район: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспек­тиви розвитку туристичного бізнесу.

Тема 13. Подільський економічний район: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспек­тиви розвитку туристичного бізнесу.

Тема 14. Центрально-Український економічний район: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу.

Тема 15. Придніпровський економічний район: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспек­тиви розвитку туристичного бізнесу.

Тема 16. Донецький економічний район: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспек­тиви розвитку туристичного бізнесу.

Тема 17. Причорноморський (без АР Крим) економічний район: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу.

Тема 18. Крим: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу.

Частина IV. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Тема 19. Відродження масового спортивно-оздоровчого й екскурсійно-українознавчого дитячого туризму в контексті національної консолідації й формування підвалин майбутнього Української держави.

Тема 20. Майбутнє соціального туризму. Право на ліку­вально-реабілітаційний туризм для соціально незахищених верств населення України: пошук ринково-адаптованих механізмів державної підтримки соціального туризму.

Тема 21. Становлення сільського зеленого туризму як однієї з провідних субгалузей міжнародно-туристичної спеціалізації України. Невичерпність агротуристичного потенціалу з огляду на традиції гостинності й збережену етнічну самобутність українського народу. Проблеми сертифікації на відповідність євростандартам та входження в спільноєвропейську корпо­ративну агротуристичну мережу.

Тема 22. Стратегічні завдання ,і пріоритети держави в напрямі стимулювання в'їздного туризму. Приватизація і корпоратизація в національному туристичному бізнесі. Стратегія перетворення в'їздного туризму на вагоме джерело наповнення державного бюджету.

Розподіл годин за тематичними розділами і видами занять для стаціонарної форми навчання

(Навчально-методичний план курсу)

Назва розділу

Лек­ції

Сем інар ські з-тя

Пра кти-чні з-тя

Сам ості йна роб.

1

2

3

4

5

6

1

Тема 1. Географія туризму України як наукова дисципліна й окремий напрямок суспільно-географічного українознавства. Об'єкт, предмет та основні завдання наукової дисципліни. Загальнонаціональ­ний, регіональний та локальний рівні українознавчо-геотуристських досліджень.

1

2

Тема 2. Історична періодизація і наукова спадщина українознавчо-геотуристських досліджень: персоналії, найвідоміші праці.

1

3

Тема 3. Теоретико-методологічна міждис-циплінарність геотуристики. Система основних методів досліджень. Сучасні суспільно-ринкові запити щодо змісту та прикладної об'єкт-предметної націленості національних геотуристських досліджень.

1,5

4

Тема 4. В'їздний та внутрішній туристичні потоки. Часова динаміка, структурний (за видами/цілями туризму) та геопросторовий розподіл туристичного потоку.

1,5

5

Практична робота № 1. Загальні тенденції розвитку туризму в Україні.

2

4

6

Тема 5. Ресурсний потенціал туристичного комплексу України.

1,5

7

Практична робота № 2. Загальні тенденції розвитку закладів стаціонарного туризму в Україні.

2

4

8

Тема 6. Геотуристичні аспекти організації та функціонування підприємств санаторно-курортного господарства України.

1,5

9

Практична робота № 3. Географія закладів стаціонарного туризму та рекреації в Україні.

2

4

Продовження навчально-методичного плану курсу

Продовження навчально-методичного плану курсу

1 2 3

4 5 6

10

Тема 7. Геотуристичні аспекти організації та функціонування підприємств тимчасового проживання, харчування й дозвілля.

1,5

11

Практична робота № 4. Географія розвитку готельної інфраструктури в Україні.

2

4

12

Практична робота № 5. Географія розвитку ресторанного господарства в Україні.

2

4

13

Тема 8. Регіональна диспропорція ресурс­ного й інфраструктурного потенціалу національного туристичного комплексу. Проблеми інтегрального туристського районування України.

1,5

14

Тема 9. Західно-Поліський економічний район: краєзнавчо-туристична характе­ристика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу.

1,5

15

Тема 10. Центрально-Поліський економіч­ний район: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу.

1,5

16

Тема 11. Північно-Східний економічний район: краєзнавчо-туристична характерис­тика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу.

1,5

17

Семінарське заняття №1. Туристичний потенціал Центральної і Північно-Східної України.

2

4

18

Тема 12. Карпатський економічний район: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу.

1,5

19

Семінарське заняття №2. Туристичний потенціал західноукраїнського регіону.

2

4

20

Тема 13. Подільський економічний район: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу.

1,5

21

Тема 14. Центрально-Український економіч­ний район: краєзнавчо-туристична характе­ристика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу.

1,5

2

3

4

5

6

22

Тема 15. Придніпровський економічний район: краєзнавчо-туристична характерис­тика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу.

1,5

23

Тема 16. Донецький економічний район: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу.

1,5

>4

Семінарське заняття №3. Туристичний потенціал Приазов'я.

2

4

!5

Тема 17. Причорноморський (без АР Крим) економічний район: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу.

1,5

26

Семінарське заняття №4. Туристичний потенціал Західного Причорномор'я.

2

4

27

Тема 18. Крим: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу.

1,5

28

Семінарське заняття №5. Туристичний потенціал Криму.

2

4

29

Практична робота №6. Розробка екскурсійно-українознавчого туру

2

10

30

Тема 19. Відродження масового спортивно-оздоровчого й екскурсійно-українознавчого дитячого туризму в контексті національної консолі-дації й формування підвалин майбутнього Української держави.

1

31

Практична робота № 7. Географія закладів стаціонарного відпочинку дітей в Україні.

2

4

32

Тема 20. Майбутнє соціального туризму. Право на лікувально-реабілітаційний туризм для соціально незахищених верств населення :пошук ринково-адаптованих механізмів державної підтримки соціального туризму.

1Скачать документ

Похожие документы:

 1. Українська педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  ... . Перелік програм, навчально-методичнихпосібників, рекомендованих МОН України для використання в навчально-виховному процесі в ... Рутинський, М. Й. Концепція та навчально-методичні особливості вивчення курсу "Організація спортивно-оздоровчого туризму" ...
 2. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського матеріали конференції

  Документ
  ... методичнихпосібниках). Методи викладання дисципліни ... Михайла Остроградського. Відповідно до Постанови МОН України та Указу Президента України ... туризмуУкраїни». – Яремче, 2007 р. 3. Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Сільський туризм: Навчальнийпосібник. ...
 3. Центр розвитку освіти науки та інновацій консалтингово-конфліктологічний центр вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу

  Документ
  ... іону України: Навчальнийпосібник. – Чернівці: Книги – ХХI, 2008. – 440 с. Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Сільський туризм: Навч. пос ... Навчально-методичнийпосібник. – Полтава: АСМІ. – 2001. – 156 с. 3. Коментар до постанови Кабінету Міністрів України ...
 4. Дн і пропетровський нац i ональний унiверситет наукова бiблiотека

  Книга
  ... України : Національна макроекономіка: Посібник ... України. – К., 2008. – 289 c. + Автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1) 577.1 Н15 Навчально-методичн ... Р90 Рутинський, Михайло Йосипович Зелений туризм / М. Й. Рутинський, Ю. ... української географії ...

Другие похожие документы..