Главная > Документ


Проблеми сертифікації та контролю якості обслуговування.

Глобалізація ресторанного бізнесу і Україна. Неминучість транснаціонально-корпоративного ";поглинання"; мережі найпрестижніших українських ресторанів. Стратегії ";вижи­вання"; дрібних і середніх українських ресторанів і ресторан­чиків у гостроконкурентному ринковому середовищі. Фран-чайзинг у ресторанному бізнесі як найефективніший спосіб конкурентного пристосування до традиційних уподобань іноземного туриста.

Перспективи розвитку субгалузі в XXI столітті.

Індустрія дозвілля (розваг): класика і модерн. Типологія підприємств національної індустрії дозвілля. Урбогеографічні чинники територіальної організації субгалузі.

Перспективи розвитку субгалузі в XXI столітті.

Основна література до теми:

1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблеми, пер-

спективи, сертификация. - К.: ВИРА-Р, Альтпрес, 2001. -208 с.

2. Браймер Р.А. Основьі управлення в индустрии госте-

приимства / Пер. с англ. - М.: Аспект-Пресс, 1995. -382 с.

22

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

3. Громадське харчування і туристична індустрія у рин-

кових умовах:: 36. наук, праць. - Київ, 2001. - 238 с.

4. Курортні ресурси України / За ред. М.В.Лободи. - К.:

ТАМЕД, 1999. - 344 с.

5. Марущак Т.П. Франчайзинг як організаційна форма

підприємств готельного господарства: перспективи розвитку в Україні // Економіка і підприємництво: стан та перспективи: 36. наук, праць. - К.: КНТЕУ, 2001. -с.358-362

6. Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство / Пер. с англ. -

М.: ЮНИТИ, 1999. - 463 с.

 1. пир:/Доигсотра5.су.икг1е1.пеі/Ьо1:еІ5.рпр

 2. п£гр://\у\\^.і;оиг.сот.иа/1;оиг\¥\у\у/пог.е1.пг.т

 3. пїгр://\у\у\у.икгате-пог.е1.сот

 4. Ьир://\¥\у\у.а11-по1:еІ5.сот.иа

23

М.Рутинський

Частина III. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

ГЕОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Тема 8. Регіональна диспропорція ресурсного й інфра-структурного потенціалу національного туристичного ком­плексу. Проблеми інтегрального туристського районування України

Географічна регіоналістика <—і—> геотуристика (географія туризму): міждисциплінарне схрещення дослідницьких інтересів.

Залежність стану освоєння туристичного потенціалу й рівня розвитку відповідної споживчо-туристичної інфраструк-тури від загального суспільно-економічного рівня розвитку продук­тивних сил регіону.

Суспільно-географічна характеристика регіональних диспропорцій розвитку національного т}фистичного комплексу. Причини виявлених регіональних диспропорцій.

Геотуристське районування території України в єдиній концепційно-методологічній системі суспільно-географічного районування держави. Існуючі підходи та окремі наукові напрацювання в царині туристського (рекреаційно-турист­ського) районування України. Критика найвідоміших схем районування, напрацьованих у досуверенний період (до 1992 року) історії держави.

Концепційні й методичні проблеми інтегрального турист­ського районування Української держави з урахуванням наявних тенденцій поглиблення ринково-економічної реструк­туризації й реорганізації національного туристичного ком­плексу, а також сучасних реалій міжнародно-туристичної спеціалізації України на глобальному ринку світової індустрії туризму.

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Основна література до теми:

1. Бейдик О.О. Рекреаційне районування // ГЕУ, в 3-х т. -

К.: Вид-во ім.М.П.Бажана, 1990. - т.З. - с.120

2. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму,

рекреалогії та рекреаційної географії. - К.: Інститут туризму федерації профспілок України, 1998. - 130 с.

3. Курортні ресурси України / За ред. М.В.Лободи - К :

ТАМЕД, 1999. - 344 с.

4. Симоненко Б.К. Регіони України: проблеми розвитку. -

К.: Наукова думка, 1997

24

25

М.Рутинський

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ЗАВДАННЯ ПРОМІЖНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ

УСПІШНОСТІ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ ЛЕКЦІЙНОГО

МАТЕРІАЛУ КУРСУ (Теми 1 -8)

1. Географія туризму України - це:

а) вузький прикладний напрямок у складі соціально-
економічної географії України.

б) міждисциплінарний напрямок у складі суспільно-
географічного українознавства.

2. Специфічним методом геотуристських досліджень слід

вважати:

а) польові географічні дослідження,

б) територіальне проектування рекреаційно-туристичних

систем,

в) ПС-моделювання,

г) анкетування туристів.

3. Першим географічно-туристичним описом українських
земель вважається:

а) ";Одіссея"; Гомера,

б) ";Історії"; Геродота,

в) ";Географія"; Страбона.

4. Туристичний потік - це:

а) об'єкт дослідження геотуристики,

б) напрям руху туристичних груп.

5. Основною категорією рекреаційних закладів сезонного
типу, що безпосередньо підпорядковані іншим суб'єктам
господарської діяльності (підприємствам, установам, відом­
ствам), є:

а) санаторій (або пансіонат) з лікуванням,

б) санаторій-профілакторій,

26

н) будинок чи пансіонат відпочинку, і) база відпочинку.

(і. Під геопросторовою диверсифікацією туристичного потоку розуміють:

а) розширення площ територій, які користуються попу­
лярністю серед туристів,

б) нормування обсягу туристичного потоку в ту чи іншу
"; і очку"; державного геопростору України,

в) створення нових баз, об'єктів та територій для організації
і уризму,

г) свій варіант.

7. Об'єктом дослідження географії туризму України є:

а) сукупність підприємств туристичної індустрії як важлива
галузь національної економіки,

б) суспільні аспекти туристичного руху в державі,

в) просторові аспекти організації туризму.

8. Внутрішнім туризмом вважається:

а) туризм у межах країни проживання,

б) туризм у межах регіону проживання,

в) туризм у межах області проживання.

9. Етносентиментальний туристичний потік в Україну
формується за рахунок:

а) української діаспори,

б) іноземних громадян, у яких з Україною пов'язані особливі
спогади,

її) туристів різних національностей (етносів), що перебу-нлють на території України тривалий час,

г) громадян України, які тривалий час працюють поза
межами України.

10. Ресурсний потенціал туристичного комплексу України - це:

27

М.Рутинський

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

а) всі види ресурсів, що використовуються для створення
національного турпродукту,

б) природні ресурси (пляжні, гірські, бальнеологічні тощо),
що використовуються в цілях організації туризму,

в) та частина фінансових ресурсів держави, що формується
за рахунок функціонування національного туристичного
комплексу.

11. Функціональна структура туристичного потоку - це:

а) розподіл туристів на вікові та соціальні групи,

б) розподіл туристів за метою туризму,

в) геопросторовий розподіл туристів.

12. Санаторно-курортні підприємства входять до складу:

а) рекреаційного комплексу,

б) туристичного комплексу,

в) готельного комплексу.

13. Геопросторош ";осі"; внутрішньодержавного розподілу
туристичних потоків проходять через міста:

а) Львів-Київ-Запоріжжя-Одеса,

б) Львів-Київ-Одеса-Сімферополь,

в) Харків- Київ-Одеса-Львів.

14. Оздоровчий комплекс, розташований на території з
унікальними рекреаційними ресурсами, що виступають
основним компонентом технології інтенсивного оздоровлення
рекреантів, називається:

а) санаторііі (або пансіонат) з лікуванням,

б) санаторій-профілакторій,

в) будинок чи пансіонат відпочинку,

г) база відпочинку.

15. Загальне геотуристське районування території України
здійснюється за критеріями:

а) зведених порайонних показників загального обсягу
іуристообороту,

б) порайонної специфіки набору й геопросторової щільності
мережі різноманітних туристичних закладів і об'єктів туризму.

в) інтегральними.

16. Основною (за сумарним обсягом туристичного потоку)
і уристичною ";віссю"; держави є:

а) Київ-Одеса, б) Київ-Сімферополь.

в) Київ-Чоп, г) Львів-Одеса.

17. Сучасні зрушення в структурі і геопросторовій орга-
нзації закладів ресторанного господарства України відбува­
ється в основному за рахунок:

а) приватизації наявного фонду зкладів ресторанного
осподарства,

б) агресивного просування на національний ринок закладів
іноземними стилями (американським, китайським і ін.)

■<-старанного обслуговування,

в) активного розвитку інноваційних закладів, у яких
лдання спектру ресторанних послуг поєднано з іншими
нірмами дозвілля (інтернет-кафе, нічні клуби тощо).

18. Оздоровчо-рекреаційні заклади, розміщені неподалік
■< повного місця праці рекреантів, відносяться до категорії:

а) санаторій (або пансіонат) з лікуванням,

б) са нагорі й -1 ірофілакторі й,

в) будинок чи пансіонат відпочинку,

г) база відпочинку.

19. Геотуристика - це:

а) один з аспектів природничого (екологічного) туризму,

б) те ж саме, що і географія туризму,

в) прикладний напрям географії туризму, що вивчає
ічіродні рекреаційно-туристичні ресурси, їх запаси і иросто-

іве розташування.

28

29

М, Рутинський

20. Готелі категорії 3-*** і вищих у геопросторовому
відношенні тяжіють до:

а) великих промислових міст,

б) значних адміністративних і історико-культурних центрів,

в) найпопулярніших курортів,

г) столиці держави і її обласних центрів.

21. Предметом дослідження географії туризму України є:

а) місця і місцевості України, які користуються незмінною
популярністю серед туристів,

б) національні природно-рекреаційні ресурси туризму,

в) сукупність природних та суспільних аспектів туризму
України.

22. Першим документально-зафіксованим бальнеологіч­
ним курортом на території України є:

а) м.Одеса, б) м.Ялта.

в) м.Миргород, г) м.Шкло.

д) м.Трускавець, є) м.Миргород.

23.Стратегічними напрямами геопросторової диверси­фікації туристичного потоку на найближчу перспективу є:

а) стимулювання розвитку сільського зеленого туризму,

б) систематичне розширення мережі національних природ­
них і регіональних ландшафтних парків,

в) реконструкція найатракційніших об'єктів багатої
історико-культурної спадщини України,

г) приватизація готельного господарства країни та активна
інтеграція в транснаціональні готельні мережі.

24. Найпрестижнішими готелями в Україні вважаються ті, що:

а) побудовані в ринкових умовах згідно з сучасними

євростандартами,

б) мають відносно невеликі розміри, затишне розташування
і пропонують повний спектр турпослуг,

в) перебувають у приватній власності,

г) входять у транснаціональні готельні мережі.

ЗО

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

25. Мережа закладів громадського харчування сформува­лася в державі:

а) відповідно до обсягу внутрішнього туристичного потоку,

б) згідно з генеральними планами розвитку поселень,

п) пропорційно до кількості мешканців того чи іншого населеного пункту.

26. Геотуристика як наука базується на:

а) сукупності дослідницьких методів суспільної географії і

менеджменту ТурИЗМу,

б) системній методології досліджень,

и) географічній методології досліджень.

27. Комплексне медико-курортологічне вивчення території
України розпочалося в:

а)ХУІст., б)ХУИст.

в) XVIII ст., г) XIX ст., д) XX ст.

28. Основним чинником геопросторової організації націо­
нального санаторно-курортного господарства виступає:

а) характер розселення і щільність заселення території,

б) господарсько-економічна інфраструктура території,
іі) нерівномірне розташування рекреаційних ресурсів,

г) прорахунки колишньої командно-адміністративної
і к теми планового розвитку галузей народного господарства.

29. Франчайзингові трансформації в ресторанному бізнесі
України полягають у:

а) роздержавленні мережі закладів ресторанного господар-
с і на з їх подальшим переходом у приватну власність,

б) цілковитому переході на стандарти і стиль обслугову-
!і.шия, що прийняті в тих чи інших транснаціональних
ресторанних мережах,

в) динамічному розвитку альтернативних по відношенню
її і класичних ресторанів закладів, у яких надаються ресторанні

31

М.Рутинський

послуги (суші-бари, диско-бари, плавучі ресторани-клуби, нічні клуби тощо).

ЗО. До закладів модерної індустрії дозвілля (розваг) в

Україні відносять";.

а) аквапарки, б) лунапарки,

в) планетарії, г) солярії,

д) диско-клуби, є) нічні клуби,

є) яхт-клуби, ж) кінотеатри,

з) театри-студії, к) казино,

л) фітнес-центри, м) підліткові центри

активного дозвілля.

31. До складу соціально-економічної складової туристич­
ного потенціалу України входять:

32. Установи класичної індустрії дозвілля (розваг) у
геопросторовому відношенні тяжіють до:

а) великих промислових міст,

б) адміністративних і історико-культурних центрів,

в) найпопулярніших туристичних центрів,

г) столиці держави і її обласних центрів.

33. Регіональна диспропорція ресурсного потенціалу національного туристичного комплексу - це:

а) не пропорційні по відношенню до площі регіонів України
значення сумарної кількості наявних закладів санаторно-
оздоровчого фонду, тимчасового проживання, харчування й
дозвілля в розрізі економічних районів держави,

б) не пропорційні по відношенню до кількості населення
України значення сумарної кількості наявних закладів5
санаторно-оздоровчого фонду, тимчасового проживання,
харчування й дозвілля в розрізі економічних районів держави,

в) не однакові геопросторові й інші передумови розвитку 1
індустрії туризму в розрізі економічних районів держави,

32

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

г) не однакова міра розвитку мережі закладів національного і уристичного комплексу в розрізі економічних районів держави.

34. Геотуристика як наукова дисципліна є по відношенню
/ю географічної регіоналістики:

а) окремим конкретноаспектним напрямком досліджень,

б) теоретико-методологічною основою конкретних регіо-
11; і л ьно-географічних досліджень.

35. Основним чинником неоднакового ступеня розвитку
індустрії туризму в різних регіонах держави слід вважати:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Українська педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  ... . Перелік програм, навчально-методичнихпосібників, рекомендованих МОН України для використання в навчально-виховному процесі в ... Рутинський, М. Й. Концепція та навчально-методичні особливості вивчення курсу "Організація спортивно-оздоровчого туризму" ...
 2. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського матеріали конференції

  Документ
  ... методичнихпосібниках). Методи викладання дисципліни ... Михайла Остроградського. Відповідно до Постанови МОН України та Указу Президента України ... туризмуУкраїни». – Яремче, 2007 р. 3. Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Сільський туризм: Навчальнийпосібник. ...
 3. Центр розвитку освіти науки та інновацій консалтингово-конфліктологічний центр вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу

  Документ
  ... іону України: Навчальнийпосібник. – Чернівці: Книги – ХХI, 2008. – 440 с. Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Сільський туризм: Навч. пос ... Навчально-методичнийпосібник. – Полтава: АСМІ. – 2001. – 156 с. 3. Коментар до постанови Кабінету Міністрів України ...
 4. Дн і пропетровський нац i ональний унiверситет наукова бiблiотека

  Книга
  ... України : Національна макроекономіка: Посібник ... України. – К., 2008. – 289 c. + Автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1) 577.1 Н15 Навчально-методичн ... Р90 Рутинський, Михайло Йосипович Зелений туризм / М. Й. Рутинський, Ю. ... української географії ...

Другие похожие документы..