Главная > Документ


Продовження навчально-методичного плану курсу

1

2

3

4

5

6

33

Тема 21. Становлення агротуризму як однієї з провідних субгалузей міжнародно-туристичної спеціалізації України. Неви­черпність агротуристичного потенціалу з огляду на традиції гостинності й збережену етнічну самобутність українського народу. Проблеми сертифікації на відповідність євростандартам та входження в спільно-європейську корпоративну агротуристичну мережу.

1

34

Тема 22. Стратегічні завдання і пріоритети держави в напрямі стимулювання в'їздного туризму. Приватизація і корпоратизація в національному туристичному бізнесі. Стратегія перетворення в'їздного туризму на вагоме джерело наповнення державного бюджету.

1

Кількість годин на окремі види занять

ЗО

10

14

54

Загальна кількість годин на опанування курсу

10

8

Частина І. ГЕОТУРИСТИКА В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ГЕОГРАФІЧНОГО УКРАЇНОЗНАВСТВА

Тема 1. Географія туризму України як наукова дисципліна іі окремий напрямок суспільно-географічного україно­знавства. Об'єкт, предмет та основні завдання наукової дисципліни. Загальнонаціональний, регіональний та локаль­ний рівні українознавчо-геотуристських досліджень

Географія туризму України - наукова дисципліна, що вивчає національні особливості функціональної і геопросторової організації туризму як суспільного явища і важливої галузі і іародногосподарського комплексу.

Місце геотуристики в ситемі напрямів суспільно-гео-і рафічного українознавства. Проблема синтезу комерційно-ринкового й власне українознавчого аспектів об'єкт-предметної ^орієнтованості сучасної географії туризму України.

Загальний об'єкт дослідження: сукупність природних і суспільних складових організації державного геопростору України, що мають відношення до туризму як суспільного явища і галузі народногосподарського комплексу.

Предметом українознавчо-геотуристських досліджень виступають спонукальні, інформаційні, природо- й соціоресурсні, інфраструктурні, управлінські, маркетингові, інвестиційно-комерційні, мікро- і макроекономічні, соціокультурні, гео-політичні та інші аспекти туризму в Українській державі.

Загальнонаціональний, регіональний і локальний (крає­знавчий) рівні українознавчо-геотуристських досліджень та їх найактуальніші об'єкт-предметні дослідницькі орієнтири.

Основна література до теми:

1. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму,

рекреалогії та рекреаційної географії. - К.: Інститут туризму федерації профспілок України, 1998. - 130 с.

2. Бочковський О.І. Вступ до націології. - Мюнхен: УТП,

1992. - 340 с.

3. Кононенко П.П. Українознавство. - К.: Либідь, 1996. -

284 с.

4. Крисаченко В.С. Українознавство: Хрестоматія-посіб-

ник: У 2-х кн. - К.: Либідь, 1997

5. Пирожник И.И. Основи географии туризма и зкскурси-

онного обслуживания: Учеб. пособ. - Минск: Универ-ситетское, 1985. - 253 с.

6. Путрик Ю., Свешников В. Туризм глазами географа. -

М.:Мьісль, 1986. - 158 с.

7. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія,

українознавчі студії. - Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2001. - 744.

8. Warzynska J., Jackowski A. Podstawy geografii turyzmu. -

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PAN, 1978. - 334 s.

9. Kowalczyk A. Geografia turyzmu. - Warszawa: Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, 2001. - 287 s.

Тема 2. Історична періодизація і наукова спадщина українознавчо-геотуристських досліджень: персонали, найвідоміші праці

I. Донауково-описовий період (від найдавніших описів
території України до XVIII століття). Першим іноземним
туристом, який документально зафіксував своє перебування на
території України, вважається логограф Геродот з Галікарнасу.

II. Період комплексного статистично-географічного,
етнографічного, ресурсно-геологічного, медико-курорто-

логічного вивчення території України (XVIII - 1-а пол. XX століття).

 1. Період розробки фундаментальних наукових положень
  ісоретико-методологічної бази ";Радянської рекреаційної
  географії"; (1950-1980-ті роки).

 2. Сучасний період виокремлення і становлення географії
  туризму України в самостійну наукову дисципліну внаслідок
  і юстнекласичної диференціації рекреаційно-географічної науки
  і географічного українознавства (від часу появи на політико-
  ісографічній карті світу незалежної Української держави).

Основна література до теми:

1. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму,

рекреалогії та рекреаційної географії. - К.: Інститут туризму федерації профспілок України, 1998. - 130 с.

2. Енциклопедія етнокультурознавства. 4.2. Українська

національна культура у просторі і часі / Ю.Римаренко, В.Кремень, В.Чернець, Л.Шкляр. - К., 2002

3. Сосса Р.І. Історія картографування території України.

Від найдавніших часів до 1920 року. - К.: Наукова думка, 2000. - 247 с.

4. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в

Україні: Навч. посіб. - К: Вища школа, 2002

Тема 3. Теоретико-методологічна міждисциплі-нарність і еотуристики. Система основних мето дів досліджень. Сучасні суспільно-ринкові запити щодо змісту та прикладної об'єкт-предметної націленості національних геотуристських до­сліджень

Різновекторність національних геотуристських досліджень і системна методологія науки. Індуктивний і дедуктивний підходи н геотуристиці. Основні дослідницькі методи географічної науки:

М.Рутинський

і._ ^

польові, логіко-аналітичні, логіко-математичні, картографічні і

геоінформаційні.

Українознавча міждисциплінарність національної геоту-ристики => залучення в дослідницький арсенал географії ту­ризму теоретико-методичних напрацювань політології, макро-економіки, менеджменту, маркетології, соціології, культуро­логії, етнології, психології, медицини.

Суспільні запити щодо об'єкт-предметної націленості й змісту геотуристських досліджень. Сучасні ринкові трансфор­мації туристичного комплексу України; проекція в майбутнє. Спектр актуальних проблем локального рівня прикладних геотуристських досліджень.

Вироблення конкретнодисциплінарних методів та уніфіко­ваних методик українознавчо-геотуристських досліджень як одне з найактуальніших завдань наукової дисципліни в XXI столітті.

Основна література до теми:

1. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму,

рекреалогії та рекреаційної географії. - К.: Інститут туризму федерації профспілок України, 1998. - 130 с.

2. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс Укра-

їни. - Львів, 1997. - 259 с.

3. Мороз С.А., Онопрієнко В.І., Бортник СЮ. Методологія

географічної науки. - К.: Заповіт, 1997. - 333 с.

4. Шаблій О.І. Математичні методи і моделі в соціально-

економічній географії: Текст лекцій. - Львів: Світ, 1991

5. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія,

українознавчі студії. - Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2001. - 744.

6. \¥аг2упзкат., }аско\узкі А. Росізїадау §ео§гапі їигухти. -

\¥аг5га\уа:'\¥уа.Маико\уе РАМ, 1978. - 334 з.

7. Коу/аісгук А. Оео§гайа їигугти. - Шагзгалуа:

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Частина II. ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ РИСИ

І ЕОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Тема 4. В'їздний та внутрішній туристичні потоки. Часова динаміка, структурний (за видами/цілями туризму) та і еопросторовий розподіл туристичного потоку

Туристичний потік як об'єкт дослідження геотуристики. ( груктура туристичного потоку за видами туризму (культурно-пізнавальний, спортивно-оздоровчий, етносентиментальний, конгресний, діловий тощо).

В'їздний туризм за роки державної незалежності України => (рушення й тенденції змін:

 • обсягу в'їздного потоку,

 • структури національної приналежності іноземних
  відвідувачів України,

• цілей, що їх переслідували гості України.
Статистичні тренди й маркетингово-аналітичні прогнози

перспектив розвитку в'їздного туризму.

Геопросторовий розподіл в'їздного туристичного потоку. Карто-графічний метод геотуристського вивчення закономір­ностей просторового розподілу щільності обсягу туробороту; місць і місцевостей, що користуються найбільшою популяр­ністю серед відвідувачів України. Доцільність і стратегічні напрями геопросторової диверсифікації в'їздного туристичного потоку в Україну.

Внутрішньодержавний туристичний потік => ситуація до- і після здобуття Україною державної суверенності. Аналіз причин занепаду внутрішнього туризму в Україні. Статистико-і еотуристський аналіз внутріш-нього туризму в Україні станом па початок XXI століття.

17

М.Рутинський

Маркетингово-аналітичні прогнози перспектив розвитку внутрішнього туризму в розрізі кожного з сегментів видової (цільової) структури туристичного потоку.

Геопросторовий розподіл внутрішнього туристичного потоку. Карта щільності обсягу внутрішнього туробороту. Внутрішньо-туристичні ";осі"; України та закономірності просторового розподілу українських туристів. Регіони-донори, регіони-акцептори. Місця і місцевості, що користуються найбільшою популярністю серед українських туристів. Доціль­ність і стратегічні напрямки геопросторової диверсифікації внутрішньодержавного туристичного потоку.

Основна література до теми:

1. Виноградская А. Развитие туристического бизнеса в

Украине // Бизнес-информ, 1999. - № 9-Ю. - с.122-127

2. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс Укра-

їни. - Львів, 1997. - 259 с.

3. Туризм в Україні. Статистичний бюллетень. - К.:

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України, 2000. - ЗО с.

Тема 5. Ресурсний потенціал туристичного комплексу України

Поняття ";ресурсний потенціал національного туристичного комплексу"; та змістовна багатовимірність його тлумачення. Основні складові ресурсно-туристичного потенціалу

держави:

 • Природна { а) ландшафтно-(аква/тери)торіальна, б)
  природно-мінеральна, в) природно-кліматична};

 • Історична { а) монументально-архітектурна й архітек­
  турно-містобудівна (в т.ч. палацово-паркові ансамблі),
  б) археологічні комплекси, в) музейно-колекційна };

18

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

 • Сакрально-культова;

 • Етнокультурна;

Модерно-культурна {театри, кінопалаци, нічні клуби, казино й сукупність інших закладів масового дозвілля};

 • Соціально-економічна { а) працересурсна й кадрова, б)
  інфраструктурна, в) соціально-кліматична (напр.,
  криміногенна), г) діяльно-підприємницька};

 • Політична.

Загальний зонально-регіональний огляд ресурсного потенціалу туристичного комплексу України.

Основна література до теми:

1. Данилюк А.Г. Поклонися народному зодчому. Етно-

графічні нариси про народну архітектуру України. -Львів: Свічадо, 1995

2. Заповідники і національні природні парки України /

Мінекобезпеки України. - К.: Вища школа, 1999. - 232 с.

3. Калитюк В.А. Рекреаційно-туристичний комплекс в

умовах ринку.- Львів, 1999. - 162 с.

4. Курортні ресурси України / За ред. М.ВЛободи. - К.:

ТАМЕД, 1999. - 344 с.

5. Національна система туристсько-екскурсійних мар-

шрутів ";Намисто Славутича";. - Київ, 1998. - 401 с.

6. Пам'ятки архітектури та містобудування України.

Довідник Державного реєстру національного куль­турного надбання. - Київ: Техніка, 2000

7. Туристичні ресурси України / Під ред. О.І.Лугова. - К:

Інститут туризму федерації профспілок України, 1996. -352 с.

8. Царфис П.Г. География природних лечебньїх богатств

СССР (курортологические аспектьі). - М.: Мьісль, 1986.
-337 с.

9. Ьир://\у\у\у.іоиг.сот.иаДоигш\у\у/тизеит.гііт

19

М.Рутинський

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Тема 6. Геотуристичні аспекти організації та функціо­нування підприємств санаторно-курортного господарства України

Санаторно-курортне господарство України: історія роз­будови, сучасний стан в нових ринково-економічних умовах господарювання.

Курортологічна вивченість території України. Унікальність, багатство й різноманітність курортних ресурсів держави.

Категорії підприємств національного санаторно-курортного фонду:

 • санаторії і пансіонати з лікуванням,

 • санаторії-профілакторії,

 • будинки та пансіонати відпочинку,

 • бази відпочинку,

 • приватні клініки.

Типологічна характеристика особливостей функціональ­ного профілю різних категорій підприємств національного санаторно-курортного фонду.

Географія санаторно-курортного господарства України. Чинники геопросторової організації національного санаторно-курортного господарства. Регіональні особливості та тенденції змін геопросторової організації (спрощення/ускладнення) санаторно-курортного господарства України.

Маркетингово-аналітичні дослідження рівня конкуренто-здатності груп підприємств національного санаторно-курорт­ного господарства на внутрішньо- та зовнішньотуристичному ринках.

Перспективи субгалузі в XXI столітті.

Основна література до теми:

1. Курортні ресурси України / За ред. М.В.Лободи. - К.:

ТАМЕД, 1999. - 344 с.

2. Туристичні ресурси України / Під ред. О.І.Лугова. - К:

Інститут туризму федерації профспілок України, 1996. -352 с.

3. Шалковский И.П., Голуб Т.Д., Жарникова Л.П. Проф-

союзнне здравницьі Украиньї. - К.: Здоровье, 1987. -336 с.

 1. Ьир^Доигсотраз.су.икгіеі.пеі/запаіогу.рЬр

 2. Ьир://\у\у\¥.1;оиг.сот.иаДоиг\¥\у\¥/рап$юп.п1:т

Тема 7. Геотуристичні аспекти організації та функціону-нання підприємств тимчасового проживання, харчування й дозвілля

Готельне господарство України: історія розвитку, сучасний стан в нових ринково-економічних умовах господарювання.

Готельна мережа держави: географічна характеристика. Регіональні особливості та тенденції змін геопросторової (фганізації (спрощення/ускладнення) готельного господарства України.

Категорії підприємств готельного господарства => відпо-нідність спектру турпослуг й рівня обслуговування категорійній ";(ірковості"; готелю.

Міжнародна сертифікація підприємств готельного госпо­дарства; проблеми завоювання популярності серед клієнтів.

Глобалізація готельного бізнесу і Україна. Неминучість і ранснаціонально-корпоративного ";поглинання"; мережі 11.пі престижніших українських готелів. Стратегії ";виживання"; дрібних і середніх українських готелів у гостроконкурентному р п н ковому середовищі.

Перспективи розвитку субгалузі в XXI столітті.

20

21

М.Ругинський

Ресторанне господарство України: історія розвитку, сучасний стан в нових ринково-економічних умовах господа­рювання.

Ресторанна мережа держави: географічна характеристика. Регіональні особливості та тенденції змін геопросторової організації (спрощення/ускладнення) ресторанного госпо­дарства України.

Категорії підприємств ресторанного господарства: дрібна (сезонна) харчевня, їдальня, кафе, бар, ресторан => відповідність спектру послуг й рівня обслуговування категорії закладу харчування.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Українська педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  ... . Перелік програм, навчально-методичнихпосібників, рекомендованих МОН України для використання в навчально-виховному процесі в ... Рутинський, М. Й. Концепція та навчально-методичні особливості вивчення курсу "Організація спортивно-оздоровчого туризму" ...
 2. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського матеріали конференції

  Документ
  ... методичнихпосібниках). Методи викладання дисципліни ... Михайла Остроградського. Відповідно до Постанови МОН України та Указу Президента України ... туризмуУкраїни». – Яремче, 2007 р. 3. Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Сільський туризм: Навчальнийпосібник. ...
 3. Центр розвитку освіти науки та інновацій консалтингово-конфліктологічний центр вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу

  Документ
  ... іону України: Навчальнийпосібник. – Чернівці: Книги – ХХI, 2008. – 440 с. Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Сільський туризм: Навч. пос ... Навчально-методичнийпосібник. – Полтава: АСМІ. – 2001. – 156 с. 3. Коментар до постанови Кабінету Міністрів України ...
 4. Дн і пропетровський нац i ональний унiверситет наукова бiблiотека

  Книга
  ... України : Національна макроекономіка: Посібник ... України. – К., 2008. – 289 c. + Автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1) 577.1 Н15 Навчально-методичн ... Р90 Рутинський, Михайло Йосипович Зелений туризм / М. Й. Рутинський, Ю. ... української географії ...

Другие похожие документы..