Главная > Документ


148

М!)

М.Рутинський

Теми 9-14 (Продовження):

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Теми 15-18:

зо

80

В

31

Б

і 81

32

д

82

А

33

Ж

83

А, Б, Д, 3, М, П

34

А

84

А

35

В

85

Б

36

В

86

А

37

А, В

87

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж,3

38

А

88

Г

39

Б

89 -

Б

40

Б

90

А

41

в,дл

91

Д

42

Б

92

43

В

93

Б

44

94

Д

45

Б, В

95

г

46

Г

96

д

47

Б

97

Б, В, Д, Е, К

48

Г

98

Г

49

В,Г

99

В

50

100

В

150

№ питання

Правильна відповідь

№ питання

Правильна відповідь

1

В

36

д

2

Г

37

Б

3

В

38

А

4

д

39

Б

5

г,д

40

Д

6

А

41

Б

7

г

42

Л

8

А

43

В

9

Д,ж

44

10

н

45

в

11

Б

46

Б

12

А

47

13

Б

48

А

14

А

49

Н

і 15

50

К

16

А

51

Б

17

А

52

К

18

В

53

Б

19

3

54

Б

151


М.Рутинський

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Теми 15-18 (продовження)

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ПІДСУМОВУЮЧОГО ПЕРЕДЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО

ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ

УСПІШНОСТІ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ

ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КУРСУ

20

В

55

Р

21

л

56

А

22

г

57

Г

23

Б

58

24

Б

59

Г

25

В

60

Д .

26

61

д

27

Ж

62

Б

28

К

63

в

29

д

64

в

ЗО

А

65

А

31

В

66

В

32

В

67

В

33

Б

68

Е

34

Б

69

А

35

Е

70

Е

№ питання

Правильна відповідь

№ питання

Правильна відповідь

1

Б

39

Б

2

40

А

3

Г

41

Б

4

А, Б, В, Г, ДЕ, Ж, 3

42

Б

5

43

в,д,л

6

Б

44

в,г

7

д

45

В

8

в

46

9

Б,Г,ДЖ

47

А

10

А

48

Б

11

В

49

А

12

В

50

Е, Ж, К, Л, Н

13

А

51

В

14

В

52

Б

15

А

53

Б

16

Б

54

Г

17

В

55

В

18

56

Г

19

А

57

Г

152

і5а

М.Рутинський

Продовження таблиці:

20

Б

58

В

21

В

59

А

22

Г

60

23

А

61

В

24

62

А, Г, Ж, К, Л

25

Б

63

Б

26

Г

64

Б

27

В

65

Б

28

66

Б

29

Д,ж

67

Г, Е, К, Л

30

в

68

К

31

Б

69

А

32

Б

70

Б

33

А

71

Б, В

34

А

72

35

В

73

В

36

В

74

37

д

75

А, Б

38

Б, В

154

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА З

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ КУРСУ 6

Розподіл годин за тематичними розділами і видами
занять для стаціонарної форми навчання (Навчально-
методичний план курсу) 9

Частина І.

ГЕОТУРИСТИКА В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО

ГЕОГРАФІЧНОГО УКРАЇНОЗНАВСТВА 13

Тема і. Географія туризму України як наукова дисципліна й окремий напрямок суспільно-географічного українознавства. Об'єкт, предмет та основні завдання наукової дисципліни. Загальнонаціональний, регіональний та локальний рівні українознавчо-

геотуристських досліджень 13

Тема 2. Історична періодизація і наукова спадщина українознавчо-геотуристських досліджень: персонали,

найвідоміші праці 14

Тема 3. Теоретико-методологічна міждисциплінарність
геотуристики. Система основних методів досліджень.
Сучасні суспільно-ринкові запити щодо змісту та
прикладної об'єкт-предметної націленості національних
геотуристських досліджень 15

Частина II.

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ РИСИ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

УКРАЇНИ 17

Тема 4. В'їздний та внутрішній туристичні потоки.
Часова динаміка, структурний (за видами/цілями
туризму) та геопросторовий розподіл туристичного
потоку 17

і:,:,

М.Рутинський

Тема 5. Ресурсний потенціал туристичного комплексу

України 18

Тема 6. Геотуристичні аспекти організації та функціо­нування підприємств санаторно-курортного господарства

України 20

Тема 7. Геотуристичні аспекти організації та функціону­
вання підприємств тимчасового проживання, харчування
й дозвілля 21

Частина III.

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

ГЕОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 24

Тема 8. Регіональна диспропорція ресурсного й інфра-
структурного потенціалу національного туристичного
комплексу. Проблеми інтегрального туристського
районування України 24

ЗАВДАННЯ ПРОМІЖНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ
УСПІШНОСТІ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ
ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КУРСУ (Теми 1-8) 25

Тема 9. Західно-Поліський економічний район: краєзнав­чо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та

перспективи розвитку туристичного бізнесу 33

Тема 10. Центрально-Поліський економічний район: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного

бізнесу 34

Тема 11. Північно-Східний економічний район: краєзнав­чо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та

перспективи розвитку туристичного бізнесу 37

Тема 12. Карпатський економічний район: краєзнавчо-
туристична характеристика. Регіональні пріоритети та
перспективи розвитку туристичного бізнесу 39

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Тема 13. Подільський економічний район: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та

перспективи розвитку туристичного бізнесу -17

Тема 14. Центрально-Український економічний район:
краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні
пріоритети та перспективи розвитку туристичного
бізнесу 51

ЗАВДАННЯ ПРОМІЖНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ

ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КУРСУ (Теми 9-14) 53

Тема 15. Придніпровський економічний район: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного

бізнесу 70

Тема 16. Донецький економічний район: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та

перспективи розвитку туристичного бізнесу 71

Тема 17. Причорноморський (без АР Крим) економічний район: краєзнавчо-туристична характеристика. Регіональні пріоритети та перспективи розвитку

туристичного бізнесу 72

Тема 18. Крим: краєзнавчо-туристична характеристика.
Регіональні пріоритети та перспективи розвитку
туристичного бізнесу 77

ЗАВДАННЯ ПРОМІЖНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ
УСПІШНОСТІ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ
ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КУРСУ (Теми 15-18) 82

Частина IV.

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ

ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 95

Тема 19. Відродження масового спортивно-оздоровчого й екскурсійно-українознавчого дитячого туризму в

156

157

М.Рутинський

контексті національної консолідації й формування

підвалин майбутнього Української держави 95

Тема 20. Майбутнє соціального туризму. Право на лікувально-реабілітаційний туризм для соціально незахи-щених верств населення України: пошук ринково-адаптованих механізмів державної підтримки соціального

туризму 97

Тема 21. Становлення сільського зеленого туризму як однієї з провідних субгалузей міжнародно-туристичної спеціалізації України. Невичерпність агротуристичного потенціалу з огляду на традиції гостинності й збережену етнічну самобутність українського народу. Проблеми сертифікації на відповідність євростандартам та входження в спільноєвропейську корпоративну

агротуристичну мережу 98

Тема 22. Стратегічні завдання і пріоритети держави в
напрямі стимулювання в'їздного туризму. Приватизація і
корпоратизація в національному туристичному бізнесі.
Стратегія перетворення в'їздного туризму на вагоме
джерело наповнення державного бюджету 100

ЗАПИТАННЯ ПІДСУМОВУЮЧОГО

ПЕРЕДЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ
УСПІШНОСТІ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ
ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КУРСУ 103

Семінарське заняття №1 118

Семінарське заняття №2 119

Семінарське заняття №3 120

Семінарське заняття №4 121

Семінарське заняття №5 121

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ
";ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ"; 139

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ
ПРОМІЖНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ
УСПІШНОСТІ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ
ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КУРСУ 147

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ПІДСУМОВУЮЧОГО ПЕРЕДЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО

ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ
ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ ЛЕКЦІЙНОГО
МАТЕРІАЛУ КУРСУ 152

158

IV.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Михайло Рутинський

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів Б. А. Сладкевич

Комп'ютерна верстка 0. А. Клевцова

Дизайн обкладинки Б. В. Борисов

Підп. до друку 30.10.2003. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Гарнітура РеіегзЬиг§. Друк офсетний. Ум.друк.акр. 10. Наклад №1 - 500 прим. Зам.№ 03/057

Видавництво ";Центр навчальної літератури";

вул. Електриків, 23, м. Київ, 04176

тел./факс 416-01-34, тел. 416-04-47,416-20-63,451-65-95

е-таіі: о!йсе@иаЬоок.сот, теіеог@иаЬоок.сот

офіційний сайт: \у\\г\у.си1.сот.иа

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002

Надруковано у друкарні

ПП „МОЛА"; м. Київ, вул. Фрунзе, 160

тел./факс: 4903455 е-таіі: Іто1а@зуііоп1іпе.сотСкачать документ

Похожие документы:

 1. Українська педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  ... . Перелік програм, навчально-методичнихпосібників, рекомендованих МОН України для використання в навчально-виховному процесі в ... Рутинський, М. Й. Концепція та навчально-методичні особливості вивчення курсу "Організація спортивно-оздоровчого туризму" ...
 2. Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни кременчуцький національний університет імені михайла остроградського матеріали конференції

  Документ
  ... методичнихпосібниках). Методи викладання дисципліни ... Михайла Остроградського. Відповідно до Постанови МОН України та Указу Президента України ... туризмуУкраїни». – Яремче, 2007 р. 3. Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Сільський туризм: Навчальнийпосібник. ...
 3. Центр розвитку освіти науки та інновацій консалтингово-конфліктологічний центр вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу

  Документ
  ... іону України: Навчальнийпосібник. – Чернівці: Книги – ХХI, 2008. – 440 с. Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Сільський туризм: Навч. пос ... Навчально-методичнийпосібник. – Полтава: АСМІ. – 2001. – 156 с. 3. Коментар до постанови Кабінету Міністрів України ...
 4. Дн і пропетровський нац i ональний унiверситет наукова бiблiотека

  Книга
  ... України : Національна макроекономіка: Посібник ... України. – К., 2008. – 289 c. + Автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1) 577.1 Н15 Навчально-методичн ... Р90 Рутинський, Михайло Йосипович Зелений туризм / М. Й. Рутинський, Ю. ... української географії ...

Другие похожие документы..